Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport CVR-nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr."

Transkript

1 Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr

2 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2

3 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Indholdsfortegnelse / 3 Indholdsfortegnelse Indhold Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Ledelsesberetning 8 Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Beretning SDC Koncern- og årsregnskab 20 Anvendt regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32

4 Selskabsoplysninger 4 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / Om og SDC nøgletal for koncernen / Beretning / 4 Om SDC Om SDC SDC er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Vores kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og vi leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og sprog. De økonomiske gevinster ved fællesskabet i SDC betyder, at selv et mindre, lokalt pengeinstitut kan levere bankydelser med samme relative it-omkostning, som de største banker. SDC Chosen by 120 Nordic banks. SDC i tal 124 pengeinstitutter 2,9 mio. kunder i SDCpengeinstitutterne medarbejdere i SDCpengeinstitutterne 7,5 mio. konti i SDCpengeinstitutterne SDC s systemportefølje dækker de fleste behov for funktionalitet og it-understøttelse i en nordisk bank SDC s set-up bygger på Europas førende 4. generations Core Banking system. Det sikrer, at vi fx kan tilbyde fleksible systemløsninger og en serviceorienteret arkitektur med åben integration af egenudviklede eller 3. parts systemer. SDC s centrale banksystem kører på en moderne.net-serverplatform med 24x7 drift på frontoffice-systemer og selvbetjeningssystemer samt høj forsyningssikkerhed gennem 2-center drift. Corebank Cards Customer Infrastructure Product Workshop Agree Management Interests & Fees Follow Up Account Teller Forex Netbank Risk Management Output Management Enterprice Dataware House Management information Intranet Employee Portal Cards & Payments Financial Advisory Pension Plans Funds

5 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Om SDC / 5 De forretningsmæssige behov og regulatoriske krav til den finansielle sektor er i vid udstrækning de samme på tværs af Norden. Derfor giver SDC s nordiske strategi mening. John Lundsgaard, formand for SDC s bestyrelse og bankdirektør i Spar Nord Bank Koncernens omsætning fordelt på geografi 60 % Danmark 40 % Det øvrige Norden Fællesudvikling holder omkostningerne nede Type af udvikling Fællesnordisk udvikling Landespecifik udvikling Individuel udvikling Gennemsnitspris pr. udviklingstime 6 kr. NO: 9 kr. DK/FO: 19 kr. SE: 258 kr. 825 kr. Fordeling af bidraget til fællesskabet i SDC 71 % Tværnordisk udvikling 29 % Landespecifik udvikling

6 Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab Ledelsespåtegning 6 / SDC Årsrapport / 2013 Den / uafhængige Påtegningerrevisors erklæringer Påtegninger Ledelsespåtegning / 6 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Skandinavisk Data Center A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 25. marts 2014 Direktion: Jesper Scharff adm. direktør Bestyrelse: John Lundsgaard John Christiansen Tom Høiberg formand næstformand næstformand Pål Ola Kjellson Alfvegren Vagn Hansen Klaus Skjødt Janus Petersen Kim Rosenberg Hansen Bettina Lau Ole Kyhnæb

7 Ledelsespåtegning / Den uafhængige revisors erklæringer SDC Årsrapport 2013 / Påtegninger / 7 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Skandinavisk Data Center A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Skandinavisk Data Center A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 25. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders Duedahl-Olesen statsaut. revisor

8 Selskabsoplysninger 8 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / Selskabsoplysninger og nøgletal for koncernen / Beretning / 8 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Skandinavisk Data Center A/S Borupvang 1A 2750 Ballerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 2. april 1993 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand) Konserndirektør Tom Høiberg, Eika-Gruppen AS (næstformand) Pål Ola Kjellson Alfvegren Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Adm. direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik Systemudvikler Kim Rosenberg Hansen Administrativ konsulent Bettina Lau Afdelingsleder Ole Kyhnæb Direktion Jesper Scharff (adm. direktør) Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 12. maj 2014.

9 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Selskabsoplysninger / 9

10 Selskabsoplysninger 10 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Hoved- og nøgletal og nøgletal for koncernen for koncernen / Beretning / 10 Hoved- og nøgletal for koncernen tkr Hovedtal Nettoomsætning Omsætningsændring (%) 0,2-4,7 0,3 8,1 10,9 Resultat af primær drift før afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Årets investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital* Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Afkast af den investerede kapital (%) Overskudsgrad (%) Egenkapitalens forrentning (%) Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie* 477,8 474,4 535,9 523,2 514,2 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) 66 / / 34 - / - - / - - / - * Som følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2009 er ikke tilpasset denne ændrede praksis. Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkast af den investerede kapital Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Egenkapitalforrentning Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalandel Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Indre værdi pr. aktie Egenkapital ultimo ekskl. minoriteter Antal aktier ulitmo ekskl. egne aktier

11 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 11 Ledelsesberetning Beretning SDC 2013 SDC bevægede sig i 2013 ud på en forandringsrejse. Målet er at udvikle organisationen i en retning med øget fokus på professionalisme og internationalisering, hvor vi i endnu højere grad end tidligere sætter kunden i fokus og er mere kommercielle i vores tilgang til kunderne og markedet. Den nye tilgang til markedet afspejles i en ny intern organisering af SDC til understøttelse af vækststrategien for det nordiske marked og en komplementering af paletten af it-ydelser med ydelser rettet mod implementering og integration af it-løsningerne i pengeinstitutternes hverdag og forretningsudvikling. Hermed understøtter SDC pengeinstitutterne i deres bestræbelser med at sikre størst mulig forretningsmæssigt udbytte af deres it-investeringer. Med til denne fornyelsesproces hører også lanceringen af en ny visuel identitet for virksomheden, som skal medvirke til at markere SDC s mere kommercielle tilgang til kunderne og markedet. På kundesiden skruede SDC i 2013 op for ambitionsniveauet for med en ny, skærpet profil at tiltrække kunder på tværs af Norden til virksomhedens fællesnordiske banksystem. Resultatet blev en fortsat kundetilgang med Storebrand Bank, Cultura Bank og Skandia, som alle starter på SDC i Tilgangen af nye nordiske banker var med til yderligere at cementere SDC s nordiske position på området for finans-it i På it-siden bød 2013 på et platformskifte, da driften af SDC s centrale banksystem blev flyttet fra en mainframeplatform til Microsofts.NET-serverplatform. Platformskiftet forventes at reducere omkostningen til drift og dermed muliggøre en fortsat lav enhedspris for SDC s kunder trods stadig stigende transaktionsmængder. SDC gennemførte igen i 2013 en betydelig ny- og videreudvikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske andel af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt dels af lov- og sektorkrav, dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov med fokus på procesoptimering i pengeinstitutterne og på selvbetjeningsplatformen. 1.0 Selskabets hovedaktivitet SDC A/S er moderselskab i Skandinavisk Data Center A/S (herefter SDC). Koncernens hovedaktiviteter omfatter udvikling, vedligehold samt fællesindkøb af it-systemer og relaterede ydelser til mere end 120 pengeinstitutter i Norden. Som en del af selskabets kerneleverancer indgår ligeledes it-driftsydelser. Disse ydelser er outsourcet til JN Data.

12 Selskabsoplysninger 12 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / Koncernstruktur SDC-koncernen består af fire selskaber: Skandinavisk Data Center A/S Ballerup Full-service it-leverandør Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Ballerup 100 % ejet datterselskab Ejendomsudlejning Datakomm A/S Herlev 100 % ejet datterselskab It-udvikling SDC-Sweden AB Helsingborg 90 % ejet datterselskab It-udvikling Selskab Hovedaktivitet Geografi CVR-nr. Kommentar Skandinavisk Data Center A/S It-services Danmark (Ballerup) Moderselskab It-services Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Ejendomsudlejning til SDC og eksterne Danmark (Ballerup) Datakomm A/S It-udvikling Danmark (Herlev) Overtaget 100 % 5. september 2013 før 51 % SDC-Sweden AB It-drift, system- forvaltning & udvikling Sverige (Helsingborg) Overtaget med virkning pr. 1. december 2013 Ud over ovenstående selskaber har koncernen registreret en filial i Norge, SDC-Norway AS. Denne filial, der for nuværende ingen aktivitet har, er registreret i Enhetsregisteret med Organisasjonsnr SDC-koncernen likviderede ultimo 2012 selskaberne Nordisk Finans IT P/S og komplementarselskabet NFIT A/S, der begge var ejet 50/50 af henholdsvis SDC og BEC.

13 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 13 Væsentlige begivenheder i SDC-koncernen i 2013 Januar April April Maj Maj Maj Juni Juni September September December Jesper Scharff tiltræder som administrerende direktør for SDC. Jesper kommer fra et job som administrerende direktør i CGI tidligere WM-data/Logica. Transitionen af SDC s drift fra IBM til JN Data afsluttes. SDC fejrer sit 50 års jubilæum. Norske Storebrand Bank skriver kontrakt med SDC omkring levering af en komplet bankløsning til det norske marked. SDC introducerer netbanksløsning til tablet med fuld funktionalitet. Saxo Privatbank indgår aftale med SDC om at integrere bankens handelsplatform med SDC s platform. Skandia skriver kontrakt med SDC om levering af en bankløsning til Skandias svenske bankforretning. Den nye løsning skal afløse selskabets eksisterende platform og integreres til en lang række af selskabet øvrige it-løsninger. SDC s.net-baserede kernesystem tages i drift i Norge, Sverige, Danmark og på Færøerne. SDC overtager fuld kontrol med det tidligere 51 % ejede it-udviklingsselskab Datakomm A/S, som i væsentlig grad er underleverandør til SDC. SDC skriver kontrakt med Cultura Bank i Norge om levering af en komplet bankløsning. SDC overtager dele af Cerdo Bankpartner i Helsingborg, hvorved SDC nu er i stand til at levere en komplet bankløsning til det svenske marked gennem selskabet SDC-Sweden AB. Ud over ovenstående begivenheder valgte tre banker i 2013 at opsige deres samarbejde med SDC. Det drejer sig om Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Faaborg og Svendborg Sparekasse, hvor de to sidstnævnte som følge af fusioner valgte en anden fortsættende it-platform end SDC s. Udmeldelsen ultimo året sker i henhold til SDC s vedtægter.

14 Selskabsoplysninger 14 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / Kunder og marked SDC s kunde- og ejerkreds omfatter ultimo 2013 mere end 120 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og på Færøerne. I dette marked ønsker SDC at være den mest attraktive it-leverandør og -samarbejdspartner målt på kvalitet, driftsstabilitet og pris. Med udgangspunkt i den eksisterende tværnordiske kundegruppe er det SDC s ambition at videreudvikle SDC til et fællesejet nordisk it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter, som nyder godt af, at SDC s basale systemer er sproguafhængige og tilpasset national lovgivning. Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for pengeinstitutternes konkurrenceevne. Pengeinstitutternes mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødvendige it-understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris, hvilket muliggøres gennem stordrift og fælles udvikling. Der er ikke blot en stor geografisk spredning af pengeinstitutterne tilknyttet SDC, også størrelsesmæssigt er der stor forskel. SDC s største kunde, Spar Nord Bank, stod således i 2013 for 14,2 % af SDC s omsætning (16,7 % i 2012), hvorimod SDC s mindste aktionærkunde, Refsnæs Sparekasse, repræsenterer 0,02 % af selskabets samlede omsætning. SDC er baseret på filosofien om fælles løsninger til fælles behov, hvilket er en konkurrencedygtig og attraktiv forretningsmodel på tværs af Norden. Tom Høiberg, koncerndirektør Eika Gruppen 3.0 SDC s løsninger SDC gennemførte igen i 2013 en betydelig ny- og videreudvikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske andel af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt dels af lov- og sektorkrav herunder Basel, MFI og MIFID/MFIR, dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov. De forretningsmæssige behov for systemer er i vid udstrækning de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter herunder også på tværs af Norden. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle branche, da de fleste af disse opstår som fælleseuropæiske krav. Hovedparten af SDC s systemer kan derfor udvikles som fællessystemer til brug for mange eller alle pengeinstitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut, og derfor kan den gennemsnitlige pris pr. bank pr. udviklingstime komme helt ned på 6 kr. ved fælles nordisk udvikling hos SDC.

15 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 15 Systemudviklingen har i overensstemmelse med pengeinstitutternes ønsker været koncentreret om effektivisering og digitalisering af pengeinstitutternes arbejdsgange og styrkelse af grundlaget for kunderådgivningen. Dertil kommer fokusering på selvbetjeningsløsninger og løsninger på mobilområdet med en udbygning af funktionaliteten i ebanken samt udbygning af selvbetjeningsplatformen rettet mod de mobile platforme. Som eksempel på det sidste lancerede SDC i 2013 en netbanksløsning med fuld funktionalitet til tablet og fortsatte udbygningen af netbank til smartphones. Disse tiltag er alle med til at nedbringe pengeinstitutternes samlede produktionsomkostninger og dermed forbedre deres konkurrenceevne. Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Fleksibiliteten i SDC s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil. En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden, at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitutter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Mængden af transaktioner i SDC s systemer vokser fortsat, samtidig med at enhedsprisen pr. transaktion i 2013 for sjette år i træk faldt. Gennem stordriftsfordele og ved optimering af systemernes kapacitetsforbrug har SDC over de seneste år kunnet reducere enhedsprisen pr. transaktion. 3.1 SDC har for sjette år i træk haft uændrede priser til trods for en pæn stigning i pengeinstitutternes aktivitetsniveau Som det fremgår af figur 1 nedenfor, har SDC holdt priserne uændret igennem de sidste seks år til trods for en inflation på ca. 10 % i perioden. Som det fremgår af figur 2, er antallet af transaktioner i samme periode steget med 40 %, pengeinstitutters antal af kunder og konti er steget med 8 %, og SDC har udvidet handlingsplanen med 8 % i perioden. Samlet betyder det, at enhedsprisen er reduceret med 24 %. 4.0 SDC s ressourcer SDC er en it-servicevirksomhed, hvorfor selskabets medarbejdere er nøglen til succes. Derfor er det SDC s politik at fastholde og tiltrække markedets mest kompetente medarbejdere. Dette sker ved at sikre gode arbejdsforhold, som sikrer bedst mulig engagement og performance for de enkelte medarbejdere. SDC-koncernen havde ultimo december ansatte (FTE). Det gennemsnitlige antal medarbejdere for året var på 477 (FTE). Antal medarbejdere samt relaterede nøgletal er specificeret i nedenstående tabel. Antal Ultimo Ultimo Ultimo medarbejdere Antal medarbejdere FTE Heraf andel mænd 66 % 66 % N/A Heraf andel kvinder 34 % 34 % N/A Gennemsnitsalder N/A Antal ledere 40 N/A N/A Antal ledere i % 8 % 11 % N/A Heraf andel kvinder 30 % N/A N/A Tal for SDC-koncernen inkl. datterselskaber ultimo Figur 1: Udvikling i kundernes betaling til SDC Index 120 Figur 2: Udvikling i leverancevolumen Index Driftsleverancer Udviklingsleverancer (Handlingsplan) Forretningsvækst (kunder, konti)

16 Selskabsoplysninger 16 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / 16 Som det fremgår af tabellen, har SDC-koncernen haft en nettotilvækst på 87 medarbejdere (20 %). Af den samlede vækst i antallet af medarbejdere vedrører 41 SDC s datterselskaber, mens den resterende vækst på 46 medarbejdere er tilgang i moderselskabet. SDC forventer en yderligere nettotilgang af medarbejdere i Ultimo 2013 var fordelingen af medarbejdere på selskaber i SDC-koncernen 471 medarbejdere hjemmehørende i moderselskabet svarende til 92 % af det samlede antal medarbejdere, mens SDC AB med 23 medarbejdere repræsenterede 4 % af medarbejderne og Datakomm med 18 medarbejdere ligeledes 4 %. Kønsfordelingen blandt selskabets medarbejdere er uændret i forhold til tidligere år 66 % mænd og 34 % kvinder. SDC finder, at denne kønsfordeling er tilfredsstillende branchen taget i betragtning. Kønsfordelingen på lederniveau er 70 % mænd og 30 % kvinder. SDC har ikke historiske data på denne fordeling, men vil fremadrettet rapportere på disse data. I selskabets bestyrelse er alle aktionærvalgte repræsentanter i dag mænd. Dette skal ses i lyset af den ledelsesmæssige kønsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. Det er bestyrelsens målsætning i løbet af de kommende fire år at søge at opnå en repræsentation af det underrepræsenterede køn på 25 %, men den praktiske gennemførsel af dette afhænger af sammensætning og intern ansvarsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. således at de hurtigt kan bidrage til vores kunders opgaveløsning. For at vi kontinuerligt kan sikre vedligehold og opgradering af vores medarbejderes kompetencer, arbejder vi med medarbejderudvikling og adfærdsmåling. I 2014 introduceres en endnu stærkere proces for målsætning og målopfyldelse i relation til medarbejderudviklingssamtaler, hvor der sættes mål for året (SDC, faglige og personlige mål), evalueres og laves udviklingsplaner. I SDC ønsker vi, at vores medarbejdere har de nødvendige rammer for at udføre deres arbejde optimalt og sikre, at motivationen er til stede for at yde den ekstra indsats, der nogle gange er nødvendig for at komme i hus med vigtige projekter og opgaver. 5.0 Samfundsansvar (CSR) En velfungerende finansiel infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende samfund. Som leverandør af it-løsninger til mere end 120 pengeinstitutter i Norden ser SDC det som en af sine væsentligste opgaver at udvikle og drive løsninger, der: understøtter sikker og smidig gennemførelse af finansielle transaktioner i bred forstand lever op til de til enhver tid gældende lovkrav i de lande, SDC leverer til 4.1 HR SDC har i løbet af 2013 øget indsatsen på HR-området, dels i lyset af den øgede medarbejdertilgang, dels i lyset af det større fokus på kommercialisering og professionalisering af forretningen, som kræver større opmærksomhed på medarbejdernes kompetencer og adfærd. For at understøtte selskabets udvikling og vækst samt for at sikre en medarbejderstab, som til alle tider er i stand til og motiveret for at drive SDC frem mod de strategiske mål, arbejder HR med henblik på et højt kvalitetsniveau fra behovet for ressourcer bliver identificeret til medarbejderens livscyklus i virksomheden. understøtter moderne, effektiv bankdrift. Dette sikrer SDC gennem et struktureret hierarki af procedurer, der sammen med sikkerheds- og compliancemæssige foranstaltninger indgår som en integreret del af aktiviteter hos såvel SDC selv som hos SDC s leverandører. Procedurer m.v. revideres løbende og danner grundlag for aktiv overvågning af, opfølgning på og kontinuerlig effektivisering af aktiviteter. Med særlig fokus på datasikkerhed auditeres SDC s produkter og processer af intern systemrevision, ligesom SDC løbende auditeres af Finanstilsynet. På ansættelsessiden er der fokus på at sikre rette person til rette job. Efter ansættelse arbejder vi fokuseret på at integrere nye medarbejdere på rette måde og hurtigt, så alle bliver i stand til at levere på kvalificeret niveau inden for en kort periode. Derfor har SDC i 2013 suppleret sit onboarding-program med et detaljeret introduktionsprogram, som er individuelt tilpasset den enkelte medarbejder. Dette øger sandsynligheden for, at SDC s nye medarbejdere kommer godt og hurtigt i gang i egen afdeling og arbejdsområde, SDC har en veletableret it-sikkerhedspolitik, som sikrer effektiv kontrol af adgange for medarbejdere og eksterne personer til SDC s lokaler og data, begrænser ulemper ved driftsforstyrrelser og sikrer data med hensyn til fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed. Overordnet styrer SDC it-miljøerne med udgangspunkt i en risikostyringsproces baseret på ISO

17 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 17 Det er ved interne og eksterne kontroller i 2013 verificeret, at SDC s aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med gældende procedurer og politikker og lever op til gældende lovkrav, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. SDC har endvidere i 2013 fået fornyet sin PCI DSS-certificering. 5.1 Klimapåvirkning SDC ser sig selv som en miljømæssig ansvarlig virksomhed. Da SDC arbejder med it-udvikling som hovedaktivitet ligger miljø- og klimapåvirkningen primært i forhold til bygnings- og kontordrift. Det er SDC s mål at reducere sit energiforbrug mest muligt gennem fokusering på miljø- og klimavenlige løsninger. Reduktion af selskabets energiforbrug sker gennem en række konkrete indsatser: Bl.a. gennem disse tiltag har SDC skabt en positiv udvikling mod stadigt lavere energiforbrug. Siden 2011 har SDC reduceret elforbruget pr. medarbejder med 17 %. Det er selskabets forventning, at de allerede gennemførte tiltag sammen med planlagte tiltag ultimo 2014 vil have opnået en besparelse i forhold til benchmark i niveau 20 %, og selskabet forventer inden udgangen af 2017 at have opnået en reduktion af elforbruget på 25 % målt i forhold til 2011-benchmark. 5.2 Medarbejdere Medarbejderne er et af SDC s største aktiver. Derfor har SDC fokus på at sikre, at medarbejderne trives, har et godt arbejdsmiljø og besidder de rette kompetencer til at levere optimal service til kunderne. Drift af kontorbygninger: SDC har i 2013 igangsat et energioptimerings- og renoveringsprojekt i forhold til SDC s ældre bygninger. I dette projekt er der fokus på såvel den direkte energibesparelse ved valg af belysning og andre strømforbrugende enheder samt ved forskellige isoleringstiltag, og på den indirekte besparelse vælges primært materialer, der kan fremstilles med lav miljøbelastning. Et selvstændigt delprojekt i renoveringsprojektet vedrører udskiftning af opvarmning af SDC s bygninger i Ballerup fra gasfyrede kedler til fjernvarme. Det indebærer en væsentlig reduktion af SDC s energiforbrug til opvarmning og en afledt reduktion af SDC s samlede CO 2 -udledning. It-drift: SDC s it-driftsaktiviteter varetages af underleverandøren JN Data A /S. JN Data har fokus på at reducere virksomhedens miljømæssige påvirkning og har igangsat strømbesparende tiltag, såsom frikøling, cubeteknologi og servervirtualisering, som giver mulighed for kapacitetsstigning uden en tilsvarende stigning i strømforbruget. SDC søger ligeledes i videst muligt omfang at genbruge hardware. Hvor dette ikke er muligt, bortskaffes udstyret via miljøcertificeret partner. SDC er en it-leverandør, som er tæt integreret med den finansielle sektor. Med udgangspunkt i de for sektoren gældende aftaler og normer tilstræber vi at skabe et arbejdsmiljø og en kultur, der tiltrækker og fastholder dygtige og engagerede medarbejdere, som fremmer ansvarlighed og professionalisme og som medvirker til nytænkning og udvikling til gavn for SDC s kunder, SDC og medarbejderne selv. Vi ser medarbejdernes liv i og uden for SDC som forbundne størrelser med gensidig afsmitning. Derfor lægger vi vægt på en gensidig fleksibilitet og respekt i arbejdsrelationen, som både understøtter SDC s og den enkelte medarbejders situation og behov. Som en projektorganisation er vi opmærksomme på spidsbelastning i forbindelse med projektgennemførelsen. Vi udvikler derfor løbende værktøjer, som støtter projektorganisationen i at fordele og styre tids- og ressourceforbrug, så vi minimerer mer- og overarbejde mest muligt. Som it-servicevirksomhed er viden et centralt element, derfor lægger vi stor vægt på kompetence- og performanceudvikling af medarbejderne. Alle medarbejdere har en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor mål, performance og uddannelsesbehov fastlægges. Transport: For at reducere vores medarbejderes rejseaktiviteter og relaterede miljøbelastning, anvender vi, hvor muligt, video- og telekonference til fjernmøder. Desuden er SDC s traditionelle puljebiler i 2013 udskiftet med en el-bil, som bl.a. benyttes til transport til møder i nærområdet. Hvor SDC benytter offshore eller near-shore arbejdskraft sker det gennem ansvarlige og internationalt anerkendte samarbejdspartnere, der drager omsorg for gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø for de offshore ansatte. SDC følger løbende op på, at samarbejdspartnerne lever op til deres forpligtelser. Håndtering af affald: SDC implementerede primo 2014 smart-print overalt i virksomheden. Det er selskabets forventning, at dette vil bidrage til en væsentlig reduktion af papirforbruget og deraf afledte miljøbelastning. Madaffald fra SDC s kantine genanvendes på biogasanlæg, hvor det efter forarbejdning anvendes til energiudnyttelse. Trivsel og godt arbejdsmiljø er en integreret del af SDC s kultur og processer. Som opfølgning på dette har SDC ultimo 2013 gennemført en APV (arbejdspladsvurdering) for samtlige medarbejdere i moderselskabet. Denne undersøgelse udmærker sig bl.a. ved en høj besvarelsesprocent, >70, samt en samlet score på arbejdsmiljøet på 5,6 (fysisk som psykisk). Måling sker på en skala fra 1 (dårligst) til 7

18 Selskabsoplysninger 18 / SDC Årsrapport / 2013 Hoved- / Ledelsesberetning og nøgletal for koncernen / Beretning / 18 (bedst). Spredningen på de 16 hovedkategorier var fra 4,7 til 5,9. SDC finder denne score tilfredsstillende og vil i fremtiden gennemføre lignende målinger ud fra samme metode for at følge udviklingen såvel på selskabsniveau som på afdelingsniveau. 6.0 Regnskabsberetningen 6.1 Omsætning Koncernens omsætning er i perioden opgjort til mio. kr. Dette er i niveau med omsætningen i 2012 (1.265 mio. kr.). Bag denne omsætning findes en vækst i den del af omsætning, som relaterer sig til kunder uden for Danmark. Således er omsætningen i forhold til de øvrige nordiske lande steget fra at udgøre 33 % i 2012 til at udgøre 40 % af den samlede omsætning i Af nedenstående diagram fremgår koncernens omsætning fordelt på geografi: Figur 3: Omsætning fordelt på geografi % 12% 7% 4% 6.2 Resultat og omkostninger Koncernens resultat af primær drift på 38,3 mio. kr. udviser en signifikant forbedring målt i forhold til resultat af primær drift i 2012 (-340,6 mio. kr.). Den væsentligste forklaring på den store forskel i resultatet er, at resultatet i 2012 var påvirket af store nedskrivninger på udviklingsprojekter. Dette har ikke været nødvendigt i 2013, hvorfor denne post er reduceret med 297 mio. kr. i forhold til De bogførte af- og nedskrivninger indregnet i årets resultat er primært udtryk for planlagte afskrivninger på koncernens udviklingsprojekter. Den signifikante ændring år til år skyldes, at der i regnskabet for 2012 blev foretaget en række ekstraordinære nedskrivninger på enkeltstående udviklingsprojekter m.v. Koncernens finansielle omkostninger er realiseret med 18,2 mio. kr. i Disse omkostninger er steget med 5 mio. kr. målt i forhold til regnskabet for Denne stigning skyldes stor udviklingsaktivitet i 2013 med heraf afledt stor likviditetsbelastning. Fremadrettet har koncernen iværksat en række initiativer for at reducere de finansielle omkostninger. Disse initiativer har bl.a. betydet skærpede betalingsbetingelser i forhold til leverandører samt ændrede betalingsbetingelser i forhold til kunderne. 22% 60% 24% Danmark Norge Sverige Færøerne 67% SDC s forretningsmodel og de økonomiske gevinster i fællesskabet tiltrækker nye kunder på tværs af Norden. Janus Petersen, adm. direktør BankNordik

19 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal for koncernen / Beretning SDC Årsrapport 2013 / Ledelsesberetning / 19 I regnskabet for 2013 er indregnet en skattemæssig omkostning på -13,6 mio. kr. Denne post skal primært ses i lyset af, at selskabets aktiverede udskudte skat reduceres som følge af den vedtagne reduktion af selskabsskatteprocenten fra 25 % til 22 % i de kommende år. Koncernens resultat efter skat og minoritetsinteressenternes andel af datterselskabernes resultat realiseres således til 5,0 mio. kr., hvilket er i tråd med koncernens forventninger. Koncernens direktion og bestyrelse finder dette resultat tilfredsstillende. 6.3 SDC s udviklingsomkostninger SDC har i 2013 samlet set afholdt udviklingsomkostninger for 514 mio. kr. Af disse omkostninger er 213 mio. kr. aktiveret i selskabets balance. Den samlede udviklingsaktivitet dækker dels over omkostninger til udvikling og tilpasning af SDC s systemportefølje til eksisterende og kommende lov- og sektorkrav, dels over nyudvikling af selskabets systemportefølje og systemunderstøttelse af procesoptimering i forhold til nye og eksisterende systemer samt individuel systemudvikling til enkeltkunder. Af nedenstående oversigt fremgår udviklingen i systemaktivering for 2012 og Beløb i mio. kr Primo balance systemaktivering 737,5 721,2 Årets afskrivninger -148,5-154,6 Årets nedskrivninger 0-297,2 Tilgang 212,8 468,1 Balance ultimo 801,8 737,5 I 2012 foretog SDC en ekstraordinær nedskrivning af den aktiverede udvikling på capital market-projektet Calypso, der var udviklet i samarbejde med BEC. Denne nedskrivning blev foretaget, da projektet blev sat i bero efter en gennemført cost/benefit-vurdering af den fremtidige nytteværdi af systemet. Efter et turbulent 2012 er SDC tilbage på et normaliseret niveau med et regnskabsmæssigt tilfredsstillende resultat. Jesper Scharff, adm. direktør SDC 6.5 Egenkapital Koncernens egenkapital efter minoritetsinteresser er ultimo 2013 opgjort til 736,6 mio. kr. mod 748,3 mio. kr. ultimo Denne ændring på 11,7 mio. kr. skyldes, at selskabet i 2013 har købt og solgt egne aktier for netto 16,7 mio. kr. samt periodens resultat. Aktiernes indre værdi kan ultimo 2013 opgøres til 477,8 (474,4 i 2012). 6.6 Pengestrømme og likviditet SDC har i 2. halvår implementeret nye betalingsbetingelser i forhold til alle leverandører og kunder, hvilket har påvirket koncernens likviditet positivt. Således er koncernens pengestrømme fra driften forbedret med 180 mio. kr. i forhold til 2012-regnskabet. 7.0 Særlige risici De væsentligste risici i SDC vedrører driftsstabilitet i de systemer, der driftsafvikles for kunderne, samt datakommunikation mellem SDC og pengeinstitutterne. Disse risici afdækkes primært via flerårige aftaler med etablerede professionelle operatører primært JN Data på it-drift, TDC på linjer og kommunikation samt bl.a. KMD på print og andre ydelser. Koncernen har ingen væsentlig kurs- eller valutarisici, da alle væsentlige transaktioner foretages i danske kroner eller euro. Koncernen har ultimo 2013 gennemgået og konsolideret alle forsikringsforhold på koncernniveau. Aktivering og afskrivninger i 2013-regnskabet vurderes at være på et normaliseret niveau i forhold til SDC s udviklingsaktivitet. Det skal bemærkes, at SDC i regnskabsåret har færdiggjort to store projekter, som er indregnet i aktiveringssaldoen: Opgraderingen af Kernesystemet til en serverbaseret.net-platform samt flytningen af driften fra IBM til JN Data. 6.4 Bygninger og grunde I koncernregnskabet for 2013 er den bogførte værdi af koncernens grunde og bygninger optaget til en værdi af 393 mio. kr., hvilket svarer til værdien opgjort i 2012 korrigeret for årets afskrivninger samt forbedringer. Den bogførte værdi af koncernens ejendomme er benchmarket i forhold til markedspriser i fjerde kvartal Forventninger til fremtiden SDC forventer i 2014 en stigning i omsætningen målt i forhold til 2013 i niveau 7 9 %. Denne omsætningsvækst forventes primært at komme fra koncernens aktiviteter i Sverige og Norge. Resultatmæssigt forventer SDC et resultat før skat for koncernen på niveau med resultatet for Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen og frem til i dag, der påvirker de i årsrapporten gengivne regnskabsmæssige vurderinger.

20 Anvendt 20 / SDC regnskabspraksis Årsrapport 2013 / Koncern- Resultatopgørelse og årsregnskab / Balance / Egenkapitalopgørelse / Pengestrømsopgørelse / Noter / 20 Koncern- og årsregnskab Koncern- og årsregnskab 2013

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

NF Live Holding A/S. Årsrapport for 2012

NF Live Holding A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 10087295 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Rekom Norge Invest ApS. Lavendelstræde 17 C, København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. Rekom Norge Invest ApS. Lavendelstræde 17 C, København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rekom Norge Invest ApS Lavendelstræde

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr. 53 62 69 12 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.11.16 Steen Bertelsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk PR electronics Holding

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere