Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013"

Transkript

1 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Administrationens roller og opgaver Budgetproces Budgetseminarer Udvalgenes arbejde med udvalgte områder Udvalgenes arbejde med mål Udvalgenes budgetbidrag Budgetdokument Demografikorrektioner Dialog mellem udvalg og virksomheder Tekniske korrektioner Tidsplan Øvrige elementer i budgetprocessen KL s budgetvejledning Høringsprocessen Evaluering af budgetprocessen... 13

3 1 Indledning Budgetvejledning 2013 blev vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar Budgetvejledningen beskriver den politiske behandling af budgetarbejdet for Den administrative vejledning er et tillæg til budgetvejledningen til brug for organisationens arbejde i tilknytning til budgetprocessen. Det er således en forudsætning, at budgetvejledningen for 2013 er kendt

4 2 Administrationens roller og opgaver Direktionen Direktionen er øverst ansvarlig for, at budgetprocessen forløber så godt som muligt over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, Med-Hovedudvalget, fagudvalgene og kommunalbestyrelsen. Direktionen har fokus på sikker drift og økonomisk styring samt varetager den strategiske planlægning og udvikling af kommunen som koncern. Direktionen skal sikre processen og resultatet i forhold til de politiske mål og økonomiske prioriteringer i budgetforslaget. Budgetscreeningen udført af BDO er igangsat af direktionen. Direktionen vil følge budgetarbejdet mellem budgetseminarer 1 og 2 tæt, og direktionens medvirken i budgetarbejdet vil være tydeligere end tidligere år. Det betyder, at fremdriften i budgetarbejdet og dagsordner til udvalgene vedr. budgetarbejdet vil blive taget op på chefgruppens møder frem til budgetseminar 2 at den enkelte direktør deltager på udvalgsmøderne ved behandling af budgetpunkter efter behov at den enkelte direktør skal involveres i budgetarbejdet at den enkelte direktør vil afholde bilaterale møder med områdechef/stabschef efter behov Områdechefer De fire områdechefer spiller en central rolle i budgetprocessen, da det er områdecheferne, som er bindeled mellem og har det direkte samarbejde med udvalgene, fagrådene og virksomhederne, og herunder også yder rådgivning og sparring. Det er således den enkelte områdechef, som tilrettelægger processen for de fagudvalg, fagråd og virksomheder, som områdechefen er ansvarlig for. Processen for det enkelte område skal tilrettelægges, så der tages højde for kravene, aktiviteterne og tidsfristerne i den samlede budgetproces. Områdecheferne skal desuden understøtte helhedstænkningen i kommunen og understøtte, at koncerninteresser går forud for virksomhedsinteresser. Dette gælder også i det videre arbejde med budgetscreeningen og serviceniveau-drøftelserne efter budgetseminar 1. Stabschefer I budgetprocessen har stabschefen for Økonomi og Analyse en særlig rolle, som er beskrevet særskilt. Generelt for alle stabschefer gælder, at de skal bidrage aktivt til arbejdet med mål og økonomi på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, samt aktivt bidrage til drøftelserne i chefgruppen, herunder understøtte områdernes arbejde

5 Chefgruppen Chefgruppen, som består af direktionen og stabs- og områdechefer, drøfter løbende budgetprocessen med henblik på at sikre den overordnede koordinering og fremdrift. Chefgruppens medlemmer skal med faste intervaller drøfte, hvordan de enkelte områder håndterer arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder, herunder fremdriften i arbejdet. Det samme gælder målprocessen, blandt andet for at sikre, at der overvejes mål for alle væsentlige områder, og at der stilles forslag til mål for alle politikområder. Virksomhedsledere En vigtig opgave er at orientere MED-udvalget, brugerbestyrelser m.fl. om budgetprocessen i foråret samt sikre, at udvalgenes budgetmateriale bliver drøftet i høringsperioderne, og at der fremsendes et høringssvar inden for tidsfristen. Se også Retningslinjer for ledelsens pligt til at redegøre om sammenhæng mellem resurser og arbejdsmængde vedtaget af MED-hovedudvalget den 15. december Virksomhedslederne skal i nødvendigt omfang bidrage aktivt og konstruktivt til arbejdet med budgetbidraget i samarbejde med områdechefen. Det er virksomhedsledernes ansvar at gøre opmærksom på, hvis der er tekniske korrektioner til budgetrammen. Hvis en virksomhedsleder vil fremsende et ønske om en opprioritering, skal behovet være velbegrundet i et konkret udviklingstiltag eller i et konkret behov i forhold til kerneydelsen. Et ønske om en udvidelse af virksomhedens ramme skal rettes til virksomhedens fagudvalg gennem områdechefen. Økonomi og Analyse Stabschefen for Økonomi og Analyses rolle er at planlægge budgetprocessen for det kommende år, herunder processen for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi og Analyse skal sikre fremdrift i budgetarbejdet med henblik på at få et holdbart budgetforslag til politisk behandling. Derudover understøtter Økonomi og Analyse det politiske niveau, direktionen og områdechefer i forhold til den økonomiske planlægning og opfølgning. Opgaver i Økonomi og Analyse: Økonomi og Analyse opstiller formkrav til udvalgenes budgetbidrag og udarbejder skabeloner, som er tilgængelige for områdesekretariater og virksomheder. Som nævnt er det virksomhedslederens ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til budgetrammen med henblik på at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Stabschefen for Økonomi og Analyse vurderer og godkender de tekniske korrektioner. Herefter foretager Økonomi og Analyse indberetningen således, at korrektionerne indgår i rammerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en oversigt over de tekniske korrektioner, som har nettovirkning på kommunens budget. Økonomi og Analyse kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områ

6 der, hvor der er sket en udvikling i udgifter eller indtægter, uden at der er foretaget budgetmæssige tilpasninger. Økonomi og Analyse opdaterer investeringsoversigten med eksisterende projekter. Forslag til nye anlægsprojekter påføres ikke, før forslaget eventuelt indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag til 1. behandlingen. Økonomi og Analyse udarbejder befolkningsprognosen og beregner demografikorrektioner for budgetforslag og overslagsår. Økonomi og Analyse foretager den tekniske budgetlægning, fx rulning til sidste overslagsår, pris- og lønfremskrivning mv. og indberetter ændringer til budgettet i økonomisystemet, fx tekniske korrektioner og politiske prioriteringer. Udvalgene skal fremsende deres budgetbidrag til Økonomi og Analyse jf. tidsplanen og Økonomi og Analyse har ansvaret for, at udvalgenes budgetbidrag indgår i det videre budgetarbejde i kommunalbestyrelsen. Økonomi og Analyse har det overordnede ansvar for koordineringen af budgetmateriale til Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen. Det indebærer bl.a. udarbejdelse af nøgletal, oversigter og dagsordner samt indsamling af høringssvar og andet materiale fra områderne og udvalgene. Økonomi og Analyse sender udvalgenes budgetbidrag i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd og virksomheder jf. tidsplanen. Økonomi- og Analyse samler høringssvarene til kommunalbestyrelsen. De enkelte høringssvar indgår i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Økonomi og Analyse har ansvaret for at budgettere kommunens indtægter, dvs. skatter, udligning og tilskud. Økonomi og Analyse beregner den økonomiske virkning af punkterne på lov- og cirkulæreprogrammet og melder dette ud til virksomhederne. Virksomhederne kan løbende holde sig underrettet om kommende ændringer via KL s budgetvejledning. Dette vil primært være aktuelt for de administrative virksomheder. Økonomi og Analyse har ansvaret for, at budgetforslaget efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling offentliggøres på kommunens hjemmeside, når det er tilgængeligt for kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomi og Analyse er ansvarlig for, at det vedtagne budget offentliggøres. Økonomi og Analyse har ansvaret for at der sker en løbende opdatering af relevant information på Dragenettet. Fagråd Fagrådene er en integreret del af kommunens organisering og et dialogforum mellem områdechefen og virksomhedslederne inden for det pågældende fagområde. Fagrådene har ingen selvstændig beslutningskompetence, men er et rådgivende og tværgående ko

7 ordinerende organ for områdechefen. Det vil derfor være naturligt, at mange af elementerne i budgetprocessen løbende tages op på fagrådsmøder. MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget vil blive inddraget gennem orienteringer på de ordinære MED- Hovedudvalgsmøder og specifikke aktiviteter. MED-Hovedudvalget høres om budgettet dels i høringsperioden henover sommeren, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Herudover er følgende specifikke aktiviteter: Der afholdes et fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj og mellem MED-Hovedudvalget og kommunalbestyrelsen den 28. juni. MED-Hovedudvalget kommer med et oplæg til emner, som ønskes drøftet på møderne Der deltager fire medarbejderrepræsentanter fra MED-Hovedudvalget i de tre budgetseminarer i budgetprocessen MED-Hovedudvalget inviteres til at deltage i temamøde den 21. august sammen med kommunalbestyrelsen, hvor der vil være en administrativ gennemgang af budgettet Den tværgående budgetgruppe Økonomi og Analyse er tovholder for en tværgående budgetgruppe, som består af medarbejdere fra områdesekretariater og Økonomi og Analyse. Drøftelser og beslutninger i den tværgående budgetgruppe indgår som en del af den administrative proces i forlængelse af budgetprocessen. En vigtig opgave for områdesekretariaternes repræsentanter er at videreformidle informationerne fra gruppens drøftelser til områdecheferne og virksomhederne. I den tværgående budgetgruppe afklares og drøftes delelementer i budgetprocessen, og der koordineres i forhold til den tekniske del af budgetlægningen. Gruppen drøfter bl.a.: skabeloner til udvalgenes budgetbidrag koordinering og sparring af delelementer i processen, herunder spørgsmål til budgetvejledningen og tilrettelæggelse af intern administrativ proces økonomisystemets understøttelse interne administrative tidsfrister for indberetninger og fremsendelse af materiale og oversigter orientering fra Økonomi og Analyse om den overordnede politiske proces - 5 -

8 3 Budgetproces 2013 Den politiske budgetproces er beskrevet i budgetvejledning 2013, som blev vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar I dette afsnit suppleres budgetvejledningen med uddybende beskrivelser af aktiviteter, hvor administrationen har en særlig rolle i forhold til at understøtte den politiske proces. En detaljeret tidsplan kan ses i kapitel Budgetseminarer Jf. budgetvejledningen afholdes tre budgetseminarer i processen for budget Se budgetvejledningen for en nærmere beskrivelse. Chefgruppens deltagelse i og forberedelse af budgetseminarerne tages op på chefgruppemøder på relevante tidspunkter i processen. 3.2 Udvalgenes arbejde med udvalgte områder Jf. budgetvejledning vil kommunalbestyrelsen på det først budgetseminar afklare, hvilke områder, de enkelte udvalg skal arbejde videre med frem til budgetseminar 2. Alle områder og stabe skal således være forberedte på, at der efter budgetseminar 1 vil komme et arbejde med at gå i dybden med de udvalgte områder. Det kan fx være at specificere serviceniveau, se på strukturer, udarbejde analyser og foretages konsekvensberegninger. Formålet med at arbejde med udvalgte områder er at komme dybere ned i driften, end det er sket ved tidligere budgetlægninger. Arbejdet vil også skulle munde ud i, at der udover at der findes besparelsespotentialer sættes politiske mål for flere væsentlige områder af driften. Dette er vigtigt både politisk, fordi udvalgene skal forholde sig til flere områder af driften, og administrativt, da det giver mulighed for at øge det centrale overblik. Arbejderne vil indgå i udvalgenes budgetbidrag og skal fremsendes til Økonomi- og Analyse senest 14. juni Udvalgenes arbejde med mål Som beskrevet i budgetvejledning 2013 skal udvalgene komme med et oplæg til mål for 2013 som en del af budgetbidraget. Kommunalbestyrelsen har formuleret visioner og strategiske mål, som gælder for valgperioden. Udvalgenes oplæg til mål for 2013 skal understøtte kommunalbestyrelsens visioner/strategiske mål og må ikke være i modstrid med disse. Mål-oplægget kan bestå af: 2012-mål, som ønskes videreført til

9 mål som følge af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder nye mål mål på baggrund af budgetforliget for 2012, hvor der kan være emner, som er under fortsat implementering i Efter vedtagelsen af budget 2013 vil der være en administrativ udmøntning af indholdet i budgettet. Det betyder bl.a., at målene i budgettet skal omsættes til mål for de enkelte ledere i kommunen, dvs. stabschefer, områdechefer og virksomhedsledere. I forhold til tidligere år betyder det, at der er behov for en større stringens i udarbejdelsen af de politiske mål, og der er behov for at målene dækker bredt i organisationen. Det er chefgruppens ansvar at sikre, at det sker. Det er op til den enkelte områdechef at planlægge målprocessen for de udvalg og virksomheder, som områdechefen er ansvarlig for. For at sikre en vis kontinuitet i udvalgenes og kommunalbestyrelsens målarbejde skal følgende sikres: målformuleringsprocessen skal tage udgangspunkt i 2012-målene og forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 målene skal være på politikområdeniveau og samtlige politikområder skal være dækket målene skal drøftes på forårets dialogmøder målene skal beskrives i de udarbejdede skabeloner. Virksomhedsledere, områdechef og områdesekretariatet må i fællesskab vurdere, om det enkelte mål kan holdes inden for den økonomiske ramme. Vurderinger af de økonomiske konsekvenser af målene skal indgå i oplægget til fagudvalget. Udvalgenes oplæg til 2013-mål er en del af udvalgenes budgetbidrag, som skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni Økonomi- og Erhvervsudvalget skal komme med oplæg til mål for 2013 ligesom fagudvalgene. Oplæg til mål kommer fra direktionen. Dette skal ske i samarbejde med chefgruppen, da ØKE-mål både er mål for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt mål af tværgående karakter. Vurderinger af de økonomiske konsekvenser af målene skal indgå i oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. 3.4 Udvalgenes budgetbidrag Jf. budgetvejledningen skal udvalgenes budgetbidrag fremsendes til Økonomi- og Analyse senest 14. juni Se budgetvejledningen for en nærmere beskrivelse af indholdet i budgetbidragene. Økonomi- og Analyse udarbejder diverse skabeloner til brug for elementerne i budgetbidragene. Budgetbidragene udarbejdes i 2012-pris- og lønniveau. Økonomi- og Analyse retter beløbene til 2013-pris- og lønniveau til 1. behandlingen af budgettet

10 3.5 Budgetdokument Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag udarbejder Økonomi- og Analyse i samarbejde med områdesekretariaterne et budgetdokument, som vil give politikerne et samlet overblik over mål og økonomi for de enkelte politikområder. Økonomi- og Analyse arbejder på, at der kommer en elektronisk og interaktiv udgave af budgetdokumentet i en tilpasset form. Der kommer en særskilt vejledning til udarbejdelsen af budgetdokumentet, hvor indhold og ansvar i udarbejdelsesfasen er beskrevet. 3.6 Demografikorrektioner På baggrund af en befolkningsprognose beregner Økonomi- og Analyse demografikorrektioner for udvalgte områder. Se mere herom i budgetvejledningen. 3.7 Dialog mellem udvalg og virksomheder Områdechefen er i samarbejde med det enkelte udvalg ansvarlig for tilrettelæggelsen af dialogmøderne mellem fagudvalg og virksomheder. Læs mere om dialogmøder i budgetvejledningen. 3.8 Tekniske korrektioner Det er virksomhedslederens ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til budgetrammen. Formålet er at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Tekniske korrektioner kan fx være: Budgetomplaceringer mellem konti inden for virksomheden. Disse skal finde sted for at justere budgettet i forhold til den faktiske aktivitet, samt for at følge den autoriserede kontoplan. Budgetomplaceringer mellem aktivitetsområder. Disse kan finde sted, hvis et budgetbeløb skal flyttes som følge af en tidligere flytning af opgaver/konti fra et aktivitetsområde til et andet. Indregning af kommunalbestyrelsens beslutninger, der har virkning for 2013 og frem. Udmøntning af tidligere års rammebesparelser. Væsentlige ændringer i kontraktmæssige forpligtelser. Organisatoriske ændringer, hvor der ikke ændres på opgavens karakter/indhold. Egentlige fejl. Dette kan fx være poster, der er faldet ud under den seneste budgetlægning, områder der er blevet dobbeltbudgetteret eller lignende. Økonomi og Analyse kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områder, hvor der er sket en udvikling i udgifter eller indtægter, uden at der er foretaget budgetmæssige tilpasninger

11 Tekniske korrektioner, som har nettovirkning på kommunens budget, godkendes af stabschefen for Økonomi og Analyse og forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i oversigtsform. Ændringer som følge af tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammerne. Tekniske korrektioner kan indsendes løbende og senest den 7. august til Økonomi og Analyse. Sendes til - 9 -

12 4 Tidsplan Nedenfor ses den detaljerede tidsplan for budgetprocessen for Tidsfrister, aktiviteter, aktører og dokumenter fremgår af tidsplanen. Dette gælder for såvel det politiske som det administrative niveau. For at sikre den bedste arbejdstilrettelæggelse omfatter tidsplanen centrale datoer, opgaver og milepæle for alle aktører i processen, inklusiv virksomheder, MED-udvalg m.fl. Virksomhederne kan med fordel planlægge MED-møder i forhold til udmeldingerne i tidsplanen. Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet og aktører Dokumenter 18. jan. ØKE: budgetvejledning 2013 Budgetvejledning jan. ØA: budgetvejledning 2013 offentliggøres på Dragenettet Budgetvejledning 2013 Ult. jan. Direktionen: godkende administrativt tillæg til budgetvejledning Administrativt tillæg til budgetvejledningen Primo februar Fagudvalg og ØKE: egen budgetproces Primo februar ØA: sende materiale til budgetseminar 1 BDO-materiale mv. 14. feb. KB: budgetseminar 1 Materiale udsendt xx. feb. 22. feb. ØKE: udmelding fra budgetseminar 1 Februar - maj Områdechefer og virksomhedsledere: orienterer virksomhedsmed, brugerråd m.fl. om budgetprocessen Budgetvejledning Administrativt tillæg 14. marts ØKE og udvalgsformænd: statusmøder på udvalgenes arbejde Feb. 7. aug. Virksomhedsledere: tekniske korrektioner til Økonomi og Analyse Marts maj Fagudvalg og virksomheder: dialogmøder Områdesekretariater, fagråd, fagudvalg og ØKE arbejder med budgetbidraget Skabeloner til budgetbidraget 18. april ØKE: befolkningsprognose, demografikorrektioner, tekniske korrektioner mv. Befolkningsprognosen og demografinotat 16. maj MHU og ØKE: fællesmøde Oplæg til dagsorden fra MHU 23. maj ØKE og udvalgsformænd: statusmøder på udvalgenes arbejde Primo juni Fagudvalg og ØKE: sidste behandling af egne budgetbidrag Udvalgenes budgetbidrag

13 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet og aktører Dokumenter 14. juni Udvalg: Frist for aflevering af budgetbidrag til ØA Udvalgenes budgetbidrag 18. juni ØA: sende budgetbidrag i høring i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt i kommunens virksomheder ØA: sende materiale til budgetseminar 2 Udvalgenes budgetbidrag Budgetbidrag, oversigter mv. 18. juni aug. Medio juni Høringsperiode: de enkelte virksomhedsledere er ansvarlige for, at virksomhedsmed, brugerbestyrelser m.fl. høres omkring mål og økonomi for 2013 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2012 Udvalgenes budgetbidrag Regeringens økonomiaftale 26. juni KB: budgetseminar 2 Materiale fremsendt 18. juni 28. juni MHU og KB: fællesmøde Oplæg til dagsorden fra MHU Medio juli ØA: sende beregninger af de økonomiske ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til områdesekretariater og relevante virksomheder ØA: sende KL s budgetvejledning vedr. lov- og cirkulæreprogrammet så snart den foreligger Lov- og cirkulæreprogrammet KL s budgetvejledning vedr. lov- og cirkulæreprogrammet 7. aug. Virksomhedsledere: frist for tekniske korrektioner samt bemærkninger til lov- og cirkulæreprogrammet til ØA Tekniske korrektioner og bemærkninger til lov- og cirkulæreprogrammet 10. aug. Borgmester: sende budgetforslag til KB Borgmesterens budgetforslag 17. aug. Høringsfrist vedr. udvalgenes budgetbidrag Høringssvar 20. aug. ØA: sende materiale til budgetseminar 3 Borgmesterens forslag, balancer, partiernes forslag mv. 21. aug. MHU og KB: temamøde om budgettet for 2013, hvor detaljerne i budgettet gennemgås fra administrativ side 22. aug. ØKE: budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, andre korrektioner samt forudsætningerne for finansieringssiden og skøn over udskrivningsgrundlaget Foreløbig balance mv. Budgetbalance, økonomiaftalen, indtægtssiden mv. 27. aug. Partier: sende ændringsforslag eller budgetforslag til ØA Partiernes ændringsforslag eller egne budgetforslag 3-4 sept. KB: budgetseminar 3 budgetforhandlinger Materiale fremsendt 20. august

14 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet og aktører Dokumenter 5. sept. ØA: informere kommunens medarbejdere om resultatet af budgetseminar 3 via Dragenettet Resultat af budgetseminar sept. ØA: sende nye forslag fra budgetseminar 3 i høring i MED- Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget samt relevante virksomheder Nye forslag fra budgetseminar sept. 11. sept. Høringsperiode: de enkelte virksomhedsledere er ansvarlige for, at virksomhedsmed, brugerbestyrelser m.fl. høres omkring mål og økonomi for 2012 Områdesekr. + ØA: Frist for udarbejdelse af budgetbemærkninger til 1. behandling af budgetforslaget Nye forslag fra budgetseminar 3 Budgetbemærkninger 12. sept. ØKE: 1. behandling af budgetforslaget Budgetforslag sept. KB: 1. behandling af budgetforslaget Budgetforslag sept. ØA: offentliggøre budgetforslaget på kommunens hjemmeside Budgetforslag sept. Høringsfrist vedr. nye forslag fra budgetseminar 3 Høringssvar 25. sept. kl Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget Ændringsforslag fra partierne 3. okt. ØKE: 2. behandling af budgettet Inkl. eventuelle nye høringssvar 11. okt. KB: 2. behandling af budgettet Inkl. eventuelle nye høringssvar Oktober Medio okt.-nov. Virksomhedsledere: informere medarbejdere om det vedtagne budget via MED-udvalgene Fagudvalg og virksomheder: dialogmøder Budget 2013 Dec. ØA: offentliggøre budget 2013 Budget

15 5 Øvrige elementer i budgetprocessen 5.1 KL s budgetvejledning KL udgiver hvert år en budgetvejledning, der kan bruges af områdesekretariater, virksomhedsledere m.fl. KL s budgetvejledning er et opslagsværk, som beskriver udviklingstiltag og ny lovgivning både generelt og for de enkelte sektorområder. Økonomi- og Analyse lægger KL s budgetvejledning i fics under journalnummer I Høringsprocessen Høringsprocesserne er en integreret og vigtig del af processen, og i tidsplanen er der taget højde for, at relevante interessenter kan blive hørt om de politiske prioriteringer af mål og økonomi. Områdecheferne har det overordnede ansvar for, at der i perioden februar-maj løbende orienteres om processen i virksomhedmed, brugerråd m.fl. Fagudvalgenes budgetbidrag skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni. Økonomi og Analyse sender herefter budgetbidragene i høring i kommunens virksomheder, MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget med høringsfrist den 17. august Den enkelte virksomhedsleder er ansvarlig for, at virksomhedsmed, brugerbestyrelser m.fl. høres omkring budgetbidragene, og for at høringssvaret fremsendes inden for tidsfristen. Høringssvarene skal sendes direkte til Økonomi og Analyse og vil indgå som en del af det samlede materiale til kommunalbestyrelsens budgetseminar 3 den september. Hvis der kommer nye forslag fra kommunalbestyrelsen på det tredje budgetseminar sendes disse i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt relevante virksomheder den 10. september med høringsfrist den 25. september Evaluering af budgetprocessen Chefgruppen vil kontinuerligt evaluere budgetprocessen for Virksomhedsledere og områdesekretariater kan derfor komme med tilbagemeldinger løbende på processen til områdechefen, som vil bringe dem videre til chefgruppen. Direktionen kan iværksætte, at der foretages evaluering af processen på politisk og administrativt niveau. Derudover er alle velkomne til at sende en mail til Økonomi og Analyse med positive/negative erfaringer og forslag i relation til budgetprocessen. Sendes til

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar Budget 2014 Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetlægningen... 1 3 Økonomiske

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2013

Budgetvejledning 2013 Budgetvejledning 2013 Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetprocessen... 2 2.1 Økonomiske udfordringer for budget 2013...

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar Budget 2015 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetlægningen... 1 3 Økonomiske udfordringer...

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetvejledning 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011

Budgetvejledning 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011 Budgetvejledning 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Grundlaget...3 2.1 Styringsdokumenter...4 3 Den politiske proces...6 3.1 Effektiviseringsproces...6

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Notatark. Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018:

Notatark. Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018: Notatark Sagsnr. 00.30.02-S00-2-17 Sagsbehandler: Kim Hjorth Olsen m.fl. 19.01.2018 Budgetprocedure 2019 og tidsplan for budgetarbejdet m.v. i 2018 Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 10.4.2012 Referat, møde nr. 78. Chefgruppens møde den 10.4.2012 kl. 8.30-13.00, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Forretningsgange vedrørende ændret anvendelse af Ejendomme (D) v/ Søren Lenau

Forretningsgange vedrørende ændret anvendelse af Ejendomme (D) v/ Søren Lenau CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 10.1.2012 Referat, møde nr. 69. Chefgruppens møde den 10.1.2012 kl. 8.30-10.30, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Tidsplan for budget 2016

Tidsplan for budget 2016 Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til

Læs mere

Budgetprocedure. Budget og overslagsårene

Budgetprocedure. Budget og overslagsårene Budgetprocedure Budget 2020-2023 og overslagsårene Januar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Budgetprocessen 2020-2023 - overordnet...2 Baggrund for budgetprocessen...2 Centrale emner i den

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014 Procedure for budget 2016 og overslagsårene 2017-19 15. januar 2014 Indledning Udgangspunktet for proceduren er budgetforliget for 2015 som er indgået af et flertal af byrådet. Proceduren omfatter: De

Læs mere