Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune"

Transkript

1 Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til Pædagogisk assistent Børn og Unge, Aarhus Kommune august

2 indhold 1. Indledning 2. Terminologi 3. Samarbejdspartnere 4. Praktikvejlederens rolle 5. Oversigt over uddannelsens forløb 6. Elevplan 7. Logbog 8. Læringsmål for praktikperioden 8.1. Første praktikperiode (6 måneder) 8.2. Anden praktikperiode (6 måneder) 9. Alternative praktikker. Praktiske forhold under uddannelsen, og særligt i praktikken Bilag 1 Hovedkompetencemål fra bekendtgørelsen Bilag 2. Praktikerklæring Bilag 3. Dagsorden til praktikbesøg Bilag 4. Skabelon til elevens evaluering af praktiksted Bilag 5. Inspiration til forventningsaftsemning Bilag 6. Litteraturliste

3 1 indledning I denne håndbog har Børn og Unge sammen med SOSU Østjylland beskrevet, hvordan den praktiske del af den pædagogiske assistent uddannelse skal forløbe. Vi forventer, at elever, praktikvejledere og den nærmeste leder alle har sat sig ind i indholdet i denne håndbog. Håndbogen skal betragtes som en grundbog eller et opslagsværk, og det er her, I kan finde svar på en række spørgsmål. Som pædagogisk assistentelev har du indgået en uddannelsesaftale med Aarhus Kommune, nærmere bestemt en skole eller et dagtilbud. Under uddannelsen skal du være i praktik hos børn i forskellige aldersgrupper, så selvom du er ansat ét sted, vil du under din uddannelse også komme i praktik i en anden afdeling i det lokaldistrikt, hvor dagtilbuddet eller skolen ligger. Er du EUD elev (under 25 år), tager din uddannelse 2 år og 1½ måned, og i løbet af den periode går du i skole på SOSU Østjylland i Aarhus i alt 47 uger fordelt på tre skoleperioder. Hvis du er EUX elev, varer din uddannelse næsten 3 år, fordi du skal have mange flere skoleuger. Der er lavet en særlig praktikhåndbog for EUX elever. Hvis du er EUV elev (over 25 år), kan din uddannelse (både praktikken og skoleperioderne) blive afkortet, hvis du kan få merit for tidligere erfaring og skolegang. 1 Indledning 2 Terminologi 3 Samarbejdspartnere 4 Praktikvejlederen 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål Når du læser i håndbogen, vil der flere steder blive henvist til oplysninger, som du kan få uddybet på eller på 9 Alternative praktikker 3 Praktiske forhold

4 1 Indledning 2 Terminologi 3 Samarbejdspartnere 4 Praktikvejlederen 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker På SOSU Østjyllands hjemmeside kan du finde Den Lokale undervisningsplan (LUP) for den pædagogiske assistent uddannelse. Den uddyber, hvordan Aarhus Kommune og SOSU skolen har aftalt, at den pædagogiske assistent uddannelse skal gennemføres her i Aarhus. Erhvervsskolereformen, som trådte i kraft august 2015 har betydet en række ændringer i erhvervsuddannelsesloven og de bekendtgørelser og uddannelsesordninger, der hører til. Noget af det, der går igen for alle uddannelser er, at elever fremadrettet skal blive så dygtige, de kan. For den pædagogiske assistent uddannelse betyder det bl.a., at du kan vælge at gennemføre uddannelsens nye profilfag på ekspertniveau. Du kan vælge fra ingen til fire fag på ekspertniveau, og hvis du har valgt alle fire fag på ekspertniveau, er du det som uddannelsen betegner som talent. De høje niveauer vil særligt afspejle sig i skoleperioderne, men du kan også aftale særlige praktikmål i de fag, hvor du har ekspertniveau. Reglerne om skoleperioder, praktikperioder og vilkår for elever i øvrigt findes i Lov om erhvervsuddannelser og den tilhørende bekendtgørelse om den pædagogiske assistent uddannelse. Alt det og meget mere om uddannelsen kan du læse på hjemmesiden for Det faglige udvalg for pædagogisk assistent uddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Praktiske forhold 4

5 2 Terminologi Dette afsnit indeholder forklaringer på en række begreber, som vi bruger i bogen. Elevplan.dk Profilfag og Ekspertniveau EUD EUV EUX En webbaseret platform til at udveksle diverse informationer mellem SOSU Østjylland, dig som elev og praktikstederne. Her ligger bl.a. din uddannelsesplan, skole-praktikplan, eksamensresultater, praktikerklæringer m.m. Uddannelsen har fire profilfag: Natur og ude liv, Sundhed i pædagogisk praksis, Digital kultur og Bevægelse og idræt. Det er muligt at vælge at tage disse fag på et ekspertniveau, som er et højere niveau end det obligatoriske for uddannelsen. Forkortelse for Erhvervsuddannelse (bruges om elever under 25 år). Forkortelse for Erhvervsuddannelse for voksne (bruges om elever over 25 år). Forkortelse for Erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau 2 Terminologi 3 Samarbejdspartnere 4 Praktikvejlederen 5 Forløb Grundforløb (GF1 og GF2) Helhedsevaluering Logbog Alle EUD elever, og de fleste EUV elever har, inden optagelse på den pædagogiske assistent uddannelse, gennemført et grundforløb 2 (GF2), som er en 20 ugers basisuddannelse, med indføring i fagområdet. Elever, der kommer direkte fra folkeskolen, har inden GF2 også gennemført et GF1 på 20 uger. Formelt møde mellem elev, praktikvejleder og/eller nærmeste leder og SOSU-skolen. På mødet kan der træffes afgørelse om eventuelt at forlænge din uddannelse fx i forbindelse med, at du ikke får godkendt din praktik, har for meget fravær, ikke består en eksamen, eller ikke lever op til skolens ordensregler. Opstår problemet i praktikperioderne, indkalder praktikstedets leder til helhedsevaluering, i skoleperioderne er det SOSU-skolen, der indkalder. Dit eget dokument, hvor refleksioner, planlægning og notater kan skrives. Kan både være på papir og tablet, PC. 5 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker Praktiske forhold

6 2 Terminologi kontaktlærerbesøg Ca. midt i hver praktikperiode besøger kontaktlæreren dig på praktikpladsen. Målet med besøget er at få en status på praktikken. Læs mere om besøget i afsnittet under de enkelte praktikperioder. 3 Samarbejdspartnere 4 Praktikvejlederen 5 Forløb Praktikerklæring Praktikevaluering Praktikmål Studiedage Et officielt dokument, som din praktikplads udfylder efter hver praktikperiode. I erklæringen skriver praktikvejleder, om din praktik er godkendt eller ikke godkendt. Din evaluering af praktikstedet i slutningen af praktikperioden. De 18 officielle praktikmål er fastlagte af ministeriet. Dem kan du læse mere om i afsnit 8 og bilag 2. Dage, hvor du er på SOSU Aarhus i løbet af praktikken. Du har fri fra praktikstedet på studiedage. 6 Elevplan pass Det faglige udvalg for PA-uddannelsen og SOSU uddannelserne bestemmer uddannelsesordning, varighed og struktur på uddannelsesrne. 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker Praktiske forhold 6

7 3 samarbejdspartnerer Der er mange involveret i arbejdet med at uddanne dig til pædagogisk assistent. Her kan du se en lille oversigt over de forskellige personer, du og din vejleder samarbejder med, og hvad deres opgaver er. Det er vigtigt at både du, SOSU Østjylland og praktikstedet er opmærksomme på, at opdatere ELEVPLAN.dk med navne og telefonnumre på de forskellige personer. På den måde ved alle, hvordan I kan komme i kontakt med hinanden, hvis det bliver nødvendigt. Praktikvejleder Nærmeste leder Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Personale Kontaktlærer Uddannelsesvejleder Din praktikvejleder er den pædagogiske assistent eller pædagog, som du samarbejder med i praktikken. Din vejleder vil typisk arbejde på samme stue som dig eller tæt sammen med dig. Det er din praktikvejleder, som i samarbejde med dig selv, har ansvaret for din læring, så længe du er i praktik. Ligesom alle andre ansatte skal du gå til din nærmeste leder med forhold, der handler om din ansættelse. Det kan fx være sygemelding, ønsker om ferie, overarbejde mv. Dette gælder også, mens du er på skoleperiode. Du får en ny leder i 2. praktik. Din leder kan bruge Børn og Unge, Personale for sparring i forhold til ansættelsesforholdet. Personale skal også kontaktes, hvis der opstår problemstillinger, som fx længere sygefravær, eller hvis der er behov i forbindelse med en helhedsevaluering. Din kontaktlærer er den lærer, du kommer til at kende bedst på skolen. Kontaktlæreren står for klassen i fokus timerne og du har mindst én individuel samtale om dit uddannelsesforløb med din kontaktlærer i hver skoleperiode. I løbet af praktikperioderne vil du møde din kontaktlærer på studiedage og ved praktikbesøg (et pr. praktikperiode). Hvis der opstår problemer i praktikken, der gør, at du og din vejleder er bekymrede for, om du kan gennemføre din praktik, skal I kontakte uddannelsesvejlederen på skolen. 3 Samarbejdspartnere 4 Praktikvejlederen 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker 7 Praktiske forhold

8 Praktikvejlederens rolle 4 For at du som elev kan udvikle erhvervsfaglige kompetencer inden for det pædagogiske område, er det praktikvejlederens opgave at tilrettelægge og gennemføre vejledning med dig, som en del af sit daglige arbejde. Vejlederen skal selv være uddannet pædagogisk assistent eller pædagog og have en solid erfaring inden for arbejdsfeltet. Endvidere skal vejlederen så vidt muligt have en vejlederuddannelse. De pædagogiske assistenter skal gennemgå den praktikvejlederuddannelse (EPOS), som SOSU Østjylland udbyder, og pædagoger skal dels have et praktikvejleder diplommodul, dels et kort kursus om den pædagogiske assistent uddannelse, som SOSU Østjylland udbyder. 4 Praktikvejlederen 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål Det er praktikvejlederens opgave, at planlægge og strukturere dit praktikforløb og bruge forskellige redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering at tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent og medvirke til et godt samspil med SOSU Østjylland at forstå og omsætte praktikmålene i forhold til institutionens kerneopgave herunder samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere at støtte dig i refleksion over din egen og andres praksis gennem god kommunikation at kunne identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter din udvikling af erhvervsfaglige kompetencer, herunder bidrage til at udvikle arbejdspladsens læringsmiljø i forhold til at være praktikplads at omsætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder til konkrete opgaver i praksis at kunne videregive forståelse af, at du bidrager til at løse en velfærdsopgave at bidrage til at du deltager i praksisfællesskabet på en sådan måde, at du bliver inddraget i at tilrettelægge din egen uddannelse at kunne se dine forudsætninger for at lære og kunne tilrette sin vejledning og feedback, så det fremmer din læring og evne til refleksion og udvikling af faglig identitet 9 Alternative praktikker Praktiske forhold 8

9 4 Praktikvejlederen 5 Forløb Rammer for vejledningen: Start vejledningen med en forventningsafstemninng. Se bilag 5 for inspiration. I skal som udgangspunkt planlægge med en time til vejledning hver uge. Vejledningen skal være aftalt på forhånd (meget gerne et fast tidspunkt hver uge), og du skal forberede dig til vejledningen. Inden du starter i praktik, eller umiddelbart efter at du er startet, skal du sammen med din praktikvejleder aftale, hvilke konkrete delmål du skal nå, og hvordan du skal arbejde dig hen imod at nå de samlede mål for praktikken. Du skal også sammen med vejlederen aftale, hvordan du kan løse opgaver, som du kan få i forbindelse med studiedagene, om der er særlige ting du skal arbejde med eller tale med din kontaktlærer om på studiedagene, og hvad dagsorden skal være, når din kontaktlærer kommer på besøg på praktikstedet. Det er en god idé, hvis I skriver det aftalte ned og uploader til Elevplan.dk. 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker 9 Praktiske forhold

10 Den pædagogiske assistent uddannelse er en vekseluddannelse, som består af 47 ugers skole og ca. 12 måneders praktik for EUD eleverne. Når ferieuger medregnes, giver det en uddannelseslængde på 2 år og 1,5 måned. Derudover har alle EUD elever, og nogle EUV elever gennemført et 20 ugers grundforløb inden start på hovedforløbet. Praktikperiodernes præcise længde kan variere efter optag, ferie mv. Du kan se din egen plan for skoleperioder, praktikperioder og ferie i din skolepraktikplan, som du har fået udleveret inden 1. praktik. Skoleperiodernes fag og de overordnede temaer er beskrevet på de næste sider. Hvis din vejleder ønsker at vide mere om de enkelte skoleperioders indhold, kan I se det i den lokale undervisningsplan på SOSU Østjyllands hjemmeside. Endvidere er der vedhæftet en litteraturliste med de bøger I bruger på uddannelsen til denne håndbog som bilag 5. 5 oversigt over uddannelsens forløb aktivitet varighed indhold overordnede temaer 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog Grundforløb 2 20 uger Grundfagene dansk, samfundsfag, psykologi og idræt Uddannelsesspecifikt fag, der giver eleven begyndende kompetencer inden for pædagogik, sundhed og kommunikation 2 ugers virksomhedsforlagt undervisning Hovedforløb Skoleperiode 1 3 uger Introduktion til uddannelsen Uddannelsesspecifikke fag Læring og samarbejde Din, min og vores sundhed Pædagogik i praksis Vi er fagpersoner Det legende menneske 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker Praktik 1 Ca. 6 måneder Praktikmål på minimum begynderniveau gående imod rutineret niveau 2 studiedage 1 kontaktlærerbesøg Praktiske forhold

11 aktivitet varighed indhold overordnede temaer Skoleperiode 2 22 uger Uddannelsesspecifikke fag Grundfag Valgfag Valgfrit specialefag 2 uger Krop og identitet Omsorg og Trivsel Læring Praktik 2 Ca. 6 måneder Praktikmål startende på begynder niveau, gående til rutinert niveau midt i praktikken og avanceret niveau i slutningen. 2 studiedage 1 kontaktlærerbesøg Skoleperiode 3 22 uger Uddannelsesspecifikke fag Grundfag Valgfag Valgfrit specialefag 2 uger Et øveprojekt Eksamen i et grundfag Eksamen i et uddannelsesspecifikt fag Afsluttende projekteksamen Sproglig udvikling Inklusion 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker 11 Praktiske forhold

12 Oversigt over uddannelsens fag: Uddannelsesspecifikke fag: Pædagogik Psykologi i den pædagogiske praksis Kommunikation i den pædagogiske praksis Natur og udeliv Bevægelse og idræt Digital kultur Sundhed i den pædagogiske praksis Kulturelle udtryksformer og aktiviteter Arbejdsmiljø og ergonomi 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog Grundfag og valgfag: Dansk (C niveau) Samfundsfag (C niveau) Engelsk (D niveau) Valgfri specialefag: Eleverne kan vælge mellem en række valgfri specialefag inden for fagområdet. 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker Praktiske forhold 12

13 Overordnede temaer på skoleperioderne: Hver skoleperiode har fokus på sine egne temaer. Ud over temaerne undervises der i skoleperioderne og så i fag og emner, der ikke er en del af de overordnede temaer. skoleperiode tema beskrivelse Skoleperiode 1 Det legende menneske Temaet vil være gennemgående i al undervisning i skoleperioden. Temaet skal overordnet introducere eleverne til børneperspektiv, fantasi og legeteori. Derudover skal eleverne i løbet af temaet opnå forståelse for sammenhængen mellem trivsel, læring og udvikling, ligesom de skal introduceres til den pædagogiske tankegang om det fælles tredje. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål 6: Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. Skoleperiode 2 Krop og identitet Omsorg og trivsel Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med normer og værdier, socialisering, æstetik, sanseintegration og observation. Derudover skal de i løbet af temaet opnå viden og forståelse for kroppens betydning i forhold til trivsel. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål 7: Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. Og mål 11: Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med trivsel og mestring. Derudover skal eleverne i løbet af temaet opnå viden og forståelse for sundhedsfremme, hvori temaet kost går igen i flere fag i perioden. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål 14: Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. Og hovedkompetencemål 18: Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kolleger. 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker 13 Praktiske forhold

14 Læring Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med læringsforståelse og didaktik. Derudover skal de i løbet af temaet anvende viden om læreplanstemaer og målstyring og arbejde med børnesyn og pædagogiske værdier. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål: 2: Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis og mål : Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. Skoleperiode 3 Sproglig udvikling Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med sproglig udvikling. Derudover skal eleverne i løbet af temaet opnå viden og forståelse for dialogisk læsning og sprogs betydning for samvær. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål: 1: Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb.. Og mål 7: Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 5 Forløb 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker Inklusion Den pædagogiske assistent som fagperson Temaet skal overordnet introducere eleverne til arbejdet med inklusion og gøre dem i stand til at mestre inklusion i deres pædagogiske praksis for forskellige målgrupper. Temaet har fokus på fællesskaber, sociale kompetencer og rummelighed. Temaet tager både udgangspunkt i specialpædagogiske tilbud og normalområdet, med inklusion af målgrupper med særlige behov. Temaet tager overordnet udgangspunkt i hovedkompetencemål: 4: Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling og mål 5: Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. Formålet med skoleperioden er, at eleverne får samlet deres viden, færdigheder og kompetencer indenfor hele fagområdet for pædagogisk assistent, og på en sådan måde at de oplever, at der er sket en synlig læring og en opnåelse af uddannelsens hovedkompetencemål. Skoleperioden afsluttes med en projektprøve, hvor eleverne prøves i hovedkompetencemålene og denne afsluttende prøve fungerer således som afslutning på uddannelsens sidste tema; Den pædagogiske assistent som fagperson. Praktiske forhold 14

15 6 elevplan.dk På Elevplan.dk ligger alle kontaktoplysninger om dig, din kontaktlærer, praktikvejleder m.fl. Det er også her, at du og praktikpladsen kan uploade diverse dokumenter, som I begge skal have adgang til, ligesom dit sygefravær i skoleperioden kan ses her. På Elevplan.dk skal det også tydeligt fremgå, hvornår du er i skole, og hvornår du er i praktik, dine studiedage og evt. korrespondance mellem dig, skolen og praktikstedet. Når du slutter en praktikperiode bliver der skrevet en praktikerklæring, som dit praktiksted også lægger på Elevplan.dk Du bliver introduceret til Elevplan.dk på skolen. Din vejleder og leder kan kontakte Børn og Unge, Personale, hvis de ikke kender Elevplan.dk. 6 Elevplan 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker 15 Praktiske forhold

16 7 logbog Logbogsskrivning er obligatorisk. Logbogen er et refleksionsværktøj. Det er i logbogen, du skriver notater og optegnelser over tanker, oplevelser, begivenheder og processer fra den pædagogiske hverdag. Logbogen er et redskab til analyse af din egen læring og logbogen kan være med til at bestemme, hvad der bliver din dagsorden på den ugentlige vejledningstime. Logbogen er din egen, og vejleder har derfor ikke krav på at læse med i logbogen. Processen omkring logbogsskrivning bør dog være en fast del af dialogen mellem dig og vejleder, derfor har din vejleder krav på at se, at du bruger din logbog aktivt, og det kan være en god ide, at du viser dele af logbogen til vejleder. Logbogen kan fx bruges til: Opstilling af læringsmål Faglig dagbog, - hvad skal jeg huske? Hvordan og hvornår gør man hvad? Hvad gjorde indtryk? Dagsordener og referater fra vejledningsmøder Planlægning af aktiviteter og pædagogiske forløb SMITTE Observationer Refleksioner Dokumentation fx gennem billeder, videooptagelser mv. 7 Logbog 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker Praktiske forhold 16

17 8 Læringsmål for praktikperioden PASS har fastsat følgende mål for den praktiske del af uddannelsen: 1 Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. 2 Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. 3 Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. 4 Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber. 5 Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. 6 Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. 7 Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. 8 Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. 9 Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed 11 Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet. 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker 17 Praktiske forhold

18 12 Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. 13 Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet. Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger. 18 Eleven kan arbejde med etiske daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis 8 Læringsmål 9 Alternative praktikker Praktiske forhold 18

19 I den Lokale Undervisningsplan (LUP) har SOSU Østjylland og Børn og Unge aftalt, at elever skal være på følgende niveauer for, at praktikken kan blive godkendt Praktikperiode Målopfyldelse Praktik 1 (6 mdr.) Praktikmålene skal opnås på begynder niveau gående imod rutineret Praktik 2 (6 mdr.) Praktikmålene skal opnås på avanceret niveau ved slutningen af praktikken Vi anbefaler, at du og din praktikvejleder sammen udvælger konkret mål og delmål blandt de samlede mål for første praktikperiode på niveauet over det fastlagte for de enkelte praktikperioder/ længder. Vi anbefaler også, at I sammen aftaler, hvordan dit eventuelle arbejde med ekspertniveauer (herunder talentspor) i profilfagene kan understøttes i praktikken. Taksonomien for de enkelte niveauer fremgår af beskrivelsen af praktikperioderne nedenfor Læringsmål 9 Alternative praktikker Praktiske forhold

20 8.1. Første praktikperiode (ca. 6 måneder) Praktikperiodens mål: I løbet af første praktikperiode skal du opnå begynderniveau i praktikmålene, se side 17. Målene er ens for alle elever, der tager den pædagogiske assistent uddannelse. Vi anbefaler, at du og din vejleder i starten af praktikken overvejer, om det måske er realistisk for dig at nå et eller flere af praktikmålene på et højere niveau end begynderniveau. På den måde sørger I for, at du bliver udfordret til at blive så dygtig, som du kan i løbet af praktikperioden. Hvis du har valgt ekspertniveau i et eller flere fag på skoleperioden, bør I også overveje, om du kan bruge praktikken til at udfordre dig selv på ekspertniveauets område. Begynderniveau defineres taksonomisk således: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Inden praktikken: Skoleperiode 1: 3 ugers skoleundervisning med temaet leg. Praktikforberedelse: I løbet af skoleperiode 1 har du faget praktikforberedelse. Her gennemgås krav og forventninger til dig, og du arbejder med praktikmålene. Besøg: I dit skoleskema er der afsat tid til et besøg i praktikken inden opstart. Administration: Praktikinstitutionen kan på Elevplan.dk se, hvordan du har klaret dig i skoledelen og anden relevant information. 20

21 I løbet af praktikken: Vejledning: Ugentlig vejledningstime, vejleder og elev Studiedag: 2 studiedag, hvor du er på skolen. Målet med studiedagene er, at du fastholder kontakt til skoledelen af uddannelsen og din klasse. Studiedagens program er fokuseret mod dine refleksioner over egen læring i praktikken. Studiedagen gælder som en almindelig arbejdsdag for dig. Dato for studiedagen fremgår af din skolepraktikplan. Opgave: Du kan få en opgave af kontaktlæreren på studiedagen. Opgaven skal løses inden næste studiedag. Opgaven kan varirere fra hold til hold. En typisk opgave vil være en kulturanalyse af praktikinstitutionen eller en SMTTE-models opgave, hvor du skal planlægge, udføre, evaluere og dokumentere en aktivitet. Du skal typisk forberede et oplæg om opgaven, der skal holdes, når du er tilbage på skoleperiode 2. Kontaktlærerbesøg: Din kontaktlærer besøger dig i praktikken ca. midtvejs. Målet for besøget er, at evaluere på dit arbejde med mål og på din trivsel i praktikken. Det er dit ansvar at udarbejde en dagsorden for besøget. I bilag tre kan du se et forslag til dagsorden. Afslutning på praktikken: Praktikerklæring: Senest dage før praktikkens afslutning udfylder praktikstedet din praktikerklæring, hvoraf det fremgår om du har bestået praktikperioden. Praktikerklæringen uploades til Elevplan.dk. Praktikerklæringen kan findes på Passinfo.dk, på BU portalen, på Elevplan.dk eller som bilag 2 til denne vejledning. Består du ikke praktikperioden, skal din leder indkalde til helhedsevaluering. Skolens uddannelsesvejleder og du selv skal deltage i helhedsevalueringen, hvor det kan aftales at forlænge praktikperioden efter sidste skoleperiode. Inden praktikken slutter skal du også evaluere praktikstedet. Evalueringsblanket er vedlagt som bilag 4 21

22 8.2. Anden praktikperiode (ca. 6 måneder) Praktikperiodens mål: I løbet af anden praktikperiode skal du gå fra begynder niveau over rutineret niveau til avanceret niveau i praktikmålene, se side 17. Målene er ens for alle elever, der tager den pædagogiske assistent uddannelse. Hvis du har valgt ekspertniveau i et eller flere fag på skoleperioden, skal du sammen med din vejleder overveje, om du kan bruge praktikken til at udfordre dig selv på ekspertniveauets område. Rutineret niveau defineres taksonomisk således: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau defineres taksonomisk således: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Inden praktikken: Skoleperiode 2: 22 ugers skoleundervisning med grundfag og uddannelsesspecifikke fag. Tre overordnede temaer: Krop og identitet, Omsorg og trivsel og Læring. Praktikforberedelse: I løbet af skoleperiode 2 har du faget praktikforberedelse. Her gennemgås krav og forventninger til dig, og du arbejder med praktikmålene. Administration: Praktikinstitutionen kan på Elevplan.dk se, hvordan du har klaret dig i skoledelen og anden relevant information. 22

23 I løbet af praktikken: Vejledning: Ugentlig vejledningstime, vejleder og elev Studiedag: 2 studiedage, hvor du er på skolen. Målet med studiedagene er, at du fastholder kontakt til skoledelen af uddannelsen og din klasse. Studiedagens program er fokuseret mod dine refleksioner over egen læring i praktikken. Studiedagen gælder som en almindelig arbejdsdag for dig. Dato for studiedagen fremgår af din skolepraktikplan. Opgave: Du kan få en opgave af kontaktlæreren på studiedagen. Opgaven skal løses i den sidste del af praktikken. Opgaven kan variere fra hold til hold. En typisk opgave vil være en kulturanalyse af praktikinstitutionen eller en SMTTE-models opgave, hvor eleven skal planlægge, udføre, evaluere og dokumentere en aktivitet. Du skal typisk forberede et oplæg om opgaven, der skal holdes, når du er tilbage på skoleperiode 2. Kontaktlærerbesøg: Din kontaktlærer besøger dig i praktikken ca. midtvejs. Målet for besøget er, at evaluere på dit arbejde med mål og på din trivsel i praktikken. Det er dit ansvar at udarbejde en dagsorden for besøget. I bilag tre kan du se et forslag til dagsorden. Afslutning på praktikken: Praktikerklæring: Senest dage før praktikkens afslutning udfylder praktikstedet din praktikerklæring, hvoraf det fremgår om du har bestået praktikperioden. Praktikerklæringen lægges ind i Elevplan.dk. Praktikerklæringen kan findes på passinfo.dk, BUportalen, på Elevplan.dk eller som bilag 2 til denne vejledning. Består du ikke praktikperioden, skal din leder indkalde til helhedsevaluering. Skolens uddannelsesvejleder og du selv skal deltage i helhedsevalueringen, hvor det kan aftales at forlænge praktikperioden. Praktikstedet kan bede Børn og Unge, Personale om hjælp til helhedsevalueringen. 23

24 9 alternative Indledning praktikker I den anden praktikperiode har du mulighed for at komme i udlandspraktik eller for at få en praktikplads i en specialpædagogisk institution under socialforvaltningen. Du vil få mere information om de alternative praktikker i løbet af skoleperiode 2. Udlandspraktikken er en måned ud af den sidste praktikperiode. For at kunne komme i betragtning til en udlandspraktik, skal du - inden du tager af sted - have nået eller være helt sikker på, at du kan nå praktikmålene på avanceret niveau i løbet af praktikken. Specialpædagogisk praktik i Socialforvaltningen vil som udgangspunkt være for hele praktikperioden. Der er fem specialpædagogiske praktikpladser i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Der er to pladser i mini-institutioner for anbragte børn, 2 pladser for voksne psykisk og fysisk handicappede og én plads i voksenpsykiatri som bostøtte. 9 Alternative praktikker Praktiske forhold 24

25 Praktiske forhold under uddannelsen, og særligt i praktikken Under hele elevtiden er du medarbejder i Aarhus Kommune. Derfor har du også samme rettigheder og pligter, som andre medarbejdere i kommunen, og du er omfattet af kommunens personalepolitikker. Prøvetid Alle medarbejdere har prøvetid de første tre måneder af deres ansættelse. For dig starter prøvetiden den dag, du begynder i din første praktik. I prøvetiden kan du blive sagt op med 14 dages varsel, hvis du har for meget fravær eller praktikstedet vurderer, at du ikke har de fornødne kompetencer til at gennemføre uddannelsen. Arbejdstid I skoleperioder er den ugentlige arbejdstid på skolen 30 timer. Derudover skal du forvente at bruge cirka syv timer om ugen i gennemsnit på lektier. Det giver en 37 timers arbejdsuge. I praktikperioderne arbejder du 37 timer om ugen. De 35 timer er skemalagt og derudover har du to timer til at skrive logbog, at forberede dig til vejledning og til at arbejde med dine praktikopgaver. Fritidsjob Det er tilladt at have et fritidsjob samtidig med, at du er i gang med en uddannelse til pædagogisk assistent, men jobbet må ikke komme til at påvirke dit fremmøde eller dit engagement i uddannelsen. I praktikperioderne er det praktikpladsen, der planlægger, hvornår du skal arbejde, og disse arbejdstider kommer altid forud for evt. andet job. Sygdom Når du er syg, skal du melde dig syg og efterfølgende rask igen på dit praktiksted efter de regler, der gælder på stedet. Du skal også aftale med praktikstedet, hvordan du skal melde dig syg når du er i skole. Det er dit ansvar, at du har sat dig ind i, hvordan reglerne er på praktikstedet. Det er også dit ansvar at få givet korrekt besked, (din praktikvejleder vil hjælpe dig). Hvis ikke du lever op til disse regler, kan det få konsekvenser for dit ansættelsesforhold og dermed din uddannelse. 25 Praktiske forhold

26 I skoleperioderne skal du holde ferie på det tidspunkt, der er lagt i din skolepraktikplan. Den resterende ferie kan du, efter aftale med dit praktiksted, lægge, hvor det passer bedst. Læg evt. ind i Elevplan.dk, hvornår I har aftalt, at du skal holde ferie. Ferie Elever, der starter på uddannelsen efter 1. juli har 1 uges ferie med løn i det første ferieår (frem til 1. maj året efter), hvis deres praktiksted har ferielukket. Den ene uge bliver normalt holdt omkring jul. Har du optjent mere end en uges ferie fra en anden arbejdsgiver, eller vil du holde ferie uden løn, skal du aftale det med dit praktiksted. I de efterfølgende ferieår har du seks ugers ferie med løn inklusive 6. ferieuge. Hvis du har optjent ferie fra en anden arbejdsgiver, skal du aflevere en kopi af dit feriekort til lederen på praktikstedet. Så bliver de feriepenge modregnet i din løn. Du har nemlig ikke ret til at få penge to steder fra samtidig. Barsel, omsorgsdage, barn syg m.m. Da du er omfattet af de almindelige regler, overenskomster og personalepolitikker, der gælder i Aarhus Kommune, har du også ret til fx barselsorlov, omsorgsdage til børn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, og fri til at passe dit barn på 1. og 2. sygedag hvis ikke der er fundet anden pasning. Du har også ret til frihed af familiemæssige årsager, så som dødsfald i nærmeste familie. I disse tilfælde skal du kontakte din nærmeste leder og aftale nærmere, hvordan du kan få fri. 26

27 Bilag 1. De overordnede mål for uddannelsen til pædagogisk assistent, som indeholder både målene fra skoleundervisninger og praktikperioderne 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende: 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb. 2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis. 3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gældende lovgivning. 4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling. 5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. 6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. 7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre. 9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. ) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 27

28 12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde. 13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter. 14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. 15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde. 17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter. 18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. 28

29 Bilag 2. Praktikerklæring kan tilgås elektronisk på Elevplan.dk 29

30 hjælpeskema til praktikerklæring Navn: CPR-nr.: Praktikperiode er elevens: 1. praktikperiode 2. praktikperiode Mål for praktikuddannelsen Begynder Rutineret Avanceret Bemærkning 1. Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. 2. Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. 3. Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. 4. Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber. 5. Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. 6. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. 7. Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. 8. Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. 30

31 9. Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed.. Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. 11. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet. 12. Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. 13. Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter. 14. Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet. 15. Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. 16. Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. 17. Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger. 18. Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis. 31

32 Praktikmål med refleksionsspørgsmål I det følgende er målene for praktikken præsenteret, og der er udarbejdet refleksionsspørgsmål til hvert mål. Refleksionsspørgsmålene kan hjælpe elev og vejleder til i samarbejde at konkretisere praktikmålene. Mål 1 Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. Hvad forstår du ved tavshedspligt? Hvad forstår du ved oplysningspligt? Hvad forstår du ved underretningspligt? Kan du nævne situationer, hvor de tre ovennævnte pligter har betydning i praksis? Hvad forstår du ved begreberne selvbestemmelse og magtanvendelse? I hvilke situationer kan magtanvendelse være nødvendig i praksis? Hvordan kan du være med til at respektere selvbestemmelse i praksis? Mål 2 Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. Hvad forstå du ved pædagogiske observationsmetoder? Hvilke metoder anvendes på dit praktiksted? Hvordan kan du anvende din viden om pædagogiske observationsmetoder i din praksis? Hvad er formålet med at lave pædagogiske observationer? Mål 3 Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. Hvad forstår du ved sproglig udvikling? Hvilke aktiviteter vil du lave i praktikken med henblik på at understøtte, stimulere og udvikle målgruppens sproglige udvikling? Hvilke midler/materialer kan du bruge? Hvordan vil du gøre det? Beskriv kort, hvad du vil gøre. Hvad er grunden til, at du vil gøre det på denne måde? Begrund dine faglige handlinger. Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at nå dette mål? Efter endt aktivitet er der så noget, der giver anledning til, at du vil justere i aktiviteten i forhold til din målgruppe begrund din refleksion. Mål 4 Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber. Hvordan kan du motivere målgruppen til at deltage aktivt i en aktivitet sammen med andre? Tænk på en konkret situation. 32

33 Hvordan kan du skabe inkluderende rammer omkring en leg eller en aktivitet? Hvordan ved du, at din leg eller aktivitet er inkluderende? På hvilken måde spiller køn en rolle på dit praktiksted både bevidst og ubevidst? Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at nå dette mål? Mål 5 Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. Hvilke kompetencer er nødvendige for at kunne indgå i en relation? Hvordan arbejder man med udviklingen af disse kompetencer på dit praktiksted? Hvad forstår I ved venskaber på dit praktiksted? Hvordan har I fokus på det? Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at kunne nå dette mål? Mål 6 Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. Hvad forstår du ved trivsel, robusthed og kendskab til sig selv? I hvilke situationer lægger du mærke til ovennævnte? Hvilke metoder vil du benytte for at observere ovennævnte? Hvordan vil du anvende dine observationer? Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at kunne nå dette mål? Mål 7 Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. Hvad er en pædagogisk omsorgsopgave på dit praktiksted? Hvad forstår du ved empati og hvordan kommer det til udtryk på dit praktiksted? Hvad forstår du ved at være faglig professionel og hvordan kommer det til udtryk på dit praktiksted? Hvordan kan du blive bedre til at forstå målgruppens signaler og behov? Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at kunne nå dette mål? Mål 8 Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. Hvordan vil du planlægge en aktivitet, der motiverer til fysisk udfoldelse? Giv et eksempel på hvordan du vil gøre dette i praksis (overvejelser i forhold til dagligdagen i praksis, målgruppens forudsætninger, tid m.m.) Begrund med faglig viden hvorfor du mener, at denne aktivitet kan motivere til og skabe glæde ved fysisk udfoldelse for målgruppen? 33

34 Hvordan vil du evaluere aktiviteten (giv et eksempel)? Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at nå dette mål? Mål 9 Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed. Hvordan inddrages naturen i det pædagogiske arbejde på dit praktiksted? Hvad forstår I ved naturfænomener og bæredygtighed på dit praktiksted? Hvordan hænger dette sammen med natur og udeliv? Hvilke aktiviteter kan du igangsætte for at lære målgruppen om ovennævnte? Begrund disse. Hvordan vil du evaluere aktiviteten? (giv et eksempel) Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at kunne nå dette mål? Mål Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. Hvilke retningslinjer er der i forbindelse med hygiejne på dit praktiksted? I hvilke situationer anvendes disse retningslinjer? Hvordan vil du arbejde med at din målgruppe får fokus på hygiejne? Hvilke hjælpemidler anvendes i forbindelse med hygiejne på dit praktiksted, f.eks. handsker. Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at kunne nå dette mål? Mål 11 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet. Hvordan kan man som pædagogisk assistent arbejde for at måltidet bliver en god oplevelse - hver dag? Hvordan kan man skabe nærhed omkring måltidet? Undersøg hvilke strukturer der er i institutionen og overvej hvordan du som pædagogisk assistent kan støtte disse. Hvilke pædagogiske aktiviteter kan man igangsætte for at skabe rum for samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet? Giv eksempler på hvordan disse aktiviteter kan tilpasses de 6 læreplanstemaer? Hvordan kan man som pædagogisk assistent være rollemodel i forbindelse med måltidet? Hvilke kompetencer skal du have for at nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at nå dette mål? 34

35 Mål 12 Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. Hvad forstå du ved musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter? Hvordan vil du planlægge aktiviteten (ud fra en SMITTE-model)? Hvordan ved du, at aktiviteten udfordrer dem, du skal lave den med? Beskriv, hvordan du konkret vil gøre dette. Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at nå dette mål? Mål 13 Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter. Hvordan vil du bruge de elektroniske /digitale medier til formidling af det pædagogiske arbejde? Hvilke nye muligheder og udfordringer ser du her? Hvad vil du gøre? Hvilke kompetencer skal du have for at kunne nå dette mål? Hvem kan du samarbejde med for at nå dette mål? Hvilke etiske dilemmaer kan der være i forhold til brugen af sociale medier i det pædagogiske arbejde? Mål 14 Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet. Hvad findes der af velfærdteknologi på dit praktiksted? Hvilke funktioner har den tilstedeværende velfærdsteknologi? Hvilke gevinster er der ved at anvende velfærdsteknologi og hvilken betydning har det for det daglige pædagogiske arbejde på praktikstedet både for brugerne og de ansatte? Mål 15 Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. Hvordan kan du bidrage i faglige drøftelser med dine kolleger? Hvilke metoder kan man anvende til at evaluere og dokumentere pædagogiske aktiviteter? Hvorfor er det vigtigt at kunne evaluere og dokumentere pædagogiske aktiviteter? Mål 16 Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. 35

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE DECEMBER 2017 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 2. TERMINOLOGI 3. SAMARBEJDSPARTNERE 4. PRAKTIKVEJLEDERENS ROLLE

Læs mere

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL. Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL. Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE AUGUST 2018 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 2. TERMINOLOGI 3. SAMARBEJDSPARTNERE 4. PRAKTIKVEJLEDERENS ROLLE 5.

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Februar 2018 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 4 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til Pædagogisk assistent 1 SOSU Østjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg kommune Juni 2019 Indhold 4 1. Indledning 6 6 7 8 9 10 12 13 21 26 27

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: 1 2 3 Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 Dit navn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen og underviserne

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Den pædagogiske assistentuddannelse De nye praktikmål og en styrket faglig profil Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Fortællinger fra Reformen Fagligt løft Højere niveau Student og faglært i eet forløb Grundforløb

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

pædagogisk assistent elev

pædagogisk assistent elev Velkommen som pædagogisk assistent elev PAU-elev Kære PAU-elev! Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Sønderborg Kommune. Denne folder er til dig som ny elev i kommunen. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Pædagogisk Assistentuddannelse Til elever ansat på Den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa kommune

Pædagogisk Assistentuddannelse Til elever ansat på Den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa kommune Pædagogisk Assistentuddannelse Til elever ansat på Den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa kommune Elevpjece 2017 2 Kære PAU-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Aabenraa

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Pædagogisk Assistentuddannelse Til elever ansat på Den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa kommune

Pædagogisk Assistentuddannelse Til elever ansat på Den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa kommune Pædagogisk Assistentuddannelse Til elever ansat på Den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa kommune Elevpjece 2019 Kære PAU-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Aabenraa Kommune.

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 Indhold 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN...4 Skoleperiode 1...4 Tema 1 Børn og leg... 4 Skoleperiode 2...6 Tema

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere