Budgetproces for Budget (ØK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetproces for Budget (ØK)"

Transkript

1 Budgetproces for Budget (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Socialog Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges forslag til budgetproces for Budget til behandling. Beskrivelse af sagen Budgetprocessen skal sikre, at der kan udarbejdes et budget for 2019 og overslagsårene , der understøtter kommunens økonomiske politik og at processen gennemføres i oversensstemmelse med de retningslinjer for udarbejdelsen af kommunens budget, der er defineret i Styrelsesloven. Ved udarbejdelsen af nærværende forslag til budgetproces er der ligeledes taget afsæt i resultaterne fra evalueringen af budgetprocessen for Budget Opgaven med at sikre et budget i balance kan håndteres på flere måder. I Ringsted Kommune har der ved tidligere budgetprocesser været anvendt en omstillingspulje. Omstillingspuljen sikrer, at der bliver udarbejdet omstillingsforslag, dvs. forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og opgaveprioriteringer, således at der kan skabes et økonomisk råderum inden for rammerne af det eksisterende budget. Det er dog gradvist blevet mindre og mindre, der er blevet omprioriteret for med årene. Man kan derfor overveje en model, der er mindre omfattende end tidligere. En anden tilgang, hvorpå der kan skabes økonomisk råderum, er der fastholdes et løbende proaktivt fokus i organisationen hele året på optimering og reduktion Side 1

2 af udgifter med udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau. Provenuet fra sådanne tiltag opsamles i det tekniske budget og vil skabe økonomisk råderum, der kan anvendes i budgetprocessen. I nærværende sag præsenteres to forskellige modeller til budgetproces baseret på hhv. en omstillingspulje og løbende optimering af driften. Herudover varierer modellerne i forhold til inddragelse. Model A: Minimal-modellen Model A er en simpel model, hvor aktiviteterne er skåret ned til et minimum. Samtidig anvendes der ikke en omstillingspulje for at sikre økonomisk råderum. Det økonomiske råderum dvs. finansieringen af driftsønsker vil alene blive tilvejebragt ved budgetkorrektioner og dels ved konkrete politiske sager, der kan frigøre midler til drift. Provenue ved politiske sager og budgetkorrektioner kan anvendes ved Byrådets prioritering af budgettet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september. I februar forelægges Byrådet en sag med henblik på, at Byrådet prioriterer, hvilke serviceområder der skal fokuseres på i budgetprocessen. For øvrige serviceområder kan der kun indgå anlægs- og driftsønsker, der vurderes nødvendige for at kunne opretholde eksisterende serviceniveau. Med henblik på, at kunne give Byrådet et første billede af den forventede økonomiske ramme for kommunens budgetlægning og det økonomiske råderum, udarbejder administrationen i marts en 1. udgave af det tekniske budget med udgangspunkt i den økonomiske politik, demografiregulering og forventet udvikling i udgifter. Demografiregulering vil ske med udgangspunkt i administrativt skøn og gældende demografimodel. I juni behandler fagudvalg og Byrådet behandler demografimodel og regulering af det tekniske budget på baggrund af befolkningsprognosen, som anvendes ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag. Den 1. udgave af det tekniske budget vil være udgangspunktet for budgetseminar for Byrådet i marts. Her vil Byrådet få lejlighed til at drøfte den økonomiske situation, behov for omprioriteringer på tværs af udvalg i relation til det tekniske budget og behov for at iværksætte forholdsregler for at sikre en hensigtsmæssig ramme omkring kommunens budgetlægning. Såfremt det vurderes nødvendigt at tilpasse den økonomiske politik kan det ske i maj måned. I april og maj udarbejder fagudvalgene driftsønsker, anlægsønsker og investeringsforslag til budgettet. Udarbejdelsen af ønsker skal ske i overenststemmelse med den valgte afgrænsning til bestemte serviceområder. Administrationen vil understøtte processen i fagudvalgene ved at udarbejde de forslag, der vurderes nødvendige for at kunne sikre at det nuværende Side 2

3 serviceniveau kan opretholdes eller lovbestemte ændringer overholdes. Forslagene fra administrationen skal være færdigkvalificerede. Byrådet tager stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, der skal indgå i den videre proces og sendes i offentlig høring. Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2019 i august. Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et ekstraordinært møde midt i august. Herefter gennemføres ét samlet høringsforløb frem til den 12. september, hvor både forslag til budgettet og det tekniske budgetforslag sendes i høring. I perioden afholdes borgermøde og dialogmøde med HMU, men ikke Facebook-debat. Budgetforhandlingerne pågår i september. Model B: Tradionel model Model B ligner budgetprocessen fra sidste år. Her indgår en omstillingspulje ligesom der er flere aktiviteter med henblik på inddragelse af borgere og interessenter omkring forslagene i omstillingspuljen. For at sikre råderum for den politiske prioritering arbejdes med en omstillingspulje svarende til 0,75 pct. af serviceudgiftsramme (11,3 mio. kr.) og med en målsætning om at der omstilles for 0,5 pct. af serviceudgiftsrammen (7,5 mio. kr.). Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kr. i Serviceudgifter 0,75 pct. priser Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Side 3

4 I alt Alle omstillingsforslag skal omhandle driftsudgifter, være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgs område. Kommunens interessenter inviteres til at bidrage med forslag og ideer i starten af processen i perioden februar - marts. Med henblik på, at kunne give Byrådet et første billede af den forventede økonomiske ramme for kommunens budgetlægning og det økonomiske råderum, udarbejder administrationen i marts en 1. udgave af det tekniske budget med udgangspunkt i økonomisk politik, demografiregulering og forventet udvikling i udgifter. Demografiregulering vil ske med udgangspunkt i administrativt skøn og gældende demografimodel. I juni behandler fagudvalg og Byrådet behandler demografimodel og regulering af det tekniske budget på baggrund af befolkningsprognosen, som anvendes ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag. Den 1. udgave af det tekniske budget vil være udgangspunktet for budgetseminar for Byrådet i marts. Her vil Byrådet få lejlighed til at drøfte den økonomiske situation, behov for omprioriteringer på tværs af udvalg i relation det tekniske budget og behov for at iværksætte forholdsregler for at sikre en hensigtsmæssig ramme omkring kommunens budgetlægning. Såfremt det vurderes nødvendigt at tilpasse den økonomiske politik kan det ske i maj måned. I marts og april udarbejder fagudvalgene driftsønsker, anlægsønsker og investeringsforslag til budgettet. På baggrund af tilbagemeldinger fra Byrådet ved evaluering af budgetprocessen, foreslås at der, ligesom det skete ved budgetprocessen for Budget 2018, defineres en begrænsning for fagudvalgenes udarbejdelse af drifts- og anlægsønsker. Det sikrer at der foretages en skarpere prioritering inden forslag oversendes til behandling i Byrådet. Der foreslås således fastsat et maksimum for antallet af driftsønsker i de enkelte fagudvalg. Der sondres mellem økonomisk mindre og større driftsønsker, af hensyn til mulighederne for, at få den samlede økonomi til at hænge sammen i relation til den endelige prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der fastsættes ikke nogen præcis økonomisk ramme for de enkelte forslag. Ligeledes foreslås fastsat en begrænsning for antal anlægsønsker på maksimum 6 anlægsønsker for Plan- og Boligudvalget samt Klima- og Miljøudvalget og maksimum 3 anlægsønsker for øvrige fagudvalg. Side 4

5 Forslag til fordeling af driftsønsker og anlægsønsker mellem fagudvalgene fremgår af tabel nedenfor: Mindre (økonomisk) driftsønsker Større (økonomisk) driftsønsker Anlægsønsker Økonomiudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Klima- og Miljøudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Plan- og Boligudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Børne- og Undervisningsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Ældre- og Genoptræningsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Kultur- og Trivselsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Administrationen vil understøtte processen i fagudvalgene ved at udarbejde omstillingsforslag samt forslag til driftsønsker og anlægsforslag, der vurderes absolut nødvendige for at kunne sikre at det nuværende serviceniveau kan opretholdes eller lovbestemte ændringer overholdes. Forslagene fra administrationen skal være færdigkvalificerede. Primo maj gennemføres dialog med HMU. Byrådet tager stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, der kan indgå i den videre proces og sendes i offentlig høring. I perioden 14. maj 13. juni gennemføres offentlig høring med Facebook-debat onsdag den 30. maj og offentligt borgermøde torsdag den 31. maj. Den 14. juni gennemføres endnu et dialogmøde med HMU. Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2019 i august. Efter økonomoiudvalget 1. behandling af det tekniske budgetforslag d. 4. september gennemføres igen offentlig høring i perioden frem til 19. september. I høringsperioden gennemføres dialog mellem økonomiudvalget og HMU. Opstart på budgetforhandlingerne sker med budgetseminar for Byrådet, der er lagt inden Byrådets 1. behandling af det tekniske budgetforslag. Side 5

6 Investerings- og effektiviseringspuljen Til udarbejdelse af investeringsforslag er der i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 1,7 mio. kr. i 2019, 9,3 mio. kr. i 2020, 2021 og Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindre særlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene. Social investeringsfond Som følge af budgetaftalen for Budget 2018 er der afsat 4 mio. kr. til en social investeringsfond. Fonden er finansieret med midler fra Investerings- og effektivisieringspuljen i Der er ikke afsat midler i overslagsårene Eventuel finansiering af fonden i overslagsårene skal således tages op som et driftsønske i budgetprocessen, såfremt der skal tilføres nye midler. Det foreslås, at proces for ansøgning og bevilling af midler fra den sociale investeringsfond fremlægges til politisk behandling i sag til Økonomiudvalget i marts Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Med henblik på at finansiere budgettet for blev der dengang indarbejdet effektiviseringer jf. det af regeringen og KL aftalte Moderniseringsog effektiviseringsprogram. Der resterer at blive udmøntet 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 3,0 mio. kr. i Ved udarbejdelsen af det tekniske budget vil effektiviseringerne blive udmøntet i udkast til det tekniske budget. Såfremt administrationen vurderer at der er tiltag i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der kan afstedkomme effektiviseringer i kommunens drift, vil disse blive fremlagt som separate politiske sager. Ejendomspolitik I budgettet for 2017 blev der, som aftalt i budgetaftalen, indarbejdet en forventet effektivisering vedrørende kommunens ejendomsportefølje, og i maj 2017 vedtog Byrådet en ejendomspolitik for kommunens ejendomme. Der Side 6

7 resterer fortsat at blive udmøntet effektiviseringer ved driftsbesparelser som følge af konkrete omdisponeringer af kommunens ejendomsanvendelse. I 2018 beløber det sig til 1,25 mio. kr. og i 2019 til 2,0 mio. kr. stigende til 3,0 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. Inddragelse og høring Gennemgået ovenfor. Ingen yderligere bemærkninger. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. For prioriteringen af anlægsønsker henstår udisponeret anlægsramme på 0,0 mio. kr. i 2019, 10,4 mio. kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021 og 65 mio kr Vurdering Administrationen vurderer, at begge modeller er i overenstemmelse med Styrelsesloven. Angående model A vurderes, at modellen vil sikre mere ro omkring budgettet, idet der ikke er krav om udarbejdelse af omstillingsforslag med deraf følgende uro blandt interessenter, medarbejdere og borgere. Herudover begrænses de ressourcer administrationen skal afsætte til processen til et minimum, idet udarbejdelsen af forslag afgrænses til specifikke serviceområder, og herudover kun det absolut nødvendige for at kunne opretholde eksisterende serviceniveau og overholdelse af lovgivning. Det vurderes at der med én samlet høringsproces skabes en mere forståelig høringsproces for kommunens borgere og interessenter, hvor der kun er én høringsperiode og materialet sendes ud samtidig. Høringsperioden vil samtidig være ca. 2 uger længere end vanligt. Model A vurderes ligeledes at give en mere rolig proces, idet der bliver mere tid til udarbejdelsen af forslag til budgettet i foråret og den politisk forhandling i september. Det vurderes at det økonomiske råderum må forventes at blive beskedent, idet der ikke er lagt op til udarbejdelse af omstillingsforslag. Samtidig vurderes at processen kun i begrænset omfang kan tage højde for at imødekomme eventuelle budgetmæssige udfordringer, der måtte opstå i processen. Det vurderes nødvendigt med en særlig proaktiv indsats, innovationsfremmende tiltag og fokus i organisationen hele året med henblik på optimering og reduktion af udgifter med udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau. Såfremt det tekniske budget efter indarbejdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL skulle være i ubalance vurderes at det i værste fald kan blive nødvendigt at iværksætte ekstraordinære tiltag i form af udarbejdelse af omstillingsforslag, der kan indgå i budgetprocessen. I så fald vil der kun i begrænset omfang være mulighed for konkretisering, kvalificering og inddragelse af fagudvalg. Side 7

8 Med model A vil der, begrundet i de meget begrænsede ændringer i budgettet og serviceniveauet, ske en nedjustering i antallet aktiviteter med fokus på inddragelse af interessenter, borgere og medarbejdere i budgetprocessen. Angående model B vurderes, at modellen skaber mulighed for større økonomisk råderum for omprioteringer i budgettet, idet der arbejdes med en omstillingspulje. I den forbindelse bemærkes, at de økonomiske rammer i udgangspunktet må forventes at blive relativt snævre i relation til budget 2019 både vedrørende drifts- og anlægsrammerne. Det vurderes, at model B sikrer mere vægt på inddragelselse i budgetprocessen, idet der dels gennemføres flere dialogmøder med HMU og indgår Facebookdebat i forbindelse med høring. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der med udgangspunkt i model A og model B tages stilling til udformning af budgetprocessen for Budget jf. herværende sagsfremstilling. 2. at forslag til proces for ansøgning og bevilling af midler fra den sociale investeringsfond fremlægges til politisk behandling i separat sag til Økonomiudvalget i marts Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler model A med bemærkningerne om at borgere, medarbejdere og andre interessenter inddrages tidligst muligt i forløbet og at sagen om den sociale investeringsfond fremlægges til maj. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Side 8

Social Investeringsfond (ØK)

Social Investeringsfond (ØK) Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Torsdag den 19-04-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Borgerstuen på Solbakken Medlemmer Benny

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Mandag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Mandag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:55 Referat Byrådet Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Mandag den 26-03-2018 Mødedato: Mandag den 15-01-2018 Mødetidspunkt: 19:00-21:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Onsdag den 10-01-2018 Mødedato: Tirsdag den 09-01-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Fredag den 21-04-2017 Mødedato: Onsdag den 19-04-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Benny Christensen (bsbech)

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 23-10-2018 Mødedato: Mandag den 22-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Onsdag den 18-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Regnbuen, Frejasvej 27-31 Medlemmer Britta

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 18/3543 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2419056 Åben: Bilag 1 - Servicemålaftale mellem KL og Regeringen december 2015 2)

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Onsdag den 25-04-2018 Mødedato: Tirsdag den 24-04-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Tværalle

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9. 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2019 Mødedato: Mandag den 18-02-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den 20-12-2017 Mødedato: Tirsdag den 19-12-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den 21-02-2018 Mødedato: Tirsdag den 20-02-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Ringsted Sportcenter Medlemmer Daniel Nørhave

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 3/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 3/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 3/2017 Dannet den: Tirsdag den 31-01-2017 Mødedato: Mandag den 30-01-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Sadik Topcu

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Fredag den 21-04-2017 Mødedato: Tirsdag den 18-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 12-09-2018 Mødedato: Tirsdag den 11-09-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Jørgen Ellekjær

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Udvikling af boligområde i Kaserneområdet

Udvikling af boligområde i Kaserneområdet Udvikling af boligområde i Kaserneområdet Lukket sag Sagsid: 18/2784 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2422467 Lukket: Bilag 1- Lokalplan 291.pdf 2) 2421834 Lukket: Bilag 2 - StøjrapportNiras.pdf

Læs mere

Budgetprocedure [Udkast]

Budgetprocedure [Udkast] Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den 26-01-2018 Mødedato: Tirsdag den 23-01-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den 09-01-2019 Mødedato: Tirsdag den 08-01-2019 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:24

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:24 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den 23-08-2017 Mødedato: Tirsdag den 22-08-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:24 Mødested: Ringsted Sportscenter Medlemmer Per Nørhave

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den 25-10-2019 Mødedato: Torsdag den 24-10-2019 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan)

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Torben Lollike (tlo)

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Fraværende Per Petersen (Røde Kors Ringsted), Mikkel Benzner (Kirkens Korshær og Cafe Dagmar)

Fraværende Per Petersen (Røde Kors Ringsted), Mikkel Benzner (Kirkens Korshær og Cafe Dagmar) Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådet Dannet den: Torsdag den 26-04-2018 Mødedato: Onsdag den 25-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Per Flor (pefl) A

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 15-11-2017 Mødedato: Tirsdag den 14-11-2017 Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00

Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den 08-04-2019 Mødedato: Tirsdag den 23-04-2019 Mødetidspunkt: 16:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line Lynnerup

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 27-06-2017 Mødedato: Torsdag den 08-06-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den 01-03-2017 Mødedato: Tirsdag den 28-02-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Sadik Topcu

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Tirsdag den 05-02-2019 Mødedato: Mandag den 04-02-2019 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Byrådet Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den 05-07-2019 Mødedato: Torsdag den 04-07-2019 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X 132. Rammeudmelding budget 2019-2022 Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen Forventet behandlingsforløb DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X Øvrige sagsbehandlere: - Thomas

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl. 08.00 13.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Budget 2008 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende:

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den 03-11-2017 Mødedato: Torsdag den 02-11-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 5/2017 Dannet den: Torsdag den 18-05-2017 Mødedato: Onsdag den 17-05-2017 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Benny Christensen (bsbech)

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere