Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016."

Transkript

1 Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed Bedre mad til de ældre

2 Regeringens nye tiltag fra 2016 forbedrer ældreplejen særligt for ældre med særlige behov. Vi skal passe på hinanden. Vores ældre har knoklet i et langt liv og skabt vores velfærdsamfund. Det skylder vi dem respekt for. Alle danskere skal kunne regne med tryg og værdig omsorg i deres alderdom. Regeringens politik har forbedret vilkårene for omsorgen til de svageste ældre. Samtidig har regeringen haft fokus på, at borgere med kræfterne til det skal kunne leve det liv, som de hidtidigt har levet også selvom de er kommet op i årene. I de kommende år vil der blive flere borgere over 70 år. Allerede i 2020 vil der være omtrent flere ældre borgere. Nogle ældre vil være meget ressourcestærke og kunne leve et aktivt liv. Nogle vil med hjælp og træning fortsat kunne klare hverdagen selv. Andre vil have brug for intensiv hjælp og pleje. Det gælder f.eks. de ældre, der er ramt af svær demens eller kroniske sygdomme. Der kommer til at være et pres på udgifterne til både ældrepleje og sundhedsbehandling. Det skal vores samfund selvfølgelig tage hånd om. Regeringen har med Aftale om fremtiden hjemmehjælp udstukket retningen for ældreomsorgen. Det vigtigste er, at vores ældre støttes i selv at leve så uafhængigt et liv som muligt. Trygt og værdigt. Den hjælp, som man får i sit eget hjem, skal følge med tiden og den enkeltes behov. Nu er tiden inde til det næste skridt. Regeringen vil investere i omsorgen for vores ældre, således at der allerede fra 2016 prioriteres yderligere 950 mio. kr. frem til Regeringen har på forhånd sikret finansiering og afsat pengene. Det er ansvarligt. Fra årsskiftet vil det betyde en styrket indsats i forhold til ældre med demens og deres pårørende samt faste læger på plejehjemmene og bedre mad til vores ældre. 1. Større indsats mod demens Omtrent danskere er ramt af demens. Antallet forventes at stige drastisk i de kommende år. Både med Finansloven for 2015 og med satspuljen for 2015 afsatte regeringen midler til området. Regeringen vil fra 2016 og frem tage nye skridt for at sikre forbedret omsorg til de demensramte og deres pårørende, bl.a.: Aflastning af pårørende til demente. 2

3 Demensindretning af boliger. 2. Flere faste læger på plejehjem og bosteder Beboere på plejehjem og bosteder er ofte plejekrævende ældre, der kan have flere kroniske sygdomme og komplekst medicinforbrug. De har brug for sammenhængende pleje, en tæt kontakt mellem egen læge og personalet på plejehjemmet eller bostedet. Der er brug for at styrke den sammenhæng. Regeringen vil derfor allerede fra 2016 afsætte midler til flere faste læger på plejehjem og bosteder. 3. Styrket indsats mod ensomhed Alt for mange ældre føler sig ensomme. Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte ældres helbred og livskvalitet. Der er behov for at styrke ældres mulighed for at have givende relationer med andre. Regeringen vil derfor gå nye veje og investere 300 mio. kr. i frivillige foreningers indsats mod ensomhed. De frivillige foreninger får fuld metodefrihed til at tilrettelægge indsatsen, så længe man kan måle effekten af indsatsen. 4. Bedre mad til de ældre Sund og velsmagende mad gavner livskvaliteten og sundheden. Vores ældre fortjener mad af god kvalitet, og de skal have bedre mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer maden. Regeringen vil fra 2016 indføre øget frit valg af madleverandør. Samtidig vil regeringen sikre bedre måltider for hjemmeboende og på plejecentre. Regeringens økonomiske politik muliggør, at vi som samfund allerede fra 2016 kan investere i værdig omsorg for vores ældre. Regeringens politiske prioritering er ikke mulig, hvis den offentlige sektor skal levere nulvækst. 3

4 Vi har i de sidste fire år prioriteret vores ældre. Selvom Danmark var hårdt ramt af den økonomiske krise, har regeringen investeret i omsorgen for vores ældre og forbedret deres vilkår. Alle mennesker har ret til et trygt og værdigt seniorliv. Det er sådan, man kender et velfærdssamfund. Det kræver politisk vilje til investering. Regeringen har gennemført en omfattende række af initiativer på ældreområdet frem til i dag. Blandt andet har regeringen sikret: 1 mia. kr. årligt til bedre forhold for de ældre. Pengene går bl.a. til personlig pleje (f.eks. rengøring og bad), praktisk hjælp (rengøring), bedre vilkår på plejehjemmene samt en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Forbedret hjemmehjælp, så de ældre får hjælp til en mere selvstændig hverdag, og ensomme ældre får en ekstra hånd. Klippekort til ekstra hjemmehjælp, hvor de svageste hjemmehjælpsmodtagere frit kan vælge en halv times ekstra hjælp om ugen til det, som de selv måtte ønske. Der oprettes en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i årene derefter. En national handleplan for demens og styrket Nationalt Videnscenter for Demens. Styrkede vilkår for seniorer på arbejdspladserne. Yderligere midler til kommunernes forebyggende arbejde med ældre borgere, som har kroniske sygdomme. Styrket indsats for de ældre medicinske patienter, bl.a. med en national handlingsplan. Initiativerne på ældreområdet har bl.a. medført følgende resultater: At de ældre, som har mest behov for hjælp, har fået større indflydelse på deres hjemmehjælp. Ældrechecken er blevet forhøjet med kr. fra kr. til kr. årligt for at sikre den sociale balance i regeringens skattereform. Pensionstillægget er blevet forhøjet med 750 kr. Begge dele kommer særligt de ældre, som har mindst til sig selv, til gavn. 4

5 At antallet af ældre, der bliver indlagt med diagnoser, som man kan forebygge, er faldet med 11 pct. på blot fire år. 1 Et øget fokus på demens. 1 KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater,

6 Antallet af ældre er steget over de senere år, og det er en udvikling, der fortsætter i de kommende år. Vi lever længere og har også flere gode år, før vi for alvor bliver plejekrævende. Samtidig vil relativt store årgange i de kommende år trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. En stigning i antallet af ældre borgere lægger pres på de offentlige udgifter både hvad angår ældrepleje og sundhedsudgifter. Det stiller nye krav til den indsats, der ydes på tværs af sektorer. Mange af fremtidens ældre vil være ressourcestærke op i en sen alder, og de vil have overskud til helt eller delvist at klare sig selv. Samtidig vil der være ældre med omfattende og komplekse plejebehov og med få eller ingen ressourcer til at klare sig uden hjælp. Hertil kommer, at de ældre er forskellige, og det er deres behov og ønsker også. Det gælder i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, men det gælder i lige så høj grad de øvrige aspekter, der danner rammen om de ældres liv. Regeringen har følgende politiske målsætninger for, hvordan vi vil sikre en tryg alderdom for alle i Danmark: Ældre skal være selvhjulpne længst muligt Ældre borgere, som kan selv, skal understøttes i at blive bedre i stand til at tage ansvar for eget liv og uafhængige af hjælp så længe som muligt. Det er den mest respektfulde tilgang til mennesker, at vi som samfund hjælper den enkelte til at kunne fortsætte med at leve sit hidtidige liv, også når man kommer op i årene. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer Den ældre skal støttes i at fastholde et værdigt og selvstændigt liv med fokus på det, der skaber værdi for den ældre. Større kvalitet i hjælpen ikke mindst for de svageste ældre Indsatsen skal være båret af fagligt dygtigt plejerpersonale, baseret på virksomme metoder og i en koordineret indsats. Det er et særskilt pejlemærke for regeringen, at de svageste ældre bl.a. den voksende gruppe af ældre, der lever med demens, og som har behov for omfattende hjælp oplever en tryg og sammenhængende hjemmepleje. Regeringen har med afsæt i disse pejlemærker iværksat en række indsatser på ældreområdet. Blandt andet er der med Finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet. Der er fra 6

7 2015 indført et klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, rammerne for rehabilitering er forbedret, og demensindsatsen er løbende styrket. Samtidig ønsker regeringen at sætte yderligere fokus på, hvordan fremtidens ældrepleje kan forankres i den enkelte borgers ønsker, behov og egne ressourcer i forhold til at tage ansvar for eget liv så længe som muligt. Regeringen har over de seneste år gennemført en række tiltag målrettet demens. Med finanslovaftalen for 2015 er der således prioriteret 725 mio. kr. i til mere effektive patientforløb og bedre omsorg for kronisk syge og ældre medicinske patienter. Med satspuljen for 2015 er der afsat over 120 mio. kr. i til initiativer målrettet demens. Som opfølgning herpå vil regeringen igangsætte et arbejde med en langsigtet strategi på demensområdet. Strategien skal se på social-, sundheds- og boligmæssige udfordringer på området og bidrage til at sætte konkrete mål for indsatserne på demensområdet. Strategien vil bl.a. indeholde følgende initiativer: Aflastning af pårørende til demente. Serviceeftersyn af reglerne for værgemål. Demensindretning af boliger. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen og plejeboliger. Herudover vil regeringen med prioriteringen af yderligere 1 mia. kr. i 2016 til sundhedsvæsenet prioritere en øget udredningskapacitet på sygehusene, bl.a. gennem udvidede åbningstider og øget fleksibilitet på de udredende afdelinger. Patienter med tegn på demens får dermed hurtigere udredning, og kvaliteten øges bl.a. gennem øget inddragelse af pårørende og gennem opkvalificering af personale. Der afsættes 70 mio. kr. i 2016, 90 mio. kr. i 2017 og 120 mio. kr. årligt i til opfølgning på strategien. Beboerne på plejehjem har i dag ofte forskellige læger. Det gør det vanskeligt at skabe de nødvendige tætte relationer mellem læge, beboer og plejepersonale. Den tætte og løbende dialog mellem læge og plejepersonale er særlig vigtig for de svage ældre på plejehjemmene, der kan have flere kroniske sygdomme og et stort og komplekst medicinforbrug. Regeringen vil derfor som forsøg afsætte 30 mio. kr. årligt i til en honorarordning for lægerne, hvor alment praktiserende læger modtager et fast honorar for at være tilknyttet et plejehjem eller et bosted. Honoraret skal dække en aftale om, at lægen er på institutionen et fast tidsrum, f.eks. hver 14. dag, alt efter, hvor stort behovet og institutionen er. Lægen skal varetage de opgaver, som knytter sig til de beboere, der vælger den pågældende læge som egen læge. Det drejer sig bl.a. om 7

8 medicingennemgang, inddragelse af pårørende samt deltagelse i rådgivning og faglig sparring med personalet. Ordningen vil medføre større sammenhæng for svage borgere, bedre kvalitet både i pleje og behandling samt mindske de administrative ressourcer, som personalet anvender på kontakt og koordination. Ensomhed og social isolation kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte ældre både for deres helbred, trivsel og livskvalitet. Regeringen skabte med Aftale om fremtidens hjemmehjælp klarere rammer for rehabilitering. Fokus er på at sikre, at ældre mennesker hjælpes til at klare sig selv og bevare kontrollen over egen hverdag. Samtidig indeholdt aftalen initiativer målrettet mere tryghed og værdighed i plejen, særligt for de svageste ældre, samt en styrket indsats mod ensomhed. Indsatsen sigter mod, at hjemmeplejen kan støtte ældre borgere ind i nye fællesskaber i civilsamfundet, hvor frivillige aktører kan spille en rolle. Med Finansloven for 2015 indførte regeringen endvidere et klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Klippekortet giver ret til mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Regeringen vil samle op på erfaringerne fra disse indsatser med henblik på at vurdere, om kommunernes indsats fremadrettet i højere grad kan tage højde for de ældres sociale trivsel herunder særligt i forhold til at bekæmpe ensomhed. Regeringen vil samtidig gå nye veje og investere yderligere i civilsamfundet og de frivillige foreningers indsats mod ensomhed blandt ældre. Der vil ikke være udstukket snærende bånd på indsatsen. De frivillige foreninger bliver givet fuld metodefrihed, så længe man kan måle effekten af indsatsen. Der afsættes 300 mio. kr. i til at styrke de frivillige foreninger i indsatsen mod ensomhed blandt ældre. Sund og velsmagende mad er afgørende for ældres sundhed og livskvalitet. Madservice for hjemmeboende er omfattet af frit valg, hvilket indebærer, at kommunerne, såfremt der ikke er mindst to leverandører at vælge imellem, skal tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis til selv at indgå aftale med en leverandør efter eget valg. Kommunerne kan dog uanset antallet af leverandører vælge at tilbyde fritvalgsbeviset som supplement. Regeringen vil gøre fritvalgsbeviset til madservice obligatorisk for på den måde at forbedre de ældres mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer deres mad. 8

9 Samtidig vil regeringen reservere midler til et fortsat udviklingsarbejde for at forbedre kosten, med særlig vægt på måltidsoplevelsen, f.eks. gennem samarbejde med frivillige, spisevenner og bedre forhold for, at pårørende kan deltage i måltider. Der afsættes 190 mio. kr. i til indsatser målrettet bedre mad til de ældre. Regeringen prioriterer samlet 950 mio. kr. til ældreområdet over Tabel 1 Økonomioversigt initiativer på ældreområdet Mio. kr Demensstrategi Faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed Bedre mad til de ældre Initiativer i alt

10 Udviklingen på demensområdet er en af de største udfordringer på ældreområdet nu og i de kommende år. Op imod mennesker menes i dag at være ramt af en demenssygdom. Som følge af den demografiske udvikling forventes antallet af demente at stige til ca i Udviklingen på demensområdet kræver en langsigtet satsning, som både tager afsæt i, hvordan vi kan forebygge eller udsætte demenssygdomme, og som samtidig fortsat udvikler socialfaglige indsatser tilpasset plejen og omsorgen for de borgere, som er blevet ramt af en demenssygdom. Regeringen vil derfor igangsætte et arbejde med en langsigtet strategi på demensområdet. En strategi, som skal se på social-, sundheds- og boligmæssige udfordringer på området, og som samtidig kan bidrage til at sætte konkrete mål for indsatserne på demensområdet. Som led i en strategi ønsker regeringen bl.a. at prioritere følgende: Ca skønnes i dag at være pårørende til en person med demens. Fremover bliver der mange flere. Mange pårørende til personer med en demenssygdom belastes dagligt af mange praktiske og følelsesmæssige forhold, og vi ved, at deres livskvalitet påvirkes negativt. Der er igangsat et projekt med henblik på at forbedre støtten til pårørende, bl.a. ved også at indtænke den demente i indsatsen, og der er i satspuljeaftalen for 2015 aftalt en ansøgningspulje til initiativer til pårørende. Regeringen ønsker at understøtte de pårørendes uvurderlige støtte. Det foreslås derfor, at der på grundlag af erfaringerne fra de igangværende initiativer i kommunalt og frivilligt regi sættes et arbejde i gang med at forbedre mulighederne for aflastning og afløsning af pårørende til demente. Det forudsættes at ske i samarbejde med kommuner og relevante organisationer. I forbindelse med f.eks. indflytning i plejebolig opstår der ofte spørgsmål om beskikkelse af en værge. Det er en indgribende foranstaltning, og det kan være meget belastende for pårørende at tage skridt til værgebeskikkelse. Regeringen finder, at det i den situation er vigtigt, at sagsbehandlingen er så hurtig og gnidningsfri som muligt under hensyn til den dementes retssikkerhed. Regeringen vil derfor give reglerne om magtanvendelse og værgebeskikkelse et serviceeftersyn med henblik på at vurdere, om der er behov for at ændre reglerne, som de er i dag. 10

11 Andelen af demente på landets plejecentre er høj og må forventes at være stigende. Det giver udfordringer i dagligdagen både for beboerne og medarbejderne. Regeringen vil derfor understøtte, at plejecentrene indrettes, så de i højere grad imødekommer de demente beboeres behov. Demensindretning af plejecentre er vigtig for at sikre de dementes trivsel og lette medarbejdernes arbejde. F.eks. kan bedre indretning af plejecentrene medvirke til at reducere magtanvendelser og beskytte demente mod de skader, de kan pådrage sig, hvis de forlader plejecentrene uden opsyn. I nybyggeriet vil det ofte være muligt at indtænke de relativt enkle tiltag, der skal til for, at plejecentrene bliver mere demensegnede. Der kan imidlertid være behov for at hjælpe udviklingen på vej i de eksisterende plejecentre, hvor der kan være behov for større tiltag. Tiltag, der kan gøre boligerne mere demensegnede, kan bl.a. være lysindfald i forhold til fællesarealer og boliger, farvelægningen i gang- og øvrige fællesarealer, akustik-, loft- og gulvbelægning til dæmpning af støj, skiltning og orienteringsmarkeringer og sansehaver. Det kan også være gennem brug af teknologi, herunder GPS eller andre pejlesystemer. Øvrige tiltag kan vedrøre renoveringer af servicearealer på landets plejecentre for at give bedre plads til bl.a. sociale aktiviteter. Servicearealer er de arealer i tilknytning til boligerne, som kan anvendes til f.eks. fysioterapi, træning eller andre fælles aktiviteter, der bidrager til en god hverdag for beboerne. Med satspuljen for 2015 afsatte regeringen 50 mio. kr. i til demensindretning af plejeboliger. Denne indsats ønsker regeringen nu at følge op på og styrke yderligere. Medarbejdernes kompetencer i ældreplejen skal kontinuerligt vedligeholdes og udbygges. Det handler bl.a. om at ruste medarbejderne til at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har, samt samspillet og inddragelsen af pårørende. Derfor skal strategien indeholde en plan for og ressourcer til kompetenceudvikling inden for demenspleje. Det er afgørende, at alle i ældreplejen, der omgås mennesker med demens i det daglige, får adgang til kompetenceudvikling. Regeringen vil med en ny prioritering på sundhedsområdet i 2016 sikre sundhedsvæsenets håndtering af flere ældre og stigende medicinudgifter i I den forbindelse vil regeringen også prioritere en øget udredningskapacitet på sygehusene, bl.a. gennem udvidede åbningstider og øget fleksibilitet på de udredende afdelinger. Det vil betyde, at patienter med tegn på demens får en hurtigere udredning, og at kvaliteten for patienterne øges bl.a. gennem øget inddragelse af pårørende og gennem opkvalificering af personale. 11

12 Regeringen ønsker med udmøntningen af satspuljen for 2016 at prioritere 70 mio. kr. i 2016, 90 mio. kr. i 2017 og 120 mio. kr. årligt i

13 Beboerne på plejehjem er ofte svage ældre, der kan have flere kroniske sygdomme og et stort og komplekst medicinforbrug. Det stiller krav til en god og sammenhængende behandling og pleje, og en tæt kontakt mellem beboerens egen læge og plejepersonalet på plejehjemmet eller bostedet. Regeringen vil derfor styrke sammenhængen i behandlingen og plejen på landets plejehjem. Beboerne på plejehjem har i dag ofte forskellige læger. Det gør det vanskeligt at skabe de nødvendige tætte relationer mellem læge, beboer og plejepersonale, der er vigtig ikke mindst for de svage ældre. Regeringen har derfor med den flerårige sundhedsstrategi foreslået en ordning med fast tilknyttede læger til plejehjemmene. For at motivere lægerne til en hurtig udrulning af ordningen prioriterer regeringen, nu som forsøg, 30 mio. kr. årligt i til en honorarordning, hvor alment praktiserende læger modtager et fast honorar for at være tilknyttet et plejehjem eller et bosted. Honoraret skal dække en aftale om, at lægen er på institutionen et fast tidsrum, f.eks. hver 14. dag, alt efter, hvor stort behovet og institutionen er. Lægen skal varetage de opgaver, som knytter sig til de beboere, der vælger den pågældende læge som egen læge, herunder medicingennemgang og inddragelse af pårørende, samt deltage i rådgivning og faglig sparring med personalet. Et pilotprojekt med syv plejecentre med fast tilknyttet læge har vist meget positive resultater. Forebyggende indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser blev reduceret, der var færre opkald til lægevagt og reduceret medicinforbrug. Samtidig var der et bedre samarbejde samt tilfredshed blandt beboere, plejepersonale, læger og pårørende. Efter pilotprojektets afslutning var der endvidere en faldende tendens i kontakten til de praktiserende læger. Ordningen forventes derfor at medføre større sammenhæng for svage borgere og bedre kvalitet både i pleje og behandling. Samtidig mindskes de administrative ressourcer, som personalet anvender på kontakt og koordination. Der skal aftales en plan for udrulningen samt kriterier for omfattede institutioner med Danske Regioner og KL i dialog med de praktiserende læger. Der afsættes 30 mio. kr. årligt i til honorarordningen. 13

14 For mange ældre oplever ufrivillig ensomhed i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed har opgjort, at ældre over 65 år har ensomheden inde på kroppen og i livet. Det har store konsekvenser for den enkelte medborger, der oplever svækkede sociale relationer i dagligdagen. Ensomhed kan foruden lavere livskvalitet føre til isolation, der igen kan betyde dårligere fysisk og mentalt helbred. Ufrivillig ensomhed for ældre er anderledes end for andre grupper, eftersom at ældre er et sted i livet, hvor der er større risiko for at miste en ægtefælle, nære venner eller andre familiemedlemmer og hvor det kan være vanskeligt at erstatte eller skabe nye sociale relationer. Ensomhed kan ramme os alle og er grundlæggende en følelse, der afstedkommes, når vores grundlæggende behov for social kontakt og relation med andre ikke dækkes. Det er en udfordring for vores velfærdssamfund, der skal håndteres. Regeringen har allerede igennem en række initiativer styrket forholdene og mulighederne for ældre markant. Blandt andet har regeringen styrket ældrechecken med 40 pct. Og med Aftale om fremtidens hjemmehjælp satte regeringen fokus på at sikre, at ældre mennesker hjælpes til at klare sig selv og bevare kontrollen over egen hverdag. Aftalen styrkede indsatsen blandt andet med at hjemmeplejen kan støtte ældre medborgere ind i nye fællesskaber i civilsamfundet. Men selvom indsatsen indebærer større kontakt og flere relationer, så kan ensomhed ikke alene fjernes igennem ansatte i den offentlige sektor. Til trods for det store og beundringsværdige indsats de ansatte udfører, vil det ikke kunne løse denne samfundsudfordring alene. Derfor vil regeringen gå nye veje og afsætte 300 mio. kr. i til at styrke civilsamfundet og de frivillige foreninger i indsatsen mod ensomhed blandt ældre. Regeringen ønsker at gå nye veje i indsatsen mod ensomhed blandt ældre medborgere. Med en markant investering i civilsamfundet og frivillige foreninger, ønsker regeringen at inddrage alle, der sidder med løsninger på udfordringen. Civilsamfundet og foreningslivet har kompetencer og styrker, som vores velfærdssamfund bør inddrage i større grad, end tilfældet er i dag. Der findes i dag gode eksempler på, hvordan frivillige indsatser fra såvel sociale organisationer som det brede folkeoplysende foreningsliv er i stand til at hjælpe mange ældre medborgere, der føler sig alene i hverdagen. 14

15 Det er eksempelvis: Når Thisted Petanque Club mødes to hverdagsaftner om ugen i sommer- og vinterhalvåret, hvor petanque er udgangspunktet, men hyggen og det sociale samvær er i højsædet. At Madservice Kronjylland har succes med frivillige spisevenner, der en gang om ugen spiser et hyggeligt måltid sammen med ældre medborgere. Igennem Cykling uden alder hvor frivillige cykler en tur med ældre i rickshaw og får vind i håret. Når Ældre Sagen i København går sammen med Københavns kommune om at besøge ensomme ældre i hovedstaden i forbindelse med udlevering af mad. Når Foreningen Reservebedsterne i Høje Taastrup tilbyder en hjælpende hånd til småbørnsfamilier og samtidig et ligeså stærkt fællesskab blandt reservebedsterne. Alt sammen enkelte eksempler på frivillige indsatser i hele landet, der hver i sær gør en stor forskel ikke mindst også for at mindske den ufrivillige ensomhed blandt ældre. Den indsats vil regeringen styrke markant. I arbejdet med frivillige foreninger er det afgørende, at samarbejdet sker på de frivillige kræfters præmisser. Derfor vil der være fuld metodefrihed og eneste forudsætning er, at der en målbar effekt. Øget inddragelse af det frivillige foreningsliv i områder som dette handler ikke om besparelser. Tværtimod viser internationale erfaringer, at besparelser i den offentlige sektor vil føre til en mindre frivillig sektor. Dette initiativ handler dermed alene om at imødegå den store samfundsmæssige udfordring, ufrivillig ensomhed er i den ældre del af befolkningen. Der afsættes i alt 300 mio. kr. over perioden

16 Sund og velsmagende mad er afgørende for sundhed og livskvalitet. Det gælder også for den ældre del af befolkningen, hvor manglende appetit er en udfordring for mange. Kost og ernæring er vigtig for helbredet, men maden gør kun gavn, hvis den bliver spist. Regeringen finder, at der er behov for at skærpe fokus på kvaliteten af maden til ældre og forbedre de ældres mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer deres mad. Madservice for hjemmeboende er omfattet af frit valg. Kommunen skal således, såfremt der ikke er mindst to leverandører at vælge imellem, tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgerne adgang til selv at indgå aftale med en leverandør efter eget valg. Kommunen kan dog vælge at tilbyde fritvalgsbeviset som supplement, selvom der i forvejen er to eller flere leverandører at vælge imellem. Kommunen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi. Der er loft på 50 kr. over egenbetalingen (gælder kun hovedmåltid og ikke f.eks. frokost), som den ældre afregner med kommunen. Såfremt borgeren ønsker at modtage mad, hvis pris ligger ud over fritvalgsbevisets værdi, afregner borgeren det ekstra beløb direkte til leverandøren. Kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe afgørelse om fritvalgsbevis til borgere, der har anmodet herom, gælder for praktisk hjælp og personlig pleje, herunder madservice. Endnu ikke offentliggjorte tal fra Ankestyrelsen viser, at der aktuelt er ti kommuner, der tilbyder fritvalgsbeviser til praktisk hjælp og personlig pleje bredt set, dvs. ikke kun madservice. I alt er der udstedt 126 frivalgsbeviser. Regeringen ønsker at forbedre de ældres mulighed for selv at bestemme, hvem der leverer deres mad. Regeringen vil derfor gøre det obligatorisk for kommunerne at tilbyde et fritvalgsbevis til de borgere, der er visiteret til madservice. På den måde er det borgeren, der vælger, hvem der skal levere maden, f.eks. den lokale kro. Ikke alle ældre kan udnytte denne mulighed. Derfor skal der fortsat arbejdes med at forbedre maden til de hjemmeboende ældre, der ikke selv er i stand til at vælge eller skifte leverandør og til beboere i plejeboliger, som ikke er omfattet af frit valg. Regeringen vil reservere midler til et fortsat udviklingsarbejde for at forbedre kosten med særlig vægt på måltidsoplevelsen. Det kunne gennemføres gennem samarbejde med frivillige, spisevenner og bedre forhold for, at pårørende kan deltage i måltider. Derudover arbejder Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammen om et fælles madinitiativ med det formål at forbedre mad og 16

17 måltider til ældre. Det fælles madinitiativ indeholder bl.a. en online vidensbank om madløsninger til inspiration for kommunerne. Der afsættes 30 mio. kr. årligt til ændring af reglerne om fritvalgsbevis til madservice og i alt 40 mio. kr. til en pulje til indsatser målrettet bedre mad til de ældre. Puljen udmøntes med 10 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Den Nationale Demenshandlingsplan

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sorø Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.700.000 kr. Tilskud

Læs mere

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed. VÆRDIGHEDSPOLITIK Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. oktober 2018 2018-004953-7 Høringsudkast til Værdighedspolitik 2018-2021 Forord Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314 Værdig Seniorpolitik SUOC - Team Sundhed og Udvikling 19-12-2018 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe 289053/18 18/1314 Indledning Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup kommune. En vigtig

Læs mere

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Indledning Rødovres demenshandleplan afspejler de nye tanker og visioner på området, både lokalt, regionalt og nationalt. Lokalt bygger den på Rødovres

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje

Politik for værdig ældrepleje , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd September 2018 Godkendt af Ældreomsorgsudvalget 7. november 2018 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Brønderslev Kommunes Politik for Værdig Ældrepleje

Læs mere

Ældrepolitikken udkast

Ældrepolitikken udkast Ældrepolitikken 2019-2022 1. udkast Struktur forslag Forord Baggrund tendenser på ældreområdet Den demografiske udvikling, flere ældre Sund aldring Forandringer i sundhedsvæsenet, det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune Værdig Seniorpolitik Høje-Taastrup Kommune 1 2 Indhold Indledning......................................4 Rammer for den værdige seniorpolitik: Målgruppe, vision og principper.. 6 Målgruppe 6 Vision 7 Principper

Læs mere

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017 Einer, demensramt: Da jeg fik at vide, at jeg havde demens, gik alt ned i et sort hul, men der er ikke noget at gøre, andet end at komme op på hesten igen og ud Demenspolitik Lolland Kommune 2017 Godkendt

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Udmøntning af midler på ældreområdet

Udmøntning af midler på ældreområdet Sundheds- og Ældreministeriet Udmøntning af midler på ældreområdet Chefkonsulent Søren Svane Kristensen Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen Disposition Fakta om ældreområdet Hvor kommer

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet December 2015 Indledning Fredensborg Kommune ønsker, at den ældrepolitik, som skal ligge til grund for at realisere kommunens vision om tilfredse

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Strategi for ældre og værdighed. Lemvig Kommune

Strategi for ældre og værdighed. Lemvig Kommune Strategi for ældre og værdighed Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 17.136.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune 1 Indhold 1. Baggrund...1 2. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune...1 3. Flere varme hænder i ældreplejen særligt på kommunens plejecentre...2 4.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse.

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et godt sted at blive gammel Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et endnu bedre ældreliv i København København skal være en by for alle aldersgrupper. Mange lever her hele livet, og for mig er det vigtigt,

Læs mere

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse.

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse. Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2025 Indhold Forord 3 Solrød Kommune - en demensvenlig kommune 3 Indledning 5 En strategi bygget på involvering 5 Fokusområder 6 1. Støtte til mennesker med demens 7 2. Støtte til pårørende

Læs mere

Respekt, frihed, tryghed og medborgerskab. Ældre- og Værdighedspolitik

Respekt, frihed, tryghed og medborgerskab. Ældre- og Værdighedspolitik Respekt, frihed, tryghed og medborgerskab Ældre- og Værdighedspolitik 2020-23 Ældre og Værdighedspolitik 2020-2023 Alle borgerne i Roskilde Kommune er en del af vores levende kommune. Mange kan se frem

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedspolitik Værdig hverdag Værdighedspolitik 2018-2021 Horsens Kommune "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: 1. udgave. Horsens Kommune 2018. 2. udgave. Horsens Kommune 2019. 2. udgave er tilføjet

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Assens Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.832.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 Titel: Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg December 2018 Foto: Grafisk design:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Stevns kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4,98 mio. kr. Tilskud

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken Værdighedspolitikken //december 2018 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demensvenligt Danmark sådan når vi det!

Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Demensvenligt Danmark sådan når vi det! Et oplæg fra Demensalliancen (Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejerråd, PenSam og Ergoterapeutforeningen) Demens bliver en af Danmarks største pleje og omsorgsopgaver

Læs mere

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget Udkast Værdighedspolitik 2018-2021 Velfærds- og Sundhedsudvalget 4 Velfærds- og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: IBF/LL Sagsnr. 27.00.00-P22-2-17 Dato:09-05-2018 Indhold side Indledning..

Læs mere

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2 0 2 2 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1 DEMENSSTRATEGI Gribskov Kommune 2019-2022 Februar 2019 Rapportnavn måned år 1 Indholdsfortegnelse DEMENSSTRATEGI... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål... 4 Hvorfor en demensstrategi?... 4 Værdier...

Læs mere

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Velkommen - Program. Kl Velkommen Kaffe, the og brød Kl Guidede ture rundt i huset se din gruppe på dit navneskilt

Velkommen - Program. Kl Velkommen Kaffe, the og brød Kl Guidede ture rundt i huset se din gruppe på dit navneskilt Velkommen - Program Kl. 11.00 Velkommen Kaffe, the og brød Kl. 12.00 Guidede ture rundt i huset se din gruppe på dit navneskilt Kl. 13.00 Frokost Buffet i cafe området Husk din tur-pose til hjemturen!

Læs mere