Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr."

Transkript

1 Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr

2 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2

3 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Indholdsfortegnelse / 3 Indholdsfortegnelse Indhold Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Ledelsesberetning 8 Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Beretning SDC Koncern- og årsregnskab 20 Anvendt regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32

4 Selskabsoplysninger 4 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / Om og SDC nøgletal for koncernen / Beretning / 4 Om SDC Om SDC SDC er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Vores kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og vi leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og sprog. De økonomiske gevinster ved fællesskabet i SDC betyder, at selv et mindre, lokalt pengeinstitut kan levere bankydelser med samme relative it-omkostning, som de største banker. SDC Chosen by 120 Nordic banks. SDC i tal 124 pengeinstitutter 2,9 mio. kunder i SDCpengeinstitutterne medarbejdere i SDCpengeinstitutterne 7,5 mio. konti i SDCpengeinstitutterne SDC s systemportefølje dækker de fleste behov for funktionalitet og it-understøttelse i en nordisk bank SDC s set-up bygger på Europas førende 4. generations Core Banking system. Det sikrer, at vi fx kan tilbyde fleksible systemløsninger og en serviceorienteret arkitektur med åben integration af egenudviklede eller 3. parts systemer. SDC s centrale banksystem kører på en moderne.net-serverplatform med 24x7 drift på frontoffice-systemer og selvbetjeningssystemer samt høj forsyningssikkerhed gennem 2-center drift. Corebank Cards Customer Infrastructure Product Workshop Agree Management Interests & Fees Follow Up Account Teller Forex Netbank Risk Management Output Management Enterprice Dataware House Management information Intranet Employee Portal Cards & Payments Financial Advisory Pension Plans Funds

5 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Om SDC / 5 De forretningsmæssige behov og regulatoriske krav til den finansielle sektor er i vid udstrækning de samme på tværs af Norden. Derfor giver SDC s nordiske strategi mening. John Lundsgaard, formand for SDC s bestyrelse og bankdirektør i Spar Nord Bank Koncernens omsætning fordelt på geografi 60 % Danmark 40 % Det øvrige Norden Fællesudvikling holder omkostningerne nede Type af udvikling Fællesnordisk udvikling Landespecifik udvikling Individuel udvikling Gennemsnitspris pr. udviklingstime 6 kr. NO: 9 kr. DK/FO: 19 kr. SE: 258 kr. 825 kr. Fordeling af bidraget til fællesskabet i SDC 71 % Tværnordisk udvikling 29 % Landespecifik udvikling

6 Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab Ledelsespåtegning 6 / SDC Årsrapport / 2013 Den / uafhængige Påtegningerrevisors erklæringer Påtegninger Ledelsespåtegning / 6 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Skandinavisk Data Center A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 25. marts 2014 Direktion: Jesper Scharff adm. direktør Bestyrelse: John Lundsgaard John Christiansen Tom Høiberg formand næstformand næstformand Pål Ola Kjellson Alfvegren Vagn Hansen Klaus Skjødt Janus Petersen Kim Rosenberg Hansen Bettina Lau Ole Kyhnæb

7 Ledelsespåtegning / Den uafhængige revisors erklæringer SDC Årsrapport 2013 / Påtegninger / 7 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Skandinavisk Data Center A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Skandinavisk Data Center A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 25. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders Duedahl-Olesen statsaut. revisor

8 Selskabsoplysninger 8 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / Selskabsoplysninger og nøgletal for koncernen / Beretning / 8 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Skandinavisk Data Center A/S Borupvang 1A 2750 Ballerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 2. april 1993 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand) Konserndirektør Tom Høiberg, Eika-Gruppen AS (næstformand) Pål Ola Kjellson Alfvegren Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Adm. direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik Systemudvikler Kim Rosenberg Hansen Administrativ konsulent Bettina Lau Afdelingsleder Ole Kyhnæb Direktion Jesper Scharff (adm. direktør) Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 12. maj 2014.

9 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Selskabsoplysninger / 9

10 Selskabsoplysninger 10 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Hoved- og nøgletal og nøgletal for koncernen for koncernen / Beretning / 10 Hoved- og nøgletal for koncernen tkr Hovedtal Nettoomsætning Omsætningsændring (%) 0,2-4,7 0,3 8,1 10,9 Resultat af primær drift før afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Årets investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital* Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Afkast af den investerede kapital (%) Overskudsgrad (%) Egenkapitalens forrentning (%) Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie* 477,8 474,4 535,9 523,2 514,2 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) 66 / / 34 - / - - / - - / - * Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2009 er ikke tilpasset denne ændrede praksis. Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkast af den investerede kapital Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Egenkapitalforrentning Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalandel Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Indre værdi pr. aktie Egenkapital ultimo ekskl. minoriteter Antal aktier ulitmo ekskl. egne aktier

11 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 11 Ledelsesberetning Beretning SDC 2013 SDC bevægede sig i 2013 ud på en forandringsrejse. Målet er at udvikle organisationen i en retning med øget fokus på professionalisme og internationalisering, hvor vi i endnu højere grad end tidligere sætter kunden i fokus og er mere kommercielle i vores tilgang til kunderne og markedet. Den nye tilgang til markedet afspejles i en ny intern organisering af SDC til understøttelse af vækststrategien for det nordiske marked og en komplementering af paletten af it-ydelser med ydelser rettet mod implementering og integration af it-løsningerne i pengeinstitutternes hverdag og forretningsudvikling. Hermed understøtter SDC pengeinstitutterne i deres bestræbelser med at sikre størst mulig forretningsmæssigt udbytte af deres it-investeringer. Med til denne fornyelsesproces hører også lanceringen af en ny visuel identitet for virksomheden, som skal medvirke til at markere SDC s mere kommercielle tilgang til kunderne og markedet. På kundesiden skruede SDC i 2013 op for ambitionsniveauet for med en ny, skærpet profil at tiltrække kunder på tværs af Norden til virksomhedens fællesnordiske banksystem. Resultatet blev en fortsat kundetilgang med Storebrand Bank, Cultura Bank og Skandia, som alle starter på SDC i Tilgangen af nye nordiske banker var med til yderligere at cementere SDC s nordiske position på området for finans-it i På it-siden bød 2013 på et platformskifte, da driften af SDC s centrale banksystem blev flyttet fra en mainframeplatform til Microsofts.NET-serverplatform. Platformskiftet forventes at reducere omkostningen til drift og dermed muliggøre en fortsat lav enhedspris for SDC s kunder trods stadig stigende transaktionsmængder. SDC gennemførte igen i 2013 en betydelig ny- og videreudvikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske andel af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt dels af lov- og sektorkrav, dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov med fokus på procesoptimering i pengeinstitutterne og på selvbetjeningsplatformen. 1.0 Selskabets hovedaktivitet SDC A/S er moderselskab i Skandinavisk Data Center A/S (herefter SDC). Koncernens hovedaktiviteter omfatter udvikling, vedligehold samt fællesindkøb af it-systemer og relaterede ydelser til mere end 120 pengeinstitutter i Norden. Som en del af selskabets kerneleverancer indgår ligeledes it-driftsydelser. Disse ydelser er outsourcet til JN Data.

12 Selskabsoplysninger 12 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / Koncernstruktur SDC-koncernen består af fire selskaber: Skandinavisk Data Center A/S Ballerup Full-service it-leverandør Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Ballerup 100 % ejet datterselskab Ejendomsudlejning Datakomm A/S Herlev 100 % ejet datterselskab It-udvikling SDC-Sweden AB Helsingborg 90 % ejet datterselskab It-udvikling Selskab Hovedaktivitet Geografi CVR-nr. Kommentar Skandinavisk Data Center A/S It-services Danmark (Ballerup) Moderselskab It-services Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Ejendomsudlejning til SDC og eksterne Danmark (Ballerup) Datakomm A/S It-udvikling Danmark (Herlev) Overtaget 100 % 5. september 2013 før 51 % SDC-Sweden AB It-drift, system- forvaltning & udvikling Sverige (Helsingborg) Overtaget med virkning pr. 1. december 2013 Ud over ovenstående selskaber har koncernen registreret en filial i Norge, SDC-Norway AS. Denne filial, der for nuværende ingen aktivitet har, er registreret i Enhetsregisteret med Organisasjonsnr SDC-koncernen likviderede ultimo 2012 selskaberne Nordisk Finans IT P/S og komplementarselskabet NFIT A/S, der begge var ejet 50/50 af henholdsvis SDC og BEC.

13 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 13 Væsentlige begivenheder i SDC-koncernen i 2013 Januar April April Maj Maj Maj Juni Juni September September December Jesper Scharff tiltræder som administrerende direktør for SDC. Jesper kommer fra et job som administrerende direktør i CGI tidligere WM-data/Logica. Transitionen af SDC s drift fra IBM til JN Data afsluttes. SDC fejrer sit 50 års jubilæum. Norske Storebrand Bank skriver kontrakt med SDC omkring levering af en komplet bankløsning til det norske marked. SDC introducerer netbanksløsning til tablet med fuld funktionalitet. Saxo Privatbank indgår aftale med SDC om at integrere bankens handelsplatform med SDC s platform. Skandia skriver kontrakt med SDC om levering af en bankløsning til Skandias svenske bankforretning. Den nye løsning skal afløse selskabets eksisterende platform og integreres til en lang række af selskabet øvrige it-løsninger. SDC s.net-baserede kernesystem tages i drift i Norge, Sverige, Danmark og på Færøerne. SDC overtager fuld kontrol med det tidligere 51 % ejede it-udviklingsselskab Datakomm A/S, som i væsentlig grad er underleverandør til SDC. SDC skriver kontrakt med Cultura Bank i Norge om levering af en komplet bankløsning. SDC overtager dele af Cerdo Bankpartner i Helsingborg, hvorved SDC nu er i stand til at levere en komplet bankløsning til det svenske marked gennem selskabet SDC-Sweden AB. Ud over ovenstående begivenheder valgte tre banker i 2013 at opsige deres samarbejde med SDC. Det drejer sig om Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Faaborg og Svendborg Sparekasse, hvor de to sidstnævnte som følge af fusioner valgte en anden fortsættende it-platform end SDC s. Udmeldelsen ultimo året sker i henhold til SDC s vedtægter.

14 Selskabsoplysninger 14 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / Kunder og marked SDC s kunde- og ejerkreds omfatter ultimo 2013 mere end 120 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og på Færøerne. I dette marked ønsker SDC at være den mest attraktive it-leverandør og -samarbejdspartner målt på kvalitet, driftsstabilitet og pris. Med udgangspunkt i den eksisterende tværnordiske kundegruppe er det SDC s ambition at videreudvikle SDC til et fællesejet nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter, som nyder godt af, at SDC s basale systemer er sproguafhængige og tilpasset national lovgivning. Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for pengeinstitutternes konkurrenceevne. Pengeinstitutternes mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødvendige it-understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris, hvilket muliggøres gennem stordrift og fælles udvikling. Der er ikke blot en stor geografisk spredning af pengeinstitutterne tilknyttet SDC, også størrelsesmæssigt er der stor forskel. SDC s største kunde, Spar Nord Bank, stod således i 2013 for 14,2 % af SDC s omsætning (16,7 % i 2012), hvorimod SDC s mindste aktionærkunde, Refsnæs Sparekasse, repræsenterer 0,02 % af selskabets samlede omsætning. SDC er baseret på filosofien om fælles løsninger til fælles behov, hvilket er en konkurrencedygtig og attraktiv forretningsmodel på tværs af Norden. Tom Høiberg, koncerndirektør Eika Gruppen 3.0 SDC s løsninger SDC gennemførte igen i 2013 en betydelig ny- og videreudvikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske andel af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt dels af lov- og sektorkrav herunder Basel, MFI og MIFID/MFIR, dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov. De forretningsmæssige behov for systemer er i vid udstrækning de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter herunder også på tværs af Norden. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle branche, da de fleste af disse opstår som fælleseuropæiske krav. Hovedparten af SDC s systemer kan derfor udvikles som fællessystemer til brug for mange eller alle pengeinstitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut, og derfor kan den gennemsnitlige pris pr. bank pr. udviklingstime komme helt ned på 6 kr. ved fælles nordisk udvikling hos SDC.

15 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 15 Systemudviklingen har i overensstemmelse med pengeinstitutternes ønsker været koncentreret om effektivisering og digitalisering af pengeinstitutternes arbejdsgange og styrkelse af grundlaget for kunderådgivningen. Dertil kommer fokusering på selvbetjeningsløsninger og løsninger på mobilområdet med en udbygning af funktionaliteten i ebanken samt udbygning af selvbetjeningsplatformen rettet mod de mobile platforme. Som eksempel på det sidste lancerede SDC i 2013 en netbanksløsning med fuld funktionalitet til tablet og fortsatte udbygningen af netbank til smartphones. Disse tiltag er alle med til at nedbringe pengeinstitutternes samlede produktionsomkostninger og dermed forbedre deres konkurrenceevne. Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Fleksibiliteten i SDC s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil. En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden, at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitutter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Mængden af transaktioner i SDC s systemer vokser fortsat, samtidig med at enhedsprisen pr. transaktion i 2013 for sjette år i træk faldt. Gennem stordriftsfordele og ved optimering af systemernes kapacitetsforbrug har SDC over de seneste år kunnet reducere enhedsprisen pr. transaktion. 3.1 SDC har for sjette år i træk haft uændrede priser til trods for en pæn stigning i pengeinstitutternes aktivitetsniveau Som det fremgår af figur 1 nedenfor, har SDC holdt priserne uændret igennem de sidste seks år til trods for en inflation på ca. 10 % i perioden. Som det fremgår af figur 2, er antallet af transaktioner i samme periode steget med 40 %, pengeinstitutters antal af kunder og konti er steget med 8 %, og SDC har udvidet handlingsplanen med 8 % i perioden. Samlet betyder det, at enhedsprisen er reduceret med 24 %. 4.0 SDC s ressourcer SDC er en it-servicevirksomhed, hvorfor selskabets medarbejdere er nøglen til succes. Derfor er det SDC s politik at fastholde og tiltrække markedets mest kompetente medarbejdere. Dette sker ved at sikre gode arbejdsforhold, som sikrer bedst mulig engagement og performance for de enkelte medarbejdere. SDC-koncernen havde ultimo december ansatte (FTE). Det gennemsnitlige antal medarbejdere for året var på 477 (FTE). Antal medarbejdere samt relaterede nøgletal er specificeret i nedenstående tabel. Antal Ultimo Ultimo Ultimo medarbejdere Antal medarbejdere FTE Heraf andel mænd 66 % 66 % N/A Heraf andel kvinder 34 % 34 % N/A Gennemsnitsalder N/A Antal ledere 40 N/A N/A Antal ledere i % 8 % 11 % N/A Heraf andel kvinder 30 % N/A N/A Tal for SDC-koncernen inkl. datterselskaber ultimo Figur 1: Udvikling i kundernes betaling til SDC Index 120 Figur 2: Udvikling i leverancevolumen Index Driftsleverancer Udviklingsleverancer (Handlingsplan) Forretningsvækst (kunder, konti)

16 Selskabsoplysninger 16 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / 16 Som det fremgår af tabellen, har SDC-koncernen haft en nettotilvækst på 87 medarbejdere (20 %). Af den samlede vækst i antallet af medarbejdere vedrører 41 SDC s datterselskaber, mens den resterende vækst på 46 medarbejdere er tilgang i moderselskabet. SDC forventer en yderligere nettotilgang af medarbejdere i Ultimo 2013 var fordelingen af medarbejdere på selskaber i SDC-koncernen 471 medarbejdere hjemmehørende i moderselskabet svarende til 92 % af det samlede antal medarbejdere, mens SDC AB med 23 medarbejdere repræsenterede 4 % af medarbejderne og Datakomm med 18 medarbejdere ligeledes 4 %. Kønsfordelingen blandt selskabets medarbejdere er uændret i forhold til tidligere år 66 % mænd og 34 % kvinder. SDC finder, at denne kønsfordeling er tilfredsstillende branchen taget i betragtning. Kønsfordelingen på lederniveau er 70 % mænd og 30 % kvinder. SDC har ikke historiske data på denne fordeling, men vil fremadrettet rapportere på disse data. I selskabets bestyrelse er alle aktionærvalgte repræsentanter i dag mænd. Dette skal ses i lyset af den ledelsesmæssige kønsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. Det er bestyrelsens målsætning i løbet af de kommende fire år at søge at opnå en repræsentation af det underrepræsenterede køn på 25 %, men den praktiske gennemførsel af dette afhænger af sammensætning og intern ansvarsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. således at de hurtigt kan bidrage til vores kunders opgaveløsning. For at vi kontinuerligt kan sikre vedligehold og opgradering af vores medarbejderes kompetencer, arbejder vi med medarbejderudvikling og adfærdsmåling. I 2014 introduceres en endnu stærkere proces for målsætning og målopfyldelse i relation til medarbejderudviklingssamtaler, hvor der sættes mål for året (SDC, faglige og personlige mål), evalueres og laves udviklingsplaner. I SDC ønsker vi, at vores medarbejdere har de nødvendige rammer for at udføre deres arbejde optimalt og sikre, at motivationen er til stede for at yde den ekstra indsats, der nogle gange er nødvendig for at komme i hus med vigtige projekter og opgaver. 5.0 Samfundsansvar (CSR) En velfungerende finansiel infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende samfund. Som leverandør af it-løsninger til mere end 120 pengeinstitutter i Norden ser SDC det som en af sine væsentligste opgaver at udvikle og drive løsninger, der: understøtter sikker og smidig gennemførelse af finansielle transaktioner i bred forstand lever op til de til enhver tid gældende lovkrav i de lande, SDC leverer til 4.1 HR SDC har i løbet af 2013 øget indsatsen på HR-området, dels i lyset af den øgede medarbejdertilgang, dels i lyset af det større fokus på kommercialisering og professionalisering af forretningen, som kræver større opmærksomhed på medarbejdernes kompetencer og adfærd. For at understøtte selskabets udvikling og vækst samt for at sikre en medarbejderstab, som til alle tider er i stand til og motiveret for at drive SDC frem mod de strategiske mål, arbejder HR med henblik på et højt kvalitetsniveau fra behovet for ressourcer bliver identificeret til medarbejderens livscyklus i virksomheden. understøtter moderne, effektiv bankdrift. Dette sikrer SDC gennem et struktureret hierarki af procedurer, der sammen med sikkerheds- og compliancemæssige foranstaltninger indgår som en integreret del af aktiviteter hos såvel SDC selv som hos SDC s leverandører. Procedurer m.v. revideres løbende og danner grundlag for aktiv overvågning af, opfølgning på og kontinuerlig effektivisering af aktiviteter. Med særlig fokus på datasikkerhed auditeres SDC s produkter og processer af intern systemrevision, ligesom SDC løbende auditeres af Finanstilsynet. På ansættelsessiden er der fokus på at sikre rette person til rette job. Efter ansættelse arbejder vi fokuseret på at integrere nye medarbejdere på rette måde og hurtigt, så alle bliver i stand til at levere på kvalificeret niveau inden for en kort periode. Derfor har SDC i 2013 suppleret sit onboarding-program med et detaljeret introduktionsprogram, som er individuelt tilpasset den enkelte medarbejder. Dette øger sandsynligheden for, at SDC s nye medarbejdere kommer godt og hurtigt i gang i egen afdeling og arbejdsområde, SDC har en veletableret it-sikkerhedspolitik, som sikrer effektiv kontrol af adgange for medarbejdere og eksterne personer til SDC s lokaler og data, begrænser ulemper ved driftsforstyrrelser og sikrer data med hensyn til fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed. Overordnet styrer SDC it-miljøerne med udgangspunkt i en risikostyringsproces baseret på ISO

17 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 17 Det er ved interne og eksterne kontroller i 2013 verificeret, at SDC s aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med gældende procedurer og politikker og lever op til gældende lovkrav, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. SDC har endvidere i 2013 fået fornyet sin PCI DSS-certificering. 5.1 Klimapåvirkning SDC ser sig selv som en miljømæssig ansvarlig virksomhed. Da SDC arbejder med it-udvikling som hovedaktivitet ligger miljø- og klimapåvirkningen primært i forhold til bygnings- og kontordrift. Det er SDC s mål at reducere sit energiforbrug mest muligt gennem fokusering på miljø- og klimavenlige løsninger. Reduktion af selskabets energiforbrug sker gennem en række konkrete indsatser: Bl.a. gennem disse tiltag har SDC skabt en positiv udvikling mod stadigt lavere energiforbrug. Siden 2011 har SDC reduceret elforbruget pr. medarbejder med 17 %. Det er selskabets forventning, at de allerede gennemførte tiltag sammen med planlagte tiltag ultimo 2014 vil have opnået en besparelse i forhold til benchmark i niveau 20 %, og selskabet forventer inden udgangen af 2017 at have opnået en reduktion af elforbruget på 25 % målt i forhold til 2011-benchmark. 5.2 Medarbejdere Medarbejderne er et af SDC s største aktiver. Derfor har SDC fokus på at sikre, at medarbejderne trives, har et godt arbejdsmiljø og besidder de rette kompetencer til at levere optimal service til kunderne. Drift af kontorbygninger: SDC har i 2013 igangsat et energioptimerings- og renoveringsprojekt i forhold til SDC s ældre bygninger. I dette projekt er der fokus på såvel den direkte energibesparelse ved valg af belysning og andre strømforbrugende enheder samt ved forskellige isoleringstiltag, og på den indirekte besparelse vælges primært materialer, der kan fremstilles med lav miljøbelastning. Et selvstændigt delprojekt i renoveringsprojektet vedrører udskiftning af opvarmning af SDC s bygninger i Ballerup fra gasfyrede kedler til fjernvarme. Det indebærer en væsentlig reduktion af SDC s energiforbrug til opvarmning og en afledt reduktion af SDC s samlede CO 2 -udledning. It-drift: SDC s it-driftsaktiviteter varetages af underleverandøren JN Data A /S. JN Data har fokus på at reducere virksomhedens miljømæssige påvirkning og har igangsat strømbesparende tiltag, såsom frikøling, cubeteknologi og servervirtualisering, som giver mulighed for kapacitetsstigning uden en tilsvarende stigning i strømforbruget. SDC søger ligeledes i videst muligt omfang at genbruge hardware. Hvor dette ikke er muligt, bortskaffes udstyret via miljøcertificeret partner. SDC er en it-leverandør, som er tæt integreret med den finansielle sektor. Med udgangspunkt i de for sektoren gældende aftaler og normer tilstræber vi at skabe et arbejdsmiljø og en kultur, der tiltrækker og fastholder dygtige og engagerede medarbejdere, som fremmer ansvarlighed og professionalisme og som medvirker til nytænkning og udvikling til gavn for SDC s kunder, SDC og medarbejderne selv. Vi ser medarbejdernes liv i og uden for SDC som forbundne størrelser med gensidig afsmitning. Derfor lægger vi vægt på en gensidig fleksibilitet og respekt i arbejdsrelationen, som både understøtter SDC s og den enkelte medarbejders situation og behov. Som en projektorganisation er vi opmærksomme på spidsbelastning i forbindelse med projektgennemførelsen. Vi udvikler derfor løbende værktøjer, som støtter projektorganisationen i at fordele og styre tids- og ressourceforbrug, så vi minimerer mer- og overarbejde mest muligt. Som it-servicevirksomhed er viden et centralt element, derfor lægger vi stor vægt på kompetence- og performanceudvikling af medarbejderne. Alle medarbejdere har en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor mål, performance og uddannelsesbehov fastlægges. Transport: For at reducere vores medarbejderes rejseaktiviteter og relaterede miljøbelastning, anvender vi, hvor muligt, video- og telekonference til fjernmøder. Desuden er SDC s traditionelle puljebiler i 2013 udskiftet med en el-bil, som bl.a. benyttes til transport til møder i nærområdet. Hvor SDC benytter offshore eller near-shore arbejdskraft sker det gennem ansvarlige og internationalt anerkendte samarbejdspartnere, der drager omsorg for gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø for de offshore ansatte. SDC følger løbende op på, at samarbejdspartnerne lever op til deres forpligtelser. Håndtering af affald: SDC implementerede primo 2014 smart-print overalt i virksomheden. Det er selskabets forventning, at dette vil bidrage til en væsentlig reduktion af papirforbruget og deraf afledte miljøbelastning. Madaffald fra SDC s kantine genanvendes på biogasanlæg, hvor det efter forarbejdning anvendes til energiudnyttelse. Trivsel og godt arbejdsmiljø er en integreret del af SDC s kultur og processer. Som opfølgning på dette har SDC ultimo 2013 gennemført en APV (arbejdspladsvurdering) for samtlige medarbejdere i moderselskabet. Denne undersøgelse udmærker sig bl.a. ved en høj besvarelsesprocent, >70, samt en samlet score på arbejdsmiljøet på 5,6 (fysisk som psykisk). Måling sker på en skala fra 1 (dårligst) til 7

18 Selskabsoplysninger 18 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / 18 (bedst). Spredningen på de 16 hovedkategorier var fra 4,7 til 5,9. SDC finder denne score tilfredsstillende og vil i fremtiden gennemføre lignende målinger ud fra samme metode for at følge udviklingen såvel på selskabsniveau som på afdelingsniveau. 6.0 Regnskabsberetningen 6.1 Omsætning Koncernens omsætning er i perioden opgjort til mio. kr. Dette er i niveau med omsætningen i 2012 (1.265 mio. kr.). Bag denne omsætning findes en vækst i den del af omsætning, som relaterer sig til kunder uden for Danmark. Således er omsætningen i forhold til de øvrige nordiske lande steget fra at udgøre 33 % i 2012 til at udgøre 40 % af den samlede omsætning i Af nedenstående diagram fremgår koncernens omsætning fordelt på geografi: Figur 3: Omsætning fordelt på geografi % 12% 7% 4% 6.2 Resultat og omkostninger Koncernens resultat af primær drift på 38,3 mio. kr. udviser en signifikant forbedring målt i forhold til resultat af primær drift i 2012 (-340,6 mio. kr.). Den væsentligste forklaring på den store forskel i resultatet er, at resultatet i 2012 var påvirket af store nedskrivninger på udviklingsprojekter. Dette har ikke været nødvendigt i 2013, hvorfor denne post er reduceret med 297 mio. kr. i forhold til De bogførte af- og nedskrivninger indregnet i årets resultat er primært udtryk for planlagte afskrivninger på koncernens udviklingsprojekter. Den signifikante ændring år til år skyldes, at der i regnskabet for 2012 blev foretaget en række ekstraordinære nedskrivninger på enkeltstående udviklingsprojekter m.v. Koncernens finansielle omkostninger er realiseret med 18,2 mio. kr. i Disse omkostninger er steget med 5 mio. kr. målt i forhold til regnskabet for Denne stigning skyldes stor udviklingsaktivitet i 2013 med heraf afledt stor likviditetsbelastning. Fremadrettet har koncernen iværksat en række initiativer for at reducere de finansielle omkostninger. Disse initiativer har bl.a. betydet skærpede betalingsbetingelser i forhold til leverandører samt ændrede betalingsbetingelser i forhold til kunderne. 22% 60% 24% Danmark Norge Sverige Færøerne 67% SDC s forretningsmodel og de økonomiske gevinster i fællesskabet tiltrækker nye kunder på tværs af Norden. Janus Petersen, adm. direktør BankNordik

19 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 19 I regnskabet for 2013 er indregnet en skattemæssig omkostning på -13,6 mio. kr. Denne post skal primært ses i lyset af, at selskabets aktiverede udskudte skat reduceres som følge af den vedtagne reduktion af selskabsskatteprocenten fra 25 % til 22 % i de kommende år. Koncernens resultat efter skat og minoritetsinteressenternes andel af datterselskabernes resultat realiseres således til 5,0 mio. kr., hvilket er i tråd med koncernens forventninger. Koncernens direktion og bestyrelse finder dette resultat tilfredsstillende. 6.3 SDC s udviklingsomkostninger SDC har i 2013 samlet set afholdt udviklingsomkostninger for 514 mio. kr. Af disse omkostninger er 213 mio. kr. aktiveret i selskabets balance. Den samlede udviklingsaktivitet dækker dels over omkostninger til udvikling og tilpasning af SDC s systemportefølje til eksisterende og kommende lov- og sektorkrav, dels over nyudvikling af selskabets systemportefølje og systemunderstøttelse af procesoptimering i forhold til nye og eksisterende systemer samt individuel systemudvikling til enkeltkunder. Af nedenstående oversigt fremgår udviklingen i systemaktivering for 2012 og Beløb i mio. kr Primo balance systemaktivering 737,5 721,2 Årets afskrivninger -148,5-154,6 Årets nedskrivninger 0-297,2 Tilgang 212,8 468,1 Balance ultimo 801,8 737,5 I 2012 foretog SDC en ekstraordinær nedskrivning af den aktiverede udvikling på capital market-projektet Calypso, der var udviklet i samarbejde med BEC. Denne nedskrivning blev foretaget, da projektet blev sat i bero efter en gennemført cost/benefit-vurdering af den fremtidige nytteværdi af systemet. Efter et turbulent 2012 er SDC tilbage på et normaliseret niveau med et regnskabsmæssigt tilfredsstillende resultat. Jesper Scharff, adm. direktør SDC 6.5 Egenkapital Koncernens egenkapital efter minoritetsinteresser er ultimo 2013 opgjort til 736,6 mio. kr. mod 748,3 mio. kr. ultimo Denne ændring på 11,7 mio. kr. skyldes, at selskabet i 2013 har købt og solgt egne aktier for netto 16,7 mio. kr. samt periodens resultat. Aktiernes indre værdi kan ultimo 2013 opgøres til 477,8 (474,4 i 2012). 6.6 Pengestrømme og likviditet SDC har i 2. halvår implementeret nye betalingsbetingelser i forhold til alle leverandører og kunder, hvilket har påvirket koncernens likviditet positivt. Således er koncernens pengestrømme fra driften forbedret med 180 mio. kr. i forhold til 2012-regnskabet. 7.0 Særlige risici De væsentligste risici i SDC vedrører driftsstabilitet i de systemer, der driftsafvikles for kunderne, samt datakommunikation mellem SDC og pengeinstitutterne. Disse risici afdækkes primært via flerårige aftaler med etablerede professionelle operatører primært JN Data på it-drift, TDC på linjer og kommunikation samt bl.a. KMD på print og andre ydelser. Koncernen har ingen væsentlig kurs- eller valutarisici, da alle væsentlige transaktioner foretages i danske kroner eller euro. Koncernen har ultimo 2013 gennemgået og konsolideret alle forsikringsforhold på koncernniveau. Aktivering og afskrivninger i 2013-regnskabet vurderes at være på et normaliseret niveau i forhold til SDC s udviklingsaktivitet. Det skal bemærkes, at SDC i regnskabsåret har færdiggjort to store projekter, som er indregnet i aktiveringssaldoen: Opgraderingen af Kernesystemet til en serverbaseret.net-platform samt flytningen af driften fra IBM til JN Data. 6.4 Bygninger og grunde I koncernregnskabet for 2013 er den bogførte værdi af koncernens grunde og bygninger optaget til en værdi af 393 mio. kr., hvilket svarer til værdien opgjort i 2012 korrigeret for årets afskrivninger samt forbedringer. Den bogførte værdi af koncernens ejendomme er benchmarket i forhold til markedspriser i fjerde kvartal Forventninger til fremtiden SDC forventer i 2014 en stigning i omsætningen målt i forhold til 2013 i niveau 7 9 %. Denne omsætningsvækst forventes primært at komme fra koncernens aktiviteter i Sverige og Norge. Resultatmæssigt forventer SDC et resultat før skat for koncernen på niveau med resultatet for Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen og frem til i dag, der påvirker de i årsrapporten gengivne regnskabsmæssige vurderinger.

20 Anvendt 20 / SDC regnskabspraksis Årsrapport 2013 / Koncern- Resultatopgørelse og årsregnskab / Balance / Egenkapitalopgørelse / Pengestrømsopgørelse / Noter / 20 Koncern- og årsregnskab Koncern- og årsregnskab 2013

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 004462 12007 / 2603137_1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere