Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave cvr.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19"

Transkript

1 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr

2 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Købstædernes almindelige Brandforsikring, gensidig samt DiBa Forsikring, gensidig. Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 Selskabets formål er at drive enhver form for skadesforsikringsvirksomhed. Selskabet kan herudover drive virksomhed, der må anses for accessorisk til selskabets forsikringsvirksomhed, eller drive anden virksomhed, der i øvrigt er tilladt efter lovgivningen. 3 Medlemmer af selskabet er dets forsikringstagere. Medlemskabet begynder med forsikringens ikrafttræden og ophører med forsikringens ophør. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel i selskabets formue. De i selskabet indtegnede forsikringer placeres i kredse ud fra medlemmets folkeregisteradresse, for juridiske personer ud fra den juridiske persons hjemsted. Forsikringstagere, der har folkeregisteradresse, respektive hjemsted, uden for de valgkredse, der fremgår af nærværende vedtægt, henføres til 35. kreds. 4 Rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til forsikringsforholdet, fastsættes i forsikringsvilkårene. KAPITEL II. Selskabets ledelse 5 Selskabets medlemmer vælger en delegeretforsamling. Selskabet ledes af en af delegeretforsamlingen valgt bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen valgt direktion. 6 Delegeretforsamlingen består af 35 medlemmer. Der vælges en delegeret i hver af selskabets valgkredse, jf. 27.

3 7 Valgbar som delegeret er enhver, der efter 11 har stemmeret til valget af medlemmer af delegeretforsamlingen, som har folkeregisteradresse i valgkredsen, som er myndig, har rådighed over sit bo og ikke er fyldt 70 år. For valgbarhed som delegeret for kreds 33, 34 og 35 stilles der ingen bopælskrav. Valgbar for juridiske personer er en af vedkommende inden valget udpeget person, der i øvrigt opfylder de personlige betingelser for valg. Enhver, der er knyttet til eller virker for en konkurrerende forsikringsvirksomhed, kan ikke vælges som delegeret. Enhver med tillidshverv eller ansættelsesforhold i eller arbejdsforpligtelser påtaget over for selskabet eller de med selskabet koncernforbundne selskaber, kan ikke vælges som delegeret. 8 Hvervet som delegeret ophører, når vedkommende ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne. For delegerede valgt som udpegede af juridiske personer ophører hvervet som delegeret tillige, såfremt den juridiske person ophører med at have forsikringer indtegnet i selskabet. Delegeretforsamlingens medlemmer kan ikke fungere ud over den første ordinære generalforsamling efter medlemmets fyldte 70 år. 9 Valg af delegerede foretages i december måned og gælder for 4 år regnet fra førstkommende 1. januar. Valg af en delegeret foretages ved, at direktionen inden udgangen af oktober måned i året før valgperiodens udløb i de i valgkredsen mest udbredte dagblade indrykker meddelelse om det forestående valg. Det er en forudsætning for anmeldelse af kandidatur, at kandidaten til direktionen indsender en af mindst 10 af valgkredsens medlemmer underskrevet anmeldelse af kandidatur. Meddelelsen optages endvidere på selskabets hjemmeside. For opstilling til genvalg er anmeldelse ikke nødvendig. Opstilles kun en kandidat betragtes denne som valgt uden valg. Opstilles ingen kandidat vælger bestyrelsen en delegeret blandt valgkredsens valgbare medlemmer. Opstilles flere kandidater afholdes egentligt valg. Valget bekendtgøres senest den 15. november i de samme dagblade, i hvilke indkaldelse af kandidater blev bekendtgjort, samt på selskabets hjemmeside. Efter optælling af stemmesedler opgør direktionen valgets resultat. Står stemmerne lige, afgøres valget ved lodtrækning af direktionen. Materialet forelægges sluttelig bestyrelsen til endelig godkendelse og afgørelse af tvivlsspørgsmål. Valgets resultat offentliggøres i de samme dagblade, i hvilke valget blev bekendtgjort samt på

4 selskabets hjemmeside. Klage over et afholdt valg indgives til direktionen senest 14 dage efter offentliggørelsen af valgets resultat. 10 Bliver hvervet som delegeret for en valgkreds ledigt inden for en valgperiode, foretages der suppleringsvalg for den resterende del af perioden. Suppleringsvalg foretages, hvis ledigheden indtræder før den 1. oktober, i december måned samme år, og ellers i december måned i det følgende år. Bestyrelsen kan udpege et i valgkredsen valgbart medlem af selskabet til at fungere som delegeret, såfremt den valgte delegerede i en kreds midlertidigt er ude af stand til at varetage de forretninger, der påhviler ham. Det samme gælder ved ledighed i hvervet for tiden, indtil nyt valg har fundet sted. 11 Stemmeberettiget til valget af medlemmer af delegeretforsamlingen er ethvert medlem, der senest den 1. januar i året for valget har indtegnet mindst en forsikring i selskabet og som fortsat har forsikring i selskabet på afstemningstidspunktet. For juridiske personer udøves stemmeretten af en af vedkommende udpeget person. Stemmeretten udøves i den valgkreds, hvortil det pågældende medlems forsikring(er) er knyttet. Hvert medlem har én stemme. Medlemmer, der i samlet ordinær årspræmie betaler mere end minimumspræmien for bygningsbrandforsikring af et parcelhus, har yderligere en stemme, hver gang præmien overstiger det dobbelte af minimumspræmien. Intet medlem kan have mere end ti stemmer. 12 Generalforsamlingen, der består af de delegerede, har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Generalforsamlinger afholdes i København, medmindre delegeretforsamlingen bestemmer andet. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling elektronisk eller ved brev til de delegerede. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker fra bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. Endvidere offentliggøres indkaldelsen samtidig på selskabets hjemmeside samt i mindst 2 landsdækkende dagblade. I indkaldelsen skal være angivet hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Dagsorden og fremsatte forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab fremlægges til gennemsyn for selskabets medlemmer på selskabets hovedkontor 8 dage inden generalforsamlingen. Medlemmer af selskabet har adgang til generalforsamlingen og til at tage ordet dér, såfremt der ved selskabets hovedkontor senest 5 dage før mødet er modtaget skriftlig anmeldelse om deres deltagelse. Alene de delegerede har stemmeret.

5 Forslag, der af delegeretforsamlingens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt selskabet inden den 15. marts i det pågældende år. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for medlemmerne på selskabets hovedkontor. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal, når det begæres af en revisor, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af mindst 25 % af delegeretforsamlingens medlemmer, indkaldes inden 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. 13 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Direktionens forelæggelse af årsregnskab omfattende resultatopgørelse og selskabets balance og noter med dertil hørende årsberetning og revisionspåtegning. 3. Beslutning om anvendelse af overskuddet eller dækning af tab for det forløbne år. 4. Valg af formand eller næstformand. 5. Valg af indtil fire øvrige medlemmer af bestyrelsen. 6. Valg af revision. 14 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af de delegerede er til stede. Generalforsamlingens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kan kun foretages efter bestyrelsens indstilling og kun med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er så mange, som angivet i stk. 1, ikke til stede, men er to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes senest en måned efter indkaldelsen. Denne generalforsamling kan da med mindst samme majoritet godkende forslaget om vedtægtsændringer eller opløsning af selskabet, uden hensyn til hvor mange delegerede, der er mødt. 15 Delegeretforsamlingens formand og næstformand vælges af og blandt delegeretforsamlingens medlemmer. Valget er gældende for en toårig periode, således at formanden vælges i lige år, og

6 næstformanden vælges i ulige år. Valgperioden udløber ved den ordinære generalforsamling, som afholdes to år efter valget. 16 Delegeretforsamlingen vedtager selv sin forretningsorden. 17 Imellem generalforsamlingerne varetager de delegerede hver i sin kreds på bedst mulig måde selskabets interesser. De afgiver efter begæring udtalelser til bestyrelsen og direktionen i sager, hvor kendskab til stedlige forhold er af betydning. 18 Bestyrelsen består af delegeretforsamlingens formand og næstformand, der tillige er formand og næstformand for bestyrelsen samt indtil fire af og blandt delegeretforsamlingen valgte medlemmer samt sådanne medlemmer, som vælges eller udpeges i henhold til særlig lovhjemmel. Medlemmerne vælges for en toårig periode, således at halvdelen vælges i lige år, og halvdelen vælges i ulige år. Valgperioden udløber ved den ordinære generalforsamling, som afholdes to år efter valget. Når der opstår ledighed blandt delegeretforsamlingens formand, næstformand eller et af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer påhviler det bestyrelsens medlemmer at foranledige valg af en ny formand eller næstformand eller, såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, at udskyde valg af et nyt medlem til førstkommende ordinære generalforsamling. Nyvalgte medlemmer fungerer i den tid, for hvilken det afgåede medlem er valgt. 19 Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt og i øvrigt, for så vidt sagerne ikke kan afgøres ved skriftlig behandling, så ofte, som det måtte findes nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, af direktionen eller en revisor kan forlange bestyrelsen indkaldt. Bestyrelsens medlemmer indkaldes ved brev eller . Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Vederlag til delegeretforsamlingens og bestyrelsens medlemmer fastsættes af delegeretforsamlingen. 20

7 Direktionen, der består af mindst 1 og højst 3 medlemmer, har den daglige ledelse af selskabets anliggender og repræsenterer dette over for de forsikrede og andre, der står i kontraktforhold til selskabet. Direktionens medlemmer ansættes og afskediges af bestyrelsen. Direktionen har ret til at overvære bestyrelsens og delegeretforsamlingens møder og stille forslag. 21 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand og et medlem af direktionen i forening eller af to medlemmer af direktionen i forening eller af bestyrelsens formand eller et medlem af direktionen i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele andre ansatte personer kollektiv prokura i selskabet. KAPITEL III. Regnskab 22 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 23 Senest 3 uger inden den ordinære generalforsamling forelægges årsregnskabet med revisorernes bemærkninger bestyrelsen til godkendelse. Årsregnskabet revideres af mindst det antal revisorer, som til enhver tid foreskrives af loven. Mindst en revisor skal være statsautoriseret. Revisionen vælges af delegeretforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 24 Selskabets formue består af en grundfond på 50 mio. kr. samt reserver, hvortil selskabets øvrige formue henlægges. Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue. Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på betryggende og til fremme af selskabets virksomhed tjenlig måde. Midlerne skal i øvrigt være anbragt i overensstemmelse med lovgivningens regler. I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvorledes der

8 skal forholdes med selskabets midler. Kapitel IV. Overgangsregler for valg af delegerede 25 De to delegerede, teknisk direktør Niels Erik Smith og advokat Ole Wagner, der fra og med den 1. januar 2007 begge skal henføres til 16. kreds fortsætter uændret, således at teknisk direktør Niels Erik Smith repræsenterer 17. kreds. Denne overgangsordning ophører, når en eller begge de delegerede måtte udtræde af delegeretforsamlingen. Selskabet er inddelt i valgkredse som følger: 26 Kreds Kommune 1. Helsingør Fredensborg Gribskov Helsingør Hørsholm 2. Hillerød Allerød Egedal Frederikssund Halsnæs Hillerød 3. Roskilde Greve Køge Lejre Roskilde Solrød 4. Holbæk Holbæk Odsherred 5. Ringsted Kalundborg Ringsted Sorø 6. Slagelse Slagelse Kreds Kommune 7. Næstved Faxe Næstved

9 Stevns 8. Nykøbing Falster Guldborgsund Vordingborg 9. Lolland Lolland 10. Bornholm Bornholm 11. Svendborg Kerteminde Langeland Nyborg Svendborg Ærø 12. Odense Odense 13. Faaborg Assens Nordfyns Faaborg - Midtfyn Middelfart 14. Frederikshavn Frederikshavn Læsø 15. Hjørring Brønderslev Hjørring Jammerbugt 16. Aalborg Aalborg 17. Hobro Mariagerfjord Rebild Vesthimmerlands 18. Nykøbing Mors Morsø Skive Thisted 19. Holstebro Holstebro Lemvig Struer 20. Viborg Viborg Kreds Kommune 21. Randers Favrskov Randers

10 22. Ebeltoft Norddjurs Syddjurs 23. Herning Herning Ikast Brande Ringkøbing - Skjern 24. Silkeborg Odder Silkeborg Skanderborg 25. Århus Samsø Århus 26. Varde Billund Varde Vejen 27. Vejle Fredericia Vejle 28. Horsens Hedensted Horsens 29. Esbjerg Esbjerg Fanø 30. Kolding Kolding 31. Haderslev Haderslev Tønder 32. Sønderborg Aabenraa Sønderborg 33. Storkøbenhavn - nord Ballerup Furesø Gentofte Gladsaxe Herlev Lyngby-Taarbæk Rudersdal Kreds Kommune 34. Storkøbenhavn - syd Albertslund Brøndby

11 Dragør Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Tårnby Vallensbæk 35. København og Frederiksberg Frederiksberg København

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S

NærBrand Forsikring G/S VEDTÆGTER for NærBrand Forsikring G/S CVR. NR. 17 34 25 17 Side 1 af9 Selskabets navn og område 1. 1.1. Selskabets navn er "NærBrand Forsikring G/S" og som bifirmanavne er registreret: NÆR-BRAND Forsikring

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere