בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:..."

Transkript

1 תוכן העניינים: בגרות חורף בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 015 מועד א' בגרות קיץ 015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... 5 חורף...:014 5 קיץ 014 מועד א':... 6 קיץ 014 מועד ב':... 7 קיץ 014 מועד ג':... 8 חורף...:015 9 קיץ 015 מועד א': קיץ 015 מועד ב': חורף...:

2 שאלון 807 בגרות חורף 014. y 4x 1 1 הנקודות א. ו- C x, y D x נמצאות ברביע הראשון על הפרבולה, y x a ענה על תתי הסעיפים הבאים: 4. m y y 1 הראה כי שיפוע המיתר CD הוא i..cd היא אמצע המיתר x,3 הנקודה מצא את. m נתון כי מרחק כל נקודה על הפרבולה הנתונה מהישר.1,0 למרחקה מהנקודה x הוא.6 מרחק הנקודה C מהישר a מהו הערך של? a נמק. i..cd מצא את משוואת הישר שווה )1 נתונים הווקטורים: AB w, AC v, AD u )ראה ציור(. DAB 90, BAC נתון: DAC 60. u v w א. האם ייתכן ששלושת הווקטורים u, v, w נמצאים במישור אחד? נמק. נתון גם כי הווקטור AP au bv w מאונך למישור a,abc ו- b הם פרמטרים )ראה ציור(. מצא את האורך של AP )ערך מספרי(. היעזר בחישובים טריגונומטריים ומצא את הזווית בין המישור PCB ד. ובין המישור.ABC )

3 . z1 5i המקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים z מקיים 7. arg w המקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים w x iy מקיים 45 (. w היא הזוית בהצגה הקוטבית של arg w ( המקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים w חותך את המקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים z בנקודות B ו- C. סרטט באותה מערכת צירים סקיצות של שני המקומות הגיאומטריים. א. הנקודות B ו- C מייצגות במישור גאוס את המספרים. arg z בהתאמה. מצא את z ו- המרוכבים 1 z z 1 )3. f x e נתונה הפונקציה x א. מצא:. f x את תחום ההגדרה של הפונקציה i.. f ' x את תחומי העלייה והירידה של פונקציית הנגזרת מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה ', y f x. x 0, y f x והראה כי נקודה זו נמצאת על גרף הפונקציה נפגשות בנקודה אחת בלבד. y f x הפונקציות y f 'x ו- )הנקודה שמצאת בסעיף ב(. השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי פונקציות אלה. 8e f a שווה ל, a 1, x ועל ידי הישר a מצא את הערך של. a תוכל להשאיר ln בתשובתך. )4 3

4 ענה על הסעיפים הבאים: א. קבלן מציע דירות למכירה בתשלומים חודשיים. בתאריך 1/1/01 התשלום החודשי עבור הדירה היה 5900 שקל, ובכל חודש התשלום גדל ב- 0.%. המשכורת החודשית של רן בתאריך 1/1/01 הייתה, 8000 ובכל חודש היא גדלה ב- 1.%. רן יכול להתחיל לשלם עבור הדירה רק אחרי התאריך שבו התשלום החודשי עבור הדירה יהיה 60% ממשכורתו החודשית. כעבור כמה חודשים שלמים מהתאריך 1/1/01 יוכל רן להתחיל לשלם עבור הדירה? n n. f x x ln הפרמטר n הוא מספר טבעי וזוגי. נתונה הפונקציה x.i מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. f x f x קבע אם הפונקציה i היא זוגית או אי-זוגית. נמק. הראה כי יש רק ישר אחד המשיק לגרף הפונקציה לציר ה-, x ומצא את משוואתו. f x ומקביל )5 הערה: אין קשר בין סעיף א לסעיף 4

5 שאלון 807 בגרות קיץ 014 מועד א' ענה על הסעיפים הבאים: א. מצא את המשוואה של המקום הגאומטרי של הנקודות, שהמרחק של כל אחת מהן מהישר:, 5x1 y13 0 הוא.3 מהי משוואת המקום הגאומטרי של מרכזי המעגלים המשיקים בשתי נקודות למקום הגאומטרי שמצאת בסעיף א? האם ציר ה- y יכול להשיק בנקודה 0,0 לאחד המעגלים שבסעיף ב? נמק. נתונה פירמידה ישרה,SABC שבסיסה ABC הוא משולש שווה-צלעות. גובה הפירמידה הוא.SO נקודה E היא אמצע SO )ראה ציור(.. SF t נקודה F מקיימת: SC נסמן:. OS w, AC v, AB u 1 נקודה K מקיימת:. SK u v w מצא את הערך של, t אם ידוע שהנקודות K, F ו- E נמצאות על ישר אחד. )1 ) 5

6 ענה על הסעיפים הבאים: א. סרטט במישור גאוס סקיצה של המקום הגאומטרי של המספרים. z 3 נמק. 3i המרוכבים z המקיימים: 3 המקום הגאומטרי שבסעיף א נפגש עם ציר ה- x נתונה הנקודה. בנקודה z 1 M 3, 3 המספר המרוכב z. נסמן ב- O את ראשית הצירים. נמצא על המקום הגאומטרי שבסעיף א כך שהמרובע z1mz O הוא דלתון. מצא את הזווית החדה של הדלתון. ענה על תתי הסעיפים הבאים: i. מצא את הארגומנט של. z מבין המספרים המרוכבים z שבסעיף א, מהו המספר שיש לו הארגומנט הגדול ביותר? מהו ארגומנט זה? )3 בציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת, fx המוגדרת לכל. x א. על פי הגרף של fx מצא תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה של הפונקציה, f x המוגדרת לכל. x נמק. נתון כי גרף הפונקציה f x חותך את ציר ה- y בחלקו השלילי. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. f x 0.5x x נתון גם: a, f x x ae הוא פרמטר. היעזר בנתונים בגרף של fx וחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה f x ועל ידי הצירים. )4 6

7 נתונה הפונקציה c, log 4 4 f x x x c הוא פרמטר. נתון כי לפונקציה יש אסימפטוטה שמשוואתה. x א. ענה על תתי הסעיפים הבאים:. c מצא את ערך הפרמטר i. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. i מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים..iv סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. v. ענה על תתי הסעיפים הבאים:. g x f x נתונה הפונקציה.i סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. g x עבור אילו ערכים של שני פתרונות בלבד? k יש למשוואה g x k )5 7

8 שאלון 807 בגרות קיץ 014 מועד ב', y 4x נקודה A נמצאת ברביע הראשון על הפרבולה. y שמשוואתה 3x ישר המשיק לפרבולה בנקודה Bמקביל למיתר O ( OA ראשית הצירים(. דרך הנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה-. x הישר חותך את המשיק בנקודה C..C של הנקודה x שיעור ה- - x C נסמן:.A של הנקודה x שיעור ה- - x A היעזר בעובדה שהנקודה C נמצאת על פרבולה שמשוואתה וענה על הסעיפים א, ב ו-. x A x C את א. הבע באמצעות.OA את השיפוע של הישר x C הבע באמצעות נתון גם כי שטח המשולש BCA הוא מצא את השיעורים של הנקודה C. )1 במשולש,ABC גובה המשולש לצלע AB הוא.CD. AD t AB נסמן:, CB v, CA u נתון:. CB, CA 1, 3 cos ACB 4 ) א. חשב את הערך של t בעזרת חשבון וקטורים. סרטט את המשולש ABC ואת הגובה CD כך שהסרטוט יתאים לערך של t שחישבת בסעיף א. נקודה E נמצאת על הצלע BC )בין B ל- C(. CE 3 נתון גם:. נסמן:. CD h BE 5 הבע את AE באמצעות u ו- h בלבד. 8

9 . ענה על הסעיפים הבאים: 4 z א. פתור את המשוואה: z, 1 הוא מספר מרוכ 1 z 1 האם שלושה מן הפתרונות שמצאת בסעיף א נמצאים על המקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים w השונים מ- 0? 107 arg w נמק. ומקיימים: 53 x 3 a, f x הוא פרמטר. נתונה הפונקציה ax e א. ענה על תתי הסעיפים הבאים: f? f x מהו תחום ההגדרה של הפונקציה i. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה f x עם הצירים. בציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת. f x היעזר בנתונים הרשומים בגרף, ומצא: i. ערך מספרי עבור שיעור ה- x וערך מספרי עבור שיעור ה- y של נקודת הקיצון של הפונקציה, f x וקבע את סוגה. ערך מספרי עבור שיעור ה- x וערך מספרי עבור שיעור ה- y של נקודת הפיתול של הפונקציה. f x וכלפי מטה של הפונקציה x i את תחומי הקעירות כלפי מעלה סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. )3 )4 9

10 . f x 39ln 3x 1 f x נתונה הפונקציה 3x 1 )ראה ציור(. א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ענה על תתי הסעיפים הבאים: )5. a מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה f x עם ציר ה-. x השטח, המוגבל על ידי גרף הפונקציה, של ידי ציר ה- x ועל ידי, y ומצא את ln 3x1 e 1 x הוא.3.5 הישרים x ו- a 3 e 1 נתון כי. a היעזר בנגזרת של 3.i 4/3 e 1 לפונקציה f x יש נקודת קיצון אחת בלבד בנקודה שבה. x 3 מצא עבור אילו ערכי x הפונקציה f x שלילית וגם פונקציית הנגזרת f x שלילית. 10

11 שאלון 807 בגרות קיץ 014 מועד ג' x y נתונה המשוואה a, 1 הוא פרמטר חיובי שונה מ- 4. a a 16 א. מצא עבור אילו ערכים של a המשוואה מייצגת אליפסה. x y אליפסה שמשוואתה 1 חותכת את הקרן השלילית של ציר ה- y בנקודה A. a a 16 הוא המוקד הימני של האליפסה, ו- הוא המוקד השמאלי. F זווית של x יוצר עם הקרן החיובית של ציר ה- AF 1 הישר מצא את משוואת האליפסה. מצא את משוואת המקום הגאומטרי של נקודות הנמצאות במרחקים. y ומקביל לציר ה- F F 1 ומן הישר שעובר דרך המוקד שווים מהמוקד נמק. F 1 בפירמידה משולשת AF,ABCD הוא גובה הפירמידה לפאה,BDC ו- CH הוא גובה הפירמידה לפאה.ABD הישרים AF ו- CH נפגשים בנקודה P )ראה איור(. א. ענה על תתי הסעיפים הבאים:. AP BD הסבר מדוע 0.i. AC BD הוכח כי הוכח כי. AH BD סמן. BA w, BC v, BD u. CBD הוכח כי אם: AB BC אז: ABD )1 ) 11

12 z, zcosisin ונתון מספר מרוכב w שהערך נתון המספר המרוכב. r 0 המוחלט שלו הוא r ו- w א. נמצאים ברביע הראשון. המספר הבע באמצעות ו- r את המספר w. z מקיים: z w 1, w את הצמוד שלו, w, ואת ההופכי שלו,. w סרטט במערכת צירים את מעגל היחידה, והוסף לסרטוט דוגמה של 1 מספר w ושל ההופכי שלו,, עבור. r 1 w 1. a z, a1 שבה a n נתונה סדרה הנדסית w. a 5 הבע באמצעות ו- r את )3 נתונה הפונקציה f x x 1e x x )ראה ציור(. א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. הוכח כי הפונקציה עולה לכל x בתחום ההגדרה שלה. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה1. x הישר נפגש עם גרף הפונקציה בשתי נקודות בלבד. i. מצא את משוואת המשיק. העתק למחברתך את גרף הפונקציה והוסף לגרף סרטוט של המשיק. i השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ועל ידי המשיק מסתובב סביב ציר ה-. x מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר. )4 1

13 א. בציור שלפניך מוצגים שני גרפים, I ו- II של פונקציות המוגדרות בתחום. 1.1 x 3.1 אחד הגרפים הוא של הפונקציה f x והאחר הוא של פונקציית הנגזרת. f x קבע איזה מבין הגרפים I ו- II הוא של הפונקציה. f x נמק.. g x נתונה הפונקציה f x ln.i מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. g x מה הן האסימפטוטות של g x i המאונכות לציר ה-? x מצא את השיעורים של נקודות הקיצון הפנימיות של )אם יש כאלה(, וקבע את סוגן. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה g x. g x.iv.v סרטט סקיצה של גרף הפונקציה חותך את גרף הפונקציה, g x f x בשלוש נקודות. אם נתון כי הישר y 1 )5 13

14 שאלון 807 בגרות חורף 015. x y נתון מעגל שמשוואתו 5 המעגל חותך את ציר ה- x בנקודות A ו- B.. x הוא מיתר במעגל, המאונך לציר ה- MN P xy א. הישרים MB ו- NA נפגשים בנקודה, כמתואר בציור. MN( אינו מונח על ציר ה- (. y y 0 את x 0 ו- x0,. M הבע באמצעות y0 נסמן:.i משוואת הישר,MB ואת משוואת הישר.NA, P xy הנוצרות, הראה כי המקום הגאומטרי של הנקודות. y x באופן שתואר, מקיים את המשוואה: 5 אם המיתר MN מונח על ציר ה-, y מצא את רדיוס המעגל החסום במרובע.MBNA )1 הערה: הפתרון של סעיף ב אינו תלוי בפתרון של סעיף א. נתון משולש שקדקודיו הם:. A 10,3,11, B, 5, 5, C 1,1,1 גובה המשולש לצלע AB הוא.CD א. מצא את השיעורים של הנקודה D. נתונה הנקודה. E1,5, מהי הזווית בין הישר :CE? AB לישר.i? BC לישר? ABC למישור i נמק. חשב את הזווית בין הישר ED לבין המישור.ABC ) 14

15 f וקבע את סוגה. z z i z 3 ענה על הסעיפים הבאים: א. פתור את המשוואה: המספר המרוכב הוא מספר מרוכ הוא הפתרון של המשוואה שבסעיף א. הוא קדקוד הראש של משולש שווה-שוקיים, החסום במעגל שמרכזו z 3 z ו- z 1 z 1 בראשית הצירים. נתון: הם שני הקדקודים האחרים של המשולש.. w z z z 1 3. z 1 המספר המרוכב w מקיים: 3 4 4n חשב את הסכום נתונה הפונקציה n. w w w w w הוא מספר טבעי. ונתונה הפונקציה g x המקיימת: f xm x 3 m, g x f x f x ; g הוא פרמטר. ln 4 ידוע כי הפונקציה g x עולה לכל. x מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של הפונקציה g x ועל ידי הצירים. )מצא ערך מספרי(. x, f וקבע את סוגה.. f x mx ln x. fx נתונה פונקציית הנגזרת: x א. מצא את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של פונקציית הנגזרת x מצא את שיעור ה- x לפונקציות ו- של נקודת הקיצון של הפונקציה, g x וקבע את סוגה. יש אותו תחום הגדרה.. g x 1 f x f x הפונקציה g x מקיימת: f x היעזר בסעיפים הקודמים, ומצא:. g x את תחום ההגדרה של i. ד. את השיעורים של נקודת הקיצון של )3 )4 )5 15

16 שאלון 807 בגרות קיץ 015 מועד א' נתונה פרבולה המקיימת. p 0, y px נקודה D נמצאת על הפרבולה ברביע הראשון במרחק 8 מציר ה-. x א. הבע באמצעות p את המרחק של הנקודה D מן המדריך של הפרבולה. מעבירים שני מעגלים: מעגל ראשון שמרכזו בנקודה D ורדיוסו, p 4 מעגל שני שמרכזו במוקד F של הפרבולה. המעגל השני משיק מבחוץ למעגל הראשון ומשיק גם לציר ה-. y היעזר בסעיף א, ומצא את משוואת הפרבולה. נקודה K נמצאת על הפרבולה שאת משוואתה מצאת. דרך הנקודה K העבירו משיק לפרבולה ואנך למשיק. המשיק והאנך חותכים את ציר ה- x בנקודות T ו- S בהתאמה. המרחק בין הנקודה T לנקודה S הוא 16. מצא את השיעורים של הנקודה. K )מצא את שתי האפשרויות.( בתשובתך תוכל להשאיר שורש במידת הצורך. נתון ישר שמשוואתו. x 1,, 4 t1,, מישור מאונך לישר, וחותך את ציר ה- x בנקודה. A נקודה A נמצאת על הקרן החיובית של ציר ה- x במרחק 8 מראשית הצירים. O נקודות B ו- C הן נקודות החיתוך של המישור π עם ציר ה- y ועם ציר ה- z בהתאמה. א. ענה על תתי הסעיפים הבאים: i. מצא את האורך של כל אחד מששת המקצועות של הפירמידה האם הפירמידה OABC היא ישרה? נמק. נקודה D נמצאת על הקטע AC כך ש- OD חוצה-זווית. AOC מהו המצב ההדדי בין הישר OD לישר? BC נמק.. OABC )1 ) 16

17 נתונה המשוואה z, z n 8 הוא מספר מרוכב,. n z i z 0 א. הוכח כי n הפתרונות של המשוואה הם קדקודים של מצולע משוכלל. המספרים z0, z1, z, z3 הם ארבעה קדקודים עוקבים מבין n הקדקודים של המצולע שבסעיף א )לפי סדר המספרים הרשום(. הוא מספר ממשי וחיובי. נמצא במישור גאוס ברביע הראשון. נתון:. z0 z1 z z3 8i מצא את הערך של. n )3 ד. 8 הוא פרמטר גדול מ- 0. f x a x e x נתונה הפונקציה המוגדרת לכל a. x א. הוכח כי הפונקציה f x היא פונקציה אי-זוגית. ענה על תתי הסעיפים הבאים: i. הבע באמצעות a )במידת הצורך( את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, f x וקבע את סוגן. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, f x על ידי ציר ה- x ועל ידי הישרים x 1 ו-, x 1 אם נתון כי. a נתונה הפונקציה g x מצא את שיעורי ה- x המקיימת:. g x f x של נקודות הקיצון של הפונקציה, g x וקבע את סוגן. )4 17

18 a, f x a xln הוא פרמטר גדול מ- 0. x x נתונה הפונקציה א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. f x יש נקודת פיתול אחת בלבד, והבע את שיעור הראה כי לפונקציה f x ה- x שלה באמצעות. a איזה מבין הגרפים IV, III, II, I שלפניך מתאים לגרף של פונקציית? נמק. הנגזרת השנייה f x )5 ד. ה. ענה על תתי הסעיפים הבאים: שווה ל- 0, אם שיפוע המשיק בנקודת הפיתול של f x i. מצא את הערך של. a עבור הערך סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת f ' x של a שמצאת. נקודת קיצון? האם עבור הערך של a שמצאת, יש לפונקציה f x i נמק. מצא עבור אילו ערכים של a שיפוע המשיק בנקודת הפיתול של f x גדול מ

19 שאלון 807 בגרות קיץ 015 מועד ב'.i נתונה הפרבולה. y 4x הישרים ו- L משיקים לפרבולה בנקודות A ו- B בהתאמה. הנקודה A נמצאת ברביע הראשון והנקודה B נמצאת ברביע הרביעי, כמתואר בציור. המשיקים נפגשים בנקודה.,1 א. מצא את השיעורים של הנקודה A,ואת השיעורים של הנקודה. B הפרבולה משיקה בנקודה B למעגל שמרכזו K ונמצא על ציר ה-. y )ראה ציור(. מעגל שמרכזו M משיק לציר ה- y בראשית הצירים ומשיק מבחוץ למעגל שמרכזו. K המרכז M נמצא משמאל לציר ה-. y מצא את השיעורים של המרכז. K )1 מצא את משוואת המעגל שמרכזו. M תוכל להשאיר שורש בתשובתך. המקצועות OC,OA ו- OO OABCO AB C x y z m נתון כי המישור 0 הקדקודים.O,C, A m של התיבה מונחים על הצירים כמתואר בציור. עובר דרך הוא פרמטר גדול מ-. 0 א. האם הישר BC מקביל למישור הנתון או חותך אותו? נמק. הישר OM נמצא במישור הנתון, i. האם הישרים BC ו- OM מקבילים? נמק. הבע באמצעות m את המרחק בין הישרים דרך הקדקודים C ו- B העבירו אנכים למישור האנכים חותכים את המישור בנקודות E ו- F. אורך הקטע EF הוא. מצא את הערך של ואינו מתלכד עם הישרOA.. ו- OM. BC ACO. m ) 19

20 ענה על הסעיפים הבאים: א. סרטט המערכת צירים את המקום הגאומטרי המקיים:. z 3i z i z 1 z הוא מספר מרוכ שני מספרים מרוכבים שונים,, z נמצאים על המקום הגיאומטרי ו- z מהראשית. z 1 מראשית הצירים שווה למרחק של שסרטטת. המרחק של. z y 1 הוא מספר ממשי(. מצא את הארגומנט של נתון: ( z1 1iy1 ln a x x a. f הוא פרמטר גדול מ-. 0 נתונה הפונקציה a x א. מצא )הבע באמצעות a במידת הצורך(:. f x את תחום ההגדרה של הפונקציה i. את שתי האסימפטוטות של הפונקציה f x המאונכות לציר ה-. x את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה f x )אם יש כאלה(..iv את השיעורים של נקודות הפיתול של הפונקציה f x )אם יש כאלה(. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. f x y משיק לגרף הפונקציה f x בנקודת הפיתול שלה. הישר x לפונקציה f x ולפונקציית הנגזרת f ' x יש אותו תחום הגדרה. סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת. f ' x ציין בגרף את הערכים המספריים של האסימפטוטות ושל נקודות החיתוך עם הצירים )אם יש כאלה(. i )3 )4 0

21 . f x x 4e x. f x נתונה הפונקציה e 4 x e א. ענה על תתי הסעיפים הבאים: i. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה מצא את האסימפטוטות של הפונקציה f x i מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה f המאונכות לצירים. x )אם יש כאלה(. עם הצירים. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה f x.iv. f x סרטט סקיצה של גרף הפונקציה v. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של הפונקציה, f x על ידי הישר, x 1 על ידי ציר ה- x ועל ידי ציר ה-. y. x בתחום ln F x נתונה פונקציה המקיימת f xdx מצא את שיעורי ה- x של נקודות הקיצון של הפונקציה )אם יש כאלה(. נמק.. Fx )5 1

22 שאלון 807 בגרות חורף 016. מעגל שמרכזו על ציר ה- x עובר דרך 6,3 ו- 1,4 הנקודות: )שאינן קדקודי המלבן שבציור(. הצלע AB של המלבן ABCD מונחת על ישר העובר דרך הנקודות האלה. קדקודי המלבן ABCD נמצאים ברביע הראשון וברביע השני, כמתואר בציור. א. מצא את נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה-. x המשכי הצלעות BC ו- AD עוברים דרך נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה-. x נתון כי המרחק של הצלע DC מראשית הצירים הוא מצא את שטח המלבן. ABCD )1 נתונה פירמידה. AOBC המקצוע AO מונח על החלק החיובי של ציר ה-, x המקצוע CO מונח על החלק החיובי של ציר ה-, z והמקצוע AB נמצא במישור, xy כך ששיעור ה- x ושיעור ה- y של הקדקוד B חיוביים )ראה ציור(. 0, BO 5, CO 1 נתון:, AO 3 א. מהו המצב ההדדי בין הישר AB נמק. מצא את הזווית בין המישור ובין המישור. zy נקודה. ובין ציר ה-? y AC AB CAB D נמצאת במישור מצא את הזווית בין הישר CAB ובמישור. CB כך ש- CD xy למישור CD. zy )

23 המספר המרוכב z 1 נמצא במישור גאוס ברביע הראשון על מעגל שרדיוסו O z z נמצא במישור גאוס ברביע ומרכזו ראשית הצירים O. המספר המרוכב השני על מעגל שרדיוסו 4 ומרכזו ראשית הצירים. O נתון כי הזווית בין הקטע ובין הקטע היא. 60 המספרים O z1 z 1 z ו- z 4 הוא האיבר הרביעי בסדרה זו. א. הראה כי נתון גם: z 1 הם האיבר הראשון והאיבר השני בסדרה הנדסית בהתאמה. z 4 ו נמצאים על קו ישר אחד העובר דרך ראשית הצירים.. z 4. z z i מצא את הארגומנט )הזווית( של מצא את שטח המשולש. z1z z4 ln ax a, f x הוא פרמטר שונה מ-. 0 ax נתונה הפונקציה ענה על הסעיפים א ו-ב עבור. a 0 א. מצא )הבע באמצעות a במידת הצורך(: את תחום ההגדרה של הפונקציה. i.. x את האסימפטוטה של הפונקציה המאונכת לציר ה- את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים )אם יש כאלה(. i את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה )אם יש כאלה(, וקבע את סוגן..iv סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. ענה על הסעיפים ג ו- ד עבור. a 0 סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. נתון כי האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים נפגשות בנקודה.,0 ד. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף הפונקציה, על ידי ציר ה- x ועל ידי e x )ערך מספרי(. a הישר )3 )4 3

24 x x x a נתונה הפונקציה a, f הוא x e פרמטר גדול מ- 4. בציור שלפניך נתון הגרף של. f x פונקציית הנגזרת השנייה. x אינו חותך את ציר ה- f הגרף של x מוגדרת לכל, x ויורדת בכל f הפונקציה x תחום הגדרתה. א. ענה על תתי הסעיפים הבאים: עם הצירים מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה f x i. )אם יש כאלה(. הבע באמצעות a במידת הצורך.. f x מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה )אם יש כאלה(. יש נקודות פיתול? נמק. האם לפונקציה f x i. f x סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.iv יש נקודות פיתול? נמק. האם לפונקציית הנגזרת הראשונה f x השטח, המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת הראשונה, f x על ידי הצירים ועל ידי הישר מצא את הערך של 8. 5 e, x 1 שווה ל. a )5 4

25 תשובות סופיות: חורף 014: 1. y x1 3 3 a 1 m 3 א. i. הוכחה i. ) א. לא ייתכן ). arg z z 90 1 א. )3 1,e 0x 1, ירידה : x 1 עלייה : א. i. מינימום. 1 ln3 f x הפונקציה x 0 x 0 a א. 1 חודשים. i. היא זוגית. 1. y משוואת המשיק היא i e )4 )5 5

26 קיץ 014 מועד א': 5x1 y x 1y 5 0, 5x 1y א. 6 0 )1 לא. 1. t 3 ) א. i. )3 x, ירידה :.180 z המספר המרוכב הוא 3 א. קעירות :. הארגומנט הוא סרטוט בצד העמוד: x i עלייה :.v x 1, קמירות : x x 1. 1 e e c 4 3,0, 1,0, 0,1 א. i..iv i. )4 )5. k 0 6

27 קיץ 014 מועד ב':. C.5,3 3 xc 1.5 x x C C x A 4 3 x C א. )1 1 א. t 4 7. AE u 8 3 h ) א i, 0, i, כן. )3. 1, 8 e 1,4 e 3,0, 0, 6 א. i. כל x i. מינימום.. x 1 x 1,קעירות : i קמירות : )4 e 1 a e 1,0 3 1 x 3 א. i. ) e 1 e 1. x 3 3 7

28 קיץ 014 מועד ג':. y 16x x y 0 4 א. a 4 1 א. AF i. מאונך למישור הפאה,BDC לכן AP מאונך למישור,BDC ומכאן ש- AP מאונך ל BD הנמצא במישור הפאה.BDC נקבל שמכפלתם הסקלרית שווה ל- 0, כלומר: AP BD 0 הוכחה הוכחה הוכחה. )1 ). 1 1 cis, w rcis, w rcis w r a5 r cis א. )3 1 x א. איור בצד העמוד. הוכחה yx1 i i 3 e 1x x 1 f א. גרף x II הוא של i. או מקסימום.,ln 1.1 x 1 או i x 3 x 1, x 1, x 3, 1x ירידה :.iv עלייה :.v )4 )5 8

29 חורף 015: הוכחה y0 5y0 y0 5y0 y x : NA, y x : MB 5 x 5 x x 5 x א. i. ) i D 4.5,.5,0 א. i. ) z 3 1 i א. הסכום הוא 0. ) )4 1 x e א. x 0 1 מינימום, e e 1 1 מינימום., e e מינימום ד. 1 x, 0.i x e )5 9

30 קיץ 015 מועד א':. 6, 48, 6, 48 y 8x 3 p p א. )1 BC 3, AB 80, AC 80, OC 4, OB 4, OA א. i.8 הפירמידה אינה ישרה )בפירמידה הישרה המקצועות הצדדיים שווים זה לזה(. מצטלבים.. n 8 א. הוכחה ) )3 a, מקסימום e e a, e א. הוכחה i. מינימום, )4 x x 0 מינימום, ד. x מקסימום, מקסימום. א. x 0 ד. i. i לא גרף IV a x ה.. a a )5 30

31 קיץ 015 מועד ב':. x y. m m K 0, 3 א. B1,, A4,4 i. א. הישר BC' מקביל למישור הנתון. i. לא, הישרים BC' ו- O'M מצטלבים. א. איור מופיע בצד. 5 x a, x a א. a x a.i i עלייה : a, a x ירידה: אין..iv 0,0 )1 ) )3 )4 ln 4,0, 0,9.iv x ln, x ln ירידה : אין x ln x ln א. i. i עלייה : או )5.v 1 1 4ln e e x ln 4 מינימום. 31

32 חורף 016: א. 7,0, 3, ) א. הישר AB מקביל לציר ה- y ) א. הוכחה )3 e 1,.iv a e 1 ד.. 3,0 a i x a x a א. i. מקסימום )4 i לא x א. i. עלייה: אין, ירידה: כל לא. a 5 0, a.iv )5 3

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter, januar 009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter Disse noter omhandler sætninger om trekanter, trekantens ydre røringscirkler, to cirklers radikalakse samt Simson- og Eulerlinjen i en trekant.

Læs mere

Svar på opgave 336 (Januar 2017)

Svar på opgave 336 (Januar 2017) Svar på opgave 6 (Januar 07) Opgave: De komplekse tal a, b og c opfylder ligningssystemet Vis, at a, b og c er reelle. (a + b)(a + c) = b (b + c)(b + a) = c (c + a)(c + b) = a. Besvarelse:. metode Lad

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

8bu. 9g 1cø. Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt 1:5000. Odsherred Spildevand A/S Afskæring Tengslemark Rens Arealdisponeringsplan

8bu. 9g 1cø. Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt 1:5000. Odsherred Spildevand A/S Afskæring Tengslemark Rens Arealdisponeringsplan 7 Strandvej 8 T 0 8 M M M M M Strandvej Strandvej 7 e f 7000k bu 8a 8bx a ah 8bu 8d 8bu a 8d 8m 8n 0da d 8bv 8c 8h t dy 0ft ag 9o 8g 8m 9g cø Servitutareal(89 m²) Forventet arbejdsareal(90 m²) :000 0-0-0

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

FÆLLESBO AFD A U G U S T R E V. 6

FÆLLESBO AFD A U G U S T R E V. 6 FÆLLESBO AFD. 107 2 7. A U G U S T 2 0 1 8 R E V. 6 FORELØBIG HELHEDSPLAN FÆLLESBO - AFD. 107 Eksisterende boliger Antal: 441 Boliger med tilgængelighed Antal: 144 (32% af 441) boliger med sammenlægning

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter, maj 007, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, indskrivelige

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

LOKALPLAN GUG ERHVERV OG SPORTSANLÆG INDKILDEVEJ

LOKALPLAN GUG ERHVERV OG SPORTSANLÆG INDKILDEVEJ LOKALPLAN 07-021 ERHVERV OG SPORTSANLÆG INDKILDEVEJ GUG SEPTEMBER 1999 Matrikelkort: Bilag 1 Lokalplan 07-021 Erhverv og sportsanlæg, Indkildevej, Gug 9r "ak" Motorvej 9o "p" 9cx 9n 9cx 6dg

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

A BCDE EAF AE C C C C AE A C CD C A B C DEFA A B B

A BCDE EAF AE C C C C AE A C CD C A B C DEFA A B B C C C AE A C CD C A B C DEFA A B B F A A F F D EFF AA C A B B D B D D B F B D B C C C AE A C C E C AB CDE BF FAB E A A DA A B B A AB A B F B BB A B A AB B A A B B B A AB E A B A BB D A AB DA BB BB B B

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

Sorø 2004. Opgaver, geometri

Sorø 2004. Opgaver, geometri Opgaver, geometri 1. [Balkan olympiade 1999]. For en given trekant ABC skærer den omskrevne cirkel BC s midtnormal i punkterne D og E, og F og G er spejlbillederne af D og E i BC. Vis at midtpunkterne

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Svar på opgave 337 (Februar 2017) ny version d. 21/3-2017

Svar på opgave 337 (Februar 2017) ny version d. 21/3-2017 Svar på opgave 337 (Februar 07) ny version d. /3-07 I nedenstående besvarelse er der problemer med manglende ^ (hat) over visse vektorer. Evt. papirkopi kan rekvireres hos Jens Carstensen. Opgave: I ABC

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter 2, jnur 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 2 Disse noter omhndler sætninger om treknter, trekntens ydre røringscirkler, to cirklers rdiklkse smt Simson- og Eulerlinjen i en treknt.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

Slagelse Kommune Spildevandsplan Tillæg 6 - kloakering af Bildsø Strand Kalundborg Sorø Slagelse Korsør Næstved Skælskør

Slagelse Kommune Spildevandsplan Tillæg 6 - kloakering af Bildsø Strand Kalundborg Sorø Slagelse Korsør Næstved Skælskør Slagelse Kommune Spildevandsplan 2015-2018 Tillæg 6 - kloakering af Bildsø Strand Kalundborg Teknik og Miljø 2017 Sorø Slagelse Korsør Næstved Skælskør Bildsø Strand - kloakering Tillæg 6 til digital spildevandsplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august Inversion

Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august Inversion Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august 2007 1 Inversion Inversion er en bestemt type transformation af planen, og ved at benytte transformation på en geometrisk problemstilling

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 1 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 SOMMERHUSOMRÅDER

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 SOMMERHUSOMRÅDER SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 SOMMERHUSOMRÅDER SÆLVIG HUSE LANGEMARK VESTERLØKKEN DECEMBER 1995 REDEGØRELSE I henhold til Planlovens 34, stk. 3 er sommerhusområder, 1) områder, som i en bygningsvedtægt

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

Paradokser og Opgaver

Paradokser og Opgaver Paradokser og Opgaver Mogens Esrom Larsen Vi modtager meget gerne læserbesvarelser af opgaverne, samt forslag til nye opgaver enten per mail (gamma@nbi.dk) eller per almindelig post (se adresse på bagsiden).

Læs mere