יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102"

Transkript

1 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי

2 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק... 4 א. ב. ג. רקע מדעי... 4 יתרונות וחסרונות... 6 שיקולים )במה יש להתחשב כאשר מחליטים לבצע שריפה מבוקרת(... 7 ביצוע שריפה מבוקרת ברמת הנדיב... 9 מטרות:... 9 המלצות מעשיות: בחירת האזור המתאים ברמת הנדיב לביצוע שריפה מבוקרת... 9 היערכות ולוגיסטיקה- מדדים שנועדו לבדוק האם התנאים מתאימים לביצוע השריפה קביעת מדיניות שיקום אזור שנשרף לאחר השריפה המלצות לממשק משקם לאחר השריפה פרוטוקול בסיסי לניטור רשימת ספרות טבלת מדדי הניטור ומועדי הניטור ביחס למועד השריפה טופס מספר - 0 נתוני בסיס במהלך שריפה טופס מספר 2 טופס מספר 3 א' - ניטור צומח עשבוני ניטור צומח מעוצה טופס מס' ' - ניטור אורנים טופס מספר 4 טופס מספר 5 טופס מספר 6 - ניטור נשר צומח ניטור בעלי חיים ניטור קרקע

3 הקדמה מטרתו של הדו"ח שלהלן היא להציג את חשיבות המעקב לפני ואחרי שריפה על מנת ללמוד את תגובת המערכת האקולוגית ברמות השונות ואת האפשרויות הממשקיות השונות, על היתרונות והחסרונות הגלומים בהן. הדו"ח מציע פרוטוקול עבודה מפורט לניטור משתנים שונים לפני, במהלך ואחרי שריפה. הפרוטוקול ישמש כ"תכנית מגירה" שניתן יהיה ליישמה במידה ותפרוץ שריפה ספונטאנית, או במידה שיוחלט לבצע שריפה מבוקרת )יזומה( של שטח מסוים בפארק הטבע. ביצוע שריפה מבוקרת יכול לשמש כלי חשוב בהערכת התגובה של המערכת המקומית שלנו, על מאפייניה הייחודיים, לתרחיש אפשרי של שריפה. מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה בטווח המידי: אומדן נזקי השריפה אפיון חומרת השריפה איתור ותיעוד נפילות עצי אורן )או אחרים( בשטח בטווח התהליכי: אפיון מידת השתקמות הצומח והקרקע איתור תופעות נוספות בשטח כגון: היעלמות מינים נדירים, הופעת מינים פולשים, שינוי באוכלוסיות בע"ח. מבוא ממשק ושריפות במאה העשרים, ובפרט בעשור האחרון, ניכרת עלייה משמעותית בשכיחות השריפות ובחומרתן באזורים פתוחים וביערות בארץ ובעולם. השריפות בישראל )ובאגן הים התיכון בכלל( נגרמות בעיקרן כתוצאה מהגורם האנושי, מהוות סכנה לנפש ומובילות לפגיעה ברכוש, בטבע ובנוף )טסלר וחוב', 0202; יקיר וברנד, 0200(. נראה כי אין אפשרות למנוע את פרוץ השריפה, אך יש לנקוט בכל האמצעים שיסייעו לעצור אותה ולהפחית את הנזק הצפוי להיגרם בעקבותיה. היערכות מוקדמת לכיבוי שריפות והכנת ציוד ותשתית מתאימים להקלה על פעילות הכיבוי הינן בגדר חובה בסיסית, והן כוללות: הקמה ותחזוקה שוטפת של אזורי חיץ, קווי מים, דרכי גישה לכלי רכב, נהלי עבודה ברורים ותרגול שוטף של צוות העובדים ) P :\תיק שריפות\נספחים\מפת היערכות לשריפות ברמת הנדיב(. 3

4 למרות שישנן גישות ודעות שונות לגבי הממשק היעיל ביותר לצמצום נזקי שריפות באזורים טבעיים המנוהלים ע"י האדם, לשיטות ממשק שונות יש מטרה משותפת אחת - הורדת פוטנציאל הדליקות ע"י הפחתת כיסוי הצומח העשבוני והמעוצה והפחתת חומר הדלק המצטבר בשטח. זאת ניתן להשיג באמצעות רעייה )עיזים ובקר(, כריתה וגיזום )מכאניים וידניים(, ניהול אזורי חיץ ושריפות מבוקרות. בפארק הטבע רמת הנדיב ובישראל בכלל, מקובל ומיושם השימוש בכריתה, גיזום ורעייה ובאזורי חיץ. במהלך השנים נצברו ידע וניסיון מעשי, ונערכו עשרות מחקרים אשר בחנו את יעילותן של פעולות ממשק שונות למניעת שריפות והשפעתן על המערכת האקולוגית ופורסמה ספרות ענפה ( P :\תיק שריפות\נספחים\מאגר מידע\מאגר מידע שריפות בכרמל(. לגבי שריפה מבוקרת, לעומת זאת, הניסיון והידע בארץ מעטים, למרות היותה של שיטה זו חלופה ממשקית מקובלת המיושמת באזורים רבים בעולם )אגן הים התיכון, דר' אפריקה(. קק"ל ביצעה בעבר מספר שריפות יזומות ביערות אורן נטועים למטרות מחקר )יחיאל זוהר, דו"חות; יעל נבון, עבודת מוסמך 0991(, אולם כיום, בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה, לא ניתן לבצע שריפות יזומות )חנוך צורף, קק"ל, מידע בע"פ(, בעיקר בשל החשש מיציאת השריפה מכלל שליטה. על מנת לדון באפשרות ליישם ברמת הנדיב שרפה מבוקרת כשיטת ממשק, יש צורך לבנות פרוטוקול עבודה המבוסס על ידע וניסיון, מתאים למערכת האקולוגית המקומית ועונה על מטרות ויעדי הפארק )בהתאם לתכנית האב האסטרטגית של רמת הנדיב(. שריפה מבוקרת ככלי ממשק א. רקע מדעי שריפה היא תהליך אקולוגי חשוב המניע מערכות אקולוגיות רבות בעולם, דרך הסרת חלק ניכר מהביומסה העל-אדמתית. למערכות האקולוגיות הים תיכוניות הטיפוסיות מספר מאפיינים דומים, בעלי משמעות מהיבט השריפות - הקיץ חם ויבש, והצמחייה המותאמת רובה ככולה לשריפות ניתנת לשריפה בקלות. בשל ההתאמה רבת השנים של המערכות האקולוגיות הים- תיכוניות למשטר שריפות, יוצרת האש מכלול של תנאים החיוניים להתחדשות ולקיום משותף של חברות הצומח במערכות אלה. השילוב של עונת השריפה, התדירות, ההיקף והעוצמה יוצר את משטר השריפות האופייני לכל מערכת. האורגניזמים החיים בכל מערכת מותאמים, ולעיתים אף תלויים, במשטר השריפות המסוים ובתנאים הייחודיים המתפתחים בה )פרבולוצקי וחוב', 0990;.)de Klerk et al., 2004; van Wilgen et al., 2010 כתוצאה מפיתוח מואץ וקיטוע של אזורים טבעיים רבים, הפכו השריפות לגורם סכנה משמעותי עבור האדם, משק האדם וסביבתו. לפיכך, ניתן לטעון כי האתגר והחובה הניצבים בפני מנהלי הממשק הם הפחתת האיום והנזק שעלולות לגרום שריפות פראיות, בד בבד עם הבטחת המשך תפקודה של האש כחלק בלתי נפרד מהמערכת האקולוגית באזורים שהיו נתונים מזה אלפי שנים למשטר שריפות, ואשר עבורם האש חיונית לקיום בריא ושוטף של המערכת. 4

5 שריפות מבוקרות תופסות בעשורים האחרונים מקום חשוב בממשק יערות ומערכות אקולוגיות נוספות המנוהלות ע"י האדם בארצות רבות, ביניהן ארה"ב, קנדה, אוסטרליה ודרום אפריקה. השימוש בשריפות מבוקרות יושם בהצלחה גם באזור הים התיכון.)Zohar et al., 1992( המטרה העיקרית של פעולה זו היא דילול הצמחייה והפחתת חומר הדלק המצטבר לאורך זמן, בכדי להפחית את רמת הדליקות והסכנה לשריפה בקנה מידה גדול. שריפות מבוקרות מפחיתות את הסכנה לשריפות פראיות ע"י כך שהן מפחיתות את כמות הדלק הזמין ומסירות את העצים הקטנים והשיחים הפועלים כ"סולמות" הנושאים את האש אל צמרות העצים. השריפה מבוצעת בעוצמה נמוכה ותחת תנאים מבוקרים, המבטיחים שריפה יעילה של חומר הדלק המצטבר, תוך ניצול ההשפעות המיטיבות שיש לאש על המערכת Zohar et al., 1992; Carter & (.)Foster, 2004; van Wilgen et al., 2010 לאש יש מגוון השפעות על כל מרכיבי המערכת האקולוגית, התלויות בעוצמת השריפה, סוג הדלק, הקרקע, האקלים וכד'. כך שהיא יכולה להיות "טובה" או "רעה", בהתאם למטרות, המועד ואופן השימוש בה )פרבולוצקי וחוב', 0990(. בשימוש מושכל, שריפה מבוקרת יכולה להיות בעלת יתרונות ולשמש ככלי ממשקי להשגת מטרות מוגדרות. השריפה המבוקרת יכולה לשפר את בית הגידול עבור חיות הבר והמרעה ולעזור בבקרת חרקים מזיקים. היא תורמת להעלאת הגיוון של בית הגידול ומפחיתה את התחרות על משאבים. ניתן להשתמש בשריפה לדילול מכוון של צמחים לא רצויים ולעידוד צמיחה של אחרים. השריפה יכולה לשפר דרכי גישה ונוף למטיילים, להסיר עצים מתים ולדלל יערות צפופים. שריפה בעוצמה מתונה מחזירה את הנוטריינטים מהחומר שנשרף אל הקרקע ומעודדת את הצימוח של הצמחים שלא נשרפו, מבלי שהיא גורמת, בד"כ, נזק לשכבת החומר האורגני ולקרקע. שריפה מבוקרת יכולה לשפר את תכונות הקרקע ע"י העלאת כמות הסידן והחנקן הזמינים בקרקע והפחתת החומציות.)Carter & Foster, 2004( בתכנון שריפה מבוקרת יש לקחת גורמים רבים בחשבון, וביניהם: הדינאמיקה של האש, כמות החומר הדליק, איכותו ותכולת המים שבו, תנאי מזג האוויר והרוח, הטופוגרפיה, הרכב הצומח ואופי המערכת. חיזוי ובקרה של המרכיבים העיקריים בהתנהגות האש, במקביל למעקב אחר כמויות הדלק שנשרפו ותגובת המערכת האקולוגית לשריפה, יקבעו את יעילות השריפה המבוקרת בהשגת היעדים שהוצבו מראש. התנהגות האש מוגדרת ע"פ עוצמת האש, מהירות התפשטותה, גובה ואורך הלהבות. כמות החומר הדליק ורמת דליקותו משפיעים על עוצמת השריפה וטמפרטורת האש. שיעור התפשטות האש מושפע הן מהטופוגרפיה )שיפוע המדרון( והן מתנאי מזג האוויר, במיוחד ממהירות הרוח וכיוונה. מהירות התפשטות האש קובעת את משך החשיפה של הצומח לטמפרטורות גבוהות, גורם קריטי עבור צמחים הרגישים לאש Zohar et al., (.)1992; de Klerk et al., 2004 השימוש בשריפה המבוקרת דורש התאמה לתנאים המקומיים, הביוטיים והא-ביוטיים המיוחדים לכל אזור ואזור. מציאת הממשק הנכון של ביצוע שריפה מבוקרת באזור נתון היא משימה מורכבת ביותר. בד"כ מבוצעת השריפה בחלקה מוגדרת, בעונה מסוימת, לעיתים עם חזרה על הליך זה כל פרק זמן מתאים. אולם, התגובה של המערכת האקולוגית הקיימת אינה רק לשריפה הנוכחית שבוצעה, אלא להיסטוריה של שריפות קודמות שהתרחשו באזור הנתון. כלומר, 5

6 הממשק המתוכנן צריך להתחשב לא רק בתגובת המערכת לאירוע שריפה יחיד, אלא להתפתח בכיוון של ניהול משטר שריפות, הדורש, למעשה, הבנה עמוקה ביותר של תגובת המערכת האקולוגית. הבנה כזו יכולה להיות מבוססת רק על מחקר ארוך טווח, תוך ניתוח ופרשנות נכונים של הנתונים שייאספו. ב. יתרונות וחסרונות יתרונות מניעת שריפות דרך צמצום כמות הצומח ביחידת שטח ודילול סבך הצומח. פתיחת החורש, ויצירת כתמים פתוחים לטובת עיצוב הנוף ולהעלאת המגוון הביולוגי. יצירת אזורי חיץ בין אזורי יער שונים. עלות כלכלית נמוכה ליחידת שטח בהשוואה לדילול מכני/ידני. לימוד המערכת המקומית ותגובתה לשריפה כהכנה לשריפה 'פראית' בקנ"מ גדול יותר. תרומה חיונית לתפקוד המערכת האקולוגית עקב התאמת הצומח באזור הים-תיכוני לשריפות מחזוריות. שימור תהליכים, מחזור נוטריינטים, העשרת הקרקע, חידוש תהליכים אקולוגיים חסרונות שריפה מבוקרת דורשת ביצוע מדויק, בהתאם ל"פרוטוקול" מוגדר, שחייב להתאים לזמן ולמקום. על הפרוטוקול להיות מבוסס על הערכות, מדידות וניסויים בשטח. דורש ידע וציוד מקצועיים ומומחיות רבה ביותר. סמיכות לאזורי מגורים ותיירות של האזור המיועד לשריפה מסכנת חיים ורכוש, במידה והשריפה יוצאת משליטה. בנוסף, ביצוע השריפה היזומה יגרום למטרדי עשן. השריפות פולטות לאטמוספרה פחמן דו חמצני, המגדיל את אפקט החממה. מצד שני, העשן מגיע בכמויות קטנות יותר ובהדרגה משריפות מבוקרות הנערכות מפעם לפעם, לעומת עשן שמגיע בכמויות גדולות ובבת אחת כתוצאה משריפה פראית בעוצמה גבוהה. לסיכום, יש "חלון" צר מאוד של תנאים מתאימים לביצוע השריפה מבחינת המועד המתאים בעונה, בטיחות התושבים והרכוש, אמצעי מימון, אפשרות מבחינה חוקית והידע המקצועי והאקולוגי- הנדרש לביצוע נכון. למרות הנ"ל, תמיד קיים סיכוי קטן לשינוי תנאים ויציאת האש משליטה ולכן מצריך גישה של "ניהול סיכונים". 6

7 ג. שיקולים )במה יש להתחשב כאשר מחליטים לבצע שריפה מבוקרת( תדירות השריפה/שריפות חוזרות/אינטרוולים: קביעת טווח מינימום-מקסימום בהתאם לתכונות ההתאוששות של המערכת. למשל, מינימום הזמן הדרוש למינים שאינם resprouters לפרוח לפחות פעם אחת לאחר שריפה )יש לבחור מינים אינדיקטורים לתגובת המערכת(. בבחירת משך הזמן שיעבור בין מועדי ביצוע השריפה המבוקרת צריך להתחשב בכמה גורמים כמות חומר הדלק המצטברת במהלך הזמן, תגובת המינים העיקריים לשריפה ומשך הזמן הדרוש להם כדי להתאושש מהשריפה. השריפה צריכה להתאים ולהיטיב ככל האפשר עם רוב המינים העיקריים במערכת. לשם כך, יש להכיר היטב את הביולוגיה ואופן הרבייה של מינים אלה. למשל לגבי צומח היכולת להתחדש לאחר שריפה, גיל הגעה לבגרות ויכולת פיזור זרעים. מרווח הזמן צריך לאפשר לפחות לחמישים אחוז מהפרטים באוכלוסייה שזמן ההגעה שלה לבגרות הוא האיטי ביותר, להגיע למצב של פריחה וייצור זרעים למשך שלוש עונות רצופות לפחות. במערכות הצומח הים-תיכוניות, יישום כלל זה דורש פרק זמן של בין 00 ל- 01 שנים בין שריפה אחת לשנייה. שריפה בתדירות גבוהה יותר עשויה לצמצם מאוד את ההתפתחות של שיחים רבים, ולגרום לעלייה בשכיחותם של מינים בעלי יכולת התחדשות מאברים תת-קרקעיים, על חשבון מינים שאינם מתחדשים באופן כזה. ככלל, מומלץ לשרוף רק כאשר הצמחייה מגיעה לבגרות, כך שלעיתים מדובר בפרקי זמן ארוכים יותר בין מועדי השריפות.)de Klerk et al., 2004( ייתכן מצב שיחלוף זמן רב מדי בין מועדי ביצוע השריפה, ותצטבר כמות רבה של חומר דלק. אולם, למרות הסכנה להתרחשות שריפה פראית, נראה כי השריפה תלויה יותר בתנאי מזג האוויר ובגורם השריפה מאשר בחומר הדלק שהצטבר. היות שתגובת הצמחייה לשריפה תלויה גם בהרכבה ובתכונות חומר הדלק, שינוי בהרכב ומגוון הצומח עשוי להשפיע על השריפה הבאה, מבחינת המדדים הקובעים את התנהגות האש, היקפה ועוצמתה. שינוי יכול להיגרם גם עם כניסת מינים פולשים לשטח לאחר השריפה ו/או עם שינוי ביחס הצומח העשבוני לעומת הצומח המעוצה ובקצב ההתחדשות והצימוח שלהם. השינוי בהרכב הצומח חשוב לא רק בהקשר של השפעה על אופי השריפה הבאה, אלא גם, וזה אולי חשוב יותר, בהקשר של שינוי אופי המערכת בעקבות השריפה, שיש לבדוק אם אינו סותר מטרות אחרות של ממשק השטח )שמירה על מגוון המינים הקיים/שמירה על מינים נדירים/מניעת כניסה של מינים פולשים/מניעת התפשטות אורנים/עידוד מינים "אוהבי שריפה" כדוגמת קידה שעירה ולוטם וכד'(..0 העונה המתאימה לביצוע השריפה )מבחינת הצומח/שליטה במהלך השריפה(: בישראל מומלץ לבצע את השריפה המבוקרת בחורף המוקדם, כמה ימים לאחר גשם, כאשר שכבת החומר האורגני רוויה במי גשם ומספקת בידוד טוב לקרקע שמתחתיה, כך ששכבה זו עצמה וכן בעלי חיים, זרעים וחלקים תת-אדמתיים של צמחים נפגעים במידה מעטה מהאש.)Zohar et al., 1992( המטרה היא ליצור שריפה מתונה בעלת גובה להבות נמוך, כדי לצמצם את הפגיעה בעלווה ובקמביום של הצמחים. מעבר לצורך להתחשב.0 7

8 במידת הפגיעה בצומח ובבע"ח וביכולתם להתאושש ולהשתקם לאחר השריפה, ביצוע השריפה המבוקרת במזג אוויר יבש, כאשר חומר הדלק ושכבת הנשר יבשים, עלול להיות מסוכן ולהקשות על יכולת החיזוי והשליטה באש במידה ויוצאת מכלל שליטה. עוצמות אש גבוהות, להבות גבוהות ומהירות התפשטות גבוהה הם בדיוק ההבדל בין שריפה מבוקרת, מכוונת ומוגדרת, שניתן לשלוט בה בהתאם ליעדים שלשמם בוצעה, ובין שריפה פראית שהנזק ממנה עולה על התועלת עבור המערכת האקולוגית והיא מהווה איום וסכנה לנפש ורכוש. עוצמת השריפה )מבחינת הצומח/שליטה במהלך השריפה(: עוצמת האש ומהירות ההתפשטות שלה משפיעות על משך החשיפה של הצומח לטמפרטורות גבוהות. גובה הלהבות משפיע על גובה צריבת הצומח. אסור לבצע את השריפה המבוקרת אם לא מתקיים מכלול תנאים המבטיחים ביצוע שריפה בהתאם למתוכנן, תוך הבטחת אפשרות שליטה ובקרה בעוצמת השריפה..3 גודל ואופי יחידת השטח המיועד לשריפה והשפעה על המבנה המרחבי של נוף הצומח: באופן כללי רצוי לבצע את השריפה ביחידות שטח קטנות, המוקפות ביחידות שטח דומות שלא תבוצע בהן שריפה, כדי לאפשר הגירה וחזרה של בע"ח ויחידות הפצה של צמחים מהשטח שלא נשרף לאזור השרוף. כמו-כן, כדי לאפשר שליטה טובה יותר במהלך השריפה ובאמצעי השליטה בה וההגנה על האזור שמסביב. גודל היחידות ישנה את קנה המידה של הפסיפס הנופי ואת דגם הכתמיות של השטח. דורש חשיבה וקבלת החלטות על סקאלה, ומי ירוויח/יפסיד בכל החלטה..4 השפעת השריפה על המערכת האקולוגית: תגובת מיני הצומח ובעלי החיים )מגוון המרכיבים; עידוד/דיכוי; מינים פולשים, מינים נדירים(; סוגיית האורנים ב לא היו אורני ירושלים בשטח. היום אורן ירושלים התנחל באזורים נרחבים ונוצרו צירופים חדשים של נופי והרכבי צומח. אנו צופים שהתגובה לשריפה תתרחש במסלול שונה מהקודם, מעין נתיב סוקצסיוני "חדש" שאיננו יודעים את כיוונו....1 יש ללוות כל פעולה ממשקית כזו בתכנית ניטור מובנית בטווחי זמן שונים טווח מידי, טווח קצר וטווח ארוך. יש להגדיר בפירוט ולאחר חשיבה מדוקדקת את המדדים לניטור..1 8

9 ביצוע שריפה מבוקרת ברמת הנדיב מטרות: הכנה לתרחיש של שריפה ספונטאנית, לימוד המערכת המקומית ותגובתה; בחינת היתכנות תכנית ניטור מבחינת עלות/תועלת, יכולת להתחייב לפרוטוקול מבחינת זמן, כוח אדם, איכות הנתונים המתקבלים וישימותם, בחינת חלופות ממשקיות יעילותן והשפעתן על המערכת האקולוגית )למשל: טיפול/אי-טיפול בגזעים השרופים(; ככלי ממשקי לפתיחת שטח ולוויסות כיסוי הצומח המעוצה )בשלב זה לא על הפרק(; ככלי מחקרי )מתוכנן מחקר ל עם החוקרים חגי שמש, יוחאי כרמל, ז'וזה גרינצוויג, ונוספים(. )0 )0 )3 המלצות מעשיות: בחירת האזור המתאים ברמת הנדיב לביצוע שריפה מבוקרת: קשה לצפות היכן תפרוץ השריפה, אם וכאשר תפרוץ. רמת הנדיב מאופיינת בנוף כתמי והטרוגני. כל "כתם" מהווה מכלול תנאים שונה מאחר, וההתייחסות צריכה להיות לגופו של כל אזור, הן מבחינת מהלך השריפה )הצפוי, ולמעשה( והן מבחינת תגובת המערכת האקולוגית לממשק השריפה. שיקולים עקרוניים אליהם יש להתייחס בבחירת יחידת השטח המתאימה: בחירת טיפוס היחידה האם יחידת שטח בעלת עניין נופי/מחקרי/ממשקי מסוים לעומת יחידה אופיינית או מייצגת? בעלת שכיחות גבוהה של יחידות שטח בעלות אופי דומה? אנו מציעות בחירת שטח המייצג את הרמה המרכזית גריגת בר זית פתוחה Medium),(sparse garrigue בעלת קרקע אופיינית )טרה רוסה על גיר קשה תצורת שונה(, אזור טופוגרפי מתון, ללא מפנה ושיפוע )"רמה"(. מיקום האזור הנבחר, בהתאם לשיקולים לוגיסטיים וממשקיים, נגישות להידרנטים, נגישות לדרכי רכב, האם יש עניין לחשוף את היחידה לקהל/תלמידים? לשלט את החלקה? )לעומת בחירה ביחידת שטח מבודדת, קלה לביצוע ושליטה, רחוקה ממוקדי תיירות חשובים(. מותנה בקיום בדיקה שהשטח המוצע אינו מתנגש עם יעדים נוספים: חלקות מחקר, נוף, שבילי טיול, מינים נדירים, קינון דורסים )לרמת הנדיב שכבות מידע ממ"גי רבות יש להתייחס אליהן בקבלת ההחלטה )P: ת\ יק שריפות\נספחים\רשימת שכבות ממג של רמת הנדיב(. נוכחות אורנים ביחידה - א. ירושלים מצוי בתהליך התנחלות דינאמי בגריגה. העץ מפיץ זרעים בתגובה לחום ויובש. ברור כי צפיפות האורנים המפיצים בשטח המיועד לשריפה מבוקרת תשפיע באופן חזק הן על מהלך השריפה )טמפ', משך...(, והן על מהלך 9

10 הסוקצסיה בעקבותיה. לעומת זאת, בחירת שטח ללא אורנים עלולה לא לייצג את התרחיש העתידי בשטח ניכר של הפארק. מוצע לבחור חלקה עם מיעוט אורנים )או, אם ניתן, לשרוף שתי חלקות שונות להשוואה(. מוצע להשוות שטח שעבר רעייה )עיזים?( לשטח ללא רעייה. היערכות ולוגיסטיקה- מדדים שנועדו לבדוק האם התנאים מתאימים לביצוע השריפה מדדים הקשורים לאש והתנהלות צפויה של השריפה תנאי השטח, הטופוגרפיה של השטח, שיפוע, עוצמת הרוח החזויה ותחזית הרוחות המדויקת )קיימת סכנה לכך שהרוח תשנה בפתאומיות את כיוונה והשריפה תצא מכלל שליטה(, טמפרטורה, רמת הלחות והרטיבות בצמחייה המיועדת לשריפה, לחות הקרקע. בהתאם לכך, בחירת העונה המתאימה לביצוע, בחירת יום מסוים. מדדים ביוטיים - אופי והרכב הצומח ושכבת נשר הצומח. מוכנות צוות וציוד כיבוי, כח אדם, נהלים קביעת מדיניות שיקום אזור שנשרף לאחר השריפה נושאים לברור ודיון/למחקר נוסף )חיצוני?(: פינוי צומח מעוצה שניזוק/גיזום ודילול ידניים או מכאניים/השארת או הוצאת החומר שנגזם/התחדשות עצמית/בחינת השפעת הממשק על השטח/האם פינוי מפריע לפירוק ומחזור טבעי של החומר האורגני לאחר השריפה/קצב הפירוק/מחזור הנוטריינטים/מאגרי זרעים בקרקע. המלצות לממשק משקם לאחר השריפה יש להימנע מהכנסת ציוד מכני כל עוד לא החל להתפתח צומח באזור השרוף. חשוב במיוחד בעונת הגשמים הראשונה שלאחר השריפה, כל עוד הפגיעה בקרקע מגבירה את תהליכי הסחיפה. כדאי להשאיר חלק מהגזם בשטח השרוף, דבר התורם להגנה מפני התפתחות ערוצים ומאפשר עצירה מקומית של הסחף. מומלץ להימנע מרעייה למשך תקופה של שנה-שנתיים לאחר השריפה. הרעייה מעכבת את התפתחות הצומח ומקטינה באופן משמעותי את קצב השיקום של השטח לאחר השריפה. 11

11 פרוטוקול בסיסי לניטור להלן מוצע פרוטוקול בסיסי וטפסים מובנים למעקב המציעים היערכות לביצוע ומדדים מתאימים לניטור לפני, במהלך ואחרי שריפה מבוקרת או פראית )ישמש כ"תכנית מגרה" לעת הצורך(: מדידות במהלך השריפה )טופס מספר 0(: התנהגות האש: טמפרטורת הקרקע והאוויר, לחות הקרקע והאוויר, עוצמת הרוח וכיוונה, מהירות התפשטות האש )מדידת התקדמות ממוצעת של חזית האש לאורך החלקה(, גובה הלהבות, עוצמת האש )טמפרטורה(, הגדרת/הערכת עוצמת השריפה )לפי קטגוריות נמוכה/בינונית/גבוהה/חמורה(, תיעוד וצילום )צילום אווירי או באמצעות בלון, צילום וידאו, בשריפה מבוקרת בלבד(. מדידות לאחר השריפה )בטווחי זמן שונים ממועד השריפה(: המדידות יבוצעו שבוע לאחר השריפה )=טווח מידי(, בתום עונת הגשמים הראשונה )=טווח קצר( לאחר השריפה ובהמשך אחת לשנה )=טווח ארוך(, בשיא עונת הצימוח(, כמפורט להלן. במידה ומדובר בשריפה מבוקרת, יש לבצע גם בדיקות ומדידות קדם-שריפה )="זמן אפס"( )פרוטוקולים מפורטים יפותחו בהתאם למטרות/משאבים לפני ביצוע השריפה(..I.II.III צומח צומח עשבוני )טופס מספר 2(: ביצוע חתכי צומח לעושר והרכב החברה העשבונית בעונת הצימוח הקודמת לשריפה, אומדני כיסוי, ריבועי דגימה לביומסה. חתכי הצומח יבוצעו בשיא עונת הצימוח שלאחר השריפה, בהתאם לפרוטוקול נפרד לניטור צומח עשבוני LTER של רמת הנדיב. במקביל להערכות הביומסה העשבונית, באותם ריבועי דגימה, יבוצעו מדידות לאפיון שכבת נשר הצומח )טופס מספר 4, סעיף 0 להלן(. צומח מעוצה: i. צומח מעוצה מחטני )טופס מספר 3.א.( מדידה של צפיפות העצים, גיל, קוטר הגזע, קוטר החופה ratio(,)green crown אומדן לכמות אצטרובלים, עובי הקליפה..ii צומח מעוצה שיחי )טופס מספר 3.ב.( - הרכב המינים X גדלים )גובה, קוטר השיח/כתם, שרטוט פרופיל מבני )מדידה בשטח(, אפיון פנולוגי, אחוז כיסוי ומבנה מרחבי של הנוף )מעיבוד אורתופוטו עדכני ב- ERDAS (. חתכי צומח ופרופילים מבניים יבוצעו בסתיו העוקב שלאחר השריפה, בהתאם לפרוטוקול נפרד לניטור צומח מעוצה LTER של רמת הנדיב..0 אפיון שכבת נשר הצומח )טופס מספר 4(: עומק שכבת הנשר, אופי ופיזור מרכיבי הגזם/הנשר על האדמה )הרכב ענפים/עלים/מחטים, גודל, צפיפות(, לחות ומשקל..2 11

12 בעלי חיים )טופס מספר 5(: סקר מצאי לסימני בע"ח - מחילות, קינונים, גללים וכד', סקרי זוחלים, יונקים, פרוקי רגליים וציפורי שיר יתבצעו בהתאם לדיון והחלטה קדם שריפה ולסקאלה. קרקע )טופס מספר 6(: תיאור ואפיון סוג ותכונות הקרקע, תכולת חומר אורגני ונוטריינטים, מידת סלעיות ובחינת השפעת השריפה על תכונות הקרקע התפתחות אופק הידרופובי, קרומים ביולוגיים ופיסיקליים )מורכבים מכתמי אפר המתפתחים כמה חודשים לאחר שריפה, ומפחיתים באופן משמעותי את חידור המים לקרקע - כתלות בעוצמת השריפה ובמשך הזמן שעבר מאז השריפה(. אופן הדיגום ובחירת המדדים לניטור יתבצעו בהתאם לדיון והחלטה קדם שריפה ולסקאלה..3.4 לפרוטוקול זה יש להוסיף הערכה של המשאבים הנדרשים מבחינת ביצוע: ציוד, כח אדם/ימי עבודה, ידע מקצועי/סקרי צומח ובע"ח. רשימת ספרות טסלר, נ., מלקינסון, ד., ויטנברג, ל. וגרינבאום, נ. )0202( שרפות יער וחורש בכרמל ובהרי ירושלים תיעוד וניתוח דגמים עיתיים. אופקים בגיאוגרפיה : יקיר, ד. ודוד, ב. )0200( שרפות יער ושינויי אקלים. אקולוגיה וסביבה 6-9 0: נבון, י. )0991( השפעות אקולוגיות של שריפה מבוקרת ביערות אורן נטועים בישראל. חיבור לצורך קבלת תואר מוסמך, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל-אביב פרבולוצקי, א., פולק, ג. ולחמן, א. )0990( השפעת האדם על הצומח הים-תיכוני : חלק ב'. החורש הים תיכוני : רקע כללי - סיכום ספרות. הוצאת יד הנדיב; החברה להגנת הטבע. Carter, M.C. & Foster, C.D. (2004) Prescribed burning and productivity in southern pine forests: a review. Forest Ecology and Management 191: Van Wilgen, B.W., Forsyth, G.G., de Klerk, H., Das, s., Khuluse, S. & Schmitz, P. (2010) Fire management in Mediterranean-climate shrublands: a case study from the Cape fynbos, South Africa. Journal of Applied Ecology 47: de Klerk, H., Vlok, A.L.S., Vlok, J., Shaw, K., Palmer, G., Martens, C., Vilijoen, P., Marshall, T., van Ross, G., Forsyth, T., Wessels, N., Geldenhuys, D., Wolfaardt, A., Kirkwood, D., Forsyth, G. & le Maitre, D. (2006) Ecological Fire Management Monitoring (internal report, Dr. Ernst Baard, SA) 12

13 לדו"ח זה מצורפים )תיק שריפות בכונן P(: א. ב. פרוטוקול הניטור, טפסי הניטור וטבלת המדדים לניטור - נספחים רשימת שכבות GIS קיימות ברמת הנדיב מפת היערכות לשריפות ברמת הנדיב ארונות כיבוי אש והידרנטים ברמת הנדיב סקר כרמל לאחר שריפה רט"ג )+תכנית ממשק ופרוטוקולים לניטור( דרום אפריקה )ארץ הכף( ואוסטרליה- דו"ח ופרוטוקולים לניטור מאגר תמונות שריפה מבוקרת ביער בן שמן, 0994 מאגר מידע 13

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע תא מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 965 הוראות התכנית תכנית מס' תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית תל-אביב, מרכז אור יהודה-אזור *ישן*, מצפה אפק, גבעתיים, עמק לוד,

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד 1041/OL25775 15/04/2013 מהדורה 41 מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מיוחד 1 תוכן עניינים : 3 3 0 6 14 12 12 16 19 20 22 22 31 32 36 31 31 31 33 03 02 01 03 09 23 23 11 11 תיאור

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בעמ רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ סתיו 2011 מספר 129 סוס סנטר - עכשיו גם בזרזיר חנות לציוד רכיבה הגדולה ביותר במזרח התיכון מחירים מיוחדים לציוד בוקרים בר-מסעדה במחירים מיוחדים ללקוחות

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס:

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס: Jean Paul Viguer et Associ es Architecture et Urbanisme Paris, France ק.ס.מ. קבוצת סוף מערב תכנון הסביבה ותכנון אורבני פתח תקווה 972-3-9214510 עיריית חולון מינהל ההנדסה החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere