P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I"

Transkript

1 P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

2 P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

3 En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who have made the exhibition possible, are gratefully thanked: Augustinus Fonden BG Fonden Danmarks Nationalbanks Jubilæums Fond Dansk Møbelindustris Fond Davinde Formspænd Gurli & Poul Madsens Fond Harlang & Toksvig Fonden Københavns tekniske Skole: Ole Rømer Jørgen Ellesøe Ib Helbæk L.F. Foghts Fond Margot & Thorvald Dreyers Fond Skandinavisk Tobakskompagnis Fond Statens Kunstfond Toyota Fonden Samarbejdspartnere: Associates: Brahl Fotografi Buhl Design Det danske Kunstindustrimuseum Hanne Hjort Holmbäck Grafisk Design ApS Kunsthallen Københavns tekniske Skole Nørhaven Book A/S Morning Design Torben Holmbäck, projektleder/project co-ordinator

4 I N D H O L D / C O N T E N T S Forord/Foreword 9/11 www, auktion og fonden/www, Auction and The Fund 13 Gensidig inspiration og virke/mutual inspiration and work 15 På stoffet/materials 17/21 Udstillingen/The Exhibition 25 Planken Ud I 1999/Walk The Plank I Undervejs.../On the way... 90

5 L O U I S E C A M P B E L L INDUSTRIEL DESIGNER S E B A S T I A N H O L M B Ä C K INDUSTRIEL DESIGNER

6 V E L K O M M E N T I L P L A N K E N U D I I Det er med stor glæde at vi kan konstatere, at det igen er lykkedes at få både designere og snedkere til sammen at gå planken ud. Endnu flere deltagere end sidst, endnu flere smukke resultater, og om muligt en endnu større entusiasme omkring det helt centrale: at lade udsøgt håndværk og smukt design gå op i en højere enhed. I en tid hvor vores dagligdag på alle fronter er præget af tempo, industrialisering og forgængelighed, er det fantastisk at se et projekt som dette tage form. At det rent praktisk kan lade sig gøre at involvere så mange mennesker, få dem til at arbejde sammen på kryds og tværs, og ikke mindst at alle helt uselvisk donerer deres tid og kræfter uden anden belønning end håbet om at se vinden bære det skib, vi alle har sat i vandet, er ganske enkelt fantastisk. Ikke mindst den ukuelige vilje, hjælpsomhed og interesse som de unge, og nogle få ældre, snedkere og snedkerlærlinge har lagt for dagen, har været smittende og glædelig. Ud over at glædes over det nære samarbejde mellem snedkere og designere ja, selve arbejdet, har PLANKEN UD også det formål at se hvor vi nationalt står i et bredere perspektiv. Håndværksmæssigt, designmæssigt og historisk set. Er vi fortsat i bevægelse? I forhold til verden, men også til os selv. Ikke blot publikum, men også deltagerne i projekt PLANKEN UD får her chancen for at se kritisk ikke blot på eget arbejde, men også den lille masse vi her til lands er. Håndværksmæssigt er den utvivlsomt interessant, da der er tusindvis af timers slid med de bare næver at beundre. Dette ses sjældnere og sjældnere i takt med maskinindustriens fortsatte vækst og stigende indflydelse på designet. Men med den tålmodige arbejdsproces det er at sammensætte en snedker og en designer, opstår muligheden for at begå forsøg, skifte spor, lave prøver, løbende træde et skridt tilbage og tage stilling til det man laver. DET ses i resultatet. Det er en påmindelse om, at det nære samarbejde med en kyndig håndværker især i designudviklingsarbejdet absolut ikke er blevet overflødiggjort af industrien. Vi mener, at både designere og håndværkere her til lands har mod på at bringe faget videre. Hvert år dukker nye talenter op, klar til forestilling, men scenen er snæver og pladsen trang. Kun de færreste formår at synliggøre deres arbejde. Der ses derfor sjældent virkelig gode ideer herhjemme. Ofte fordi de ikke kommer forbi tegnebordet. Vi håber og tror på at PLANKEN UD er med til at sikre, at betydeligt færre gode ideer går tabt. For en stor dels vedkommende har rammerne om arbejdet været Københavns tekniske Skole i Rødovre, og det er værd at notere, hvor fleksibel og engageret man har været fra skolens side, til trods for de mange ubekendte faktorer. En lære som man kunne ønske sig ville brede sig til andre uddannelsesinstitutioner, som jo har faciliteterne og miljøet for vækst lige ved hånden. Yderligere håber vi, at møbelindustrien, der i disse år kraftigt efterlyser fornyelse i branchen, vil lade sig inpirere af PLANKEN UD og i højere grad vil være med til at støtte op om denne form for græsrodsarbejde, der historisk set har været grobund for de succeser, vi stadig bryster os af her til lands og som forhåbentlig også vil være det i fremtiden. God fornøjelse! Louise Campbell og Sebastian Holmbäck

7 L O U I S E C A M P B E L L INDUSTRIAL DESIGNER S E B A S T I A N H O L M B Ä C K INDUSTRIAL DESIGNER

8 W E L C O M E T O W A L K T H E P L A N K I I It is with considerable pleasure that we may say that once again it has been possible to get both designers and cabinet makers to walk the plank. More participants than in 1999, and more beautiful results, and if possible an even bigger enthusiasm about the central theme: to let exquisite workmanship and beautiful design form a synthesis. At a time, when our daily life on all fronts is marked by tempo, industrialisation and the transient, it is fantastic to see a project, such as this take form. That in practice it is possible to involve so many people, getting them to work together in all directions, and not least that everyone quite unselfishly donate their time and efforts without any other reward than the hope of seeing the wind carry the ship that all of us have put to sea indeed it is really quite fantastic. Not least the indomitable will, helpfulnes and interest, which the young and some few older cabinet makers and apprentices have manifested, has been catching and gratifying. Besides being gratified by the close collaboration between cabinet makers and designers the work itself Walk the Plank also serves the purpose of establishing where nationally we are placed in a broader perspective: craftsman-like, design-wise and seen historically. Are we still on the move? in relation to the world, but also in relation to ourselves? Not only the public, but also the participants in the project Walk the Plank are now given the chance to view the work critically, and see it in the context of the size of our country. Craftsmanlike it is undoubtedly interesting, as there are thousands of hours of toil with bare hands to admire. This is seen more and more seldom in line with the machine industry s continued growth and increasing influence on design. But with the patient work process combining a cabinet maker and a designer, the opportunity arises to experiment, changing track, make samples and, on the way, take a step backwards and assess what one is making. THAT will be seen in the result. It is an admonition of the fact that the close cooperation with a skilled craftsman, particularly in the developing stages of the design, certainly has not been made superfluous by industry. We believe that both designers and craftsmen in this country have the courage to further our trade. Every year new talents emerge, ready for the scene, but it is narrow and allows little space. Only the few are able to become visible. Therefore, really good ideas are seldom seen here. Very often because they don t come off the drawing board. We hope and believe that WALK THE PLANK will help to ensure that far fewer good ideas are lost. To a considerable extent the setting of the work has been The Copenhagen technical School at Rødovre, and it is worth noting that the school has been extremely flexible and engaged in this project, despite the very many unknown factors we started off with. This is a lesson one could wish would spread to other educational institutions, which have boths the facilities and enviroment for growth at hand. Furthermore we hope that the furniture industry, which these years regular utters complaints that not enough is happening on the innovation side, will find inspiration from WALK THE PLANK and perhaps even start supporting this kind of grassroots work, which historically has been fertile soil for many of the sucesses of which we praise ourselves in Denmark, and hopefully also will form part of our future. Enjoy yourselves! Louise Campbell and Sebastian Holmbäck

9 w w w. p l a n k e n u d. d k w w w. w a l k t h e p l a n k. d k

10 W W W. P L A N K E N U D / W W W. W A L K T H E P L A N K. D K rummer informationer og billeder om samtlige møbler fremstillet til både PLANKEN UD I og PLANKEN UD II. Også orientering om visningssteder for vandreudstillingen, links til andre relevante hjemmesider, og bestillingskupon for udstillingens katalog findes her. contains information and images of each piece of furniture made for both WALK THE PLANK I and WALK THE PLANK II. You can also read about the destinations WALK THE PLANK will be travelling to, links to other relevant websites, and how to order more exhibition catalogues. Netauktion Endvidere fungerer hjemmesiden som indgang til nærmere oplysninger om den netauktion, som efter endt udstillingsrejse vil finde sted. Alle møbler fra PLANKEN UD II er donerede af udstillingens deltagere, og vi håber, der vil blive stor rift om at erhverve disse helt unikke møbler, da indtægterne fra auktionen går til et enestående initiativ: Net-auction Furthermore the site provides access to more information about the NET-AUCTION which will take place after the exhibition has done its travelling. All pieces from WALK THE PLANK II have been donated by our participants, and we hope there will be great demand for these unique pieces of furniture, as all proceeds from the auction will go towards an outstanding initiative: Fonden Planken Ud FONDEN PLANKEN UD, som har til formål at yde møbelsnedkere og -designere støtte til udvikling og fremstilling af nye møbeltyper. En fond, der er i hele branchens interesse. Fondens muligheder for indflydelse i fremtiden vil afhænge dels af den sum, der kommer ind på auktionen og dels af industriens interesse for de udviklingsmæssige fordele, der vil være ved løbende at yde fonden støtte. The Fund Walk the Plank THE FUND WALK THE PLANK, which has the sole aim of supporting craftsmen and designers in their work towards developing new types of furniture. A fund, which can benefit the entire field of furniture. The fund s chances of influence in the long run depend partly on the sum the auction collects, and partly on the industry's interest in supporting the fund.

11

12 G E N S I D I G I N S P I R A T I O N O G V I R K E Københavns tekniske Skole på Tæbyvej har været og er meget glad for at stille lokale- og maskinfaciliteter til rådighed for projekt Planken Ud. Ikke mindst fordi et projekt af den art involverer snedkere i såvel udformning som i fremstilling. M U T U A L I N S P I R A T I O N A N D W O R K The Copenhagen technical School at Tæbyvej has been and continues to be pleased to place space- and machine facilities at the disposal of project Walk the Plank. Not least because a project of this kind involves carpenters in both design and execution. Når snedkerlærlinge får mulighed for at samarbejde med designere i et fælles projekt af karakter som Planken Ud, er det med en begejstring og en arbejdsglæde, der højner deres engagement i deres samlede uddannelsesforløb, idet det omfatter indsigt og indlæring i alle de discipliner, der ligger fra designerens idé til tegninger, materialevalg, produktionsmetoder og til det færdige produkt står klart. Det er derfor Københavns tekniske Skole med stor glæde ønsker at involvere sig i projekter som Planken Ud. Her får snedkeren en stor indsigt i, hvad der foregår i hjernen på en designer, og designeren står i tæt kontakt med den udøvende håndværker. Københavns tekniske Skole får også en tættere kontakt til møbeldesignere. Den symbiose, der opstår, kan kun resultere i en god proces og et godt produkt til gavn for både håndværkeren og designeren og for den, der i sidste ende fornøjer sig over et smukt resultat. Ole Rømer, inspektør Jørgen Ellesøe,faglærer Ib Helbæk, faglærer When apprentices in carpentry are given the possibility of cooperating with the designer in a joint project of a character like Walk the Plank, it is with an enthusiasm and zest, which highten engagement in their total course of education, in that it encompasses insight and tuition in all of the disciplines, which are part of the idea of the designer from sketching, choice of material and methods of production up until the finished product stands ready. This is why, therefore, the Copenhagen technical School with great pleasure wishes to involve itself in projects like Walk the Plank. Here the carpenter gets great insight in what takes place in the brain of a designer, and the designer establish a close contact with the practising craftsman. Also, the Copenhagen technical School gets a closer contact to the furniture designers. The resul-ting symbiosis, cannot but result in a good process and a good product to the benefit of both the craftsman and the designer and for the person, who eventually may enjoy a beautiful result. Ole Rømer, inspector Jørgen Ellesøe, subject teacher Ib Helbæk, subject teacher 15

13 M E R E T E A H N F E L D T- M O L L E R U P ARKITEKT MAA, Ph.d

14 P Å S T O F F E T I Rumrejsen År 2001 har scenografen forestillet sig fremtidens livsrum som en fortælling. Naturligt nok i en film, men alligevel nyskabende på en måde, der endnu idag kan få øjnene op på beskueren. Stanley Kubrick: Rumrejsen År 2001 (fra filmen) Menneskene er ikke så forskellige fra de aber, der åbner filmen. Men rummet! Rummet er en drøm om kontrolleret vægtløshed og stofløshed en ophævelse af eksistensens grundvilkår. Det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. Og i filmen er det ikke entydigt lykkeligt. En slags himmel uden engle. Rummet fra Rumrejsen År 2001 er kulminationen på en tradition med godt og vel tohundrede år på bagen, traditionen for det iscenesatte rum. Vi forestiller os at tidligere tiders fyrster levede i fuldendte rammer, som vore egne gør det, men i virkeligheden er det programmatiske rum, hvor alt er tilrettelagt og indrettet, en opfindelse fra ene-vælden fra det tidspunkt hvor det borgerlige samfund begyndte at tage over fra det adelige. Før havde man kun få genstande, og borde og bænke blev flyttet fra rum til rum efter årstiden, døgnet og vejret. En god grund til at sengene havde forhæng og kisterne nøgler var at alle rum var passager, gennemgangsrum og derfor åbne. Fra midten af det attende århundrede voksede et nyt æstetisk ideal frem tanken om den programmatiske, rumlige helhed, hvor inventaret var underordnet den fortælling rummet, og den arkitektoniske helhed repræsenterede. Et pudsigt eksempel er Schinkels Charlottenhof, hvor hvert enkelt rum er et Gesamtkunstwerk, hvor alle enkelte dele bidrager til fortællingen om rummets anvendelse. Det unge fyrstepar, der var Schinkels bygherrer var fast besluttede på at få to sønner, der begge skulle være militære ledere. Derfor skulle de bo i telt, og sove i feltseng Schinckel: Charlottenhof fra starten. Men det gennemarbejdede programmerede rum, og den dertil svarende dekorative enkelthed kan findes overalt i vestlig arkitektur frem til vore dage. Man kan imidlertid godt undre sig over hvad der sker med genstandene, og ikke mindst med stoffet, i denne enhedskultur. Det er ikke noget tilfælde at Schinkel arbejdede som maler og scenograf når der var dårlige tider for arkitekturen. For på trods af at han i eminent

15 grad beherskede det konkrete konstruktive og stoflige aspekt ved arkitekturen, er der ingen tvivl om at hans udgangspunkt var det ideelle og intellektuelle program han forud havde bestemt. Han var, allerede i begyndelsen af det nittende århundrede, sindbilledet på den moderne arkitekt: ham der vil beherske alle aspekter af rummet, og underlægge Schinckel: Charlottenborg enhver menneskelig aktivitet sin æstetiske vilje. Det pudsige er, at de arkitekter vi kalder moderne egentlig ville forkaste dette syn: le Corbusier brugte landlige kurvestole og traditionelle engelske Chesterfields i sine indretninger noget han vist havde lært af østrigeren Adolf Loos, der foragtede Wiener Werkstättes totalkoncepter. De tidlige moderne arkitekter ville tilbage til det åbne og almene rum, hvor det var proportioner, forløb og forholdet mellem rummene indbyrdes og til landskabet der var afgørende for kvaliteten, frem for designet. Men den totale løsning vandt over det menneskelige. Loos og andre kritikere fremhævede at det hele menneske havde sin egen identitet og historie, og umuligt kunne lade sig indgå i noget arkitekttegnet gesamt-kunstwerk. Men modstanderen var den gode smag, der altid søger et regelsæt, den kan slå mindre priviligerede i hovedet med. Det totale design, gesamtkunstværket, helhedsarkitekturen eller hvad vi ellers kalder det moderne ideal, er blevet det bærende paradigme for god arkitektur eller stil. Kubricks svævende tilstand mellem perfektion og rædsel er en radikalisering af den gode smag omkring os. Det vidste han vel godt. Designerens rolle i dette spil har alle dage været mere end speget. Idet den til enhver tid herskende stil er temmelig overskuelig, er det en reel valgmulighed at underkaste sig, og lave genstande, der kan passe ind i ethvert smagfuldt interiør. Hvert årti har sin høst af uoverskueligt ligegyldige stole, der svarer så nøje til den givne smag, at man undrer sig over hvem der køber dem. Vil man ikke det, kan man vælge helt frit mellem at være kunstner eller arkitekt. Kunstneren er ham, der som Phillip Starck laver flamboyante genstande, der nøje afspejler tidsånden, og forbrugerens begær. Arkitekten er hende, der som Zaha Hadid i virkeligheden laver unika til specifikke rumlige helheder, men hvis produkter vi alligevel køber for at få del i hendes aura. Begge holder sig på lang afstand af stoffet, og dermed af virkeligheden. Planken ud er dermed et projekt der umiddelbart synes fuldstændig håbløst. Man kan ikke forestille sig noget mere umoderne end sådan et stykke træ og en møbelsnedker. Det der stykke møbel der passer ind i nogen andres koncept er jo for eksempel forfærdelig trist. Og kunsthåndværket det kunstfærdigt mystiske unika-stykke, det har vel heller ikke den store appel i en tid, der domineres af globale brands og deres masseproducerede luksusvarer. Hvad skal vi med snedkermøbler når vi kan få industriprodukter der er fire gange så dyre og hundrede gange så trendy? Vi vil skabe en ny civilistation af affaldet fra den gamle, sagde den gamle dadaist, Hans Richter, da han var ung. Nu er fine tørre planker næppe affaldet fra nogen gammel civilisation. Men alligevel forekommer Richters ord at være nøglen til dette projekt. På samme måde som ur-modernisterne Corbusier og Loos er det. For disse afdøde herrer og deres fæller kæmpede på hver sin måde for det virkelige og menneskelige i kunsten (og denne kunst omfattede så også kritik og

16 arkitektur og design og film!) De ville snobberiet til livs, for at erstatte det med sanselige og umiddelbare glæder. For at kunne afprøve muligheder og dele skævheder uden at skulle Thonet stole som både Loos og le Corbusier anvendte underkaste sig den gode smags bedreviden. Det menneskelige er stik mod hvad mange forestiller sig også det gode håndværk. Desværre forestiller vi os alle efterhånden det dygtigt udførte og enestående som noget utilgængeligt og mærkværdigt. Det giver en afstand til opfindsomhed og faglig dygtighed der er ærlig og som virker mod forestillingen om fornyelse. Istedet bevæger de glittede blade sig fra retro-bølge til retro-bølge. Vi bevæger os støt op gennem årtierne for at ende med et retro-retrostil, der bedst kan beskrives som skamløs historicisme. Planken ud giver såvel formgivere som snedkere muligheden for at finde ind til den glæde ved stoffet der vel ligger inde i alle skabende menneskers virke. Den glæde der handler om at undersøge muligheder og vilkår, at prøve noget for at se hvad der sker, at lade sig inspire-re og at forsøge at overskride sine egne grænser. Et snedkermøbel er en intens kropslig form for kommunikation mellem mennesker. Alle led i dets fremstilling og modtagelse handler om at røre ved noget, at mærke det. Der er hænder overalt. Måske er det i virkeligheden alt for stor en provokation for det moderne menneske. Det er nemmere at omgås en støbt plastik-stol end et stykke træ, der omhyggeligt og med dygtighed er formet til noget menneskeligt til noget bestemt. Måske er det den dybere årsag til den krise, der vitterlig har været i møbelkunsten i mange år. For det kan jo ikke være mangel på efterspørgsel eller på nye behov. Vi forbruger som aldrig før, og vores livsstil er radikalt anderledes end for bare tyve år siden. Men ser man de mange forsøg på at skabe nye møbler, er langt de fleste så kropsforladte, at man undrer sig over hvordan de er blevet til. Hvor de få formgivere, der har turdet forholde sig til det sanselige ved vore genstande, og til de erindringer og følelser vi gemmer i kroppen, har kunnet skabe nye former med umiddelbar appel til andre mennesker. Vi er nødt til at glemme alt om den gode smag, og om de kvalitetsnormer vi har overtaget fra det nittende århundredes æstetiske kontrollanter. Og vende tilbage til den intime omgang med stoffet, der har Fangstblærer forskellige inuitfolk. været karakteristisk for mennesker siden urtiden. Når mange formgivere drages mod minimalismen er det måske fordi de længes efter nødvendigheden i vores omgang med genstande. Som en slags æsteticeret forvrængning af denne kritik af vores usanselige forbrug. Men det nødvendige er langt fra minimalt det er tværtimod opfindsomt og lystfyldt. Og vi har brug for langt mere af den slags nødvendighed. Den glade nødvendighed.

17 M E R E T E A H N F E L D T- M O L L E R U P ARCHITECT MAA, Ph.d

18 M A T E R I A L S In 2001 A Space Odyssey, the set-designer imagined future-space as a narrative. Which is normal in a film, but still innovative enough in the making to open our eyes wide, 35 years after the release. Stanley Kubrick: 2001 A Space Odyssey (from thr picture) The human-beings in the film are not that different from the apes in the first scene. But the space! The space in the film is a dream of controlled lack of gravity a denial of the basic paradigm of existance. It cannot be done in real-life. And even in the film, it is an ambiguous condition. A kind of heaven with no angels. The space in Kubricks film is the culmination of a tradition with a bit more than 200 years to its credit: the tradition, or culture, of the miseen-scene. We often imagine that the nobles in the renaissance and middle ages lived in perfectly decorated surroundings, as those we know today. But actually the programmatic space, where every detail is coordinated and pre-planned, is an invention from the age of absolute monarchy, a period wherein the bourgousie gradually took over from nobility as the power and trendsetter in society. During feudalism, even princes had few objects: tables and benches were moved about in the house, according to the season, the hour, and the weather. The beds had posts and draperies, and the chests locks, for the simple reason that residential space was open and public, all rooms were passageways. You couldn t own a house, and control its inhabitants like one does today. Instead you owned certain objects: your bed, a chest of drawers, a pile of linen and dresses. The house was a representation of your family status, wether it be princely or common, and it belonged to the king, not you. From the middle of the eighteenth century, this changed. A new ideal arose: that of the programmatic, spatial whole, where every bit of furniture and decoration was integrated in the spatial narrative and the architectural concept. A quaint example is Schinkels Charlottenhof, in Potsdam, where every single room is concieved as a separate story, brought together in a rigid architectural frame, and detailed to the level of water-jugs and hair-brushes. Here, the young couple who commisioned the building imagined they would have two sons, both generals. So they ordered a room like a tent, complete with camp-beds. They never had any heirs, let alone generals, and the room stands today as Schinckel: Charlottenhof

19 Schinckel: Charlottenborg a monument to vanity. In spite of this hubris, the totally designed space, and the equivalent decorative detail, is to be found everywhere in western culture. Total aestetic control is a sign of power. But one may ask: what happens with the object, in this culture of the whole? And what of the material? It is no coincidence that Schinkel worked as a set-designer when business was bad in architecture. Even though he mastered the structural and material aspects of architecture better than most, his point of departure was ever the ideal and intellectual program he had set out from. He was, already in the beginning of the nineteeth century, the model modern architect, he who con-trols every aspect of space, and who will master every single human activity within this space. The strange thing is, the architects we call modern actually rebelled against this perspective. Le Corbusier used vernacular chairs in his interiors, something he probably learnt from Loos, who hated the totalconcepts of the Wiener Werkstätte. The early modern architects wanted to reinvent the original open and common space, where proportion, sequence and relations between spaces and between indoors and out were the determining qualities in architecture. But the total design won and overruled humanity. Loos argued that a whole man would have his own identity and history, and impossibly could be integrated in some architectural design. But the opponent was good taste, who will always search out a set of rules to use against less priviliged citizens. The total design/the Gesamtkunstwerk or whatever we choose to call the modern ideal has become the constituent paradigm of good architecture and design. Kubricks floating condition between perfection and horror is only a radical version of the taste surrounding us. He was probably well aware of that when he made it. The designers role in this game has always been more than ambiguous. As every style at any time is rather easy to sum up, a real possibility is to flow with the stream, and make objects that fit in any tasteful decoration. Every decade has its host of unimaginably generic chairs, so blandly conform, you wonder who buys them. If you don t want to be part of that, you can choose between being an artist or an architect. The artist will be highly profiled, like Phillip Starck, and create flamboyant objects that carefully mirror the zeitgeist and the cravings of the consumer. The architect will actually only make unique pieces for specific spaces, like Zaha Hadid, but may conscent to reproductions, in order to satisfy consumer demand for authenticity. Both ways, the objects are in a strange sense immaterial, mere images without physical substance. In this light Walk the Plank is a hopeless endevour. Is there anything else as outdated as a piece of wood and a cabinetmaker? Wether the plank becomes a bland piece of good taste, or an arty and fancy crafts -item, it can hardly appeal in an era where global brands and their mass-produced luxury-goods dominate. Who wants a piece of handcrafted cabinetry when we can buy an industrial product which is a hundred times smarter at four times the price? We want to build a new civilisation from the ruins of the old. Said DADA-nestor, Hans Richter. Now fine dry planks are hardly ruins, but still Richters words seem to be a key to this project. In the sense le

20 Corbusier and Loos are relevant references. These dead gentlemen and their friends were fighting each in his own way for the real and the human in art (an art which included criticism, architecture, design and film!) They wanted to get rid of the snobbery, and replace it with sensuous and immediate pleasures. They wanted to be able to experiment part of its creation and form is corporeal, about touching and feeling. Maybe this is all too much for modern man. It is easier to deal with a poured plastic chair than with a piece of wood which has been carefully and skillfully transformed into a human artifact; into something special. And maybe this is a more profound reason for the obvious crisis in the art of cabinetry. We consume as never before, and our life-style has radically changed during the last 20 years. But looking at the many attempts at creating new furniture, one wonders how it is even possible to create objects so derived of corporality. There are designers who can relate to the sensouos aspect of our objects, and to the memories and emotions we contain within our body. These have been able to create new designs that are immediatly appealing, so it can be done, Thonet chairs as both Loos and le Corbusier used. without needing to conform to the besserwissen of taste. Skilled craftmanship is, contrary to popular belief, an essential part of human existence. Sadly, we have come to see the well-made and unique as something unattainable and strange. This misconception leads to a general suspicion of invention and skills, a suspicion that is counterproductive to renewal. Instead of documenting new forms, the magazines are promoting one retro-wave after another. Each season we move closer into a state of meta-retro, best described as shameless historicism. Walk the Plank allows designers and cabinetmakers the possiblity of rekindling the joy of materials which must be at the core of every creative being s work. The joy of researching the ways and limits of a material, of trying out things, just to see what happens. The joy of an inspiration, of trying to transcend ones own limitations. A crafted piece of furniture is an intense form of communication. Every Floats different inuits. there is no excuse. We need to forget about taste, and we need to forget about the standards we have taken over from the aestetic theories of the nineteenth century. And we need to return to the intimate relationship with materials that has been caracteristic of human beings since the Dawn of Man. Many designers are drawn towards minimalism, perhaps because they long for a bare necessity in our dealings with objects. Minimalism can be seen as a sort of aestetizised distortion of the common critique of our sterile consumerism. But the bare necessity is far from minimal it is quite the opposite: inventive and pleasureable. And we need a lot more of that kind of necessity. Joyous necessity.

21 U D S T I L L I L L I N G E N / T H E E X H I B I T I O N

22 D E S I G N E R E & S N E D K E R E / D E S I G N E R S & C A B I N E T M A K E R S Thomas Alken & Jacob Schou & Sebastian Jørgensen 28 Boris Berlin & Søren Møller Rasmussen & Lise Svenlin 30 Cecilia Sell Bjorvatn & Naja Falhof & Anna Krarup Jensen 32 Louise Campbell & Lars Bille Christensen 34 Poul Christiansen & Niels Erik Smith 36 Erling Christoffersen & Jens Christian Kjerulff & Daniel Kristiansen 38 Nanna Ditzel & Mikkel Gulstad & Malte Gormsen 40 Ebbe Gehl & Stine Riemann & Kim Fobian Nielsen 42 Ditte Hammerstrøm & Mads Weiss Sørensen & Nikolaj Jørgensen 44 Frank Holgersen & Morten Simonsen & Jacob Bonde Friis-Hasché & Thomas R. Hyttel-Sørensen 46 Sebastian Holmbäck & Aileen Mason Westphal & Suh Mathisen & Randi Moe 48 Søren Holst & Christian Bach Andersen & Bo Andersen 50 Niels Hvass & Allan Tjørnemark & Carsten Hjort & Casper Ahlmann Larsen 52 Hans Sandgren Jakobsen & André Skriver & Magnus Sangild 54 Flemming Steen Jensen & Per Vad 56 Bjørli Lundin & Kathrine Banas & Anders Carlsson 60 Cecilie Manz & Ask Petersen 62 Uffe Black Nielsen & Millaray Bering & Maria Hørmann 64 Søren Nissen & Rasmus Juul Nissen & Jostein Burmann 66 Pelikan Design/Niels Gammelgaard & Peter Nielsen & Mikael Strøbek & Ulrich Nygaard 68 Søren Ulrik Petersen & Peter Møldrup Vest & Christian Rixen 70 Torben Quaade & Maria Ølholm Rasmussen & Karoline Ernstsen 72 Kasper Salto & Stefano Caruso & Nicolaj Bo 74 Steen Dueholm Sehested & Mads Windfeldt & Stefan Olsen 76 Torben Skov & Ursula Dyrbye-Skovsted & Kaj Bentsen 78 Johnny Sørensen & Robert Ludwig & Gry Holmskov 80 Henrik Tengler & Ole Frost & Tim Krantz 82 Rud Thygesen & Jacob Trolle & Gitte Heertzum 84 Carlo Volf & Hans Stenderup Jensen & Bert Amstutz & Klement Bornebusch 86 Karen Kjærgaard & Gert Kjeldtoft 58

23 D E S I G N E R T H O M A S A L K E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R J A C O B S C H O U S E B A S T I A N J Ø R G E N S E N T E A M E T / T H E T E A M T A K T I L / T H A N K S T O H V A L S Ø E M Ø B E L S N E D K E R I B / W : M M H / H : M M D / D : M M

24 F R E U D U N D F R E U N D E A S K / A S H

25 D E S I G N E R B O R I S B E R L I N K O M P L O T D E S I G N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R S Ø R E N M Ø L L E R R A S M U S S E N L I S E S V E N L I N Det må være trættende at sidde på tronen i den rigide magtpåliggende alvorlige stilling uden bevægelse med oprejst stiv ryg og gradvist opsvulmede ben af forsvindende blodomløb... Vil det ikke være godt for magtens helbred at få lidt motion ved at gynge samtidigt! Udført i asketræ med samlinger i glasvævsarmeret epoxyplast. It must be tiresome to sit on the throne in that rigid, important, serious posture without movement on an upright, stiff back and gradually swollen legs from a gradually disappearing blood circulation. Would it not be good for the health of the Power to get a little exercise by rocking at the same time? Executed in ash with joints in glassweb-armed epoxy-plastic Tak til LM TAPETSERERNE for udførelse af polstrearbejde Thanks to LM UPHOLSTERERS for providing upholstery

26 G Y N G E T R O N E / R O C K I N G T H R O N E A S K / A S H

27 D E S I G N E R C E C I L I A S E L L B J O R V A T N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R N A J A F A L H O F A N N A K R A R U P J E N S E N Liggestol i ask. Liggefladen består af lodrette lameller, de giver en transparent virkning samtidigt med, at de understreger møblets kurver. Lamellerne er kilet ned i sidestykkerne og stabiliserer konstruktionen. Deck chair in ash. The recline is made of vertical slats, which give a transparent effect, while at the same time underscoring the curves of the design. The slats are wedged into the sides and stabilize the construction

28 A S K / A S H

29 D E S I G N E R L O U I S E C A M P B E L L S N E D K E R C A B I N E T M A K E R L A R S B I L L E C H R I S T E N S E N 168 samlinger/168 joints 224 dyvler/224 dowels 70 kiler/70 slats Forarbejdet med millimeterpræcision/processed with millimeter-precision Til at sidde i/to sit in Gynger sidelæns/rock sideways Kan vippes tilbage, så man sidder som en banan i en frugtskål/ May be tipped backwards, so that one sits like a Banana in a fruit bowl Hvorfor ikke? Why not? 34

30 L O T U S ( B I L L E G O E S Z E N ) A S K / A S H

31 D E S I G N E R P O U L C H R I S T I A N S E N K O M P L O T D E S I G N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R N I E L S E R I K S M I T H

32 A S K / A S H

33 D E S I G N E R E R L I N G C H R I S T O F F E R S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R J E N S C H R I S T I A N K J E R U L F F D A N I E L K R I S T I A N S E N LAAANG LIGGESTOL TIL TERRASSEN Egetræ er valgt, da stolen skal kunne tåle en byge. Det har været vigtigt at skabe et udtryk, som forholder sig til den lange, brede planke, som ligger dér på værkstedet og venter på at blive brugt. Tankerne har også kredset om det maritime udtryk at gå planken ud, og derfor måtte der en bølgebevægelse ind i planken. Det kunne jo næsten kun blive en chaiselongue. Planken er delt i tre 5mm tykke skaller, som er spændt og limet i facon. Planken er skåret igennem på midten og samlet igen efter en tilspidsning mod enderne. Således fremkommer et dobbelt-krumt sæde, som giver en større komfort. Samlingen mellem højre og venstre side er markeret med en perforering. Gennem hullerne kan regnvandet løbe ud. LOOOONG DECK CHAIR FOR THE TERRACE Oak wood has been chosen, as the chair must stand a shower. It has been important to create an expression relative to the long, broad plank lying there at the workshop waiting to be used. Thoughts have also circled about the maritime expression: to walk the plank and thus there had to be included a wawe motion into the plank. It could almost only be a chaiselongue. The plank has been parted in three 5mm thick shells, which are stretched and glued into shape. The plank has been cut in the middle and put together again after tapering towards the ends. Thus a double-curved seat is produced, giving increased comfort. The assemblage between the right and left sides is marked by a perforation. The rainwater may run out through the holes.

34 E G / O A K

35 D E S I G N E R N A N N A D I T Z E L S N E D K E R C A B I N E T M A K E R M I K K E L G U L S T A D M A L T E G O R M S E N Først var den en rod... At the beginning it was a root...

36 Senere blev den til en blomst Later on it became a flower B A R S T O L / B A R S T O O L A S K / A S H

37 D E S I G N E R E B B E G E H L S N E D K E R C A B I N E T M A K E R S T I N E R I E M A N K I M F O B I A N N I E L S E N To snedkere og en designer Lige fra det første møde og det første glade hej! mærkede vi, at kemien var rigtig god på vores hold, og at vi kunne skabe noget sammen. Det måtte der komme noget godt ud af, så starten var lagt, og planken blev hentet. Vi fandt hurtigt ud af, at vi ville bruge den udleverede planke stort set som den var. Udnytte fladen og åretegningen maksimalt og bearbejde materialet så lidt som muligt, så det stadig var en planke og et stykke træ, som blev hovedhistorien I produktet. Efter mange skitser og møder endte det med en ide om en simpel bænk, hvor ben og flade får samme krumme profil. En konstruktion bygget på samme princip som en persiennelamel. Blot ved at krumme over- og undersidens flader med lidt forskellig radius opnår vi udover stor styrke samtidig, at profilets kant bliver ganske tynd og forfinet. Two cabinet makers and a designer Right from the first meeting and the first, merry hello! We felt that the chemistry of our team was quite good, and that we could create something together. It made a good start, and the plank was collected. Soon, we found out that basically we would use the plank given to us as it was. Use the surface and the line of the grain at its utmost and adapt the material as little as possible, so that it would still remain a plank and a piece of wood as the focal story of the product. Following many drafts and meetings the end result was the idea of a simple bench, where legs and surface are given the same curved profile. A construction built on the same principle as that of the slat of the venetian blind. By simply curving the surface of the upper- and underside with slight differences in their radius we achieve not only strength but also a thin and sophisticated edge of the profile.

38 A S K / A S H

39 D E S I G N E R D I T T E H A M M E R S T R Ø M S N E D K E R C A B I N E T M A K E R M A D S W E I S S S Ø R E N S E N N I K O L A J J Ø R G E N S E N

40 B Æ N K I B I D D E R / A B E N C H I N B I T S E G / O A K

41 D E S I G N E R F R A N K H O L G E R S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R M O R T E N S I M O N S E N J A C O B B O N D E F R I I S - H A S C H É T H O M A S R. H Y T T E L - S Ø R E N S E N

42 A S K / A S H

43 D E S I G N E R S E B A S T I A N H O L M B Â C K S N E D K E R C A B I N E T M A K E R A I L E E N M A S O N W E S T P H A L S U H M A T H I S E N R A N D I M O E Something to do with the front of an AC Cobra... And the figure of a real woman... T A K T I L / T H A N K S T O M I L L L E, S A T S U K I, D A N I E L, J E S P E R & Q I think I d better lie down for a bit... Noget med fronten på en AC Cobra... Og en rigtig kvindes figur... Jeg tror jeg må lægge mig lidt... E N D R Ø M M E P L A D S A D R E A M S P A C E

44 A H O R N / M A P L E

45 D E S I G N E R S Ø R E N H O L S T S N E D K E R C A B I N E T M A K E R C H R I S T I A N B A C H A N D E R S E N B O A N D E R S E N

46 P A R K B Æ N K / P A R K B E N C H A S K / A S H

47 D E S I G N E R N I E L S H V A S S S N E D K E R C A B I N E T M A K E R A L L A N T J Ø R N E M A R K C A R S T E N H J O R T C A S P E R A H L M A N N L A R S E N DUET, two interdependent voices In all its simplicity, the design involves two identical elements, which together make a stable and credible whole, while standing alone looses both function and meaning. The central element of the stool is the gap, the opennes of the meeting between the individual, where balance is created between the forces at play. Inspiration for this piece of furniture is the necessary global solidarity. The stool is done in ash with handcut tenons and slits; the two items are held together by three steel clamps. DUET, to af hinanden afhængige stemmer. Designet rummer i al sin enkelhed to ens elementer, der i fællesskab danner en stabil og troværdig helhed, mens de hver for sig, stående alene, mister både funktion og betydning. Taburettens centrale element er mellemrummet, åbenheden i mødet mellem det individuelle, her skabes balancen mellem de kræfter, der er på spil. Inspirationen til møblet er den nødvendige globale solidaritet. Taburetten er udført i asketræ med håndskårne tappe og slidser. De to emner sammenholdes af tre stålbøjler.

48 D U E T A S K / A S H

49 D E S I G N E R H A N S S A N D G R E N J A C O B S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R A N D R É S K R I V E R M A G N U S S A N G I L D APPLE EN TABURET Siden Eva har vi alle haft lyst til at tage en bid af æblet! Ingen har holdt sig tilbage! Men æblet kan så meget andet! Det har stor skulpturel skønhed! Det er en fornøjelse at se på! Og måske kan det give os lidt af sin ro? Hvis man altså kan finde nogle tilstrækkelig dygtige håndværkere, der kan deres kram i så høj grad, at de tør gå Vorherre i bedene og tage hans æble og for en gangs skyld lade være at bide i det! men genskabe det som en taburet til at sidde på! APPLE A STOOL Since Eve we have, all of us, lusted for a bite of the apple! No one has held back! But the apple is much else. It has great sculptural beauty! It is a pleasure to look at! And perhaps it may give us a little of its tranquility? That is, if one can find some sufficiently competent craftsmen, who are able to such a degree to dare poach on the preserves of our Lord, and take his apple, and for once not take a bite off it but recreate it as a stool to sit on! T A K T I L / T H A N K S T O D A V I N D E S A V V Æ R K A N D D R E J E R / T U R N E R : W E R N E R

50 A P P L E A S K / A S H

51 D E S I G N E R F L E M M I N G S T E E N J E N S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R P E R V A D S T O L M E D S Æ D E S K A L I M A S S I V T A S K E T R Æ C H A I R W I T H S E A T I N M A S S I V E A S H

52 A S K / A S H

53 D E S I G N E R K A R E N K J Æ R G A A R D S N E D K E R C A B I N E T M A K E R G E R T K J E L D T O F T SNURRETOP tranformation af et legetøj barndommens landskab enkelthedens princip balancens kunst cirklens rummelighed TOP tranformation of a toy the landscape of childhood the principle of simplicity the art of balance the spaciousness of circle

54 S N U R R E T O P / T O P A S K / A S H

55 D E S I G N E R B J Ø R L I L U N D I N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R K A T H R I N E B A N A S A N D E R S C A R L S S O N KRIG ER FORAGT FOR LIV. FRED ER AT SKABE. KAST DINE KRÆFTER IND: DØDEN SKAL TABE! NORDAHL GRIEG ( ) WAR IS CONTEMPT FOR LIFE. PEACE IS TO CREATE. USE YOUR STRENGTH: DEATH SHALL LOOSE! NORDAHL GRIEG ( )

56 I N T H E N A M E O F... A S K / A S H

57 D E S I G N E R C E C I L I E M A N Z S N E D K E R C A B I N E T M A K E R A S K P E D E R S E N B U K K E To simple bukke justeret en anelse + en plade = et højt bord eller et lavt bord/bænk T R E S T L E S Two simple trestles slightly ajusted + a top = a high table or a low table/bench

58 A S K / A S H

59 D E S I G N E R U F F E B L A C K N I E L S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R M I L L A R A Y B E R I N G M A R I A H Ø R M A N B Y I N V E N TA R A p t e r i n g a f d e n u r b a n e p a u s e E n k o r e o g r a f i i d e t u r b a n e r u m Sædeelementer i kortere eller længere forløb I n v e n t a r k o b l e t t i l e n l ø s s t å l p l a d e T O W N F U R N I T U R E Accomodation of the urban pause Choreography in the urban space Seating elements of shorter or longer sequences Furniture linked to a loose steel plate

60 A S K / A S H

61 D E S I G N E R S Ø R E N N I S S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R R A S M U S J U U L N I S S E N J O S T E I N B U R M A N N N Å R P L A N K E N O G TA N K E N G Å R O P I E N S P I D S... Sådan endte det, da vi 3 snedkere havde gennemgået forskellige ideer og forslag. Nogle forslag var for kedelige og almindelige, mens dette forslag ikke var for let og ikke for almindeligt. W H E N P L A N K A N D T H I N K I N G H I T T H E C E I L I N G... That s how it ended, when we three cabinet makers had gone through various ideas and suggestions. Some suggestions were too dull and ordinary, while this proposal was neither too easy nor too ordinary.

62 A S K / A S H

63 D E S I G N E R P E L I K A N D E S I G N / N I E L S G A M M E L G A A R D S N E D K E R C A B I N E T M A K E R P E T E R N I E L S E N M I K A E L S T R Ø B E K U L R I C H N Y G A A R D

64 A S K / A S H

65 D E S I G N E R S Ø R E N U L R I K P E T E R S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R P E T E R M Ø L D R U P V E S T C H R I S T I A N R I X E N DO ME er et stykke stukket bøgetræ med 2 slisninger og et hul. Den leveres fladt vacuumpakket i plastik og kan derefter holde sin bøjelighed i ca. 3 måneder. Efter udpakning kan træemnet bøjes i en ønsket facon, fikseres i 2 uger, hvorefter det holder formen. DO ME er et stykke stukket bøgetræ med 2 slisninger og et hul. Den leveres fladt vacuumpakket i plastik og kan derefter holde sin bøjelighed i ca. 3 måneder. Efter udpakning kan træemnet bøjes i en ønsket facon, fikseres i 2 uger, hvorefter det holder formen.

66 D O M E B Ø G / B E E C H

67 D E S I G N E R T O R B E N Q U A A D E S N E D K E R C A B I N E T M A K E R M A R I A Ø L H O L M R A S M U S S E N K A R O L I N E E R N S T S E N P E R S P E K T I V P E R S P E C T I V E

68 A S K / A S H

69 D E S I G N E R K A S P E R S A L T O S N E D K E R C A B I N E T M A K E R S T E F A N O C A R U S O N I C O L A J B O Børstehesten er et forsøg, en kloning imellem børste og hest. En videreudvikling af gyngehesten. Og forhåbentlig bliver den til det, som hesten var i gamle dage et transportmiddel. The Brushhorse is an experiment, a clone between brush and horse. A further development of the rocking horse. And hopefully it will become, what the horse was in olden days, a means of transportation.

70 A S K / A S H

71 D E S I G N E R S T E E N D U E H O L M S E H E S T E D S N E D K E R C A B I N E T M A K E R M A D S W I N D F E L D T S T E F A N O L S E N Ideen bag stolen/taburetten har været at skabe et møbel, hvor kroppen holdes i fokus. En skulptur, hvor man atter har mulighed for at hengive sig til en fosterlignende tilstand. Et møbel til fordybelse. Den forefindes både med og uden rygstykker, som kan varieres alt efter behov. The idea of the chair/stool has been to create a piece of furniture, focusing on the body. A sculpture, in which once more one has the possibility of giving oneself to the embryonic state. A piece of furniture to become absorbed in. Available with or without back support, varied as required.

72 E G / O A K

73 D E S I G N E R T O R B E N S K O V S N E D K E R C A B I N E T M A K E R U R S A L A D Y R B Y E - S K O V S T E D K A J B E N T S E N STICK CHAIR STACKING CHAIR PINDESTOL STABELSTOL SLATTED CHAIR... CHAIR TREMMESTOL... STOL

74 B Ø G / B E E C H

75 D E S I G N E R J O H N N Y S Ø R E N S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R R O B E R T L U D W I G G R Y H O L M S K O V Lav hvilestol med kraftigt kopfstykke, udført af 55 små planker ribbet op i forbandt. Samlingerne mellem kopfstykke og ben har klare referencer til stol fra Tutankhamons grav ca f.kr. (Besynderligt hvor lidt der er sket siden) Low easy chair with strong back frame, made from 55 small planks ribbed in band. The joint between back frame and legs has a clear reference to a chair from the grave of Tutankhamon ca BC. (Odd how little has happened since then)

76 A S K / A S H

77 D E S I G N E R H E N R I K T E N G L E R S N E D K E R C A B I N E T M A K E R O L E F R O S T T I M K R A N T Z

78 E G / O A K

79 D E S I G N E R R U D T H Y G E S E N S N E D K E R C A B I N E T M A K E R J A C O B T R O L L E G I T T E H E E R T Z U M

80 A S K / A S H

81 D E S I G N E R C A R L O V O L F S N E D K E R C A B I N E T M A K E R H A N S S T E N D E R U P J E N S E N B E R T A M S T U T Z K L E M E N T B O R N E B U S C H DET FLYVENDE TÆPPE En lav sofa som tager udgangspunkt i et forløb af stavlimede træ-lameller. Ved første øjekast ligner det slet ikke planker, snarere et blødt tæppe der smyget rundt om sig selv. Ved nærmere eftersyn ser man, at sofaen er i træ. Denne blan-ding af en blød form og et hårdt materiale skaber et modsætningsforhold. Plankernes karakter ændrer sig fra at være hårde og firkantede størrelser til i stedet at være runde og bløde kurver, og ens opfattelse af en planke sættes på prøve... Tilbage er bare at sige: Det flyvende tæppe går klokken 8 (Bob Dylan har ringet og sagt, vi kan nå det...) THE FLYING CARPET A low sofa, the starting point of which is a sequence of glued wooden slats. At first sight it does not look like planks, but rather a soft rug, which nestles around itself. At a closer look one sees that the sofa is of wood. This mixture of soft form and a hard material creates a contradiction in terms. The character of the planks changes from being hard and square items to round and soft curves instead, and one s perception of a plank is put to the test... There remains to be said only: The Flying Carpet leaves at 8 o clock (Bob Dylan has called and said that we can make it...)

82 D E T F L Y V E N D E T Æ P P E / T H E F L Y I N G C A R P E T A S K / A S H

83 A T E L I E R 7 : J O H A N N E S F O E R S O M. P E T E R H I O R T- L O R E N Z E N & O L E F R O S T U F F E B L A C K N I E L S E N & M E T T E J E G S E N S C H M I D T L O U I S E C A M P B E L L & J A C O B T R O L L E R A S M U S S E N D E S I G N : E R L I N G C H R I S T O F F E R S E N, B J Ø R L I L U N D I N, F L E M M I N G S T E E N J E N S E N & J A K O B T H A U C E C I L I A E N E V O L D S E N & M A R K B U R E R K O M P L O T D E S I G N : B O R I S B E R L I N, P O U L C H R I S T I A N S E N & J A C O B P E T E R S E N, K A S P E R H O L S T P E D E R S E N, K I M D I S S I N G, C L A U S H J O R T H A N S E N M A L E N E R E I T Z E L & C H R I S T I A N D E N N I S K A S P E R S A LT O & S T I N E F U G L E D E C E C I L I E M A N Z & J A C O B T R O L L E R A S M U S S E N

84 P L A N K E N U D I / W A L K T H E P L A N K I N I E L S J Ø R G E N H A U G E S E N & P E T E R R. J A K O B S E N S E B A S T I A N H O L M B Ä C K & MAR TIN JOHANSEN S Ø R E N H O L S T & K A S P E R L I N D G R E N N I E L S H V A S S & M I C H A M A L M G R E N H A N S S A N D G R E N J A C O B S E N & A N D R É S K R I V E R T O R B E N S K O V & MOR TEN WINTHER J O H N N Y S Ø R E N S E N & S Ø R E N L U N D A A G A A R D H E N R I K T E N G L E R & MIA MAR TINEZ FREDERIKSEN R U D T H Y G E S E N & T H O M A S W E B E R G T O R B E N Q U A A D E & J O N A S J E N S E N

85

86 U N D E R V E J S... / O N T H E W A Y...

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

MODO by Skovby your personal ideas

MODO by Skovby your personal ideas MODO by Skovby your personal ideas Endless possibilities MODO has a simple and exclusive design that contributes with both form and flexibility. The MODO line comprises a number of modules, which you can

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere