Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Bo Manderup Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget behandling Frigivelse af anlægsbeløb til nyt flytbart gulv på Panteren Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Til orientering...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Indstillingen tiltrådt. 2

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget behandling Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Ved 2. behandlingen af budget godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster. Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget blev det besluttet at oversende budgettet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Budgetsammendrag og investeringsoversigt med Valdemarstorvet fra 1. behandlingen er bilag 1 og 2 i denne sag. Der er mandag den 21. september 2015 indgået en bred aftale om budget Aftalen er indgået mellem Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Indholdet af denne aftale er det ændringsforslag til budgettet som fremgår af bilag 3, 4 og 5 (forligsteksten og oversigt med ændringer i driftsbudgettet samt ny investeringsoversigt). Derudover har der efter budgetforliget været behov for en række ændringer i budgettet af teknisk karakter. Disse er opsamlet i bilag 6 Borgmesterens tekniske ændringsforslag. Samlet set indeholder budgetforslag samt de to ændringsforslag følgende hovedtal for 2016: Overskud på ordinær drift 129,9 mio. kr. Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 73 mio. kr. Underskud på det brugerfinansierede område på 0,03 mio. kr. En styrkelse af kassebeholdningen på 18 mio. kr. I bilag 7 og 8 præsenteres de samlede konsekvenser af ændringsforslagene i et nyt budgetsammendrag og ny investeringsoversigt. Fristen for indsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 30. september 2015 kl Det bemærkes, at Enhedslisten mundtligt har tilkendegivet, at der vil blive fremsat ændringsforslag inden for den fastsatte frist. Budgetbemærkningerne vedlægges som bilag 9. De er endnu ikke tilrettet i tal og tekst med konsekvenserne af budgetaftalen, det vil blive tilrettet administrativt efter 2. behandlingen. Taksterne fremgår af vedhæftede bilag 10. Til behandlingen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er bilaget uændret i forhold til 1. behandlingen af budgettet. Der vil til mødet i Kommunalbestyrelsen blive udarbejdet reviderede takster for dagtilbudsområdet på baggrund af budgetaftalen. Taksterne beregnes som 25% af de budgetterede udgifter og er derfor afledte konsekvenser af budgetforliget. Budgetforslaget indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen ( 8 fritagelse). 3

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Som det har fremgået af materialet til budgetseminaret indebærer statsgaranti en væsentlig budgetsikkerhed for indtægtssiden og da konsekvensberegningerne samtidig viser en gevinst ved statsgarantien anbefaler administrationen at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2016 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret beskatningsprocent på 1,02 Indstillingerne J, K, L, M, N betyder, at der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale) samt kommunale ældreboliger (svarende til grundskyldsniveauet). Bilag: 1 Åben Budgetsammendrag med valdemarstorvet /15 2 Åben Investeringsoversigt med Valdemarstorvet /15 3 Åben Endelig budgetaftale inkl underskrifter.pdf /15 4 Åben Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf /15 5 Åben Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf /15 6 Åben Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx /15 7 Åben Nyt budgetsammendrag september 2015.xlsx /15 8 Åben Ny investeringsoversigt september 2015.xlsx /15 9 Åben Budgetbemærkninger Budget /15 10 Åben Forslag til takster alle udvalg.pdf /15 11 Åben Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_ _v1.pdf /15 12 Åben Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand og Redning / pdf 13 Åben Enhedslistens ændringsforslag - modtaget /15 Indstilling Administrationen indstiller, at A. Ændringsforslag fra V, C, O, B, A, SF godkendes. B. Borgmesterens tekniske ændringsforslag godkendes. C. Vedlagte forslag til takster godkendes, idet det bemærkes, at forslag til takster på dagtilbudsområdet ikke er beregnet. D. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau E. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 F. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 G. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 H. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 I. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskatning af faste ejendomme J. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling K. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskatning af faste ejendomme L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger M. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 N. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Ændringsforslag fra Enhedslisten af 29. september 2015 blev omdelt på mødet den 30. september Indstillingen anbefales. Forligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative anbefaler budgetforslag med bemærkning om, at besparelsesforslag som ikke gennemføres i budget 2016 som udgangspunkt ikke skal genfremsættes til budget Parterne er dog enige om at vurdere dette nærmere, når fagudvalgene går i gang med arbejdet med budget 2017, idet der kan være tale om en helt ny situation og at fravalgte forslag kan vise sig at være blandt de bedste, når bruttolisten for spareforslag til budget 2017 skal udarbejdes. Ændringsforslag fra Enhedslisten blev drøftet. Budgetforslagene oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. 5

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Frigivelse af anlægsbeløb til nyt flytbart gulv på Panteren Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling I budgetforliget for 2016 der blev indgået mandag den 21. september 2015 fremgår det, at parterne har aftalt, at DGI Huset Panteren skal have et nyt flytbart gulv i den 1500 kvadratmeter store hal Panteren. Parterne er enige om at fremme, at dette nye gulv etableres så hurtigt som muligt, hvorfor man har aftalt, at udgiften på 0,60 mio. kr. skal finansieres inden for anlægsbudgettet for 2015 afsat til Panteren. Anlægsbeløbet på 0,60 mio. kr. finansieres af rammen for anlæg af faciliteter på Panteren. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg 0,60 Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb -0,60 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke, at det samlede anlægsbudget afsat for 2015 udgør 6,05 mio. kr., hvoraf der resterer 5,51 mio. kr. Indstilling Administrationen indstiller, at at der bevilges og frigives 0,60 mio. kr. fra anlægspuljen til etablering af flytbart gulv på Panteren. beløbet finansieres af den afsatte ramme for anlæg af faciliteter på Panteren. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Indstillingen anbefales. 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Kirstine Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om almene boliger 160 n Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Rødegårdhaven består af 19 andelsboliger, der i 2006 blev opført i udkanten af Præstø. Andelsboligforeningen betegnes som sund, attraktiv, veldrevet og pænt vedligeholdt. Der er ingen tomme andele. Foreningen har 2 realkreditlån i Realkredit Danmark, der blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i Den tidligere Præstø Kommune har i 2006 stillet garanti på 18,75 % for de 2 lån. Revisionsfirmaet Vadestedet har nu på vegne af andelsboligforeningen rettet henvendelse til kommunen og søgt om forlængelse af den kommunale garantistillelse, da foreningens ene lån skal lægges om. Det ene lån på kr. har en restløbetid på 21,5 år, og der betales afdrag hver måned. Det lån, der skal lægges om, er på kr. og har også en restløbetid på 21,5 år. Dette lån har været med afdragsfrihed i 10 år. Det afdragsfrie lån har følgende specifikationer: Hovedstol på kr. Kontantrestgæld på kr. Flexlån med variabel rente Afdragsfrihed indtil den 31. marts 2016 Når afdragsfriheden ophører den 31. marts 2016, vil den årlige ydelse for lånet stige med kr. i 2016 og kr. i Stigningen bliver så høj, at de nuværende beboere vil få svært ved at betale huslejen, og fremtidige salg af andelene vil dermed også blive sværere. I værste fald kan det medføre tomme boliger, som de øvrige andelshavere må afholde udgifterne til. Hvis andelshaverne ikke kan betale eller af sig selv ophører med betalingerne, således af foreningen går konkurs, kan det udløse den kommunale garanti, der blev stillet i Bestyrelsen for andelsboligforeningen og revisionsfirmet har derfor holdt møde med Realkredit Danmark for at drøfte den fremtidige finansiering. Realkredit Danmark har anbefalet andelsboligforeningen at ophøre med afdragsfrihed i det nye lån, således af der fremover afdrages på gælden. Revisionsfirmaet har oplyst til kommunen, at andelshaverne har udtrykt velvilje overfor dette. Realkredits finansieringsforslag går ud på, at der optages ét nyt samlet lån, der erstatter de nuværende 2 lån. Dermed kan der drages nytte af den lave rente, således at lån nr. 1 ikke fortsætter med den nuværende rente, der er højere. Det understreges, at det nye lån, der erstatter de 2 gamle lån, bliver med faste afdrag. Oplysninger om lån og kommunegarantien Type Hovedstol Kommunal garanti pr. Restløbetid Restgæld pr

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lån 1 Kontantlån med afdrag kr kr. 21,5 år kr. Lån 2 Rentetilpasning m/afdragsfrihed kr kr. 21,5 år kr. Som det fremgår af skemaet er der ca. 21 år tilbage, hvor der skal afdrages på lån. Lånerestgælden på begge lån er samlet kr., og den samlede kommunale garanti er 18,75 % af restgælden, hvilket beløber sig til kr. Hvis de 2 eksisterende lån omlægges til ét helt nyt lån på i alt kr., forlænges løbetiden fra de nuværende 21,5 år til 30 år. Hvis denne omlægning af lånene gennemføres, forlænges både lånets løbetid og kommunens garanti med 9 år. Det medfører dog også, at foreningen ikke længere har afdragsfrihed, idet man begynder at afdrage på lånet ved hver termin. Stigningen i boligafgiften for de største lejligheder på 90 m2 vil blive på cirka kr. pr. måned, således at der efter omlæggelsen skal betales ca kr. pr. måned i husleje. De mindste lejligheder på 67 m2 vil stige ca kr., således at der efter omlæggelsen skal betales ca kr. i boligafgift. Dertil kommer udgifter til el, vand og varme. Administrationen vurderer, at huslejen i foreningen bør forblive på et niveau, der gør det muligt for andelshaverne og fremtidige købere af andelsboligerne at betale huslejen. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at forlænge kommunegarantien. Alternativet er som nævnt, at huslejen vil stige så meget, at foreningen fremover kan komme i økonomiske problemer, der i værste tilfælde udløser den kommunale garanti på ca. 4 mio. kr. Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen i 2013 godkendte, at Andelsboligforeningen Vognmandsmarken i Vordingborg fik forlænget sin garantiperiode med 10 år i forbindelse med omlægning af lån. Foreningen overgik fra afdragsfrihed til lån med faste afdrag. Slutteligt bemærkes det, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 blev orienteret om, at afdragsfriheden i 3 andelsboligforeninger udløber i 2016, hvoraf Rødegårdhaven var en af de nævnte foreninger. Som det fremgik af orienteringen er det for de fleste andelshavere ikke en realistisk mulighed at afdrage gælden på de resterende 20 år efter 10 år med afdragsfrihed. Derfor søges der i disse sager om omlægning til et nyt 30-årigt lån, så gælden kan blive delt ud over 30 år frem for kun 20 år, hvilket også er tilfældet i nærværende sag. Administrationen har kontaktet de 2 øvrige andelsboligforeninger med henblik på at få en dialog om udløb af afdragsfrihed og de deraf følgende låneomlægninger, der skal finde sted i løbet af Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at restgæld på nuværende garantistillelse, som oplyst i sagen udgør kr. pr. 30. juni Garantistillelse for nyt lån vil udgøre kr. Låneomlægningen vil herefter medføre øget garantistillelse på ca kr. samtidig med, at garantiperioden forlænges med 9 år. Bilag: 1 Åben Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m /15 omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø 2 Åben Supplerende notat til KB Andelsboligforeningen Rødegårdhaven /15 8

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Åben Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep pdf /15 4 Åben Beregninger fra Realkredit Danmark sep pdf /15 5 Åben Beregning fra Realkredit Danmark mrk. B.pdf /15 6 Åben Beregning fra Realkredit Danmark mrk. A.pdf /15 7 Åben Brev fra Revision Vadestedet af Yderligere beregninger om /15 Rødegårdhaven.pdf 8 Åben Revideret notat Andelsboligforening Rødegårdhaven.docx /15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, således at foreningen kan omlægge til et nyt 30-årigt lån med afdrag og deraf følgende forlængelse af kommunegarantien der dermed forøges med kr. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen og Mikael Smed anbefaler indstillingen. Thomas Christfort og Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet der ønskes et 30-årigt lån med fast rente. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo, Michael Larsen Notat af 14. september 2015 med yderligere oplysninger for låneomlægning, brev af 10. september 2015 fra Revision Vadestedet samt notat af 10. september 2015 fra Realkredit Danmark var udsendt pr. mail den 16. september Sagen udsat til kommende Kommunalbestyrelsesmøde. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Administrationen har bedt Revision Vadestedet om at fremsende yderligere beregninger vedrørende de lån, som andelsboligforeningen vil kunne optage. Revision Vadestedet har fået yderligere finansieringsforslag fra Realkredit Danmark, og disse er vedlagt som bilag. Der vedlægges revideret notat af 24. september Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort og Mikael Smed anbefaler administrationens oprindelige indstilling. Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet han ønsker at der optages et 30 årigt lån med fast rente. 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Der planlægges et ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 8. oktober 2015 kl Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2015 anbefales aflyst. 11

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt 2. Budget behandling 1. Budgetsammendrag med valdemarstorvet (125234/15) 2. Investeringsoversigt med Valdemarstorvet (125241/15) 3. Endelig budgetaftale inkl underskrifter.pdf (136119/15) 4. Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf (136120/15) 5. Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf (136122/15) 6. Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx (137110/15) 7. Nyt budgetsammendrag september 2015.xlsx (136534/15) 8. Ny investeringsoversigt september 2015.xlsx (136535/15) 9. Budgetbemærkninger Budget 2016 (123637/15) 10. Forslag til takster alle udvalg.pdf (125200/15) 11. Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_ _v1.pdf (125206/15) 12. Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2016.pdf (125204/15) 13. Enhedslistens ændringsforslag - modtaget (139147/15) 4. Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti 1. Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m. omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø (108965/15) 2. Supplerende notat til KB Andelsboligforeningen Rødegårdhaven (130756/15) 3. Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep pdf (130375/15) 4. Beregninger fra Realkredit Danmark sep pdf (130376/15) 5. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. B.pdf (134000/15) 6. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. A.pdf (133997/15) 7. Brev fra Revision Vadestedet af Yderligere beregninger om Rødegårdhaven.pdf (133996/15) 8. Revideret notat Andelsboligforening Rødegårdhaven.docx (136516/15) 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Else-Marie Langballe Sørensen Tage Vestergaard Birgitte Steen Jørgensen Thomas Christfort Heino Hahn Per Stig Sørensen Mikael Smed 13

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 08. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:20 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Dagsorden Dato 31. august 2017 Mødetidspun 16:45 kt Sted mødelokale 233 Medlemmer Fraværende Bemærkninge r Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice. Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice. Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice Mandag 10.10.2016 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 19. april 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:30 Sluttidspunkt 17:20 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Michael Seiding Larsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 01-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 01-10-2018 17:00 1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 10. oktober Mødetid: 18:00-20:00

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 10. oktober Mødetid: 18:00-20:00 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-20:00 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2012 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 10. oktober

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Referat åben Mødedato 10. oktober 2012 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.25 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 29.09.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 9.10.17 Mandag 09.10.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Hovedudvalget

Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Hovedudvalget Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Referat Dato 20. august 2019 Mødetidspunkt Sted Medlemmer Fraværende 9:00 Sluttidspunkt 10:30 Kantinen Vordingborg Rådhus Mikael Smed, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Tillægsreferat Dato 07. februar 2018 Mødetidspun 14:00 Sluttidspunkt 16:00 kt Sted Mødelokale 1 Medlemmer Fraværende Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:42 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:42 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 11-10-2007 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:42 Afbud: Bemærkninger: Byrådet, 11-10-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 195. Det

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB 2. behandling af budget Mandag 06.10.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 09. oktober 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:20 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 9. oktober 2013 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1. Vedr. Vindmøller

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Ole Vind, Erling

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 13. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 13. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 4

Referat Økonomiudvalget 's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 4 Referat Økonomiudvalget 's møde Tirsdag den 01-10-2019 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Bo Hansen, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Birger Jensen, Jesper Kiel, Mette Kristensen, Johan

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

EKSTRAORDINÆRT REFERAT EKSTRAORDINÆRT REFERAT Hoved MED Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Afbud: Charlotte Veilskov, Kirsten Mousten, Lise B. Pedersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

EKSTRAORDINÆRT REFERAT EKSTRAORDINÆRT REFERAT Service MED for de fælles stabe Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: 217 Starttidspunkt: Kl. 14:15 Sluttidspunkt: Kl. 14:45 Afbud: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 05-10-2015 Mandag 05.10.2015 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. september Tid 14:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 30. september Tid 14:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 30. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere