årets gang i tivoli indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årets gang i tivoli indhold"

Transkript

1 årsrapport 2012

2 tivoli årsrapport 2012 årets gang i tivoli Tivoli-Garden er et af Tivolis mest kendte ikoner indhold 3 Formandens beretning 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 8 Tivolis bestyrelse og ledelse 12 Årets gang i Tivoli 32 Regnskabsberetning 33 Planer for Tivolis fremtid 34 Samfundsansvar 36 Aktionærinformation 38 Redegørelse om virksomhedsledelse 40 Regnskab 45 Noter 62 Tivolis sponsorer 63 Kolofon 2

3 formandens beretning formandens beretning Tivoli kan se tilbage på et godt år. På trods af sommervejret, der igen var koldt og vådt, opnåede Tivoli det bedste besøgstal siden 2007 med gæster; blandt andet takket være en længere efterårssæson. Årets resultat på 41,7 mio.kr. betragtes som tilfredsstillende, da der er tale om en opjustering i forhold til de forventninger, Selskabet oprindeligt meldte ud. Årets resultat er positivt påvirket med ca. 12 mio.kr. ved rørende en vunden afgiftssag for Virksomheden var igen på Top 5 over Danmarks Bedste Arbejdspladser (som nr. 4), hvilket under streger sammenhængen mellem medarbejdertrivsel og økonomisk resultat. Tivoli er et af de få ord i det danske sprog, som både er en mærkevare og en generisk betegnelse: Tivoli med stort T er forlystelsesparken midt i København, mens ordet skrevet med lille t er en samling af spilleboder og kørende forlystelser, omrejsende eller på en fast adresse: et tivoli. Det vidner selvfølgelig om Tivolis position i samfundet, men det har også sine udfordringer både at være et brand og en betegnelse. I løbet af de seneste 20 år er der globalt kommet en støt stigende opmærksomhed på at beskytte sit varemærke, hvad enten man sælger modetøj, fastfood, læskedrikke, computere eller noget helt syvende. Tivoli har også haft øget fokus på området. Dels for at beskytte Tivoli-navnet mod upassende brug, dels fordi navnet brandet er vores mest værdifulde aktiv. Når en sponsor indgår aftale med Tivoli, er det blandt andet på grund af brandet. I det forløbne år har Tivolis navn eller brand været i søgelyset på flere måder. Sø- og Handelsretten afgav kendelse i Tivolis favør i forbindelse med uretmæssig brug af navnet til en stoleserie (sagen er anket af modparten). En række mindre sager er ordnet i mindelighed således, at der enten er indgået licens aftale eller Tivolis navn er fjernet fra produktet. Tivoli-navnet er også i søgelyset, når det gælder samfundsansvar, herunder en ansvarlig og ordentlig adfærd over for alle interessenter, om det er medarbejdere, gæster, myndigheder, naboer eller befolkningen i al almindelighed. Tivolis CSR-rapport fortæller netop om opnåede resultater på de udvalgte områder, som CSRpolitikken dækker. Men der er også mere uhåndgribelige områder, hvor Tivolis renommé angribes. I 2012 blev Tivoli både viklet ind i debatter om rygning og amning, og den nye sponsor Kopenhagen Fur, gav anledning til mange henvendelser fra dyrevelfærdsforkæmpere. Kravene til Tivolis ordentlighed har måske ikke ændret sig. Men hastigheden, som informationer spredes med på de sociale medier, stiller nye krav til Tivoli om at kunne agere og gå i dialog med omverdenen for at forklare virksomhedens bevæggrunde. Både det økonomiske resultat og Tivoli-navnets værdi skyldes i høj grad det koncept og den kvalitet som præger forlystelseshaven. Det er den unikke og høje standard, som gælder her, der udgør byggestenene i brandet Tivoli. Det er derfor på sin plads at bringe en tak til de mange medarbejdere, som også i 2012 gjorde det muligt at videreføre 200-års fødselsaren Georg Carstensens ide om at anlægge Tivoli i København. Jørgen Tandrup Bestyrelsesformand 3

4 tivoli årsrapport 2012 Hoved- og nøgletal 2012 i hovedtræk Tivoli blev i 2012 besøgt af gæster i sommersæsonen, af gæster under Halloween og af gæster under Jul i Tivoli. Det samlede besøgstal blev således i 2012 mod i 2011, svarende til en fremgang på 2%. Selskabets omsætning blev 708,3 mio.kr. mod 673,9 mio.kr. i Resultat før skat blev et overskud på 41,7 mio.kr. mod 33,5 mio.kr. i Årets resultat er i overensstemmelse med den senest udmeldte fondsbørsmeddelelse af 17. januar 2013, på et resultat før skat i størrelsesordenen 40 mio.kr. Forventninger til 2013 Vejret og andre udefrakommende begivenheder kan have en stor indflydelse på Tivolis forretning og dermed udviklingen i årets resultat. For 2013 forventes en omsætning på niveau med 2012, dvs. omkring 700 mio.kr. Det forventes, at Selskabet vil opnå et overskud før skat i niveauet mio.kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet begivenheder af væsentlig karakter efter regnskabsårets udløb. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes et udbytte for regnskabsåret på 25% af årets resultat efter skat svarende til 7,8 mio.kr. 4

5 Hoved- og nøgletal mio.kr (12 mdr.) 2011 (12 mdr.) 2010 (12 mdr.) 2009 (12 mdr.) 2008 (12 mdr. urevideret) 2008 (9 mdr.) Fem års hovedtal Omsætning inkl. forpagtere og lejere 1.034, ,3 973,1 948, ,2 951,8 Omsætning 708,3 673,9 622,2 622,4 602,2 569,3 Nettoomsætning 663,2 645,2 580,5 574,8 552,4 531,0 Omkostninger før af- og nedskrivninger 582,3 564,9 538,5 528,5 507,4 434,6 Resultat før af- og nedskrivninger 126,0 109,0 83,7 93,9 94,8 134,7 Af- og nedskrivninger 78,8 68,2 66,2 61,9 57,2 44,4 Resultat af primær drift (EBIT) 47,2 40,8 17,5 32,0 37,2 90,3 Finansielle poster, netto -5,5-7,3-8,3-11,0-15,5-12,9 Resultat før skat 41,7 33,5 9,2 21,0 21,7 77,4 Årets resultat 31,4 24,5 6,0 15,7 15,6 56,5 Årets totalindkomst 29,4 17,5 4,3 15,9 8,9 49,8 Langfristede aktiver 874,3 864,2 864,8 872,4 825,9 825,9 Kortfristede aktiver 112,0 92,6 77,3 68,1 72,2 72,2 Aktiver i alt 986,3 956,8 942,1 940,5 898,1 898,1 Aktiekapital 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 Egenkapital 627,7 604,4 588,4 588,0 580,5 580,5 Langfristede forpligtelser 101,9 99,9 100,4 109,2 110,6 110,6 Kortfristede forpligtelser 256,7 252,5 253,3 243,3 207,0 207,0 Investeret kapital 807,2 768,7 798,3 795,7 757,9 757,9 Investering i materielle aktiver 84,9 67,2 67,1 63,8-68,3 Pengestrøm fra driftsaktivitet 95,8 117,0 58,0 72,7 96,5 153,8 Pengestrøm til investeringsaktivitet -88,9-67,2-58,3-62,7-126,5-73,8 Heraf til investering i materielle aktiver -84,5-67,2-58,3-63,8-123,1-68,3 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4,9-47,0 2,4-19,5 45,3-60,7 Pengestrøm i alt 2,0 2,8 2,1-9,5 15,3 19,3 Fem års nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) 7% 6% 3% 6% 7% 17% Soliditetsgrad 64% 63% 62% 63% 65% 65% Egenkapitalens forrentning 5,0% 4,1% 1,0% 2,7% 2,7% 10,1% Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS), kr. 54,9 42,9 10,5 27,5 27,3 98,8 Udbytte pr. 100 kr. aktie, kr. 13,70 10,67 2,62 6,87-14,76 Børskurs, ultimo, kr Antal medarbejdere

6 tivoli årsrapport 2012 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Tivoli A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og Selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse København, den 21. marts 2013 Direktion Lars Liebst Adm. direktør Claus Dyhr økonomidirektør Bestyrelse Jørgen Tandrup Mads Lebech Ulla Brockenhuus-Schack Formand Næstformand Tommy Pedersen John Høegh Berthelsen Maria Fergadis 6

7 påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Tivoli A/S Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Tivoli A/S for regnskabsåret 1. januar-31. december 2012, s , der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter herunder, anvendt regnskabspraksis, for Selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Torben Jensen Statsautoriseret revisor 7

8 tivoli årsrapport 2012 Tivolis bestyrelse og ledelse Jørgen Tandrup Født i 1947 Cand. merc. Formand for bestyrelsen i Indtrådt i bestyrelsen i 2000, afhængig. Genvalgt til bestyrelsen i Valgperiode udløber i Bestyrelsesformand for Syskon A/S, Fritz Hansen A/S, Skandinavisk Holding A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S samt Fonden til Markedsføring af Danmark. Næstformand i bestyrelsen for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab. Bestyrelsesmedlem i Augustinus Fonden. Kontaktdetaljer Scandinavian Tobacco Group A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg. Særlige kompetencer Ledelseserfaring fra en lang række danske samt internationale selskaber. Erfaring inden for Business-to- Consumer med produktion, salg samt branding som tidl. adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Erhvervspolitisk erfaring som tidligere formand for Erhvervspolitisk Udvalg i Dansk Industri. Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 20 Salg af Tivoli-aktier i 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i 2012: 0 Mads Lebech Født i 1967 Cand. jur. Næstformand for bestyrelsen i Indtrådt i bestyrelsen 2010, uafhængig. Genvalgt til bestyrelsen i Valgperiode udløber Adm. direktør for Industriens Fond. Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board samt Turismens Vækstråd. Næstformand for By & Havn. Bestyrelsesmedlem i bl.a. KAB, Copenhagen Malmö Port og Frederiksbergfonden. Kontaktdetaljer Industriens Fond, Esplanaden 34A, 1263 København K. Særlige kompetencer Bestyrelseserfaring fra bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity samt en lang række bestyrelser inden for bl.a. energi, affaldshåndtering og transport. Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens Udviklingsråd, KLs løn- og personaleudvalg og næstformand for Det Konservative Folkeparti. Strategiudvikling, organisationsop bygning og økonomistyring. Turismefremme og Hovedstadens udvikling. Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 1 Salg af Tivoli-aktier i 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i 2012: 0 Tommy Pedersen Født i 1949 HD i regnskabsvæsen samt i organisation og strategisk planlægning. Indtrådt i bestyrelsen i 2000, afhængig. Genvalgt til bestyrelsen i Valgperiode udløber i Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab samt Augustinus Fonden. Bestyrelsesformand for Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S, Rungsted Sundpark A/S samt Skodsborg Sundpark A/S. Næstformand for Jeudan A/S, i Løvenholmfonden, Peter Bodum A/S samt Bodum Holding a.g. Schweiz. Bestyrelsesmedlem i Nykredit Forsikring A/S, Pharmacosmos Holding A/S med datterselskab, Skandinavisk Holding A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S samt S.G. Finance A/S Oslo. Kontaktdetaljer Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, Amaliegade 47, 1256 København K. Særlige kompetencer Ledelseserfaring fra en lang række danske samt internationale selskaber. Bank samt finans som adm. direktør for Augustinus Fonden samt tidl. bankdirektør for Bikuben Girobank A/S. Ejendomsudvikling samt administration som bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S. Erfaring inden for Business-to- Consumer med produktion, salg samt branding som bestyrelsesmedlem for Bodum A/S, Royal Unibrew A/S samt Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 14 Salg af Tivoli-aktier i 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i 2012: 0 8

9 tivolis bestyrelse og ledelse Ulla Brockenhuus-Schack Født i 1961 MBA, Columbia Business School N.Y. Indtrådt i bestyrelsen i 2009, uafhængig. Genvalgt til bestyrelsen i Valgperiode udløber i Managing partner i SEED Capital Denmark K/S. Adm. direktør i DTU Symbion Innovation A/S. Medlem af bestyrelsen for Alkalon A/S, Amminex A/S, Observe Medical Aps, WDI Invest, Oticon Fonden, DVCA samt Mary Fonden. Kontaktdetaljer SEED Capital Denmark, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby. Særlige kompetencer Oplevelsesøkonomien som medstifter af Media Invest, tidligere bestyrelsesformand for IO Interactive A/S samt ledende medarbejder i Egmont-gruppen. Forretningsstrategi, forretningsudvikling samt innovation som managing partner i SEED Capital Denmark K/S samt tidligere managementkonsulent hos McKinsey & Co Inc. Økonomistyring, regnskabsvæsen samt revision som managing partner i SEED Capital Denmark samt managing director i DTU Symbion Innovation A/S. Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 10 Salg af Tivoli-aktier i 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i 2012: 0 John Høegh Berthelsen Født i 1969 Arrangementskoordinator. Indtrådt i bestyrelsen i Valgt af Selskabets medarbejdere. Genvalgt i Valgperiode udløber i Kontaktdetaljer Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Særlige kompetencer Gæsteservice samt salg i forhold til forretningssegmentet. Koordinering af større firmaarrangementer. Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 0 Salg af Tivoli-aktier i 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i 2012: 0 Maria Fergadis Født i 1979 Afdelingschef. Indtrådt i bestyrelsen i Valgt af Selskabets medarbejdere. Valgperiode udløber i Kontaktdetaljer Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Særlige kompetencer Gæsteservice samt udvikling af nye koncepter i Tivoli. Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 0 Salg af Tivoli-aktier i 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i 2012: 0 9

10 tivoli årsrapport 2012 Direktion Chefgruppe Adm. direktør Lars Liebst Født i 1956 Tiltrådt som adm. direktør i Bestyrelsesformand for TV2 DANMARK A/S, Industriens Almene Arbejdsgiverforening. Medlem af DI s Hovedbestyrelse. Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 15 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2012: 0 Økonomidirektør Claus Dyhr Født i 1967 Tiltrådt som økonomidirektør i Bestyrelsesmedlem Autohuset Glostrup A/S Bestyrelsesmedlem Kronborg Auto A/S Aktiebeholdning Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2012: 10 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2012: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2012: 0 Underdirektør, Marketing Dorthe W. Barsøe Født Udnævnt Underdirektør, Haven Nickolas Bjerg (Fratrådt ) Født Udnævnt Underdirektør, Tivoli High End Christophe Delabarre Født Udnævnt Underdirektør, Salg Frans Fossing Født Udnævnt Underdirektør, Kommunikation & Underholdning Stine Lolk Født Udnævnt Underdirektør, Tivoli Ejendom Finn Sture Madsen (Fratrådt ) Født Udnævnt Underdirektør, Drift & Udvikling Mogens C. Ramsløv Født Udnævnt Underdirektør, Tivoli High End René Jasper Thomsen (Fratrådt ) Født Udnævnt

11 Tivolis bestyrelse og ledelse Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier, politikker m.v. Orientering fra direktionen til bestyrelsen sker systematisk ved møder samt ved skriftlig og mundtlig rapportering. Rapporteringen omfatter bl.a. forhold vedrørende den økonomiske stilling, lønsomhed, udvikling og forhold af relevans for omverdenen. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og efter behov. I 2012 blev afholdt seks bestyrelsesmøder. Afholdte bestyrelsesmøder i marts april maj august november december 2012 Planlagte bestyrelsesmøder i marts april maj august november 2013 Bestyrelsen modtager løbende skriftlig orientering om Selskabets drift og stilling samt risici på væsentlige områder. Bestyrelsen træffer ud over beslutninger vedrørende betydende driftsforhold blandt andet beslutninger om kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, væsentlige politikker og revisionsforhold. Bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender årligt forretningsordenen for direktionen og fastlægger herunder krav til den rapportering, der tilgår bestyrelsen og til kommunikationen i øvrigt mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med direktionen blandt andet tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og i dennes fravær næstformandens specifikke opgaver er fastlagt i forretningsordenen. Bestyrelsen evaluerer årligt bestyrelsens og direktionens arbejde, resultater og sammensætning. Samtidig evalueres samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen vurderer årligt, hvorvidt der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Desuden fastlægger bestyrelsen årligt sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde og den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med Selskabet. 11

12 tivoli årsrapport gæster årskort 12

13 årets gang i tivoli årets gang i Der har været intens aktivitet på Tivolis scener både indendørs og udendørs, og forretningsområdet Spil er kommet online med åbningen af tivolicasino.dk. Det har med andre ord været et kultur- og underholdningsår. Allerede i februar var der premiere på årets første egenproduktion (i samarbejde med The One and Only Company), Grease, og siden er det gået slag i slag med musik, ballet og teater i Koncertsalen og Glassalen. Kombinationen af gæstespil, egne nyopsætninger og andre arrangørers forestillinger har medført en betydeligt bedre kapacitetsudnyttelse af salene end året før. I alt har mennesker set en produktion i Tivoli i Koncerter og forestillinger på Tivolis scener udgør en vigtig del af Tivolis koncept. Også her blev aktivitetsniveauet hævet væsentligt med indførelsen af Musikugen, der gav hver ugedag sin egen underholdningsprofil. Tivolis gæsteprofil i 2012 afspejler det kulturelle fokus med en kraftig vækst i målgruppen, vi kalder de kulturelle, som primært besøger Tivoli for at opleve en forestilling: Væksten i kulturelle gæster modsvares af et fald i besøg fra målgruppen Teens, som i Tivolis undersøgelser er defineret som unge på besøg sammen med jævnaldrende for at prøve forlystelser (der kan med andre ord godt være årige i de andre målgrupper, fx hvis det er en familietur). Da det er en del af Tivolis koncept at være for alle, er det hermed også illustreret, hvorfor nogle år er spiseår, og andre kultureller forlystelsesår. Det er netop for at Tivoli kan forblive relevant i alle målgrupper. Antallet af udenlandske turister blandt Tivolis gæster er i langsom fremgang igen. Siden den globale, økonomiske krise indtraf, har Tivoli deltaget aktivt i at styrke turismen i København og Danmark i samarbejde med turistorganisationerne og andre store interessenter. En god dialog er i gang og forskellige markedsføringstiltag er sat i værk, mens store greb som for eksempel fuld momsafløftning på overnatninger og restaurantbesøg fortsat lader vente på sig. Disse tiltag er afgørende for, at dansk turisme får samme rammevilkår som det øvrige Europa. GÆSTEprofil Segmenter Sommer sommer % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Børnefamilier Teens De kulturelle Livsnyderne Vennerne Business Ingen af disse 13

14 tivoli årsrapport 2012 Sommersæsonen DMI gjorde 2012-vejret op med disse ord: Lidt koldere år med overskud af nedbør og lille underskud af sol i forhold til perioden Anden solrigeste vinter og koldeste sommer siden Et køligt forår har den fordel, at haven præsenterer sig smukt. Blomsterne holder længere, og Tivolis gæster når også at opleve de tidlige vækster, der ellers er visnet ned før sæsonen begynder de år, hvor det er varmt i vejret. Men derudover er koldt sommervejr ikke det bedste for Tivoli. Det er når solen varmer, at Tivoli for alvor folder sig ud for gæsterne. Så slænger man sig på Plænen, så spiser man mormormad på Brdr. Prices terrasse, så svinger man en ekstra tur i Himmelskibet og så ringer man til vennerne og går til Fredagsrock. Vi blander forretning og fornøjelse Erhvervsklubben vokser, og flere nye sponsorer er kommet til i Samtidig styrkes samarbejdet med det professionelle rejsemarked og flere og flere holder møder og fester i Tivoli. For de fleste betyder Tivoli underholdning og fornøjelser og desuden kvalitet og traditioner. Det er en god kombination i mange professionelle sammenhænge, og Tivolis Salgsafdeling arbejder specifikt med at skabe kontakt mellem virksomheder og Tivoli. Inden for det professionelle rejsemarked har der gennem nogle år været fokus på krydstogtsgæster, og området er blevet styrket i 2012 gennem opkvalificering af turistguider og specielle Tivolipakker med fokus på Havens herlighedsværdier. Tivoli Erhvervsklub er tilbage på fuld styrke efter nogle års tilbagegang som følge af den generelle krise. I 2012 var der 162 medlemsvirksomheder, som mødtes til foredrag, networking og Tivoli-oplevelser. Sponsorporteføljen er vokset, og tæller nu også en vinpartner, en belysningspartner, en bilpartner og en sponsor for Jul i Tivoli foruden de etablerede samarbejder med blandt andre Tivolis klimapartner og hovedsponsoren for Fredagsrock. En samlet fortegnelse findes på årsrapportens sidste side. Mere musik i Haven 14 Musikugen blev indført ved sommersæsonens begyndelse som en ny måde at tænke underholdningen i Haven på. For at Tivoli kan bibeholde en stærk, musikalsk profil var det nødvendigt at række ud til flere musikgenrer end swingmusikken og det lettere klassiske repertoire, som Tivolis Bigband og Promenadeorkestret står for. Med Musikugen blev der plads til både verdensmusikken (MundoMandag), den elektroniske musik (KarmaOnsdag), den eksperimenterende jazz (TorsdagsSelskabet) og de førnævnte genrer (LørdagsSwing og TirsdagsTimen) foruden Fredagsrocken og den hyggelige FamilieSøndag med alle Tivolis ikoner (Rasmus Klump, Pjerrot etc.). Samtidig med, at hver ugedag fik sin klare musikalske identitet, blev Musikugen også bredt ud til hele sæsonen. Man kunne altså danse til Tivolis Bigband hver lørdag fra april til september og lege sanglege med Rasmus Klump og Ole Kibsgaards band hver søndag i sommersæsonens 24 uger. KarmaOnsdag led under en del dårligt vejr og der var kun få onsdage, hvor konceptet blev fuldt udfoldet med hyggelig lounge-stemning omkring DJ en på Plænens græsareal. Til gengæld bød MundoMandagene på mange musikalske godbidder i stilarter så forskellige som kletzmer, balkanpunk og reggae. TorsdagsSelskabet flød over af spilleglæde, når fire trommeslagere på skift inviterede musikalske venner på scenen.

15 årets gang i tivoli Tivoli er et populært navn Sommerstemning med græs på Plænen Populært navn Mange produkter og services vil gerne læne sig op ad Tivolis gode navn, men Tivoli vil gerne selv have lov at vælge, hvem der får privilegiet. Tivoli har styrket sin indsats for at beskytte varemærket Tivoli. En række krænkelser er konstateret de seneste år, hvor firmaer har brugt Tivolis navn eller motivverden til produkter og services uden at have indgået aftale med Tivoli om det. I 2012 er der indgået licensaftaler inden for mad, bøger, brugskunst og legetøj. En portugisisk hotelkæde har måttet afstå fra at varemærkeregistrere deres navn (Tivoli Hotels & Resorts) med baggrund i Tivoli Danmarks rettigheder. De fleste sager er opstået uden forsæt og afgøres i mindelighed, men det sker, at det er nødvendigt at gå rettens vej, og det er under alle omstændigheder helt nødvendigt at have opmærksomhed på området, både for at beskytte navnet og for at kunne bruge det kommercielt som en del af forretningen. Derfor har Tivoli nu opdateret og udviklet sin IPR-strategi (Intellectual Propety Rights) blandt andet med retningslinjer for, hvordan medier, samarbejdspartnere, leverandører og andre kan bruge Tivolis navn, logo og motivverden. LørdagsSwing med Tivolis Bigband og dans på Plænen Musik i flere genrer i

16 tivoli årsrapport 2012 Freja Loeb ved Fredagsrock Festival Rockpjerrot anno 2012 Fredagsrockens fødekæde Fredagsrock er en del af Musikugen og et indarbejdet koncept, som fortsat er populært. Knap gæster har været til en koncert i 2012, og Fredagsrock er stadig et vigtigt incitament i årskortsalget. Den danske sommer var ikke med Fredagsrocken i I gennemsnit faldt der 3,7 mm regn per koncert mod 2,4 mm i 2011, hvilket gør året til det mest regnfulde rent koncertmæssigt i fire år. Sæsonens koncerter illustrerede til fulde, hvordan fødekæden fungerer i musikbranchen. Ved Fredagsrock Festival havde en række kunstnere, som endnu ikke er slået stort igennem, mulighed for at vise talentet frem foran Tivolis Fredagsrockpublikum. De lidt mere etablerede navne optrådte ved dobbeltkoncerter, hvor aftenen med I Got You on Tape og Who Made Who blev en kunstnerisk helstøbt oplevelse. Med Wafandes og Kakas dobbeltkoncert introduceredes den nye dancehall-genre i Tivoli. I den anden ende, som det meget etablerede navn, optrådte Kim Larsen i Tivoli igen efter mange års pause, og det var en fornøjelse at se hvordan børn, unge og voksne kunne mødes om Lune Larsens musik. Sæsonen blev rundet af med rapperne i Malk de Koijn, som gjorde koncerten i Tivoli til deres sidste under det navn. Publikum i flere generationer til koncert med Kim Larsen, Fredagsrock gæster til fredagsrock i

17 Årets gang i tivoli Trin og toner på Tivolis scener Summer Lovin, Sonny Boy og Revelations er blot tre nedslag i det brede udvalg af forestillinger, Glassalen og Tivolis Koncertsal har præsenteret i Tivolis samarbejde med The One and Only Company fortsatte i 2012 med først Grease i Koncertsalen og derefter Den Eneste Ene i Glassalen. Anna David og Sonny Fredie-Petersen som Sandy og Danny blev godt bakket up af Silas Holst som Kenickie, Julie Steincke som Rizzo og Joey Moe som Sonny for nu blot at nævne nogle af de mange medvirkende i Grease, som begejstrede publikum i en grad så fem ekstra forestillinger blev sat i salg. I Den Eneste Ene kæmpede Nikolai Kopernikus som Niller for at skabe et liv for sig selv og adoptivdatteren Mgala bakket op af gode råd fra Robert Hansen som vennen Knud. Mia Lyhne og Kaya Brüel deltes om rollen som Sus, og i de øvrige roller sås blandt andre Christiane Schaumburg-Müller (Stella), Linda P (Mulle) og Jimmi Colding (Sonny) så de to forestillinger. Glassalen Live er navnet på en koncertrække i Glassalen med kunstnere, som i princippet kunne optræde til Fredagsrock, men som gerne vil vise en anden side af deres talent på det intime spillested, som Glassalen er. Koncerterne med Medina i akustiske arrangementer blev hurtigt udsolgt, ligesom også Outlandish hurtigt kunne melde alt optaget. Blandt de 12 koncertnavne var også Big Fat Snake, Rasmus Nøhr og Rugsted/Kreutzfeldt. Glassalen dannede i foråret rammen om endnu en omgang løjer fra Linie 3, lige som de tilbagevendende gæster Eventyrteatret også har været med til at skabe aktivitet i Haven. De crazy påfund fra London Toast Theatre havde titlen Hitchcock-Up. Forestillingen spillede frem til midten af januar og tiltrak tusindevis af gæster og millioner af grin. Alvin Ailey American Dance Theater besøgte Tivoli for 13. gang og gav otte udsolgte forestillinger i Koncertsalen. Besøget var det første under kompagniets nye chef, Robert Battle, som havde sammensat et repertoire til Tivoli, der både viste den afholdte klassiker Revelations og nyere værker, som overrasker og betager, herunder nogle af Battles egne koreografier. Gæstespillet gav også mulighed for det danske publikum for at se Ghrai DeVore danse. DeVore modtog i 2011 Dronning Ingrids Hæderslegat. Alvin Ailey American Dance Theater i Robert Battles The Hunt Outlandish på scenen, Glassalen Live Photo Christopher Duggan Ensemblet i nummeret Hand Jive, Grease 17

18 tivoli årsrapport 2012 En rigtig Tivoli-ballet Nøddeknækkeren var årets sidste store egenproduktion med premiere i Koncertsalen den 22. november. Tanken var at skabe en rigtig Tivoli-ballet for hele familien. I Tivoli er Nøddeknækkerens handling flyttet til København. Blandt gæsterne juleaften er både H. C. Andersen, August Bournonville og Tivolis direktør, Bernhard Olsen. Alle har gaver med til Clara, der om aftenen drømmer sig ind i Tivoli, hvor ballettens 2. akt udspiller sig. Ensemblet talte 35 dansere fra hele verden samt ikke mindre en 49 børn, der delte forestillingerne imellem sig. Peter Bo Bendixens koreografi rummede et par små hilsener til tidligere koreografers versioner, men bød ellers på en overflod af indslag fra den romantiske pas de deux mellem Clara og Soldaten, over de hvirvlende snefnug til en blomstervals i fire årstider. En spansk dans blev der også plads til, danset og koreograferet af Selene Muñoz. Dronningens scenebilleder skiftede fra detaljerig biedermeierstue til Københavns tårne dækket af sne, videre til stjernehimmel, Tivolis indgangsportal til slut Haven med grønt løv og kulørte lampions, præcis som i gamle dage. De mere end 100 kostumer, som blev syet på Royal Opera House Covent Garden i London, strålede i hele farvepaletten. Propre dragter med tornure, fejende blomsterkjoler, flotte soldateruniformer, nuttede mus og pikante snefnug afløste hinanden i hastigt tempo til Tjaikovskijs stemningsfulde musik og publikums store fornøjelse. Omkring gæster nåede at se Nøddeknækkeren, som genopsættes i Hendes Majestæt Dronningen overværede premieren i sin egenskab af forestillingens scenograf. På scenen modtog Dronningen og ensemblet publikums begejstrede klapsalver. HKH Prinsgemalen, HKH Prinsesse Benedikte og HM Dronning Anne-Marie var blandt premieregæsterne. Clara og Soldaten i intim pas de deux mens Pjerrot og Lygtebørnene kigger på 18

19 årets gang i tivoli Kostumetilpasninger i juni kostumer blev syet til nøddeknækkeren gæster så nøddeknækkeren Tivoli-direktør Bernhard Olsen, balletmester Bournonville og H.C. Andersen er alle med i Nøddeknækkeren 19

20 tivoli årsrapport 2012 Høj kvalitet og bredt favntag Tivoli Festival er nu ubestridt Nordens længste festival for klassisk musik, med kunstnerisk kvalitet i højsædet og en bredde, der både omfatter verdensstjerner og unge friske talenter. Blandt de mange højdepunkter i den forløbne sommers 83 koncerter kan især fremhæves koncerterne med pianisterne Ingrid Fliter, András Schiff, Rafał Blechacz, Marianna Shirinyan, Daniil Trifonov, Joseph Moog, Jens Elvekjær og Jean-Efflam Bavouzet, violinisten Julia Fischer og Hagen Kvartetten. Sopranen Inger Dam-Jensen og barytonen Bo Skovhus gjorde sammen Tivolis Fødselsdagskoncert til en helt særlig operette-oplevelse. Tenorerne Joseph Calleja, James Valenti og Charles Castronovo bør nævnes sammen med amerikanske Lawrence Brownlee, der lagde koncertsalen for sine fødder, i partiet som Nadir i koncertopførelsen af Bizets opera Perlefiskerne. Måske det absolutte højdepunkt i 2012-festivalen. Hertil kom en lang række dirigenter, der alle uden undtagelse var imponerede over Tivolis Symfoniorkesters standard og positive arbejdsånd, og som vi i flere tilfælde nu har skabt tætte bånd til; Alexander Polianischko, Yves Abel, Rinaldo Alessandrini, Giordano Bellincampi, Fabio Biondi, Krill Karabits, Lawrence Foster og Vasilij Petrenko for blot at nævne de vigtigste. Vores fortsatte samarbejde med både Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og flere andre vigtige uddannelsesinstitutioner rundt om i verden gjorde det endnu en gang muligt at præsentere også morgendagens musikere ved en lang række koncerter sommeren igennem. I den sideløbende koncertrække, Con Amore, får landets bedste amatørensembler og de helt unge spirende musiktalenter mulighed for at udfolde sig i de perfekte rammer i landets bedst og smukkest beliggende koncertsal. Alt i alt en koncertsommer med bredde og kvalitet og med masser af glade gæster i Koncertsalen. Martin Åkerwall dirigerer Tivolis Symfoniorkester Tivolis Symfoniorkester spiller H.C. Lumbye på Plænen 20

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indhold. 5 Formandens beretning. 6 Hoved- og nøgletal. 8 påtegninger. 10 tivolis bestyrelse og ledelse. 14 Årets gang i Tivoli. 26 regnskabsberetning

Indhold. 5 Formandens beretning. 6 Hoved- og nøgletal. 8 påtegninger. 10 tivolis bestyrelse og ledelse. 14 Årets gang i Tivoli. 26 regnskabsberetning Årsrapport 2011 Indhold 5 Formandens beretning 6 Hoved- og nøgletal 8 påtegninger 10 tivolis bestyrelse og ledelse 14 Årets gang i Tivoli 26 regnskabsberetning 28 planer for Tivolis fremtid 30 tivolis

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere