Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening"

Transkript

1 Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening KL Gentofte Kommune Gentofte Kommunalforening

2 Resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2008 er nu indarbejdet i overenskomsten og aftalen for ansatte inden for Kommunalforeningens forhandlingsområde. Resultatet er blevet den overenskomst og aftale, som du sidder med i hånden. Hvor der i teksten i overenskomsten og aftalen er sket ændringer i forhold til overenskomsten og aftalen fra 2005, er det markeret ved [O.08] ved ændringens start og slut. Indledningsvis står overenskomstens tekst. Det er de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder alle overenskomstansatte inden for Kommunalforeningens medlemskreds. Efterfølgende står aftalen for tjenestemænd. Det er de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder for tjenestemandsansatte. Da mange løn- og ansættelsesvilkår er ens for overenskomstansatte og tjenestemænd, henvises der i tjenestemandsaftalen til de fælles bestemmelser i overenskomsten. Den samme regel står der derfor ikke to gange. I overenskomsten og aftalen kan der være henvisninger til generelle aftaler, som er indgået mellem på den ene side Kommunalforeningens forhandlingsorganisation, KTO og på den anden side de kommunale arbejdsgiverparter. Disse aftaler kan du rekvirere i Gentofte Kommunalforening eller se på I overenskomsten og aftalen er lønnen kun angivet som løntrin, eventuelt med tillæg. Hvad lønnen præcis udgør, kan du se af Kommunalforeningens lønkort eller læse på Er du i tvivl, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til Gentofte Kommunalforening Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Telefon

3 Side 1 Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde

4 Indholdsfortegnelse O.08 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning Hvem er omfattet Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...4 Kapitel 2. Månedslønnede Løn Grundløn...6 Kontorpersonale...7 IT-personale...9 Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl Tandklinikassistent m.fl Laboratorie- og miljøpersonale A. Indplacering pr. 1. april Funktionsløn Kvalifikationsløn A. Indplacering pr. 1. april Resultatløn Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fællesdel Kommunom Fagdel/Valgfagsdel Funktionærlov Pension ATP Frit valg Arbejdstid Fleksibel arbejdstid/plustid Lørdags- og søndagstjeneste på biblioteker Omlægning af arbejdstid for kontorpersonale og tandklinikassistenter ved skoler Fridage, særlig søndagsbetaling og ekstraordinært tilkald (ved billetsalg mv.) Overarbejde/deltidsbeskæftigedes merarbejde Arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedstjeneste Arbejdstøj /Tjenestedragt Fraværsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse Sygdom Barns 1. og 2. sygedag Tjenestefrihed Udgifter ved tjenesterejser Opsigelse Tjenestemandsforhør Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) A. Supplerende ansættelsesvilkår Seniorpolitik Kompetenceudvikling Socialt kapitel... 32

5 Kapitel 3. Timelønnede Løn, lønberegning og lønudbetaling Pension Søgnehelligdage og fridage Arbejdstidsændring for kontorpersonale ved skoler Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede) O.08 Side 3 Kapitel 4. Elever/praktikanter Personafgrænsning Elevtid, skolepenge Løn, beregning og lønudbetaling Pension Overarbejde Øvrige ansættelsesvilkår Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse Protokollat nr. 1 - Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Individuel udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Protokollat nr. 2 - Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob...41 Bilag 1 - Vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn...42 Bilag 2 - Kontorpersonale ved skoler og tandklinikassistenter...49 Aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Hvem er omfattet Generelle bestemmelser Obligatorisk funktionsløn for socialformidlere A. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg for kontorpersonale B. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin for socialformidlere Pension af funktions- og kvalifikationsløn Supplerende pension Opsigelse Øvrige bestemmelser Ikrafttræden og opsigelse... 55

6 Kapitel 1. Personafgrænsning O.08 Side 4 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter 1. kontorpersonale 2. Socialformidler 3. IT-personale 4. Jobkonsulent, arbejdsmarkedskonsulent m.fl. 5. Vejleder, konsulent m.fl. ved Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 6. Tandklinikpersonale 7. Laboratorie- og miljøpersonale som er ansat 1. i Gentofte Kommune og i kommunens kommunale selskaber og virksomheder, eller 2. [O.08]i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. KL meddeler Gentofte Kommunalforening, når der indgås serviceaftale med en virksomhed. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL s Løn og Personale, afsnit [O.08] Overenskomsten omfatter ikke 1. tjenestemænd, idet der henvises til Aftale for tjenestemænd 2. chefer omfattet af Aftale om aflønning af chefer. Det er fortsat kommunalbestyrelsens afgørelse, om kontorpersonale skal ansættes på tjenestemands- eller overenskomstvilkår. IT-personale ansættes som hovedregel på overenskomstvilkår. Hvis der sker tjenestemandsansættelse af IT-personale følges tjenestemandsregulativet og pensionsregulativet. Med de heraf følgende begrænsninger finder overenskomstens bestemmelser anvendelse. Socialrådgivere i administrative stillinger, aflønnet med grundløn 46 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[o.08] eller højere er omfattet af denne overenskomst. 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede Medarbejdere, som

7 Side 5 1. gennemsnitligt har en arbejdstid på mindst 8 timer om ugen, jf. rammeaftale om deltidsarbejde og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. kapitel 2. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november 2008 til og med 1. december 2008 eller ansættelse fra 16. januar 2009 til og med 16. februar Medarbejdere, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer, eller 2. er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. kapitel 3 Højst 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november 2008 til og med 30. november 2008 eller ansættelse fra 16. januar 2009 til og med 15. februar Elever/praktikanter aflønnes med månedsløn, jf. kapitel 4. Kapitel 2. Månedslønnede 3. Løn Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf. 4, 2. Funktionsløn, jf. 5, 3. Kvalifikationsløn, jf. 6 og 4. Resultatløn, jf. 7. I forlængelse af aftaler om forhandlingsprocedurer, jf. 6 i Fællesaftale om Ny Løn, drøftes hvis en af parterne ønsker det med Gentofte Kommunalforenings repræsentant, hvordan forhandlingerne på Gentofte Kommunalforenings område tilrettelægges samt øvrigt relevante emner. I forbindelse med denne drøftelse peges særligt på protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanternes tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse. Der skal i den enkelte kommune altid være en sammenhæng imellem lønfastsættelsen og en samlet vurdering af stillingsindehaverens relevante kvalifikationer og funktioner, således at udgangspunktet er, at der alt andet lige

8 Side 6 ydes sammenlignelig løn for sammenlignelige funktioner og kvalifikationer og således, at lønfastsættelsen opleves som retfærdig. Det er de lokale parters fælles ansvar at sørge for, at oplysninger om de ansattes relevante funktioner og kvalifikationer er til stede under forhandlingerne. Opmærksomheden henledes på lov om lige løn til mænd og kvinder. Tillidsrepræsentanter skal have samme adgang til kvalifikations- og funktionsløn, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. De ansatte er omfattet af: 1. Fællesaftale om Ny Løn, 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse og 3. Aftale om gennemsnitsløngaranti. Fællesaftale om Ny Løn indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn. Der er i hele perioden midler til rådighed til lokal løndannelse, jf. bilag 1 til fællesaftalen. Til lokal løndannelse pr. 1. april 2010 afsættes 1,25% af lønsummen for alle omfattet af denne overenskomst. Der er afsættes tillige 1,25% af lønsummen for ledere på grundløn kr. (31/ niveau) til udmøntning pr. 1. april Disse stillinger er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Fællesaftale om Ny Løn findes i KL s Løn og Personale, afsnit Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse fines i KL s Løn og Personale, afsnit Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL s Løn og Personale, afsnit Lønnen til deltidsbeskæftigede og til medarbejdere med fleksibel arbejdstid/plustid, jf. 16, beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 4 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Ansatte, der tidligere har været forudlønnet, kan bibeholde denne udbetalingsform. Stk. 5 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. 4. Grundløn Grundløn for basisgrupper dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyuddannet/evt. nyansat/uerfaren.

9 Side 7 Den enkelte ansattes lønudvikling herudover er knyttet til udviklingen af kvalifikationer og funktioner. Da det ikke er parternes hensigt, at en medarbejder skal oppebære den rene grundløn uden tillæggelse af kvalifikations- og funktionsløn i en længere periode, forudsættes det derfor, at der i den enkelte kommune arbejdes målrettet for at anvende kvalifikations- og/eller funktionslønskriterierne og udvikle den enkeltes kvalifikationer og funktioner. Der peges på, at der decentralt kan aftales kriterier for anvendelse af kvalifikations- og funktionsløn, så denne situation kan undgås. Kontorpersonale Ved kontorpersonale forstås bl.a. kontorfunktionærer, kontorassistenter, billetpersonale, sundhedsservicesekretærer, assistenter, overassistenter*, erhvervssproglige korrespondenter, administrationsøkonomer og professionsbachelorer i offentlig forvaltning april marts 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn - løntrin Kontorfunktionær (lukket gruppe), 11 Kontorassistent, jf. nr Billetpersonale 11 Sundhedsservicesekretær, jf. nr Assistent, jf. nr. 3 efter lokal aftale 20 eller 29 Lægesekretær 21 Overassistent (lukket gruppe)* 26* Erhvervssproglig korrespondent, jf. nr Administrationsøkonom, jf. nr Professionsbachelor i offentlig forvaltning, jf. nr Socialformidler, jf. nr Specialister efter lokal aftale 29, 35, 40 eller 46 Leder 46 *Der kan ikke ske indplacering på grundløn 26, da gruppen overassistenter er en lukket gruppe med personlig aflønning. 2. [O.08]1. april 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn Løntrin Tillæg Kr. (31/ niveau) Kontorfunktionær (lukket gruppe), Kontorassistent, jf. nr Billetpersonale Sundhedsservicesekretær, jf. nr Assistent, jf. nr. 3 efter lokal aftale Lægesekretær Overassistent (lukket gruppe)* Erhvervssproglig korrespondent, jf. nr Administrationsøkonom, jf. nr Professionsbachelor i offentlig forvaltning, jf. nr Socialformidler, jf. nr Specialist efter lokal aftale Leder [O.08]

10 *Der kan ikke ske indplacering på grundløn kr. (31/ niveau), da gruppen overassistenter er en lukket gruppe med personlig aflønning.[o.08] O.08 Side 8 3. Ved assistenter forstås faglært kontorpersonale med lærlinge-, EFG- eller erhvervsfaglig grunduddannelse inden for kontorfaget (offentlig administration eller lægesekretær). Uddannede lægesekretærer ansættes som assistent. Der henvises til gældende bestemmelser på det regionale område. Ved assistenter forstås ligeledes ansatte, som har gennemgået en uddannelse, der af Undervisningsministeriet, Det faglige Udvalg for kontoruddannelser eller Områdeudvalget for Kontoruddannelser til Den Offentlige Forvaltning er blevet eller bliver godkendt som sidestillet med en egentlig lærlinge-, EFG- eller erhvervsuddannelse inden for kontorfaget. Som eksempler kan nævnes: a) gennemført elevuddannelse fra et forsikringsselskabs hovedkontor, b) gennemført elevuddannelse i bank eller sparekasse, c) gennemført elevuddannelse i civiletaterne, d) konkrete uddannelsesforløb godkendt i hvert enkelt tilfælde. 4. Ansatte med erhvervssproglig korrespondenteksamen aflønnes med grundløn 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[o.08], hvis stillingen forudsætter, at den ansatte er uddannet korrespondent. Bestemmelsen om Kommunom Grunduddannelsen/Basisdelen/Fællesdelen i 9, stk. 1, gælder ikke korrespondenter. 5. Ved administrationsøkonomer forstås ansatte, som har gennemført den korte videregående uddannelse til administrationsøkonom. 6. [O.08]Ved sundhedsservicesekretærer forstås ansatte som har gennemgået erhvervsuddannelse til sundhedsservicesekretær.[o.08] 7. [O.08]Ved professionsbachelor forstås ansatte, som har gennemført den mellemlange videregående uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration.[o.08] 8. Ved socialformidler forstås faguddannede som har gennemført uddannelsen ved Danmarks Forvaltningshøjskole eller bekendtgørelsen herom. Hjemme hos socialformidlere. a) Ved Hjemme-hos -socialformidlere forstås socialformidlere, som ansættes til varetagelse af midlertidige støtteforanstaltninger, der udføres i klientens hjem i medfør af bestemmelserne i Servicelovens 40, stk. 2, pkt. 2. b) Socialformidlere forudsættes ansat til kontinuerlig udførelse af støttefunktioner, men kan dog ansættes for en tidsbegrænset periode. c) Hvis den aftalte arbejdstid inkl. eventuel tid til forberedelse, konferencetimer og supervision mv. undtagelsesvis ikke kan udfyldes med støttefunktioner, er socialformidleren forpligtet til beskæftigelse ved andet socialformidlerarbejde, fx i social- forvaltningen. Miljøsocialformidlere a) Miljøsocialformidlere ansættes til at udføre miljøarbejde, hvorved forstås forebyggende /opsøgende og udviklende social indsats i boligområder og andre væ-

11 Side 9 resteder i klienternes nærmiljø (bl.a. med det formål at styrke og opbygge klienternes sociale liv ( netværk ). Miljøsocialformidlere udfører hovedparten af deres arbejde i miljøet uden for den traditionelle social og sundhedsforvaltning. b) Arbejdet er karakteriseret ved megen arbejdstid i eftermiddags-/aftentimerne og manglende mulighed for en fast placering af en daglig arbejdstid, hvilket indebærer en fleksibel tilrettelæggelse, samt at dette gør arbejdstiden vanskelig kontrollabel, hvorfor der henvises til den mellem parterne indgåede forhåndsaftale. 9. Ved kontorassistenter forstås kontorpersonale uden uddannelse inden for kontorfaget. Kontorassistenter, som består eller har bestået Dansk Kommunalkursus I/Kommunom Grunduddannelsen/Basisdelen/Fællesdelen kan overgå til grundløn 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[o.08]. Kontorassistenter, der var ansat pr. 1. april 1993, som består eller har bestået Dansk Kommunalkursus I/Kommunom Grunduddannelsen/Basisdelen/Fællesdelen, overgår senest efter 13 års beskæftigelse til grundløn 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[O.08]. IT-personale april marts 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn - løntrin Edb-medhjælper, tasteoperatør 11 Edb-assistent 19 IT-medarbejder, jf. nr. 7 efter lokal aftale 20 eller 29 Informatikassistent, jf. nr Datamatiker, datanom, AU i informationsteknologi, jf. nr. 4 og 5 27 Specialister, mellemledere, ledere efter lokal aftale 29, 35, 40 eller [O.08]1. april 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn Løntrin Tillæg Kr. (31/ niveau) Edb-medhjælper, tasteoperatør Edb-assistent IT-medarbejder, jf. nr. 7 efter lokal aftale Informatikassistent, jf. nr Datamatiker, datanom, AU i informationsteknologi, jf. nr og 5 Specialister efter lokal aftale Ledere efter lokal aftale [O.08]

12 Side Ved IT-personale forstås ikke alene personale med en formaliseret uddannelse, men også personale, der på anden måde har erhvervet de kvalifikationer, der er en forudsætning for arbejdets udførelse 4. Ved datamatikere forstås ansatte, som har gennemført KVU-uddannelsen til datamatiker. 5. Ved datanomer forstås ansatte, som har gennemført uddannelsen til datanom. Datanomuddannelsen er afløst af akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi. 6. Ved informatikassistenter forstås kontor og/eller IT-personale med erhvervsfaglig grunduddannelse som informatikassistent. 7. IT-medarbejdere uden en formaliseret uddannelse inden for IT-faget kan efter lokal aftale indplaceres på grundløn 20 eller 29 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau) eller kr. (31/ niveau))[o.08]. Edb-medhjælpere og tasteoperatører indplaceres på grundløn 11 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau)).[o.08] Stk. 4 Jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl april marts 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn - løntrin Jobkonsulent m.fl. og vejledere m.fl. - efter lokal aftale 29, 35, 40 eller [O.08]1. april 2009 Stillingsbetegnelse Jobkonsulent m.fl. og vejledere m.fl. efter lokal aftale, jf. dog nr. 5 Grundløn Løntrin Tillæg Kr. (31/ niveau) Ledere efter lokal aftale [O.08] 3. Ved jobkonsulenter m.fl. forstås AF-konsulent, jobkonsulent, arbejdsmarkedskonsulent, beskæftigelseskonsulent, erhvervsvejleder, projektkonsulent, virksomhedskonsulent, ligestillingskonsulent eller lignende inden for beskæftigelsesområdet i pilotjobcentre, øvrige jobcentre, beskæftigelsesafdelinger, arbejdsmarkedsafdelinger og lignende. 4. Ved vejledere, m.fl. forstås medarbejdere ansat ved ungdommens Uddannelsesvejledning til varetagelse af vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 5. [O.08]Jobkonsulenter m.fl. og konsulenter ved Ungdommens Uddannelsesvejledning, som ansættes efter overenskomstens udsendelse, og som har mindst 5 års relevant erhvervserfaring, indplaceres mindst på grundløn 35 (med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau)). For allerede ansatte, som opfylder betingelserne, drøftes oprykning til nævnt grundløn ved førstkommende lønforhandling.[o.08]

13 Stk. 5 O.08 Side 11 Tandklinikassistent m.fl april marts 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn - løntrin Tandklinikassistent tandklinikassistent [O.08]1. april 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn Løntrin Tillæg Kr. (31/ niveau) Tandklinikassistent tandklinikassistent [O.08] 3. Ved uddannede tandklinikassistenter forstås personer, som har gennemgået en af følgende uddannelser: a) 3-årig tandklinikassistentuddannelse i henhold til gældende bekendtgørelse om tandklinikassistentuddannelsen, eller b) efg-tandklinikassistentuddannelsen, eller c) 3-årig tandklinikassistentuddannelse ved tillæring på en privat eller offentlig klinik og har bestået kursus I og II for tandklinikassistenter, eller d) den 1-årige uddannelse på en tandklinikassistentskole i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 397 af 31. august 1972 med efterfølgende praktiktid i ét år. Stk. 6 Laboratorie- og miljøpersonale 1. april marts 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn - løntrin Laborant, jf. nr Miljøassistent, jf. nr Laboratorietekniker, jf. nr. 3 og miljøtekniker, jf. nr Professionsbachelor med overbygning på laborantuddannelsen, jf. nr [O.08]1. april 2009 Stillingsbetegnelse Grundløn Løntrin Tillæg Kr. (31/ niveau) Laborant, jf. nr Miljøassistent, jf. nr Laboratorietekniker, jf. nr. 3 og miljøtekniker, jf. nr Professionsbachelor med overbygning på laborantuddannelsen, jf. nr Laboranter skal have gennemført uddannelsen til laborant, godkendt af undervisningsministeriet.

14 Side 12 Laboratorieteknikere skal have gennemført uddannelsen til laboratorietekniker, godkendt af Undervisningsministeriet. Arbejdsområdet for laboranter og laboratorieteknikere omfatter bl.a. a) udførelse af kemiske, biologiske og fysiske analyseopgaver på prøveemner. b) udførelse af beregninger og rapporter over de udførte opgaver og c) deltage i problemløsning i relation til miljø- og levnedsmiddellovgivningen. 4. Miljøteknikere skal have gennemført uddannelsen til miljøtekniker, godkendt af Undervisningsministeriet. Arbejdsområdet omfatter bl.a. arbejde med a) forbedring og beskyttelse af arbejdsmiljøet i virksomhederne (internt miljø) samt forebyggelse og afhjælpning af stoffers skadevirkning på omgivelserne (eksternt miljø), b) at planlægge undersøgelsesrækker, organisere laboratoriearbejdet, udføre fysiske, kemiske, fysisk-kemiske, bakteriologiske og biologiske analyser, udføre arbejdsmiljømålinger, udtage diverse prøver samt vurdere og bearbejde analyseresultater og c) at deltage i problemløsning i relation til miljø-, levnedsmiddel- og arbejdsmiljølov, samt komme med forslag til forbedring af miljøet. Kommunen kan træffe beslutning om, at ansatte i miljøteknikerstillinger med andre (formaliserede) uddannelser kan omfattes af overenskomsten. Vejledende bemærkes, at overenskomstens parter efter hidtidig praksis har tillagt det betydning ved en godkendelse, om den givne anden uddannelse var af en længde, der kunne sammenlignes med uddannelsen til miljøtekniker samt, om uddannelsen var relevant for det arbejde, den pågældende skulle bestride. Som eksempel på uddannelsesretninger, der i givne sammenhænge kan medføre, at den ansatte kan omfattes af overenskomsten som miljøtekniker, kan nævnes: kemotekniker laboratorietekniker (der ansættes til arbejde som miljøtekniker) landbrugstekniker mejeritekniker levnedsmiddeltekniker fiskeriteknolog jordbrugsteknolog Ansatte med anden relevant erfaring - men uden at de har gennemgået (afsluttet) en formaliseret uddannelse kan efter konkret forhandling mellem overenskomstens parter omfattes af overenskomsten. Det vil være en forudsætning for sådanne godkendelser, at den pågældende udfører arbejdsopgaver fuldt på højde med allerede ansatte miljøteknikere. 5. Miljøassistenter skal have gennemført en faglig relevant og nødvendig uddannelse på mindst samme niveau som håndværkeruddannelserne.

15 Side 13 Arbejdsområdet omfatter prøveudtagning, tilsyn og kontrol i overensstemmelse med lovgivningen herom, samt visse laboratoriemæssige opgaver og udarbejdelse af beskrivelser og rapporter. Bemærkning Mejeriteknikere, hvis væsentligste arbejdsområde er som anført ovenfor, er omfattet af overenskomsten. Mejeriteknikere, hvis væsentligste område er udførelse af kemiske, biologiske og fysiske analyseopgaver samt udførelse af beregninger og rapporter i forbindelse hermed, er som hidtil omfattet af pkt. 3 og 4. Ikke faglært arbejdskraft er ikke umiddelbart omfattet af overenskomsten, og personale, der fx foretager prøveindkøb, uden at det samtidig er pålagt den pågældende at udføre kontrol eller vejledningsopgaver, er ikke omfattet af overenskomsten. I særlige tilfælde kan der, efter aftale ske ansættelse som miljøassistenter af personer, der ikke opfylder betingelserne ovenfor. 6. [O.08]Professionsbachelorer skal have gennemført overbygningen på laborantuddannelsen.[o.08] 4A. Indplacering pr. 1. april 2009 [O.08]Pr. 1. april 2009 oprykkes alle til de anførte nye grundlønninger (løntrin og tillæg). Grundlønsforhøjelsen pr. 1. april 2009 sker med fuldt gennemslag for alle, bortset fra ledere på hidtidig grundløn 46, jf. stk. 3. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Grundlønsforhøjelsen pr. 1. april 2009 for ledere på hidtidig grundløn 46 sker uden fuldt gennemslag, men således at alle ledere på hidtidig grundløn 46 sikres en lønfremgang på kr. (31/ niveau). For ansatte, som har fået en lønforbedring i form af løntrin eller tillæg til den hidtidige grundløn, sker modregning i denne lønforbedring. Modregning foretages med indtil forskellen mellem hidtidig og ny grundløn. Lønforbedringen for ledere på hidtidig grundløn 46 er aftalt uden gennemslag. Det betyder, at der sker modregning i hidtil ydede tillæg. Der kan foretages modregning i udligningstillæg og lokalt aftalt funktions- og kvalifikationsløn. Der kan ikke foretages modregning i overgangstrin/-tillæg og i centralt fastsat funktions- og kvalifikationsløn. Opmærksomheden henledes på, at lønnen skal sammensættes på ny ved nævnte grundlønsændring. I den forbindelse skal det aftales i hvilke lønelementer, der skal ske modregning. Det forudsættes, at dette er afklaret inden grundlønsforbedringen iværksættes.[o.08]

16 Side Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. - Obligatorisk funktionsløn 1. IT-personale, som fungerer som projektleder i mindst 3 måneder, ydes et ikkepensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau). 2. Der skal lokalt indgås forhåndsaftale om funktionsløn til a) kontor- og IT-personale med grundløn 20, 26 eller 27 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau), kr. (31/ nivau) eller kr. (31/ niveau)).[O.08] b) socialformidlere med grundløn 30 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn 32)[O.08], c) tandklinikassistenter med grundløntrin 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[O.08], og d) laboratorie- og miljøpersonale med grundløn 22 og 28 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau)og kr. (31/ niveau))[O.08], der er tillagt funktion som praktikvejleder eller er uddannelsesansvarlig, skal der lokalt indgås forhåndsaftale om funktionsløn. 3. Socialformidlere og ledende socialformidlere ved døgninstitutioner for børn og unge og socialformidlere, hvis væsentligste arbejdsområde er familiebehandling (familieværksteder, -centre, -huse samt heldagsskoler mv.), ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau). 4. Hjemme-hos - socialformidlere, jf. 4, stk. 2, pkt. 8, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau). 5. For miljøsocialformidlere, jf. 4, stk. 2, pkt. 8, skal der lokalt indgås forhåndsaftale om funktionsløn. 6. For socialformidlere, der udfører særlige opgaver i forbindelse med distrikts-/socialpsykiatri, skal der lokalt indgås forhåndsaftale om funktionsløn. Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan i øvrigt anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg eller lignende, jf. aftale om konvertering af ulempetillæg. Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende.

17 Side 15 Tidligere aftaler om funktionsløn, der er ydet som ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikke-pensionsgivende tillæg, medmindre andet aftales. I bilag 1 er anført en række vejledende kriterier for funktionsløn 6. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Grundprincippet er, at relevante kvalifikationer og erfaringer, der ligger ud over det, der forudsættes varetaget for grundlønnen, indgår i den lokale lønfastsættelse. 1. Assistenter på grundløn 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[O.08], kontorassistenter på grundløn 11 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[O.08]og kontorfunktionærer, som har bestået Kommunom Grunduddannelsen/Basisdelen/Fællesdelen/Dansk Kommunalkursus I, tillægges 2 løntrin. Opmærksomheden henledes på 9 og 10, som omhandler tilbudspligten til Kommunomuddannelsen. 2. For ansatte i basisstillinger på grundløn 20 eller 26 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløntrin kr. (31/ niveau) eller kr. (31/ niveau))[O.08], som gennemfører en af nedenstående uddannelser, skal der lokalt indgås forhåndsaftale om, hvor meget gennemførelsen udløser i kvalifikationsløn: a) Kommunom Fagdel/Valgfagsdel (gælder kun for ansatte med grundløn 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[o.08] b) [O.08]Danmarks Forvaltningshøjskoles diplomuddannelse i 1. offentlig forvaltning, 2. beskæftigelsesindsats, 3. uddannelses- og erhvervsvejledning, eller 4. børne- og ungeområdet c) Danmarks Biblioteksskoles diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserede systemer.[o.08] 3. For ansatte, som omfattes af en ordning med jobrokering, jobbytte, opgaverotation, jobvisitter mv., hvis formål er at give en bredere erfaringskvalifikation, skal der lokalt indgås decentral forhåndsaftale om kvalifikationsløn. 4. For socialformidlere med grundløn 30 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn 32)[O.08], som gennemfører en relevant diplom- eller kandidatuddannelse, skal

18 Side 16 der indgås lokal forhåndsaftale om, hvor meget gennemførelsen udløser i kvalifikationsløn. 5. Ved indplacering af jobkonsulenter m.fl., som ansættes inden for beskæftigelsesområdet på grundløn 29 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[O.08], skal der lokalt indgås aftale om kvalifikationsløn, når medarbejderen har relevant erfaring. 6. For gennemgang af relevant videreuddannelse, som ikke er nævnt ovenfor, skal der lokalt tages stilling til honorering enten via forhåndsaftaler eller i de konkrete situationer. 7. Der skal lokalt tages stilling til, hvilke erfaringskvalifikationer, der skal honoreres. Stk april marts Kontorassistenter, som efter 4 års ansættelse ikke i kraft af funktions- og kvalifikationsløn har opnået løntrin 14, aflønnes mindst efter løntrin Informatikassistenter og erhvervssproglige korrespondenter, som efter 4 års ansættelse ikke i kraft af funktions og kvalifikationsløn har opnået løntrin 22, aflønnes mindst efter løntrin Datamatikere og datanomer, som efter 4 års ansættelse ikke i kraft af funktions- og kvalifikationsløn har opnået løntrin 29, aflønnes mindst efter løntrin 29. Stk april [O.08]Kontorassistenter, kontorfunktionærer, edb-medhjælpere og tasteoperatører, som har 7 års sammenlagt beskæftigelse inden for faget, ydes 6 løntrin oven i grundlønnen. 2. Assistenter på grundløn kr. (31/ niveau), erhvervssproglige korrespondenter, informatikassistenter og edb-assistenter, som har 7 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, ydes 6 løntrin oven i grundlønnen. 3. Datamatikere, datanomer og administrationsøkonomer, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, ydes 2 løntrin oven i grundlønnen.[o.08] Stk. 6 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ydes ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftaler om kvalifikationsløn, der er ydet som ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikke-pensionsgivende tillæg, medmindre andet aftales. I bilag 1 findes en række vejledende kriterier for kvalifikationsløn.

19 Side 17 6A. Indplacering pr. 1. april 2009 [O.08]Alle ansatte, som opfylder betingelserne for tillæggelse af løntrin efter 7 års/4 års beskæftigelse på baggrund af beskæftigelse inden for faget eller på baggrund af grunduddannelsen, tillægges henholdsvis 6 eller 2 løntrin. Der foretages modregning i udligningstillæg og i funktions- og kvalifikationsløn, som er aftalt lokalt før 1. april Der kan ikke ske modregning i centralt aftalt funktions- og kvalifikationsløn og overgangstrin/-tillæg. Endvidere kan der ikke ske modregning i lokalt aftalt funktions-, kvalifikations- eller resultatløn, som aftales efter 1. april Lønnen skal sammensættes på ny, og det skal aftales i hvilke elementer, der skal ske modregning.[o.08] I bilag 1 til Fællesaftale om Ny Løn beskrives det lokale økonomiske råderum. Heri indgår central finansiering af afledte lokale effekter. Opmærksomheden henledes på, at lønnen skal sammensættes på ny ved indførelse af kvalifikationstrin. I forbindelse hermed skal det aftales i hvilke lønelementer, der skal ske modregning. Det forudsættes, at dette er afklaret, inden 1. april Det bemærkes, at der ikke centralt er taget stilling til, hvordan indførelse af kvalifikationsløntrin i øvrigt påvirker den lokale løndannelse. Der er således mulighed for, at de lokale lønforhandlinger kan give et resultat svarende til, at der ikke foretages modregning. 7. Resultatløn [O.08]Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter, men det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning.[o.08] 8. Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg Ansatte, som var ansat den 31.marts 1998, bevarer i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 1998 som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder fx tillæg af decentral løn (personlig løngaranti).

20 Side 18 Denne personlige løngaranti gælder så længe, de pågældende ansatte er ansat i samme stilling, som de var ansat i ved overgangen til Ny Løn. Ændres beskæftigelsesgraden, reguleres den personlige løngaranti tilsvarende. Den del af lønnen, som har været reguleret med procentreguleringen, reguleres fortsat. Medarbejdere, som ved overgang til Ny Løn fik: 1. 1 overgangstrin, hvis pågældende var aflønnet på løntrin 10-45, eller 2. 1 pensionsgivende overgangstillæg på kr. (31/ niveau), hvis pågældende var aflønnet på løntrin 46 eller 47, eller 3. pensionsgivende skatterevisortillæg på kr. årligt (31/ niveau), bevarer dette overgangstrin/-tillæg under ansættelsen i kommunen. Overgangstrinet/-tillægget kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationsløn og evt. udligningstillæg under den pågældendes ansættelse i kommunen, dog bortset fra ved forfremmelser til leder- og specialistgrundlønninger. Overgangstrinet/-tillægget indgår ikke i vurderingen af, hvilken kvalifikations- og funktionsløn, der skal aftales for den pågældende fremover. 9. Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fællesdel 1. Assistenter i normerede stillinger med grundløn 20 [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau))[O.08] skal have tilbud om at gennemgå Kommunom Fællesdel. 2. For ansatte, der har gennemgået kommunal elevuddannelse, skal tilbudet gives umiddelbart efter, at elevuddannelsen er afsluttet. 3. For andre assistenter skal tilbudet gives umiddelbart efter 1 års ansættelse. Ansatte, der har bestået Dansk Kommunalkursus I, skal ikke have nævnte tilbud. Bestået biblioteksassistentuddannelse på Danmarks Biblioteksskole efter den ordning, der var gældende før den 1. april 1973, sidestilles i denne overenskomst med bestået Kommunom Grunddel/Basisdel/Fællesdel. 10. Kommunom Fagdel/Valgfagsdel 1. Faglært kontorpersonale med grundløntrin 20 (med virkning fra 1. april 2009 grundløntrin kr. (31/ niveau))[O.08] og med bestået Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fællesdel skal efter ansøgning tilbydes gennemgang af Kommunom Valgfagsdel. Ansøgning om gennemgang af Kommunom Valgfagsdel skal afgives senest 5 år efter bestået Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fællesdel.

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7...

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7... Side 1 af 32 Leveret af EG Kommuneinformation 30.11 O.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. Status Gældende Ikrafttrædelse 01-04-2011 Type Overenskomst Nummer 30.11 Udstedelse 07-07-2011

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale. O.13 47/2013 Side 1 Overenskomst for ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

40.41 O.08 28/2010 Side 1

40.41 O.08 28/2010 Side 1 Side 1 Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere,

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.11 XX/2011 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.11 XX/2011 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST. vedrørende. professionsbachelorer på det tekniske område

OVERENSKOMST. vedrørende. professionsbachelorer på det tekniske område Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN MASKINMESTRENES FORENING TEKNISK LANDSFORBUND KONSTRUKTØRFORENINGEN OVERENSKOMST vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område **NYT** med virkning fra

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Overenskomst Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen pr. 1. april 2011 Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe Den Offentlige Gruppe Det tidligere FKKA-område Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst KL 40.41 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts -, Kultur- og Fritidssektoren

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1 Overenskomst for bygningskonstruktører KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen 32.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 32.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 3 1.

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst. Journalister i KL

Overenskomst. Journalister i KL Overenskomst Journalister i KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2011 KL Dansk Journalistforbund Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst for ansatte journalister i

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

5.40.01 6.40.01 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

5.40.01 6.40.01 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 5.40.01 Side 1 Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2013-31.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne

O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne Side 1 Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns

67.01 O.13 26/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 67.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere