Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002"

Transkript

1 Årsregnskab Cand. Merc. Aud Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand 3. Aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være gunstige, eller 4. Ret over egenkapital i en anden virksomhed Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 2 Definition af finansielle forpligtelser Forpligtelser i form af: 1. Aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand eller 2. Aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være ugunstige. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 3 1

2 Markant ændring i forhold til Gl. regnskabslov Ny regnskabslov bygger på principperne i IAS 39: Financial Instruments; Recognition and Measurement. 4. og 7. EU-direktiv ændret pr. 1/ IAS 39 er langt mere detaljeret end RL og omfatter: Primære finansielle instrumenter: Tilgodehavender Gæld Værdipapirer Lån Afledte finansielle instrumenter: [Behandles mere indgående senere i undervisningen] Terminsforretninger Optioner Futures Swaps Mv. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 4 Måling af finansielle aktiver 1/2 36 Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. 37 Virksomheder skal efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, jf. dog stk. 2, samt de finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumenter, til dagsværdi. Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres på et velfungerende marked. Evt. Målt på enkelte bestanddele af aktivet, eller Kapitalværdi, eller Kostpris Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 5 Måling af finansielle aktiver 2/2 37, Stk. 2 Følgende skal dog efterfølgende indregnes til amortiseret kostpris: Udlån og tilgodehavender der hidrører fra virksomhedens egen aktivitet, i det omfang de ikke indgår som en handelsbeholdning Øvrige finansielle aktiver som beholdes til udløb Finansielle forpligtelser, bortset fra de der er nævnt i stk.1 37, Stk. 3 Bestemmelserne i Stk. 1 og 2. finder ikke anvendelse på: Kapitalandele i dattervirksomheder, fællesledede og associerede virksomheder Egne kapitalandele Andre finansielle instrumenter def. af E. & S. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 6 2

3 Amortiseret kostpris Definition: Amortiseret kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med 1. Fradrag af afdrag, 2. Tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb, og 3. Fradrag af nedskrivninger Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 7 Tidligere praksis vedr. kurstab Gl. RL 37 Når det beløb, der skal tilbagebetales for lån, er højere end det beløb, der modtages, kan forskelsbeløbet opføres under aktiver. Angives særskilt i balance eller noter Afskrives med et rimeligt beløb og senest på tidspunktet for lånets tilbagebetaling. Typisk indgik et kurstab sammen med fx. den bygning som lånet vedrørte!!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 8 Ny praksis vedr. kurstab pga. definition af amortiseret kostpris Ved låneoptagelsen skal kurstabet fratrækkes den nominelle gæld Kurstabet opfylder ikke definitionen på et aktiv, og der må derfor ikke ske en aktivering. Ved efterfølgende værdiansættelser af gælden skal afskrivningen af kurstabet tillægges gældsforpligtelsen Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 9 3

4 Dagsværdi Amortiseret kostpris Finansielt aktiv omfattet af de generelle regler? Ja Nej Særlige bestemmelser Ja Indgår i en handelsbeholdning, herunder alle afledte finansielle instrumenter? Dagsværdi Nej Nej Tilgodehavende eller udlån hidrørende fra virksomhedens egne aktiviteter? Nej Hensigt og mulighed for at holde til udløb? Ja Ja Amortiseret kostpris Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 10 Indregning i resultatopgørelsen 49 Stk. 1 I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes. Indtægter efter 37 (finansielle aktiver) og 38 (investeringsejendomme som hovedaktivitet) anses altid for indtjent. Følgende må dog ikke indregnes i resultatopgørelsen, men skal direkte på egenkapitalen (stk. 2, 3)):... Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden udelukkende benytter til at sikre værdien af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage eller påtage sig, og tilbageførsel af sådanne beløb... Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 11 Sikringstransaktioner 1/2 Sikringstransaktioner skal som noget nyt ved indgåelsen indregnes i balancen til kostpris Efterfølgende skal transaktionerne måles til dagsværdi Alle værdireguleringer skal indgå i resultatopgørelsen, dog For at sikre symmetri mellem behandlingen af det sikrede og sikringstransaktionen skal virkningen af sikring af fremtidige pengestrømme direkte i egenkapitalen Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 12 4

5 Sikringstransaktioner 2/2 50 Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt sikret af andre aktiver og forpligtelser, kan uanset forbudet mod modregning i 13, modregnes med indtægter og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne. RV 15 er ajourført, så den er i overensstemmelse med RL!!! Den er dog meget mere detaljeret!!!!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 13 Finansielle anlægsaktiver 1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3. Kapitalandele i associerede virksomheder 4. Tilgodehavender hos associerede virksomheder 5. Andre værdipapirer og kapitalandele 6. Andre tilgodehavender 7. Egne aktier eller anparter 8. Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 14 Kapitalandele i B-virksomheder 36 Ved første indregning til kostpris 41 Opskrivning til dagsværdi m. reservation på bunden reserve mv. [teoretisk!!!] 42 Nedskrivning til genindvindingsværdi 84 Om brug af indre værdis metode må anvendes Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 15 5

6 Indre værdis metode 84 1/3 Vedrører værdiansættelse af aktier i både dattervirksomheder og associerede virksomheder Det er et krav, at metoden anvendes i C og D-selskaber Bestemmelserne om koncernregnskaber skal anvendes ( 119 og 120): Indregning og måling efter ensartede metoder Evt. nyt regnskab skal udarbejdes Eliminering af poster som var det én virksomhed: Tilgodehavender og forpligtelser Indtægter og omkostninger Gevinster og tab, hvis transaktionen ikke er sket på normale markedsvilkår Evt. særligt regnskab ved forskudt regnskabsår ( 116) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 16 Indre værdis metode 84 2/3 Kapitalandele skal i balancen indregnes til virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi = egenkapitalen De underliggende virksomheder skal anvende samme regnskabspraksis som den indregnende virksomhed Er den underliggende virksomhed selv et moderselskab anvendes koncernregnskabet Der skal ske løbende op- og nedskrivning med de underliggende virksomheders resultat og evt. egenkapitalreguleringer Der skal indregnes forholdsmæssigt i forhold til kapitalandel Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 17 Indre værdis metode 84 3/3 Nettoopskrivningen (indregnet resultat + egenkapitalregulering forventet udloddet udbytte) skal reserveres på egenkapitalposten: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Nettonedskrivning skal fradrages i en positiv reserve, men kan ikke indgå med et negativt beløb! Reservationen er øremærket til den konkrete underliggende virksomhed!! Påhviler der en udskudt skatteforpligtelse på opskrivningen, skal denne føres under Hensatte forpligtelser Opløsning af reserven kan ske ved: Realisation af kapitalandelen Tilbageførsel pga. ændret regnskabsmæssig skøn Hvis dattervirksomheder skal udeholdes fra KR jf. 114, da kostprisansættelse! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 18 6

7 Indre værdis metode 85 Resultatandele, der hidrører fra dattervirksomheder henholdsvis associerede virksomheder, der måles til indre værdi, jf. 84 skal indregnes som særskilte poster i resultatopgørelsen med: Forventet udloddet udbytte Forventet andel af resultat der ikke udloddes Ingen indregning af stigninger i indre værdi, der skyldes opskrivninger i den underliggende virksomhed Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 19 Egne aktier i A/S-lovens 48 Max mod vederlag erhverve 10 % af aktiekapitalen Bemyndigelse på generalforsamlingen - max gældende 18 måneder Bemyndigelsen skal omfatte mængde og pris for mulig erhvervelse Kun frie reserver må anvendes til købet Efter fradrag af egne aktier skal aktiekapitalen stadig overstige kr Omfatter også døtres erhvervelse af aktier i M Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 20 Egne aktier i ApS.-lovens 51 Et ApS. må ikke tegne, erhverve eller besidde anparter i selskabet selv eller anparter eller aktier i moderselskab til dette. Må dog erhverves til opfyldelse af en lovbestemt indløsningspligt. Sådanne egne anparter skal afhændes så snart det kan ske uden tab og senest 3 år efter erhvervelsen. Ellers skal kapitalen nedskrives og anparterne annuleres Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 21 7

8 Egne aktier eller anparter i RL 35 Udgangspunktet er indregning uden værdi. På trods af definitionen af aktiver, kan egne kapitalandele indregnes i balancen til kostpris, hvis: Der overføres et tilsvarende beløb fra frie reserver til posten Reserve for egne kapitalandele Reserven kan kun bruges, hvis egne kapitalandele: Realiseres eller annuleres Nedskrives til lavere genindvindinsværdi eller nettorealisationsværdi Ikke længere indregnes med værdi Egne kapitalandele må ikke opskrives!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 22 Egne aktier eller anparter i RL 76 Der skal i noterne oplyses om: Antal og pålydende værdi af beholdning med angivelse af procentandel Antal og pålydende værdi med angivelse af procentandel af kapitalandele, der er erhvervet/afhændet i regnskabsåret Størrelsen af den samlede købssum eller/og salgssum Årsagen til årets erhvervelse af kapitalandele Tilsvarende oplysninger skal gives om kapitalandele erhvervet til sikkerhed Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 23 Egne aktier eller anparter i RV 19 Egne kapitalandele skal indregnes og præsenteres i årsregnskabet som en egenkapitalbevægelse (6) Vederlag modtaget i forbindelse med afhændelse af egne kapitalandele indregnes og præsenteres som en egenkapitalbevægelse (10) Den del af årets skat, der kan henføres til bevægelser på egenkapitalen vedr. egne kapitalandele, indregnes direkte på egenkapitalen (11) Detaljerede noteoplysninger stort set svarende til RL (12 15) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 24 8

9 Finansielle omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Krav på indbetaling af virksomhedskapital Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Egne kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 25 Omsætningstilgodehavender 26 Tilgodehavender under omsætningsaktiver, der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb, anses som langfristede. De skal klassificeres særskilt for hver arabertalspost, medmindre tilsvarende oplysninger gives i noterne. 26 Stk. 2 Forudbetalinger fra kunder kan på en synlig måde modregnes inden for aktivposten Varebeholdninger henholdsvis posten Igangværende arbejder for fremmed regning, i det omfang forudbetalingerne vedrører de pågældende poster. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 26 Periodeafgrænsningsposter 27 Omkostninger, der er afholdt senest på balancedagen, men som vedrører det efterfølgende år, skal klassificeres som periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver. Indtægter, der vedrører regnskabsåret, men som først forfalder til betaling efter balancedagen, skal klassificeres som tilgodehavender. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 27 9

10 Omsætningsværdipapirer mv. Behandles ikke forskelligt fra anlægsværdipapirer modsat den gamle RL!!! Der kan kun forventes optaget kapitalandele i tilknyttede virksomheder, når andelene er realiseret inden offentliggørelse af årsregnskabet!! Hvad omfatter Likvide beholdninger?? Nogle bankindeståender kan være så bundne, at de ikke er umiddelbart likvide!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 28 10

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt

Læs mere