Udvikling og etablering af skåne- og fleksjob til personer med senhjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og etablering af skåne- og fleksjob til personer med senhjerneskade"

Transkript

1 Udvikling og etablering af skåne- og fleksjob til personer med senhjerneskade Inger Nørreskov Jens Kristian Jensen Berit Skafsgaard Lone Aagaard Lisbeth Krabbe Nielsen

2 2 Projektrapport 2004

3 Udvikling og etablering af skåne- og fleksjob til personer med senhjerneskade Forfatter og projektevaluator: Inger Nørreskov Medforfattere og projektmagere: Jens Kristian Jensen Berit Skafsgaard Lone Aagaard Lisbeth Krabbe Nielsen Rapporten er sat med Palatino Linotype (OpenType) Sats, layout samt tryk: LayOut-Gruppen * telefon LayOut-Gruppen er en del af H.L.T. Værkstedet, som er den beskyttede værkstedsdel af Aktivitets- og Udviklingscentret i Holstebro. Forside foto: Erik Lüthje Frandsen. Rapporten er trykt i 100 eksemplarer. Den i rapporten omtalte video distribueres af: Videnscentret for Hjerneskade, Sanatorievej 32, 7140 Stouby * telefon

4 4 Projektrapport 2004

5 5

6 6 Projektrapport 2004

7 Forord Hvad får arbejdspladsen ud af at lave projekter? v/forstander Ruth Sørensen Projektmagerne har hver for sig bidraget med meget forskellige kompetencer og ressourcer, og det har været en fornøjelse at følge, hvordan erfaringer fra henholdsvis Rehabiliteringsafdelingen og HLT-Værkstedet har dannet basis for udviklingen af metoder til at vurdere arbejdsevne, forbedre brugernes kompetencer, finde og forberede praktikker og endelig udplacere og følge op på arbejdspladserne. Projektet har været praksisrelateret, og giver os nu et værktøj til at arbejde med i det daglige. Set fra min side er det netop den slags projekter, der er hårdt brug for i praksis. Tavs viden og mange individuelle forsøg er blevet systematiseret, analyseret og formidlet, således at der nu ligger vejledninger og metoder til inspiration for alle, der arbejder med udplacering af personer med hjerneskade på arbejdsmarkedet. Gennem denne proces har de medarbejdere, der har arbejdet i projektet, øget deres faglige kompetence. Arbejdet med projektet har for mig at se medført en betydelig personlig udvikling for de medarbejdere, der har været involveret i projektet. Der er ikke tvivl om, at det øger arbejdsglæden og engagementet på arbejdspladsen at få en sådan chance for at arbejde målrettet med udvikling af et område. Medarbejderne på de to afdelinger HLT-Værkstedet og Rehabiliteringsafdelingen har opnået en langt højere indsigt i og respekt for hinandens arbejde og projektet har medført, at der i dag er et tættere samarbejde mellem de to afdelinger m.h.p. at udnytte hinandens ressourcer. Projektmagerne har udført et flot og værdifuldt arbejde. De har selv været igennem en faglig og personlig udvikling, og arbejdspladsen har fået tilført viden og læring, som allerede er implementeret i organisationen. Tak til en flok engagerede projektmagere. 7

8 8 Projektrapport 2004

9 Indsatsen nytter v/projektleder Lisbeth Krabbe Nielsen Projektet er nu i den afsluttende fase, og alligevel er det nu, indsatsen rigtig skal tage form. Som projektleder ser jeg tilbage på en succeshistorie fra det virkelige liv. Vi så nogle behov. Vi fik midler og mulighed for at arbejde med problemstillingerne. Arbejdet har båret frugt, og vi kan se, at alle vinder på, at der gøres en indsats. - Brugeren gives et kvalificeret tilbud og grundlag for at få et værdigt indhold i dagligdagen og samfundet vinder økonomisk i det lange løb. - At en person bliver i stand til en større grad af selvforsørgelse, giver pæne tal på bundlinien. - Menneskeligt opnås livskvalitet og identitet og en mulig udstødelse fra samfundet undgås. - Fornemmelsen af at udføre et godt stykke arbejde, der nytter, har stor betydning for personaleengagement, trivsel og arbejdsglæde. Parametre, der atter har betydning for sygefravær og effektivitet. Sidst, men ikke mindst, ser det ud til, at indsatsen der gøres, også holder i det lange løb. I skrivende stund er samtlige, vi har fundet plads til på arbejdsmarkedet, fortsat i arbejde. At arbejde projektorienteret er spændende og udviklende for en organisation, men også hårdt og krævende og uden et personale, der hopper med på vognen og viser engagement og velvillighed, går det ikke. Jeg vil gerne rette en meget stor tak til alle jer, som har været med til at gøre dette projekt til en succes. Ligeledes har samspillet med Videnscentret for Hjerneskade og de øvrige satspuljeprojektgrupper givet meget værdifuld sparring. Overvejelser i forbindelse med forankringen Ringkjøbing Amt har fundet indsatsen vigtig og har bevilget midler, således at projektets kernefunktioner - Jobkonsulentfunktionen og Det rullende Værksted - kan fortsætte. Arbejdet med implementeringen i Aktivitets- og Udviklingscentret er herefter gået i gang. Vi har lavet en høring blandt de involverede medarbejdere henholdsvis på Rehabiliteringsafdelingen og HLT-Værkstedet. Denne høring kommer til at indgå i vurderingsgrundlaget, når der skal tages beslutning om stillings- og funktionsbeskrivelsen for gruppelederen i Det rullende Værksted, samt den fysiske organisering af tilbudet. Jobkonsulentfunktionen, vidste vi allerede i foråret, ville blive en realitet. Stillingen har været opslået og jobkonsulenten, som har varetaget opgaven i projektperioden, har søgt og fået stillingen. Det, at vi har fået bevilget penge til at fortsætte som et permanent tilbud, underbygger, at DET NYTTER at gøre en indsats. 9

10 10 Projektrapport 2004

11 Indhold Projektrapport 2004 Side 1. Etablering af projektet Er målene i projektet nået? Det rullende Værksted Status på Det rullende Værksted pr. 1/ Jobkonsulentfunktionen Status på Jobkonsulentfunktionen pr. 1/ Sammenligning af økonomien i fleksjob kontra førtidspension...37 kombineret med beskyttet beskæftigelse Virksomhedssamarbejde Det tværsektorielle samarbejde Jobkonsulentens refleksioner 5. Udviklingsgruppen Udredning og afklaring af personer med senhjerneskade til indplacering på arbejdsmarkedet Skadesvurdering forståelsen af en hjerneskade Læring opnået i projektforløbet Efterværn Udviklingsgruppen i fremtiden Evaluators rolle Vejen til forankringen af projektet Rummeligt Forum Formidling af projektet...65 Bilag 1 Visitationsskema...67 Bilag 2 Handleplans- og målsætningsskema...69 Bilag 3 Status- og handleplan...70 Bilag 4 Aftalebrev...71 Bilag 5 Brugerbeskrivelse Bilag 6 Arbejdsevnemetoden ressourceprofil...86 Bilag 7 Rummelige Fora...95 Bilag 8 Styregruppen

12 Kapitel 1 Etablering af projektet Projekt Udvikling og etablering af skåne- og fleksjob til personer med senhjerneskade er etableret med støtte fra Socialministeriet og er udført i perioden 1/ til 31/ Geografisk og organisatorisk placering pr. 1/ Bevillingshaver er Aktivitets- og Udviklingscentret i Holstebro i Ringkjøbing Amt. Aktivitets- og Udviklingscentret er den administrative ramme om 4 fysisk adskilte institutioner, der primært arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade. Indsatsen rummer genoptræning, revalidering, beskyttet beskæftigelse, jobopfølgning, botræning og permanente boliger. Projektet forestås af HLT-Værkstedet i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen. De to tilbud har hver sin adresse. Projektet er fysisk forankret på HLT-Værkstedet. Indhold i tilbud inden projektstart den 1/ HLT-Værkstedet er et beskyttet værksted med 40 heltidspladser, der administreres efter Lov om Social Service 87 og 88, og beskæftiger brugere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Oprindeligt var 10 af de 40 pladser målrettet personer med hjerneskade. Det har i perioden 1997 til 2001 vist sig, at søgningen til værkstedet i høj grad er fra personer med hjerneskade, og gruppen af personer med hjerneskade udgør ca. 50 % af brugergruppen. Værkstedet er en produktionsvirksomhed, der skal ligne enhver anden virksomhed så meget som muligt, og de opgaver, der varetages i de enkelte grupper, er henholdsvis underleverance til møbelindustrien, pakke- og montagearbejde samt indskrivningsarbejde, sats, grafisk layout, produktion af publikationer mv. via edb. Rehabiliteringsafdelingen genoptræner personer med fysiske handicap og personer med senhjerneskade. Personer med senhjerneskade er efterhånden blevet kernen i afdelingens arbejde og Rehabiliteringsafdelingen er amtets eneste længerevarende tilbud om genoptræning af gruppen. Institutionen blev oprettet i 1995 og administreres efter 88 i lov om social service. Pr. 1/ havde afdelingen 25 heltidspladser. De fleste personer med senhjerneskade kommer direkte fra sygehus, hvis der ikke er ventetid på Rehabiliteringsafdelingen. Opholdstiden på Rehabiliteringsafdelingen er op til 3 år, men de fleste har en opholdstid på 1 til 2 år. Målet for arbejdet er at genoptræne og styrke den enkelte i at magte eget liv og udnytte egne ressourcer bedst muligt. En gruppe af brugere kommer ikke tilbage til arbejde, da deres følger efter hjerneskaden er så komplekse, at Rehabiliteringsafdelingen vurderer at dette ikke er realistisk. De pågældende bliver trænet i at kunne varetage praktiske opgaver i hjemmet, og der satses på aktiviteter, der fremmer livskvaliteten. Afdelingen arbejder med to indplaceringsmuligheder til arbejde. En til arbejdsmarkedet og en til HLT-Værkstedet og andre beskyttede værksteder. Formålet med det aktuelle projekt har været at forstærke indplaceringen på arbejdsmarkedet. 12

13 Indhold i tilbud pr. 1/ Pr. 1/ er administrationsgrundlaget for Rehabiliteringsafdelingen ændret således, at der i dag er 17 revalideringspladser efter Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 4, og 8 pladser efter 88 i Lov om Social Service. Ændringerne blev nødvendiggjort af en øget efterspørgsel fra kommunerne på revalidering. HLT-Værkstedet kan konstatere, at nyindskrevne med hjerneskade har et lavere funktionsniveau end de brugere, der tidligere blev indskrevet på værkstedet. Det ser værkstedet som en konsekvens af, at flere brugere fra Rehabiliteringsafdelingen end tidligere kommer i beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Baggrund for projektet Aktivitets- og Udviklingscentret oplevede inden projektets start, at det var vanskeligt at få rehabiliterede brugere indplaceret på arbejdsmarkedet, dels via: - de kommunale jobkonsulenter, på grund af deres manglende specialviden på hjerneskadeområdet, og via - personalet på Aktivitets- og Udviklingscentret, da der var utilstrækkelige ressourcer til at kunne etablere et formaliseret samarbejde med et netværk af virksomheder. Aktivitets- og Udviklingscentret har samtidig haft et ønske om at arbejde mere intensivt med indplacering på arbejdsmarkedet og med rummelighed på arbejdsmarkedet. Projektets formål er at: - opkvalificere brugernes personlige kompetence såvel socialt, psykisk som fysisk, således at den enkelte på sigt vil være i stand til på særlige præmisser at indgå i arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. - metodeudvikle et tværsektorielt samarbejde mellem amt, kommune og virksomheder for gennem organisering og koordinering af indsatsen at kunne målrette tilbudet til den enkelte bruger. - indplacering af den enkelte bruger i skåne- eller fleksjob kan fastholdes på sigt gennem rådgivning og opfølgning i forhold til både bruger, pårørende og virksomhed. Delevaluering af projektet i september 2002 foregik med aktiv deltagelse af styregruppen, de ansatte i projektet, et antal brugere og et antal arbejdspladser og med deltagelse af repræsentanter fra offentlige myndigheder. Se kap. 7, Formidling. Afsluttende evaluering i efteråret 2003 var planlagt efter samme koncept som delevalueringen. Denne evalueringsform er siden fravalgt til fordel for at udgive evalueringsrapporten suppleret med en video om indsatsen i projektet. Projektets organisering Ved projektets begyndelse blev der ansat en jobkonsulent til indslusning af personer med senhjerneskade på arbejdsmarkedet, da kommunerne ikke havde en sådan ekspertise. Jobkonsulentens opgave blev at formidle viden om senhjerneskadede personers kompetencer videre til arbejdspladserne og opbygge en specialviden om ind- 13

14 placering på arbejdsmarkedet. Endvidere blev Det rullende Værksted etableret ved leasing af bil. Udstyr og medarbejder bliver finansieret via projektet. Formålet er at kunne give afklaring og/eller intensiv og længerevarende erhvervsrettet opkvalificering af den enkelte person med senhjerneskade. Projektet konstituerede sig med en styregruppe og efter et halvt års tid med en arbejdsgruppe. Styregruppen består af forstanderen fra Aktivitets- og Udviklingscentret, afdelingslederne fra henholdsvis Rehabiliteringsafdelingen og HLT-Værkstedet, en konsulent fra administrationen i Ringkøbing amt, ergoterapeuten fra HLT-Værkstedet, jobkonsulenten, gruppelederen på Det rullende Værksted og evaluator. Februar 2002 blev gruppen udvidet med socialrådgiveren fra Rehabiliteringsafdelingen, indtil hun fratrådte sit job den 1/ Projektleder er afdelingslederen på HLT-Værkstedet. Overvejelser i forbindelse med ansættelse af jobkonsulenten og gruppelederen til Det rullende Værksted Initiativtagerne til projektet udarbejdede en stillingsbeskrivelse til Jobkonsulentfunktionen, hvoraf fremgik, at der ønskedes en jobkonsulent med situationsfornemmelse, kendskab til hjerneskadeområdet og evne til at kunne færdes i forskellige kulturer, navnlig behandlermiljøet på Rehabiliteringsafdelingen og virksomhedskulturen, hvor brugerne indplaceres. I ansøgerskaren var der ikke nogen, der både havde erfaring med personer med hjerneskade, og et godt kendskab til arbejdsmarkedet generelt og lokalt. Valget kom derfor til at stå mellem viden om hjerneskader og viden om arbejdsmarkedet. Initiativtagerne til projektet valgte en person med viden om arbejdsmarkedet og vurderede, at de kunne give oplæringen om hjerneskadeområdet, hvor de selv har ekspertisen. Oplæringen af jobkonsulenten har bestået af intern undervisning og kurser bl.a. på Vejlefjord. Jobkonsulentens tætte kontakt med brugergruppen og det behandlende personale må ligeledes tillægges stor værdi i forbindelse med oplæringen og forståelsen af hjerneskadeområdet. Det handler i høj grad om at opleve, hvad det betyder, at hukommelsen er nedsat og at erkendelsen af egen formåen mangler. Det er svært at forstå, hvis ikke det bliver konkretiseret gennem egne oplevelser. I forbindelse med ansættelsen af gruppelederen på Det rullende Værksted, havde initiativtagerne ikke de samme overvejelser, idet de vurderede at en kollega på HLT- Værkstedet havde de egenskaber og kvalifikationer, der var nødvendige for at bestride jobbet som gruppeleder på Det rullende Værksted. Derfor blev stillingen beskrevet ud fra denne persons kvalifikationer. Initiativtagerne var sikre på, at han var personen til jobbet i Det rullende Værksted med kombinationen af sin håndværksmæssige baggrund og en pædagogisk fornemmelse for, hvordan andre bringes i stand til at vokse og udvikle sig med opgaverne. 14

15 Kapitel 2 Er målene i projektet nået? v/evaluator Inger Nørreskov 1. projektmål: - at opkvalificere brugernes personlige kompetence såvel socialt, psykisk som fysisk, således at den enkelte på sigt vil være i stand til på særlige præmisser at indgå i arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Der er i projektet i perioden fra den 1/ til den 1/ visiteret 36 personer med senhjerneskade til Jobkonsulentfunktionen, jf. Kap. 4.1, Status på Jobkonsulentfunktionen pr. 1/ Ansættelsesform/uddannelse Ingen af de 36 personer er ansat på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet, da det har vist sig, at de visiterede til Rehabiliteringsafdelingen alle har komplekse følger af hjerneskaden. 7 personer er ansat i fleksjob, 9 personer er ansat i skånejob med løntilskud, 5 personer varetager frivillig ulønnet beskæftigelse, 2 personer er under uddannelse, 2 personer er i arbejdsprøvning/arbejdspraktik og 1 person introduceres til arbejdsmarkedet, i alt 26 personer. 26 af de 36 personer (72 %) er således i beskæftigelse på arbejdsmarkedet, på vej til arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 6 personer (17 %) er ansat i beskæftigelse på beskyttet værksted, heraf én i dagcenter. 4 personer (11 %) er hjemtaget af egen kommune. Deres situation ser således ud: - En er fortsat i arbejdsprøvning etableret af jobkonsulenten og afventer forsamtale på Vejlefjord. - En er udskrevet til eget hjem. Den pågældende var ikke interesseret i tilbudet fra Aktivitets- og Udviklingscentret om hjælp til andre livskvalitetsfremmende aktiviteter. - En er offentlig ansat i fleksjob på grundlag af en fyldestgørende beskrivelse af skånebehov. Den pågældendes bopælskommune ønskede ikke at bevilge en forlængelse af opholdet på Aktivitets- og Udviklingscentret. - En er på eget initiativ flyttet til et andet amt. De tilbud, der er givet til disse 4 personer, omtales ikke nærmere, da deres forløb ikke er fuldført i projektet. Forsørgelsessituation 7 personer (19 %) er ansat i fleksjob og har et offentligt tilskud til lønnen. 20 personer (56 %) har førtidspension som primært forsørgelsegrundlag, hvoraf de 9 har et lønsupplement fra skånejobbet og 6 modtager lønsupplement fra arbejdet på det beskyttede værksted. 15

16 Frivillig ulønnet beskæftigelse Projektet har udviklet en ny form for beskæftigelse, frivillig ulønnet beskæftigelse. Ansættelsen sker efter eget ønske fra personen med hjerneskade. Projektet anser det for vigtigt og stiller krav om at beskæftigelsen skal have nytteværdi og samfundsmæssig betydning. For personen med hjerneskade får beskæftigelsen betydning for livskvalitet, social- og arbejdsidentitet. Timetallet er fra 4 til 10 timer ugentligt. Beskæftigelsen kan kombineres med andre livskvalitetsfremmende aktiviteter, såsom aktivitetscenter, dagcenter og beskyttet beskæftigelse. 5 personer (14 %) er ansat i frivillig ulønnet beskæftigelse. Deres situation ser således ud: - En tidligere revisor er nu ansat på skolebibliotek. - En tidligere pædagog er nu ansat på aktivitetscenter til sang og musik. - En tidligere entreprenør og gårdejer er nu ansat på opholdssted for hjemløse misbrugere. - En tidligere ufaglært medarbejder er nu ansat på ungdomsskole i pedelmedhjælperfunktion. - En tidligere ufaglært medarbejder er nu ansat på edb-kontor, der servicerer 14 folkeskoler i kommune Det har vist sig, at en frivillig ulønnet ansættelse kan være et springbræt til ansættelse i skåne- eller fleksjob. I ét tilfælde ligger muligheden åben for etablering af en sådan ansættelse, når der opnås en øget fremmødestabilitet, og i et andet tilfælde forhandles der i øjeblikket om etablering af en ansættelse med løntilskud pr Det rullende Værksted og HLT-Værkstedet 11 af de 36 personer (31 %) har forinden visitationen til Jobkonsulentfunktionen været gennem et forløb på Det rullende Værksted, jf. Kap 4.1, Status på Jobkonsulentfunktionen pr. 1/ Det rullende Værksted er en blid overgang - et virksomhedsnært miljø på vejen til arbejdsmarkedet, jf. Kap. 3, Det rullende Værksted. Mange brugere opfatter det som et stort fremskridt at komme her, som en tydelig markering af, at man ikke er i behandling mere, jf. bilag 7, Rummelige Fora under Rummeligt Forum på Rehabiliteringsafdelingen den 7/ personer (14 %) er visiteret fra HLT-Værkstedet, hvor de har været beskæftiget i flere år, da der først med projektet er kommet en mulighed for indplacering af de pågældende på arbejdsmarkedet. Konklusion Det er lykkedes, at opkvalificere de personlige kompetencer hos en betydelig andel af de personer med hjerneskade, der er visiteret til Jobkonsulentfunktionen/projektet, således at de pågældende er i beskæftigelse på arbejdsmarkedet under hensyntagende former, på vej til arbejdsmarkedet eller i uddannelse. I sig selv er en andel på 72 % på vej mod eller ansat på arbejdsmarkedet en stor andel af de visiterede til jobkonsulenten. 16

17 19 % er ansat i fleksjob, måske ikke så stor en andel isoleret set, men hver gang det lykkes, at etablere en person med senhjerneskade i fleksjob frem for førtidspension kombineret med beskyttet beskæftigelse, er der tale om en betragtelig personlig gevinst for personen, der har arbejdsidentitet; gevinster i form af at være inkluderet i arbejdsstyrken, få et struktureret hverdagsliv og have et liv så nær det normale som muligt mv. Hver gang er der tillige tale om en betydelig direkte mindreudgift for samfundet og - tror jeg - færre følgeudgifter af skaden, jf. Kap Sammenligning af økonomien i fleksjob kontra førtidspension kombineret med beskyttet beskæftigelse. På hvilken baggrund er indsatsen lykkedes? Det er vanskeligt at give et entydigt bud på, hvordan indsatsen er lykkedes. Jeg vurderer, at i hvert fald følgende 3 forhold er afgørende: - Der arbejdes ud fra den senhjerneskadede persons ønske og motivation om at være på arbejdsmarkedet. - Der er tale om et samspil mellem Rehabiliteringsafdelingen, Det rullende Værksted, HLT-Værkstedet, Jobkonsulentfunktionen og de forskellige muligheder dér. - Den brede vifte af muligheder, som Rehabiliteringsafdelingen, Det rullende Værksted, HLT-Værkstedet og Jobkonsulentfunktionen, udgør, giver mulighed for at udvikle det hele menneske. Personens fundament afklares og udvikles på Rehabiliteringsafdelingen, og efter behov kan de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet udvikles i Det rullende Værksted, HLT- Værkstedet eller via Jobkonsulentfunktionen på det ordinære arbejdsmarked. Den glidende overgang mellem afklarings- og afprøvningsmuligheder og arbejdsmarkedet giver mulighed for at modsvare det behov, personen med hjerneskade har. Derudover kan visitationsprocessen til Rehabiliteringsafdelingen spille ind. Måske har visitationsgruppen opnået en ekspertise i at vælge netop de personer med hjerneskade til projektet, som gruppen forventer, kan klare sig under en eller anden form på arbejdsmarkedet, med den genoptræning/opkvalificering som Aktivitets- og Udviklingscentret mestrer. Forankring Inden projektafslutningen er Det rullende Værksted og Jobkonsulentfunktionen allerede forankret. Jeg vurderer, at dette er lykkedes, fordi der er et samarbejde/samspil mellem personalet på Rehabiliteringsafdelingen og HLT-Værkstedet. Jeg vurderer også, at de 3 sessioner med Rummeligt Forum, jf. Kap 6.1, Vejen til forankring af projektet Rummeligt Forum, har været med til at give hele personalet, inkl. ledelsen et overblik over nødvendigheden af den brede vifte af afklarings- og afprøvningsmuligheder, når der arbejdes med arbejdsevnevurderinger og indplacering på arbejdsmarkedet af den sårbare gruppe, som personer med senhjerneskade er. Herefter havde forstanderen vægt bag sin argumentation overfor de bevilgende instanser i amtet, og både Det rullende Værksted og Jobkonsulentfunktionen fortsætter derfor efter projektafslutningen. 17

18 Læring i projektet I projektet har personalet på Rehabiliteringsafdelingen og på HLT-Værkstedet opnået den erfaring/læring, at den lægelige kategorisering af hjerneskader i lette, moderate og svære ikke er dækkende i beskrivelsen af personer med hjerneskade i forbindelse med indplacering af disse på arbejdsmarkedet. Personalet har derfor forladt disse begreber for i stedet at anvende individuelle kvalitative beskrivelser, jf. Kap. 5.2, Skadesvurdering forståelsen af en hjerneskade. Personalets erfaringer viser, at en let hjerneskade hos én person kan give få problemer, mens den hos en anden kan vise sig at give så store problemer, at skaden må karakteriseres som moderat til svær, på trods af at skadens omfang og placering er identisk hos de to personer. Personalet konkluderer derfor, at den individuelle håndtering af hjerneskaden skal ses i relation til det objektivt konstaterbare funktionsevnetab og det hverdagsliv/konteksten, den pågældende med senhjerneskade indgår i. Ehlers, Lise (2000) De gådefulde frontallapper. Munksgaard, København, konstaterer også : Forskellige mennesker kan imidlertid reagere meget forskelligt på samme hjerneskade, afhængig af personlighed, alder, livssituation og utvivlsomt mange andre faktorer. Patientens individuelle reaktioner er naturligvis af største vigtighed for et behandlingsforløb, og både personlighedsmæssige og sociale faktorer må sammenholdes med de kognitive forstyrrelser. De individuelle variationer i reaktionsmåde er mange og komplicerede, men må ikke få lov til at overskygge de biologisk betingede effekter af hjerneskaden. Personalet på Rehabiliteringsafdelingen og HLT-Værkstedet har i projektperioden opnået en større faglig indsigt om hjerneskader og deres betydning for, om personen med senhjerneskade kan indplacers på arbejdsmarkedet. Personalets erfaringer er udførligt beskrevet i denne afrapportering og kan derfor anvendes af andre, der professionelt arbejder med personer med senhjerneskade og deres hverdagsliv. 2. projektmål: - at metodeudvikle et tværsektorielt samarbejde mellem amt, kommune og virksomheder for gennem organisering og koordinering af indsatsen at kunne målrette tilbudet til den enkelte bruger. Borgerens ønske Jobkonsulenten har haft forskellige modeller i støbeskeen til etableringen af et tværsektorielt samarbejde og er landet på en model, der er styret af den hjerneskadede persons forudsætninger og ønske om job, jf. Kap. 4, Jobkonsulentfunktionen, herunder kap. 4.3, Virksomhedssamarbejde. Personlig kontakt til én virksomhed Det betyder, at jobkonsulenten kun kontakter en virksomhed, når en person med hjerneskade udtrykker et konkret ønske om indplacering på virksomheden. Denne form er valgt for at undgå, at der hos virksomheden opbygges en forventning om, at der indenfor et kort tidsrum kan findes en person, der matcher deres behov. Projektets udgangspunkt er, at jobbet skal matche personens profil og ikke omvendt. På denne måde bliver der i den aktuelle virksomhed orienteret om vigtigheden af et rummeligt arbejdsmarked og om at påtage sig et socialt ansvar mv. 18

19 Jobkonsulenten bruger den personlige kontakt i den konkrete sag. Dvs. at jobkonsulenten, inden han kontakter en given virksomhed, har afdækket ønsker og behov hos personen med hjerneskade og har orienteret sig om, hvilke lokale virksomheder, der kan matche personens ønsker. I projektet har jobkonsulenten afdækket 36 personers jobønsker og i den forbindelse kontaktet ca. 230 virksomheder telefonisk og haft ca. 65 virksomhedsbesøg. Jobkonsulentens læring På denne måde har jobkonsulenten opnået et indgående kendskab til de kontaktede virksomheder og personlig erfaring i kontakt og arbejde med virksomheder. Jobkonsulenten har derudover et forudgående, indgående, generelt kendskab til de lokale virksomheder fra sin tid som jobkonsulent i lokalområdet. Den af jobkonsulenten valgte metode til jobmatch er fokuseret på brugerens ønsker og forudsætninger. Jobkonsulenten arbejder målrettet efter brugerens ønske og giver derved brugeren optimal opmærksomhed. Virksomhederne bliver kun afkrævet den nødvendige tid, og kun så længe deres interesse rækker. Kommunernes kontaktpersoner på hjerneskadeområdet Jobkonsulenten har forsøgt at etablere samarbejde med kontaktpersoner på hjerneskadeområdet i kommunerne. Jobkonsulenten oplevede, at dette var problematisk. Projektlederen konstaterer: Kontaktpersonerne får ofte denne opgave tildelt oveni de daglige opgaver, og sjældent fordi de brænder for opgaven. Arbejdet med personer med senhjerneskade udgør desuden kun en lille del af deres samlede opgaver. Dette betyder, at vilkårene for kontaktpersonerne ikke er optimale med henblik på at få viden og erfaring på området. Flere af kontaktpersonerne har ved min henvendelse ikke været klar over, at det var deres ansvarsområde. Handleplansmøder I Kap. 3, Det rullende Værksted og Kap. 4, Jobkonsulentfunktionen er beskrevet det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde centreret om brugeren ved afholdelse af handleplansmøder hver 3. måned i Det rullende Værksted og i opfølgningsmøder på virksomhederne, herunder slutopfølgningen. Denne praksis er ikke udviklet i projektet. Ved denne konstruktion af det tværsektorielle samarbejde opnås en målrettet og tidsbesparende arbejdsform, hvor brugeren er i fokus en konstruktion af det rummelige arbejdsmarked i den tid mødet varer. Jeg vurderer, at denne arbejdsform efterhånden giver en rummelighed hos kredsen af involverede parter. En rummelighed, der kan brede sig på de involverede parters arbejdspladser. En langsom, men sikker måde at arbejde med det rummelige arbejdsmarked. Der er imidlertid stadig virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer udenfor et sådant samarbejde om det rummelige arbejdsmarked. Men fx koordinationsudvalgene kunne løfte denne politiske opgave og arbejde med at skabe mere rummelige arbejdspladser. Det kræver, at udvalget kender problemfeltet. Aktivitets- og Udviklingscentret kunne med dette projekt skabe en opmærksomhed på området. Konklusion I regi af handleplans- og opfølgningsmøder har projektet som beskrevet videreført en allerede etableret praksis for tværsektorielt samarbejde. Samtidig har job- 19

20 konsulenten forsøgt at udvikle feltet. Men det ser ud som om, opgaven har forekommet diffus for projektet, og at opgaven umærkeligt er landet alene på jobkonsulenten. Jeg vurderer, at der er et stort potentiale i udvikling af det tværsektorielle samarbejde ved inddragelse af aktørerne i arbejdet en opgave som en evt. fremtidig Udviklingsgruppe kunne tage sig af. Efter min vurdering prioriterer jobkonsulenten sit arbejde med rummelighed og tværsektorielt samarbejde på den fagligt rigtige måde, idet personer med hjerneskade helt konkret er omdrejningspunktet for valg af arbejdsform. Jobkonsulenten fremhæver, at det grundige forarbejde og signalet til virksomhederne om, at de kan få hjælp og støtte til indplacering af personer med hjerneskade, giver et godt ry, og jo flere succeser, desto lettere bliver fremtidige indplaceringer. Gennem en optimering af overleveringen til den kommunale sektor, højnes det tværsektorielle samarbejde. 3. projektmål: - at indplaceringen af den enkelte bruger i skåne- eller fleksjob kan fastholdes på sigt gennem rådgivning og opfølgning i forhold til bruger, pårørende og virksomhed. For personer med senhjerneskade, der er ansat på arbejdsmarkedet i enten fleks- eller skånejob både før projektperioden og i projektperioden aftales ved etableringen af jobbet efterværn af kortere eller længere varighed. Det typiske er, at efterværn aftales for en periode på fx 3 6 måneder med revurdering af behovet inden ophør af foranstaltningen. Efterværn og opfølgning afsluttes, når indplaceringen vurderes at være stabil, og der er sket en overlevering til kommunen. Det grundige forarbejde, med den rette mængde information til virksomheden, og det rette match af personen med hjerneskade og virksomheden, er en vigtig forudsætning for den senere fastholdelse i jobbet. Udover indsatsen med at optimere det grundlæggende forarbejde, har der i projektet ikke været så meget opmærksomhed på at sikre fastholdelse af personer med hjerneskade, der efter overleveringen til kommunen, kommer ud for ændringer i egen eller den arbejdsmæssige situation, som gør at de får svært ved at fastholde arbejdet. Projektmagerne fremhæver, at tidsrammen på de tre år er for kort til at sige noget om holdbarheden. Den grundige matchning kombineret med efterværn og klare handlekanaler for de involverede parter, er for os at se grundpillerne i indsatsen. Konklusion Der er efter min vurdering behov for et professionelt sikkerhedsnet for de personer med senhjerneskade, som nu er indplaceret på arbejdsmarkedet, da der er tale om en meget sårbar gruppe, der har vanskeligt ved selv at klare forandringer, som fx ændret organisering på arbejdspladsen, afskedigelse eller ændringer i de pågældendes familier, som fx skilsmisse eller dødsfald. Det er imidlertid vanskeligt at sige noget om, hvor stor kapacitet, der skal sigtes mod. Alle job, der er etableret i projektperioden, holder endnu, men disse job er relativt nyetablerede og hovedparten med en aftalt igangværende periode med efterværn. Mit råd er, at Aktivitets- og Udviklingscentret efter projektafslutningen, fortsat giver arbejdet med at etablere et professionelt sikkerhedsnet, opmærksomhed, og udvikler området, fordi kommunerne efter min vurdering ikke har tilstrækkelig ekspertise 20

21 på området. Jeg tror, at holdbarheden af de foretagne indplaceringer på arbejdsmarkedet er afhængig af et fleksibelt og kompetent tilbud, fordi der som sagt er tale om en meget sårbar gruppe, der er i de etablerede job. Opgaven kunne passende placeres i en permanent udviklingsafdeling i Aktivitetsog Udviklingscentret. Det er min vurdering efter inspiration fra Habermas, J. (1981) Teorien om den kommunikative handlen. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, at det er nødvendigt for udvikling af feltet, at den erkendelse, der er sket i livsverdenen tages ind i systemverdenen. Opgaven kan således kun løses ved at inddrage personer med senhjerneskade, der er eller har været i arbejde og deres familie eller nærmeste pårørende samt erfaringerne fra de virksomheder, der har eller har haft personer med senhjerneskade ansat. Dvs. at både nærmeste personaleansvarlige for personerne med senhjerneskade og den pågældendes kolleger skal medvirke i samarbejdet. 21

22 Kapitel 3 Det rullende Værksted v/gruppeleder Jakob Skovbakke og evaluator Inger Nørreskov Det rullende Værksted er etableret som en del af projektet, og var i projektets idéfase en af grundpillerne i projektet. Der henvises til videoen Returbillet til livet. Det rullende Værksted er en varevogn indrettet med arbejdsredskaber til udførelse af havearbejde, pedelfunktioner, male- og tømreropgaver, montage, mindre anlægsopgaver, flytning og vedligeholdelses- og tilsynsopgaver. HLT-Værkstedet fungerer som base for Det rullende Værksted. Det rullende Værksted er ledet af en gruppeleder med en håndværksmæssig baggrund, pædagogisk indsigt og kendskab til personer med senhjerneskade og de problematikker, der knytter sig til området. Det rullende Værksted er normeret til 2-3 brugere af gangen med en typisk opholdstid på 1 år. Det rullende Værksted løser opgaver for privatpersoner og private og offentlige virksomheder. Formål Formålet med Det rullende Værksted er at skabe en mulighed for afprøvning og erhvervsmodning via udvikling/opkvalificering af personer med senhjerneskade i et miljø så nær arbejdsmarkedet som muligt, for derved at styrke de pågældendes mulighed for indplacering på arbejdsmarkedet. Organisatorisk placering Det er valgt at knytte Det rullende Værksted organisatorisk til HLT-Værkstedet, fordi der er et virksomhedslignende miljø på værkstedet. Værkstedet er en produktionsvirksomhed, der skal ligne enhver anden virksomhed så meget som muligt. Værkstedet har faste samarbejdsrelationer til arbejdsmarkedet og udfører underleverandørarbejde for lokale virksomheder. Det rullende Værksted er i kraft af sine udadvendte arbejdsopgaver tættere på arbejdsmarkedet end HLT-Værkstedet. HLT-Værkstedet servicerer Det rullende Værksted både som værksted for de udadgående opgaver og personalemæssigt i sygdoms- og ferieperioder. Derudover fungerer HLT-Værkstedet som fast base for brugerne. Indhold I Det rullende Værksted foregår udredning, afprøvning, erhvervsmodning og udvikling/opkvalificering af brugernes arbejdsevne med andre ord en revalideringsindsats i et virksomhedslignende miljø. Der arbejdes efter arbejdsevnemetoden til vurdering af brugerens arbejdsevne. 22

23 Visitationskriterier for Det rullende Værksted 1. Brugeren skal acceptere, at tilbudet i Det rullende Værksted er tidsbegrænset og være motiveret for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 2. Brugeren skal forinden visitationen have været indskrevet på en af Aktivitetsog Udviklingscentrets afdelinger i mindst 3 mdr. 3. Visitationen foretages på baggrund af en forventning om, at brugeren efter en periode på 6-12 mdr. i Det rullende Værksted, kan indplaceres på arbejdsmarkedet evt. på særlige vilkår. 4. Brugerens fysiske formåen skal kunne modsvare opgaverne i Det rullende Værksted. 5. Brugerens udholdenhed i arbejdet skal svare til en daglig arbejdstid på mindst 3 timer. 6. Det er en betingelse, at brugeren kan arbejde selvstændigt i ½ til 1 time. 7. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra visitationskriterierne. Vurdering af arbejdsevne Brugerens arbejdsevne er vedkommendes personlige ressourcer i forhold til krav i arbejdet. Ressourceprofilen Der arbejdes med brugerens personlige ressourcer i Det rullende Værksted med speciel fokus på følgende forhold i Arbejdsevnemetodens ressourceprofil: - arbejdsmarkedserfaring Det rullende Værksted tager udgangspunkt i tidligere arbejdsmarkedserfaring hos brugerne, fx udnyttes en evt. kropslig hukommelse i opkvalificeringen. Herudover optrænes nye rutiner gennem arbejdsopgaverne i Det rullende Værksted. - social kompetence, herunder konfliktberedskab I Det rullende Værksted arbejdes der med brugerens evne til at regulere sin adfærd i forhold til omgivelserne, at kunne fungere i en gruppe, at kunne omgås kunder, have situationsfornemmelse og evne til konflikthåndtering. - omstillingsevne I Det rullende Værksted afprøves/opøves fleksibilitet i forhold til forandringer i arbejdet og arbejdssituationer via variation i opgaverne. - indlæringsevne I Det rullende Værksted afklares om brugeren har behov for kompensationsstrategier og hvis der er behov herfor, optrænes strategier. - arbejdsrelevante ønske I Det rullende Værksted afprøves forskellige fagområder så vidt muligt med udgangspunkt i brugerens jobønsker. - præstationsforventninger I Det rullende Værksted arbejdes der med brugerens forventninger til egen præstation. Brugerens ønske tilpasses/korrigeres løbende på baggrund af de opnåede erfaringer. 23

24 - arbejdsidentitet I Det rullende Værksted oplever brugerne, at opgaverne har en værdi for aftagerne og er indtægtsgivende for Det rullende Værksted. Det er afgørende for brugeren, at der ikke er tale om behandling, men at arbejdet foregår i et miljø, så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Brugeren får udleveret arbejdstøj og er en del af et arbejdshold, hvilket er med til at give arbejdsidentitet. - interesser Brugernes evt. fritidsinteresse kan være udslaggivende ved valg af jobtype, især hvis der ikke er andet at hænge et jobønske op på. Matchning af personlige ressourcer til krav i arbejdet Når de personlige ressourcer er udredt og afprøvet, og der er sket en erhvervsmodning, består arbejdet i Det rullende Værksted i at matche brugerens ressourcer til en konkret jobmulighed. I tilfælde hvor der ikke er noget beskæftigelsessigte, afmeldes brugeren. Ovenfor er angivet nogle typiske krav i arbejdet. Matchningen består i at afklare hvilke krav, brugeren kan honorere og derefter finde et job med et tilsvarende indhold i et samarbejde med Jobkonsulentfunktionen. Krav der stilles i arbejdet: De følgende krav i arbejdet er generelle og ikke nødvendigvis gældende i ethvert job, men er krav, som projektgruppen mener er vigtige, og som jobkonsulenten er blevet mødt med fra virksomhederne i forbindelse med indplacering af brugerne på arbejdsmarkedet. Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering. - Mødestabilitet (At møde og gå til tiden) - Arbejdsstabilitet (Pauser og afbrydelser i arbejdet) - Instruktionsforståelse - Håndelag - Minimalt sygefravær - Afbud ved eventuelt fravær - Loyalitet - Gode manerer - Omstillingsevne - Kvalitetsbevidsthed - Fleksibilitet - Initiativ - Kreativitet - Interesse - Engagement - Omhyggelighed - Målrettethed - Flid - Energi (Drive) - Koncentration - Udholdenhed - Selvtillid - Hjælpsomhed 24

25 - Fællesskabsforståelse - Personlig fremtræden - Samarbejdsevne - Selvstændighed - Ansvarsbevidsthed - Gode kommunikationsevner - Humor - Åbenhed Gruppelederens opgaver Ansvarsområder - Finde egnede opgaver til Det rullende Værksted. - Varetage udredning, afprøvning, erhvervsmodning og udvikling/ opkvalificering af den enkelte brugers arbejdsevne med henblik på indplacering på arbejdsmarkedet. - At foretage løbende evaluering af brugernes arbejdsevne. Samarbejdsrelationer - Brugeren og pårørende samt kontaktpersoner/personale fra Aktivitets- og Udviklingscentret - Kunder: Privatpersoner, private og offentlige virksomheder. - Jobkonsulentfunktionen Arbejdsgangen i Det rullende Værksted Visitation Forinden visitation til Det rullende Værksted har brugeren under forløbet på Rehabiliteringsafdelingen udtrykt sine ønsker om at være på arbejdsmarkedet. Brugeren har herefter i samarbejde med socialrådgiveren eller jobkonsulenten udarbejdet en oversigt over sin uddannelse, erhvervserfaring og fritidsinteresser. Sammen med brugeren har Rehabiliteringsafdelingen udarbejdet en plan for, hvordan brugerens ressourcer skal fordeles i forhold til arbejde, familie og fritid, og der er sammen med brugeren arbejdet på at beskrive brugerens udviklingsmuligheder, ressourcer og begrænsninger. Brugeren er herefter klar til at kunne visiteres til Det rullende Værksted eller Jobkonsulentfunktionen med henblik på yderligere udredning/afklaring i forhold til fastsættelse af brugerens arbejdsevne og fremtidige placering på arbejdsmarkedet. I forbindelse med indplacering på arbejdsmarkedet vurderer Rehabiliteringsafdelingen behovet for efterfølgende støtteforanstaltninger som fx rådgivning eller mentorfunktion. - Visitationsskema: Som grundlag for visitation til Det rullende Værksted udfyldes et visitationsskema. Her har kontaktpersonerne fra Aktivitets- og Udviklingscentret også mulighed for at udpege personlige ressourcer hos en bruger, der vil være relevante at arbejde med i Det rullende Værksted. Det er 25

26 af stor betydning, at skemaet bliver udfyldt grundigt og korrekt, da det danner grundlag for det videre arbejde i Det rullende Værksted i samarbejde med personen med hjerneskade. Bilag 1. - Handleplans- og målsætningsskema: I løbet af den første måned i Det rullende Værksted skal der i samarbejde med brugeren udarbejdes et handleplans- og målsætningsskema, som indeholder fokusområder for arbejdet med personlige mål i en periode på 1-3 måneder. I skemaet redegøres for udviklingen imod de personlige mål. Bilag 2 - Status og slutevaluering: Status er den aktuelle vurdering af brugerens arbejdsevne i forløbet og ved afslutningen af forløbet. Status udarbejdes hver 3. måned i samarbejde med brugeren i forbindelse med handleplansmøde og kan derudover rekvireres efter behov af kontaktpersonen. I forbindelse med ophør på Det rullende Værksted udarbejder gruppelederen i samarbejde med brugeren en evaluering og et resume af forløbet. Bilag 3. Deltagere i møder Ved visitation til Det rullende Værksted fra Rehabiliteringsafdelingen og HLT- Værkstedet Der er nedsat en visitationsgruppe bestående af: Afdelingslederne fra henholdsvis Rehabiliteringsafdelingen og fra HLT-Værkstedet, forstanderen for Aktivitets- og Udviklingscentret, amtskonsulenten, socialrådgiveren fra Rehabiliteringsafdelingen, ergoterapeuten og jobkonsulenten fra HLT-Værkstedet og gruppelederen på Det rullende Værksted. Ved handleplansmøder I handleplansmøder deltager brugeren, eventuelle pårørende, afdelingslederne fra Rehabiliteringsafdelingen eller fra HLT-Værkstedet afhængig af, hvilken afdeling brugeren kommer fra, kontaktpersoner fra afdelingerne, kommunens sagsbehandler og eventuelt andre personer, der er relevante i den konkrete sag. 26

27 Kapitel 3.1 Status på Det rullende Værksted pr. 1/ v/jobkonsulent Jens Kristian Jensen Det rullende Værksted er etableret pr. 1/ I perioden fra den 1/ til den 1/ er der visiteret 14 personer svarende til gennemsnitligt 4,67 personer årligt. Heraf er 11 personer visiteret til Jobkonsulentfunktionen. 27

28 Kapitel 4 Jobkonsulentfunktionen v/jobkonsulent Jens Kristian Jensen og evaluator Inger Nørreskov Jobkonsulentfunktionen er etableret som en del af projektet og var i projektets idéfase en af grundpillerne i projektet. Formål Formålet med Jobkonsulentfunktionen er at arbejde med fastholdelse og indplacering på arbejdsmarkedet af personer med hjerneskade. Organisatorisk placering Jobkonsulentfunktionen er organisatorisk tilknyttet både Rehabiliteringsafdelingen og HLT-Værkstedet. I Jobkonsulentfunktionen er ansat en jobkonsulent og en socialrådgiver. Det er valgt, at jobkonsulenten fysisk er placeret med kontor på HLT-Værkstedet, fordi der er et virksomhedslignende miljø på værkstedet og for at have sparring med gruppelederen fra Det rullende Værksted. Jobkonsulentens tid er fordelt med ca. 10 timer ugentligt i Rehabiliteringsafdelingen og de resterende timer er på HLT-Værkstedet. Socialrådgiveren er ansat på Rehabiliteringsafdelingen i en socialrådgiverfunktion og har kontor der. Hun arbejder efter behov i projektet. Indhold I Jobkonsulentfunktionen foregår udredning, afprøvning, erhvervsmodning, og udvikling/opkvalificering af brugerens arbejdsevne, kontakt til arbejdsmarkedet, match af brugerens ønsker om job med muligheder og krav på arbejdsmarkedet, indplacering af brugerne i tilpassede jobfunktioner, socialrådgivning, opfølgning og efterværn. Der arbejdes efter arbejdsevnemetoden til vurdering af brugerens arbejdsevne. Virksomhedskontakten er styret af den enkelte brugers ønsker og behov, dvs. at en virksomhed kun kontaktes, hvis jobkonsulenten vurderer, at det er relevant at undersøge, om den konkrete virksomhed kan honorere de krav til tilpasset jobfunktion, som den enkelte bruger har behov for. Vurdering af om en virksomhed er rummelig Allerede ved den første telefonkontakt skaber jobkonsulenten sig et indre billede af virksomheden. Er der en oprigtig interesse, varme, forståelse og medmenneskelighed i telefonrøret? Ved besøg på virksomheden lægger jobkonsulenten udover ovenstående også vægt på arbejdsklima og arbejdsmiljø, arbejdspladskultur, de fysiske rammer, og ikke mindst, om der er kontakt til ledelsen. Disse indtryk skaber sammen med en god portion intuition et helhedsindtryk af virksomheden, der afslutningsvis munder ud i spørgsmål som: 28

29 Er dette den bedste mulighed for brugeren? Er der behov for enkelte mindre tilpasninger, for at tilbuddet bliver det rigtige? Hvad er bedst for brugeren? Og kunne jobkonsulenten selv have lyst til at arbejde på virksomheden? Dermed er vurderingen ikke objektiv, men præget af subjektivitet. Visitationskriterier for Jobkonsulentfunktionen 1. Brugeren skal forinden visitationen have været indskrevet på en af Aktivitetsog Udviklingscentrets afdelinger i mindst 3 mdr. 2. Brugeren skal være motiveret for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 3. Visitationen foretages på baggrund af en forventning om, at brugeren efter en periode på 6 til 12 måneder kan indplaceres på arbejdsmarkedet, evt. på særlige vilkår. 4. Brugerens udholdenhed skal svare til en daglig arbejdstid på mindst 3 timer. 5. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra visitationskriterierne. Vurdering af arbejdsevne Brugerens arbejdsevne er vedkommendes personlige ressourcer i forhold til krav i arbejdet. Ressourceprofilen Jobkonsulenten arbejder med brugernes personlige ressourcer ud fra Arbejdsevnemetodens ressourceprofil med speciel fokus på følgende forhold: - arbejdsmarkedserfaring Jobkonsulenten tager udgangspunkt i tidligere arbejdsmarkedserfaring hos brugeren, fx udnyttes en evt. kropslig hukommelse i opkvalificeringen og færdigheder opnået i Det rullende Værksted. Herudover optrænes nye rutiner gennem arbejdsopgaverne under arbejdsprøvningen på virksomheden. - social kompetence, herunder konfliktberedskab På virksomheden arbejdes der med brugerens evne til at regulere sin adfærd i forhold til omgivelserne, at kunne fungere i en gruppe, at kunne omgås kolleger og evt. kunder samt situationsfornemmelse og konflikthåndtering. - omstillingsevne På virksomheden afprøves/opøves fleksibilitet i forhold til forandringer i arbejdet og arbejdssituationer via variation i opgaverne. - indlæringsevne På virksomheden afklares om brugeren har behov for yderligere kompensationsstrategier, og hvis der er behov herfor, optrænes strategier. - arbejdsrelevante ønsker På virksomheden afprøves fagområder med udgangspunkt i brugerens ønsker. - præstationsforventninger På virksomheden arbejdes der med brugerens forventninger til egen præstation. Brugerens ønske tilpasses/korrigeres løbende på baggrund af de opnåede erfaringer. 29

30 - arbejdsidentitet På virksomheden oplever brugeren at indgå i gruppen af medarbejdere og er dermed med til at løse opgaver, der er indtægtsgivende for virksomheden. - interesser Brugerens interesse kan være udslagsgivende ved valg af jobtype, især hvis der ikke er andet at hænge et jobønske op på. Matchning af personlige ressourcer til krav i arbejdet Når de personlige ressourcer er udredt og afprøvet, og der er sket en erhvervsmodning, består arbejdet for jobkonsulenten i at matche brugerens ressourcer til det konkrete job, at beskrive den tilpassede jobfunktion og sikre at nødvendige skånehensyn indgår i ansættelsesaftalen mellem bruger og virksomhed, samt tage stilling til, om der er behov for efterværn. Krav, der stilles i arbejdet: De følgende krav i arbejdet er generelle og ikke nødvendigvis gældende i ethvert job, men er krav, som projektgruppen mener er vigtige, og som jobkonsulenten er blevet mødt med fra virksomhederne i forbindelse med indplacering af brugerne på arbejdsmarkedet. Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering. - Mødestabilitet (At møde og gå til tiden) - Arbejdsstabilitet (Pauser og afbrydelser i arbejdet) - Instruktionsforståelse - Håndelag - Minimalt sygefravær - Afbud ved eventuelt fravær - Loyalitet - Gode manerer - Omstillingsevne - Kvalitetsbevidsthed - Fleksibilitet - Initiativ - Kreativitet - Interesse - Engagement - Omhyggelighed - Målrettethed - Flid - Energi (Drive) - Koncentration - Udholdenhed - Selvtillid - Hjælpsomhed - Fællesskabsforståelse - Personlig fremtræden - Samarbejdsevne - Selvstændighed - Ansvarsbevidsthed - Gode kommunikationsevner - Humor - Åbenhed 30

31 Jobkonsulentens opgaver Ansvarsområder - Arbejde med brugernes ønsker om job. - Samarbejde med Det rullende Værksted og Rehabiliteringsafdelingen. - Skabe kontakt til virksomheder med henblik på afdækning/kortlægning af gensidige muligheder og behov for indslusning af en bruger på virksomheden. - Aftale revalideringsforløb eller koordinere ansættelsen af brugeren på virsomheden. - Etablere opfølgning og/eller efterværn bl.a. ved virksomhedsbesøg efter behov i den konkrete sag. - Fungere som hotline mellem bruger, virksomhed, og pårørende via en tæt telefonisk eller personlig kontakt. Hensigten er at håndtere opståede problemer, der har eller kan få indflydelse på arbejdsforholdet. - Have et fungerende netværk til forskellige relevante samarbejdspartnere, navnlig arbejdsmarkedsafdelingerne og hjerneskadekoordinatorerne i kommunerne, arbejdsformidlingen og dennes handicapkonsulent og handicapkonsulenten i amtet med henblik på at kunne koordinere indsatsen for den enkelte. Samarbejdsrelationer - Brugeren - Brugerens ægtefælle/samlever og øvrige pårørende - Brugerens venner og bekendte - Virksomhedsledelse og brugerens arbejdskolleger - Faglige organisationer - Aktivitets - og Udviklingscentrets personale - Ringkjøbing Amt ved amtskonsulenten - Arbejdsformidlinger navnlig ved handicapkonsulenten - Sagsbehandlere i de 18 kommuner i Ringkøbing Amt - De praktiserende læger - Projekter i amtet, der arbejder med rummelighed på arbejdsmarkedet - Koordinationsudvalgene Arbejdsgangen for Jobkonsulentfunktionen Visitation Forinden visitation til Jobkonsulentfunktionen har brugeren under forløbet på Rehabiliteringsafdelingen udtrykt sine ønsker om at være på arbejdsmarkedet. Brugeren har herefter i samarbejde med socialrådgiveren eller jobkonsulenten udarbejdet en oversigt over sin uddannelse, erhvervserfaring og fritidsinteresser. Sammen med brugeren har Rehabiliteringsafdelingen udarbejdet en plan for, hvordan brugerens ressourcer skal fordeles i forhold til arbejde, familie og fritid og der er sammen med brugeren arbejdet på at beskrive brugerens udviklingsmuligheder, ressourcer og begrænsninger. 31

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Housing First som grundpræmis i arbejdet med Hjemløsestrategien og metoden Udredning og Plan Metoden Udredning og Plan afprøves i en række kommuner,

Læs mere

UANSET MÅLGRUPPEN HAR MPROVE ALTID SAMME FOKUS

UANSET MÅLGRUPPEN HAR MPROVE ALTID SAMME FOKUS UANSET MÅLGRUPPEN HAR MPROVE ALTID SAMME FOKUS Gennem mange års erfaring indenfor beskæftigelsesrettede forløb, har vi udviklet en række forskellige forløb for borgere visiteret til fleksjob, aktivitets-

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB

DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED RELATIONSVÆRKET IVÆRKSÆT DIT POTENTIALE DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB Med fokus på individuelle, skræddersyede løsninger kommer vi altid sikkert i mål MÅLRETTET BESKÆFTIGELSE

Læs mere

Strategi Voksne borgere med erhvervet hjerneskade

Strategi Voksne borgere med erhvervet hjerneskade Strategi Voksne borgere med erhvervet hjerneskade Strategi under Handicappolitikken 1 Indledning Strategi for voksne borgere med erhvervet hjerneskade er Varde Kommunes sigtelinje for arbejdet med denne

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

2 Ydelsesbeskrivelse for Café Frida

2 Ydelsesbeskrivelse for Café Frida Ydelsesbeskrivelse 2019 2 Ydelsesbeskrivelse for Café Frida 3 Ydelsesbeskrivelse for Café Frida, Mejlgade 14, 8000 Århus C Om Cafe Frida Café Frida blev en del af Den Sociale Udviklingsfond i 2015, hvor

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse

6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud beskyttet beskæftigelse: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019 Med visionen som drivkraft Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har den politiske vision, at Slagelse Kommunes indsatser på

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken - beskrivelse af metodeudviklingsplanens delelementer Hvorfor arbejde med metodeudvikling? Metodeudviklingsplanen består af fire delelementer, der alle

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

en by med plads til alle

en by med plads til alle by med plads til alle SocialStrategi 2018 by med plads til alle indhold 4 Et værdigt liv en helstøbt og langsigtet løsning Et selvstændigt liv 6 en sund og fagligt stærk organisation 10 introduktion København

Læs mere

Pulje til Udvikling i fleksjob II

Pulje til Udvikling i fleksjob II Ansøgningsskema for Pulje til Udvikling i fleksjob II Finanslovskonto 17.46.65.20 Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Stevns Kommune David Kirkegaard Jespersen

Læs mere

PILOTPROJEKT JOB FORUDE

PILOTPROJEKT JOB FORUDE PILOTPROJEKT JOB FORUDE VEJEN FRA LEDIGHED GENNEM AFKLARING OG UDVIKLING TIL ARBEJDSMARKEDET. November 2017 INDHOLD Baggrund Formål Konsulentens rolle Forløbet Forventede effekter Aktiviteter i projektperioden

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

EN BY MED PLADS TIL ALLE

EN BY MED PLADS TIL ALLE BY MED PLADS TIL ALLE SOCIALSTRATEGI 2018 BY MED PLADS TILINDHOLD ALLE 4 8 VÆRDIGT HELSTØBT OG LANGSIGT LØSNING SELVSTÆNDIGT SUND OG FAGLIGT STÆRK ORGANISATION 6 10 INTRODUKTION København skal være en

Læs mere

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job Social støtte i overgang til og fastholdelse i job En integreret og koordineret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats for udsatte ledige Anders Søberg, Susanne K. Ellegaard, STAR Dagsorden Målgruppen

Læs mere

Innovation og effektivisering i Solrød Kommune. Business Case

Innovation og effektivisering i Solrød Kommune. Business Case Business Case Gruppe: Job- og SocialCenteret Innovationsudfordring (vision): Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Ved at erstatte midlertidige ansatte vikarer med fastansat,

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses- og Socialudvalg arbejder vi for, at Odenses virksomheder kan få medarbejdere med de kvalifikationer,

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Finder potentialet frem i alle. Arbejdsevnevurdering. intern praktik. 32 forløb

Finder potentialet frem i alle. Arbejdsevnevurdering. intern praktik. 32 forløb Finder potentialet frem i alle Arbejdsevnevurdering i intern praktik 32 forløb Målgruppe & formål Tilbuddet er skræddersyet til borgere, der skal have afklaret deres arbejdsevne, og som ikke kan deltage

Læs mere

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Dette sparringsværktøj er en guide til, hvordan I kan arbejde med kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med. Spilleregler

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85

Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85 Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85 Indhold 1. Formålet med støtten... 3 2. Kerneopgaven... 3 3. Målgruppen og indsatsen... 3 4. Den rehabiliterende tilgang...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde 2014-2017 Den socialpolitiske indsats i København retter sig mod de borgere, der måtte have brug for en særlig indsats. Det er de socialt udsatte

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram December 2012 Nyfleks forsøgsprogram Tema: Hvordan skabes fleksjob? Indhold INDLEDNING 3 1. HVEM ER DE LEDIGE? 4 2. HVAD ER VIRKSOMHEDERNES ØNSKER OG BEHOV? 5 3. HVAD ER BARRIERERNE FOR FLEKSJOB? 6 4.

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov Udkast - maj 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og afstikker retningen for indsatser og initiativer på området

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg. Jobcenter Skanderborg

Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg. Jobcenter Skanderborg Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg Jobcenter Skanderborg Vores udgangspunkt Med udgangspunkt i JobFirst projektet løbende i perioden 01.03.2016-31.12.2017. Har vi arbejdet målrettet med etablering

Læs mere

Samarbejdsaftale om sikring af tværsektoriel opgaveflytning

Samarbejdsaftale om sikring af tværsektoriel opgaveflytning Samarbejdsaftale om sikring af tværsektoriel opgaveflytning Proces: Opdateret maj 2016 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Sikring af tværsektoriel opgaveflytning

Læs mere

Ressourceprofil. ØST Lolland afdelingen. Navn: Adresse: Egen læge (navn og adresse): A-kasseoplysninger: Forsørgelsesgrundlag:

Ressourceprofil. ØST Lolland afdelingen. Navn: Adresse: Egen læge (navn og adresse): A-kasseoplysninger: Forsørgelsesgrundlag: Ressourceprofil Navn: Adresse: Egen læge (navn og adresse): A-kasseoplysninger: Forsørgelsesgrundlag: Uddannelse Uddannelse er de færdigheder som du har opnået gennem fuldførte og afbrudte skole-, uddannelses-

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere