April IAS 34 Delårsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014. IAS 34 Delårsrapport"

Transkript

1 April 2014 IAS 34 Delårsrapport

2 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, og det danske regelsæt for børsnoterede virksomheders aflæggelse af delårsrapporter i form af delårsrapportbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen s (OMX) oplysningskrav. Betegnelsen delårsrapporter er anvendt som samlebetegnelse for delårsrapporter, der opfylder delårsrapportbekendtgørelsens krav, uanset om de aflægges på halvårsbasis eller kvartalsvis Ifølge IAS 34 kan et delårsregnskab præsenteres enten som et fuldstændigt regnskab, hvorved kravene til præsentation og opstilling i henhold til IAS 1 skal være opfyldt, eller som et sammendraget regnskab ("condensed financial statement"). Såfremt delårsregnskabet præsenteres som et sammendraget regnskab, skal overskrifterne (subtotalerne) i totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse samt pengestrømsopgørelse fra seneste offentliggjorte årsregnskab som minimum være indeholdt i delårsregnskabet. I nærværende eksempel er det valgt at præsentere delårsregnskabet som et "condensed financial statement", men med præsentation af alle poster fra koncernregnskabets totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse, således at det kun er noterne, der ikke præsenteres i fuldt omfang. Eksemplet tager udgangspunkt i en fiktiv dansk ikke-finansiel børsnoteret koncern, der aflægger årsrapport efter IFRS. Eksemplet omfatter koncernregnskabet for andet kvartal og akkumuleret for første halvår Hvis delårsrapporten omfatter en koncern, er der ikke krav om at den inkluderer regnskab for moderselskabet. Eksemplet kan i sagens natur ikke afdække alle regnskabsområder og problemstillinger hos alle virksomheder, der udarbejder delårsrapport efter IAS 34. Eksemplet viser Deloittes forslag til, hvordan en delårsrapport for første halvår 2014, aflagt efter ovennævnte regelsæt, kan præsenteres og udtrykker således én blandt flere mulige løsningsmodeller. Særligt skal der i relation til omfanget af noter tages højde for den enkelte virksomheds konkrete forhold og væsentligheden af de pågældende oplysninger. Der er, for eksemplets skyld, medtaget flere noter end umiddelbart krævet efter ovennævnte regelsæt. IAS 34 forudsætter, at regnskabsbrugerne har adgang til virksomhedens seneste årsrapport. Derfor er det ikke nødvendigt, at noterne til delårsrapporten indeholder uvæsentlige opdateringer af oplysninger, som allerede er givet i noterne til den seneste årsrapport. I delårsrapporten er det mere nyttigt med en beskrivelse og forklaring af begivenheder og transaktioner, som er nødvendige og væsentlige for forståelsen af ændringer i virksomhedens finansielle stilling og indtjening efter sidste årsrapports balancedag.

3 3 Ændringer i forhold til Deloittes delårsrapport-eksempel 2013 (Marts 2013) I forhold til Deloittes eksempel på delårsrapport fra marts 2013 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Indarbejdelse af IFRS 10, Koncernregnskaber, IFRS 11, Fællesledede arrangementer. IFRS 10 ændrer på definitionen af, hvornår en virksomhed har kontrol over en anden virksomhed, og kan i visse tilfælde medføre, at tidligere konsoliderede dattervirksomheder ikke længere skal konsolideres, henholdsvis at virksomheder, som hidtil er behandlet som associerede virksomheder eller fællesledede virksomheder, skal konsolideres. Med implementeringen af IFRS 11 fjernes mulighed for at anvende pro rata-konsolidering for fællesledede virksomheder (joint ventures), ligesom IFRS 11 i visse tilfælde kan ændre på klassifikationen af et fællesledet arrangement fra fællesledet virksomhed til fællesledet aktivitet. Det er vores forventning, at implementeringen af IFRS 10 og IFRS 11 ikke vil have effekt for flertallet af danske virksomheder, og det er derfor forudsat, at standarderne ikke har effekt på eksempelkunden. Vi har i Bilag A vist eksempel på præsentation af effekten af implementeringen, hvor standarderne har effekt. Opdatering af referencer og tjekliste til gældende bestemmelser for 2014 Øvrige standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft 1. januar 2014 vurderes ikke at have effekt på delårsrapporteksemplet. På tidspunktet for færdiggørelse af delårsrapport-eksemplet for 2013 var der uklarhed om, hvorvidt delårsrapporter altid skal indeholde oplysninger vedrørende modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Årsagen til uklarheden var upræcise ikrafttrædelsesbestemmelser for ændring til IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysning vedr. modregning. I delårsrapport-eksemplet for 2013 var der derfor i Bilag A medtaget et eksempel på præsentation af disse oplysninger. IASB har efterfølgende tilkendegivet, at afgørelsen af, hvorvidt oplysningerne skal medtages i en delårsrapport, følger af de normale kriterier i IAS 34, dvs. hvis der er sket væsentlige ændringer i oplysningerne siden det senest aflagte årsregnskab. Delårsrapport-eksemplet for 2014 indeholder derfor ikke eksempel på note vedrørende modregning af finansielle aktiver og forpligtelser. Eksempel på præsentation af disse oplysninger fremgår af vores IFRS Eksempelregnskab for Referencer Eksemplet indeholder referencer til de specifikke bestemmelser i henholdsvis de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og det danske regelsæt for børsnoterede virksomheders delårsrapporter, der kræver de pågældende oplysninger. Ved angivelse af referencer er anvendt forkortelser, jf. nedenstående. Danske virksomheders aflæggelse af delårsrapporter efter IAS 34 skal ske i overensstemmelse med de af EU- Kommissionen godkendte IFRS'er. Der kan være forskelle mellem de af International Accounting Standards Board (IASB) udstedte standarder og de standarder, der er godkendt af EU-Kommissionen til brug i Europa. Ligeledes kan der være standarder, der er udstedt af IASB, men som endnu ikke er godkendt af EU-Kommissionen. EU udskød den obligatoriske implementering af IFRS 10 Konsolidering/koncernregnskaber, IFRS 11 Fælles ledede arrangementer, IFRS 12 Oplysning om involvering i andre virksomheder, Ændret IAS 27 Separate regnskaber og Ændret IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures til 1. januar Virksomheder, som aflægger årsrapport både i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU og i overensstemmelse med IFRS som udsendt af IASB, implementerede disse standarder i Yderligere information om EU's godkendelser findes bl.a. på og

4 4 Eksemplet er udarbejdet på baggrund af de af IASB udstedte standarder, som i EU gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. 1 IASB har herudover udstedt nye og ændrede standarder, som træder ikraft for regnskabsår der begynder 1. juli 2014, som ikke er indarbejdet i Eksemplet (Ændret IAS 19, Personaleydelser: Medarbejderbidrag, Årlige forbedringer til IFRS Cycle samt Årlige forbedringer til IFRS Cycle). Virksomheder med regnskabsår der begynder 1. juli 2014 skal være opmærksom på disse ændringer ved aflæggelse af delårsrapporten for Q1 2014/15 2. Der er i eksemplet refereret til de oplysnings- og præsentationskrav, der følger af IAS 34. Disse referencer er angivet med blå. Tilsvarende er referencer til oplysnings- og præsentationskrav i årsregnskabsloven og dertil knyttede bekendtgørelser i form af delårsrapportbekendtgørelsen og indsendelsesbekendtgørelsen angivet med grøn, mens referencer til OMX s oplysningskrav er angivet med rød. Referencer til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" er angivet med grå. Eksemplet indeholder en række oplysninger mv., hvortil der ikke er specifikke referencer. Disse oplysninger er ikke specifikt krævet i ovennævnte regelsæt, men er efter en konkret vurdering fundet hensigtsmæssige under hensyntagen til det overordnede formål med delårsrapporten. Anvendte forkortelser I referencerne er anvendt følgende forkortelser: IAS International Accounting Standards (IAS) udstedt af IASC IFRS International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB Delårs.bkg. Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen nr. 475 af 30. maj 2007) Inds.bkg. Bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen nr. 837 af 14. august 2012 Senest ændret 12. december 2013) ÅRL Årsregnskabsloven (Senest ændret 10. december 2013) RUA Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen med ikrafttræden 1. juni 2013 NTV 2010 "Anbefalinger & Nøgletal 2010" fra Den Danske Finansanalytikerforening Øvrige forhold Ifølge henholdsvis indsendelsesbekendtgørelsen og OMX s regler skal delårsrapporten umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse indsendes til både Erhvervsstyrelsen og OMX. Delårsrapporten skal senest være modtaget af henholdsvis Erhvervsstyrelsen og OMX to måneder efter udløbet af den pågældende delårsperiode. I henhold til værdipapirhandelsloven skal delårsrapporten ligeledes offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige i hele EU/EØS-området, samt indsendes til Finanstilsynet. Der er for nærværende ikke krav om, at delårsrapporter, herunder halvårsrapporter, revideres eller gennemgås af selskabets revisor. Såfremt revisor har revideret eller foretaget en gennemgang (review) af delårsrapporten, skal revisors erklæring indgå heri. Der er i eksemplet indarbejdet en revisorerklæring om gennemgang af delårsrapporten fra selskabets revisor. 1 IFRIC 21 Afgifter (Levies) var på tidspunktet for færdiggørelse af delårsrapporteksemplet (31. marts 2014) endnu ikke godkendt til brug i EU. Det forventes, at IFRIC 21 godkendes til brug i EU i løbet af 2. kvartal EU-godkendelser efter 31. marts 2014 fremgår bl.a. af EFRAG s hjemmeside (www.efrag.org). 2 Ændringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU. Det forventes, at godkendelse vil ske i 4. kvartal Se mere på EFRAG s hjemmeside.

5 5 Det skal oplyses, hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået. Oplysningen kan fx placeres i ledelsesberetningen eller i tilknytning til ledelsespåtegningen. Der er ikke i IAS 34 krav om afgivelse af ledelsesberetning eller ledelsespåtegning. Kravene herom følger af delårsrapportbekendtgørelsen. Ledelsesberetningen har sammen med noterne til hensigt ud fra verbale beskrivelser og talmæssige oplysninger, at understøtte regnskabslæsers forståelse af den finansielle del af delårsrapporten, og disse skal derfor primært fokusere på forhold, der i øvrigt ikke fremgår af delårsrapporten. Anvendelse af delårsrapport-eksemplet efter IAS 34 Eksemplet på en delårsrapport efter IAS 34 er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling for revision og regnskab, REVREGN IFRS Centre of Excellence. Det er ved udarbejdelsen af eksemplet tilstræbt at inkludere regnskabsposter og notekrav mv., som vil være kendetegnende for en typisk dansk ikke-finansiel børsnoteret koncern. Eksemplet indeholder dog ikke alle tænkelige regnskabsposter og problemstillinger, og inkluderer derfor ikke alle de noteoplysninger, som efter en virksomheds konkrete forhold kan anses for at være krævet efter IAS 34. Eksemplet har til formål at vise en blandt flere mulige løsningsmodeller. Anvendelse af eksemplet i specifikke situationer afhænger af de konkrete omstændigheder. Det er op til brugerne af eksemplet selvstændigt at sikre sig overholdelse af alle relevante bestemmelser i henholdsvis IFRS, herunder IAS 34, årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser (delårsrapportbekendtgørelsen og indsendelsesbekendtgørelsen) vedrørende såvel indregning og måling, som præsentation og noteoplysninger, samt OMX s regelsæt. Vi henviser i denne forbindelse til bilag B: Tjekliste til delårsrapporter. Vi anbefaler, at brugerne af eksemplet søger relevant professionel rådgivning om de specifikke problemstillinger, de måtte støde på. Eksemplet hverken kan eller må anvendes som erstatning for en sådan professionel rådgivning. Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i eksemplet er korrekte, påtager Deloitte sig intet ansvar for fejl eller mangler i eksemplets oplysninger, hvad enten de skyldes uagtsomhed e.l., eller for tab uanset årsag som en person eller virksomhed, der henholder sig til eksemplet, måtte lide. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab April 2014

6 6 Indholdsfortegnelse Side Delårsrapport for Jens Jensen Holding A/S for første halvår Bilag A: Eksempel på oplysninger om effekt af implementering af IFRS 10 og IFRS Bilag B: Tjekliste til delårsrapporter 57

7 7 Ref.: Inds.bkg. 30,5 (jf. 31,3) Jens Jensen Holding A/S CVR-nr Halvårsrapport for første halvår 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11 af 8. august 2014

8 8 Ref.: Indholdsfortegnelse RUA Delår.bkg. 2 Delår.bkg. 11 Delår.bkg. 2 IAS 34:8(b) IAS 34:8(a) IAS 34:8(c) IAS 34:8(d) IAS 34:8(e) Side Resume for 1. halvår Selskabsoplysninger 11 Ledelsespåtegning 12 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet 13 Ledelsesberetning 15 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår Balance pr. 30. juni Egenkapitalopgørelse for 1. halvår Pengestrømsopgørelse for 1. halvår Noter 33-49

9 9 Ref.: RUA Selskabsmeddelelse nr. 11, 2014 vedrørende delårsrapport for 1. halvår 2014 Meddelelsen offentliggøres 8. august 2014, kl (41 sider) RUA Resume for 1. halvår 2014 RUA Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2014 (perioden 1. januar 30. juni 2014) for Jens Jensen Holding A/S. Delårsrapporten er reviewet af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. RUA Økonomiske overskrifter Omsætning udgør 450 mio. kr. og stiger med 51% sammenlignet med H Organisk vækst udgør 49% Omsætning overstiger budget med 7% EBIT stiger med 67% til 30 mio. kr. Resultat af fortsættende aktiviteter udgør 25 mio. kr., svarende til en stigning på 107% Gevinst ved salg af forretningsområdet Elektroniske måleapparater udgør 4 mio. kr. Nettoresultatat af ophørte aktiviteter udgør 3 mio. kr. Resultat for H udgør 27 mio. kr. mod 11 mio. kr. for H En stigning på 16 mio. kr. og 5 mio. kr. bedre end budgetteret EPS er mere end fordoblet til 14,69 mod 5,64 i H Investeret kapital er øget med 76 mio. kr. som følge af investering i virksomheder, produktionspacitet og hovedsæde Nettorentebærende gæld stiger med 69 mio. kr. til 631 mio. kr. Frit cash flow udgør -48 mio. kr. mod 37 mio. kr. i H Væsentlige begivenheder mv. fra perioden I selskabsmeddelelse nr. 1 af 16. januar 2014 oplystes, at Jens Jensen Holding A/S havde købt 80% af aktierne i virksomheden BEL Elektronik A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler i high-end segmentet. Kostprisen for virksomheden var 9,8 mio. kr. 3. februar 2014 købte Jens Jensen Holding A/S grunden Fabriksvej 119, Bykøbing fra et selskab ejet af hovedaktionær Jens Jensen for 3,0 mio. kr. som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 2 af 3. februar Grunden er erhvervet som led i planerne om udbygning af fabrikken på Fabriksvej. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 5 indgik Jens Jensen Holding A/S den 26. marts 2014 aftale om køb af 30% af aktierne i det engelske selskab A Plus Ltd., der producerer elektroniske husholdningsartikler, for en samlet købesum på 34,5 mio. kr. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 9 indgik Jens Jensen Holding A/S den 25. juni 2014 aftale om salg af aktiviteten elektroniske måleapparater med virkning pr. 1. juli Beslutningen om frasalg af den pågældende aktivitet blev truffet i Gevinsten ved frasalget er foreløbig opgjort til 3,9 mio. kr. før skat, der er indtægtsført i halvåret. Den endelige salgspris er betinget af aktivitetens indtjening i Der forventes dog ikke at fremkomme væsentlige reguleringer til salgssummen.

10 10 RUA Forventninger til helåret Den positive udvikling i koncernens omsætning og resultat, som blev kick-startet i 2013 ved introduktion af koncernens produkter på en række nye markeder, samt intensivering af markedsføringen på eksisterende markeder, forventes at fortsætte året ud. Den generelle økonomiske afmatning på koncernens væsentligste markeder forventes imidlertid også at fortsætte i resten af 2014 og det forventes, at der vil opstå en overkapacitet på markederne med en betydelig intensivering af konkurrencen og deraf følgende pres på koncernens marginer. Ledelsen fastholder derfor sine forventninger til 2014 som udmeldt i årsrapporten for 2013 på henholdsvis en nettoomsætning for koncernen på mio.kr. og et resultat efter skat af fortsættende aktiviteter på mio. kr. Bykøbing, den 8. august 2014 G. Gertsen Administrerende direktør

11 11 Ref.: Selskabsoplysninger Selskab Jens Jensen Holding A/S Fabriksvej Bykøbing CVR-nr.: Hjemsted: Bykøbing, Danmark RUA Telefon: Telefax: Hjemmeside: RUA Kontaktperson Thomas Jensen, Investor Relations Tlf Inds.bkg. 26,2 Bestyrelse Direktør Frederik Frederiksen, formand Direktør Jens Jensen Direktør Pernille Olesen Økonomidirektør (CFO) Michael Sørensen Advokat Christina Christiansen Lagerforvalter Bo Bentsen *) Salgschef Erika Eriksen *) Inds.bkg. 26 *) Medarbejdervalgt Direktion Administrerende direktør Gert Gertsen Direktør Anders Andersen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

12 12 Ref. Ledelsespåtegning Delår.bkg. 2 og 10 ÅRL 8-10 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014 for Jens Jensen Holding A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 3 Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Bykøbing, den 8. august 2014 Inds.bkg. 26,2 Delår.bkg. 10 Direktion Gert Gertsen Administrerende direktør Anders Andersen direktør Inds.bkg. 26,2 Delår.bkg. 10 Bestyrelse Frederik Frederiksen Jens Jensen Bo Bentsen Formand næstformand Christina Christiansen Erika Eriksen Pernille Olesen Michael Sørensen 3 Hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret revisor skal dette oplyses i delårsrapporten, jf. delårsrapportbekendtgørelsens 11, stk. 2 og afsnit i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Oplysningen kan gives i tilknytning til ledelsespåtegningen, fx: "Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor".

13 13 Ref. Delår.bkg. 11 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet Til kapitalejerne i Jens Jensen Holding A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for perioden 1. januar juni 2014, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for koncernen 4. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU 5, og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. 4 Ved udformningen af dette eksempel på en erklæring om review af et delårsregnskab er det forudsat, at reviewet alene har omfattet delårsregnskabet i form af de nævnte bestanddele. Revisor skal dog i den forbindelse også gennemlæse ledelsesberetningen mv. med henblik på at overveje, om oplysninger heri i væsentligt omfang er i modstrid med delårsregnskabet og i givet fald, hvilke konsekvenser det skal have for erklæringen, jf. retningslinjerne i den danske revisionsstandard 2410 om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Det kan være aftalt mellem virksomheden og revisor, at revisor i erklæringen særskilt skal forholde sig til, hvorvidt oplysningerne i delårsrapportens ledelsesberetning er i overensstemmelse med delårsregnskabet. I givet fald skal der i erklæringen indarbejdes et særskilt afsnit, hvor revisor udtaler sig om hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med delårsregnskabet. 5 I eksemplet er der ved beskrivelse af referencerammen for delårsregnskabet ikke henvist til øvrige danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette skyldes, at der ikke i det danske regelsæt er yderligere krav til delårsregnskabers indhold end hvad der fremgår af IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber. De yderligere krav, der følger af delårsrapportbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen s regelsæt, vedrører bestanddele af delårsrapporten, der ikke er omfattet af det i eksemplet foretagne review, herunder resume og ledelsesberetning.

14 14 Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for perioden 1. januar juni 2014 ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Bykøbing, den 8. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Olesen statsautoriseret revisor Pia Petersen statsautoriseret revisor

15 15 Ref.: Delår.bkg. 9 RUA Ledelsesberetning 2. kvartal 2. kvartal År til dato År til dato Hele året t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) (2.743) Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver (EBITA) (1.805) Resultat af finansielle poster (4.126) (3.753) (5.878) (5.870) (9.182) Periodens resultat (2.852) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (4.312) Periodens resultat af ophørte aktiviteter (1.168) (2.169) Periodens resultat fordelt til moderselskabets aktionærer (3.330) Periodens totalindkomst (2.828) Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier (stk) Gennemsnitligt antal aktier, Udvandet (stk) Regnskabsrelaterede nøgletal Marginnøgletal Bruttomargin (%) 38,07 41,11 40,15 41,71 41,19 EBITA-margin (%) 2,60 (1,14) 7,12 6,55 6,73 Rentabilitetsnøgletal Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) - - 3,69 2,56 5,70 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) - - 3,68 2,55 5,67 Egenkapitalforrentning (%) - - 5,74 2,57 6,59 Finansielle riskonøgletal Finansiel gearing - - 1,65 1,71 1,70

16 16 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (kr.) 5,08 (2,34) 14,69 5,64 17,49 Udvandet EPS (kr.) 4,91 (2,28) 14,10 5,49 16,91 Indre værdi pr. aktie (kr.) ,11 226,88 238,44 Cash Flow pr. aktie (kr.) - - (15,03) 41,29 13,13

17 17 Ref. Delår.bkg. 9 Ledelsesberetning Koncernoversigt Jens Jensen Holding A/S, Bykøbing Elektronik Invest A/S, Bykøbing 100% A Plus Ltd, England 30% Jens Jensen Salg A/S, Bykøbing 100 % Jens Jensen Ltd., England 100 % Jensen Salg Inc., USA 90 % BEL Elektronik A/S, Handelsted 80 % Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S, Bykøbing 100% Aage Aagesen A/S, Handelsted 25% Hovedaktivitet Koncernens aktivitet består i produktion, salg og installation af elektroniske husholdningsartikler samt produktion og salg af elektroniske måleapparater og halvfabrikata til elektronikindustrien. Produktionen foregår i det danske datterselskab Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S samt det engelske datterselskab Jens Jensen Ltd. (UK), mens salget sker fra dattervirksomhederne Jens Jensen Salg A/S, Jens Jensen Ltd. (UK) og Jensen Salg Inc. (USA) samt via det associerede selskab Aage Aagesen A/S. Al udvikling foregår i Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S. Jens Jensen Holding A/S har i delårsperioden købt 80% af aktierne i virksomheden BEL Elektronik A/S, der tilhører segmentet elektroniske husholdningsartikler. Opkøbet er foretaget for at styrke dette segment, hvori der over de kommende år forventes en betydelig vækst. Derudover har Jens Jensen Holding A/S købt 30 % af aktierne i A Plus Ltd., der producerer elektroniske husholdningsartikler. Som led i tilpasningen af koncernens aktiviteter i overensstemmelse med strategiprojektet Fokus 2017 har koncernen 25. juni 2014 afhændet aktiviteten med produktion og salg af elektroniske måleapparater. Elektroniske måleapparater, som udgjorde et separat segment, er væsentligt forskellige fra koncernens øvrige fokusområder. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Realiseret Realiseret Realiseret 1. halvår 1. halvår hele t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat EBITA-margin (%) 7,1 6,6 6,7

18 18 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Koncernens overskud for første halvår 2014 blev på t.kr., hvilket er en forbedring på t.kr. i forhold til første halvår 2013, og t.kr. bedre end det budget for halvåret, der lå til grund for de i årsrapporten for 2013 oplyste forventninger til nettoomsætningen for regnskabsåret 2014 som helhed. Det forbedrede resultat i forhold til budgettet skyldes bl.a. en gunstig udvikling på det amerikanske marked, hvor omsætningen oversteg forventningerne med 10 %. Resultatet for første halvår 2013, og især andet kvartal 2013, var i særlig grad påvirket af en række opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af egne salgsorganisationer på en række nye markeder, særligt i Asien, samt gennemførelse af større markedsføringskampagner på såvel nye som etablerede markeder. De gennemførte tiltag har givet koncernen et solidt fodfæste på de nye markeder og bidraget til, at koncernens markedsandele på eksisterende markeder er øget. Det er disse tiltag, som har resulteret i en markant stigning i koncernens omsætning og resultat i 2. halvår 2013 og første halvår Periodens resultat samt totalindkomst er desuden positivt påvirket af væsentlig realiserede og urealiserede kursgevinster på koncernens investeringer i børsnoterede obligationer og aktier. Totalindkomsten for første halvår 2014 er desuden i særlig grad påvirket af opskrivning af koncernens ejendomme i Bykøbing med 6 mio. kr. efter skat i første kvartal Som omtalt i delårsrapporten for første kvartal 2014, kan stigningen i dagsværdien for ejendommene henføres til påbegyndelsen af motorvejsudbygningen til Bykøbing, samt Bykøbing kommunes vedtagelse af ny lokalplan for området omkring koncernens domicil. Koncernens nettoomsætning for første halvår 2014 blev t.kr., hvilket er en forøgelse på 51 % i forhold til samme periode sidste år. Nettoomsætningen for første halvår 2014 er endvidere 7 % bedre end det budgetterede resultat for perioden, hvilket hovedsageligt skyldes en større stigning i omsætningen end forventet på det amerikanske marked, samt købet af BEL Elektronik A/S. Den investerede kapital udgjorde t.kr. ved regnskabsperiodens udgang, hvilket svarer til en stigning på 9,6 % eller t.kr. i forhold til den investerede kapital pr. 31. december Stigningen kan hovedsageligt henføres til købet af virksomheden BEL Elektronik A/S, færdiggørelse af koncernens nye hovedsæde og udvidelse af produktionskapaciteten i Bykøbing, investering i 30% af aktierne i A Plus Ltd., samt forøgelse af arbejdskapitalen. Egenkapitalen er i regnskabsperioden steget med t.kr. til t.kr. Stigningen er sammensat af periodens resultat på t.kr. og værdireguleringer på netto t.kr., der er indregnet i anden totalindkomst. Derudover er der udbetalt t.kr. i udbytte til aktionærerne, samt foretaget øvrige kapitalbevægelser på t.kr. ifm. med køb af BEL Elektronik A/S samt salg af 10% af aktierne i Jensen Salg Inc. Pengestrømme fra driften i første halvår 2014 udgør (24.011) t.kr. mod t.kr. i den tilsvarende periode sidste år. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne udgør 862 t.kr. mod (37.054) t.kr i den tilsvarende periode sidste år. Pengestrømme vedrørende finansiering udgør t.kr. mod (6.349) t.kr. i den tilsvarende periode sidste år. De markante forskelle i koncernens pengestrømme i forhold til samme periode sidste år skyldes en række strukturelle ændringer i koncernens sammensætning og aktivitetsniveau. Den markante stigning i koncernens aktivitetsniveau har endnu ikke haft en positiv effekt på pengestrømme fra driften, idet de positive pengestrømme fra den øgede omsætning, mere end opvejes af stigningen i arbejdskapitalen.

19 19 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Det har således været af vital betydning for en succesfuld introduktion af koncernens produkter på nye markeder, samt opnåelse af optimal effekt af de gennemførte markedsføringskampagner, at koncernen, via lageropbygning, har været i stand til at garantere levering. Hertil kommer, at der på en række af de nye markeder er tradition for længere kredittider. Pengestrømme fra investeringsaktiviteterne dækker over markante investeringer i udvidelse af koncernens produktionskapacitet, via færdiggørelse af udbygningen af koncernens hovedsæde og produktionsfaciliteter i Bykøbing, 51 mio. kr., samt køb af henholdsvis dattervirksomheden BEL Elektronik A/S, 9 mio. kr., samt 30% af aktierne i det engelske selskab A Plus Ltd., 34 mio. kr. Salget af aktiviteten Elektroniske måleapparater har bidraget med 31 mio. kr. De store investeringer er finansieret dels via optagelse af nyt prioritetslån, 50 mio. kr., dels via salg af værdipapirer og kapitalandele, 33 mio. kr. Koncernen realiserede således i 2012 og første halvår af 2013 væsentlige positive pengestrømme, som blev placeret midlertidigt i letomsættelige børsnoterede værdipapirer. Fortsættende aktiviteter Koncernen har for de fortsættende aktiviteter elektroniske husholdningsartikler, halvfabrikata til elektronikindustrien og solenergi opnået en omsætningsfremgang på 51 % i forhold til samme periode sidste år, hvilket primært kan henføres til eksportmarkederne, hvor en stadig stigende andel af selskabets produkter afsættes, og opkøbet af virksomheden BEL Elektronik A/S inden for segmentet elektroniske husholdningsartikler. Omsætningen til USA er således steget med 44 % ligesom omsætning på nye markeder udenfor Europa og USA bidrager væsentligt til omsætningsvæksten. Koncernen har i 2. kvartal 2014 forøget salgsaktiviteten på det danske marked. Resultatet heraf forventes at vise sig i løbet af den resterende del af 2014 i form af øget nettoomsætning og driftsresultat. Delår.bkg. 9 Halvfabrikata til elektronikindustrien Halvfabrikata til elektronikindustrien omfatter produktion af halvfabrikata til industrielle kunder i elektronikbranchen. 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætningen inden for produktion og salg af halvfabrikata til elektronikindustrien er steget med 33 % fra t.kr. i første halvår 2013 til t.kr. i første halvår 2014, mens driftsresultatet er steget med 44%. Dette svarer til forventningerne. Det europæiske marked for halvfabrikata til elektronikindustrien er produktionsmæssigt i vækst grundet den øgede specialisering blandt producenterne. Markedet er dog præget af en stor prismæssig konkurrence, bl.a. som følge af øget konkurrence fra østeuropæiske lande samt Kina.

20 20 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Investeringer Der er i regnskabsperioden investeret t.kr. i færdigudvikling af en ny halvleder. De samlede udviklingsomkostninger vedrørende projektet udgør t.kr. Markedsføring af halvlederen blev påbegyndt i maj 2014, og koncernen har store forventninger til halvlederens salgspotentiale. Derudover er der anvendt t.kr. til udvikling af to hurtigere og mindre halvledere. Halvlederne forventes færdigudviklet i tredje kvartal Delår.bkg. 9 Elektroniske husholdningsartikler Elektroniske husholdningsartikler omfatter produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler til detailhandel. 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætningen inden for produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler er steget med 61% fra t.kr. i første halvår 2013 til t.kr. i første halvår 2014, og driftsresultatet er steget med 73%. Konkurrencen er i de seneste år skærpet væsentligt, men Jens Jensen-koncernen har en stærk position gennem det velkendte "BDK"-mærke, der hos kunderne forbindes med høj kvalitet og godt design. Den stærke position på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret, er bl.a. opnået via et godt samarbejde med de lokale agenter. Der har i 2013 med succes været gennemført større markedsføringskampagner i Danmark, Sverige, Norge og England, som har medvirket til erobring af yderligere markedsandele på disse markeder. Stigningen i omsætningen er dog især skabt ved introduktion af koncernens produkter på en række nye vækstmarkeder i Asien (Kina, Indien og Malaysia), Mellemøsten (Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar) samt Syd-/Mellemamerika (Brasilien og Mexico). Disse lande oplever en markant vækst, og en øget velstand hos deres befolkning, som resulterer i større efterspørgsel efter langvarige forbrugsgoder. Koncernen har, via etableringen af egne salgsorganisationer og gennemførelse af intensive salgskampagner, formået at erobre en betydelig markedsandel på disse markeder. Investeringer Jens Jensen Holding A/S har i regnskabsperioden købt den danske virksomhed BEL Elektronik A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler i high-end-segmentet. Købsvederlaget for virksomheden udgjorde t.kr., hvoraf goodwill udgjorde 467 t.kr. Opkøbet er strategisk begrundet og styrker Jens Jensen-koncernens position på det skandinaviske marked. Medarbejderne i BEL Elektronik A/S og Jens Jensen Ltd. vil i løbet af de kommende 4-6 måneder blive knyttet tættere sammen på en række vigtige områder. Effekten af opkøbet kan dog allerede afspejles i den stigende omsætning for perioden. Derudover har koncernen købt 30 % af aktierne i A Plus Ltd., der producerer elektroniske husholdningsartikler.

IAS 34 Delårsrapport 2015

IAS 34 Delårsrapport 2015 IAS 34 Delårsrapport 2015 1 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2015 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Forord. Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2012. Ændringer i forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2011. Referencer

Forord. Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2012. Ændringer i forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2011. Referencer Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2012 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge: Forord Deloittes IFRS-modelregnskab Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskab. IFRS modelregnskab 2006.

Regnskab. IFRS modelregnskab 2006. Regnskab IFRS modelregnskab 2006. Forord Deloittes IFRS-modelregnskab 2006 Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. Modelregnskabet

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere