Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger"

Transkript

1 Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar

2 Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Med Jobreformens fase I har regeringen og Dansk Folkeparti gennem indførelsen af loftet over kontanthjælpen fremmet tilskyndelsen til at tage arbejde, også i nogle få timer om ugen. Samtidig har vi indført en integrationsydelse, der gør det mindre attraktivt at komme til Danmark for at modtage offentlig forsørgelse, mens det fortsat er attraktivt at rejse hertil for at arbejde og bidrage til det danske samfund. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti var første skridt i retning af øget beskæftigelse og bedre pensionsvilkår. Aftalen sikrer tilskyndelse til at blive på arbejdsmarkedet for seniorer og gør det samtidigt mere attraktivt at spare op til pension i de sidste 5 år på arbejdsmarkedet. Aftalen har også givet bedre vilkår ved at give mulighed for frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidraget. Næste skridt tages med denne reform: Vilkårene for pensionsopsparing forbedres med indførelsen af et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension og ved at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger. Fradraget for pensionsindbetalinger er indrettet med henblik på at understøtte den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing for fuldtidsbeskæftigede med fradragsberettigede indbetalinger. Pensionsfradraget betyder, at personer, der indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger, får en skattelempelse. Hertil kommer de forbedrede muligheder for at anvende aldersopsparing i de sidste 5 år før folkepensionsalderen, som blev aftalt med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet. De to reformer betyder tilsammen, at alle får styrket tilskyndelsen til både at fortsætte på arbejdsmarkedet og til at spare op til alderdommen. Udover det ekstra pensionsfradrag styrkes den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing gennem en udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så dette også omfatter pensionsindbetalinger. Dermed fjernes den forskelsbehandling, der har været til fordel for udbetalt løn frem for løn indbetalt til pension. Samtidig betyder reformen, at alle fuldtidsbeskæftigede får en skattelempelse med det nye jobfradrag. Når gevinsten ved at være fuldtidsbeskæftiget bliver større, giver det større tilskyndelse for personer som modtager overførselsindkomst eller er deltidsbeskæftigede til at blive fuldtidsbeskæftigede. Aftalen indeholder følgende initiativer: Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension Nyt jobfradrag Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget Nedsættelse af bundskatten Initiativerne indfases gradvist fra 2018 frem mod 2020, hvor aftalen er fuldt indfaset. 2

3 Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension Samspilsproblemet ved pensionsopsparing opstår, når kombinationen af fradrag for pensionsindbetalinger og beskatning og aftrapning af offentlige ydelser ved pensionsudbetalinger tilsammen fører til højere samlet beskatning og aftrapning af offentlige ydelser end opsparing uden for pensionssystemet. Med henblik på at håndtere samspilsproblemet er Regeringen og Dansk Folkeparti enige om at indføre et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pensionsordninger med fradrags- og bortseelsesret. Fradraget gør det mere attraktivt at spare op til sin egen pension, blandt andet via en arbejdsmarkedspensionsordning. Det ekstra skattefradrag for pensionsindbetalinger vurderes sammen med de ændrede regler for aldersopsparing og udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget (jf. nedenfor) at styrke den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing tilstrækkeligt til at sikre, at det såkaldte samspilsproblem er håndteret for den brede gruppe af fuldtidsbeskæftigede med almindelige arbejdsmarkedspensioner. Tilskyndelsen til pensionsopsparing vil dog fortsat afhænge af en række individuelle forhold som fx omfanget af gæld igennem livet eller aftrapning af offentlige ydelser ud over folkepension. Dermed kan det for visse personer eksempelvis fortsat være mere fordelagtigt at nedbringe deres gæld end at øge pensionsopsparingen. For personer, der indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger fx i kraft af en arbejdsmarkedspension, vil pensionsfradraget medføre en skattelempelse. Derved øges også gevinsten ved at arbejde for denne store gruppe. Pensionsfradraget er et ekstra ligningsmæssigt fradrag for individuelle fradragsberettigede pensionsindbetalinger samt arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger med bortseelsesret, herunder ATP-indbetalinger. Der gives fradrag for pensionsindbetalinger efter arbejdsmarkedsbidrag på op til kr. (2018-niveau). Da et typisk ATP-bidrag for fuldtidsbeskæftigede udgør lige godt kr. (efter AM) svarer det til, at der gives fuldt fradrag for pensionsindbetalinger udover ATP op til en øvre grænse på omtrent kr. Fra det 15. indkomstår før det indkomstår, hvor den enkelte vil nå folkepensionsalderen (opgjort ved indkomstårets begyndelse), udgør det ligningsmæssige fradrag 32 pct. af det ovennævnte beregningsgrundlag. Tidligere i livet er den tilsvarende procentsats 12. Fradraget er således målrettet den del af arbejdslivet, hvor samspilsproblemet er størst. Gevinsten ved pensionsopsparing øges dog på alle tidspunkter i livet med henblik på at understøtte tilskyndelsen til, at opsparingen påbegyndes i tide. Den øvre grænse for fradraget reguleres i henhold til personskattelovens 20. Fradraget indfases gradvist frem mod 2020, jf. tabel 1. 3

4 Tabel 1 Indfasning af nyt fradrag for indbetaling til pension (i skattepligtig indkomst) Grundlag (indbetalinger efter arbejdsmarkedsbidrag inkl. ATP) Fradrag (før/efter 15 år til folkepensionsalder) Indbetalinger op til kr. 8/20 8/22 12/32 12/32 12/32 12/32 12/32 12/32 Til fx tjenestemandspensioner samt minister-, borgmester og MF-pensioner er der ikke knyttet en pensionsindbetaling, som kan danne grundlag for beregning af pensionsfradrag eller indgå i det udvidede grundlag for beskæftigelsesfradraget, jf. nedenfor. I det omfang personer med sådanne pensionsordninger har supplerende indbetalinger til pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret, vil disse indbetalinger kunne give anledning til pensionsfradrag og beskæftigelsesfradrag. Nyt jobfradrag Der indføres et nyt jobfradrag, der giver en skattelempelse til fuldtidsbeskæftigede. Jobfradraget giver relativt set den største skattelempelse til lavestlønnede og øger samtidig den økonomiske gevinst ved at være i beskæftigelse. Med initiativet reduceres således antallet af personer med lav tilskyndelse til beskæftigelse. Grundlaget for det nye jobfradrag svarer til det udvidede grundlag for beskæftigelsesfradraget. Det vil sige arbejdsindkomsten inkl. pensionsindbetalinger, herunder ATP-bidrag, jf. nedenfor. Det nye jobfradrag udgør 4,5 pct. af den del af grundlaget, som overstiger kr. Jobfradraget kan maksimalt udgøre kr. svarende til en skatteværdi på 645 kr. i en gennemsnitskommune. Grænserne reguleres i henhold til personskattelovens 20. Jobfradraget indfases gradvist frem mod 2020, jf. tabel 2. 4

5 Tabel 2 Indfasning af nyt jobfradrag 2018-niveau Grundlag (den del af grundlaget, som overstiger), kr Procent 2,5 3,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Maksimalt jobfradrag, kr. Skatteværdi heraf (i en gennemsnitskommune), kr Anm. Skatteværdien er regnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig kirke- og kommuneskatteprocent på 25,78 pct. Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger Aftaleparterne er enige om at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger fra Udvidelsen betyder konkret, at private indbetalinger til fradragsberettigede ordninger ikke længere fratrækkes i grundlaget, og at arbejdsgiveradministrerede indbetalinger med bortseelsesret inkl. ATP-bidrag af arbejdsindkomst lægges til. Grundlaget vil således udgøre den samlede arbejdsindkomst inkl. pensionsindbetalinger og ATP-bidrag. Med initiativet afhænger størrelsen af den enkeltes beskæftigelsesfradrag kun af den samlede arbejdsindkomst inkl. pensionsindbetalinger og ikke af, hvor stor en del af denne, der indbetales til pension. For personer, der ikke har opnået det maksimale beskæftigelsesfradrag, betyder udvidelsen af grundlaget, at den skattemæssige sanktion mod at få arbejdsindkomst indbetalt på de omfattede pensionsordninger fjernes. Initiativet bidrager dermed til at reducere samspilsproblemet. Udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget indebærer, at det maksimale beskæftigelsesfradrag nås ved en lavere arbejdsindkomst end under gældende regler (for personer med pensionsindbetalinger, der er omfattet af initiativet). Forhøjelsen af det maksimale beskæftigelsesfradrag, jf. nedenfor, skal derfor ses i sammenhæng med, at grundlaget udvides. Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget Beskæftigelsesfradraget udgør 9,50 pct. op til et maksimum på kr. (2018-regler). Fradraget forøges som led i indfasningen af Skattereformen fra 2012 gradvist frem til og med 2022, hvor beskæftigelsesfradraget udgør 10,65 pct., og det maksimale fradrag er på kr. (2018-niveau). Det maksimale beskæftigelsesfradrag opnås ved en arbejdsindkomst på 5

6 ca kr. før arbejdsmarkedsbidrag med fuldt indfasede regler. Udover det almindelige beskæftigelsesfradrag er der et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje loftet over beskæftigelsesfradraget. Forhøjelsen bidrager til, at det bedre kan betale sig at arbejde, og øger derved arbejdsudbuddet. Initiativet skal ses i sammenhæng med udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget. Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes med kr. svarende til en skatteværdi på ca. 255 kr. i en gennemsnitskommune (2018-niveau). Det indebærer, at den arbejdsindkomst, hvor det maksimale beskæftigelsesfradrag netop er optjent, øges fra ca kr. efter AM-bidrag og ekskl. pensionsindbetalinger til ca kr. efter AMbidrag, men inklusive indbetalinger til pensionsordninger, herunder ATP. Fra indkomståret 2018 forhøjes loftet over beskæftigelsesfradraget med kr. Satser og beløbsgrænser for det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere ændres ikke i forhold til gældende regler, men fradraget øges i kraft af det udvidede grundlag for beskæftigelsesfradraget, som også omfatter det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Nedsættelse af bundskatten Med aftale om kommunernes økonomi for 2018 blev det aftalt, at kommunerne skulle arbejde for at sænke skatten med samlet set 250 mio. kr. Da kommunerne samlet set ikke har nedsat skatterne, er aftaleparterne enige om at nedsætte bundskatten med 0,02 pct. point fra 2018 som kompensation herfor. Det skrå skatteloft fastholdes uændret. Obligatorisk opsparing reduktion af restgruppen Aftaleparterne er enige om, at stor udbredelse af egen pensionsopsparing er en forudsætning for, at det samlede pensionssystem kan sikre tilstrækkelig levestandard og begrænsede indkomstforskelle blandt pensionister. En vigtig forudsætning for et robust og retfærdigt pensionssystem er, at alle sparer op til sin egen pension. Herudover har det en selvstændig værdi, at den enkelte økonomisk kan tage vare på sig selv. Det giver personlig frihed og selvværd. Udbredelse af opsparingsbaserede pensionsordninger til personer, som i dag ikke sparer op eller sparer begrænset op til pension, kan ikke ses isoleret fra samspilsproblemet i pensionssystemet. Derfor blev Regeringen og Dansk Folkeparti med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet enige om at igangsætte arbejdet med at afdække mulighederne for indførelse af obligatorisk pensionsopsparing i forlængelse af udmøntningen af puljen til løsning af samspilsproblemet i Jobreform fase II. 6

7 I lyset af at aftaleparterne med aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger udmønter denne pulje og har håndteret samspilsproblemet for brede grupper på arbejdsmarkedet, er parterne nu enige om at igangsætte dette arbejde. Administrative konsekvenser De administrative merudgifter vedrørende skattelempelserne i aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger skønnes at udgøre ca. 6,5 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i , samt 1,3 mio. kr. i De administrative merudgifter vedrørende skattelempelserne finansieres inden for rammerne af aftalen. Aftaleparterne er enige om at stemme for udmøntningen af de administrative merudgifter, herunder ved evt. udmøntning via aktstykker. Offentlige finanser Aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger er fuldt finansieret inden for rammerne af den mellemfristede økonomiske planlægning frem mod Aftalen skønnes at øge arbejdsudbuddet med ca. 600 fuldtidspersoner via lavere skat. Hertil kommer et øget arbejdsudbud fra indførelse af opholdskrav på en række ydelser De aftalte lempelser skønnes at medføre et mindreprovenu opgjort efter tilbageløb og adfærd på ca. 3,7 mia. kr. i 2018 stigende til ca. 5,0 mia. kr. i 2025, jf. tabel 3. Tabel 3 Oversigt - lempelser, provenu efter tilbageløb og adfærd 2018-niveau, mia. kr Lempelser Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension -2,2-2,2-3,1-3,1-3,0-3,0-3,0-3,1 Nyt jobfradrag -0,6-0,8-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Nedsættelse af bundskatten -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Administrative omkostninger vedr. skattelempelserne -0,01-0,002-0,002-0,002-0, Lempelser, i alt -3,7-3,9-5,1-5,0-4,9-4,9-4,9-5,0 Anm.: De provenumæssige konsekvenser kan ændre sig frem mod fremsættelse af lovforslagene. 7

8 Med aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger udmøntes puljerne fra Jobreform I og Aftale om flere år på arbejdsmarkedet til lavere skat på arbejdsindkomst og ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension. Den resterende finansiering tilvejebringes ved: Midler fra ikke-udmøntet pulje til skattenedsættelse i kommunerne Deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl. Udvidelse af brug af optjeningsprincipper for ret til velfærdsydelser En reduceret forøgelse af rammen til offentlige investeringer afsat i 2025-planen Herudover indgår et finansieringsbidrag fra det finanspolitiske råderum. Deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl. Aftaleparterne er enige om at indføre delvis deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl., der har ret til undervisningen, på kr. pr. påbegyndt modul. Samtidig fastholdes det nuværende krav om depositum på kr. pr. modul. Depositummet betales retur ved fuldførelse af modulet eller ved ophør på danskuddannelsen. Deltagerbetaling og depositum vil sikre et incitament til, at kun de selvforsørgende kursister, der er motiverede, påbegynder uddannelsen. Deltagerbetaling for danskuddannelse til selvforsøgende kursister træder i kraft den 1. juli Indførelsen af deltagerbetaling forventes samlet set at indebære et provenu på ca. 0,04 mia. kr. i 2018, 0,2 mia. kr. i 2019 og 0,1 mia. kr. fra 2020 og frem. Udvidelse af brug af optjeningsprincipper for ret til velfærdsydelser Aftaleparterne er enige om at indføre opholdskrav for ret til dagpenge og ressourceforløbsydelse ved ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksløntilskud. Derudover skærpes optjeningsprincipperne for retten til kontanthjælp. Optjeningsprincipper på ydelsesområdet sender et signal om, at forudsætningen for adgang til de fulde ydelser er, at man har en fast tilknytning til det danske samfund og har bidraget hertil gennem en længere årrække. Opholdskrav for ret til dagpenge Der indføres et opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge, så medlemmer af en a-kasse skal have opholdt sig lovligt her i riget eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år for at kunne få ret til arbejdsløshedsdagpenge. Hvis kravet ikke er opfyldt, kan den ledige have ret til integrationsydelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Et opholdskrav for ret til dagpenge vil øge gevinsten ved at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. 8

9 Opholdskravet betyder, at et medlem af en a-kasse ikke vil kunne få udbetalt dagpenge ved ledighed de første 7 år i landet. Udstationering for en dansk offentlig myndighed eller en dansk virksomhed, ophold i udlandet med henblik på uddannelse eller hyre på et dansk skib, sidestilles med ophold her i landet. Initiativet træder i kraft den 1. januar 2019 og indfases gradvist i årene Det indfases med et opholdskrav på 5 ud af 8 år i 2019 og 6 ud af 8 år i Fra 2021 og frem er opholdskravet 7 ud af 8 år. Personer, der allerede har påbegyndt et dagpengeforløb, omfattes først, når personen genindplaceres i dagpengesystemet. Indførelsen af opholdskravet forventes samlet set at indebære et provenu efter tilbageløb på ca. 0,1 mia. kr. i 2019 stigende til ca. 0,2 mia. kr. fra 2021 og frem. Opholdskrav for at opnå ret til fuld ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud og ledighedsydelse Med aftalen indføres et opholdskrav om, at en person skal have haft lovligt ophold her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år for at opnå ret til fuld ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksløntilskud. Indtil opholdskravet er opfyldt, vil man i stedet kunne modtage de pågældende ydelser på integrationsydelsesniveau. Med opholdskravet for disse ydelser sikres en højere grad af optjeningsprincipper på tværs af overførselssystemet. Opholdskravet træder i kraft for alle personer, der modtager en af de tre ydelser, pr. 1. januar Indførelsen af opholdskravet forventes samlet set at indebære mindreudgifter efter tilbageløb på ca. 0,02 mia. kr. fra 2020 og frem. Strammere opholdskrav på 9 ud af 10 år for uddannelses- eller kontanthjælp Opholdskravet for ret til uddannelses- eller kontanthjælp på mindst 7 ud af 8 års lovligt ophold her i riget ændres til mindst 9 ud af 10 års lovligt ophold i riget. Det strammere opholdskrav medfører, at det økonomiske incitament til at overgå fra integrationsydelse til beskæftigelse forlænges. Forlængelsen af opholdskravet får virkning fra 1. januar Der vil blive søgt opbakning til gennemførelse af initiativet hos forligskredsen bag Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob. 9

10 Beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- eller kontanthjælp Adgang til uddannelses- eller kontanthjælp er i dag betinget af, at ansøgeren opfylder opholdskravet. Der stilles i dag ikke krav om forudgående beskæftigelse for at opnå ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Med aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger indføres et supplerende krav om 2½ års beskæftigelse inden for de seneste 10 år i tillæg til stramningen af opholdskravet for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Beskæftigelseskravet skal tilskynde til at få en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det nye beskæftigelseskrav vil gælde fra 1. januar 2019 for alle, der er indrejst til Danmark efter 1. januar 2008, dvs. både udlændinge og danske statsborgere. Brøkpensionister (folkepension og førtidspension) er undtaget fra beskæftigelseskravet, såfremt de i øvrigt opfylder opholdskravet. Kravet omfatter heller ikke personer, der allerede modtager kontanthjælp pr. 1. januar Ophører borgeren med kontanthjælp og genansøger uden at opfylde beskæftigelseskravet, vil den pågældende ikke have ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Stramningen af opholdskravet samt indførelsen af beskæftigelseskravet forventes samlet set at indebære et provenu efter skat, tilbageløb og adfærd på ca. 0,05 mia. kr. i 2019 stigende til 0,4 mia. kr. i En reduceret forøgelse af rammen til offentlige investeringer afsat i planen I forbindelse med 2025-planen Vækst og velstand 2025 løftede regeringen de offentlige investeringer med 22 mia. kr. frem mod Aftaleparterne noterer sig, at regeringen i forbindelse med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger nedjusterer det oprindelige løft af de offentlige investeringer med ca. 0,5 mia. kr. årligt i De offentlige investeringer er således samlet set løftet med 19½ mia. kr. over perioden. 10

11 Bilag 1. Finansiering Tabel 4 Oversigt - finansiering, provenu efter tilbageløb og adfærd 2018-niveau, mia. kr Finansiering Jobreform I reserve 0,9 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Pulje fra Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Midler fra ikke-udmøntet pulje til skattenedsættelse i kommunerne Deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl. Udvidelse af brug af optjeningsprincipper for ret til velfærdsydelser - heraf opholdskrav for ret til dagpenge - heraf opholdskrav for at opnå ret til fuld ressourceforløbsydelse, fleksløn-tilskud og ledighedsydelse - heraf strammere opholdskrav på 9 ud af 10 år for kontanthjælp og beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- eller kontanthjælp Udmøntning af dele af regeringsreserven 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Råderumsfinansiering i øvrigt 0,4 1,1 2,1 1,4 1,1 0,6 0,6 0,7 En reduceret forøgelse af rammen til offentlige investeringer afsat i 2025-planen ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansiering, i alt 3,7 3,9 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 I alt (lempelser+finansiering) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: De provenumæssige konsekvenser kan ændre sig frem mod fremsættelse af lovforslagene. Aftalen finansieres delvist gennem råderummet, herunder de ikke-udmøntede dele af reserven til erhvervsog iværksætterinitiativer samt regeringsreserven. Puljen fra Aftale om flere år på arbejdsmarkedet er opjusteret med pris- og lønudvikling ift. tabel 2 i aftalen. Der er taget højde herfor i den samlede finansiering af aftalen. 11

12 Bilag 2. Provenumæssige konsekvenser af skattelempelserne Tabel 5 Provenumæssige konsekvenser 2018-niveau, mia. kr Umiddelbart mindreprovenu Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension -3,0-3,0-4,3-4,3-4,2-4,2-4,2-4,3 Nyt jobfradrag -0,8-1,1-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget -0,5-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Nedsættelse af bundskatten -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 I alt -4,9-5,3-6,9-6,8-6,7-6,7-6,7-6,8 Efter tilbageløb Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension -2,2-2,3-3,3-3,2-3,2-3,1-3,1-3,2 Nyt jobfradrag -0,6-0,9-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget -0,4-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Nedsættelse af bundskatten -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 I alt -3,7-4,0-5,2-5,1-5,1-5,0-5,0-5,1 Efter tilbageløb og adfærd Ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension -2,2-2,2-3,1-3,1-3,0-3,0-3,0-3,1 Nyt jobfradrag -0,6-0,8-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger Forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Nedsættelse af bundskatten -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 I alt -3,7-3,9-5,1-5,0-4,9-4,9-4,9-5,0 Anm.: De provenumæssige konsekvenser kan ændre sig frem mod fremsættelse af lovforslagene. 12

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere

Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere D. 30. november 2018 Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere Danskernes pensioner hviler solidt på tre søjler. Først og fremmest på folkepensionen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr

Skatteministeriet J.nr Skatteministeriet J.nr. 2018-1150 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.) 1 I ligningsloven, jf.

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 13 Bilag 27 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven Lovforslag nr. L 238 Folketinget 2017-18 Fremsat den 2. maj 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven 2017/1 LSF 238 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1150 Fremsat den 2. maj 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt 6. december 2018 J.nr. 2018-7756 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018

Læs mere

Loftskorrektioner på FL19

Loftskorrektioner på FL19 Loftskorrektioner på FL19 December 2018 I forlængelse af de indgåede reformaftaler i foråret 2018 om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (februar 2018),

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Sådan forlænger vi opsvinget

Sådan forlænger vi opsvinget Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 1. Sådan forlænger vi opsvinget Nyt kapitel

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Salamimetoden. Pensions- og efterlønsalderen er blevet forhøjet. Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Salamimetoden. Pensions- og efterlønsalderen er blevet forhøjet. Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Verner Sand Kirk / Michel Klos Salamimetoden 28. marts 2019 Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a-kasse. Danske A-kasser har i denne oversigt

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. marts 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 204 (Alm. del) af 12. februar

Læs mere

Beregning af marginalskat

Beregning af marginalskat CEPOS har i dette notat lavet et konkret bud på en forenkling af skattesystemet, der er neutral både mht. ulighed og skatteprovenu. Der er heller ingen effekt på beskæftigelsen. Skatteomlægningen indebærer,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet Forord Når jeg bli r gammel Når jeg bliver gammel, så vil jeg i modsætning til Gnags sang

Læs mere

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Indledning Danskernes levetid fortsætter med at stige. Det er både blandt ufaglærte, faglærte og personer med videregående uddannelse, at levetiden stiger. Denne udvikling

Læs mere

Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet

Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet Verner Sand Kirk / Michel Klos Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet 19. februar 2019 Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

2025 plan- Skat og arbejdsmarked

2025 plan- Skat og arbejdsmarked 2025 plan- Skat og arbejdsmarked Et stærkere Danmark Jobreform I dette notat vil vi gennemgå Jobreform 1, som er den del af 2025-planen, der omhandler to hovedelementer: En række ændringer af det danske

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

2025-forløb og reformudspil. August 2017

2025-forløb og reformudspil. August 2017 225-forløb og reformudspil August 217 225-forløb og reformudspil August 217 225-forløb og reformudspil August 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019 Teknisk briefing om pensionsalder Februar 19 Aftale om levetidsindeksering af folkepensionsalderen () Regeringen, S, DF, K og RV er enige om principperne for levetidsindeksering, som fremgår af Lov om

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist

Lovforslagets hovedpunkter. Lovforslag /2018 Redigeret af Susanne Wiederquist L 120 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg). Forventet ikrafttræden -1.7.2018

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Loftskorrektioner på FL18

Loftskorrektioner på FL18 Loftskorrektioner på FL18 December 2017 I forlængelse af regeringens 2025-plan Vækst og Velstand 2025 og de indgåede reformaftaler i foråret 2017 om Tryghed om boligskatten, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018

Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018 Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018 Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. marts 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist den. 10. april 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. marts 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist den. 10. april 2018. Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 10.04.18 Høring over udkast til forslag om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Forslag. Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2007/2 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-53 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen Skattereform og analyser i Skatteministeriet Otto Brøns-Petersen Skattereform Provenuvurderinger og analysers formål og krav generelt Central del af det politiske beslutningsgrundlag Bidrager til at indkredse,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september 2017.

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september 2017. Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 669 Offentligt 1. Talepapir 24. september 2017 Samrådsspørgsmål AØ og AZ Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

OVERSIGT OVER INITIATIVER I DK2025 ET STÆRKERE DANMARK

OVERSIGT OVER INITIATIVER I DK2025 ET STÆRKERE DANMARK Finansministeriet / fm.dk / 30. august 2016 OVERSIGT OVER INITIATIVER I DK2025 ET STÆRKERE DANMARK Lavere skat på arbejde (JobReform fase II) Målrettet jobfradrag, der øger tilskyndelsen til at være i

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 27. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 551 (Alm. del) af 4. september

Læs mere

Danske A-kasser Staunings Plads 3, København V Tlf

Danske A-kasser Staunings Plads 3, København V Tlf NOTAT OPHOLDSKRAV FOR RET TIL DAGPENGE 17. maj 2018 Det kommende opholdskrav for ret til dagpenge vil ramme mange danske statsborgere selv om det er 3.-landsborgere kravet skal ramme. Opholdskravet vil

Læs mere

Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen

Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen Oktober 2018 Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen LO har i den tekniske baggrundsrapport om dagpengesystemet dokumenteret, at dagpengenes kompensationsgrad er faldet markant i en periode,

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 488 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Skatteministeriet J. nr

Skatteministeriet J. nr Skatteministeriet J. nr. 16-1692470 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft

Læs mere