Regnskab Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab Roskilde Kommune"

Transkript

1 Roskilde Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit Hvordan gik det i De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab Anlægsudgifter Befolkningsudvikling Låneoptagelse og likvide aktiver... 7 sopgørelse

3 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Det samlede resultat for regnskab for Roskilde Kommune viser et underskud på 129,8 mio. kr. I det oprindelige budget indgik et underskud på 182,0 mio. kr., blandt andet pga. salget af elforsyningen. Året sluttede således med en forbedring på 52,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Samlet set er det skattefinansierede område forbedret med 29,2 mio. kr. fra et underskud på 166,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen til et underskud på 137,6 mio. kr. Forbedringen skyldes et lavere anlægsniveau og et bedre salg af jord end forudsat ved budgetlægningen. På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i en forbedring på 23,0 mio. kr. sopgørelse Mio. kr. i årets priser (-=udgifter, +=indtægter) (-=underskud, +=overskud) 2009 Oprindeligt budget Ændring i fht. oprindeligt budget Ordinær driftsvirksomhed 46,1-72,3-74,7-2,4 Anlægsudgifter -163,5-169,0-157,4 11,6 Byggemodning -46,5-8,6-11,2-2,6 Ejendomssalg 27,1 83,0 105,7 22,7 Det skattefinansierede område -136,7-166,8-137,6 29,2 Det brugerfinansierede område 244,3-15,2 7,8 23,0 Resultat i alt 107,6-182,0-129,8 52,3 Forskydninger i gæld/tilgodehavender (på grund af lån, afdrag mv.) Ændringer i beholdningen af likvide aktiver -67,1 50,4-27,8-78,2 40,5-131,6-157,6-26,0 Da Byrådet i 2009 vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet ville reducere beholdningen af likvide aktiver med 131,6 mio. kr. En væsentlig årsag til dette var, at kommunen i 2009 solgte kommunens elforsyning. Salget medførte en indtægt i 2009, men i skulle der betales en afgift til staten af denne indtægt på 96,4 mio. kr. et for viser et samlet fald i beholdningen af de likvide aktiver på 157,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 26,0 mio. kr. i forhold til ved budgetvedtagelsen. Beholdningen af likvide aktiver udgør kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter mv. samt obligationer og indskudsbeviser. sresultatet for drift og anlæg på det skatte- og brugerfinansierede område medfører en forbedring af den likvide beholdning med 52,3 mio. kr. Omvendt forværres den likvide beholdning med 78,2 mio. kr. som følge af ændringer i de likvide aktiver vedrørende kommunens låneoptagelse, afvikling af gæld samt ændringer i kortfristede tilgodehavender mellem kommunen og omverdenen (f.eks. stat, andre kommuner og borgere). 3

4 1.2 De samlede driftsudgifter I nedenstående tabel er kommunens nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder. Kommunens nettodriftsudgifter er typisk ca. 60 procent af de samlede bruttoudgifter. Dette skyldes blandt andet, at store dele af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet og det sociale område dækkes af refusioner fra staten. Herudover bliver det brugerfinansierede område betalt ved, at borgeren betaler direkte for levering af ydelsen og endelig er der på en del områder en vis brugerbetaling som f.eks. forældrebetaling for børnepasning. Roskilde Kommunes samlede nettodriftsudgifter fordelt på formål (mio. kr.). Nettodriftsudgifter Oprindelig Budgetændringer Mio. kr. -priser budget (+ = udgift; - = indtægt) i alt (inkl. Overførsler) Afvigelse (+=mindreforbrug) (-=merforbrug) Økonomiudvalget 515,6 4,0 463,3 52,3 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 377,4 7,9 379,6-2,2 Skole- og Børneudvalget 1.396,7 61, ,4-58,7 Kultur- og Idrætsudvalget 182,4 7,7 184,8-2,4 Teknik- og Miljøudvalget 110,1 76,4 187,6-77,5 Forebyggelses- & Socialudvalget 979,3 36, ,1-22,7 Ældre- & Omsorgsudvalget 622,2-3,5 590,0 32,2 Nettodriftsudgifter i alt 4.183,8 190, ,8-79,0 Heraf: Brugerfinansieret -67,3 75,2-6,6-60,7 Skattefinansieret 4.251,1 82, ,5-18,3 Heraf Serviceudgifter (ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering) 3.453,7 116, ,1-27,3 Kommunens samlede nettodriftsudgifter i regnskab udgør 4.262,8 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 4.183,8 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der således et samlet merforbrug på 79 mio. kr. Der er i løbet af foretaget budgetmæssige ændringer på i alt 190,5 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2009). Størstedelen af merforbruget har været på serviceudgifterne, hvor udgifterne i regnskab er 27,3 mio. kr. højere end i det oprindelige budget. Merforbruget på 18,3 mio. kr. på det samlede skattefinansierede område i forhold til det oprindelige budget skyldes følgende forhold: Økonomiudvalget har i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 52,3 mio. kr. Langt hovedparten af mindreforbruget (51,5 mio. kr.) skyldes omplacering af lønmidler fra puljer under Økonomiudvalget til øvrige områder. Forebyggelses- og Socialudvalgets regnskabsresultat ligger 22,7 mio. kr. over det vedtagne budget. Det vedtagne budget er efterfølgende korrigeret med en overførsel på 8,8 mio. kr. fra Ældre- og Omsorgsudvalget for at skabe sammenhæng mellem budgettet og den faktiske opgavevaretagelse på primært voksen- og handicapområdet. Samtidig er budgettet i løbet af året udvidet med 27,3 mio. kr. bl.a. som følge af tillægsbevillinger til henholdsvis dækning af underskud i 2009 på handicap- og psykiatriområdet (10,2 mio. kr.) og dækning af merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (8,2 mio. kr.). Videre er der sket overførsler fra centrale puljer i Økonomiudvalget f.eks. barselspuljer På beskæftigelsesområdet er der et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til området på 7,9 mio. kr. Ældre- og Omsorgsudvalgets regnskabsresultat ligger 32,2 mio. kr. under det vedtagne budget. Det vedtagne budget er efterfølgende korrigeret med en overførsel på 8,8 mio. kr., jf. bemærkningen under Forebyggelses- og Socialudvalget. Til gengæld er budgettet i løbet af året udvidet med i alt 5,3 mio. kr. bl.a. som følge af overførsler fra centrale puljer i Øko- 4

5 nomiudvalget samt en udmøntning af ekstraordinære midler på finansloven til ældreområdet. Kultur- og Idrætsudvalget har i regnskab et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er til udvalget givet tillægsbevillinger for 7,7 mio. kr. Skole- og Børneudvalget har et merforbrug på 58,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er samlet givet tillægsbevillinger på 61,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne fordeler sig med overførsler fra centrale puljer på 29,4 mio. kr., udgifter på 12,1 mio. kr. i forbindelse med overflyttede opgaver til hørehjælpemidler, en tillægsbevilling til dækning af negativ rammeoverførsel fra 2009 på 17,7 mio.kr., samt 2,7 mio. kr. på befordring og øvrige områder. På Teknik- og Miljøudvalget har der på det skattefinansierede område været et merforbrug på 34,6 mio. kr. Det skyldes, at vintertjenesten i endte med et merforbrug på 19,3 mio. kr. pga. meget sne. Herudover har der været et merforbrug på udlejningsejendomme på 7,3 mio. kr. På det brugerfinansierede område viser regnskabet en mindreudgift på 6,6 mio. kr. Årsagen til dette er en nedjustering af budgettet på 75,0 mio. kr. i forbindelse med selskabsgørelsen af Roskilde Forsyning A/S. Det brugerfinansierede område består derefter kun af renovationsområdet. 1.3 Indtægterne i regnskab Kommunens samlede indtægter fra skat og tilskud/udligning var på 4.194,6 mio. kr. i. Der er 3,4 mio. kr. højere end budgetteret. Heri indgår kommunens bidrag til regionerne med i alt 108,2 mio. kr. Samlet set viser regnskabet mindreindtægter på skatter på 27,1 mio. kr. Det skyldes overvejende mindreindtægter vedrørende dækningsafgift og grundskyld på henholdsvis 18,6 og 11,2 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med ændringer i vurderinger af ejendomme. På tilskuds- og udligning har der samlet set været indtægter på i alt 472,1 mio. kr., hvilket er 30,5 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært indtægter som følge af midtvejsregulering. Midtvejsreguleringen er den regulering af de generelle tilskud og udligningsbeløb, som sker på blandt andet de budgetgaranterede områder, dvs. indkomstoverførsler m.v. Midtvejsreguleringen gennemføres for at sikre, at kommunerne under ét kompenseres i forhold til den senest kendte udvikling, fx udsving i den faktiske ledighedsudvikling i forhold til det, der blev forventet ved budgetlægningen. Skatteindtægterne byggede i på en udskrivningsprocent på 25,20 på indkomstskatten og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den gennemsnitlige udskrivningsprocent for landet som helhed var i på 24,90 pct. Roskilde Kommunes grundskyldspromille for var på 24,47 promille, mens den landsgennemsnitlige grundskyldspromille var på 25,92 promille. 1.4 Anlægsudgifter Roskilde Kommunes samlede nettoforbrug vedr. anlæg udgør 61,7 mio. kr. i, hvilket er 115,4 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. Afvigelsen dækker over både merindtægter og merudgifter. På det skattefinansierede anlægsområde er der et samlet netto mindreforbrug på 31,7 mio. kr. fordelt med merindtægter på 22,7 mio.kr. vedr. ejendomssalg, -2,6 mio.kr. vedr. byggemodning og 11,6 mio.kr. vedr. de øvrige anlæg. På det brugerfinansierede område er budgettet ændret pga. selvskabsgørelsen af Roskilde Forsyning A/S. Merindtægten på salg af grunde og bygninger skyldes bl.a., at kommunen i slutningen af fik solgt flere grunde i Trekroner end der var budgetteret med. 5

6 Udgifterne til byggemodning og køb af jord er 2,6 mio.kr. højere end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes overførte projekter fra På de øvrige skattefinansierede anlæg har der været et mindreforbrug på 11,6 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. I er der foretaget budgetændringer med i alt 100,5 mio.kr., hvoraf overførslerne fra 2009 udgør 89,1 mio.kr Generelt gælder for byggemodning og byggeri i almindelighed, at der som følge af vejret i vinteren /2011 har været store problemer med at følge tidsplanerne. Netto anlægsudgifter Mio. kr. -priser (+ = udgift; - = indtægt) 2009 Oprindelig budget Budgetændringer i alt (inkl. overførsler) Afvigelse (+=mindreforbrug/ -=merforbrug) Skattefinansieret Anlæg Økonomiudvalget 73,2 30,6 15,8 32,9-2,3 Ældre- & Omsorgsudvalget 14,6 25,6 15,6 20,1 5,5 Skole- og Børneudvalget 40,2 26,7 44,9 37,1-10,4 Kultur- & Idrætsudvalget 9,2 9,9 19,2 12,2-2,3 Teknik- og Miljøudvalget 26,3 61,1 11,0 49,7 11,4 Forebyggelses- og Socialudvalget 0,0 15,1-5,9 5,5 9,7 Anlæg i alt 163,5 169,0 100,5 157,4 11,6 Ejendomssalg -27,1-83,0-52,3-105,7 22,7 Byggemodning (inkl. køb af 46,5 8,6 19,4 11,2-2,6 jord) Skattefinansieret anlæg i alt 182,8 94,6 67,5 62,9 31,7 Brugerfinansieret -172,5 82,5-80,3-1,2 83,7 Anlægsområdet total 10,3 177,1-12,8 61,7 115,4 1.5 Befolkningsudvikling I løbet af er der kommet 621 flere indbyggere i kommunen. Indbyggertallet er dermed pr. 1. januar 2011 steget til indbyggere. I perioden har der været befolkningstilvækst, ganske som Roskilde Kommune har oplevet det igennem hele 2000-tallet, kun afbrudt af et mindre fald i indbyggertallet på 0,4 pct. i Der har i de seneste år på grund af finanskrisen ikke været særlig stor aktivitet på ejendomsmarkedet, herunder heller ikke vedrørende grundsalg og nybyggeri. Når Roskilde Kommune i den periode alligevel oplever en befolkningstilvækst, som er noget større end tilgangen af nye boliger tilsiger, så skyldes det, at kommunen efter perioden med meget stor aktivitet på ejendomsmarkedet også havde et vist antal boliger stående tomme. I de sidste år er disse tomme boliger blevet beboet, og det er den primære baggrund for den fortsatte befolkningstilvækst. Der er en forholdsvis stor vækst i antallet af årige samt af ældre over 65, hvorimod antallet af voksne mellem 26 og 64 og børn i alderen 0-5 år er faldende. 6

7 Alder Antal pr. 1. januar Antal pr. 1. januar 2011 Ændring fra til år år år år år år år I alt Låneoptagelse og likvide aktiver Den samlede nettolåneoptagelse i var på 87,6 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Gælden til Region Sjælland er som følge af en overtagelse af 4 institutioner øget med 10,9 mio. kr., jf. reglerne for overtagelse af institutioner, hvor overtagelse af fysiske aktiver skal ledsages af en tilsvarende overtagelse af gældsforpligtelser. Roskilde Kommunes samlede gæld er i alt forøget med 43,7 mio. kr. i løbet. Afdragene på den langfristede gæld udgjorde 59,6 mio. kr. i, hvilket er meget tæt på det budgetterede niveau på 60,8 mio. kr. Renteudgifterne vedrørende langfristet gæld har til gengæld været langt lavere end budgetteret, i alt 18,4 mio. kr. imod de budgetterede 41,1 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af det lave renteniveau under den økonomiske krise. Roskilde Kommunes samlede gæld udgør således med udgangen af i alt 1.221,8 mio. kr. Dette svarer til en gæld ved udgangen af på kr. pr. indbygger, hvilket er en stigning på 425 kr. pr. indbygger. 7

8 Langfristet gæld* Budget Gæld pr. Årets priser 2009 indbygger Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. kr. Langfristet gæld, primo 1.044, , , Låneoptagelse 114,1 102,4 87,6 Forøgelse af gæld ved overtagelse af 4 institutioner fra regionen 10,9 Gæld vedr. deling af Roskilde Amt** 69,8 Lånereguleringer (indeks- og kursregulering) 7,3 4,9 Afdrag -57,8-60,8-59,6 Langfristet gæld, ultimo 1.178, , , heraf vedrørende selvejende institutioner 1,9 1,6 Renteudgifter -35,2-41,1-18,4 *ekskl. finansielt leasede aktiver **Gælden vedr. delingen af Roskilde Amt er i 2009 flyttet fra kortfristet til langfristet gæld Roskilde Kommunes beholdning af likvide aktiver udgør ved udgangen af i alt -25,2 mio. kr. Det er et fald på 157,5 mio. kr. i forhold til beholdningen ved indgangen til. Der var budgetteret med en nedgang på 131,6 mio. kr. Den likvide beholdning består af obligationer, indskud i pengeinstitutter og en kontantbeholdning. Roskilde Kommune har i løbet af reduceret beholdningen af obligationer med 248,4 mio. kr. Beholdning af Likvide aktiver 2009 Mio. kr. - Årets priser Primo Primo Ændring Ultimo Kontante beholdninger 2,7 2,6 0,1 2,7 Indskud i pengeinstituttter mv. -280,4-282,0 90,8-191,1 Obligationer 369,6 411,7-248,4 163,3 Likvid beholdning i alt 91,8 132,4-157,5-25,2 Nedenstående graf viser udviklingen i den likvide beholdning i. 8

9 Den gennemsnitlige daglige likviditet over 12 måneder efter kassekreditregel er faldet fra 305,2 mio. kr. ved begyndelsen af året til 168,8 mio. kr. ved udgangen af. Der var ligeledes i både 2008 og 2009 tale om et fald i den gennemsnitlige daglige likviditet. Det samlede fald i perioden ultimo 2007-ultimo udgør 512,7 mio. kr. Kassekreditreglen foreskriver, at den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder aldrig må blive negativ. 9

10 sopgørelse 2009 Oprindeligt budget Korr. budget Afvigelse ifht. opr. budget i kr. i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Skattefinansieret område Driftindtægter Skatter Generelle tilskud og udligninger Indtægter i alt Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Udgifter i alt Heraf Serviceudgifter inkl. aktivitetbestemt medfinansiering Serviceudgiftsramme inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Renter m. v RESULAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Ejendomssalg/byggemodning Salg af jord Køb af jord incl. Byggemodning Total udgifter og indtægter Anlæg samt ejendomssalg/byggemodning Resultat af det skattefinansierede område Det brugerfinansierede område Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Resultat af det brugerfinansierede område Resultat af det skattefinansierede og det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab Side 1. Sorø Kommune

Regnskab Side 1. Sorø Kommune 2017 Side 1 sopgørelsen (Minus i afvigelse er udtryk for et underskud) I hele 1.000. kr. Opr. Budget I hele 1.000 kr. Afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 305163 Brevid. 2917313 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2019-2022 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20186 Sammenfatning

Læs mere