BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2

3 Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at Redningsberedskaber og Redningskorps, der udfører personredningsopgaver i søer, vandløb og havne samt i kystnære områder, kan udføre disse opgaver sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Herunder vejlede om minimumskrav til bådenes sødygtighed, personellets uddannelse og udstyr samt kommunikationsmidler. I det efterfølgende er det anbefalede udstyr og den nødvendige uddannelse beskrevet. For redningsbåde der skal anvendes i mindre søer og vandløb. Fartøjer der er tilstrækkelig sødygtige til at løse opgaver i mindre søer og vandløb i henhold til kravene til fartøjer i kategori D : Sejlads i beskyttede farvande, og med en motor med påmonteret skruebeskytter. Se litteraturhenvisning*. Krav til bådberedskabets uddannelse: Mindst en person i redningsbåden skal have gennemført lokalkursus Bådtjeneste i mindre søer og vandløb. Det øvrige personel skal have modtaget en lokal jobinstruktion i bådens betjening og udstyr. Se kursusbeskrivelsen **. Personel, der har gennemført lokalkurset, skal deltage i regelmæssige bådøvelser, som minimum en gang årligt af tre timers varighed. 1

4 Minimumskrav til udstyret i de redningsbåde der skal anvendes i mindre søer og vandløb: Kommunikationsudstyr: Skadestedsradio. 1 dykkerkniv. 2 bøjer med flag, liner og anker samt evt. knæklys til markering. Tilbehør til motor (ekstra skrue, split og tændrør) samt ekstra brændstof. Belysningsmateriel, lygte og projektør. Ildslukker (min. 6 kg.). Anker med line efter forholdene, min. 20 m. samt kasteline m. flydering. Årer, åregafler/ pagajer. Øse. Kikkert. Manuelt tågehorn. Fortøjninger. Bådshage. Nødvendigt håndværktøj. Nødsignaler = signalpencil med lyspatroner, rød, hvid og grøn. 3 Båddragter med handsker, hætte. 2

5 Redningsveste til ombordværende. Førstehjælpskasse. Genoplivningskuffert. Udstyr til beskyttelse af bjærgede ofre alu tæpper el. lign. Optagningsudstyr til bjærgning af ofre. Isflåde og udstyr til redningsopgaver på islagt vand. **Kursusbeskrivelse: Bådtjeneste i mindre søer og vandløb Formål: Kurset har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning at sætte deltagerne i stand til at kunne udføre korrekt redningsindsats ved ulykker på vandet i forbindelse med ulykker på søer og i vandløb. Efter gennemført kursus har deltagerne erhvervet en sådan viden og færdigheder, at de kan håndtere let redningsbåd og isflåde med til hørende materiel drifts- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og kunne gennemføre opgaverne indenfor rammerne af godt sømandskab. 3

6 Kursusstruktur: Kurset gennemføres dels som teoriundervisning, men er meget praktisk tilrettelagt, hvor deltagerne afprøver deres færdigheder i praktiske situationer i forbindelse med sejlads med redningsbåd og isflåde. Målgruppe: Redningspersonale der skal udføre redningsarbejde ved ulykker på vandet i mindre søer og vandløb. Kursus indhold: Indledning 5 min. Generelle sikkerhedsregler 15 min. Søvejsregler 15 min. Redningsbåden, isflåde og deres udstyr samt vedligeholdelse 65 min. Søsætning og optagning 50 min. Sejlads, opsamlings- og eftersøgningsteknikker 220 min. I alt 370 min. 4

7 Redningsbåde til anvendelse ved indsatser i større søer og i kystnære områder. Kystredning omfatter indsatser på vandet i forbindelse med fjord og hav i en afstand fra land på ca. 2 sømil eller ca. 3,7 kilometer. Bådtypen skal være tilstrækkelig sødygtig til at opfylde kravene i kategori C : Kystfartøjer til sejlads i kystfarvande større bugter m.v. *Se litteraturhenvisning. Båden skal være udstyret med en motor med tilstrækkelig motorkraft til at kunne arbejde sikkert i de farvande, hvori båden skal operere, motoren skal være forsynet med skruebeskytter. Det anbefales desuden, at båden forsynes med en nødmotor til brug, hvis der opstår motorproblemer med bådens motoren. Krav til mandskabets uddannelse: Personellet på redningsbåden skal have gennemført AMU kurset: Kystredning /bådtjeneste og mindst en person ombord skal have VHF certifikat til SRC radio samt duelighedsbevis eller tilsvarende forudsætninger. Personellet skal gennemføre regelmæssige bådøvelser, minimum en gang årligt á 4 timer. ***Se Bådøvelsesplanen. 5

8 Ledere af indsatser med redningsbåde: Ledere af sådanne indsatser bør som minimum have gennemgået Beredskabsstyrelsens kursus i bådberedskab og have VHF certifikat til SRC radio eller tilsvarende forudsætninger. Minimumskrav til materiel: Kompas. VHF Radio samt skadestedsradio. 1 dykkerkniv. 2 bøjer med flag, liner og anker. Godkendte lanterner og manuelt tågehorn. Tilbehør til motor (ekstra skrue, split og tændrør) samt ekstra brændstof. Belysningsmateriel, lygte og projektør. Kikkert. Ildslukker (min. 6 kg.) Anker med line efter forholdene, min. 20 m. Årer, åregafler/pagajer og/eller nødmotor. Øse. Nødsignaler: Raketter/håndblus/signalpencil m. lyspatroner. GPS-satelitnavigator og søkortplotter samt søkort over det pågældende område. Bådshage. Fortøjninger. Nødvendigt håndværktøj. Minimum 3 båddragter med handsker, hætte samt evt. beskyttelsesbriller. Redningsveste til ombordværende. Førstehjælpskasse. Genoplivningskuffert. Udstyr til beskyttelse af bjærgede ofre, alu. tæpper el. lign. Optagningsudstyr til bjærgning af ofre. 6

9 ***Bådøvelsesplan: Øvelserne har til formål at vedligeholde deltagernes færdigheder i teoretisk og praktisk bådtjeneste (Kystredning). Øvelserne har endvidere til formål, at deltagerne korrekt kan: Udføre praktisk sejlads med fornøden sikkerhed. Iklædning af medarbejderne. Procedure og regler for brug af nødblus, nødraketter m.m. Foretage søsætning fra åben kyst/slæbested. Udstikke kompaskurs fra et givet punkt til en angiven position, på grundlag af længde og breddegrader, eller angivne pejlinger fra personale på land. Sætte en kurs fra søsætningsstedet. Opmåling af afstand, fra A til B, i sømil på søkort. Beregne, hvor lang sejltid der er til en position med en fart af 6 knob og 12 knob og beregning af brændstofforbruget. Korrekt brug af kompas. Brug af GPS. Demonstrere/øve opsamling af personer. Demonstrerer brug af radio /- procedurer. Klargøre båden efter indsats. Anvende isredningsflåde. Ved lektionens afslutning skal kursisterne have kendskab til: Instrukser ved båd og drukneulykker. Alarmcentrals/vagtcentrals opgaver ved bådalarm. Redningshelikopterens opgaver. Kende betydningen af at opfange og observere nødsignaler. Have indgående kendskab til områdets søsætningssteder, herunder kørevej, kontaktpunkter og evt. specielle forhold ved søsætning. Deltagere: Øvelserne afvikles for det redningspersonale, der medvirker ved den praktiske bådindsats. Indhold: Indledning og formål 10 min. Alarmeringsprocedure 15 min. Søsætningssteder 10 min. Søsætning 45 min. Praktiske øvelser, 2 X 60 min. 120 min. Rengøring / klargøring 25 min. Afslutning / evaluering 15 min. Antal minutter i alt 240 min. 7

10 Retningslinier og procedurer for samarbejdet med redningshelikoptere. Rekvirering af redningshelikoptere foregår normalt gennem Søværnets Operative Kommando (SOK). Alle oplysninger kan transmitteres til Lyngby Radio, der vil formidle videre til SOK eller direkte til redningshelikopteren. Hvis der rekvireres assistance, skal følgende oplyses: - Fartøjets navn og type, position, klokkeslæt, vejr- og vindforhold, herunder strømretning og fart. - Kommunikationsmuligheder, helst VHF. - Flest mulige oplysninger om opgavens art. Forvent kun assistance i livsvigtige tilfælde. Forberedelser: - Konstant aflytning af VHF-radio kanal 16 - Hvis opgaven er flytning af patient/nødstedt, skal denne iføres redningsvest. Hvis der skal opsamles fra redningsbåden: - Sejl ind i vinden, så den kommer grader fra bagbord. - Sejl ikke efter redningsmanden/krogen. Den kommer til båden. - Forvent at modtage en styreline fra helikopteren. Den må ikke bindes fast, men skal holdes fri af forhindringer. - Helikopterens redningsmand vil blive nedsat i redningsbåden og vil iføre patienten en redningssele. (Dobbeltlift). - Hvis den nødstedte er i stand til at blive hejset uden hjælp fra redningsmand, vil en redningssele komme ned til redningsbåden. Den skal under armene på patienten, og låses med de gule klemmer ind mod brystet. (Enkeltlift). Hvis der skal bruges båre eller anden specieludrustning, vil helikopterens redningsmand blive nedsat i redningsbåden og være ansvarlig for korrekt procedure. 8

11 *Litteraturhenvisninger: Lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 om sikkerhed til søs. Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. Denne Branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros af Planudvalget for brand- og redning, som består af repræsentanter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Forbundet af Offentligt Ansatte, Falck Danmark A/S og Fagligt Fælles Forbund, 3F. Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres faglige organisationer. Vejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø ved Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Fællessekretariatet Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 Sundkrogskaj København Ø 2100 København Ø tlf.: tlf.: Arbejdsledersekretariatet Arbejdstagersekretariatet Vermlandsgade 65 Kampmannsgade København S 1790 København V tlf.: tlf.: Lay-out: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2007 ISBN nr Varenummer

12

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub 1: Generelt 2: Sejladsen 3: Sikkerhed arbejder for størst mulig sikkerhed for alle involverede i sejladserne. Der sejles derfor ikke efter kapsejladsregler, men efter de internationale søvejsregler. Der

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Duelighedsbevis. Vinteren 2016/17. Egå sejlklub. 7. Aften. Velkommen til sidste aften før jul

Duelighedsbevis. Vinteren 2016/17. Egå sejlklub. 7. Aften. Velkommen til sidste aften før jul Velkommen til sidste aften før jul Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2016/17 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift,

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Egå sejlklub. 8. Aften. Duelighedsbevis. Vinteren 2016/17 Velkommen tilbage aften

Egå sejlklub. 8. Aften. Duelighedsbevis. Vinteren 2016/17 Velkommen tilbage aften Egå sejlklub Duelighedsbevis 8. Aften Vinteren 2016/17 Velkommen tilbage 8. aften Søvejsregler: af 19 og nu 32-37 (lydsignaler) Navigation Sikkerhed: Folder: kurser, strøm, afdrift, misvisning og deviation

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 Dansk Søredningsselskab Vision Igennem frivilligt arbejde at redde værdier og liv til søs Forebygge at uheld bliver til ulykker og katastrofer - vi kalder det

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Helikopterredning. Anmelde ulykke. Særlige assistancer. Forberedelser før helikopteren ankommer

Helikopterredning. Anmelde ulykke. Særlige assistancer. Forberedelser før helikopteren ankommer Helikopterredning Helikopterredning anvendes såvel ved redning af hele besætningen, hvis skibet skal evakueres, samt ved patient evakuering ved alvorlig akut sygdom eller svær tilskadekomst. For at gøre

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse 3, MHV, Dæksgast Anhuggeruddannelse

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse 3, MHV, Dæksgast Anhuggeruddannelse Læringsplan for Lovpligtig uddannelse 3, MHV, Dæksgast. 1422 Anhuggeruddannelse Udarbejdet af: HVS-MHS-01 Dato og år: 22-02-2017 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Førstehjælp ved uheld på vandet

Førstehjælp ved uheld på vandet Førstehjælp ved uheld på vandet Forord Hvordan giver et ro-hold livgivende førstehjælp til en ro-makker, der har fået hjertestop ude i en ro-båd eller kajak? Vi anbefaler at I arbejder videre med dette

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

12 deltagere pr censor.

12 deltagere pr censor. Speedbådsbevis Indhold Tilmelding af prøve... 1 Betaling af prøve... 2 Krav til prøvedeltager... 2 Prøven... 2 Krav til prøvefartøj... 2 Krav til vejret.... 3 Teoretisk prøve... 3 Praktisk prøve... 3 Klage...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i sejlads Duelighedsbevis i sejlads Indhold Indhold... 1 Tilmelding af prøve... 1 Betaling af prøve... 2 Krav til prøvedeltager... 2 Prøven... 2 Krav til prøvefartøj... 2 Krav til vejret... 3 Teoretisk prøve...

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

Eksempel på prøveopgave. Testopgave 1. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

Eksempel på prøveopgave. Testopgave 1. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 1 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvad kaldes linier der går fra geografisk pol til geografisk pol? Linjerne kaldes

Læs mere

Sikkerhedsreglement. Være iført varedeklareret eller godkendt redningsvest med krave under al sejlads.

Sikkerhedsreglement. Være iført varedeklareret eller godkendt redningsvest med krave under al sejlads. Sikkerhedsreglement REGLEMENT FLOK Følgende krav skal være opfyldt: Alder, 8-12 år. Kunne svømme 50 meter eller være påbegyndt svømmeundervisning. Være iført varedeklareret eller godkendt redningsvest

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED OG GODT ARBEJDSMILJØ VED REDNINGSDYKNING OG OVERFLADEREDNING. Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED OG GODT ARBEJDSMILJØ VED REDNINGSDYKNING OG OVERFLADEREDNING. Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED OG GODT ARBEJDSMILJØ VED REDNINGSDYKNING OG OVERFLADEREDNING Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros SIKKERHED OG GODT ARBEJDSMILJØ VED REDNINGSDYKNING OG OVERFLADEREDNING

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads.

Sikkerhedsinstruks for sejlads. Sikkerhedsinstruks for sejlads. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Politikken dækker Jyllinge Sejlskoles H-Både: Ringø, Kværnø, Rose og Eskildø. Fartøjerne benævnes samlet som skolebådene

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Kort repetition Gennemgang af opgaver Skibslys og signalfigurer Manøvre- og advarselssignaler Tågesignaler SØVEJSREGLER

Kort repetition Gennemgang af opgaver Skibslys og signalfigurer Manøvre- og advarselssignaler Tågesignaler SØVEJSREGLER Kort repetition Gennemgang af opgaver Skibslys og signalfigurer Manøvre- og advarselssignaler Tågesignaler SØVEJSREGLER Lektionsoversigt Dato Emner 14.11.17 Almindelige sejladsbestemmelser Almindelige

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

LÆR AT SEJLE DE 5 SEJLRÅD SEJLADSFÆRDIGHEDER FOREBYG MAND OVER BORD FÅ MANDEN OM BORD IGEN INFORMATION OM ÉT AF DE FEM SEJLRÅD

LÆR AT SEJLE DE 5 SEJLRÅD SEJLADSFÆRDIGHEDER FOREBYG MAND OVER BORD FÅ MANDEN OM BORD IGEN INFORMATION OM ÉT AF DE FEM SEJLRÅD ÆR AT SEJE INFORMATION OM ÉT AF DE FEM SEJRÅD Før du tager ud på havet, er det vigtigt, du lærer at sejle. Du skal blandt andet have styr på båden eller jollen og kende reglerne til søs. Sørg for klar

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. SAIS Operatøruddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. SAIS Operatøruddannelse LÆRINGSPLAN FOR SAIS Operatøruddannelse Udarbejdet af: HVS-MHS2 Dato og år: OKT 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BESKRIVELSE AF FAG/KURSUS/MODUL... 3 Indledning... 3 Forudsætninger...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Eksempel på prøveopgave. Testopgave 2. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

Eksempel på prøveopgave. Testopgave 2. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 2 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvad kaldes linier der er parallelle med ækvator? Linjerne kaldes breddepararalleller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med Wayfarer sejljolle

Sikkerhedsinstruks for sejlads med Wayfarer sejljolle Sikkerhedsinstruks for sejlads med Wayfarer sejljolle Udarbejdet: 20.6. 2117 1. Identifikation af rederen Skriv navn og adresse på rederen; Den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne:

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Kravspecifikation for Rednings-/Beredskabsbåd til Beredskabsstyrelsen

Kravspecifikation for Rednings-/Beredskabsbåd til Beredskabsstyrelsen 1. Alment 1.1 Beskrivelse Båden, som beskrives i nedenstående kravspecifikation, dækker over en båd med tilhørende trailer til landevejstransport, til løsning af Beredskabsstyrelsens opgaver på vandet,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016 1. Formål Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøven 1. 2. Anvendelse/Omfang Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK Du skal give dig tid til at motionere, ellers skal du give dig tid til sygdom på et senere tidspunkt Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sejladsreglement. Bestemmelser for sikkerhed under sø-aktiviteter

Sejladsreglement. Bestemmelser for sikkerhed under sø-aktiviteter Sejladsreglement Bestemmelser for sikkerhed under sø-aktiviteter Revideret version marts 07 Indholdsfortegnelse Forord Ansvarsroller. Bestyrelsen. Det søkyndige medlem. Tovholderen.4 Den ansvarlige leder.5

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

søredningstjenestens effektivitet

søredningstjenestens effektivitet Beretning til statsrevisorerne om søredningstjenestens effektivitet Januar 2003 RB A301/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Formål og baggrund... 11 B. Metode

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIG, DER ER -AMBASSADØR

VEJLEDNING TIL DIG, DER ER -AMBASSADØR VEJLEDNING TIL DIG, DER ER -AMBASSADØR Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert. Læs mere på sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Sejl Sikkert-kampagnen... 3 Vær Sejl Sikkert-ambassadør på din

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads.

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Man kan købe sig fattig i forkromet udstyr, så herunder vil jeg udelukkende koncentrere mig om det udstyr, der kan øge

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

KURSER 2018 STCW INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW CONVENTION AND STCW CODE

KURSER 2018 STCW INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW CONVENTION AND STCW CODE KURSER 2018 STCW INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW CONVENTION AND STCW CODE SØSIKKERHED STCW - efter IMO konventionens regelsæt IV KURSUS - Varighed: 3 dage Kurset afholdes i Thyborøn eller lokalt

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere