Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: kr./år 8.214,3 Liter Energimærke Lavt forbrug A B Oplyst for perioden: Fyringsgasolie: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. C D E F G Højt forbrug G Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 1 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 2 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat 3 Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 4 Opsæt kompaktrør i stedet for halogen 5 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 269 kwh el 729,7 Liter 43 kwh el 2.588,1 Liter 7 kwh el 822,8 Liter 366 kwh el -17,8 Liter 15,8 Liter kr kr. 0,9 år kr kr. 5,7 år kr kr. 1,5 år 700 kr kr. 1,7 år 200 kr. 400 kr. 3,1 år

2 SIDE 2 AF 15 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 6 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 7 Kedel - Pille - nyere solokedel, auto fyring og tank 8 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 4 kwh el 291,1 Liter -174 kwh el 9.093,6 Liter ,98 Ton træpiller, blæst 1 kwh el 65,3 Liter kr kr. 14,8 år kr kr. 16,7 år 500 kr kr. 35,1 år 9 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 259 kwh el 600 kr kr. 9,7 år 10 Efterisolering af lodrette og vandrette skunk med 150 mm. 4 kwh el 343,6 Liter kr kr. 19,7 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

3 SIDE 3 AF 15 Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: F Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedringer energienheder kr.inkl.moms 11 Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. 1 kwh el 73,3 Liter 600 kr. 12 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 236 kwh el 500 kr. 13 Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer til energiruder i vinduer 5 kwh el 439,6 Liter kr. 14 Udvendig efterisolering af flade tag med 150 mm. 46,5 Liter 15 Omlægning af 2" stålrør til mindre dimension (ca. 1") 2 kwh el 218,8 Liter 400 kr kr.

4 SIDE 4 AF 15 Forslag til forbedringer energienheder kr.inkl.moms 16 Efterisolering af varmefordelingsrør i fyrrum 52,5 Liter 17 Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude 1 kwh el 78,2 Liter 400 kr. 600 kr. 18 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 62 kwh el 200 kr. 19 Bib- 3-rørs, U. bev. melder 138 kwh el -6,9 Liter 20 bygning med hovedindgang klasser 2-rørs, mid, U. bev. melder 144 kwh el -6,9 Liter 21 sal over skole, rum natur/teknik 1-rørs, mid, U. bev. melder 80 kwh el -4,0 Liter 22 bygning med hovedindgang klasser 2-rørs, mid, U. bev. melder 215 kwh el -10,9 Liter 23 1 sal over børnehave, - 3-rørs, U. bev. melder 97 kwh el -5,0 Liter 24 Efterisolering af varmefordelingsrør i skunk -14,9 Liter 300 kr. 300 kr. 200 kr. 400 kr. 200 kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er opført i 1950 og til- og ombygget i flere omgange, sidst tilbygget i Skolen består af 3 oprindelige bygninger der med årene er bygget sammen af flere mindre tilbygninger. Der er fornuftigt tegningsmateriale på de oprindelige bygninger samt de nyeste tilbygninger (fællesrum/køkken og træværksted). Der findes ikke snit og facadetegninger af bibliotekstilbygning. Konstruktioner ved denne er derfor skønnet i forbindelse med besigtigelsen. Desuden har vicevært bistået med viden specielt vedrørende varmeanlæg. Energimærke er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, Version 2, informationer fra besigtigelsen, samt tegningsmateriale. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. Der kan foretages flere rentable forbedringer, se afsnittene "Besparelser" samt "Energiforbedring ved

5 SIDE 5 AF 15 ombygning og renovering" for yderlige tiltag i forbindelse med renovering, om- og tilbygninger. Disse bør overvejes i forbindelse med nødvendige udskiftninger. Der er flere rentable forslag, beregningen viser blandt andet at udskiftning af pumper er rentabel. Desuden bør der laves en analyse af, hvilket brændsel det er mest fordelagtigt at benytte. I denne rapport er der udført en beregning på et pillefyr. Det skal undersøges om dette brændsel er tilgængelig på Anholt, alternativt kunne man overveje overskudsvarme fra elværket. Det vuderes at eksisterende oliekedel er for stor til behovet på skolen Bygningen vurderes normal tæt. Bygningen fremstår som en samlet bygning Skunke var i begrænset omfang tilgængelig. Krybekælder var utilgængelig Loftsrum var delvis tilgængeligt. Der er et opvarmet areal på 857 m2 Oplyst forbrug: liter. Beregnet forbrug: liter. Ejers oplyste varmeforbrug er meget mindre end det beregnede forbrug. En del af forklaringen kan dog være, at ikke hele skolen opvarmes til 20 grader som forudsat i beregningen. Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy08, version Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag

6 SIDE 6 AF 15 Bygningsdele Det flade tag over del af køkken + træværksted er isoleret med 225 mm mineraluld. Det flade tag (del af køkken + bibliotek) er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstrukion for køkken jf. snit, konstruktion v/ bibliotek er skønnet. Loft i gymnastiksal mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Hanebåndsloft over udnyttede tagetager er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) er isoleret med 100 mm mineraluld med strå/siv. Lodrette og vandrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Forslag 6: Efterisolering af loft i gymnastiksal mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Forslag 10: Efterisolering af skunke med 150 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Forslag 11: Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Forslag 14: Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 150 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Ydervægge

7 SIDE 7 AF 15 Bygningsdele Ydervægge v/toilet i mellembygning består af 19 cm letbetonvæg. Ydervægge v/ træværksted er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge i den oprindelige del af skolen (v/klasselokaler, børnehave og gymnastiksal) er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er sandsynligvis ikke isoleret. Der er spredte indikationer af hulrumsisolering, men ingen systematik. Dette bør undersøges nærmere. Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. Ydervægge v/bibliotek er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes isoleret med 200 mm mineraluld. Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Forslag 2: Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Forslag 8: Udvendige isoleringsløsning er teknisk en god løsning, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. se evt. (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn) Vinduer, døre og ovenlys

8 SIDE 8 AF 15 Bygningsdele Oplukkelige dannebrogsvinduer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Yderdør (træ-alu) og med 1 rude. Dør skønnes monteret med 2 lags energirude. (2003) Oplukkelige dannebrogsvinduer. Vinduer er monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Dør og side- + overparti med 5 ruder ialt. Glas er 2 lags energirude. Original træ yderdør med sprosseinddelt vinduesfelt. Dør er monteret med 1 lag glas. Af hensyn til bygningens udtryk og stil er der ingen besparelsesforslag til denne. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Faste træ-alu vinduer med 1 rude (overpartier). Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Bygningen har vinduer af mange typer, der kan nævnes: et lags med forsatsrude termoruder lavenergiruder etlagsruder Vinduesrammerne er lavet af træ, plast og træ/alu Vinduer/døre er udskiftet løbende Forslag 13: Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 17: Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk

9 SIDE 9 AF 15 Bygningsdele Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 225 mm Sundolitt under betonen. Terrændæk i kælder er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk v/ klasselok. og børnehave er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk i bibliotek skønnes ud fra alder udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet skønnes isoleret med 150 mm Sundolitt under betonen. Etageadskillelse v/ gymnastiksal mod krybekælder består af beton med slidlagsgulve. Etageadskillelsen er uisoleret. Kældervæg i beton, betonfundament letvæg, letbetonfundament, klinkegulv m/ gulvvarme v/køkken og renov. gulve - længden er anslået. letvæg, letbetonfundament, klinkegulv m/ gulvvarme v/træværksted og biblioteklængden er anslået. Fundament v/bibliotek er skønnet. Teglvæg, betonfundament, klinkegulv oprind. bygninger Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med olie. Kedel er installeret i opvarmet fyrrum i Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere solokedel, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med nyere oliebrænder. Der er integreret pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmvandsbeholder i kedlen.fabrikat Viessmann 105kW, Paromat-Triplex. Forslag 7: Ejendommen opvarmes med træpiller. Kedel er installeret i fyrrum. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kompakt solokedel med akkumuleringstank og automatisk fyring. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmvandsbeholder i kedlen. Varmt vand

10 SIDE 10 AF 15 Varme Varmt brugsvand produceres i 150 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm skumisolering placeret i fyrrum. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos (UP) Brugsvandsrør og cirkulationsledning ført delvist synligt i rum og er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Rørlængden er skønnet. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Da rør er ført i gulv er længden skønnet. Derfor er der heller ikke medtaget besparelsesforslag vedr. dette. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Forslag 1: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Forslag 3: Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 5: Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem

11 SIDE 11 AF 15 Varme Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg (hovedsageligt ældre end 1982). Der er desuden gulvvarme i nyere køkken/opholdsrum, renoverede badeværelser (ca. 2003). På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha 2. Varmefordelingsrør i fyrrum er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Varmefordeling placeret i gulv under gym.sal er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene skønnes uisoleret. Pga. bygningens brug og æstetik samt rørenes føringsvej som delvist synligt delvist skjult, er der ikke foreslået besparelsesforslag på denne. Varmefordelingsrør i skunk er udført som 3/4" stålrør. Rørene skønnes isoleret med 10 mm isolering. Rørene er meget svært tilgængelige og dermed heller ikke inspicerbare. Rørenes længde er skønnet. Isoleringsgrad oplyst af vicevært. Forslag 9: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Af hensyn til en realistisk beregning af besparelsen er den nye pumpes effekt sat til 20,4 W og reduktionsfaktoren til 1 - reelt vil en ny pumpe have en effekt på 50W og en reduktionsfaktor på 0,4. Forslag 12: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Af hensyn til en realistisk beregning af besparelsen er den nye pumpes effekt sat til 16,3 W og reduktionsfaktoren til 0,8 - reelt vil en ny pumpe have en effekt på 50W og en reduktionsfaktor på 0,4. Forslag 15: Omlægning af 2" stålrør til mindre dimension (ca. 1") (kan evt. føres synligt)

12 SIDE 12 AF 15 Varme Forslag 16: Efterisolering af varmefordelingsrør i fyrrum med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 18: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Af hensyn til en realistisk beregning af besparelsen er den nye pumpes effekt sat til 34W og reduktionsfaktoren til 0,6 - reelt vil en ny pumpe have en effekt på 50W og en reduktionsfaktor på 0,4. Forslag 24: Efterisolering af varmefordelingsrør i skunk med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. El Belysning Belysningsanlæggene i lokaler består af 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i birum består af kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af 1-rørs armaturer med traditionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen børnehave modsat gård ophold består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. Belysningen i gym består af 4-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. børnehave klasser mod gård kompaktrør, mid, U. bev. melder Belysningsanlægget består af flere typer belysning, der kan nævnes: lavenergipærer HF lysstofrør alm. lysstofrør enkelte glødepærer og halogenpærer

13 SIDE 13 AF 15 El Forslag 4: Opsæt kompaktrør i stedet for halogen Forslag 19 og 23: Belysningsanlæggene i lokaler består af 3-rørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Forslag 20: Belysningsanlæggene i klasselokaler består af 2-rørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Forslag 21: Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af 1-rørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Forslag 22: Belysningsanlæggene i børnehave klasser mod gård består af 2-rørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1950 År for væsentlig renovering: 2003 Varme: Kedel, Fyringsgasolie Supplerende opvarmning: Ikke oplyst Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 857 m² Opvarmet areal: 857 m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: BBR bebygget areal: 692m² 1. sal 165m² Erhvervsareal i alt (BBR) 857m² Det er kontrolleret at tegningsmateriale stemmer overens med det opførte. Dog er tegningsmaterialet vedr. ombygning ikke helt målfast. På BBR-meddelelsen er det endvidere angivet at der ikke er kælder. Dette er ikke korrekt. Der er kælder i form af opvarmede sikringsrum og depot el.lign.

14 SIDE 14 AF 15 Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fyringsgasolie: Træpiller, blæst: El: Fast afgift: 7,20 kr. pr. Liter 2,20 kr. pr. Ton 2,00 kr. pr. kwh 0,00 kr. pr. år

15 SIDE 15 AF 15 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Badehusvej 18, 9000 Telefon: Aalborg Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Rymarksvej 29 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-475123-001 Energikonsulent: Christian Lundstrøm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: 2930 Klampenborg BBR-nr.: 173-159323-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere