Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring"

Transkript

1 Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

2 Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom statistik 3 Statistik for Kritisk Sygdom 4 International sammenligning 5 Referencer Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

3 0 Resumé Denne rapport er den tredje samlede rapport som resultat af statistiksamarbejdet vedrørende Kritisk Sygdom. Kritisk Sygdom skaderne opgøres efter skadesår, dvs. det kalenderår hvor diagnosen stilles for den kritiske sygdom. Opgørelsesmetoden betyder at der på opgørelsestidspunktet vil mangle IBNR skaderne, altså skader indtruffet i skadesårene, men endnu ikke anmeldt. Dette gælder særligt for det seneste skadesår Det forventes at der for 2005 vil blive anmeldt yderligere knapt 6 % skader. Statistikken er baseret på indberetninger fra 14 forsikringsselskaber og pensionskasser, der tilbyder deres kunder eller medlemmer forsikring ved Kritisk Sygdom. I analysen indgår indberetninger for årene 2001 til Det samlede antal policer udgør ultimo 2005 knapt 2,0 millioner policer, hvoraf mænd udgør 56,1 % og kvinder 43,9 %. Følgende figur viser antal policer i forhold til befolkningstallet i 5-års aldersklasser. 100% 90% 80% 70% 60% Andel 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alder Forsikringspopulationen ultimo 2005 som andel af befolkningen, opdelt i 5-års aldersklasser Der er indberettet udbetalinger for Kritisk Sygdom indtruffet i perioden , heraf 56,3 % for mænd og 43,7 % for kvinder, hvilket stort set svarer til kønsfordelingen i forsikringspopulationen. Hertil skal lægges yderligere godt 500 skader fra 2005 som forventes anmeldt efterfølgende. Der er udbetalt knapt 3,1 mia. kr. i Kritisk Sygdom erstatninger for skader indtruffet i perioden Udbetalingerne har været stigende over årene. For skader indtruffet i 2004 er der udbetalt erstatninger på knapt 716 mio. kr og i 2005 godt 746 mio. kr. i erstatninger. For 2005 forventes det at der skal udbetales yderligere knapt 43 mio. kr. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

4 For skader indtruffet i 2004 har mænd i gennemsnit fået udbetalt kr. og kvinder kr. Den gennemsnitlige udbetaling er steget over skadesårene, mest for mænd sådan at den i 2004 og 2005 stort set er ens. Mænd Diagnose Antal % Kræft ,1 Blodprop i hjertet ,1 Hjernen ,5 Hjertekaroperation ,8 Hjerteklapoperation 522 2,5 Dissemineret sclerose 337 1,6 Kronisk nyresvigt 288 1,4 Øvrige 865 4,1 Total Kvinder Diagnose Antal % Kræft ,7 Hjernen ,6 Blodprop i hjertet 809 4,9 Dissemineret sclerose 770 4,7 Hjertekaroperation 612 3,7 Godartede svulster 152 0,9 Kronisk nyresvigt 137 0,8 Øvrige 589 3,6 Total Antal Kritisk Sygdom skader opdelt efter diagnose Tabellen viser fordelingen af årsag til Kritisk Sygdom. Kræft er for mænd årsag til 40 % og for kvinder årsag til 70 % af Kritisk Sygdom skaderne. Forkalkningssygdomme i hjerte- og hjernekar er årsag til omkring 53 % af Kritisk Sygdom skaderne for mænd og omkring 20 % af Kritisk Sygdom skaderne for kvinder. Afsnit 4 indeholder en international sammenligning af årsager til Kritisk Sygdom. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

5 1 Indledning Denne rapport er den tredje samlede rapport som resultat af statistiksamarbejdet vedrørende Kritisk Sygdom. Datagrundlaget er til denne rapport udvidet med data for opgørelsesåret 2005, ligesom endnu et selskab har indberettet data. Rapporten adskiller sig i lighed med den forrige rapport ( Kritisk Sygdom 2004 ) i væsentlig grad fra Kritisk Sygdom 2003, ved at Kritisk Sygdom skaderne opgøres efter skadesår, dvs. det kalenderår hvor diagnosen stilles for den kritiske sygdom. Observationerne viser at der i 2005 stadig blev anmeldt Kritisk Sygdom skader fra Hvis antallet af forsikrede stiger og der kan gå årevis før skader anmeldes, så vil årets skader være resultat af en mindre bestand. Sammenholdes årets skader med den aktuelle bestand vil det give et forkert indtryk af risikoen. Det har også vist sig i de senere år at skader typisk anmeldes hurtigere efter skadestidspunktet. Det kan fx skyldes et større kendskab til forsikringen. Alle disse fejlkilder forsvinder hvis skader føres tilbage til skadesåret. Det giver imidlertid det problem at vi ikke har kendskab til alle skader, især ikke for det seneste skadesår Vi har på basis af indberetninger fra skadesårene estimeret det forventede antal skader som endnu ikke er anmeldt ved opgørelsen. For 2005 forventes der yderligere knapt 6 % anmeldelser. Forsikringen Forsikring ved Kritisk Sygdom er et forsikringsprodukt for erhvervsaktive personer, hvor der udbetales en sum, i tilfælde af at der bliver diagnosticeret en af en række nærmere definerede alvorlige sygdomme. De mest almindelige kritiske sygdomme er kræft, blodprop i hjertet, slagtilfælde, nyresvigt og organtransplantation. I Danmark får omkring personer årligt diagnosticeret cancer, og mellem personer får en blodprop i hjertet. Forsikringsproduktet Kritisk Sygdom har derfor relevans for mange mennesker. De senere års erfaringer med forsikringsdækningen har vist at det er af afgørende betydning for Kritisk Sygdomsproduktets succes, at forsikringens design, administration og skadesbehandling holdes enkel, for på den måde at gøre forsikringens indhold overskuelig for kunderne og præmierne lave. Kun med et forholdsvis enkelt produkt, hvor prissætning sættes efter forekomst og definition er korrekt, kan forsikring ved Kritisk Sygdom blive et konkurrencedygtigt forsikringstilbud. Undersøgelsens formål er at undersøge forekomsten af Kritisk Sygdom i den forsikrede population, samlet og for hver af de omfattede diagnoser. Det har stor nytteværdi at finde de alderspecifikke incidenser, at følge udviklingen over tid og at sammenligne betydningen af en række baggrundsoplysninger. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

6 Befolkningsstatistik Med et forholdsvis nyt forsikringsprodukt som Kritisk Sygdom er det vigtigt at følge udbredelsen af produktet blandt forsikringstagerne og analysere udviklingen i skader, således at produktet løbende kan blive justeret efter behov og erfaring. Tidligere blev prissætningen af produktet hovedsagelig baseret på statistik omkring sygdomsforekomst i befolkningen som helhed, og diverse formodninger om udviklingen i forekomst, hvilket ikke er præcist. Denne statistik er baseret på erfaringerne fra de forsikrede og giver et tydeligt billede af forløbet og kan bidrage til en mere sikker og præcis prissætning. En fælles branchestatistik bidrager derfor til, at prisen på dækningen kan fastsættes på baggrund af den reelle forekomst i forsikringspopulationen. For forbrugerne betyder det at tariferingen i større grad afspejler de reelle forsikringsmæssige erfaringer og ikke det enkelte selskabs gode eller dårlige skadeserfaringer i et enkelt år. Udviklingen i skader Den fælles indberetning kan afdække eventuelle problemfelter i skadesbehandlingen, og dermed danne basis for forbedringer. En samlet statistik kan medvirke til at identificere generelle problemstillinger omkring produktet, danne grundlag for en justering af praksis og udvikling af produktet samt en forbedring af informationsindsatsen overfor kunderne. På sigt vil en større og mere sikker viden kunne give mulighed for at forsikre flere personer, begrænse restriktioner og forlænge dækningen. En detaljeret statistik giver mulighed for at identificere grupper med et dårligt forløb, og eventuelt mulighed for at statistikken kan bruges præventivt i virksomhederne. En nærmere vurdering af de afviste skader kan bidrage til en mere målrettet indsats overfor typiske misforståelser og uklarheder. Rapporten er udarbejdet af Allan Deis Peder Frederiksen Videncenter for Helbred og Forsikring for Forsikring & Pension Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

7 2 Baggrund for Kritisk Sygdom statistik Statistikken er baseret på indberetninger fra 14 forsikringsselskaber og pensionskasser, der tilbyder deres kunder eller medlemmer forsikring ved Kritisk Sygdom. I analysen indgår indberetninger for opgørelsesårene 2001 til Indberetningen for et opgørelsesår består af opgørelser af bestanden af forsikrede primo og ultimo, samt data for skader der er anmeldt i opgørelsesåret. Detaljer omkring dataformat og indberetning kan findes i Databeskrivelse for Kritisk Sygdom Statistik (2004). Tabel 2.1 giver en oversigt over de selskaber der har bidraget til statistikken. Ikke alle selskaber bidrager med data for alle opgørelsesår, hvilket der bør tages hensyn til ved sammenligninger på tværs af opgørelsesårene. Deltagende selskaber ALKA forsikring AP Pension Codan Forsikirng Danica Pension Finanssektorens Pensionskasse (FSP) Forenede Gruppeliv Industriens Pension Lægernes Pensionskasse Nordea Liv og Pension Pen-Sam PensionDanmark Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) PFA Pension Topdanmark 2.1 Selskaber der har bidraget med data til statistikken for Forsikring ved Kritisk Sygdom Forsikringsproduktet Kritisk Sygdom er ikke et standard forsikringsprodukt, og selskaberne benytter forskellige forsikringsbetingelser. Det betyder at der kan være forskel på hvilke diagnoser der er omfattet af forsikringen og på kriterierne for diagnoserne. Tabel 2.2 giver en samlet oversigt over de diagnoser selskaberne benytter. Udviklingen er gået mod at inkludere flere diagnoser i forsikringsproduktet. Tabel 2.3 viser hvor mange af selskaberne der i hvert af opgørelsesårene inkluderer hver enkelt diagnose. Som det vil fremgå af tabel 2.3 så er de mest betydende diagnoser omfattet af Kritisk Sygdoms forsikringen i alle selskaber i alle opgørelsesår. Der kan være forskel på diagnosekriterierne for samme Kritiske Sygdom mellem selskaberne, ligesom diagnosekriterierne kan være ændret i løbet af opgørelsesårene for nogle selskaber. Det ligger ikke inden for denne rapports mål at vurdere betydningen af disse forskelle, og der tages derfor ikke hensyn til dette ved analysen af diagnoserne. En række af selskaberne skelner ved indberetningen af skader ikke mellem 2a (Hjerneblødning eller Blodprop i hjernen) og 2b (Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer), hvorfor Hjernen eller Sygdomme i hjernen benyttes som en fælles betegnelse for disse diagnoser i de følgende analyser. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

8 Kode Tekst 1a Kræft, leukæmi og lymfomer 1b Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv 2a Hjerneblødning (slagtilfælde) eller blodprop i hjernen (apopleksi) 2b Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) 3a Blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt) 3b Hjertekaroperation på grund af kranspulsåreforkalkning (bypass eller PCI) 3c Kronisk hjertesvigt 4 Hjerteklapoperation på grund af hjerteklapfejl 5 Kronisk nyresvigt 6 Større organtransplantation 8a Dissemineret sclerose (DS) 8b Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom 8c Parkinson sygdom (paralysis agitans, rystelammelse) 8d Myasthenia gravis 8e Alzheimers sygdom og beslægtede fremadskridende demenssygdomme 8f Muskelsvind 9a HIV-infektion erhvervet ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte 9b AIDS 10 Blindhed 11 Døvhed 12 Større forbrændinger 13a Pusholdig hjerne- eller hjernehindebetændelse 13b Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid 13c Creutzfeldt-Jacobs sygdom 15 Røveri 2.2 Samlet oversigt over diagnoser der kan være omfattet af forsikring ved Kritisk Sygdom Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

9 Tekst Antal selskaber der har bidraget med skadesdata Kræft Godartede svulster Hjerneblødning, blodprop i hjernen Aneurisme Blodprop i hjertet Hjertekaroperation Kronisk hjertesvigt Hjerteklapoperation Kronisk nyresvigt Større organtransplantation Dissemineret sclerose (DS) ALS Parkinsons sygdom Myasthenia gravis Alzheimers sygdom Muskelsvind HIV-infektion AIDS Blindhed Døvhed Større forbrændinger Hjerne- eller hjernehindebetændelse Borreliainfektion Creutzfeldt-Jacobs sygdom Røveri Tabellen beskriver de 14 selskaber der har leveret risikodata for Opgørelse af antal selskaber hvor den enkelte diagnose er omfattet af forsikringsbetingelserne for Kritisk Sygdom for Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

10 3 Statistik for Kritisk Sygdom Forsikringspopulationen I alt er der indberettet data for knapt 2,0 mio. policer ultimo 2005, mod 1,9 mio. ultimo 2004 og 1,8 mio. ultimo ,1 % af de forsikrede var mænd og 43,9 % kvinder. Bestanden er opgjort som antal policer da hver forsikrede kan have flere forsikringer som indgår i statistikken, enten i samme selskab eller i forskellige selskaber. En tidligere opgørelse viser at der i mindst 10 % af tilfældene er tale om mere end en forsikring. Af figur 3.1, som viser aldersfordelingen for de forsikrede, fremgår det at forsikringspopulationen aldersmæssigt er jævnt fordelt over hele aldersklassen år, toppende i aldersklassen år. 15% 10% Andel 5% 0% Alder 3.1 Aldersfordeling for populationen af forsikrede ultimo 2005 I figur 3.2 er antal forsikrede inddelt i 5-års aldersklasser og sammenholdt med de tilsvarende aldersklasser i befolkningen. En del af de forsikrede har som nævnt flere policer, men figuren antyder kraftigt at over halvdelen af befolkningen i alderen år har en Kritisk Sygdom forsikring. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

11 100% 90% 80% 70% 60% Andel 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alder 3.2 Forsikringspopulationen ultimo 2005 som andel af befolkningen, opdelt i 5-års aldersklasser Udbetalinger I perioden er der samlet indberettet udbetalinger for Kritisk Sygdom, heraf 56,3 % for mænd og 43,7 % for kvinder. Det svarer stort set til kønsfordelingen i forsikringspopulationen. Tabel 3.3 viser antal udbetalinger i perioden, fordelt på skadesår og køn. Data er opgjort efter skadesår, altså det år hvor diagnosen for sygdommen er stillet. Da data typisk er indberettet medio 2006, vil der især for skadesåret 2005 være mange skader, der endnu ikke er anmeldt. Tallet for 2005 vil derfor være for lavt, vores estimat er at der skal lægges ca. 6 % til antallet, for både mænd og kvinder. Notationen 2005 benyttes for at gøre opmærksom på den manglende rapportering i tabellerne. Mænd Kvinder Total Skadesår Antal % Antal % Antal % , , , , , , , , , , , , Antal udbetalinger for Kritisk Sygdom, fordelt efter køn og skadesår Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

12 For hovedparten af udbetalingerne er der oplyst et diagnosetidspunkt for den Kritiske Sygdom, hvilket gør det muligt at finde alder ved diagnosticering. Tabel 3.4 viser gennemsnit af fyldt alder ved skade (diagnosticering af Kritisk Sygdom), som er 50,7 år for mænd og 49,2 år for kvinder. Fra 2001 til 2005 er den gennemsnitlige alder ved skade steget med 1,1 år for mænd og 0,9 år for kvinder. Skadesår Antal Mænd Kvinder Total Gns. Gns. alder Antal alder Antal Gns. alder , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 3.4 Gennemsnitsalder ved diagnosticering af Kritisk Sygdom, opgjort efter køn og skadesår Tabel 3.5 viser den gennemsnitlige og samlede forsikringssum udbetalt ved Kritisk Sygdom. Udbetalingerne er opgjort efter skadesår. Opgørelsen svarer derfor ikke til andre tilgængelige opgørelser, der typisk opgør de samlede udbetalinger efter det år hvor udbetalingen er sket. Der er i alt udbetalt 3,1 mia. kr. i Kritisk Sygdom erstatninger for skader indtruffet i perioden Udbetalingerne har været stigende fra 2001 til For skader indtruffet i 2004 er der udbetalt erstatninger på knapt 716 mio. kr., og for skader indtruffet i 2005 er der foreløbigt udbetalt godt 746 mio. kr. For skader indtruffet i 2004 har mænd i gennemsnit fået udbetalt kr. og kvinder kr. Det observeres, at den gennemsnitlige udbetaling er steget over skadesårene, mest for mænd, sådan at den i 2004 og 2005 er stort set ens for de to køn. Skadesår Gns. kr. Mænd Kvinder Total Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet tkr. kr. tkr. kr. tkr Gennemsnitlig og samlet forsikringssum udbetalt ved Kritisk Sygdom, opgjort efter køn og skadesår Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

13 Skadesårsager for mænd Fordelingen af skader på skadesårsager (Kritisk Sygdom diagnose) er forskellig for mænd og kvinder, hvorfor de to køn behandles hver for sig. Tabel 3.6 viser antal udbetalinger for mænd opdelt efter den Kritisk Sygdom diagnose der har givet anledningen til udbetalingen. De hyppigst forekommende diagnoser er kræft med 40,1 %, blodprop i hjertet med 20,1 %, hjernesygdomme (blodprop, blødning og aneurisme) med 16,5 % og hjertekaroperation med 13,8 % Tillægges andelen på 2,5 % for hjerteklapoperation udgør kræft og forkalkningssygdomme 93,0 % af samtlige udbetalinger for mænd. Ingen af diagnoserne i gruppen af øvrige står for over 1 % af skaderne. I princippet bør blodprop i hjertet og operation af hjertekar behandles som én sygdom. Operationen udføres bl.a. for at forebygge blodprop og mange vil opfylde begge kriterier Diagnose Antal % Antal % Antal % Kræft , , ,1 Blodprop i hjertet , , ,1 Hjernen , , ,5 Hjertekarop , , ,8 Hjerteklapop , , ,5 Diss. sclerose 262 1,6 75 1, ,6 Kronisk nyresvigt 249 1,5 39 0, ,4 Øvrige 626 3, , ,1 Total Antal Kritisk Sygdom for mænd opdelt efter diagnose og skadesår 50% 40% 30% Andel 20% 10% 0% Kræft Blodprop i hjertet Hjernen Hjertekar operation Hjerteklap operation Dissemineret sclerose Kronisk nyresvigt Diagnose 3.7 Udviklingen i andel af Kritisk Sygdom for de væsentligste diagnoser for mænd Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

14 Figur 3.7 viser udviklingen i skader som grafik. For kræft ses en mindre stigning i andelen af udbetalinger fra 2001 til En mulig årsag til dette kan være at flere selskaber har udvidet dækningen til at dække gentagne tilfælde, hvis der er gået mere end ti år siden sidste tilfælde. Gennemsnitlig alder Diagnose Kræft 49,6 49,7 50,7 51,0 51,2 50,5 Blodprop i hjertet 50,9 51,1 51,6 51,8 51,4 51,4 Hjernen 51,3 50,5 51,0 51,1 51,0 51,0 Hjertekarop. 52,0 52,4 52,8 52,9 52,9 52,6 Hjerteklapop. 51,8 49,1 51,1 51,2 51,7 51,1 Diss. sclerose 42,2 42,5 42,9 44,5 43,3 43,2 Kronisk nyresvigt 46,0 47,2 46,1 45,7 46,1 46,1 Øvrige 44,4 44,4 47,1 46,1 48,8 46,6 Total 50,1 50,2 50,9 51,0 51,2 50,7 3.8 Gennemsnitlig alder ved diagnosticering af Kritisk Sygdom for mænd opgjort for de betydeligste diagnoser Tabel 3.8 viser den gennemsnitlige alder ved diagnosetidspunktet for mænd, opgjort efter diagnose. Gennemsnitsalderen ligger på 50,7 år. De hyppigste diagnoser diagnosticeres i 50 års alderen. Da stort set alle forsikrede er under 60 år, vil disse gennemsnit pr. definition også ligge under 60 år. For hovedparten af diagnoserne vil et tilsvarende gennemsnit for befolkningen ligge betydeligt højere. For de hyppigste diagnoser adskiller den gennemsnitlige alder sig ikke væsentligt fra det fælles gennemsnit på 50,7 år, heller ikke i de enkelte skadesår. Af de viste diagnoser er det kun dissemineret sclerose, med en gennemsnitlig alder på 43,2 år, der naturligt ligger lavere end det fælles gennemsnit. Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Øvrige Kronisk nyresvigt Dissemineret sclerose Hjerteklap operation Hjertekar operation Hjernen Blodprop i hjertet Kræft 30% 20% 10% 0% Alder 3.9 Andelen af Kritisk Sygdom for mænd opgjort efter diagnose og aldersklasse ( ) Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

15 Der er stor forskel på hvilken diagnose der hyppigst fører til Kritisk Sygdom i de forskellige aldersklasser. Figur 3.9 viser den samlede andel ( ) for hver diagnose opgjort i 5- års aldersklasser. Det viser sig at for yngre mænd er kræft årsag til over 50 % af udbetalingerne. Blodprop i hjertet og operation af hjertekar får større og større betydning efter alder 40. Forkalkningssygdomme i hjerte- eller hjernekar er årsag til omkring halvdelen af udbetalingerne efter alder 40. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

16 Skadesårsager for kvinder Fordelingen på skadesårsager (Kritisk Sygdom diagnose) for kvinder er helt forskellig fra mænd. Hvor kræft var årsag til 40,1 % af udbetalingerne for mænd, så fremgår det af tabel 3.10 at kræft er årsag til 69,7 % af udbetalingerne for kvinder. Brystkræft er dominerende årsag. Forkalkningssygdommene i hjernen og i hjertet udgør tilsammen 20,2 % af udbetalingerne. For mænd er denne andel over 50 %. Det er overraskende at 11,6 % af skaderne skyldes apopleksi i hjernen. Dissemineret sclerose, som typisk diagnosticeres i års alderen, udgør 4,7 % af udbetalingerne. For mænd er den tilsvarende andel på 1,6 %. Ingen af diagnoserne i gruppen af øvrige står for over 1 % af skaderne Diagnose Antal % Antal % Antal % Kræft , , ,7 Hjernen , , ,6 Blodprop i hjertet 638 5, , ,9 Diss. sclerose 603 4, , ,7 Hjertekarop , , ,7 Godart. svulster 129 1,0 23 0, ,9 Kronisk nyresvigt 112 0,9 25 0, ,8 Øvrige 439 3, , ,6 Total Antal Kritisk Sygdom for kvinder opdelt efter diagnose og skadesår 80% 70% 60% 50% Andel 40% 30% 20% 10% 0% Kræft Hjernen Dissemineret sclerose Blodprop i hjertet Hjertekar operation Godartede svulster Kronisk nyresvigt Diagnose 3.11 Udviklingen i andel af Kritisk Sygdom for de væsentligste diagnoser for kvinder Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

17 Figur 3.11 viser udviklingen fra 2001 til 2005 for de betydeligste diagnoser som andel af samtlige udbetalinger for kvinder. Kræft stiger fra 69,6 % til 71,2 %. Blodprop i hjertet falder fra 5,7 % til 4,5 %, og operation af hjertekar stiger fra 2,8 % til 4,2 %. Den øgede andel med operation af hjertekar kan skyldes et større behandlingstilbud, men vi så ikke samme tendens for mænd. Gennemsnitlig alder Diagnose Kræft 49,0 49,3 49,8 50,0 49,9 49,7 Hjernen 48,8 49,5 49,4 48,6 48,7 49,0 Blodprop i hjertet 50,8 50,5 50,7 51,4 51,8 51,0 Diss. Sclerose 43,5 40,5 39,3 41,1 41,9 41,3 Hjertekarop. 51,4 50,8 52,2 52,3 50,9 51,6 Godart. svulster 47,5 43,6 51,3 45,6 44,9 46,4 Kronisk nyresvigt 43,6 46,6 47,3 47,0 45,8 46,3 Øvrige 45,2 44,0 46,4 48,2 50,6 47,2 Total 48, , ,3 8 49, ,5 9 49, Gennemsnitlig alder ved diagnosticering af Kritisk Sygdom for kvinder opgjort for de betydeligste diagnoser Tabel 3.12 viser gennemsnitlig alder ved diagnosticering af de mest betydende skadesårsager. Som for mænd er det kun dissemineret sclerose der adskiller sig fra den fælles gennemsnitlige alder, med et gennemsnit på 41,3 år. Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Øvrige Kronisk nyresvigt Godartede svulster Hjertekar operation Dissemineret sclerose Blodprop i hjertet Hjernen Kræft 30% 20% 10% 0% Alder 3.13 Andelen af Kritisk Sygdom for kvinder opgjort efter diagnose og aldersklasse ( ) Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

18 Når andelen af skadesårsager for kvinder opgøres i aldersklasser (figur 3.13), viser der sig et helt andet mønster end for mænd. Hvor kræft for mænd udgjorde en faldende andel med stigende alder, udgør kræft en stigende andel for kvinder. Den lave gennemsnitsalder ved diagnose for dissemineret sclerose viser sig som forventet ved en meget høj andel blandt de yngre kvinder. Blodprop i hjertet og operation af hjertekar udgør også for kvinder en stigende andel med alderen, men på et betydeligt lavere niveau. Sygdommene i hjernen (blødning, blodprop og aneurisme) ligger konstant på et højt niveau med 10 % af udbetalingerne, også for de unge hvilket er overraskende. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

19 4 International sammenligning Gen Re udgav i 2003 en analyse af Kritisk Sygdom; Dread Disease Survey 2003 Hong Kong, Malaysia and Singapore. Denne rapport indeholder en international sammenligning af årsagerne til Kritisk Sygdom. I tabellerne nedenfor er de danske tal fra denne analyse tilføjet Gen Re s opgørelse. DK Taiwan UK Australien Syd Afrika Periode Dur. 2+ Dur. 2+ Kræft 40,1 % 73,3 % 41,1 % 43,0 % 29,2 % Hjertetilfælde 20,1 % 9,1 % 31,2 % 27,5 % 57,0 % Slagtilfælde 16,5 % 5,4 % 8,6 % 1,9 % 7,4 % Bypass operation 13,8 % 2,3 % 7,1 % 7,8 % * Dissemineret sclerose 1,6 % * 3,6 % * * Nyresvigt 1,4 % 7,5 % 0,8 % 0,3 % * Organ transplantation 0,5 % 0,4 % 0,5 % * * PTD * 2,2 % 7,1 % * * Øvrige 6,1% 0,0 % 0,0 % 19,4 % 6,4 % Kilde: Dread Disease Survey (*:ikke oplyst) 4.1 Kritisk Sygdom for mænd fordelt på diagnoser for et udvalg af lande Tabel 4.1 viser at andelen med kræft blandt Kritisk Sygdom skader for danske mænd er på niveau med Storbritannien og Australien. Der er en større andel hjertekaropererede, men til gengæld mindre andel med hjertetilfælde (blodprop). Andelen med slagtilfælde (hjerneblødning og blodprop i hjernen) ligger betydeligt højere i Danmark. DK Taiwan UK Australien Syd Afrika Periode Dur. 2+ Dur. 2+ Kræft 69,7 % 88,1 % 74,4 % 82,0 % 73,8 % Hjertetilfælde 4,9 % 0,9 % 2,3 % 3,3 % 12,3 % Slagtilfælde 11,6 % 1,8 % 6,5 % 4,7 % 12,3 % Bypass operation 3,7 % 0,4 % 0,8 % 0,0 % * Dissemineret sclerose 4,7 % * 8,6 % * * Nyresvigt 0,8 % 7,8 % 0,5 % 0,0 % * Organ transplantation 0,2 % 0,1 % 0,0 % * * PTD * 0,9 % 6,9 % * * Øvrige 4,3 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 1,5 % Kilde: Dread Disease Survey (*:ikke oplyst) 4.2 Kritisk Sygdom for kvinder fordelt på diagnoser for et udvalg af lande For kvinder ligger andelen med kræft på niveau med Storbritannien, men både med hensyn til hjertetilfælde, operation af hjertekar og slagtilfælde ligger de danske kvinder højere, mens andelen med dissemineret sclerose er lavere. For både mænd og kvinder har Storbritannien en stor andel med PTD (Permanent Total Disability), en diagnose der ikke er omfattet af de danske Kritisk Sygdom forsikringer. Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

20 5 Referencer Dread Disease Survey 2003, Hong Kong, Malaysia and Singapore, Gen Re Life Health (2003) Databeskrivelse for Kritisk Sygdom Statistik, Helbred & Forsikring (2004) Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2003, Videncenter for Helbred og Forsikring (2005) Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2004, Videncenter for Helbred og Forsikring (2006) Udarbejdet af Helbred & Forsikring Kritisk Sygdom

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer

Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer 3.78.3 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 1 Dækningsområde Aftalen dækker

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE

Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn

ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

Din lokale kontaktperson i IP

Din lokale kontaktperson i IP Din lokale kontaktperson i IP Christian Dollerup Kundechef for det nordlige Jylland 40 10 99 20 cd@industrienspension.dk Eigil Nybo Damsgaard Kundechef for Midtjylland 27 13 05 13 eida@industrienspension.dk

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Kursus for TR-kollegierne

Kursus for TR-kollegierne Kursus for TR-kollegierne 08-09-2017 1. Ny pensionsaftale pr. 1. september 2017 2. Kort om pensionsordningen 3. Ændring af PFA Erhvervsevne 4. Opsparing 5. PFA EarlyCare 6. PFA Helbredssikring 7. Rådgivning

Læs mere

Til Samtlige enheder I Grønlands Selvstyre. Vejledning om nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse. Indledende bemærkninger:

Til Samtlige enheder I Grønlands Selvstyre. Vejledning om nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse. Indledende bemærkninger: Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Til Samtlige

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1 Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010 side 1 Søfartens Lederes og jeres kontaktperson i PFA Navn: Titel: Email: Jens Nordentoft Kundechef jjn@pfa.dk Direkte tlf.: 39 17 55 18 Mobil: 20 49

Læs mere

SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM. Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende

SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM. Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE

GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE Bagside Forside Vigtigt! Læs vejledning på bagsiden, inden du udfylder helbredserklæringen. Hvad udgør dækningen? Ansøgning om optagelse i Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning nr. 85062. Du skal selv

Læs mere

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS TIL MEDARBEJDERE HOS Teknologisk Institut PENSIO NSO RD NING PÅ TEKNOLOGI SK INSTI TUT Teknologisk Institut har indgået en aftale med Danica Pension om en obligatorisk pension for ansatte omfattet af overenskomsten

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. 2015 01 01 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen... 2 2.1.

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD. Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD. Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-3, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension Forsikringsbetingelser for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) i AP Pension 01.01.2014 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Indholdsfortegnelse: 1 Aftalegrundlag 2 2 Optagelse 2 3 Urigtige

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV 2012 for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser, der er oprettet i henhold til lov om forsikringsaftaler, er

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-1, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

INFORMATION OG TILMELDING 2010

INFORMATION OG TILMELDING 2010 INFORMATION OG TILMELDING 2010 GRUPPELIV - for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangsudbetaling

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 30. oktober 2017 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 30. oktober 2017. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Nøgletalssammenligning

Nøgletalssammenligning Kommentar til nøgletalssammenligning for 1994-2010 Livs- og pensionsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser har siden 1995 været forpligtet til at offentliggøre 11 nøgletal i deres regnskaber.

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 30. september 2015 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0011 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-4, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 17. august 2012 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0006 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 22. september 2014 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0006 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2011) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME 49 Kr. pr. måned (i 2012) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Redegørelse om Patientledsagelse. Departementet for Familie og Sundhed

Redegørelse om Patientledsagelse. Departementet for Familie og Sundhed Redegørelse om Patientledsagelse Departementet for Familie og Sundhed UKA2008/8-19-36-47 1/26 Resume Denne redegørelse omfatter beregninger på omkostninger i forbindelse med at udvide muligheden for patientledsagelse

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for Business Danmark Forsikringsbetingelser 6596-5 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon

Læs mere