De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012"

Transkript

1 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden holdt op mod de tilsvarende gennemsnit fra de foregående års studenter tilbage til I 2012 dimitterede i alt studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 1, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne fra stx opnåede, med et resultat på 7,0 (inkl. bonus A) det højeste eksamensresultatgennemsnit i Eksamensresultatgennemsnittene (inkl. bonus A) er uændrede i forhold til 2011, bortset fra på hhx, hvor gennemsnittet er steget med 0,1. Forholdsvist få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx. Pigerne klarer sig generelt set bedre end drengene på uddannelserne hhx, htx og stx. Studenter af dansk herkomst har generelt et højere eksamensresultatgennemsnit på alle de gymnasiale uddannelser, set i forhold til studenter af udenlandsk herkomst. Gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin opnår også det laveste eksamensresultatgennemsnit, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har opnået det højeste eksamensresultatgennemsnit. Forældrenes uddannelsesbaggrund har stor betydning for eksamensresultaterne, således at for alle gymnasiale uddannelser stiger eksamensresultatgennemsnittet med forældrenes højeste fuldførte uddannelse. 1 Betegnelsen hf henviser fremadrettet, med mindre andet er nævnt, til den ordinære hffuldtidsuddannelse i modsætning til en hf uddannelse, der er sammenstykket af enkeltfag. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 1 af 16

2 Antallet af studenter I 2012 dimitterede studenter fra de gymnasiale uddannelser, se tabel 1. Det samlede antal studenter på de gymnasiale uddannelser er steget med knap studenter sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en stigning på 6,5 pct. 2 Ser man på antallet af studenter inden for de forskellige gymnasiale uddannelser ses en stigning på 985 studenter på stx i forhold til sidste år. Det svarer til en forøgelse på 4,2 pct. Samtidig har der været en stigning i antallet af hhx ere på 6,3 pct. (454 studenter) i forhold til sidste år, og på htx har stigningen været på 6,4 pct. (221 studenter). På hf er antallet af studenter steget mere drastisk med 14,1 pct. (1020 studenter). 3 Fordelingen af det samlede antal studenter 2012 på de forskellige gymnasiale uddannelser ses derimod at være forholdsvis konstant sammenlignet med de foregående års fordeling, se tabel 2. Mest iøjnefaldende er den mindre stigning i andelen, der er blevet student fra htx, og det mindre fald i andelen, der er blevet student fra hhx, i perioden Desuden er andelen af hf er steget ca. 3,5 procentpoint over de seneste to år. Eksamensresultatgennemsnittene generelt Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatgennemsnittet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for stx, mens hf enkeltfag har været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for hf. I de følgende tabeller og figurer, hvor der ses på en udvikling over tid, er også angivet de samlede opgørelser for hf og hf enkeltfag (hf, samlet) og stx og studenterkursus (stx, samlet) i 2010, 2011 og 2012, hvilket gør det muligt at sammenligne eksamensresultatgennemsnittene fra med de tidligere år. Set over tid er eksamensresultatgennemsnittene på htx og hhx svagt stigende 4. En af årsagerne er, at eksamensresultatet siden 2008 er blevet ganget med en faktor, hvis en student har taget flere fag på A niveau, end uddannelsen kræver (kaldet bonus A) 5. Bonus A påvirker i mindre grad 2 En mindre del af denne stigning skyldes imidlertid, at data i Eksamensdatabasen løbende bliver mere komplette. 3 Jf. fodnote 2. 4 For studenter på hf og hhx, htx og stx er eksamensresultatet på 13 skalaen omregnet til 7 trinsskalaen. Omregning er sket på individniveau efter omregningstabellen trins skalaen/omregning%20af%20karaktergennemsnit.aspx. 5 På hhx og stx er det obligatorisk at have fire fag på A niveau, hvorimod det på htx er obligatorisk at have tre fag på A niveau og på hf at have ét fag på A niveau, se Eksamensbekendtgørelsens 42: UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 2 af 16

3 eksamensresultatgennemsnittet på stx og hf, jf. en sammenligning af eksamensresultatgennemsnittene ekskl. og inkl. bonus A i henholdsvis tabel 3 og 5. Eksamensresultatgennemsnittene inkl. bonus A i 2012 er uændrede i forhold til 2011 på alle gymnasiale uddannelser med undtagelse af hhx, hvor gennemsnittet er steget med 0,1, se tabel 5. Hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, opnår med 6,9 et noget højere eksamensresultatgennemsnit end studenterne fra den ordinære hf, som opnår et gennemsnit på 5,9. 6 Figur 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse Antal studenter Hf * Hhx Htx Stx * År Note *: Hf er her inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er her inkl. studenterkursus. Bonus A ordningen trådte i kraft for dimittenderne årgang Dimittenderne årgang 2008 er således de første, hvoraf det fremgår af eksamensbeviset, hvis de har opnået bonus A. På hf gælder dette dog allerede fra årgang Med undtagelse af tabel 3 er samtlige eksamensresultatgennemsnit, der er omtalt i dette notat, inkl. bonus A. 6 Det er ikke muligt at afgøre årsagen til denne forskel. Flere forhold kan gøre sig gældende, dels at målgrupperne for ordinær hf og hf enkeltfag er forskellige, og dels at der for enkeltfagskursister hverken er nogen begrænsning på, hvor lang tid man vælger at benytte til at sammenstykke en fuld hf, eller hvor mange gange man kan indstille sig til den samme prøve med henblik på at forbedre sin karakter. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 3 af 16

4 Tabel 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet heraf hf heraf hf enkeltfag Hhx Htx Stx, samlet heraf stx heraf studenterkursus Total Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise antal studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har antallet af studenter fra studenterkursus været inkluderet i antallet af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i antallet af studenter fra hf. Tabel 2 Fordelingen af studenter på de gymnasiale uddannelser inden for hver dimittendårgang Hf, samlet 17,1% 17,1% 16,5% 15,4% 15,1% 15,2% 17,6% 18,8% heraf hf 8 11,6 % 13,1 % 14,0 % heraf hf enkeltfag 3,6 % 4,5 % 4,8 % Hhx 20,8 % 20,4 % 21,3 % 20,3 % 19,1 % 18,7% 17,6 % 17,6% Htx 6,9 % 7,0 % 6,7 % 7,2 % 7,3 % 7,7% 8,4 % 8,4 % Stx, samlet 55,2 % 55,6 % 55,5 % 57,1 % 58,4 % 58,5% 56,4 % 55,2 % heraf stx 57,9 % 55,7 % 54,6 % heraf studenterkursus 0,6 % 0,8 % 0,6 % Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % % % % % % % % Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at se andelen af studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har andelen af studenter fra studenterkursus været inkluderet i andelen af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i andelen af studenter fra hf. Grundet afrundinger summerer tallene i tabellen ikke nødvendigvis til den samlede sum (totalen). For antallet af studenter som pct. andelene baserer sig på henvises til tabel 1. 7 Jf. fodnote 1. 8 Jf. fodnote 1. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 4 af 16

5 Tabel 3 Eksamensresultatgennemsnit ekskl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 5,8 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 hf 9 5,9 5,9 5,9 hf enkeltfag 6,7 6,9 6,9 Hhx 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 Htx 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,6 6,6 Stx, samlet 6,7 6,7 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 7,0 stx 6,9 6,9 7,0 studenterkursus 6,6 6,8 6,8 Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatgennemsnittet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatgennemsnittet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for stx, mens eksamensresultatgennemsnittet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til tabel 1. Bonus A opnås for hvert ekstra A niveau fag studenten har taget ud over det krævede antal. 10 Det fremgår af tabel 4, at andelen, der har opnået bonus A i 2012 og tidligere år, er størst på htx, og at det i 2012 forøger eksamensresultatgennemsnittet på htx med 0,2 fra 6,6 ekskl. bonus A til 6,8 inkl. bonus A (sammenlign tabel 3 og 5). På htx har således hele 88,7 pct. af studenterne opnået mindst 1 bonus A i 2012, mens andelen, der har opnået 2 bonus A, er på 33,9 pct. På hhx er effekten af bonus A mindre, idet den på denne uddannelse medfører en stigning i eksamensresultatgennemsnittet på 0,1 i 2012 (sammenlign tabel 3 og 5). Eksamensresultatgennemsnittet på hf og stx påvirkes derimod ikke af, at 11,1 pct. henholdsvis 17,2 pct. af studenterne fra hf og stx opnår 1 bonus A i Jf. fodnote Eksamensresultatet bliver ganget med henholdsvis 1,03 (1 bonus A) eller 1,06 (2 bonus A), såfremt der tages ét henholdsvis to ekstra A niveau fag end påkrævet, se Eksamensbekendtgørelsens $42: UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 5 af 16

6 Tabel 4 Andel (i pct.) af studenter med bonus A Andel med 1 bonus A Andel med 2 bonus A Hf, samlet 11 7,1 % 7,0 % 7,7 % 8,1 % 8,2 % 0 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % hf, 2 årig 12 10,1 % 10,9 % 11,1% 0 % 0,1 % 0,1 % Hhx 39,1 % 39,7 % 38,9 % 42,9 % 42,4 % 0,8 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % Htx 61,7 % 59,3 % 57,9 % 58,5 % 54,8 % 26,6 % 27,8 % 27,9 % 29,2 % 33,9 % Stx, samlet 13,2 % 13,0 % 12,3 % 15,1 % 17,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % stx 12,3 % 15,2 % 17,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % studenterkursus 6,3 % 5,6 % 9,2 % 0 % 0 % 0,7 % Når forholdsvis få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx, hænger det sammen med både uddannelsernes struktur og institutionernes sammensætning af studieretningerne. På hhx og stx er det obligatorisk med fire fag på A niveau, hvorimod det på htx kun er obligatorisk med tre fag på A niveau, jf. fodnote 5. På htx findes en række obligatoriske matematisk naturvidenskabelige fag på B niveau, som det er naturligt for de naturvidenskabeligt interesserede elever, som søger htx, at løfte til A niveau, når de skal vælge valgfag. Samtidig udbyder htx institutionerne mange studieretninger, der indeholder to naturvidenskabelige fag på A niveau. Dette gør, at mange htx elever afslutter uddannelsen med et ekstra fag på A niveau og får derved bonus. På stx er der færre obligatoriske B niveauer og tilsvarende flere obligatoriske C niveauer end tilfældet er på htx. Når eleverne på stx vælger valgfag, vil de derfor typisk løfte et fag på C niveau til B niveau, hvilket ikke bevirker, at de får bonus. Desuden skal det bemærkes at uddannelsestiden (undervisning) er højere på htx (2630 timer) end på stx og hhx (2470 timer), og hf er selvfølgelig lavere 1625 timer, hvilket også skal medtænkes i den samlede vurdering af krav, fag og niveauer i de fire uddannelser. I figur 2 sammenlignes eksamensresultatfordelingen 2012 på tværs af de gymnasiale uddannelser ved at angive andelen af det samlede antal studenter inden for hver gymnasial uddannelse, der har opnået et givent eksamensresultat inddelt i intervaller. Af figur 2 fremgår det eksempelvis, at andelen af studenter med et eksamensresultat på 3,9 eller derunder er større på hf (ca. 21 pct.) end på hhx og htx, og væsentligt større end andelen på stx (knap 11 pct.), mens andelen med et eksamensresultat på 8,0 eller derover er størst på stx (godt 37 pct.) og mindst på hf (ca. 25 pct.). 11 Da det ikke er muligt at opnå bonus A på hf enkeltfag, figurerer hf enkeltfag ikke særskilt i tabellen. 12 Jf. fodnote 1. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 6 af 16

7 Tabel 5 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 heraf hf 13 5,9 5,9 5,9 heraf hf enkeltfag 14 6,7 6,9 6,9 Hhx 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 Htx 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 Stx, samlet 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 heraf stx 6,9 7,0 7,0 heraf 6,6 6,8 6,8 studenterkursus Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatgennemsnittet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatgennemsnittet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for stx, mens eksamensresultatgennemsnittet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på, henvises til tabel 1. Figur 2 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A 2012 på tværs af gymnasial uddannelse Eksamensresultat inkl. bonus A Hf * 2,0 2,9 Hhx Htx Stx * 3,0 3,9 4,0 4,9 5,0 5,9 6,0 6,9 7,0 7,9 8,0 8,9 9,0 9,9 10,0 10,9 11,0 11,9 12 eller derover 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. studenterkursus. 13 Jf. fodnote Da det ikke er muligt at opnå bonus A på hf enkeltfag, svarer eksamensresultatgennemsnittet for hf enkeltfag i tabel 5 til eksamensresultatgennemsnittet ekskl. bonus A i tabel 3. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 7 af 16

8 Region Hovedstaden og Region Midtjylland opnår generelt set de højeste eksamensresultatgennemsnit Set over alle gymnasiale uddannelser, med undtagelse af hhx og studenterkursus, er eksamensresultatgennemsnittet i 2012 højest i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Blandt studenter fra stx opnår Region Midtjylland det højeste eksamensresultatgennemsnit på 7,2, mens Region Sjælland opnår det laveste eksamensresultatgennemsnit på 6,8, se tabel 6. Blandt studenter fra hhx er det Region Hovedstaden, der opnår det laveste eksamensresultatgennemsnit set over samtlige regioner. Størst regional spredning i eksamensresultatgennemsnittet findes i 2012 blandt studenter fra studenterkursus 15 og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Blandt disse svinger eksamensresultatgennemsnittet mellem 6,1 i Region Nordjylland og 7,1 i Region Syddanmark/Region Hovedstaden henholdsvis mellem 6,3 i Region Syddanmark og 7,1 i Region Hovedstaden. Studenterne 2012 fordeler sig forskelligt på de gymnasiale uddannelser inden for de fem regioner, se tabel 7. Studenter fra stx udgør den største andel ud af det samlede antal studenter pr. region. I Region Hovedstaden udgør studenter fra stx 62 pct., mens i Region Midtjylland udgør stx kun godt 49 pct. af det samlede antal studenter i regionen. Studenter fra hhx og htx udgør til gengæld en væsentlig større andel ud af det samlede antal studenter i Region Midtjylland (hhv. 21 og 9 pct.) end tilfældet er i Region Hovedstaden (hhv. 11 og 7 pct.) Tabel 6 Eksamensresultatgennemsnittet inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2012 fordelt på region Hf 16 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenter kursus Stx Total region Hovedstaden 6,1 7,1 6,1 6,9 7,1 7,1 6,9 Midtjylland 6,2 6,9 6,4 6,9 6,9 7,2 6,8 Nordjylland 5,7 6,7 6,3 6,7 6,1 7,0 6,6 Sjælland 5,6 6,5 6,2 6,7 6,8 6,5 Syddanmark 5,8 6,3 6,2 6,8 7,1 6,9 6,6 Bemærk: For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel Antallet af studenter fra studenterkursus er dog forholdsvis lille inden for hver region, jf. bilagstabel Jf. fodnote 1. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 8 af 16

9 Tabel 7 Fordelingen af studenterne 2012 på de gymnasiale uddannelser inden for hver region Hf 17 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenter kursus Stx Total region Hovedstaden 12,0 % 6,9 % 11,2 % 6,9 % 1,0 % 62,0 % 100,0 % Midtjylland 15,1 % 4,9 % 21,3 % 9,3 % 0,4 % 49,1 % 100,0 % Nordjylland 14,2 % 4,2 % 18,9 % 9,8 % 1,7 % 51,2 % 100,0 % Sjælland 16,0 % 2,7 % 18,3 % 7,7 % 0,0 % 55,2 % 100,0 % Syddanmark 14,1 % 3,5 % 20,5 % 9,3 % 0,4 % 52,1 % 100,0 % Bemærk: Grundet afrundinger summerer tallene i tabellen ikke nødvendigvis til den samlede sum (totalen). For antallet af studenter som pct. andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 1. Figur 3 6 nedenfor viser eksamensresultatgennemsnittene fra tabel 6 i grafisk form. Bemærk at hf, i modsætning til tabel 6, inkluderer hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, og at stx inkluderer studenterkursus, så der i alt er fire overordnede eksamensresultatgennemsnit (hf samlet, hhx, htx og stx samlet) fordelt på hver af de fem regioner. Figur 3 Eksamensresultatgennemsnittet inkl. bonus A på hf* 2012 fordelt på region Note: *Hf samlet er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. 17 Jf. fodnote 1. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 9 af 16

10 Figur 4 Eksamensresultatgennemsnittet inkl. bonus A på hhx 2012 fordelt på region Figur 5 Eksamensresultatgennemsnittet inkl. bonus A på htx 2012 fordelt på region UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 10 af 16

11 Figur 6 Eksamensresultatgennemsnittet inkl. bonus A på stx* 2012 fordelt på region Note: *Stx samlet er inkl. studenterkursus. Pigerne klarer sig bedre end drengene på hhx, htx og stx Ligesom tilfældet har været de seneste år er eksamensresultatgennemsnittet i 2012 højere blandt pigerne end blandt drengene med undtagelse af hf og hf enkeltfag, hvor eksamensresultatgennemsnittet modsat er lidt højere blandt drengene. I år har drengene også et lidt højere gennemsnit på studenterkursus, dette var dog ikke tilfældet sidste år. Størst er forskellen på htx og stx, hvor pigernes eksamensresultatgennemsnit er 0,6 henholdsvis 0,4 højere end blandt drengene, se tabel 8. Ses der kun på studenter med udenlandsk herkomst, klarer pigerne sig ligeledes bedre end drengene i 2012 med undtagelse af Hf og studenterkursus 18, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist). Studenter med dansk herkomst klarer sig generelt set bedre end studenter med udenlandsk baggrund Studenter med dansk herkomst klarer sig for begge køns vedkommende generelt bedre end studenter med udenlandsk herkomst, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist). 18 Der er imidlertid tale om meget små populationer af drenge og piger på studenterkursus, jf. bilagstabel 2. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 11 af 16

12 Piger med dansk herkomst på htx, samt drenge med dansk herkomst på hf enkeltfag, opnår med 7,4 det højeste eksamensresultatgennemsnit set over samtlige gymnasiale uddannelser, køn og herkomst i 2012, mens piger med udenlandsk herkomst på hf opnår det laveste eksamensresultatgennemsnit med 4,7. Tabel 8 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2012 fordelt på køn og herkomst Drenge dansk herkomst Hf 19 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus 6,2 7,4 6,2 6,8 7,1 6,9 Stx Drenge udenlandsk herkomst Piger dansk herkomst Piger udenlandsk herkomst 4,8 5,3 4,8 5,8 6,1 5,7 6,0 7,0 6,5 7,4 6,9 7,3 4,7 5,5 5,2 6,4 5,9 6,0 Total, dansk herkomst 6,1 7,2 6,4 6,9 7,0 7,1 Total, udenlandsk herkomst 4,8 5,4 5,0 5,9 6,0 5,9 Total, drenge 6,0 7,0 6,1 6,7 6,9 6,8 Total, piger 5,9 6,7 6,4 7,3 6,7 7,2 Bemærk: Et meget lille antal studenter med uoplyst herkomst indgår ikke i tabellen, de indgår dog i Total, drenge og Total, piger. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 2. Sammenhæng mellem studenternes karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin og eksamensresultatgennemsnittet på studentereksamensbeviserne Tabel 9 viser, hvorledes eksamensresultatgennemsnittene opnået på de forskellige gymnasiale uddannelser i 2012 relaterer sig til studenternes karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin. Der ses på aggregeret niveau en sammenhæng, således at gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin også har opnået det laveste eksamensresultatgennemsnit, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har opnået det højeste eksamensresultatgennemsnit. Dette gælder inden for hver gymnasial uddannelse i stort set lige høj grad, når der ikke tages højde for andre faktorers mulige påvirkning af sammenhængen. Eksamensresultatgennemsnittet blandt studenter, hvis karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin lå over 7,0, er således betydeligt højere end eksamensresultatgennemsnittet blandt studenter med et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 4,0 eller lavere. Blandt studenter fra stx 2012 er eksamensresultatgennemsnittet således henholdsvis 7,8 og 3,7. 19 Jf. fodnote 1. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 12 af 16

13 Tabel 9 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2012 fordelt på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin Karaktergennemsnit Hf 9. klassetrin Hf 20 enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 4,3 4,8 3,9 4,1 4,3 3,7 Gns. 4,01 7,00 5,7 6,4 5,2 5,5 6,0 5,0 Gns. 7,01 og højere 8,3 8,7 7,7 7,8 8,1 7,8 Gns. uoplyst 6,8 7,4 6,5 5,9 7,7 7,3 Bemærk: Karaktergennemsnittet fra grundskolen er for den enkelte students vedkommende beregnet ud fra samtlige afgivne karakterer på 9. klassetrin. Nogle karaktergennemsnit er beregnet ud fra færre karakterer end andre grundet en eller flere fritagelser. Personer med færre end 7 karakterer i beregningen af gennemsnittet er ikke medtaget i tabellen. Såfremt en person har 9. klasse karakterer i flere skoleår er vedkommendes gennemsnit henregnet til det seneste år, hvor en 9. klasse karakter er afgivet. Hvis en person herefter har karakterer fra flere forskellige institutioner i det samme år er gennemsnittet henregnet til en institution, der har afgivet personen flest karakterer. Karaktergennemsnittet fra grundskolen består af karakterer, der alle er omregnet til 7 trinsskalaen. Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin, i tabellen kaldet gns. uoplyst. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx Samtidig viser tabel 10, at elevgrundlaget til de forskellige gymnasiale uddannelser varierer ganske meget. En større andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag har således et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 4,00 eller derunder set i forhold til studenterne fra de øvrige gymnasiale uddannelser. Samtidig har en noget mindre andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover. Andelen med et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover toppes af stx, hvor knap 71,2 % af studenterne kom med et karaktergennemsnit på 7,01 eller derover fra grundskolens 9. klassetrin. Tabel 10 Fordelingen af studenter 2012 på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin inden for hver af de gymnasiale uddannelser Karaktergennemsnit Hf 9. klassetrin Hf 21 enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 12,6% 12,4% 3,4% 2,0% 5,7% 0,7% Gns. 4,01 7,00 67,5% 40,3% 53,0% 39,6% 48,4% 26,6% Gns. 7,01 og højere 14,1% 13,5% 42,1% 57,0% 32,5% 71,2% Gns. uoplyst 5,8 % 33,8 % 1,5 % 1,3 % 13,4 % 1,5 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Bemærk: Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin, i tabellen kaldet gns. uoplyst. Grundet afrundinger summerer tallene i tabellen ikke nødvendigvis til den samlede sum (totalen). For antallet af studenter som pct. andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx 20 Jf. fodnote Jf. fodnote 1. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 13 af 16

14 Forældreuddannelse har stor betydning for eksamensresultaterne Det fremgår af tabel 11 nedenfor, at eksamensresultatgennemsnittet er stærkt påvirket af den højeste fuldførte uddannelse blandt studenternes forældre, dette stort set uafhængigt af typen af gymnasial uddannelse. Således viser tabel 11, at for alle gymnasiale uddannelser stiger eksamensresultatgennemsnittet med forældrenes højeste fuldførte uddannelse set på aggregeret niveau. Særligt påvirket er eksamensresultatgennemsnittet på stx, hvor det svinger mellem 5,6 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er grundskolen, og 8,7 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er en ph.d., mens eksamensresultatet er mindre påvirket af forældrenes højeste fuldførte uddannelse på f.eks. hf. Tabel 11 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2012 fordelt på højeste fuldførte forældreuddannelse Højeste fuldførte Hf forældreuddannelse Hf 22 enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Grundskolen 5,4 6,1 5,4 5,9 6,2 5,6 Gymnasial uddannelse 6,0 6,4 6,0 6,0 6,1 6,5 Erhvervsfaglig uddannelse 5,8 6,8 6,1 6,6 6,5 6,4 Kort videregående Uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Stx 6,0 6,6 6,4 6,8 7,3 6,8 6,3 7,3 6,6 7,1 7,4 7,2 7,1 8,0 7,1 7,7 7,4 8,1 Ph.d. mv. 7,1 8,6 7,4 8,3 7,8 8,7 Uoplyst forældreuddannelse 4,9 6,1 5,2 5,7 5,8 5,8 Bemærk: Højeste fuldførte forældreuddannelse betyder den højeste fuldførte uddannelse blandt den studerendes mor eller far. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 4. Prøvekaraktergennemsnit for studenterne 2012 Foruden eksamensresultaterne har UNI C Statistik & Analyse samlet de prøvekarakterer, der figurerer på eksamensbeviserne blandt studenterne Tabel 12 nedenfor viser for et udvalg af fag prøvekaraktergennemsnittet fordelt på prøveform, niveau og gymnasial uddannelse Jf. fodnote Det tidligste karakterafgivningsår for de enkelte fagkarakterer går tilbage til Prøvekaraktergennemsnittet for samtlige fag fremgår af bilagstabel 5. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 14 af 16

15 Tabel 12 Udvalgte prøvekaraktergennemsnit for studenterne på de gymnasiale uddannelser 2012 fordelt på fag, prøveform og niveau 25 Almen studieforberedelse, mundtlig Niveau Hf 26 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Stx 7,9 7,9 Dansk, mundtlig A 6,2 6,9 6,4 6,7 7,3 7,2 Dansk, skriftlig A 5,1 5,7 5,8 5,7 6,0 6,2 Engelsk, mundtlig A 6,9 8,1 6,7 7,2 7,7 7,2 Engelsk, mundtlig B 6,4 7,2 6,3 7,0 6,7 Engelsk, skriftlig A 5,3 6,4 5,9 6,6 6,1 6,2 Engelsk, skriftlig B 5,2 5,8 5,7 5,2 6,1 Kultur og samfundsfaggruppe 6,1 7,0 Matematik, mundtlig A 6,4 8,1 6,4 5,8 6,5 6,8 Matematik, mundtlig B 5,6 6,2 5,2 3,3 5,6 Matematik, mundtlig C 5,0 5,4 4,4 4,5 5,3 Matematik, skriftlig A 6,4 6,6 6,6 6,0 6,4 6,2 Matematik, skriftlig B 6,0 6,5 5,2 4,1 5,8 Matematik, skriftlig C 4,7 5,6 Naturvidenskabelig faggruppe 5,4 6,1 Samfundsfag, mundtlig A 6,5 7,5 Samfundsfag, skriftlig A 5,2 6,3 Studieområde det internationale 6,8 område, mundtlig Studieområde erhvervscase, mundtlig 6,4 Studieområdet del 2, samlet vurdering Studieretningsprojekt 6,4 6,4 6,4 7,2 Større skriftlig opgave 5,9 6,8 Teknikfag, byggeri og energi, A samlet vurdering 6,6 Teknikfag, design og produktion, A samlet vurdering 6,7 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og A sundhed, samlet vurdering 7,2 Bemærk: Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) er ikke medtaget i opgørelsen. Et antal eksamenskarakterer har uoplyst fagniveau, disse indgår af samme årsag ikke i opgørelsen. For hf enkeltfag er der tale om personer, der har sammenstykket en hf uddannelse af enkeltfag. 7,4 25 De tilhørende antal prøvekarakterer fordelt på fag, prøveform, niveau og gymnasial uddannelse fremgår af bilagstabel Jf. fodnote 1. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 15 af 16

16 Om data Alle data i dette notat er hentet fra Eksamensdatabasen efterår Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Genindberetninger, der er foretaget senere end udtræksdatoen for dette års data, vil således først indgå i næste års notat samt næste års opdatering af Databanken. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder desuden, at tallene i notatet for de enkelte år ikke er uforanderlige over tid. Data er inklusive data fra VUC institutioner. Det er alene data for dimittender (studenter), der er afrapporteret. Data for endnu ikke færdiguddannede gymnasieelever indgår således ikke i opgørelserne. Meritoverførte karakterer for de enkelte fag på beviset indgår ud for den institution, der udsteder beviset (det samme gælder i forbindelse med institutionsskifte). Dette er til forskel fra tidligere år, hvor meritkarakterer var forsøgt tilknyttet den oprindeligt karaktergivende institution. For studenter på hf og hhx, htx og stx er eksamensresultatet på 13 skalaen omregnet til 7 trinsskalaen. Omregningen er sket på individniveau efter omregningstabellen: trinsskalaen/omregning%20af%20karaktergennemsnit.aspx. UNI C Statistik & Analyse, januar 2013 Side 16 af 16

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1.

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Side 1 af 5 Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Resumé Karaktergennemsnittet på studenternes eksamensbevis var i 2017 i gennemsnit på 7,1 på tværs af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Bilag 1 Tabel A1. Samlet andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser, Ingen bonus A 76,5% 73,5% 72,3% 71,2% 69,9% 69,0%

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2018 Sammenfatning Karaktererne på eksamensbeviset er over landsgennemsnittet. Dog ligger eksamensresultater fra Skanderborg Gymnasium under, hvad der kan forventes på baggrund

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2019 Sammenfatning Samlet set ligger studenternes eksamensresultater på niveau med, hvad der kan forventes på baggrund af vores elevers baggrund. Set over en 3-årige periode

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.6 REGION (BOPÆL)... 6 1.7 KARAKTERER... 8 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Gennemsnitskarakterer - HTX

Gennemsnitskarakterer - HTX Gennemsnitskarakterer - HTX 13 14 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype htx htx htx htx Biologi B Mundtlig Eksamenskarakter 6,5 (,1) 36 Årskarakter 6,2 (6,) Skriftlig Eksamenskarakter

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 39 Offentligt Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Baggrund Den enkelte institutions eksamensresultat og eksamenskarakterer har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som institutionen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.5 REGION (BOPÆL)... 6 1.6 KARAKTERER... 8 1.7 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra den 14. august 2018.

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra   den 14. august 2018. Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. august 201. Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale

Læs mere

Køns betydning for karakterer på hf

Køns betydning for karakterer på hf NOTAT 60 september 2018 Køns betydning for karakterer på hf Dette notat undersøger karakterforskellen mellem hf, stx, htx og hhx med et særligt fokus på køn. Der tages højde for socioøkonomiske forskelle,

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser. Vejledning

Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser. Vejledning Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser Vejledning Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser Vejledning Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilagstabel 1 Baggrundsoplysninger Baggrundsoplysning 9. klasse FSA karaktergennemsnit Køn

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 TOTAL 4 KØN 4 GRUNDSKOLE 5 REGIOn (BOPÆL) 6 KARAKTERER 7 FORÆLDRES UDDANNELSE 9 2 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe.

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe. 22.06.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 28 - om karakterstatistik og didaktiske overvejelser Af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT Det blev ikke til nogen gymnasieaftale

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet

Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet ANALYSE Pigerne er bedst til matematik i gymnasiet I den offentlige debat fremstilles det ofte som om, at sprog er noget for piger, mens matematik er noget for drenge. Denne analyse viser, at det langt

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere