OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN"

Transkript

1 OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap

2 Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap. Udgivet af Socialministeriet juli Tekst og tilrettelæggelse: Marianne Schjøtt Rohweder (DJ) Layout: Balle Grafik Tryk: Nørhaven Book ISBN Pris: 30 kr. incl. moms Publikationen kan bestilles ved henvendelse til: Danmark.dk s netboghandel tlf

3 OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN S o c i a l m i n i s t e r i e t j u l i

4 INDHOLD Indledning: Magtanvendelse sidste løsning 5 Balancen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt 6 Formål med og målgruppe for magtanvendelsesreglerne a, stk. 1: Alarm- eller pejlesystemer a, stk. 2: Særlige døråbnere b, stk. 1: Fastholdelse b, stk. 2: Fastholdelse i hygiejnesituationer c: Tilbageholdelse i boligen d: Anvendelse af beskyttelsesmidler e, stk. 1: Optagelse i særlige botilbud uden samtykke e, stk. 2: Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 24 Sagsbehandlingen 26 Få mere information 26 Lovteksten i kapitel 21 i Serviceloven 27

5 Indledning: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Ethvert menneske har en grundlovssikret ret til at bestemme over sit eget liv og til at sige nej tak til tilbud om hjælp og støtte. Når man beskæftiger sig med mennesker med et svært psykisk handicap, vil der dog uundgåeligt opstå situationer, hvor den enkeltes ret til at bestemme selv kan betyde, at han eller hun udsætter sig selv eller andre for fare. I sjældne tilfælde er hverken en ekstra pædagogisk indsats eller en pleje, der tager særlig højde for problemerne, tilstrækkeligt til at opnå den nødvendige sikkerhed. Servicelovens kapitel 21 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten beskæftiger sig med disse undtagelser fra hovedreglen. Heri beskrives de forudsætninger, der skal være til stede, før det er lovligt at anvende magt eller foretage andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Denne pjece er en kort information om loven til de medarbejdere, der arbejder med voksne mennesker med et svært psykisk handicap. Eksemplerne i pjecen er konstrueret ud fra erfaringsindsamling i Udviklings- og Formidlingscenteret på Handicapområdet og afgørelser i Den Sociale Ankestyrelse og skal ikke betragtes som en facitliste. Hvert enkelt menneske er unikt, og hver eneste problemstilling har sine egne konkrete forudsætninger, hensyn og løsningsmuligheder. De omtalte afsnit i kapitel 21 i Serviceloven kan læses bag i pjecen. Den samlede lovgivning kan læses på 5

6 BALANCE MELLEM OMSORGSPLIGT OG OMSORGSSVIGT Grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt kan være hårfin. Og selv om det er (amts)kommunens ansvar, at balancen bevares, er det medarbejderne, der i det daglige står med de konkrete problemer og ikke mindst dilemmaerne. Serviceloven forpligter (amts)kommunen til at yde en særlig hjælp og støtte til mennesker, der har fysiske, psykiske eller sociale problemer. Denne omsorgsforpligtelse er et tilbud, som det enkelte menneske frit kan vælge at tage imod. I forhold til mennesker, der f.eks. på grund af svære psykiske handicaps har vanskeligt ved at kende konsekvenserne af deres valg og fravalg, har (amts)kommunen desuden en forpligtelse til at forhindre, at der sker omsorgssvigt. Som medarbejder kan det en gang imellem føles, som om man svigter sin omsorgspligt, hvis et menneske med et psykisk handicap f.eks. vælger den personlige hygiejne fra. Ligesom det kan være svært at være vidne til, at en uhensigtsmæssig adfærd betyder, at det enkelte menneske udstødes af det sociale fællesskab. Men langt hen ad vejen er man nødt til at respektere den grundlovssikrede ret, alle mennesker har til at leve et liv med selvbestemmelse og på egne præmisser. I konkrete situationer kan man ofte nå langt, når omsorgen og plejen tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov - livssituation og livshistorie. Åbenhed, indlevelse og motivation er nøgleord, som altid skal tages i anvendelse, 6

7 inden det kan komme på tale at bruge magt eller foretage andre indgreb i selvbestemmelsesretten. I sjældne tilfælde opstår der dog situationer, hvor pligten til at undgå omsorgssvigt, betyder, at retten til at bestemme selv bør indskrænkes. Der er situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at anvende magt eller tvang. Et eksempel kan være en psykotisk person, der uden at fortælle det til nogen forlader bostedet og dermed risikerer at blive kørt ned på den trafikerede vej udenfor. Eller det kan være en stærkt udviklingshæmmet person, som med sin voldsomme adfærd er til fare for sig selv eller andre. Reglerne for, hvornår det er tilladt at gribe ind i menneskers ret til at bestemme over deres eget liv, er beskrevet i servicelovens kapitel 21. En beslutning om at anvende en af mulighederne i loven træffes altid af (amts)kommunen aldrig af medarbejderne. Reglerne er meget restriktive og kan kun anvendes i forhold til en afgrænset personkreds (personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som modtager hjælp efter serviceloven). Indgrebene skal altid registreres samt indberettes og skal løbende vurderes og følges op af en handlingsplan, som beskriver, hvordan man fremover i lignende situationer kan undgå at anvende magt eller tvang. 7

8 FORMÅLET ER AT BEGRÆNSE ANVENDELSE AF MAGT OG TVANG 109, som denne pjece omhandler, er indført for at sikre retssikkerheden for mennesker, med nedsat psykisk funktionsevne, der ikke selv er i stand til at gennemskue konsekvenserne af deres valg og handlinger, og som ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Formålet med lovgivningen er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige

9 Før man tager 109 i brug, er det vigtigt at være opmærksom på: > at magt aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. > at anvendelse af magt altid forudsætter, at der er dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. > at man altid først har forsøgt, hvad der er muligt for at få personen til at medvirke frivilligt. > at magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået. > at de mindst indgribende foranstaltninger skal anvendes. > at magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. > at magt ikke må anvendes, med mindre lovens bestemmelser er opfyldt, og der er truffet afgørelse om det. Følgende personer er omfattet af bestemmelserne: Reglerne gælder i forhold til voksne personer > med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan eller vil give samtykke. > som i forvejen får hjælp i form af praktisk og personlig hjælp samt socialpædagogisk bistand efter serviceloven. Reglerne er aktuelle for mennesker, der ikke kan handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af deres handlinger og valg, og uanset om de bor i botilbud eller hjemme 9

10 109a stk.1 ALARMER ELLER PEJLESYSTEMER Eksempel på anvendelse af alarmer eller pejlesystemer En 32-årig beboer, som bor et amtsligt botilbud, har flere gange forladt bostedet uden at give besked. Det er et stort problem, fordi hun på grund af sit psykiske handicap ingen forståelse har for, at påklædning og årstid skal passe sammen. Hun er f.eks. flere gange gået ned til den nærliggende by i strømpesokker - også på en iskold vinterdag. Bostedet ligger desuden lige ud til en meget befærdet vej, og da beboeren ikke kan overskue trafikken og meget let gribes af en pludselig impuls, har hun flere gange været lige ved at blive kørt ned. Personalet har mange gange forsøgt at forklare, at det kan være farligt at gå uden at fortælle nogen om det, og at hun kan blive syg, hvis hun går ud uden overtøj. Men det har ikke haft nogen effekt. For at undgå, at beboeren skal komme til skade, blive kørt ned eller blive syg, har amtet besluttet, at hun skal bære en personlig alarm, som gør det muligt at være ekstra opmærksom, når hun er på vej ud, og som giver personalet tid til at nå frem i tide. 10

11 For nogle få mennesker betyder det psykiske handicap, at de ikke forstår, hvordan man færdes i trafikken, eller hvilke konsekvenser det kan have at gå ud uden overtøj på. Men selvom der er risiko for, at kvinden, der er beskrevet i eksemplet, bliver kørt ned eller på anden måde udsætter sig selv eller andre for fare, er det dog hverken tilladt at låse yderdøren eller på andre måder forhindre vedkommende i at komme ud. Man kan ofte nå langt ved at indrette omgivelserne, så de imødekommer den pågældende beboers ønske om at gå en tur. Man kan også med forklaringer, træning og motivation have held til at ændre den adfærd, der gør det risikabelt for den enkelte at gå ud uden ledsagelse. Men viser det sig, at situationen ikke kan løses med en ekstra indsats, er der i 109 a, stk.1, mulighed for, at (amts)kommunen kan træffe afgørelse om, at der i en begrænset periode kan anvendes en personlig alarm eller et pejlesystem. Alarmen kan advare medarbejderne om, at den person, som bærer udstyret, er på vej ud, og det kan give tid til at komme hen til døren, så man f.eks. kan tilbyde at gå med eller måske overtale den pågældende til at vente med spadsereturen til senere. Et pejlesystem kan anvendes til at lokalisere en bortkommen person. Et psykisk handicap kan for nogle personer betyde, at de ikke kan orientere sig udenfor bostedet og derfor ofte farer vild. 109 a, stk.1, giver mulighed for at kombinere alarmen med et pejlesystem, som kan lokalisere den pågældende. 11

12 109a stk. 2: SÆRLIGE DØRÅBNERE Eksempel på anvendelse af særlig døråbner En 24-årig psykotisk beboer i et botilbud er gentagne gange og uden varsel faret ud på vejen for at stoppe bilerne. For at forebygge, at han kommer til skade, har han efter beslutning i amtet fået en personlig alarm, så personalet kan høre, når han er på vej ud ad døren. Det har dog hurtigt vist sig, at alarmen ikke er tilstrækkeligt til at forebygge, at han forlader botilbudet uden ledsagelse. Han er let til bens og hurtigt over alle bjerge. Flere gange har personalet først indhentet ham, når han har stået midt ude på den meget befærdede vej. Amtet har nu truffet afgørelse om, at der skal etableres en særlig døråbner i form af en snor i loftet, som den pågældende beboer ikke umiddelbart kan gennemskue at betjene. Den forsinker ham så meget, at personalet kan nå at indhente ham, inden han er ude af døren. Samtidig er der opsat en klokke, så de beboere, der ikke kan betjene snoren, kan kalde på en medarbejder, hvis de skal have hjælp til at åbne døren. 12

13 Som det beskrives i eksemplet er en alarm ikke altid tilstrækkeligt til at forebygge, at en beboer forlader boligen. Er der nærliggende risiko for, at den pågældende udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade, er der undtagelsesvis mulighed for at få tilladelse til at opsætte særlige døråbnere. Etablering af særlige døråbnere er et mere vidtgående indgreb i selvbestemmelsesretten end anvendelse af alarmer eller pejlesystemer, og døråbnerne kan først anvendes, når det er absolut påkrævet og de øvrige muligheder forgæves har været forsøgt. Opsætning af en særlig døråbner må heller ikke forhindre andre i botilbudet i at komme ud. Derfor skal der samtidig opsættes en døralarm, så de beboere, der ikke kan betjene den særlige døråbner, kan få hjælp til at åbne døren. Dobbelte dørgreb, snor, forsinket døråbning eller dobbelttryk for døråbning er eksempler på lovlige særlige døråbnere. Døråbneren må som nævnt kun forsinke ikke forhindre beboeren i at komme ud. Hvis beboeren fastholder, at han vil ud, kan man ikke nægte ham det. Han skal også ligesom de øvrige beboere have den fornødne hjælp til at betjene døråbneren. Hvis det af sikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt konkret at forhindre beboeren i at komme ud, er det ikke tilstrækkeligt, at det er besluttet at opsætte en særlig døråbner. For at tilbageholde den pågældende skal der være truffet beslutning om dette efter 109 c, der er omtalt på side

14 109b stk. 1: FASTHOLDELSE Eksempel på fastholdelse En 25-årig beboer i et botilbud lider i perioder voldsomt af svære vrangforestillinger. Tankerne myldrer, og når det er rigtigt slemt, bliver han bange og aggressiv, og det er umulig at komme i kontakt med ham. Der har været flere episoder, hvor det er slået klik, og hvor han har kastet med møblerne og andet inventar og har opført sig meget truende overfor medarbejderne og de andre beboere. Den seneste episode var så voldsom, at to medarbejdere var nødt til gribe ind for at forhindre, at de øvrige beboere kom til skade. Ved at holde den voldsomme beboer fast lykkedes det at berolige ham og følge ham ind på hans eget værelse. Fastholdelsen blev bagefter registreret og indberettet til amtet. 14

15 MAN MÅ IKKE FASTHOLDE MENNESKER I tilspidsede situationer kan det dog af sikkerhedshensyn som i den episode, der er beskrevet i eksemplet, være nødvendigt at bruge magt for at undgå, at nogen kommer til skade. Hvis ikke beboeren er til fare for sig selv eller andre, er fastholdelse ikke tilladt. Verbale overfald eller ødelæggelse af inventar eller andre ting giver således ikke tilstrækkelig begrundelse for at bruge magt. I 109 b, stk. 1, understreges det, at forudsætningen for at fastholde er, at der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade. Fastholdelsen skal være så kortvarig og skånsom som mulig, og der må aldrig anvendes vold, føregreb eller lignende. Loven understreger også, at den pågældende skal beroliges bagefter. Da magt i form af fastholdelse er aktuelt i en akut situation, er det medarbejderen, der må tage beslutningen. Den skal selvfølgelig funderes på et fagligt og professionelt grundlag, og efterfølgende skal fastholdelsen registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet. 15

16 109b stk. 2: FASTHOLDELSE I HYGIEJNESITUATIONER Eksempel på fastholdelse i forbindelse med tandbørstning Personalet i botilbudet har problemer med at hjælpe en 44-årig beboer, der har et svært psykisk handicap, med den personlige hygiejne. Han bryder sig ikke om at blive våd, og kan ikke lide, at der er nogen, der rører ved ham. Det kræver overtalelse at få ham til at gå i bad. På grund af mange års meget mangelfuld tandbørstning har han nu udviklet en voldsom paradentose. Tandkødet er meget betændt, og det er blevet endnu mere ubehageligt og smertefuldt for ham at få børstet tænder. Han nægter pure og lægger hænderne foran munden. Personalet har længe stået i dilemmaet imellem at lade ham være, så han selv bestemmer eller bruge magt og tvinge ham til tandbørstning. De mange diskussioner om, hvad der er det mest forsvarlige, er mundet ud i, at amtet har truffet afgørelse om, at personalet i en periode på tre måneder må holde ham fast, mens han får børstet tænderne. Samtidig med denne beslutning er der blevet lagt en handleplan for, hvordan man fremover skal forsøge at motivere den pågældende til frivilligt at deltage. Håbet er dels, at han får en erkendelse af, at det ikke er så slemt at få børstet tænderne, dels at smerterne vil fortage sig, og han på den måde oplever, at det hjælper. 16

17 For mennesker med et svært psykisk handicap kan dårlig hygiejne gå ud over værdigheden, forringe de sociale muligheder og i værste fald medføre smerter og sygdomme. Eksemplet beskriver, hvor svært det kan være at forklare konsekvenserne af f.eks. en mangelfuld tandbørstning og ad pædagogisk vej få en beboer til at samarbejde. Personlig hygiejne er både en intim og en nødvendig del af livet, og som medarbejder står man derfor ikke sjældent i dilemmaet mellem personens ret til selv at bestemme og det der må karakteriseres som et omsorgssvigt. På denne baggrund er der kommet en tilføjelse til lovgivningen, der gør det muligt undtagelsesvis at få tilladelse til i en afgrænset periode at fastholde en psykisk handicappet for at udføre den nødvendige hygiejne. Det er dog vigtigt at understrege, at 109 b stk. 2, ikke er en generel mulighed, der kan bruges i forhold til beboere, der nægter at medvirke i udførelse af den personlige hygiejne. Fastholdelse i hygiejnesituationer forudsætter altid, at (amts)- kommunen har truffet afgørelse om det, når det har været vurderet, at det er en absolut nødvendighed. I lovgivningen understreges det i øvrigt, at beslutningen foruden udarbejdelsen af en handlingsplan også bør følges op med supervision af personalet. 17

18 109 c TILBAGEHOLDELSE I BOLIGEN Eksempel på tilbageholdelse En 28-årig udviklingshæmmet mand i et botilbud er i mange kortvarige perioder psykotisk. Det indebærer, at han ikke tænker fornuftsmæssigt. Han kan ikke overskue konsekvenserne, når han uden at fortælle nogen om det, forlader boligen i bofællesskabet. To gange har han forladt boligen gennem et vindue om natten, og han har flere gange opsøgt fremmede i deres hjem. Han kan finde på at tage knive og andre genstande med sig fra køkkenet. Han er heller ikke trafiksikker, og risikoen for, at han kommer til skade i et trafikuheld, er nærliggende. Med en ekstra pædagogisk indsats har man gennem længere tid forsøgt for at forhindre, at han pludseligt forlader boligen. Men selv om han har haft persondækning døgnet rundt, har hans voldelige adfærd gjort det umuligt at overtale ham til at blive. Amtet har nu besluttet, at beboeren skal bære en alarm, og at personalet i en periode på tre måneder kan tvinge ham til at blive, hvis han inden for denne 3 måneders periode fortsat udviser den beskrevne adfærd og vil forlade boligen. 18

19 Selvom man som i det omtalte eksempel har valgt at udstyre en person med et svært psykisk handicap med en personlig alarm, kan man ikke umiddelbart bruge tvang til at tilbageholde en person, der ønsker at komme ud. Er alarmen ikke nok til at sikre den pågældende, og er der nærliggende risiko for, at han eller andre kommer til skade, hvis boligen forlades, kan det være nødvendigt at bruge magt. At tilbageholde et menneske mod dets vilje har karakter af frihedsberøvelse, og hvis det er nødvendigt at gribe ind for at forhindre en beboer i at forlade botilbudet, træffer (amts)kommunen afgørelse om tilbageholdelse. Tilbageholdelsesmuligheden vil gælde for en tidsbegrænset periode, og det er desuden kommunens eller amtskommunens pligt at sørge for, at den pågældende får en advokat til at varetage sine interesser. En afgørelse om tilbageholdelse betyder ikke, at man må låse døren. Og hvis man bliver nødt at bruge tvang for at tilbageholde den pågældende eller føre ham eller hende tilbage til boligen, skal situationen følges op af tryghedsskabende initiativer. 19

20 109 d ANVENDELSE AF BESKYTTELSESMIDLER Eksempel på anvendelse af stofsele I botilbudet er der opstået problemer med en 40-årig kvinde, der er svært psykisk handicappet og kørestolsbruger. Hun er flere gange faldet ud af kørestolen, fordi hun tror, hun bare kan rejse sig op, hvis hun f.eks. skal på toilettet. Personalet har forsøgt at gøre hende forståeligt, at benene ikke kan bære, at hun derfor skal kalde på en medarbejder, som kan hjælpe hende. Beboeren mangler dog fuldstændig forståelse for sin situation. I et af sine daglige forsøg på at rejse sig, faldt hun for nylig ind i hjørnet på en bænk og fik en stor flænge i hovedet. Nu har amtet truffet afgørelse om, at der for en afgrænset periode kan bindes en stofsele på stolens armlæn for at forhindre, at beboeren rejser sig umotiveret op, og kommer til skade, når der ikke er nogen i nærheden. Selen har indtil videre virket efter hensigten. I eksemplet ovenfor kan det synes helt oplagt og meget fornuftigt at beskytte beboeren mod fald ved f.eks. at binde et tørklæde eller et bælte rundt om armlænene på stolen. Men selv et tørklæde har karakter af en fastspænding, og det er ikke lovligt at spænde mennesker fast. Beslutningen om at anvende beskyttelsesmidler skal træffes af (amts)-kommunen. Tilladelsen til f.eks. at bruge en stofsele er tidsbegrænset, og forudsætningen at der er nærliggende risiko for, at der kan opstå væsentlig personskade. 20

21

22 109e stk. 1: OPTAGELSE I SÆRLIGE BOTILBUD UDEN SAMTYKKE Eksempel på optagelse i særlige botilbud uden samtykke En 32-årig mand, der er udviklingshæmmet og bor i egen bolig, klarer sig efterhånden ikke særlig godt. Han sover om dagen og er vågen om natten og har derfor blandt andet haft store problemer med de øvrig beboere i den ejendom, han bor i. Kommunen har gjort en stor indsats at støtte ham på forskellig måde bl.a. med forsøg på at vende døgnet og for at sikre, at han f.eks. får noget at spise. Indenfor den seneste måned har han flere gange sat ild til forskellige ting sidst til gardinerne i køkkenet, fordi han angiveligt havde tændt stearinlys og glemt dem igen. Indtil videre er brandene blevet opdaget i tide af andre, og der ikke sket noget alvorligt, men der er ingen tvivl om, at han med sin adfærd udsætter sig selv for livsfare, og at det vil være uforsvarligt ikke at gøre noget ved situationen. Den pågældende har ikke selv nogen forståelse for, at han både sætter eget og andre menneskers liv på spil, og han ønsker ikke at flytte. Derfor har kommunen indstillet, at han mod sin vilje skal flyttes til et botilbud, hvor der er mulighed for at give ham den nødvendige omsorg og opmærksomhed. 22

23 At flytte mennesker fra en bolig uden deres samtykke er et meget vidtgående indgreb i selvbestemmelsesretten. Derfor sker tvangsmæssig flytning også kun undtagelsesvist, og når det er absolut påkrævet for, at den enkelte kan få den nødvendige hjælp, og hjælpen ikke kan gennemføres i den nuværende bolig, som det er tilfældet i eksemplet. Det er en forudsætning, at den pågældende på grund af sin psykiske funktionsnedsættelse ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og udsætter sig selv for væsentlig personskade, og at det derfor af hensyn til den pågældendes sikkerhed vil være uforsvarligt ikke at sørge for en flytning. At et menneske med et psykisk handicap, der bor i egen bolig, er til gene for andre f.eks. på grund af støjende eller anden uhensigtsmæssig adfærd er til gengæld ikke tilstrækkelig begrundelse for en flytning uden samtykke. 23

24 109e stk. 2: OPTAGELSE I SÆRLIGE BOTILBUD UDEN SAMTYKKE I FORHOLD TIL MENNESKER MED EN FREMADSKRIDENDE MENTAL SVÆKKELSE Eksempel på optagelse i særlige botilbud uden samtykke En 43-årig mand, der bor hjemme, lider af fremskreden Chorea Huntingtons sygdom. Den medfører en fremadskridende mental svækkelse, det ikke er muligt at standse eller behandle. Den pågældende er ude af stand til at overskue konsekvenserne af sine handlinger. Trods massiv støtte fra hjemmeplejen har man f.eks. ikke kunnet sikre, at den pågældende fik nok at spise og drikke. I forbindelse med en tvangsindlæggelse, er det lægeligt dokumenteret, at han har været i livsfare, og risikoen for, at det vil ske igen, er stor. At forblive i egen bolig er således forbundet med livsfare, og det vil være uforsvarligt ikke at sørge for flytning til et andet botilbud, hvor han kan få den livsnødvendige hjælp og omsorg. I enighed med den pågældendes værge har kommunen derfor besluttet, at manden, der ikke selv er i stand til at give et informeret samtykke, skal optages i et særligt botilbud. 24

25 Hvis et menneske, der lider af svær demens eller anden senere erhvervet, fremadskridende mental svækkelse, ikke længere kan klare sig i sit eget hjem, kan (amts)kommunen selv træffe afgørelse om at flytte den pågældende til et andet, mere hensigtsmæssigt botilbud. Beslutningen kan træffes, selvom den pågældende forholder sig passivt til en flytning, når flytningen er påkrævet for at sikre den nødvendige hjælp og omsorg. En sådan flytning kræver godkendelse fra den værge, der beskikkes af statsamtet. Er værgen og (amts)kommunen uenige, skal Det Sociale Nævn afgøre flytningen. 25

26 INDBERETNING Det er ikke den enkelte medarbejder, der kan tage stilling til, om reglerne i magtanvendelseslovgivningen kan tages i brug. Det er (amts)kommunens ansvar at træffe afgørelser om magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Ethvert tilfælde af magtanvendelse skal registreres og indberettes. (Amts)kommunen bruger bl.a. indberetningerne til at vurdere omfanget af magtanvendelse og til at iværksætte tiltag, der kan minimere magtanvendelse. Men oplysningerne er også vigtige redskaber, der kan kvalificere sagsbehandlerne til at træffe beslutninger om relevante foranstaltninger, og som gør det muligt at tilrettelægge en hensigtsmæssig pleje, der forebygger brug af magt og tvang. LÆS MERE: Socialpædagogik og demens det vanskelige omsorgsarbejde, Socialministeriet Mette Borresen, Helle Krogh Hansen, Lis-Emma Trangbæk: Vejledning om magtanvendelse m.v. efter lov om Social Service, Socialministeriet 5. januar En sikkerhed for demente mennesker - Orientering til kommunalpolitikere og medarbejdere i ældreplejen om hjælpemidler til demente herunder alarm-, pejlesystemer og særlige døråbnere. HJEMMESIDER:

27 67 OMSORGSPLIGTEN Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er: > at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, > at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, > at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og > at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter lov. 67a Kommunen eller amtskommunen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet jvf. 67, til personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. 109 MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN 109 a stk. 1. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere Kommunen eller amtskommunen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når: 27

28 > der er risiko for at personen ved at forlade bo- eller dagtilbud udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. > forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. stk. 2. Kommunen eller amtskommunen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når: > der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbudet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. > forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. > lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. stk. 3. Hvis foranstaltninger efter stk. 2 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningerne efter stk. 2, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 109 c samtidig finder anvendelse. 109 b stk. 1. Fastholdelse Kommunen eller amtskommunen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når: > der er nærliggende mulighed for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. > forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 28

29 stk.2. Kommunen eller amtskommunen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udføre omsorgspligten i personlige hygiejnesituationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan søges sikret, at magtanvendelse i personlige hygiejnesituationer i fremtiden kan undgås. 109 c Tilbageholdelse i bolig Under samme betingelser som i 109 a kan kommunen eller amtskommunen (for en afgrænset periode) træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. 109 d Anvendelse af beskyttelsesmidler Kommunen eller amtskommunen kan (for en afgrænset periode) træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofsele til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når: > der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade. > forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 29

30 109 e stk. 1. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Kommune eller amtskommunen kan indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud, når: > det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp > hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig. > den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger. > udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade. > det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. stk.2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en følge af en aldersbetinget eller senere erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunen eller amtskommunen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunen eller amtskommunens indstilling tiltrædes af den af statsamtet beskikkede værge, når: > ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp. > det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende. 30

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: 12.08.2013 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Øvrige indsatser Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere Lovgrundlag Servicelovens 112, 124-125 Visitation/Myndighed Sundhed & Omsorg.

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer.

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kalde-, alarm- og pejlesystemer Nødkald, telefonindvisitering, brandalarm, komfurvagt og særlige døråbnere, alarm og pejlesystemer Lovgrundlag Servicelovens 82, 112,

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området NOTAT SHC - Team Myndighed 26-07-2011 Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området Generelt om magtanvendelse: Servicelovens kapitel om magtanvendelse og andre

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere