שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study("

Transkript

1 שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות וטכניקות לפתרון בעיות, וחלק גדול מספרי הלימוד של אלגברה בעולם אכן משקפים ראייה זו. גם לפי תכנית הלימודים במתמטיקה של משרד החינוך והתרבות )ה'תש"ן(, שני שלישים מזמן הלימוד בכתה ח' מוקדש לפתרון תבניות פסוק ובעיות, ולטכניקות אלגבריות. חשיבות העיסוק בביטויים האלגבריים, וחשיבות לימוד הפרוצדורות הפועלות עליהם, אינם מוטלים בספק מבחינת העבודה המתמטית, אבל לאחרונה נשמעים יותר ויותר קולות הטוענים כי האלגברה היא הרבה מעבר לכך. הטענה היא כי במקום להתמקד במיומנויות ובמניפולציות הנעשות על הביטויים האלגבריים, צריך לשים את הדגש על סיטואציות, שהצורך להתמודד עמן ידרבן, וייתן ה קשר ומשמעות ללימוד המיומנויות המתמטיות הנחוצות. לדוגמה, מציאת חוקיות והכללה של מבנים,)patterns( שימוש במודלים מתמטיים לייצוג והבנת יחסים כמותיים, חקר וניתוח של תופעות השתנות בהקשרים שונים וכדומה. כמו כן נשמעות טענות כי יש להדגיש את חשיבותם של התהליכים המתמטיים בלמידה, למשל: הנמקות, השערות, רפלקציה, חקר, קישור בין ייצוגים שונים של מושגים מתמטיים, שיח מתמטי, בחירת כלים מתאימים, ועוד. לכלים ממוחשבים יש כוח היכול להפוך חשוב ומרכזי בעיצובם ובקידומם של התהליכים האלה. השימוש בכלים טכנולוגיים מרחיב את תחום הבעיות היכולות להיות נגישות לתלמידים, מאפשר לבצע פרוצדורות שגרתיות במהירות וביעילות, ובכך מפנה זמן ליכולת המשגה )קונספטואליזיצה(, ולתרגום סיטואציות למודל מתמטי )מתמטיזציה(. הטכנולוגיה מאפשרת עיסוק ברעיונות מתמטיים מופשטים, וגישה לרעיונות אלה מהיבטים שונים על ידי מעבר דינאמי בין, ובתוך ייצוגים מתמטיים שונים )גרפיים, אלגבריים ונומריים -ראה פירוט בסעיף סביבת למידה טכנולוגית עמוד 22(. כל אלה מאפשרים יצירת סביבה לימודית, שבה התלמידים עסוקים בלמידת מתמטיקה משמעותית. בעקבות כל האמור לעיל, ובמטרה לשנות ולשפר את תכניות הלימוד הקיימות במתמטיקה בבתי הספר, נוצר הצורך ביצירת סטנדרטים חדשים להוראת מתמטיקה בסביבה טכנולוגית. סטנדרטים כאלה אפשר למצוא לדוגמה ברשימת העקרונות והסטנדרטים של איגוד מורי המתמטיקה בארה"ב )2000.)NCTM, בשנת 1993 החל במחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן למדע פרוייקט מת מי חשב. הפרוייקט מתמקד בפיתוח של חומרי לימוד במתמטיקה לחטיבה העל-יסודית, ובמחקר שהינו חלק מפיתוח זה. הפרוייקט מהווה "מעגל פיתוח ומחקר" של לימוד מתמטיקה, תוך מתן תפקיד מרכזי לשימוש בכוחם של כלים ממוחשבים press(.)hershkowits. et al, in בהיעדר קיומו של מסמך רשמי בארצנו, המחייב סטנדרטים והדגשים העוסקים במה ללמד ואיך ללמד, פותחו במסגרת פרוייקט מת מי חשב סטנדרטים פנימיים המשמשים כקו המנחה

2 את מפתחי החומרים. המטרות והרציונאל של הפרוייקט הן ברוח הנאמר לעיל )ראה פירוט בסעיף פרוייקט מת מי חשב בעמוד 34(. כחברת צוות פרוייקט מת מי חשב, כשותפה בכתיבת חומרי הלימוד לכתה ח', וכמורה המלמדת בחטיבת הביניים לפי תכנית הקורס של מת מי חשב, בחרתי להתמקד במסגרת עבודה זו, בדרכים בהן נבנה ונתפס מושג המשוואה ובגישות לפתרונה, אצל תלמידי כתה ח' הלומדים אלגברה מתחילתה )כתה ז'(, לפי תוכנית הקורס של מת מי חשב. בקורס זה באות לידי ביטוי שתי גישות שונות להוראת האלגברה: הגישה הפונקציונאלית רואה את הביטוי האלגברי )תבנית מספר(, כמתאר תופעה של השתנות, ומארגנת את הלימוד סביב מושג הפונקציה כאובייקט מרכזי. חוקרים רבים מתארים תכניות לימודים המבוססות על גישה זו: Chazan, 1999; Heid 1996; Hershkowitz et al, in press; Kaput, 1989; Kieran (.)et al, 1996; Schwartz & Yerushalmy, 1992; Yerushalmy & Schwartz,1993 הגישה הפונקציונאלית מאפשרת התבוננות במשוואה כהשוואה בין שתי פונקציות )משוואות מהצורה: g(x) f(x) = או )c), f(x) = הניתנות להצגה באופן סימבולי, גרפי או נומרי. מציאת פתרון המשוואה יכול להיעשות בעזרת ייצוגים שונים של פונקציה והבנת הקשרים ביניהם. לפי תפיסה זו, האות בביטוי היא ארגומנט היכול לקבל ערכים מספריים שונים והמייצג גודל המשתנה מעל תחום מסוים )1988.)Usiskin, )ראה פירוט בסעיף גישות לפתרון משוואות עמוד 11(. הגישה האלגברית הקונבנציונאלית רואה את הביטוי האלגברי כישות סטטית. המשוואה מוצגת כתבנית פסוק ונתפסת כישות שיש לפתור אותה כדי למצוא את המספר המקיים את השוויון. במקרה זה, האות בביטוי עומדת בדרך כלל במקום מספר "נעלם" שהוא גודל בלתי ידוע. פתרון המשוואה נעשה כמעט ורק במסגרת הייצוג הסימבולי, וההתמחות בפתרון משוואות כוללת רשימה ארוכה של טכניקות, פרוצדורות או אלגוריתמים מתאימים. לפי תכנית הלימודים )משרד החינוך, תש"ן(, צריכים התלמידים ללמוד לפתור משוואות ולהתמחות באלגוריתמים של פתרון משוואות ליניאריות במהלך כתה ח'. צוות פרוייקט מת מי חשב במכון ויצמן למדע press( )Hershkowitz et al., in רואה בגישה הפונקציונאלית, כגישה המתאימה להבניית מושג המשוואה, ובשימוש במחולל גרפים או בגיליון אלקטרוני כיוצרים הזדמנות מתאימה לביסוס הרחבת המושג. לכן, פיתח צוות הפרוייקט את חומרי הלימוד ללימוד האלגברה בכלל, ומושג המשוואה בפרט -לפי הגישה הפונקציונאלית. המשוואה היא מודל למצב של השוואה כלומר, סיטואציה בה משתוות שתי תופעות גידול )פונקציות שהן לאו דווקא ליניאריות(. התלמידים מתנסים בפתרון משוואות בעזרת טבלה, הילוך על גרף ובעזרת שיקולים שונים נוספים, תוך הבנת המשמעות הנומרית והגרפית של הפתרון. בניית מושג המשוואה בגישה הפונקציונאלית, נעשה לפני גיבוש פורמאלי של פרוצדורות לפתרון משוואות בגישה אלגברית קונבנציונאלית. כך הופך מושג המשוואה ופתרונה, לרחב ועמוק יותר מאשר זה המתקבל בדרך המדגישה את הפתרון הסימבולי אלגוריתמי בלבד, המאפשר לתלמידי כתה ח' לפתור רק משוואות ליניאריות. הגישות השונות להוראת ולמידת מושג המשוואה, והשיטות בהן משתמשים התלמידים לפתרונה, יכולות ללמד על הדרך בה נתפס המושג. חוקרים מבדילים בין שתי דרכים בסיסיות שונות לתפיסה של מושגים מתמטיים:

3 התפיסה המבנית approach( )structural - לפיה המושג המתמטי נתפס כאובייקט שניתן לזהותו ולעשות עליו מניפולציות כאובייקט אחד, מבלי להיכנס לפרטים שמהם הוא מורכב. התפיסה האופרציונאלית או הפרוצדוראלית approach( )operational / procedural - לפיה המושג המתמטי נתפס כתהליך) process ( כלומר - כפרוצדורה שקיומה תלוי בסדרת פעולות שיש לבצע. ( Kieran, Dubinsky, 1991; Even, 1998; Grey & Tall,1994;.)1992; Sfard, 1991; Sfard & Linchevski, 1994; Yerushalmy & Schwartz, 1993 יש הטוענים כי קיימת התפתחות או היררכיה בין שתי התפיסות: התפיסה הפרוצדוראלית מתגלה באופן טבעי קודם )מבחינת ההתפתחות ההיסטורית והקוגניטיבית של הפרט( ורק אחר כך מתגבשות הפרוצדורות למושגים מבניים יעילים וחסכוניים. לעומתם, יש הטוענים כי המושג המתמטי יכול להתפרש לפעמים כתהליך ולפעמים כאובייקט, כך שלמעשה הוא נתפס באופן דואלי - כתהליך וכאובייקט. תפיסה שלמה של המושג דורשת יישום של שתי התפיסות במקביל, ומעבר דינאמי מתפיסה אחת לשנייה. )ראה פירוט בסעיף תפיסות של מושגים מתמטיים עמוד 11(. מטרת מחקר זה היא ללמוד על תהליכים ושינויים בתפיסת מושג המשוואה ותהליכי פתרונה לאורך שנת הלימודים השמינית. על מנת לנסות ולהבין תהליכים אלה, עקבתי אחר עבודתן של זוג תלמידות העובדות יחד. בחרתי במחקר אורך )ניתוח שרשרת פעילויות(, כיוון שמחקר מסוג זה מאפשר לעקוב אחר שינויים תהליכיים ומבניים, שחלו אצל התלמידות לאורך טווח זמן גדול יחסית, ולאורך פעילויות ומצבים שונים בלמידה. עבודתן של שתי התלמידות, שלמדו לפי תוכנית הקורס של מת מי חשב לכתה ח', תועדה לאורך פעילויות ומצבים שונים )פעילויות בכיתה, בחדר המחשב, עבודות כתובות שנעשו בבית ובזמן מבדק(, שבהם העיסוק במשוואה נעשה בגישה פונקציונאלית ו/או קונבנציונאלית. בחלק מן הפעילויות שנערכו בכתה, מובאים הדים מן הכיתה כולה )בדיון כיתתי ובשני מבדקים(, כך שהמחקר שהוא איכותני בעיקרו, מכיל גם מרכיבים כמותיים. המעקב אחרי שתי הבנות התנהל מן היום הראשון ללימודים )ספטמבר 99( ועד תום העיסוק בפתרון משוואות ואי-שוויונים ממעלה ראשונה במשתנה אחד )מרץ 2000(. הנתונים שנאספו נותחו בשני מסלולים: ראשית ניתחתי כל פעילות בנפרד, ולכן כל פעילות מופיעה כיחידת ניתוח נפרדת )פרק IV יחידות 1-2(. לאחר מכן ערכתי ניתוח אורכי המתייחס לכל יחידות הניתוח )פרק - V הדיון(, על פי שאלות המחקר המפורטות להלן. כאמור, מטרת המחקר היא לבדוק כיצד משתנה ומתגבשת תפיסתן של זוג התלמידות את מושג המשוואה ואת הדרכים לפתרונה לאורך שנת הלימודים השמינית. את מטרת המחקר פרטתי לשאלות המחקר הבאות: כיצד באים לידי ביטוי השינויים בתפיסת מושג המשוואה ופתרונה אצל זוג התלמידות הנחקר? בדקתי כיצד השינוי בא לידי ביטוי בתחומים הבאים: א. דימוי מושג המשוואה )תפיסת המשוואה כתהליך או כאובייקט, בגישה פונקציונאלית או אלגברית קונבנציונאלית( ב. ייצוגים שהם ביטוי לדימוי מושג המשוואה ג. תפיסת תפקיד האות ד. שיטות ואסטרטגיות לפתרון משוואות..1

4 2. מהם הגורמים המשפיעים על תפיסת מושג המשוואה ועל הגישות לפתרונה? בדקתי את קיומם והשפעתם של הגורמים הבאים: א. מיקומה של הפעילות ברצף הנלמד ב. סוג המשימה ג. סוג המשוואה ומידת מורכבותה ד. שימוש במחשב. 3. האם למידת האלגוריתמים האלגבריים לפתרון משוואות, והמאמצים המושקעים בפיתוח מיומנות אלגברית, יוצרים העדפה לעבודה בגישה האלגברית הקונבנציונאלית? מה נשאר מהגישה הפונקציונאלית לאורך זמן הלימוד? ממצאים עיקריים העולים מן המחקר א. ב. ג. מניתוח עבודתן של הבנות עולה, כי למיקומה של הפעילות ברצף הלימוד, ולסוג הפעילות היה תפקיד חשוב בהשפעה על תפיסתן של הבנות את המשוואה, ועל שיטות הפתרון בהן השתמשו )שאלת מחקר ראשונה ושנייה(: העיסוק במשוואות/מצבי השוואה נעשה בתחילת השנה בגישה פונקציונאלית, דרך סיטואציות בעיה העוסקות בתופעות של השתנות לאו דווקא ליניאריות. בשלב זה של הלימוד תפסו שתי הבנות את המשוואה באופן מבני כהשוואה בין שתי תופעות גידול. הפתרונות נמצאו באופן גרפי, נומרי, או סימבולי. לאחר כחודשיים, נלמד האלגוריתם לפתרון משוואות ליניאריות 'פעולות על אגפים', והפתרונות נמצאו באופן סימבולי. נמצא כי בשלב זה, בו העיסוק במשוואה היה בגישה אלגברית קונבנציונאלית התקשו הבנות לעבור ולראות את המשוואה גם בייצוגה הגרפי ובמהותה הפונקציונאלית. יחד עם זאת, על פי עבודתן של הבנות במבדק שנערך בתום תקופת המחקר, אפשר לראות, כי שתיהן מסוגלות לראות את המשוואה, הן כהשוואה בין שתי תופעות גידול דינאמיות - גם כאשר התבניות נטולות הקשר של סיטואציה פונקציונאלית, והן בגישה אלגברית קונבנציונאלית )שאלת מחקר שלישית(. עבודתן מתאפיינת בשלב זה ביכולת לנוע בין ייצוגים שונים של המשואה, ובשימוש במגוון שיטות פתרון. יכולת כזו נמצאה גם אצל שאר תלמידי הכתה )על פי ממצאי אותו המבדק, וגם על פי ממצאי מחקר נוסף, שנערך כחצי שנה לאחר תום מחקר זה - בקרב תלמידי אותה כתה(. כך שלמעשה ניתן להניח כי העיסוק במשוואה בשתי הגישות, תרמה ליכולתם של התלמידים לתפוס את מושג המשוואה באופן רחב ומעמיק יותר, מאשר ניתן היה לתפסה באמצעות גישה אחת בלבד. מניתוח עבודת התלמידות נמצא כי לאורך זמן המחקר, תופסות שתי התלמידות את מושג המשוואה באופן דואלי כתהליך-אובייקט )שאלת מחקר ראשונה(. השוני בין שתי הבנות מתבטא ב"מידת המיזוג" בין שתי התפיסות ובמידת ה"הישענות" שלהן על תפיסה מסוימת בהבנת מושג המשוואה, ובדרכי הפתרון. על פי תוצאות מחקר זה, לא נמצאה התפתחות היררכית לאורך המחקר בין תפיסה פרוצדוראלית של מושג המשוואה לתפיסה מבנית )או להיפך(, אלא "הרחבה" של המושג וקיום תלות הדדית בין שתי התפיסות - ייתכן והדבר קשור למבנה פרקי הלימוד ולסדר ביניהם. כמו כן, לא נמצא קשר בין עבודה בגישה פונקציונאלית או קונבנציונאלית לתפיסה פרוצדוראלית או מבנית: במספר מקרים, נמצאו )אצל אחת הבנות( דרכי פתרון המעידות על תפיסה פרוצדוראלית של המשוואה, גם כאשר מכלול הפעילות היה בגישה פונקציונאלית, וגם כאשר היה בגישה קונבנציונאלית. נמצא כי השימוש בכלי הממוחשב )גיליון אלקטרוני ומחולל גרפים בפעילויות שבגישה הפונקציונאלית, ו CAS בפעילויות שבגישה הקונבנציונאלית(, תיגבר את יכולתן של הבנות במספר תחומים )שאלת מחקר שנייה(: הוא אפשר 1( פעולות ומעברים דינאמיים בין ייצוגים מתמטיים שונים של מושג המשוואה, 2( הרחבת מגוון שיטות פתרון, 3(

5 היכרות עם סוגים שונים של תופעות גידול, ופתרון תבניות פסוק מורכבות לאו דווקא ליניאריות. השפעתה של הסביבה הטכנולוגית על אופי עבודתן של הבנות הייתה כה גדולה, עד כי ניתן לומר כי גם העבודה בסביבת "נייר ועפרון" הפכה לסביבה דינאמית או סביבה 'טכנולוגית וירטואלית'. הדבר בא לידי ביטוי ביכולתן של הבנות לנוע בקלות בין הייצוגים )גם ללא שימוש אקטיבי במחשב(, לתאר את המשתנים, התבניות, והמשוואות הסימבוליות באופן דינאמי, וליישם שיטות פתרון גרפיות )ולא רק סימבוליות( בסביבת נייר ועיפרון. ד. ה. בתשובה לשאלת המחקר השנייה נמצא כי העבודה עם הכלי הממוחשב, ועם מגוון ייצוגים קשורים במקביל, איפשרו לשתי הבנות )ולשאר תלמידי הכיתה( שימוש במגוון שיטות לפתרון משוואות )גרפיות, סימבוליות ונומריות(. הם הצליחו להתמודד גם עם תבניות פסוק ריבועיות ומעריכיות, וכן יכלו לשקול ולבחור בכל מקרה )על פי ההקשר, סוג המשוואה, סוג המשימה, והעדפתם האישית(, את הייצוג/הגישה היעילים/המועדפים עליהם לפתרון. העבודה בגישה פונקציונאלית, איפשרה לתלמידות לראות את האות כמייצגת משתנה דינאמי שעליו נבנית תופעת הגידול, ואת המשוואה כמתארת מצב השוואה מסוים בתוך כלל התופעה )שאלת מחקר ראשונה(. בגישה זו, פתרון המשוואה נתפס כמקרה פרטי מתוך מקרים אפשריים רבים בתהליך. לכן מתקיימת מעין דואליות של 'משתנה-נעלם' שבה משמעות האות כנעלם )כלומר, המקרה הפרטי(, כלולה במסגרת של משמעותה כמשתנה. דואליות זו לא נצפתה בפעילויות שבגישה הקונבנציונאלית. השלכות יישומיות לגבי הסביבה הלימודית א. ב. ג. לימוד בגישה פונקציונאלית ובגישה קונבנציונאלית: ממצאי המבדק שנערך בתום תקופת המחקר, וממצאי המחקר שנערך כחצי שנה לאחר תום מחקר זה ( Friedlander Stein, 2000 &(, מלמדים כי התלמידים ידעו להתבונן במשוואה, ולפעול עליה בגישה פונקציונאלית ובגישה קונבנציונאלית במקביל. הם היו מסוגלים ליישם מגוון של שיטות פתרון, וידעו להציג את מושג המשוואה בייצוגים שונים, נעו ביניהם, וקישרו בין התוצאות שהתקבלו. מכאן ניתן להניח כי העיסוק במשוואה באופן המשלב בין שתי הגישות, תורם להבנת מושג המשוואה ופתרונה באופן מעמיק ורחב יותר לעומת ההבנה המושגת בלימוד גישה אחת בלבד. לכן חשוב לכלול במסגרת קורס באלגברה, פעילויות המשלבות לימוד בשתי הגישות. דואליות תהליך-אובייקט: הבנה מלאה של משמעות מושג המשוואה מתאפשרת עם היכולת לתפוס את המושג באופן דואלי כתהליך וכאובייקט. במחקר זה נמצא כי הדיאלקט/התלות בין שתי התפיסות, ומידת ההישענות על תפיסה מסוימת שונה מתלמיד לתלמיד )לדוגמה, גילי נשענת במקרים רבים על התהליך ועל המקרים הלוקאליים )נומריים( - כדי לבנות את האובייקט הגלובאלי, ואצל נועה הדגש הוא על האובייקט - ובמסגרתו היא מתייחסת לתהליך(. לכן, למידה המאפשרת לפרש את מושג המשוואה באופן דואלי כמושג מבני-פרוצדוראלי, יכולה לתרום להבנה טובה יותר ולהרחבת משמעות המושג, כאשר כל תלמיד יכול לנוע בין שתי התפיסות, לפי הבנתו וצרכיו. דואליות בתפיסת האות כמשתנה - נעלם: מציאת פתרון משוואה )חיפוש הערך המסוים המקיים את השוויון( מדגיש בדרך כלל את תפיסת האות כנעלם. הממצאים

6 מלמדים כי העיסוק במשוואה בגישה פונקציונאלית, תמך בתפיסת האות כמשתנה דינאמי, כשהמשוואה מייצגת מקרה פרטי בתוך כלל התופעה, ופתרונה נתפס כשלב אחד מיני רבים בתהליך )ולא כ'נעלם' בעל ערך יחיד(. לכן, בהתאמה לנאמר על ידי קירן ואחרים )1996 al,,)kieran et מתקבל כי חשוב לכלול במסגרת קורס באלגברה, פעילויות בהן האות מוצגת במשמעות של משתנה רב ערכי, לפני הטיפול בסיטואציות בהן האות מייצגת נעלם בעל ערך יחיד, במטרה לאפשר לתלמידים לראות את הנעלם בתוך קונטקסט רחב יותר של משתנים ולא כשני דברים מנוגדים. סדר למידה כזה יכול להקל על התלמידים גם בהבנת משמעות פתרון האי-שוויון הכולל תחום של ערכים. ד. ה. השימוש בכלי הטכנולוגי: כפי שתואר בראשית פרק זה, אחד העקרונות שהנחו את פיתוח חומרי הלמידה הוא כי שימוש נכון בכלים טכנולוגיים מעשיר ומגביר לימוד מתמטיקה נכון )המעביר את הדגש ממניפולציות סימבוליות להבנת מושגים, יחסים ומבנים מתמטיים, תכנון דרכי פתרון וכד'(. מן המחקר עולה, כי השימוש בכלי הממוחשב אכן תיגבר את יכולתן של הבנות לעבור באופן דינאמי בין ייצוגים מתמטיים שונים של מושג המשוואה, הרחיב את מגוון שיטות הפתרון שעמדו לרשותן, ואיפשר להן להתמודד גם עם תבניות פסוק לא ליניאריות. עוד נמצא כי השפעתו של הכלי הטכנולוגי באה לידי ביטוי גם בפעילויות בהן לא נעשה שימוש אקטיבי במחשב, וכי הסביבה הטכנולוגית תרמה גם ליצירת סביבת 'נייר ועפרון' דינאמית. ממצאים אלה תומכים בבניית קורסים מבוססי מחשב. שימוש בייצוגים: נמצא כי היכולת לעבוד עם מגוון ייצוגים והבנת הקשרים ביניהם, מאפשרת לתלמידים בטווח הארוך של לימוד הנושא, ולאחריו - לשקול ולבחור את הגישה/הייצוג היעילים/המועדפים עליהם ביותר למציאת הפתרון )זאת, על פי ניתוח יחידה 2, ומן הראיון עם 12 התלמידים במחקר הנוסף של ( Stein, Friedlander & 2000(. המודעות כי ניתן לייצג משוואה ופתרונה במספר דרכים, נותנת בידי התלמידים כוח מתמטי. מכאן, שיש לזמ ן לתלמידים אפשרות לעבוד עם מגוון ייצוגים, מתוך מטרה שיהיו מסוגלים לנצל את יתרונותיו של כל אחד מהם. כיוונים אפשריים למחקר עתידי א. ב. ממצאי מחקר זה מעידים כי ההתמקדות בפיתוח מיומנויות אלגבריות קונבנציונאליות, לאחר לימוד מושג המשוואה ופתרונה בגישה פונקציונאלית - לא גרעה מיכולתם/העדפתם של התלמידים לעבודה בגישה פונקציונאלית, וכי לאורך זמן המחקר תרמו שתי הגישות )הפונקציונאלית והקונבנציונאלית( לתפיסה רחבה של מושג המשוואה ופתרונה. יחד עם זאת, בהגיעם לחטיבה העליונה, ממשיכים התלמידים בלימוד מתמטיקה בעיקר בגישה קונבנציונאלית. בדרך כלל הלימוד נעשה ללא תמיכת כלים טכנולוגיים, כאשר הדגש מושם על המיומנויות האלגבריות הדרושות לפתרון אלגוריתמי של משוואות. דרוש מחקר נוסף כדי לברר האם בתנאים כאלה תפיסת המשוואה בגישה פונקציונאלית נשמרת אצל התלמידים רק כאשר דרך הלמידה תומכת בתפיסה כזו או שאולי תפיסה זו תעמוד להם גם בהמשך לימודיהם גם אם ההוראה נעשית בגישה שונה. במחקר אורך זה, נבחן האופן בו נתפסים המשוואה ותהליך פתרונה אצל שתי בנות שלמדו לפי תוכנית הקורס מת מי חשב, ובנוסף, נרשמו "הדים" בחלק מהפעילויות - משאר תלמידי הכיתה. במחקר הנוסף שתואר קודם )2000 Stein, )Friedlander &

7 רואיינו שישה זוגות תלמידים מאותה כיתה. ממצאי המחקרים מראים, כי לתלמידים אלה תפיסה רחבה של מושג המשוואה: הם ידעו להציג את מושג המשוואה בייצוגים שונים, נעו ביניהם, והיו מסוגלים ליישם מגוון של שיטות פתרון בגישה קונבנציונאלית ובגישה פונקציונאלית. כדי לבדוק אם תופעה זו היא ייחודית לאותה כיתה, או טיפוסית לתלמידים הלומדים על פי תוכנית הקורס מת מי חשב )או תוכנית דומה לה(, יש צורך במחקר נוסף מקיף. ג. בכל הפעילויות שנותחו בעבודה זו, התמקדתי בתהליכים ושינויים שחלו בתפיסת מושג המשוואה כפי שבאו לידי ביטוי בעבודתן של שתי הבנות )כזוג, או כאשר עבדו בנפרד(. כמו כן בחנתי את קיומם והשפעתם של מספר גורמים - על תפיסת מושג המשוואה ועל הגישות לפתרונה. במחקר זה לא נבחנה השפעתה של העבודה המשותפת, והאינטראקציה בין שתי הבנות - על תפיסתן את מושג המשוואה. לכן, עולה השאלה אם אכן הייתה השפעה כזו, ואם כן כיצד היא באה לידי ביטוי בתפיסת מושג המשוואה ותהליכי פתרונה.

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע תא מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 965 הוראות התכנית תכנית מס' תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית תל-אביב, מרכז אור יהודה-אזור *ישן*, מצפה אפק, גבעתיים, עמק לוד,

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere