Voksende fattigdom deler Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksende fattigdom deler Danmark"

Transkript

1 Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen af fattige og fattige børn på tværs af landets kommunegrænser. Særligt flere af landets udkantsområder og hovedstadsområder er hårdt ramt. Fortsætter tendensen i de kommende år, vil vi få et opdelt Danmark med stadig større social og økonomisk skel på tværs af landsdele og kommunegrænser. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 29. april 2010 Analysens hovedkonklusioner Antallet af fattige i Danmark fortsætter med at stige, og der er nu fattige personer i Danmark. Hvis de studerende fraregnes, er der godt fattige personer i Danmark. Fattigdommen i Danmark er skævt fordelt mellem landets kommuner. En række af landets yderkantsområder har en høj andel af fattige sammenlignet med resten af landet. Samtidig er hovedstaden relativt hårdt ramt. Samme billede tegner sig, når man ser på fattigdommen blandt børn. København, Tønder, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø er de kommuner i Danmark, der i dag har den største andel af børn, der lever i fattigdom. Den stigende fattigdom på alle niveauer i Danmark udgør et voksende samfundsproblem. Hvis tendensen fortsætter, vil vi i fremtiden opleve en stadig større social og økonomisk ulighed på tværs af landsdele og kommunegrænser. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Voksende fattigdom deler Danmark Denne analyse kortlægger, hvordan fattigdom og børnefattigdom er fordelt mellem landets kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen har udviklet sig regionalt inden for de senere år. I første del af analysen ses på det samlede billede, der tegner sig på tværs af de danske kommuner. I analysens anden del følger en gennemgang af Danmarks fem regioner, hvor det undersøges, hvordan fattigdom ser ud i de enkelte kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen og børnefattigdommen har udviklet sig regionalt siden. Hvordan defineres fattigdommen i Danmark? Den måde, fattigdom måles på i denne analyse, er ved en relativ fattigdomsgrænse, som også OECD, Vismændene og EU bruger. Konkret bruges 50 pct. af medianindkomsten som grænse, hvilket svarer til OECD s fattigdomsgrænse. Medianindkomsten er den midterste indkomst i befolkningen. EU bruger 60 pct. af medianen, hvilket giver en højere fattigdomsgrænse og dermed en større gruppe af fattige. For en familie bestående af én person svarer OECD s fattigdomsgrænse til en indkomst på godt kr. efter skat, målt i 2010-lønniveau. Bruger man i stedet EU s fattigdomsgrænse ligger grænsen på godt kr. efter skat. Grænsen er afhængig af størrelsen af familien, da man tager højde for stordriftsfordele i familien. Det vil sige, at en familie bestående af to personer med en samlet indkomst på kr. efter skat vil ligge over fattigdomsgrænsen, da der vil være stordriftsfordele forbundet med at leve to sammen. I tabel 1 er fattigdomsgrænsen ved forskellige familiestørrelser angivet. Som det fremgår af tabellen, er fattigdomsgrænsen for en familie bestående af to personer på godt kr. efter skat for familien samlet, svarende til omkring kr. pr. person efter skat. Tabel 1. Fattigdomsgrænse ved forskellige familiestørrelser, disponibel indkomst, 2010-niveau Antal personer i familier Grænse per person Grænse per familie 1 person personer personer personer personer personer Anm: Grænsen opgøres ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Ækvivaleringsfaktoren svarer til Finansministeriets og er på: (Antal personer i familien)^0,6. Data er fremskrevet til 2010-niveau med lønudviklingen. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Boks 1. Sådan opgøres fattigdom i analysen Fattige er defineret som antallet af personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2010-priser er fattigdomsgrænsen på kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på kr. pr. person, svarende til kr. for hele familien. Beregningerne er foretaget på Lovmodellens datagrundlag, hvilket er seneste data år. Datagrundlaget i Lovmodellen er udarbejdet af Finansministeriet og baseret på tal fra Danmarks Statistik. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. 2

3 Rekordhøjt fattigdomsniveau på landsplan Antallet af fattige i Danmark fortsætter med at stige, og der er nu fattige personer i Danmark. Dette er en stigning på personer på et enkelt år, eller hvad der svarer til knap 13 pct. Når man opgør fattigdom, kan det diskuteres, om studerende skal medregnes i gruppen eller ej. Ved at udelade familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er der godt fattige personer i Danmark. Når studerende ikke medregnes, har der ligeledes været en voldsom stigning i gruppen af fattige. I løbet af det seneste data-år er denne gruppe steget med knap personer, hvilket svarer til knap 17 pct. Udviklingen i antallet af fattige er vist i figur 1. Figur 1. Udviklingen i antal fattige fra til personer personer Fattige Fattige ekskl. studerende Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. Som det fremgår af figur 1, er antallet af fattige steget støt igennem hele perioden -. Medregnes de studerende er gruppen af fattige steget med næsten personer i denne periode. Det svarer til en samlet vækst på godt 40 pct. Fjerner man familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er gruppen af fattige steget endnu mere. Eksklusiv studerende er gruppen af fattige således vokset med 50 pct. siden. Det svarer til en stigning på personer. 3

4 Fattigdommens Danmarkskort yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Københavns Kommune er suverænt den kommune med den største andel af fattige. Syv procent af indbyggerne i København lever således i fattigdom, når studerende udelades. Det er næsten dobbelt så stor en andel som andelen af fattige i hele landet, hvor 3,7 pct. lever i fattigdom. Samtidig er det et spring på over to procentpoint ned til den kommune med næstflest fattige, hvor Morsø med 4,9 pct. fattige kommer ind på en andenplads. Det svarer til en forskel på over 40 pct. mellem andelen af fattige i København, og andelen af fattige i den kommune med den næsthøjeste andel af fattige. Udover den relativt store andel af fattige i Københavns Kommune, bor der ligeledes relativt mange fattige på Frederiksberg og i omegnskommuner som Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Brøndby, der alle ligger blandt de 15 kommuner, hvor der bor relativt flest fattige. En anden tendens er, at der bor mange fattige i yderkantsområderne som Morsø, Lolland, Langeland, Tønder og Bornholm. I disse kommuner lever mellem 4,5 og 5 pct. af indbyggerne således i fattigdom. I den anden ende af skalaen ligger kommuner omkring hovedstaden som Egedal, Allerød og Lejre, hvor under to pct. af indbyggerne er fattige. Derudover er der relativt få fattige i de jyske kommuner Skanderborg, Hedensted og Odder. Regionerne Nordjylland og Syddanmark er ikke repræsenteret ved de 15 kommuner med mindste andel fattige i pct. I tabel 2 er de 15 kommuner med den største andel fattige og de 15 kommuner med den mindste andel fattige vist. Tabel 2. Fattige fordelt på kommuner, ekskl. studerende Top 15 kommuner Andel fattige i pct. Bund 15 kommuner Andel fattige i pct. København 7,0 Egedal 1,7 Morsø 4,9 Allerød 2,0 Albertslund 4,9 Lejre 2,0 Langeland 4,9 Greve 2,0 Frederiksberg 4,9 Skanderborg 2,0 Lolland 4,8 Solrød 2,1 Tønder 4,8 Hedensted 2,3 Bornholm 4,5 Dragør 2,3 Århus 4,4 Odder 2,5 Høje-Taastrup 4,4 Gribskov 2,5 Ishøj 4,3 Ballerup 2,5 Vordingborg 4,1 Furesø 2,5 Brønderslev 4,1 Favrskov 2,5 Brøndby 4,1 Frederikssund 2,6 Aabenraa 4,1 Sorø 2,6 Hele landet 3,7 Hele landet 3,7 Anm.: Samsø, Ærø, Læsø og Fanø indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. 4

5 Illustreres andelen af fattige på et danmarkskort er det tydeligt, hvilke kommuner der er hårdest ramt af fattigdom. De tre største byer, København, Århus og Odense, er alle blandt den fjerdedel af kommuner, hvor der bor den største andel af fattige. Derudover er det yderkantsdanmark, som Lolland-Falster, Langeland, Sønderjylland og Nordjylland, der er hårdest ramt af fattigdom. De områder, hvor der bor relativt færrest fattige, er kommuner omkring hovedstaden samt kommuner omkring Århus. Dette er vist i figur 2. Figur 2. Andel fattige indbyggere i danske kommuner, ekskl. studerende Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. 5

6 Flest fattige børn i Tønder, København og på Langeland Der bor specielt mange fattige børn i yderkantsområderne i Danmark. Ud af de seks kommuner med den største andel fattige børn, kan de fem betegnes som yderkantskommuner. Tønder, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø ligger således alle i top seks over kommuner med flest fattige børn. Eneste undtagelse helt i toppen er Københavns Kommune, som er den kommune med næstflest fattige børn. Hele 8,3 pct. af børnene i Københavns Kommune lever således i fattige familier, kun overgået af Tønder, hvor 8,4 pct. af børnene er fattige. De kommuner, hvor der er færrest fattige børn, er kommuner omkring hovedstaden som Egedal, Dragør og Allerød, hvor under 2,3 pct. af børnene er fattige. Samtidig bor der relativt få fattige børn i omegnskommunerne til Århus som Odder og Skanderborg. Når det gælder andel af fattige børn, er Region Nordjylland og Region Syddanmark ikke repræsenteret blandt de 10 kommuner, hvor andelen af fattige børn er mindst i landet. I tabel 3 er de ti kommuner med færrest og flest fattige børn vist. Tabel 3. Børn der lever i fattigdom, fordelt på kommuner Top 10 kommuner Bund 10 kommuner Andel i procent Tønder 8,4 Egedal 1,8 København 8,3 Dragør 2,2 Langeland 8,2 Allerød 2,3 Lolland 7,8 Greve 2,3 Bornholm 7,5 Skanderborg 2,4 Morsø 7,0 Odder 2,4 Albertslund 6,2 Roskilde 2,6 Brøndby 6,2 Lejre 2,7 Aabenraa 6,2 Solrød 2,7 Høje-Taastrup 6,0 Ballerup 2,7 Hele landet 4,7 Hele landet 4,7 Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. I figur 3 er andelen af fattige børn vist på et danmarkskort. Af kortet fremgår det tydeligt, at der er relativt mange fattige børn i yderkantsområder som Lolland-Falster, Langeland, Bornholm og Sønderjylland. Derudover fremgår overrepræsentationen af fattige børn i København og omegnskommunerne Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup og Ishøj ligeledes af landkortet. 6

7 Figur 3. Andel fattige børn i danske kommuner, ekskl. studerende Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Af figuren fremgår det, at der bor relativt få fattige børn i mange kommuner nord for Købehavn, området omkring Roskilde, Lejre og Solrød samt en række østjyske kommuner som Skanderborg, Odder, Favrskov og Silkeborg. Der er altså en klar tendens til, at der bor relativt mange fattige børn både i Århus og København, mens der bor relativt få fattige børn i kommunerne rundt om de to byer. Det fremgår af figur 3. 7

8 Flere fattige i Region Nordjylland Andelen af fattige personer i landet er i dag på 3,7 procent. Når der zoomes helt ind på Nordjylland, ses det, at der er 5 kommuner, der er over landsgennemsnittet, og 5 kommuner, der befinder sig under landsgennemsnittet. 3,7 procent af befolkningen i Nordjylland er fattige, hvilket svarer til den resterende del af landet. Morsø er hårdest ramt af fattigdom, hvor 4,9 procent er fattige. Dette er vist i tabel 4. Tabel 4: Region Nordjylland, fattige, ekskl. studerende Stigning pct. point Morsø 3,1 4, ,9 Brønderslev 2,7 4, ,4 Vesthimmerlands 3,5 4, ,5 Thisted 3,0 4, ,0 Hjørring 3,1 3, ,9 Jammerbugt 2,6 3, ,0 Aalborg 2,3 3, ,2 Mariagerfjord 2,6 3, ,9 Rebild 2,9 3, ,3 Frederikshavn 2,3 3, ,9 Region Nordjylland 2,7 3, ,0 Danmark 2,5 3, ,2 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Morsø og Hjørring kommuner lå i toppen af Nordjylland i andel af fattige i, kun overgået af Vesthimmerlands Kommune med 3,5 procent fattige. Siden har Morsø Kommune haft en stigning fra 3,1 procent fattige til 4,9 procent fattige, hvilket svarer til en stigning på 1,9 pct. point den højeste i Nordjylland. Andelen af fattige personer i Morsø er 0,8 pct. point højere end Brønderslev og Vesthimmerlands kommuner, der har næstflest fattige, og 1,2 pct. point højere end landsgennemsnittet. I den anden ende af skalaen ligger Rebild Kommune, der har oplevet den mindste stigning i perioden. Her er 3,2 procent fattige, efter en stigning på 0,3 pct. point. Det overordnede billede er dog, at fattigdommen er steget i alle kommuner, hvilket fremgår af tabel 4. Børnefattigdommen eksploderer i Nordjylland Når der zoomes ind på børnefattigdommen i Nordjylland, ses det, at 7 ud af de 10 kommuner ligger over landsgennemsnittet for andelen af fattige børn. Kun Aalborg, Frederikshavn og Rebild ligger under landsgennemsnittet på 4,7 procent fattige børn. Morsø skiller sig væsentligt ud med hele 7 procent fattige børn. Nordjylland har procentvis flere fattige børn end resten af landet. Andelen af fattige børn i Nordjylland udgør 5 procent, hvor landsgennemsnittet er 4,7 procent. Der er altså flere fattige børn i Nordjylland end gennemsnittet i resten af landet. Dette er vist i tabel 5. 8

9 Tabel 5: Region Nordjylland, børnefattigdom, ekskl. studerende Antal børn Antal børn Stigning pct. point Morsø 4,8 7, ,1 Thisted 4,3 5, ,6 Vesthimmerlands 5,1 5, ,7 Brønderslev 3,2 5, ,4 Hjørring 3,7 5, ,8 Jammerbugt 4,1 5, ,4 Mariagerfjord 3,2 5, ,7 Rebild 4,0 4, ,7 Frederikshavn 2,4 4, ,0 Aalborg 2,5 4, ,7 Region Nordjylland 3,4 5, ,7 Danmark 2,8 4, ,9 én er forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Børn, der lever i fattigdom, er steget drastisk siden. På landsplan var der 2,8 procent fattige børn i, andelen er steget til 4,7 procent i. I Nordjylland lå 8 ud af 10 kommuner i over landsgennemsnittet for andel af fattige børn. Det var således kun Frederikshavn og Aalborg kommuner, der befandt sig under landsgennemsnittet. I kom Rebild under landsgennemsnittet for andelen af fattige børn i Danmark. Andelen af fattige børn skal ses i relation til, at landsgennemsnittet er steget eksplosivt siden. Morsø har den største andel af fattige børn på 7 procent. Den største stigning i pct. point findes i midlertidigt i Brønderslev Kommune. Her oplevede man en stigning på 2,4 procentpoint. Den mindste stigning i børnefattigdommen forekom i Rebild Kommune, men ikke desto mindre, er der stadig flere fattige børn i Rebild i, end der var det i. 9

10 Store forskelle i fattigdommen i Region Midtjylland Antallet af fattige personer i Region Midtjylland er siden steget med personer. Det svarer til en andel af fattige på 3,7 procent, hvor der i den midtjyske region lever 3,4 procent i fattigdom. Til trods for en lavere andel i Region Midtjylland i forhold til landsgennemsnittet, er fattigdommen ligeledes steget her. Værst ser det ud for Århus, hvor 4,4 procent af indbyggerne er fattige. I den anden ende af skalaen finder vi nabokommunen Skanderborg, hvor 2,0 procent af indbyggerne er fattige en forskel på 2,4 procentpoint. Selvom Skanderborg har færrest fattige pr. indbygger, er der kommet flere fattige til siden. Dette er vist i tabel 6. Tabel 6: Region Midtjylland, fattige, ekskl. studerende Antal per. Antal per. Stigning i pct. point Århus 2,9 4, ,5 Norddjurs 3,0 4, ,0 Lemvig 2,8 3, ,0 Struer 2,4 3, ,3 Holstebro 2,7 3, ,8 Ringkøbing-Skjern 2,6 3, ,8 Skive 2,7 3, ,6 Syddjurs 2,1 3, ,1 Randers 2,5 3, ,8 Viborg 2,8 3, ,4 Ikast-Brande 2,1 3, ,1 Horsens 1,9 3, ,2 Herning 2,3 3, ,7 Silkeborg 1,9 2, ,8 Favrskov 1,6 2, ,9 Odder 1,9 2, ,6 Hedensted 1,5 2, ,8 Skanderborg 1,6 2, ,5 Region Midtjylland 2,4 3, ,0 Danmark 2,5 3, ,2 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Når der ses på Region Midtjylland, er billedet, at det er Århus og yderområderne, der er hårdest ramt. Kommuner, der har flere fattige end landsgennemsnittet, er således Århus, Norddjurs og Lemvig kommuner, hvor Struer er på niveau med landsgennemsnittet. Disse kommuner har alle oplevet stigninger i fattigdommen på over 1 procentpoint. Samtidig har kommunerne Syddjurs, Ikast-Brande og Horsens oplevet store procentmæssige stigninger. 10

11 Børnene hårdest ramt i Århus og yderkantskommunerne i Region Midtjylland På landsplan var der i 2,8 procent fattige børn. Dette tal er vokset til 4,7 procent i. I Region Midtjylland var der i fattige børn, hvilket i er steget til børn, der lever i fattigdom. Værst ser det ud for Struer, Århus, Norddjurs, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Skive, der alle har flere fattige børn end landsgennemsnittet. Århus havde faktisk færre fattige børn i forhold til landsgennemsnittet i, hvor de i har en væsentligt højere andel end landsgennemsnittet. Igen er det Skanderborg, der sammen med Odder, befinder sig i bunden med kun 2,4 procent fattige børn. Begge kommuner har dog oplevet et øget antal fattige børn siden. Børnefattigdommen er steget i samtlige kommuner i Region Midtjylland siden. Dette fremgår af tabel 7. Tabel 7: Region Midtjylland, børnefattigdom, ekskl. studerende Antal børn Antal børn Stigning i pct. point Struer 2,9 5, ,0 Århus 2,4 5, ,3 Norddjurs 3,4 5, ,2 Lemvig 3,9 5, ,6 Holstebro 3,0 5, ,4 Ringkøbing-Skjern 3,9 5, ,2 Skive 3,2 4, ,6 Viborg 3,9 4, ,7 Randers 2,9 4, ,2 Herning 2,8 3, ,1 Ikast-Brande 2,5 3, ,4 Syddjurs 1,8 3, ,1 Horsens 1,9 3, ,6 Silkeborg 2,0 3, ,2 Hedensted 1,3 3, ,7 Favrskov 1,6 2, ,3 Odder 1,6 2, ,8 Skanderborg 1,8 2, ,6 Region Midtjylland 2,6 4, ,8 Danmark 2,8 4, ,9 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. 11

12 Fattigdommen værst i Tønder og på Langeland i Region Syddanmark På landsplan er 3,7 procent personer fattige. Region Syddanmark ligger på nogenlunde samme niveau med 3,5 procent fattige personer. Fattigdomstallene varierer fra 2,7 procent fattige i Nyborg til 4,9 procent fattige på Langeland. I Region Syddanmark er der store forskelle i de enkelte kommuners udvikling i antallet af fattige. Samtlige kommuner har oplevet et stigende fattigdomstal. Dette er vist i tabel 8. Tabel 8: Region Syddanmark, fattige, ekskl. studerende Antal børn Antal børn Stigning i pct. point Langeland 3,6 4, ,3 Tønder 3,3 4, ,4 Aabenraa 2,6 4, ,6 Odense 2,9 4, ,1 Haderslev 2,4 3, ,2 Vejen 2,9 3, ,7 Svendborg 2,7 3, ,8 Varde 2,8 3, ,7 Esbjerg 2,4 3, ,1 Assens 2,1 3, ,2 Kerteminde 1,9 3, ,4 Vejle 2,3 3, ,0 Nordfyns 2,4 3, ,8 Sønderborg 1,8 3, ,4 Faaborg-Midtfyn 2,4 3, ,8 Kolding 2,4 3, ,6 Billund 2,0 2, ,9 Fredericia 2,0 2, ,8 Middelfart 1,6 2, ,2 Nyborg 2,3 2, ,4 Region Syddanmark 2,5 3, ,0 Danmark 2,5 3, ,2 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Udover Langeland ligger Tønder, Aabenraa og Odense over landsgennemsnittet for andel fattige pr. indbyggere. Ligesom resten af landet er det således en af de store byer og flere af yderkantskommunerne, der er værst ramt af fattigdommen. 12

13 Byen med flest fattige børn i Danmark findes i Region Syddanmark I gennemsnit er der, ligesom det ses på landsplan, 4,7 procent fattige børn i Region Syddanmark. I den tunge ende ligger Tønder og Langeland, hvor henholdsvis 8,4 og 8,2 procent af børnene lever i fattigdom. Det svarer til, at ca. hvert 12. barn i Tønder og på Langeland lever i fattigdom. Dette fremgår af tabel 9. Tønder er den kommune i Danmark, hvor der er flest børn, der lever i fattigdom. Langeland ligger nr. 3 over kommuner i Danmark med flest fattige børn. Derved er Region Syddanmark kraftigt repræsenteret i statistikkerne over byer med flest fattige børn. Langeland og Tønder, der topper listen over fattige børn, er dog overgået af Kerteminde, når det gælder stigningen siden. I Kerteminde Kommune er andelen af fattige børn steget fra 2,1 procent til 5,9 procent, den højeste stigning i Region Syddanmark. Kerteminde havde fjerde færrest fattige børn i, hvor de i har fjerde flest fattige børn. Derved er de rykket 12 pladser op. Selv Middelfart, der har den næstmindste andel fattige børn, har oplevet en stor stigning på 1,8 procentpoint, der næsten svarer til landsgennemsnittet. Tabel 9: Region Syddanmark, børnefattigdom, ekskl. studerende Antal børn Antal børn Stigning i pct. point Tønder 4,8 8, ,5 Langeland 4,6 8, ,6 Aabenraa 3,3 6, ,9 Kerteminde 2,1 5, ,8 Varde 4,3 5, ,3 Vejen 3,5 5, ,8 Odense 3,0 5, ,2 Haderslev 2,7 5, ,3 Esbjerg 2,9 4, ,8 Sønderborg 1,9 4, ,5 Faaborg-Midtfyn 3,2 4, ,2 Assens 2,6 4, ,7 Nordfyns 3,0 4, ,3 Vejle 2,9 4, ,3 Svendborg 2,3 4, ,7 Billund 2,3 3, ,6 Fredericia 1,9 3, ,8 Nyborg 3,2 3, ,5 Middelfart 1,9 3, ,8 Kolding 2,4 3, ,7 Region Syddanmark 2,9 4, ,8 Danmark 2,8 4, ,9 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. 13

14 Flest lever i fattigdom i yderkanten af Region Sjælland Mens der på landsplan i dag er 3,7 procent fattige, er der i gennemsnit 3,4 procent fattige i Region Sjælland. Siden har stigningerne i antallet af fattige været eksplosive i regionen. I var det kun Lolland Kommune, der lå over landsgennemsnittet for fattige personer. I var der 6 kommuner, der havde et højere niveau end landsgennemsnittet. Dette er vist i tabel 10. Ligeledes er der kun 4 kommuner ud af regionens 17 kommuner, der har oplevet en mindre stigning end landsgennemsnittet og selv her er antallet af fattige steget siden. Tabel 10: Region Sjælland, fattige, ekskl. studerende Stigning i pct. point Lolland 2,7 4, ,1 Vordingborg 2,5 4, ,6 Guldborgsund 2,5 4, ,6 Odsherred 2,4 4, ,6 Holbæk 2,2 3, ,7 Slagelse 2,5 3, ,4 Kalundborg 2,1 3, ,4 Faxe 1,9 3, ,5 Ringsted 2,1 3, ,3 Næstved 2,0 3, ,2 Køge 1,4 2, ,3 Stevns 1,4 2, ,3 Roskilde 1,8 2, ,9 Sorø 1,4 2, ,2 Solrød 1,3 2, ,8 Greve 1,6 2, ,4 Lejre 1,5 2, ,5 Region Sjælland 2,1 3, ,3 Danmark 2,5 3, ,2 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. Antallet af fattige i Region Sjælland er steget fra personer i til personer i. Det ser igen værst ud for yderområderne i regionen, hvor blandt andet Lolland-Falster, Vordingborg og Odsherred er nogle af de værst ramte områder i regionen. 14

15 I Region Sjælland har 11 ud af 17 kommuner fordoblet antallet af fattige børn Når der ses på børnefattigdom, er Region Sjælland på niveau med det gennemsnitlige niveau på landsplan. På landsplan er det 4,7 procent børn, der lever i fattigdom, hvor det i regionen er 4,6 procent. Igen ses det her, at det kun er 4 ud af de 17 kommuner, der har oplevet en mindre stigning end landsgennemsnittet. Værst ser det ud for Lolland Kommune, der i dag har 7,8 procent fattige børn, hvilket svarer til næsten hvert 13. barn i Lolland Kommune lever i fattigdom. Kommunen har oplevet over en fordobling af antallet af fattige børn siden. Ud over Lolland Kommune er der samtidig sket fordoblinger af antallet af fattige børn i Odsherred, Guldborgsund, Ringsted, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Stevns, Køge, Sorø og Solrød. Dette er vist i tabel 11. Tabel 11: Region Sjælland, børnefattigdom, ekskl. studerende Stigning i pct. point Lolland 3,5 7, ,2 Vordingborg 3,4 6, ,6 Slagelse 3,0 5, ,8 Odsherred 2,9 5, ,9 Guldborgsund 2,8 5, ,9 Ringsted 2,1 5, ,1 Holbæk 2,4 5, ,8 Kalundborg 2,6 5, ,4 Faxe 2,6 4, ,2 Næstved 1,9 4, ,4 Stevns 1,2 4, ,0 Køge 1,3 3, ,4 Sorø 1,5 3, ,2 Solrød 1,4 2, ,2 Lejre 1,7 2, ,0 Roskilde 1,7 2, ,0 Greve 1,8 2, ,5 Region Sjælland 2,3 4, ,3 Danmark 2,8 4, ,9 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. 15

16 København og Vestegnen er de fattigste i Region Hovedstaden Region Hovedstaden har flere fattige end landsgennemsnittet i Danmark. I Region Hovedstaden er 4,4 procent af indbyggerne fattige, hvor det på landsplan er 3,7 procent, der er fattige. Antallet af personer, der lever i fattigdom i hovedstaden, er Derved står Region Hovedstaden for ca. 35 procent af hele landets fattige personer. Variationen i fattigdomstallene er store i hovedstadsområdet. I Egedal Kommune er der 1,7 procent fattige, hvor andelen i København i er på 7,0 fattige. Generelt er der flere fattige i København by og Frederiksberg, men også Københavns vestegn har mange fattige i forhold til landsgennemsnittet. Her er det blandt andet Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Brøndby. To kommuner nord for København, Helsingør og Gentofte, skiller sig ud ved at have flere fattige end landsgennemsnittet. Tabel 12: Region Hovedstaden, fattige, ekskl. studerende Stigning i pct. point København 4,5 7, ,5 Albertslund 2,9 4, ,0 Frederiksberg 3,1 4, ,8 Bornholm 2,8 4, ,7 Høje-Taastrup 2,4 4, ,0 Ishøj 3,2 4, ,1 Brøndby 2,5 4, ,6 Helsingør 2,4 4, ,7 Gentofte 2,8 3, ,0 Hvidovre 2,4 3, ,9 Rødovre 2,1 3, ,9 Gladsaxe 1,9 3, ,2 Fredensborg 2,5 3, ,5 Hillerød 1,8 2, ,1 Halsnæs 2,0 2, ,8 Rudersdal 2,3 2, ,5 Lyngby-Taarbæk 2,2 2, ,6 Glostrup 1,3 2, ,5 Tårnby 1,6 2, ,1 Hørsholm 2,1 2, ,6 Vallensbæk 0,9 2, ,8 Herlev 1,9 2, ,7 Frederikssund 1,5 2, ,1 Furesø 1,6 2, ,9 Ballerup 1,5 2, ,0 Gribskov 2,0 2, ,5 Dragør 1,5 2, ,8 Allerød 1,3 2, ,7 Egedal 1,0 1, ,7 Region Hovedstaden 2,9 4, ,6 Danmark 2,5 3, ,2 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. 16

17 Flere børn lever i fattigdom i Region Hovedstaden Med hensyn til fattige børn er andelen ligeledes overrepræsenteret i Region Hovedstaden i forhold til den resterende del af landet. På landsplan er der 4,7 procent fattige, hvor der i Region Hovedstaden i dag er 5,0 procent børn, der lever i fattigdom. København ligger også her i toppen med 8,3 procent børn i fattigdom. Samtidig har vestegnskommunerne Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup og Ishøj ligeledes store andele af fattige børn. Både i Region Hovedstaden og på landsplan skiller Rudersdal Kommune sig ud. Rudersdal er således den eneste kommune i hele Danmark, der har oplevet et fald i børnefattigdommen. I var der 2,8 procent fattige børn i Rudersdal Kommune, og i var denne procentsats reduceret til 2,7 procentet fald på 0,1 procent. Tabel 13: Region Hovedstaden, børnefattigdom, ekskl. studerende Stigning i pct. point København 4,2 8, ,1 Bornholm 3,0 7, ,4 Albertslund 3,1 6, ,2 Brøndby 3,4 6, ,8 Høje-Taastrup 3,1 6, ,9 Ishøj 3,5 5, ,2 Frederiksberg 3,0 5, ,5 Helsingør 2,2 5, ,1 Hvidovre 3,2 4, ,2 Gentofte 3,0 4, ,2 Vallensbæk 0,6 3, ,3 Gladsaxe 1,8 3, ,9 Halsnæs 2,4 3, ,2 Tårnby 1,7 3, ,9 Hillerød 1,9 3, ,6 Rødovre 2,5 3, ,9 Frederikssund 1,5 3, ,7 Fredensborg 3,1 3, ,0 Glostrup 1,2 3, ,0 Hørsholm 1,8 3, ,2 Herlev 2,2 2, ,7 Lyngby-Taarbæk 2,3 2, ,6 Gribskov 2,2 2, ,7 Furesø 1,9 2, ,9 Rudersdal 2,8 2, ,1 Ballerup 1,2 2, ,5 Allerød 1,2 2, ,1 Dragør 0,9 2, ,3 Egedal 0,8 1, ,0 Region Hovedstaden 2,8 5, ,2 Danmark 2,8 4, ,9 én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen. 17

18 Den stigende regionale fattigdom er et alvorligt samfundsproblem Når tallene for hele Danmark samles, ses det, at fattigdommen er steget markant siden. Der lever i dag over fattige mennesker i Danmark, når studerende fraregnes. Når der ses på børn, der lever i fattigdom, er andelen steget drastisk. Børnefattigdommen er steget fra 2,8 procent til, at det er 4,7 procent af Danmarks børn, der lever i fattigdom. Fattigdommen i Danmark fordeler sig langt fra ens på tværs af landet. En gennemgående tendens på fattigdommens danmarkskort er, at der eksempelvis bor mange fattige børn i yderkantsområderne. Ud af de seks kommuner med den største andel fattige børn kan de fem betegnes som yderkantskommuner. Tønder, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø ligger således alle i top 6 over kommuner med andel flest fattige børn. Eneste undtagelse helt i toppen er Københavns Kommune, som er den kommune med næstflest fattige børn. Hele 8,3 pct. af børnene i Københavns Kommune lever i fattige familier kun overgået af Tønder, hvor 8,4 pct. af børnene er fattige. Ser man på udviklingen i antallet af fattige børn i kommunerne over en årrække, har de kommuner, der i forvejen havde den største andel af fattige børn, oplevet en højere vækst i andelen af fattige børn, end de kommuner der havde færrest fattige børn. På den måde koncentreres børnefattigdommen i de i forvejen hårdt ramte kommuner. Det er en problematisk udvikling, at børnefattigdommen i Danmark er så skævt fordelt mellem landets kommuner, som tilfældet er. Når tendensen samtidig er, at børnefattigdommen i stigende grad koncentreres i bestemte områder, er der øget risiko for, at de sociale problemer i yderkantsområder forstærkes over en årrække. Dermed skabes en ond cirkel, hvor fattigdommen går i arv til næste generation. Den stigende fattigdom på alle niveauer i Danmark udgør et større og større samfundsproblem. Hvis tendensen fortsætter, vil vi opleve en stadig større social og økonomisk ulighed på tværs af landet. I det lys kan en officiel fattigdomsgrænse i Danmark være første skridt på vejen til at erkende det voksende problem og være med til at skabe enighed om problemets omfang. 18

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen Antallet af fattige børn er steget voldsomt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn under fattigdomsgrænsen. Børnefattigdommen er steget i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043 70.057 67.771 67.932 74.857 73.458 68.994 90.090 102.780 96.558 97.334 167.432 176.514 167.449 169.539 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 45.380 51103 45541 45.571 42.278 45.240

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere