Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter"

Transkript

1 Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar Fonden ledes af en bestyrelse, som er udpeget af fødevareministeren. I bestyrelsen sidder 7 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 5 repræsentanter for offentlige interesser. På fondens hjemmeside findes en oversigt over Fondens bestyrelse. Til finansiering af projekter opkræver Fonden afgift i henhold til særskilt bekendtgørelse. Fondens midler er således offentlige midler. Fonden administreres af Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Fødevareministeriet fører tilsyn med Fonden. Fonden er én ud af de i alt 14 produktions- og promilleafgiftsfonde indenfor jordbruget. De øvrige fonde er: Svineafgiftsfonden, Mælkeafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden, Pelsdyrafgiftsfonden, Fjerkræafgifts-fonden, Kartoffelafgiftsfonden, Frøafgiftsfonden, Fåreafgiftsfonden, Hesteafgiftsfonden, Sukkerroeafgifts-fonden samt derudover Promilleafgiftsfonden for landbrug, Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, og Fonden for økologisk landbrug. 2. Produktionsafgiftsfondens formål og strategi Fondens overordnede formål er at styrke frugtavlens og gartneribrugets udvikling. Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven. Midlerne kan i henhold til lovens 7, stk. 1 anvendes til finansiering af foranstaltninger under følgende hovedformål: afsætningsfremme produktudvikling uddannelse sygdomsbekæmpelse kontrol forskning og forsøg rådgivning sygdomsforebyggelse dyrevelfærd medfinansiering af initiativer under EU-programmer Fondens bestyrelse har på baggrund heraf formuleret en række strategiske indsatsområder for Fonden, hvis strategi er beskrevet i et særskilt dokument, som findes på Fondens hjemmeside. 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven og bekendtgørelserne udstedt i medfør heraf samt EU s statsstøtteregler. EU s statsstøtteregler sikrer fælles rammer for støtte i hele EU. Grundlaget for statsstøttereglerne er EUtraktatens regler vedr. konkurrenceforvridning. Statsstøtte er som hovedregel forbudt, når den ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner i det omfang, den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Statsstøttereglerne er i princippet alle undtagelsesregler, der giver lov til visse former for støtte på trods af traktatens generelle forbud mod statsstøtte. 1

2 Landbrugsstøtteloven giver mulighed for, at Fonden kan yde tilskud til projekter under de hovedformål, som er angivet i afsnit 2, dvs.: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Projekter under disse hovedformål skal overholde EU s statsstøtteregler. Dette vil primært blive vurderet med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2015 om støtte til fordel for primærlandbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (aktivitetsbekendtgørelsen). Aktivitetsbekendtgørelsen er en udmøntning af EU-Kommissionens godkendelse af promille- og produktionsafgiftsfonde i landbruget og danner således rammerne for Fondens støttemuligheder. De aktivitetsområder, som er omfattet af godkendelsen gælder for små og mellemstore virksomheder og er sammenfattet under følgende kapitler i aktivitetsbekendtgørelsen: Støtte til videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning Støtte til forskning og udvikling Støtte til afsætningsfremme Støtte til sygdomsforebyggelse og bekæmpelse i forbindelse med dyresygdomme og skadegørere Der henvises til aktivitetsbekendtgørelsen for yderligere oplysninger. Udover ovennævnte muligheder kan Fonden give tilskud til: Projekter, som ikke medfører en risiko for konkurrenceforvridning. Konkurrenceforvridende projekter under de minimis reglerne. EU-Kommissionen har sat en beløbs-grænse for, hvor meget en virksomhed, stor som lille, kan modtage, før støtten kan betragtes som konkurrenceforvridende. Ifølge de minimis-reglen må en virksomhed modtage op til euro i offentlig støtte over tre år. Beløbsgrænsen for primærproducenter er euro over tre år. 4. Tilskudsmodtagere Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner samt andre juridiske enheder. 5. Bevillingsperiode Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår. Tilskuddet kan kun dække projektudgifter, som vedrører aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører. Ved ansøgningsrunden i september bevilges tilskud for det efterfølgende kalenderår. Hvis der er tale om flerårige projekter, tager Fonden kun stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra Fonden forud for det pågældende kalenderår. 2

3 6. Ansøgningsprocedure og -frister Der skal udfyldes et ansøgningsskema for hvert projekt. Skemaet findes på Fondens hjemmeside. De årlige ansøgningsrunder gennemføres med ansøgningsfrist i oktober, hvor der søges om tilskud for det efterfølgende kalenderår. Der henvises til Fondens hjemmeside for information om den fastsatte ansøgningsfrist. Ansøgningen skal indsendes til Fonden i ét underskrevet eksemplar pr. mail med projektets titel eller ansøgers navn i emnefeltet. Ansøgningen skal derudover indsendes pr. mail i word. Ved indscannede udgaver af den underskrevne ansøgning skal opløsningen være høj, så teksten står klar. 7. Fondens behandling af ansøgningerne Fondens bestyrelse træffer på baggrund af indkomne ansøgninger afgørelse om tilsagn og afslag. Alle ansøgere vil skriftligt få besked. Fonden giver i første omgang et tilsagn om tilskud med et forbehold for vedtagelsen af finansloven for det pågældende finansår samt for fødevareministerens godkendelse af Fondens budget, herunder de respektive projekter. 8. Tilskudsberettigede projektudgifter Der skal opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. De tilskudsberettigede udgifter skal være direkte forbundet med projektet og nødvendige for projektets gennemførelse. Udgifterne kan blandt andet omfatte: Intern løn, ekstern bistand, udstyr, materialer, møder, rejser i begrænset omfang, revision samt administrative omkostninger (overhead) i tilknytning til projektet. Kreditnotaer og rabatter skal modregnes udgifterne. Eventuelle indtægter skal fratrækkes, lige som Scrapværdi for udstyr skal fratrækkes. Der henvises til ansøgningsskemaet, hvor der er en mere detaljeret vejledning om tilskudsberettigede udgifter. 9. Om medfinansierede projekter Fondens midler er offentlige midler. Det indebærer blandt andet, at ydelse af støtte kan være statsstøtte. Statsstøttereglerne indeholder særlige regler om modtagelse af støtte fra flere kilder til samme projekt også kaldet kumulering af støtte. Ansøger skal være opmærksom på, at medfinansiering med andre offentlige midler kan kræve særskilt hjemmel og have konsekvenser for, hvilke udgifter, der kan støttes, ligesom der kan være loft over den samlede støtte, der må ydes, hvis støtte kumuleres. Loftet kan være sat som et maksimumbeløb eller en procentvis støtteintensitet. De støtteberettigede udgifter i projektet skal overholde de krav, som reguleres af den ordning, som afgiftsfondens midler skal medfinansieres med. Ansøger har ansvar for at oplyse, om der søges andre offentlige midler samt selv at undersøge, hvilke krav der stilles i den lovgivning, som Fondens midler skal medfinansiere. 3

4 10. Ændringer i projektet Der kan ansøges om ændring af et projekt vedrørende: Ændring af projektindholdet Ændring af budgettet Forsinkelser i projektafviklingen / genbevilling af tilskud Overdragelse af tilsagn Der skal søges om ændring af projektet for alle ændringstyper. Alle ændringer skal være godkendt af Fonden. Det er derfor vigtigt hele tiden at være opmærksom på, om projektet forløber som det skal, eller om der er behov for at søge om at ændre projektet. Ændringer kan udelukkende godkendes, såfremt de er inden for projektets formål som beskrevet i ansøgningen. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Ansøgning om ændring af projektet skal være velbegrundet. Skema til brug for genbevilling af tilsagn fås ved henvendelse hos sekretariatet. Ændring af projektindhold Hvis der ønskes foretaget ændringer af det faglige indhold i projektet, herunder projektets aktiviteter, skal Fonden godkende ændringerne. Ansøgningen om at ændre projektets indhold skal indeholde følgende oplysninger: Begrundelse for ændringen Beskrivelse af ændringen Beskrivelse af, hvad ændringen betyder for projektet Ændringsansøgninger kan indsendes løbende igennem projektet til og med bevillingsårets udløb den 31. december. Ændring af budgettet Der skal indsendes en ændringsansøgning i følgende tilfælde: Hvis projektet får mere/mindre medfinansiering end forventet Hvis der er behov for at anvende midler på udgiftsarter, som ikke var en del af ansøgningen Hvis der er behov for ændringer på mere end +/- 20 pct. mellem budgetposter af det samlede budget Der skal ikke søges om budgetændring, hvis der mellem budgetposter ønskes ændringer på mindre end +/- 20 pct. af projektets samlede budget. Eksempel: For et projekt med et samlet budget på 500 t.kr. skal der ikke søges om budgetændring, hvis ændringen mellem budgetposterne er under 100 t.kr. Ansøgningen om budgetændring skal indeholde følgende oplysninger: Begrundelse for ændringen Et nyt budget Ændringsansøgninger kan indsendes løbende igennem projektet til og med bevillingsårets udløb den 31. december. 4

5 Forsinkelser i projektafviklingen / genbevilling af tilskud Der skal opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Hvis gennemførelsen af planlagte aktiviteter, grundet særlige force majeure lignende forhold, bliver forsinkede, er der mulighed for at søge om genbevilling af ubenyttet tilskud med henblik på at gennemføre de planlagte aktiviteter i det efterfølgende kalenderår. En genbevilling betyder, at tilskudsmodtager formelt modtager to tilskud ét tilskud i det oprindelige bevillingsår og ét tilskud i det efterfølgende år. Der skal således aflægges et revisorpåtegnet regnskab og faglig beretning for hvert tilskud / hvert år. Fristen for indsendelse af genbevillingsansøgninger er 31. december i bevillingsårets udløb. Ansøgningen om genbevilling skal indeholde følgende oplysninger: Redegørelse for årsagen til, at projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for bevillingsperioden. Angivelse af dato for, hvornår projektet forventes færdiggjort. Angivelse af, hvilket beløb der ønskes genbevilget til næste bevillingsperiode. Budget for næste bevillingsperiode. Eventuelt udbetalt tilskud, som søges genbevilget, skal tilbagebetales til Fonden i forbindelse med ansøgning om genbevilling af tilskud. Kontakt sekretariatet for de særlige krav, der er ved genbevilling. Overdragelse af tilsagnet Fonden kan efter anmodning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden virksomhed, organisation eller forening, der indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye ansøger selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter den pågældende bekendtgørelse. Den oprindelige tilsagnshaver skal sende en begrundet anmodning til fondssekretariatet om tilladelse til at overdrage tilsagnet til en anden. Sekretariatet anviser, hvilke oplysninger og dokumenter, der skal foreligge for at overdragelsen kan effektueres. 11. Udbetaling af tilskud Fonden forventer at udbetale tilskuddet i tre rater med 25 % inden sommerferien, 25 % lige efter sommerferien, 25 % inden årsskiftet og restudbetaling ved bestyrelsens godkendelse af tilskudsregnskabet i maj måned efter tilskudsåret. Udbetalingen skal dog altid afvente fødevareministerens godkendelse af Fondens budget. Der skal ikke indsendes faktura forud for tilskuddets udbetaling. Udbetaling af tilskud sker til tilskudsmodtagers konto i et pengeinstitut. Kontoens ejerskab kræves verificeret. 12. Afrapportering Der skal efter kalenderårets afslutning ske en afrapportering til Fonden for anvendelsen af tilskuddet i form af et revisorpåtegnet tilskudsregnskab samt en faglig beretning om de gennemførte aktiviteter underskrevet af en organisationsansvarlig. Tilskudsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og revision for promille- og produktionsafgiftsfondene for landbrug, frugtavl og gartneribrug samt fiskeri. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal tilskudsregnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen. 5

6 Når der modtages støtte fra Fonden vil de særlige krav, der gælder for revisionen af offentlige tilskudsregnskaber, komme til at gælde for den del af tilskudsmodtagers virksomhed og den del af regnskabet, som vedrører anvendelsen af de midler, som fonden har bevilget. Fonden har udarbejdet en kort vejledning om revision af tilskudsmidler som en hjælp til tilskudsmodtager og revisor. Vejledningen vedlægges tilsagnsskrivelsen. Eventuelt udbetalt tilskud, som ikke anvendes, skal tilbagebetales til Fonden senest ved regnskabsaflæggelsen. Kontakt fondssekretariatet for oplysninger om Fondens kontonummer. De nærmere betingelser for afrapportering, herunder Fondens skemaer til brug for afrapportering vil blive udsendt sammen med tilsagnsskrivelsen. Er tilskuddet ikke anvendt i henhold til tilsagnet og til gældende lovgivning, kan Fonden kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet med rentetillæg i henhold til gældende offentlig praksis. Inden for en tidsramme på 10 år kan Fonden forlange oplysninger om udbetalt støtte. 13. Klageadgang Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til NaturErhvervstyrelsen inden fire uger efter modtagelsen af en afgørelse. En eventuel klage skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, att. Jura, Nyropsgade 30, 1780 København V. 14. Skatteforhold Tilskudsmodtagers moms og skatteforhold er Fonden uvedkommende. 15. Offentlighed om Fondens tilskud Fondens budgetter og regnskaber offentliggøres på Fondens hjemmeside. Det fremgår af budgettet, hvem der har fået tilsagn om tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse heraf. 16. Fondens forvaltning Fonden er omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Tavshedspligt Fonden har tavshedspligt om de afsnit i ansøgningen, der indeholder oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, driftsmæssige - eller forretningsmæssige forhold. Fonden er imidlertid omfattet af offentlighedsloven og herunder reglerne om aktindsigt. Dette kan betyde en pligt for Fonden til at udlevere oplysninger, medmindre de pågældende oplysninger er omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Fondens behandling af personoplysninger Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fonden til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. 6

7 17. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fondens sekretariat: Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, c/o Gartneribrugets Afsætningsudvalg, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Kontaktperson: Ole Bønnelycke tlf Lovgrundlaget for fonden findes på Fondens hjemmeside med link til relevante regler. 7

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje Juni 2015 Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje 1. Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug har hjemmel i landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for Økologisk Eksportfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for National Afsætningsfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug November 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug August 2015 Pulje for udvikling af økologisk svineproduktion 1. Puljens formål I december 2014 indgik den daværende regering (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Juni 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til Eksportfremme i 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår. Fonden for økologisk landbrug Juli 2016 1. Om puljen Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse Vejledning om tilskud...1 1 Om vejledningen...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder

Læs mere

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Sukkerroeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud Juni 2017 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Maj 2018 Kartoffelafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Mælkeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om

Læs mere

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2018 Svineafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud April 2019 Vejledning om tilskud c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om tilskud 1. Om vejledningen Denne vejledning

Læs mere

Hesteafgiftsfonden Juni 2019

Hesteafgiftsfonden Juni 2019 Juni 2019 Vejledning om tilskud fra 1. Om vejledningen Denne vejledning har til formål at oplyse ansøgere og tilskudsmodtagere hos fonden om de regler og vilkår, der gælder for ansøgninger til fonden,

Læs mere

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Kvægafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Svineafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden for 2010

Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden for 2010 SUKKERROEAFGIFTSFONDEN c/o DANSKE SUKKERROEDYRKERE Axelborg, Axeltorv 3, 1. sal, 1609 København V Telefon 33 39 40 00, Fax 33 39 41 51 April 2009 Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Hesteafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 1. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1703 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0171-000066 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId Lovtidende A Udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet I medfør af 9, stk. 2, 3 og 4, samt 10, stk. 3, i

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1099 af 21/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j. nr. 2302-09-180 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Fonden for økologisk landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Eksportfremme Juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-viden og kompetencer 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: National Afsætning ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-national Afsætning 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Fjerkræafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 6. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Tilskudsåret 2014 Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen for 2012

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen for 2012 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen for 2012 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvad kan der ydes tilskud til under Landdistriktspuljen?...

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Juni 2017 Særpulje for fåresektoren Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12-IV-2006 K(2006) 1677 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af produktionsafgiftsfonde m.v. inden for fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af produktionsafgiftsfonde m.v. inden for fiskeriområdet BEK nr 1583 af 17/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-36835 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26-IV-2006 K (2006) 1782 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støttesag nr. N 132/2006 Støtte til udvikling af rådgivningsværktøjer til sammenligning af produktionsresultater på

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere