April IAS 34 Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014. IAS 34 Delårsrapport"

Transkript

1 April 2014 IAS 34 Delårsrapport

2 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, og det danske regelsæt for børsnoterede virksomheders aflæggelse af delårsrapporter i form af delårsrapportbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen s (OMX) oplysningskrav. Betegnelsen delårsrapporter er anvendt som samlebetegnelse for delårsrapporter, der opfylder delårsrapportbekendtgørelsens krav, uanset om de aflægges på halvårsbasis eller kvartalsvis Ifølge IAS 34 kan et delårsregnskab præsenteres enten som et fuldstændigt regnskab, hvorved kravene til præsentation og opstilling i henhold til IAS 1 skal være opfyldt, eller som et sammendraget regnskab ("condensed financial statement"). Såfremt delårsregnskabet præsenteres som et sammendraget regnskab, skal overskrifterne (subtotalerne) i totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse samt pengestrømsopgørelse fra seneste offentliggjorte årsregnskab som minimum være indeholdt i delårsregnskabet. I nærværende eksempel er det valgt at præsentere delårsregnskabet som et "condensed financial statement", men med præsentation af alle poster fra koncernregnskabets totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse, således at det kun er noterne, der ikke præsenteres i fuldt omfang. Eksemplet tager udgangspunkt i en fiktiv dansk ikke-finansiel børsnoteret koncern, der aflægger årsrapport efter IFRS. Eksemplet omfatter koncernregnskabet for andet kvartal og akkumuleret for første halvår Hvis delårsrapporten omfatter en koncern, er der ikke krav om at den inkluderer regnskab for moderselskabet. Eksemplet kan i sagens natur ikke afdække alle regnskabsområder og problemstillinger hos alle virksomheder, der udarbejder delårsrapport efter IAS 34. Eksemplet viser Deloittes forslag til, hvordan en delårsrapport for første halvår 2014, aflagt efter ovennævnte regelsæt, kan præsenteres og udtrykker således én blandt flere mulige løsningsmodeller. Særligt skal der i relation til omfanget af noter tages højde for den enkelte virksomheds konkrete forhold og væsentligheden af de pågældende oplysninger. Der er, for eksemplets skyld, medtaget flere noter end umiddelbart krævet efter ovennævnte regelsæt. IAS 34 forudsætter, at regnskabsbrugerne har adgang til virksomhedens seneste årsrapport. Derfor er det ikke nødvendigt, at noterne til delårsrapporten indeholder uvæsentlige opdateringer af oplysninger, som allerede er givet i noterne til den seneste årsrapport. I delårsrapporten er det mere nyttigt med en beskrivelse og forklaring af begivenheder og transaktioner, som er nødvendige og væsentlige for forståelsen af ændringer i virksomhedens finansielle stilling og indtjening efter sidste årsrapports balancedag.

3 3 Ændringer i forhold til Deloittes delårsrapport-eksempel 2013 (Marts 2013) I forhold til Deloittes eksempel på delårsrapport fra marts 2013 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Indarbejdelse af IFRS 10, Koncernregnskaber, IFRS 11, Fællesledede arrangementer. IFRS 10 ændrer på definitionen af, hvornår en virksomhed har kontrol over en anden virksomhed, og kan i visse tilfælde medføre, at tidligere konsoliderede dattervirksomheder ikke længere skal konsolideres, henholdsvis at virksomheder, som hidtil er behandlet som associerede virksomheder eller fællesledede virksomheder, skal konsolideres. Med implementeringen af IFRS 11 fjernes mulighed for at anvende pro rata-konsolidering for fællesledede virksomheder (joint ventures), ligesom IFRS 11 i visse tilfælde kan ændre på klassifikationen af et fællesledet arrangement fra fællesledet virksomhed til fællesledet aktivitet. Det er vores forventning, at implementeringen af IFRS 10 og IFRS 11 ikke vil have effekt for flertallet af danske virksomheder, og det er derfor forudsat, at standarderne ikke har effekt på eksempelkunden. Vi har i Bilag A vist eksempel på præsentation af effekten af implementeringen, hvor standarderne har effekt. Opdatering af referencer og tjekliste til gældende bestemmelser for 2014 Øvrige standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft 1. januar 2014 vurderes ikke at have effekt på delårsrapporteksemplet. På tidspunktet for færdiggørelse af delårsrapport-eksemplet for 2013 var der uklarhed om, hvorvidt delårsrapporter altid skal indeholde oplysninger vedrørende modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Årsagen til uklarheden var upræcise ikrafttrædelsesbestemmelser for ændring til IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysning vedr. modregning. I delårsrapport-eksemplet for 2013 var der derfor i Bilag A medtaget et eksempel på præsentation af disse oplysninger. IASB har efterfølgende tilkendegivet, at afgørelsen af, hvorvidt oplysningerne skal medtages i en delårsrapport, følger af de normale kriterier i IAS 34, dvs. hvis der er sket væsentlige ændringer i oplysningerne siden det senest aflagte årsregnskab. Delårsrapport-eksemplet for 2014 indeholder derfor ikke eksempel på note vedrørende modregning af finansielle aktiver og forpligtelser. Eksempel på præsentation af disse oplysninger fremgår af vores IFRS Eksempelregnskab for Referencer Eksemplet indeholder referencer til de specifikke bestemmelser i henholdsvis de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og det danske regelsæt for børsnoterede virksomheders delårsrapporter, der kræver de pågældende oplysninger. Ved angivelse af referencer er anvendt forkortelser, jf. nedenstående. Danske virksomheders aflæggelse af delårsrapporter efter IAS 34 skal ske i overensstemmelse med de af EU- Kommissionen godkendte IFRS'er. Der kan være forskelle mellem de af International Accounting Standards Board (IASB) udstedte standarder og de standarder, der er godkendt af EU-Kommissionen til brug i Europa. Ligeledes kan der være standarder, der er udstedt af IASB, men som endnu ikke er godkendt af EU-Kommissionen. EU udskød den obligatoriske implementering af IFRS 10 Konsolidering/koncernregnskaber, IFRS 11 Fælles ledede arrangementer, IFRS 12 Oplysning om involvering i andre virksomheder, Ændret IAS 27 Separate regnskaber og Ændret IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures til 1. januar Virksomheder, som aflægger årsrapport både i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU og i overensstemmelse med IFRS som udsendt af IASB, implementerede disse standarder i Yderligere information om EU's godkendelser findes bl.a. på og

4 4 Eksemplet er udarbejdet på baggrund af de af IASB udstedte standarder, som i EU gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. 1 IASB har herudover udstedt nye og ændrede standarder, som træder ikraft for regnskabsår der begynder 1. juli 2014, som ikke er indarbejdet i Eksemplet (Ændret IAS 19, Personaleydelser: Medarbejderbidrag, Årlige forbedringer til IFRS Cycle samt Årlige forbedringer til IFRS Cycle). Virksomheder med regnskabsår der begynder 1. juli 2014 skal være opmærksom på disse ændringer ved aflæggelse af delårsrapporten for Q1 2014/15 2. Der er i eksemplet refereret til de oplysnings- og præsentationskrav, der følger af IAS 34. Disse referencer er angivet med blå. Tilsvarende er referencer til oplysnings- og præsentationskrav i årsregnskabsloven og dertil knyttede bekendtgørelser i form af delårsrapportbekendtgørelsen og indsendelsesbekendtgørelsen angivet med grøn, mens referencer til OMX s oplysningskrav er angivet med rød. Referencer til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" er angivet med grå. Eksemplet indeholder en række oplysninger mv., hvortil der ikke er specifikke referencer. Disse oplysninger er ikke specifikt krævet i ovennævnte regelsæt, men er efter en konkret vurdering fundet hensigtsmæssige under hensyntagen til det overordnede formål med delårsrapporten. Anvendte forkortelser I referencerne er anvendt følgende forkortelser: IAS International Accounting Standards (IAS) udstedt af IASC IFRS International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB Delårs.bkg. Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen nr. 475 af 30. maj 2007) Inds.bkg. Bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen nr. 837 af 14. august 2012 Senest ændret 12. december 2013) ÅRL Årsregnskabsloven (Senest ændret 10. december 2013) RUA Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen med ikrafttræden 1. juni 2013 NTV 2010 "Anbefalinger & Nøgletal 2010" fra Den Danske Finansanalytikerforening Øvrige forhold Ifølge henholdsvis indsendelsesbekendtgørelsen og OMX s regler skal delårsrapporten umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse indsendes til både Erhvervsstyrelsen og OMX. Delårsrapporten skal senest være modtaget af henholdsvis Erhvervsstyrelsen og OMX to måneder efter udløbet af den pågældende delårsperiode. I henhold til værdipapirhandelsloven skal delårsrapporten ligeledes offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige i hele EU/EØS-området, samt indsendes til Finanstilsynet. Der er for nærværende ikke krav om, at delårsrapporter, herunder halvårsrapporter, revideres eller gennemgås af selskabets revisor. Såfremt revisor har revideret eller foretaget en gennemgang (review) af delårsrapporten, skal revisors erklæring indgå heri. Der er i eksemplet indarbejdet en revisorerklæring om gennemgang af delårsrapporten fra selskabets revisor. 1 IFRIC 21 Afgifter (Levies) var på tidspunktet for færdiggørelse af delårsrapporteksemplet (31. marts 2014) endnu ikke godkendt til brug i EU. Det forventes, at IFRIC 21 godkendes til brug i EU i løbet af 2. kvartal EU-godkendelser efter 31. marts 2014 fremgår bl.a. af EFRAG s hjemmeside ( 2 Ændringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU. Det forventes, at godkendelse vil ske i 4. kvartal Se mere på EFRAG s hjemmeside.

5 5 Det skal oplyses, hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået. Oplysningen kan fx placeres i ledelsesberetningen eller i tilknytning til ledelsespåtegningen. Der er ikke i IAS 34 krav om afgivelse af ledelsesberetning eller ledelsespåtegning. Kravene herom følger af delårsrapportbekendtgørelsen. Ledelsesberetningen har sammen med noterne til hensigt ud fra verbale beskrivelser og talmæssige oplysninger, at understøtte regnskabslæsers forståelse af den finansielle del af delårsrapporten, og disse skal derfor primært fokusere på forhold, der i øvrigt ikke fremgår af delårsrapporten. Anvendelse af delårsrapport-eksemplet efter IAS 34 Eksemplet på en delårsrapport efter IAS 34 er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling for revision og regnskab, REVREGN IFRS Centre of Excellence. Det er ved udarbejdelsen af eksemplet tilstræbt at inkludere regnskabsposter og notekrav mv., som vil være kendetegnende for en typisk dansk ikke-finansiel børsnoteret koncern. Eksemplet indeholder dog ikke alle tænkelige regnskabsposter og problemstillinger, og inkluderer derfor ikke alle de noteoplysninger, som efter en virksomheds konkrete forhold kan anses for at være krævet efter IAS 34. Eksemplet har til formål at vise en blandt flere mulige løsningsmodeller. Anvendelse af eksemplet i specifikke situationer afhænger af de konkrete omstændigheder. Det er op til brugerne af eksemplet selvstændigt at sikre sig overholdelse af alle relevante bestemmelser i henholdsvis IFRS, herunder IAS 34, årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser (delårsrapportbekendtgørelsen og indsendelsesbekendtgørelsen) vedrørende såvel indregning og måling, som præsentation og noteoplysninger, samt OMX s regelsæt. Vi henviser i denne forbindelse til bilag B: Tjekliste til delårsrapporter. Vi anbefaler, at brugerne af eksemplet søger relevant professionel rådgivning om de specifikke problemstillinger, de måtte støde på. Eksemplet hverken kan eller må anvendes som erstatning for en sådan professionel rådgivning. Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i eksemplet er korrekte, påtager Deloitte sig intet ansvar for fejl eller mangler i eksemplets oplysninger, hvad enten de skyldes uagtsomhed e.l., eller for tab uanset årsag som en person eller virksomhed, der henholder sig til eksemplet, måtte lide. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab April 2014

6 6 Indholdsfortegnelse Side Delårsrapport for Jens Jensen Holding A/S for første halvår Bilag A: Eksempel på oplysninger om effekt af implementering af IFRS 10 og IFRS Bilag B: Tjekliste til delårsrapporter 57

7 7 Ref.: Inds.bkg. 30,5 (jf. 31,3) Jens Jensen Holding A/S CVR-nr Halvårsrapport for første halvår 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11 af 8. august 2014

8 8 Ref.: Indholdsfortegnelse RUA Delår.bkg. 2 Delår.bkg. 11 Delår.bkg. 2 IAS 34:8(b) IAS 34:8(a) IAS 34:8(c) IAS 34:8(d) IAS 34:8(e) Side Resume for 1. halvår Selskabsoplysninger 11 Ledelsespåtegning 12 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet 13 Ledelsesberetning 15 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår Balance pr. 30. juni Egenkapitalopgørelse for 1. halvår Pengestrømsopgørelse for 1. halvår Noter 33-49

9 9 Ref.: RUA Selskabsmeddelelse nr. 11, 2014 vedrørende delårsrapport for 1. halvår 2014 Meddelelsen offentliggøres 8. august 2014, kl (41 sider) RUA Resume for 1. halvår 2014 RUA Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2014 (perioden 1. januar 30. juni 2014) for Jens Jensen Holding A/S. Delårsrapporten er reviewet af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. RUA Økonomiske overskrifter Omsætning udgør 450 mio. kr. og stiger med 51% sammenlignet med H Organisk vækst udgør 49% Omsætning overstiger budget med 7% EBIT stiger med 67% til 30 mio. kr. Resultat af fortsættende aktiviteter udgør 25 mio. kr., svarende til en stigning på 107% Gevinst ved salg af forretningsområdet Elektroniske måleapparater udgør 4 mio. kr. Nettoresultatat af ophørte aktiviteter udgør 3 mio. kr. Resultat for H udgør 27 mio. kr. mod 11 mio. kr. for H En stigning på 16 mio. kr. og 5 mio. kr. bedre end budgetteret EPS er mere end fordoblet til 14,69 mod 5,64 i H Investeret kapital er øget med 76 mio. kr. som følge af investering i virksomheder, produktionspacitet og hovedsæde Nettorentebærende gæld stiger med 69 mio. kr. til 631 mio. kr. Frit cash flow udgør -48 mio. kr. mod 37 mio. kr. i H Væsentlige begivenheder mv. fra perioden I selskabsmeddelelse nr. 1 af 16. januar 2014 oplystes, at Jens Jensen Holding A/S havde købt 80% af aktierne i virksomheden BEL Elektronik A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler i high-end segmentet. Kostprisen for virksomheden var 9,8 mio. kr. 3. februar 2014 købte Jens Jensen Holding A/S grunden Fabriksvej 119, Bykøbing fra et selskab ejet af hovedaktionær Jens Jensen for 3,0 mio. kr. som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 2 af 3. februar Grunden er erhvervet som led i planerne om udbygning af fabrikken på Fabriksvej. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 5 indgik Jens Jensen Holding A/S den 26. marts 2014 aftale om køb af 30% af aktierne i det engelske selskab A Plus Ltd., der producerer elektroniske husholdningsartikler, for en samlet købesum på 34,5 mio. kr. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 9 indgik Jens Jensen Holding A/S den 25. juni 2014 aftale om salg af aktiviteten elektroniske måleapparater med virkning pr. 1. juli Beslutningen om frasalg af den pågældende aktivitet blev truffet i Gevinsten ved frasalget er foreløbig opgjort til 3,9 mio. kr. før skat, der er indtægtsført i halvåret. Den endelige salgspris er betinget af aktivitetens indtjening i Der forventes dog ikke at fremkomme væsentlige reguleringer til salgssummen.

10 10 RUA Forventninger til helåret Den positive udvikling i koncernens omsætning og resultat, som blev kick-startet i 2013 ved introduktion af koncernens produkter på en række nye markeder, samt intensivering af markedsføringen på eksisterende markeder, forventes at fortsætte året ud. Den generelle økonomiske afmatning på koncernens væsentligste markeder forventes imidlertid også at fortsætte i resten af 2014 og det forventes, at der vil opstå en overkapacitet på markederne med en betydelig intensivering af konkurrencen og deraf følgende pres på koncernens marginer. Ledelsen fastholder derfor sine forventninger til 2014 som udmeldt i årsrapporten for 2013 på henholdsvis en nettoomsætning for koncernen på mio.kr. og et resultat efter skat af fortsættende aktiviteter på mio. kr. Bykøbing, den 8. august 2014 G. Gertsen Administrerende direktør

11 11 Ref.: Selskabsoplysninger Selskab Jens Jensen Holding A/S Fabriksvej Bykøbing CVR-nr.: Hjemsted: Bykøbing, Danmark RUA Telefon: Telefax: Hjemmeside: RUA Kontaktperson Thomas Jensen, Investor Relations Tlf Inds.bkg. 26,2 Bestyrelse Direktør Frederik Frederiksen, formand Direktør Jens Jensen Direktør Pernille Olesen Økonomidirektør (CFO) Michael Sørensen Advokat Christina Christiansen Lagerforvalter Bo Bentsen *) Salgschef Erika Eriksen *) Inds.bkg. 26 *) Medarbejdervalgt Direktion Administrerende direktør Gert Gertsen Direktør Anders Andersen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

12 12 Ref. Ledelsespåtegning Delår.bkg. 2 og 10 ÅRL 8-10 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014 for Jens Jensen Holding A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 3 Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Bykøbing, den 8. august 2014 Inds.bkg. 26,2 Delår.bkg. 10 Direktion Gert Gertsen Administrerende direktør Anders Andersen direktør Inds.bkg. 26,2 Delår.bkg. 10 Bestyrelse Frederik Frederiksen Jens Jensen Bo Bentsen Formand næstformand Christina Christiansen Erika Eriksen Pernille Olesen Michael Sørensen 3 Hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret revisor skal dette oplyses i delårsrapporten, jf. delårsrapportbekendtgørelsens 11, stk. 2 og afsnit i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Oplysningen kan gives i tilknytning til ledelsespåtegningen, fx: "Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor".

13 13 Ref. Delår.bkg. 11 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet Til kapitalejerne i Jens Jensen Holding A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for perioden 1. januar juni 2014, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for koncernen 4. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU 5, og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. 4 Ved udformningen af dette eksempel på en erklæring om review af et delårsregnskab er det forudsat, at reviewet alene har omfattet delårsregnskabet i form af de nævnte bestanddele. Revisor skal dog i den forbindelse også gennemlæse ledelsesberetningen mv. med henblik på at overveje, om oplysninger heri i væsentligt omfang er i modstrid med delårsregnskabet og i givet fald, hvilke konsekvenser det skal have for erklæringen, jf. retningslinjerne i den danske revisionsstandard 2410 om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Det kan være aftalt mellem virksomheden og revisor, at revisor i erklæringen særskilt skal forholde sig til, hvorvidt oplysningerne i delårsrapportens ledelsesberetning er i overensstemmelse med delårsregnskabet. I givet fald skal der i erklæringen indarbejdes et særskilt afsnit, hvor revisor udtaler sig om hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med delårsregnskabet. 5 I eksemplet er der ved beskrivelse af referencerammen for delårsregnskabet ikke henvist til øvrige danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette skyldes, at der ikke i det danske regelsæt er yderligere krav til delårsregnskabers indhold end hvad der fremgår af IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber. De yderligere krav, der følger af delårsrapportbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen s regelsæt, vedrører bestanddele af delårsrapporten, der ikke er omfattet af det i eksemplet foretagne review, herunder resume og ledelsesberetning.

14 14 Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for perioden 1. januar juni 2014 ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Bykøbing, den 8. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Olesen statsautoriseret revisor Pia Petersen statsautoriseret revisor

15 15 Ref.: Delår.bkg. 9 RUA Ledelsesberetning 2. kvartal 2. kvartal År til dato År til dato Hele året t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) (2.743) Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver (EBITA) (1.805) Resultat af finansielle poster (4.126) (3.753) (5.878) (5.870) (9.182) Periodens resultat (2.852) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (4.312) Periodens resultat af ophørte aktiviteter (1.168) (2.169) Periodens resultat fordelt til moderselskabets aktionærer (3.330) Periodens totalindkomst (2.828) Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier (stk) Gennemsnitligt antal aktier, Udvandet (stk) Regnskabsrelaterede nøgletal Marginnøgletal Bruttomargin (%) 38,07 41,11 40,15 41,71 41,19 EBITA-margin (%) 2,60 (1,14) 7,12 6,55 6,73 Rentabilitetsnøgletal Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) - - 3,69 2,56 5,70 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) - - 3,68 2,55 5,67 Egenkapitalforrentning (%) - - 5,74 2,57 6,59 Finansielle riskonøgletal Finansiel gearing - - 1,65 1,71 1,70

16 16 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (kr.) 5,08 (2,34) 14,69 5,64 17,49 Udvandet EPS (kr.) 4,91 (2,28) 14,10 5,49 16,91 Indre værdi pr. aktie (kr.) ,11 226,88 238,44 Cash Flow pr. aktie (kr.) - - (15,03) 41,29 13,13

17 17 Ref. Delår.bkg. 9 Ledelsesberetning Koncernoversigt Jens Jensen Holding A/S, Bykøbing Elektronik Invest A/S, Bykøbing 100% A Plus Ltd, England 30% Jens Jensen Salg A/S, Bykøbing 100 % Jens Jensen Ltd., England 100 % Jensen Salg Inc., USA 90 % BEL Elektronik A/S, Handelsted 80 % Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S, Bykøbing 100% Aage Aagesen A/S, Handelsted 25% Hovedaktivitet Koncernens aktivitet består i produktion, salg og installation af elektroniske husholdningsartikler samt produktion og salg af elektroniske måleapparater og halvfabrikata til elektronikindustrien. Produktionen foregår i det danske datterselskab Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S samt det engelske datterselskab Jens Jensen Ltd. (UK), mens salget sker fra dattervirksomhederne Jens Jensen Salg A/S, Jens Jensen Ltd. (UK) og Jensen Salg Inc. (USA) samt via det associerede selskab Aage Aagesen A/S. Al udvikling foregår i Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S. Jens Jensen Holding A/S har i delårsperioden købt 80% af aktierne i virksomheden BEL Elektronik A/S, der tilhører segmentet elektroniske husholdningsartikler. Opkøbet er foretaget for at styrke dette segment, hvori der over de kommende år forventes en betydelig vækst. Derudover har Jens Jensen Holding A/S købt 30 % af aktierne i A Plus Ltd., der producerer elektroniske husholdningsartikler. Som led i tilpasningen af koncernens aktiviteter i overensstemmelse med strategiprojektet Fokus 2017 har koncernen 25. juni 2014 afhændet aktiviteten med produktion og salg af elektroniske måleapparater. Elektroniske måleapparater, som udgjorde et separat segment, er væsentligt forskellige fra koncernens øvrige fokusområder. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Realiseret Realiseret Realiseret 1. halvår 1. halvår hele t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat EBITA-margin (%) 7,1 6,6 6,7

18 18 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Koncernens overskud for første halvår 2014 blev på t.kr., hvilket er en forbedring på t.kr. i forhold til første halvår 2013, og t.kr. bedre end det budget for halvåret, der lå til grund for de i årsrapporten for 2013 oplyste forventninger til nettoomsætningen for regnskabsåret 2014 som helhed. Det forbedrede resultat i forhold til budgettet skyldes bl.a. en gunstig udvikling på det amerikanske marked, hvor omsætningen oversteg forventningerne med 10 %. Resultatet for første halvår 2013, og især andet kvartal 2013, var i særlig grad påvirket af en række opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af egne salgsorganisationer på en række nye markeder, særligt i Asien, samt gennemførelse af større markedsføringskampagner på såvel nye som etablerede markeder. De gennemførte tiltag har givet koncernen et solidt fodfæste på de nye markeder og bidraget til, at koncernens markedsandele på eksisterende markeder er øget. Det er disse tiltag, som har resulteret i en markant stigning i koncernens omsætning og resultat i 2. halvår 2013 og første halvår Periodens resultat samt totalindkomst er desuden positivt påvirket af væsentlig realiserede og urealiserede kursgevinster på koncernens investeringer i børsnoterede obligationer og aktier. Totalindkomsten for første halvår 2014 er desuden i særlig grad påvirket af opskrivning af koncernens ejendomme i Bykøbing med 6 mio. kr. efter skat i første kvartal Som omtalt i delårsrapporten for første kvartal 2014, kan stigningen i dagsværdien for ejendommene henføres til påbegyndelsen af motorvejsudbygningen til Bykøbing, samt Bykøbing kommunes vedtagelse af ny lokalplan for området omkring koncernens domicil. Koncernens nettoomsætning for første halvår 2014 blev t.kr., hvilket er en forøgelse på 51 % i forhold til samme periode sidste år. Nettoomsætningen for første halvår 2014 er endvidere 7 % bedre end det budgetterede resultat for perioden, hvilket hovedsageligt skyldes en større stigning i omsætningen end forventet på det amerikanske marked, samt købet af BEL Elektronik A/S. Den investerede kapital udgjorde t.kr. ved regnskabsperiodens udgang, hvilket svarer til en stigning på 9,6 % eller t.kr. i forhold til den investerede kapital pr. 31. december Stigningen kan hovedsageligt henføres til købet af virksomheden BEL Elektronik A/S, færdiggørelse af koncernens nye hovedsæde og udvidelse af produktionskapaciteten i Bykøbing, investering i 30% af aktierne i A Plus Ltd., samt forøgelse af arbejdskapitalen. Egenkapitalen er i regnskabsperioden steget med t.kr. til t.kr. Stigningen er sammensat af periodens resultat på t.kr. og værdireguleringer på netto t.kr., der er indregnet i anden totalindkomst. Derudover er der udbetalt t.kr. i udbytte til aktionærerne, samt foretaget øvrige kapitalbevægelser på t.kr. ifm. med køb af BEL Elektronik A/S samt salg af 10% af aktierne i Jensen Salg Inc. Pengestrømme fra driften i første halvår 2014 udgør (24.011) t.kr. mod t.kr. i den tilsvarende periode sidste år. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne udgør 862 t.kr. mod (37.054) t.kr i den tilsvarende periode sidste år. Pengestrømme vedrørende finansiering udgør t.kr. mod (6.349) t.kr. i den tilsvarende periode sidste år. De markante forskelle i koncernens pengestrømme i forhold til samme periode sidste år skyldes en række strukturelle ændringer i koncernens sammensætning og aktivitetsniveau. Den markante stigning i koncernens aktivitetsniveau har endnu ikke haft en positiv effekt på pengestrømme fra driften, idet de positive pengestrømme fra den øgede omsætning, mere end opvejes af stigningen i arbejdskapitalen.

19 19 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Det har således været af vital betydning for en succesfuld introduktion af koncernens produkter på nye markeder, samt opnåelse af optimal effekt af de gennemførte markedsføringskampagner, at koncernen, via lageropbygning, har været i stand til at garantere levering. Hertil kommer, at der på en række af de nye markeder er tradition for længere kredittider. Pengestrømme fra investeringsaktiviteterne dækker over markante investeringer i udvidelse af koncernens produktionskapacitet, via færdiggørelse af udbygningen af koncernens hovedsæde og produktionsfaciliteter i Bykøbing, 51 mio. kr., samt køb af henholdsvis dattervirksomheden BEL Elektronik A/S, 9 mio. kr., samt 30% af aktierne i det engelske selskab A Plus Ltd., 34 mio. kr. Salget af aktiviteten Elektroniske måleapparater har bidraget med 31 mio. kr. De store investeringer er finansieret dels via optagelse af nyt prioritetslån, 50 mio. kr., dels via salg af værdipapirer og kapitalandele, 33 mio. kr. Koncernen realiserede således i 2012 og første halvår af 2013 væsentlige positive pengestrømme, som blev placeret midlertidigt i letomsættelige børsnoterede værdipapirer. Fortsættende aktiviteter Koncernen har for de fortsættende aktiviteter elektroniske husholdningsartikler, halvfabrikata til elektronikindustrien og solenergi opnået en omsætningsfremgang på 51 % i forhold til samme periode sidste år, hvilket primært kan henføres til eksportmarkederne, hvor en stadig stigende andel af selskabets produkter afsættes, og opkøbet af virksomheden BEL Elektronik A/S inden for segmentet elektroniske husholdningsartikler. Omsætningen til USA er således steget med 44 % ligesom omsætning på nye markeder udenfor Europa og USA bidrager væsentligt til omsætningsvæksten. Koncernen har i 2. kvartal 2014 forøget salgsaktiviteten på det danske marked. Resultatet heraf forventes at vise sig i løbet af den resterende del af 2014 i form af øget nettoomsætning og driftsresultat. Delår.bkg. 9 Halvfabrikata til elektronikindustrien Halvfabrikata til elektronikindustrien omfatter produktion af halvfabrikata til industrielle kunder i elektronikbranchen. 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætningen inden for produktion og salg af halvfabrikata til elektronikindustrien er steget med 33 % fra t.kr. i første halvår 2013 til t.kr. i første halvår 2014, mens driftsresultatet er steget med 44%. Dette svarer til forventningerne. Det europæiske marked for halvfabrikata til elektronikindustrien er produktionsmæssigt i vækst grundet den øgede specialisering blandt producenterne. Markedet er dog præget af en stor prismæssig konkurrence, bl.a. som følge af øget konkurrence fra østeuropæiske lande samt Kina.

20 20 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Investeringer Der er i regnskabsperioden investeret t.kr. i færdigudvikling af en ny halvleder. De samlede udviklingsomkostninger vedrørende projektet udgør t.kr. Markedsføring af halvlederen blev påbegyndt i maj 2014, og koncernen har store forventninger til halvlederens salgspotentiale. Derudover er der anvendt t.kr. til udvikling af to hurtigere og mindre halvledere. Halvlederne forventes færdigudviklet i tredje kvartal Delår.bkg. 9 Elektroniske husholdningsartikler Elektroniske husholdningsartikler omfatter produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler til detailhandel. 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætningen inden for produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler er steget med 61% fra t.kr. i første halvår 2013 til t.kr. i første halvår 2014, og driftsresultatet er steget med 73%. Konkurrencen er i de seneste år skærpet væsentligt, men Jens Jensen-koncernen har en stærk position gennem det velkendte "BDK"-mærke, der hos kunderne forbindes med høj kvalitet og godt design. Den stærke position på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret, er bl.a. opnået via et godt samarbejde med de lokale agenter. Der har i 2013 med succes været gennemført større markedsføringskampagner i Danmark, Sverige, Norge og England, som har medvirket til erobring af yderligere markedsandele på disse markeder. Stigningen i omsætningen er dog især skabt ved introduktion af koncernens produkter på en række nye vækstmarkeder i Asien (Kina, Indien og Malaysia), Mellemøsten (Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar) samt Syd-/Mellemamerika (Brasilien og Mexico). Disse lande oplever en markant vækst, og en øget velstand hos deres befolkning, som resulterer i større efterspørgsel efter langvarige forbrugsgoder. Koncernen har, via etableringen af egne salgsorganisationer og gennemførelse af intensive salgskampagner, formået at erobre en betydelig markedsandel på disse markeder. Investeringer Jens Jensen Holding A/S har i regnskabsperioden købt den danske virksomhed BEL Elektronik A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler i high-end-segmentet. Købsvederlaget for virksomheden udgjorde t.kr., hvoraf goodwill udgjorde 467 t.kr. Opkøbet er strategisk begrundet og styrker Jens Jensen-koncernens position på det skandinaviske marked. Medarbejderne i BEL Elektronik A/S og Jens Jensen Ltd. vil i løbet af de kommende 4-6 måneder blive knyttet tættere sammen på en række vigtige områder. Effekten af opkøbet kan dog allerede afspejles i den stigende omsætning for perioden. Derudover har koncernen købt 30 % af aktierne i A Plus Ltd., der producerer elektroniske husholdningsartikler.

IAS 34 Delårsrapport 2013

IAS 34 Delårsrapport 2013 IAS 34 Delårsrapport 2013 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2013 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

IAS 34 Delårsrapport 2015

IAS 34 Delårsrapport 2015 IAS 34 Delårsrapport 2015 1 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2015 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

IAS 34 Delårsrapport 2016

IAS 34 Delårsrapport 2016 IAS 34 Delårsrapport 2016 1 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2016 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

IFRS Delårsrapport Delårsrapport 2017 Eksempelregnskab

IFRS Delårsrapport Delårsrapport 2017 Eksempelregnskab Delårsrapport Eksempelregnskab Marts 1 Deloitte Danmarks IFRS Centre of Excellence I Deloitte har vi eksperter med indgående kendskab til IFRS, og som med brancheindsigt forstår at stille netop de spørgsmål,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere