OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem"

Transkript

1 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: L Protokollat fuld løn under forældreorlov 2. Protokollat børns hospitalsindlæggelse 3. Protokollat børnesorgsdage 4. Protokollat tillidsrepræsentanter 5. Protokollat lokale aftaler 6. Protokollat forsøgsordning 7. Protokollat seniorordning 8. Protokollat opsigelsesvarsel 9. Protokollat overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksonihed 10. Protokollat samarbejdsfonden 11. Protokollat lønforhold og betalingssatser 12. Protokollat kpetence- og udviklingsfond 13. Protokollat fremtidens kpetencebehov indenfor rengøringsbranchen 14. Protokollat særlig opsparing 15. Protokollat minimalløn og lønfremgang Forbundet tog forbehold for godkendelse i henhold til forbundets vedtægter. Resultatet meddeles Coop h urtigst muligt. Inden for samme frist tog Coop forbehold for godkendelse i direktionen og forbehold for at behandle forbundets beslutning efter reglerne i hovedaftalen mellem LO og Coop Danmark. Albertslund, den 18. maj 2017

2 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. l Om fuld løn under forældreorlov Beløbsgrænsen for betaling under forældreorlov ophæves, således at der ydes fuld løn. Der foretages følgende ændring i overenskstens 18, stk. 4a: Msnittet "Arbejdsgiveren yder betaling under forældreorlov i indtil 13 uger" ændres således, at ordet "betaling" erstattes med "fuld løn". Følgende afsnit udgår af bestemmelsen: "Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende har optjent indenfor de sidste 3 lønperioder inden barselsorlovens start, dog max. 145,- kr. pr. time." Bestemmelserne træder i kraft for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere. lund, den 18. maj 2017

3 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 2 Om Barns hospitalsindlæggelse Parterne er enige, at protokollatet barns hospitalsindlæggelse udgår af overensksten, idet reglerne barns hospitalsindlæggelse findes i Fællesbestemmelserne. Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj Albertslund, den 18. maj 2017

4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 3 Om Børnesorgsdage Parterne er enige at følgende indsættes s ny 10 i overensksten: "Børnesorgsdage Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag har ret til 2 børnesorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børnesorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem virksheden og medarbejderen under hensyntagen til virkshedens tarv. Børnesorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til 7,4 normaltimer fra særlig opsparing,jf 10." Bestemmelsen træder i kraft den l. januar Albertslund, den 18. maj 2017

5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 4 Tillidsrepræsentanter Parterne er enige at bevare de eksisterende bestemmelser tillidsrepræsentanter, idet der dog i overensksten foretages følgende tilføjelser og ændringer. I 15, 2, stk. 3 indsættes følgende s ny afsnit: " Tillidsrepræsentanten forelægger dog alene forslag, henstillinger og klager fra medlemmer af 3F for ledelsen." 15, 2, stk. 4, ændres, så der i stedet står følgende: "Ders det er nødvendigt, at medarbejderen for at opfylde sine forpligtelser s tillidsrepræsentant på virksheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal medarbejderen forud herfor underrette arbejdsgiveren eller dennes repræsentant." 15, 2, stk. 4, 2. afsnit ændres således, at der i stedet indledes med: ''Når underretning er sket, at tillidsrepræsentanten måforlade... I 15, 4, ændres " 4 tillidsrepræsentanter eller flere" til " 3 tillidsrepræsentanter eller flere". S 15, 6, indsættes s ny bestemmelse: 6. Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter "En medarbejder, der ophorer med at være tillidsrepræsentant efter at have virket s sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og s fortsat er beskæftiget på virksheden, har ret til en drøftelse med virksheden medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophoret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. S led i drøftelsen afklares det, der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted. Såfi'emt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende hverv s tillidsrepræsentant har' medarbejderen ret til 6 ugersfaglig opdatering. Medarbejderen modtager fuld løn under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse) til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksheden. Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra kpetence- og udviklings fonden s ved aftalt uddannelse.

6 Bestemmelsen træder i kraft 1. maj Albertslund, den 18. maj 2017

7 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 5 Lokale aftaler Parterne er enige, at det nuværende protokollat lokale særaftaler udgår og erstattes af et nyt protokollat med følgende ordlyd. "Lokalaftaler Stk. 1. Der kanpå virksheden indgås lokalaftaler. Lokalaftaler indgås med tillidsrepræsentantenj Fællestillidsrepræsentanten. Lokalaftaler skal være skriftlige. Hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan lokalaftaler indgås med den lokale afdeling af 3F. Stk. 2. Lokalaftaler kan af begge parter opsiges med 2 måneders varsel til den første i en måned, medmindre der er truffet aftale andet varsel. I tilfælde af opsigelse skal den opsigende partforanledige lokalforhandling her. For så vidt der ikke opnås enighed, behandles sagen ved et mæglingsmøde. Stk. 3. Parterne er ikke løstfra den opsagte aftale,før de i stk. 2, andet afsnit anførte regler er iagttaget. " I tilknytning til ovenstående bestemmelser er parterne enige, at de allerede eksisterende muligheder for indgåelse og opsigelse aflokalaftaler, herunder adgangen til at fravige overenskstbestemmelser ved lokalaftaler, bevares uændrede. Bestemmelsen træder i kraft l. marts Albertslund, den 18. maj 2017

8 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 6 Organisationsaftale forsøgsordning Parterne er enige, at følgende protokollater er en forsøgsordning, der løber i indeværende overenskstperiode: Protokollat tillidsrepræsentanter for så vidt angår følgende bestemmelser: 15,4 (3 i stedet for 4) 15, 2, stk. 3 (kun medlemmer) 15, 2, stk. 4 ("træffe aftale" udskiftes med "underrette") Hvis der ved udløb af overenskstperioden er enighed det, kan ordningen fortsætte, eventuelt med de ændringer der opnås enighed. I modsat fald udgår organisationsaftalen.

9 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 7 Seniorordning Overenskstens 19, andet afsnit, erstattes affølgende: "1 seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til særlig opsparing til finansiering af seniorfridage. Udbetaling fra særlig opsparing i forbindelse med seniorfridage administreres efter samme regler sfrihedskontoenfor virkshedens timelønnede medarbejdere, jf bilag 4. Såfremt medarbejderen ønsker yderligere senio/fridage, kan dette ske ved at konvertere hele eller en del af pensionsbidraget,jf 16, til senior fridage. Overenskstens 19, femte afsnit erstattes af følgende: "Medarbejderens indtræden i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskstmæssige beregningsgrundlag og er således kostningsneutralfor virksheden. " Overenskstens 19, sjette afsnit, første punh-turn erstattes af følgende: "Medarbejderen skal senest 1. november give virksheden skriftlig meddelelse, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kmende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af sæ/'lig opsparing og det konverterede pensionsbidrag vedkmende ønsker at opspare. Endvidere skal medarbejderen give besked, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at afholde i detfølgende kalenderår. " I overenskstens 19, sjette afsnit, nuværende andet punktum, erstattes "Dette valg" af "Disse valg". Bestemmelsen træder i kraft 1. januar 2018 og får således virkning for seniorordninger fra og med kalenderåret 2018.

10 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 8 opsigelsesvarsel Parterne er enige, at bestemmelsen i stk. 1 arbejdsforholdets ophør ændres og får følgende ordlyd: "Stk.!. For medarbejdere, der uden anden afbrydelse end den i nedenstående stk. 3 nævnte har været beskæftiget i Coop Danmark eller Coop Danmarks datterselskaber i de nedenfor anførte tidsrum, gælder følgende opsigelsesvarsler: Coop Danmark Arbejdstager Ved o til 3 måneders ansættelse 14 kalenderdage 14 kalenderdage Ved 3 til 24 måneders ansættelse 28 kalenderdage 28 kalenderdage Efter 24 måneder ansættelse 35 kalenderdage 28 kalenderdage Efter 3. års ansættelse 49 kalenderdage 28 kalenderdage Efter 7. års ansættelse 91 kalenderdage 28 kalenderdage Efter 9. års ansættelse 126 kalenderdage 28 kalenderdage" Bestemmelsen træder i kraft 1. juli Albertslund, den 18. maj 2017

11 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 9 Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksornhed Parterne er enige at tilføje følgende bestemmelse s et nyt protokollat i overensksten: "Protokollat overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirkshed. Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene anciennitet hos vikarbureauet og ikke hos brugervirksheden. Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos brugervirksheden i mindst 3 måneder uden afbrydelse, overføres ancienniteten fra vikarbureauet til brugervirksheden, på vikarens anmodning, i følgende tilfælde: Vikararbejdet på brugervirksheden ophører på grund af arbejdsmangel på brugervirksheden og inden 10 arbejdsdage efter ophør bliver vikaren fastansat på brugervirksheden eller Vikarbureauvikaren ansættes på brugervirksheden l direkte forlængelse af vikararbejdet. Det er alene anciennitet fra det seneste arbejdsforhold i brugervirksheden, der overføres." Bestemmelsen træder i kraft l.maj lund, den 18. maj 2017

12 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 10 udviklings- og samarbejdsfond Parterne er enige at bidraget til fonden, jf protokollatet udviklings- og samarbejdsfonden, stiger med 5 øre pr. l. marts 2017 og med 5 øre pr. 1. marts tslund, den 18. maj 2017

13 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 11 lønforhold og betalingssatser Minimalløn, 3 Den samlede løn forhøjes: Pr. 1. marts 2017 med: kr. 2,50 pr. time, hvoraf kr. 2,00 gives s en garanteret timelønsforhøjelse og kr. 0,50 gives i forbindelse med en løngennemgang på baggrund af en pulje, jf. overenskstens "Protokollat minimalløn og løngennemgang" Pr. 1. marts 2018 med: kr. 2,50 pr. time, hvoraf kr. 2,00 gives s en garanteret timelønsforhøjelse og kr. 0,50 gives i forbindelse med en løngennemgang på baggrund af en pulje, jf. overenskstens "Protokollat minimalløn og løngennemgang" Pr. 1. marts 2019 med: kr. 2,50 pr. time, hvoraf kr. 2,00 gives s en garanteret timelønsforhøjelse og Kr. 0,50 gives i forbindelse med en løngennemgang på baggrund af en pulje, jf. overenskstens "Protokollat minimalløn og løngennemgang" Minimallønnen er herefter: Kr. pr. time l. marts marts 2018 Minimalløn 122,10 124,10 U 18 (75%) 91,58 93,08 1. marts ,10 94,58 2. Tillæg for ubekvem arbejdstid, 5 Forskudttidstillægget forhøjes: Pr. 1. marts 2017 med: Pr. 1. marts 2018 med: Pr. 1. marts 2019 med: 1,6 % 1,6 % 1,6% Tillægget er herefter: Kr. pr. time 1. marts 2017 første time 17,11 følgende timer 25,54 1. marts ,38 25,95 1. marts ,66 26,37

14 3. Holddrift, 6 Tillægget forhøjes: Pr. 1. marts 2017 med: Pr. 1. marts 2018 med: Pr. 1. marts 2019 med: Kr. pr. time 1. marts ,14 lørdag/søndag 85,03 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1. marts ,76 86,39 1. marts ,40 87,77 4. Genetillæg, 4, stk. 1 & stk. 4, Samtlige genetillæg reguleres Pr. 1. marts 2017 med: Pr. 1. marts 2018 med: Pr. 1. marts 2019 med: 1,6 % 1,6 % 1,6 % Genetillæggene er herefter: Kr. pr. time 1. marts 2017 manglende varsling 185,35 ej afvarslet 185,35 ej tidsmæssig sammenhæng 143,80 før normalarbejdstid 143,80 1. marts Kr. pr. time 2014 Deltid l ,11 Deltid fra ,54 1. marts ,31 188,31 146,11 146,11 1. marts ,38 25,95 l. marts ,33 191,33 148,44 148,44 1. marts ,66 26,37 bertslund, den 18. maj 2017

15 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 12 Kpetence- og udviklingsfonden Parterne er enige, at følgsnede afsnit udgår af protkollat kpetence- og udviklingsfonden: "Coop Danmark indbetaler 1. marts 2013 et engangsbeløb på kr ,00 til kpetence- og udviklingsfonden." Parterne er endivdere enige, at følgende afsnit indsættes s nyt afsnit 2 i protokollatet kpetence- og udviklingsfond: "Kpetence- og udviklingsfonden bliver en dej af lageroverensstens kpetence- og udviklingsfond, jf. lageroverenskstens bilag 10, stk. 7. Midlerne fra kantineoverensmksten adskilles regnskabsmæssigt fra midlerne fra lageroervensksten, således at midlerne fra det ene overenskstråde ikke bruges på det andet overensmstråde." Endelig er parterne enige, at 3. og 4. afsnit i protkollat kpetence- og udviklingsfonden udgår. Dette protokollat træder i kraft den 1. oktober und, den 18. maj 2017

16 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 13 fremtidens kpetencebehov inden for rengøringsbranchen Parterne er enige at følge det udvalgsarbejde, der i medfør af protokollat nr. 15 i henhold til fornyelsen af SBA-overensksten, er igangsat på SBA-rådet. Når resultatet af dette udvalgsarbejde foreligger, er parterne enige at mødes med henblik på at drøfte, udvalgsarbejdet giver anledning til justeringer eller ændringer i forhold til nærværende overenskst. Albertslund, den 18. maj F Transport

17 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 14 oprettelse af en særlig opsparing Parterne er enige, at de 1,9 % af feriegodtgørelsen, der i dag udgøres af særlig opsparing samt stigningen på 0,7% pr. 1. marts 2017, i alt 2,6%, flyttes til en nyoprettet særlig opsparing med virkning fra den 1. januar Samtidig udskilles de 2,5% af feriegodtgørelse, der udgøres af feriefridagene, til separat feriefridagsgodtgørelse. I perioden indtil den 1. januar 2018 opdeles den nuværende feriegodtgørelse i en feriegodtgørelse på 12,5% og en feriefridagsgodtgørelse på 5,1% svarende til feriefridagene plus værdien af den særlige opsparing pr. 1. marts Parterne er enige, at der s nyt stk. 4 i 9 indsættes følgende tekst: "Feriegodtgørelsen udgør med virkning fra den 1. marts ,5% og feriefridagsgodtgørlsen udgør 5,1 %. Med virkning fra den 1. januar 2018 udgør feriegodtgørelsen 12,5%, f eriefridagsgodtgørelsen udgør 2,5% og den særlige opsparing udgør 2,6%, jf. 10." Samtidig indsættes en ny 10 med følgende ordlyd: "Særlig opsparing Medarbejdere fattet af overensksten opsparer l.januar marts marts 2019 Af den ferieberettigede løn s særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt.jeriefi idagsopsparing. I maj/juni samt vedfratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Med virkning fra den 1. januar 2018 opgøres saldoen og beløbet udbetales alene med første lønudbetaling i maj eller vedfratræden. Parterne er enige, at følgende bestemmelse indsættes i 10, stk. 2 s forsøgsordning: "S en forsøgsordning i overenskstperioden kan den enkelte medarbejder vælge mellem normal udbetaling af særlig opsparing eller helt eller delvis indbetaling af den særlige opsparing

18 til medarbejderens arbejdsmarkedspensionsordning. Valget af indbetaling til arbejdsmarkedspensionsordningenforetages i portioner cl 0,5 %. Valget skalforetages, samtidig med andre medarbejderes mulighedfor at ændre ifordelingen af deres fritvalgsordning, i december/januar med henblik på effektuering denfølgende maj. Første gang der kan vælges vil være i december 2017/januar 2018 for udbetalingen 1. maj 2018 og anden gang vil være i december 2018/januar 2019for udbetalingen 1. maj Parterne evaluerer på forsøgsordningen i efteråret 2019 så betids, at aftale fortsættelse af forsøgsordningen f or også december 2019/januar 2020 f or udbetalingen 1. maj 2020 kan indgås. Forsøgsordningen forhandles på 3Fs foranledning igen i foråret 2020 i forbindelse med de ordinære overenskstfornyelsesforhandlinger, således at den enten kan falde bort, forlænges s forsøgsordning i overenskstperioden løbende fra 1. marts 2020, eller gøres til en permanent ordning." Albertslund, den 18. maj F Transport

19 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 15 udvalgsarbejde vedrørende minimalløn og lønfremgang Parterne er enige, at der skal nedsættes et udvalg, der inden udgangen af 2017 skal have taget stilling til, hvordan protokollatet minimalløn og lønfremgang skal forstås. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed forståelsen af protokollatet, står parterne frit i forhold til at videreføre en eventuel uenighed i det fagretlige system. Albertslund, den 18. maj F Transport

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for lager- og pakhusarbejdere, chauffører og arbejdere under 18 år mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2017-2020 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Aftale mellem Coop Danmark A/S og DLO/Butiksfunktionærgruppen (BF) 2017/2020 1 2 1 Indledning Stk. 1. Coop Danmark og BF har indgået nærværende

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Orientering 8. februar 2018 Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Indhold Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning... 1 1. Baggrund... 1 2. Hvem er omfattet af

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst RENGØRING OG KANTINE 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Du sidder nu med de resultater i hånden,

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2017/2020. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. METAL MARITIME (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2017/2020. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. METAL MARITIME (Catering) SÆROVERENSKOMST 2017/2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og METAL MARITIME (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse... 1 2.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Textil/Beklædning

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Jernbaneoverensko~en OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017

FÆLLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 FÆLLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Fællesoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST

DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST DRIFTSLEDERE OVERENSKOMST 2017 2020 Indgået mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området DI nr. 794555 2017 2020 OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for driftsledere

Læs mere

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål Tidsbegrænset ansat Jeg har en tidsbegrænset ansat, der skal ansættes 1. oktober 2019 altså efter at indefrysningsperioden træder i kraft (1. september 2019). Han ophører efter planen med udgangen af februar

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Claus sørensen a/s HirtsHals (frysehus og pakkeri)

Claus sørensen a/s HirtsHals (frysehus og pakkeri) Claus sørensen a/s HirtsHals (frysehus og pakkeri) tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og DI nr. 794605 verenskomst 2012 2014 2012-2014 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere