Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011"

Transkript

1 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

2 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen, skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der angives i Beskæftigelsesplanen for Resultatrevisionen tager udgangspunkt i tre tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse tre tabeller omhandler: En resultatoversigt, der viser indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Resultatoversigten indeholder desuden en sammenligning af jobcentrets indsats i forhold til sammenligningsgrundlaget (klyngen). En tabel, der viser besparelsespotentialer, som baserer sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige ydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen, på baggrund af det seneste års udvikling. I denne resultatrevision gennemgås de tre tabeller med henblik på dels at identificere de resultater, der er henholdsvis bedre eller dårligere end sammenligningsgrundlaget, dels at beskrive hvilken indsats Jobcenter Middelfart enten har iværksat, eller påtænker at iværksætte, på baggrund af udviklingen i resultaterne. Område: Sammenligningsgrundlag: Middelfart Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland 2

3 2. Resultatoversigt Middelfart Ministerens mål Arbejdskraftreserven Den samlede arbejdskraftreserve er faldet med 4 % ift. december måned året før, hvor i mod den gennemsnitlige udvikling i klyngen ift. året før er kun er faldet med 2 %. Udviklingen i arbejdskraftreserven skyldes særligt et stigende antal kontanthjælpsmodtagere ift. december Til gengæld er der sket en reduktion i antallet af dagpengemodtager i samme periode. På a-dagpengeområdet har Middelfart Kommune i perioden oplevet et fald ift. samme måned året før på 10 %, hvor sammenligningsgrundlagets gennemsnitlige udvikling i klyngen har oplevet et fald på 5 %, det vil sige at Middelfart har haft en lavere tilgang ift. klyngen. For borgere på kontant- og starthjælp har Middelfart oplevet en stigning på 77 % modsat klyngen der gennemsnitligt har oplevet en stigning på 13 %. Middelfart Kommune har således oplevet en noget større tilgang til forsørgelsesgruppen end sammenligningsgrundlaget. Det skyldes bl.a. den massive indsat, der har været iværksat i løbet af 2011, hvor alle kontanthjælpssagerne er blevet gennemgået. Størstedelen af sagerne er i den forbindelse blevet ommatchet. Hvilket betyder, at de Midlertidige passive er ommatchet til Indsatsklare, og mange Indsatsklare er blevet ommatchet til Jobklare. Udfordringen for 2011 bliver at kompetenceløfte de Indsatsklar til Jobklar, og at få de Jobklare borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Permanent forsørgelsesordning I december 2011 var der i Middelfart Kommune 2508 borgere, der modtog en permanent forsørgelsesydelse, ift. december måned året før, er der sket et fald på 1 %. Jobcentrets medarbejdere har siden 2009 arbejdet med at tilrette jobcentrets procedurer og arbejdsgange, så de er tilpasset Beskæftigelsesankenævnets praksisudmeldinger. De tre års arbejde har nu vist sig at bære frugt, og fremover handler det om at fastholde indsatsen. Unge under 30 år Der er sket en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse gennem 2011, som følge af de generelle konjunkturer. For den samlede gruppe af unge under 30 år har Middelfart oplevet stigning på 2 % ift. samme måned året før, tilsvarende har klyngen oplevet en stigning på 1 %. De tiltag der allerede er iværksat fastholdes, og i løbet af 2012 arbejdes der for det første på at etablere vejlederdage, hvor der satses på mere kvalificeret og direkte vejledning af ledige i samarbejde med UU-Lillebælt og Fredericia Jobcentre. For det andet er Jobcentret ved at evaluere de sidste tre års ungeindsats for at udvikle et aktiveringsprojekt målrette unge under 30 år i Job- og Kompetancehuset. Ikke vestlige indvandrere og efterkommere Ikke vestlige indvandrere og efterkommere er et ministermål, der ikke har været med i resultatrevisionerne før. Igennem 2011 var der en forventning om at antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere ville stige, fordi Middelfart Kommune har modtaget en del kvoteflygtninge i perioden. I forhold til samme måned året før, er der sket en stigning på 4 %, gennemsnitligt for klyngen er der sket en stigning på 5 %. De mest alvorlige eftervirkninger af finanskrisen i 2008 er nu overstået, hvilket tallene også viser, der er sket nogle moderate procentvise stigninger og fald i Resultatoversigten ift. de foregående år, hvor Middelfart oplevede op til 200 % stigninger på nogle af ydelsesgrupperne. Forsørgelsesgrupper Der var i alt 4562 fuldtidspersoner, der modtog en af forsørgelsesydelserne i december 2011, da datagrundlaget for resultatrevisionen blev trukket. 3

4 Jobklare- fuldtidspersoner Udviklingen ift. samme måned året før betyder, at der er sket en lille stigning på 1 % i antallet af Jobklare fuldtidspersoner. Der er sket en reduktion i antallet af Jobklare borgere, der modtager a-dagpenge ift. samme måned året før. Hvorimod der er sket stigninger i de andre Jobklare forsørgelsesgrupper kontant- og starthjælp, sygedagpenge (26-52 uger), revalidering og fleksjob og ledighedsydelse. Indsatsklar - fuldtidspersoner For de Indsatsklare borgere, er der sket en stigning på 7 %. Der er sket en stigning på 45 % for kontant- og starthjælp og en stigning på 9 % for ledighedsydelse. Til gengæld er der reduceret med 21 % for borgere der modtager sygedagpenge og 22 % for borger, der er på revalidering. Midlertidige passive - fuldtidspersoner Der er sket størst reduktion i antallet af midlertidige passive fuldtidspersoner på 32 % ift. samme måned året før. Størst er reduktionen for kontant- og starthjælp, hvor der er sket en reduktion på 68 % ift. samme måned året før. Reduktionen skyldes den indsats, der har været arbejdet med i Jobcentret, hvor samtlige sager er blevet gennemgået og ommatchet de hvor der har været belæg for det. Denne ommatchning skal derfor også ses som noget af forklaring på at antallet af Jobklare og Indsatsklare borgere er steget gennem Derfor bliver udfordringen i 2012 at få gjort de Indsatsklare borgere til Jobklare borgere og de Jobklare borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden i alt ligger på 30 %. Ift. samme måned året før, er det et fald på 5 pct. point. Det gennemsnitlige niveau i klyngen i samme måned ligger på 34 %. Aktiveringsgraden for a-dagpenge ligger på 29 %. Her er der også sket et fald på 2 procent point i forhold til samme måned året før, hvilket dog ligger lidt under det gennemsnitlige niveau i klyngen i samme måned, der på er på 33 %. For de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, er der sket et fald på 9 procent point ift. året før, niveauet på 51 % ligger dog noget over klyngens gennemsnit, der ligger på 42 %. For de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtager ligger niveauet på 23 %, der sket et fald på 21 pct. point ift. samme måned året før. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen i samme måned ligget på 34 %. Opfyldelse af minimumskrav De foregående år er der i Resultatoversigten blevet fokuseret på rettidigheden, dette er i år udskiftet med et fokus på manglende jobsamtaler og aktive tilbud. For de borgere, der er på a-dagpenge, er der manglende jobsamtaler for 2 % vedkommende og 5 % mangler aktive tilbud. Det gnsn. niveau i klyngen i samme måned er 6 % for manglende jobsamtaler og 6 % for aktive tilbud. For borgere på kontant- og starthjælp er der 10 %, der mangler jobsamtaler og 21 % mangler aktive tilbud til tiden. Det gnsn. niveau i klyngen i samme måned er 6 % for manglende jobsamtaler og 14 % for aktive tilbud. 4

5 Data opdateret den Resultatoversigt - Middelfart Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. samme Bedste udvikling Gnsn. udvikling i Ift. måneden måned året i klyngen ift. året klyngen ift. året Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden point Ift. samme måned året point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk 5

6 Anm.: let af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 3. Besparelsespotentiale Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller bliver selvforsørgende på anden vis. Mange personer på forsørgelsesydelse medfører høje udgifter til forsørgelse og aktivering samt færre skatteindtægter for stat og kommune. Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Desuden bliver kommunen klar over, hvilke forsørgelsesydelser, der kan opnås besparelser på, ved at nedbringe antallet at fuldtidspersoner på ydelsen. Det antages, at Middelfart Jobcenter har mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse som det gennemsnitlige niveau i de sammenlignelige kommuner (klyngen). Hvis antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Middelfart Kommune er forholdsmæssigt større end gennemsnittet i klyngen vil det fremgå, at kommunen potentielt kan opnå besparelser. Besparelsespotentialet indikerer, at indsatsen kan ændres eller intensiveres, således at antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse nedbringes, og der opnås en besparelse. Jobcentret får med besparelsespotentialet mulighed for og anledning til at vurdere, hvilke grupper af forsørgelsesmodtagere, Jobcentret med størst fordel kan nedbringe antallet af fuldtidspersoner. Data opdateret den Besparelsespotentiale - Middelfart Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,32 3, ,8 Kontanthjælp 2,23 2, ,3 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,39 0, ,9 Sygedagpenge 2,54 2, ,0 Ledighedsydelse 0,39 0, ,0 Fleksjob 2,02 1, ,7 Førtidspension 7,99 7, ,1 I alt 18,88 20, ,7 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar

7 Mio. kr. skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Negative resultater for besparelsespotentialet er udtryk for at kommunen allerede sparer penge i forhold til sammenlignelige kommuner, og beløbet skal derfor ikke medregnes i det samlede besparelsespotentiale. Samlet set er det negative besparelsespotentiale for Jobcenter Middelfart på 35,1 mio. kr. Det negative besparelsespotentiale for 2010 var 23,9 mio. kr., 2009 var 34,8 mio. kr., 2008 lå på 21,3 mio. kr. og i 2007 lå det på 11,8 mio. kr. Det område, hvor der er et besparelsespotentiale at hente, er lige som det foregående år på førtidspension, for 2011 ligger det på 1,1 mio. kr. Dog er der sket en forbedring ift. 2008, hvor besparelsespotentialet var på 3,8 mio. kr. og i 2009 på 3,3 mio. kr og i 2010 lå det på 2,3 mio. kr. For revalidering og forrevalidering kan der hentes et besparelsespotentiale på 0,9 mio. kr, det er lidt højere end niveauet for 2009 der lå på 0,5 mio. kr. og 2010 på 0,4 mio. kr. Der vil desuden være et besparelsespotentiale at hente på fleksjobområdet på 3,7 mio. kr. Fleksjobområdet var med som indikator i besparelsespotentialet for første gang sidste år, hvor der for 2010 var et besparelsespotentiale at hente på 5,6 mio. kr. Besparelsespotentialet har således udviklet sig i en positiv retning over det sidste, hvilket hænger sammen med den lavere tilgang til ydelsen. 6 Udvikling i besparelsespotentiale 5, ,8 3,3 3, ,2 1,1 Førtidspension Fleksjob År Søjlediagrammet viser udviklingen over de sidste fire år for udviklingen i besparelsespotentialet for førtidspension og de sidste to år for fleksjob. Besparelsespotentialet er reduceret for begge ydelser. Effekten af organiseringen omkring tilkendelsesprocedurerne viser sig ved at besparelsespotentialet er reduceret år for år. Det fremtidige fokus vil være den forebyggende indsats, for at sagsmængden ikke skal stige om nogen år. 7

8 4. Gennemgang af Scorecard Ministerens mål Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år, hvilke beskæftigelsespolitiske mål i form af indsatser, der i det kommende år vil være særligt fokus på. Der var for 2011 udmeldt fire landsdækkende indsatsområder og mål. Middelfart har opnået en femteplads i klyngen for 2011 modsat 2010 hvor jobcentret var placeret på en andenplads. Jobcenter Middelfart har opnået en reduktion i ministermål 1 og 2 og en tilgang i ministermål 3 og 4. Data opdateret den 07/02/2012 Scorecard - Middelfart Ministerens mål Jobcenter Arbejdskraftreserven Dec 2011 personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Personer på permanente forsørgelsesordninger fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. samme måned året Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2011 fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. samme måned året Halsnæs 735-6, , , ,0 1 Morsø , , , ,7 2 Tønder 861 7, , , ,8 3 Billund 331-0, , , ,8 4 Middelfart 665-3, , , ,6 5 Assens , , , ,6 6 Jammerbugt 738-6, , , ,2 9 Placering Faaborg , , , ,9 7 Midtfyn Brønderslev 711-4, , , ,1 8 Vesthimmerland 775-0, , , ,2 10 Nordfyns 819-1, , , ,7 11 Kerteminde , , , ,1 12 Hele klyngen , , , ,6. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. I december 2011, var der sket en reduktion ift. samme måned året før på 3,6 % for arbejdskraftreserven, for personer på permanente forsørgelsesordninger var der sket en reduktion på 1,3 % ift. samme måned året før. Modsat er der sket en stigning på 2,4 % for unge under 30 år og 3,6 % for ikke vestlige indvandrere og efterkommer på offentlig forsørgelse ift. samme måned året før. 8

9 5. Jobcenter Middelfarts niveaumål for Beskæftigelsesplan I dette afsnit revideres Jobcenter Middelfarts niveaumål opstillet i Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplan for Det første ministermål arbejdskraftreservens niveaumål var at: let af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 658 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til et moderat fald på 3 pct. fra december 2009 til december Ledige i arbejdskraftreserven (minibliver skubbet over i arbejdskraftreserven.stermål) Ledige i alt ultimo måneden Middelfart I alt Dec , Andel Dec , Der er sket et moderat fald på 3 fuldtidspersoner fra december 2009 til december Selv om niveaumålet ikke er opfyldt, så er det på trods af konjunkturerne lykkedes at fastholde indsatsen og arbejdskraftreserven er ikke øget markant men fastholdt. Det andet ministermål Permanent forsørgelsesordnings niveaumål var at: let af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 2520 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende et fald på 1,4 pct. fra december 2009 til december Permanente forsørgelsesordninger fuldtidspersoner (ministermål) Tilgang til permanente forsørgelsesordninger det seneste år Middelfart Ydelsesgrupper i alt Dec Dec Fleksjob og Ledighedsydelse Dec Dec Førtidspension Dec Dec For de permanente forsørgelsesordninger var der en forventning om at reduceret antallet svarende til et fald på 1,4 % fra december 2009 til Her er der sket en reduktion på 1,8 %. Størst er reduktionen i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse, der er faldet fra 611 borger til 577 borgere. Den samlede antal førtidspensionister er for første gang reduceret med 12 borgere fra december 2009 til december 2011, og det er lykkedes at knække kurven. Under det tredje ministermål Unge under 30 år var målsætningen at: let af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal ned på max 450 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til et fald på 1,5 pct. fra december 2009 til december Unge under 30 år personer, år fuldtidspersoner, år (ministermål) Middelfart Dec Dec

10 Desværre har der været en øget tilgang i antallet af unge under 30 år fuldtidspersoner - fra december 2009 til december I stedet for et fald på 1,5 % så er antallet af unge under 30 år fuldtidspersoner steget med 7,2 %. Det sidste niveaumål for ministermålet: Ikke vestlige indvandrere og efterkommer var at: let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 302 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 5 pct. fra december 2009 til december Ikke vestlige indvandrere og efterkommere personer fuldtidspersoner (ministermål) Middelfart Dec Dec Niveaumålet på de 5 % betragtes som opfyldt, da der er tre personers forskel fra de 302 fuldtidspersoner, som var det fastsatte niveaumål, til de 305 personer, som der blev registreret i december

11 Januar Frebruar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 6. Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. I aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 er der blevet afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. For Jobcenter Middelfart betyder dette, at der er tildelt midler til ansættelse af én virksomhedskonsulent. Resultatkrav: Der er igennem 2011 blevet ført månedlige statistik af jobkonsulent over indsatsen. Jobkonsulenten har ført statistik over virksomhedskontakter, praktikker eller løntilskud og borgere der er afmeldt/ i arbejde. Jobkonsulenten har foretaget 294 virksomhedskontakter i løbet af borgere er afmeldt til job eller uddannelse og 160 borgere har været i praktik eller løntilskud afmeldt/i arbejde eller uddannelse Praktikker/løntilskud 0 0 Virksomhedsbesøg Måned At der har været bevilget midler til at ansætte en ekstra jobkonsulent i Jobcenter Middelfart her ydet et væsentligt bidraget til, at der er færre borgere, der er afmeldt til arbejde/uddannelse og praktik/løntilskud og dermed undgået at blive langtidsledige. 11

12 7. Opsamling Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre de borgerrettede indsatser i Jobcenter Middelfart for alle borgergrupper. For at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven mest muligt, vil Jobcentret i 2012 og 2013 via en tidlig, aktiv indsats have fokus på, at nyledige ikke bliver en del af arbejdskraftreserven, men finder de mange jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet. Med erkendelsen af at der fortsat ikke vil være den stor reduktion på området, arbejdes der i Jobcentret på at forbedre borgernes kompetencer via aktive tilbud, der kan være med til at forebygge langtidsledighed på området. Et andet område der fortsat vil blive arbejdet med er Unge under 30 år. De sidste par år er der blevet arbejdet med studieforbedrende forløb VUC, Mentorforeninger/frivillige sociale ungementorer, mentorfunktion for match 2 ere ommatchet til match 1 ere og virksomhedscentre for unge. Af tiltag som Jobcenter Middelfart skal i gang med er for det første vejlederdage, hvor der satses på mere kvalificeret og direkte vejledning af ledige i samarbejde med UU- Lillebælt og Fredericia Jobcentre. For det andet er Jobcentret ved at evaluere de sidste tre års ungeindsats for at udvikle et aktiveringsprojekt målrette unge under 30 år. Det fokus der har været siden 2009 på at begrænse tilgangen til permanente ydelser er nu begyndt at bærer frugt. Kurven er knækket og for første gang i lang tid er bestanden lavere end de foregående år. Det niveau, der er blevet arbejdet for at nå, er nu nået og arbejdet med indsatsen skal søges at fastholdes de kommende år. 12

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent

Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Sagsnr.: 2012/0004919 Dato: 17. april 2012 Titel: Kommentarer til Resultatrevision 2011 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2011 for Halsnæs Kommune Indhold 1.

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

2012 Område: Sammenligningsgrundlag:

2012 Område: Sammenligningsgrundlag: 2012 Resultatrevision Område: Job og arbejdsmarked - Halsnæs Kommune Sammenligningsgrundlag: (jobcentre med samme rammevilkår) Assens, Billund, Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns,

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere