ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer"

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2002 Cirkulære af 8. november 2004 Perst. nr PKAT nr. J.nr /51-11

2 Indholdsfortegnelse Cirkulære I. Bemærkninger til organisationsaftalen for ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste...3 Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 II. Bemærkninger til aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste...7 Organisationsaftale 1. Dækningsområde Ansættelse Lønsystem Basisløn Tillæg Lønregulering Indgåelse og opsigelse af lokale aftaler Pension Allerede ansattes overgang til basislønsystemet Ansatte med højeste arbejdstid Ansatte uden højeste arbejdstid Deltidsansættelse Ikrafttræden og opsigelse...15 Aftale 1. Aftalens område Lønsystemet Pension Allerede ansattes overgang til basislønsystemet Ikrafttræden og opsigelse...18 Bilag 1. Forhandlingssystemet

3 Cirkulære om organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer I. Bemærkninger til organisationsaftalen for ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste Generelle bemærkninger Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har den 8. november 2004 indgået medfølgende organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste. Organisationsaftalen udgør sammen med LC/OC-fællesoverenskomsten (perst. nr ) det samlede overenskomstgrundlag. Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2002, men enkelte bestemmelser træder først i kraft på et senere tidspunkt. Ikrafttrædelsestidspunkter efter 1. april 2002 vil være angivet i den pågældende bestemmelse. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1. Dækningsområdet Organisationsaftalen omfatter ernærings- og husholdningsøkonomer i statslige styrelser, institutioner mv., jf. nærmere 1, stk. 1-3 om institutioner og personkreds. Den omfatter ikke tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension, jf. i øvrigt 1, stk. 4 i fællesoverenskomsten. Reglerne om uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom blev ændret i 2002, jf. bekendtgørelse nr. 112 af 1. marts 2002 om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed. I medfør af den nævnte bekendtgørelse er følgende regler blevet ophævet: bekendtgørelse nr. 771 af 22. august 1996 om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, bekendtgørelse nr. 314 af 21. maj 1987 om optagelse og uddannelse af kliniske diætister på specialkursus i husholdning ved Århus Universitet 3

4 cirkulære nr. 103 af 21. juni 1978 om uddannelse af økonomaer. Parterne er enige om, at de ændrede regler ikke indebærer en ændring af organisationsaftalens dækningsområde. Til 4. Basisløn Den konkrete løngruppeindplacering af nyoprettede stillinger aftales mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten (efter bemyndigelse fra organisationen). Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, indgås aftale mellem institutionen og organisationen (Formidlerne foreningen af viden om husholdning, ernæring og sundhed, tidligere Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen, EHF). I tilfælde af uenighed følges de almindelige fagretlige regler for behandling af fortolkningstvister, dvs. mægling og voldgift. I de nye lønsystemer er de hidtil centralt fastlagte lønforløb i et vist omfang erstattet af en lokal løndannelse. Det er dog parternes hensigt, at medarbejdernes løn som hidtil udvikles i takt med den enkeltes faglige udvikling. Det er således forudsat at basislønningerne suppleres med en lokal tillægsdannelse. Til 5. Tillæg Det aftales lokalt, om tillæggene skal ydes i form af varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kvalifikationstillæg til enkeltpersoner kan, når konkrete omstændigheder begrunder det, aftales som midlertidige tillæg. Funktionstillæg er knyttet til udførelsen af bestemte arbejdsopgaver og forudsætter derfor, at den ansatte udfører den nævnte funktion. Tillægget vil derfor pr. definition være midlertidigt, hvis det relaterer sig til en tidsbegrænset opgave, f.eks. et bestemt projekt, men kan også være varigt, hvis den tillægsgivende funktion er en integreret del af selve stillingsindholdet. Der kan lokalt aftales engangsvederlag, fx som honorering af en særlig indsats. Lønsystemet indeholder mulighed for at indgå forhåndsaftaler, hvor kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt med henblik på automatisk lønudmøntning på det tidspunkt, hvor en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier. I forbindelse med indgåelse af aftale om resultatbaseret lønordning henvises til bemærkningerne i fællesoverenskomsten samt i lønjusteringsaftalen. 4

5 Til 7. Indgåelse og opsigelse af lokale aftaler, jf. bilag 1 Et væsentligt element i de nye og decentralt orienterede lønsystemer er, at den lokale lønfastsættelse integreres i den lokale personalepolitik. Det er derfor en forudsætning, at der er den fornødne aftalekompetence til stede på det lokale niveau. På denne baggrund delegerer aftalens parter kompetence efter nedenstående retningslinier: a) Finansministeriet bemyndiger de enkelte ministerier til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Finansministeriet forudsætter endvidere, at ministerierne mv. videredelegere denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen ved den pågældende institution mv., kan indgås af den lokale ledelse. b) Lærernes Centralorganisation bemyndiger Formidlerne, tidligere Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen, til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Lærernes Centralorganisation forudsætter endvidere at Formidlerne videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen på den pågældende institution mv. kan indgås af den lokale tillidsrepræsentant. I de tilfælde, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, indgås aftale mellem institution og Formidlerne. Det er parternes overordnede hensigt, at forhandlingerne skal finde sted og aftalerne indgås på parallelle niveauer. Parterne er således enige om, at ved forhandlinger på den enkelte arbejdsplads bør aftaler indgås mellem den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant. Den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter for ministeriet mv., henholdsvis (central)organisationen. Ad stk. 7 Ved opsigelse af aftale om kvalifikationstillæg, bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, med mindre andet aftales. Ved opsigelse af aftale om funktionstillæg, gives der meddelelse til den enkelte ansatte om aftalens opsigelse, og at tillægget bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, med mindre andet aftales. 5

6 Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelse af den pågældende funktion. Hvis den funktion, som ligger til grund for tillægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, fx hvor funktionstillægget kan sidestilles med udnævnelse i en ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet. Midlertidige tillæg bortfalder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat om tidsbegrænsningen. Til 8. Pension De 15,79 pct. - henholdsvis 17,0 pct. fra 1. april 2003 skal beregnes direkte af basislønnen inkl. eventuelle tillæg, eller af den pensionsgivende løn for ansatte der aflønnes efter skalatrinssystemet. Ansættelsesmyndigheden afholder den samlede udgift til pensionsbidrag, hvoraf 1/3 fortsat anses for medarbejderens egetbidrag. Midlertidige tillæg der aftales efter 1. april 2002 er altid pensionsgivende. Midlertidige tillæg, der er aftalt før 1. april 2002 og som ikke er pensionsgivende, videreføres uændret indtil deres udløb. Til 9. Allerede ansattes overgang til basislønsystemet Med virkning fra 1. april 2003 overføres alle ansatte til det nye basislønsystem. Indplaceringen på det nye lønsystem sker efter reglerne i 9. Den konkrete løngruppeindplacering (jf. 9, stk. 2) aftales mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten (efter bemyndigelse fra organisationen). Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, indgås aftale mellem institutionen og organisationen (Formidlerne, tidligere Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen). I tilfælde af uenighed følges de almindelige fagretlige regler for behandling af fortolkningstvister, dvs. mægling og voldgift. 9, stk. 3, indeholder nærmere regler om beregning af et personligt, pensionsgivende tillæg til udligning af en eventuel lønnedgang ved indplaceringen i det nye lønsystem. Tillægget beregnes på grundlag af lønniveauerne ultimo marts Der foretages således ikke modregning af stigningen i basislønningerne pr. 1. april Tillægget ydes som et kvalifikationstillæg, jf. 5, stk. 2, med mindre det aftales som funktionstillæg, jf. 5 stk. 1. Til 10 og 11. Ansatte med og uden højeste arbejdstid Stillinger omfattet af løngruppe 1 ( og tidligere aflønning i lønforløbet skalatrin 22, 24, 26, 28, 30 og 32) vil som udgangspunkt være omfattet af 10. Stillinger i 6

7 løngruppe 2 og 3 (og tidligere lønforløb svarende til lønramme 24 og derover) vil som udgangspunkt være omfattet af 11. II. Bemærkninger til aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste Til 3. Pension 1 Ad stk. 1-3 Efter 3, stk. 1, indplaceres tjenestemænd i pensionsmæssig henseende i det lønrammeforløb, der var gældende forud for overgangen til det nye lønsystem. Dette skyggeforløb lægges til grund for pensionsberegningen. Som led i implementeringen af det nye lønsystem bør de lokale parter på grundlag af gældende klassificeringsaftaler udarbejde en oversigt over den hidtidige klassificering af de stillinger, der omfattes af det nye lønsystem. Personlige klassificeringer markeres med *). Hvis der i forbindelse med lønændringer indgås aftale om pensionsmæssig indplacering i højere lønramme, jf. 3, stk. 3, revideres oversigten i overensstemmelse hermed. Ved oprettelse af nye/genbesættelse af ledige tjenestemandsstillinger skal der tilsvarende af hensyn til fastlæggelsen af den pensionsmæssige status - indgås aftale om den bagvedliggende klassificering i det hidtidige lønsystem. Oversigten ajourføres i overensstemmelse hermed. Ad stk. 5 Kompetencen til som et supplement til tjenestemandspensionsordningen at aftale pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg i det nye lønsystem er delegeret til de lokale aftaleparter. I forbindelse med eventuelle overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af midlertidige tillæg til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed 1 Der vil snarest blive udsendt cirkulære om aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer, jf. cirkulære af 21. april 2004 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer (Perst. nr ). 7

8 forbundne administrationsomkostninger specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg kan være relativt store i forhold til pensionsbidragsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt. Det samlede pensionsbidrag udgør 15,79 (17,0 pct. pr. 1. april 2003). Organisationsaftalens 8 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår pensionsbidragets beregning og sammensætning. Tillægsbeløbet justeres således ikke for egetbidraget. Pensionsbidrag kan kun aftales for så vidt angår varige og midlertidige tillæg, og der kan ikke aftales pensionsbidrag af det personlige tillæg efter aftalens 9, stk. 3. Til 4. Allerede ansattes overgang til basislønsystemet For så vidt angår allerede ansattes overgang til basislønsystemet henvises til bemærkningerne til organisationsaftalens 9. Dette cirkulære har virkning fra 1. april Samtidig ophæves cirkulære af 6. juni 2000 (Perst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 8. november 2004 P.M.V. E.B. Carsten Holm 8

9 Organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste Denne organisationsaftale udgør sammen med fællesoverenskomsten mellem LC/OC og Finansministeriet det samlede overenskomstgrundlag. 1. Dækningsområde Institutioner Organisationsaftalen omfatter staten. Endvidere omfattes selvejende institutioner, som parterne aftaler at henføre til organisationsaftalen. Personkreds Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter personer, der har gennemgået uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom, og som ansættes til varetagelse af opgaver, hvor uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom er relevant i forhold til stillingens indhold. Stk. 3. Organisationsaftalen omfatter ikke ansatte i egentlige lærerstillinger, medmindre andet aftales mellem parterne. 2. Ansættelse Ansættelse efter denne organisationsaftale sker på månedsløn. 3. Lønsystem Lønsystemet består af en basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt eventuelt resultatløn. 4. Basisløn Løngruppe 1 omfatter alle stillinger, der ikke henføres til løngruppe 2 eller 3, jf. stk. 2 og 3. Den ansatte indplaceres i nedenstående basislønforløb i forhold til sin lønanciennitet. 9

10 Basisløntrin Basisløn årlig kr. Til : fra : De enkelte løntrin er 1-årige. Stk. 2. Løngruppe 2 omfatter stillinger, der indebærer varetagelse af - specialistfunktioner eller - selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på betydende områder, der forudsætter betydelig erfaring og viden eller - selvstændig kompetence i afgørelser og betydeligt ansvar. Til : fra : Basislønnen udgør årligt: kr kr Stk. 3. Løngruppe 3 omfatter stillinger, der indebærer varetagelse af - specialistfunktioner på højt niveau eller - selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på væsentlige områder, der forudsætter meget stor erfaring og viden eller - selvstændig kompetence i afgørelser og betydeligt ansvar, som omfatter ledelsesbeføjelser. Til : fra : Basislønnen udgør årligt: kr kr Stk. 4. Alle basislønninger er angivet i grundbeløb 1. oktober Tillæg Der kan lokalt aftales funktionstillæg for varetagelse af særlige funktioner. Stk. 2. Tilsvarende kan der lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. 10

11 Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og stk. 2 kan aftales som varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag, idet dog kvalifikationstillæg som hovedregel ydes i form af varige tillæg Stk. 4. Der kan lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger (resultatløn) i henhold til fællesoverenskomstens og lønjusteringsaftalens bestemmelser. 6. Lønregulering Basislønnen og lokalt aftalte funktionstillæg samt eventuelt udligningstillæg i henhold til 9, stk. 5, reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales. 7. Indgåelse og opsigelse af lokale aftaler Lokale aftaler forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil. Stk. 2. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Stk. 3. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger skal finde sted mindst én gang om året, hvis en af parterne begærer det. Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom. Stk. 4. Ved uenighed om forslag til lønændringer, som ikke kan løses på lokalt niveau, kan forhandlingerne, hvis en af parterne ønsker det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende ministerium og Formidlerne. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Stk. 5. Ved fortsat uenighed kan forhandlingerne, hvis en af parterne ønsker det, videreføres mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Hvis der heller ikke mellem disse parter kan opnås enighed, kan sagen ikke videreføres. 11

12 Stk. 6. Brud på og fortolkning af lokale aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler. Stk. 7. Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale, eller kan ændres ved enighed mellem parterne. 8. Pension Der indbetales et pensionsbidrag på 15,79 procent, hvoraf ansættelsesmyndighedens andel udgør 2/3 og den ansattes andel 1/3. Pr. 1. april 2003 forhøjes pensionsbidraget til 17,0 pct. Pensionsbidraget beregnes af følgende pensionsgivende løndele: lønnen på det pågældende basisløntrin, jf. 4 varige tillæg i henhold til 5 midlertidige tillæg i henhold til 5 eventuelt personligt tillæg i henhold til 9, stk. 5. Stk. 2. For medarbejdere, der indtil 31. marts 2003 bevarer den hidtidige aflønning efter skalatrinsystemet, beregnes pensionsbidraget af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin. Stk. 3. Styrelsen indbetaler pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S. Stk. 4. For medarbejdere, der var ansat før 1. maj 2000, og som havde etableret pensionsordning i PFA-pension, skal pensionsindbetalingen fortsat ske hertil uanset bestemmelsen i 8, stk Allerede ansattes overgang til basislønsystemet Allerede ansatte, der pr. 31.marts 2003 ikke er overgået til det nye lønsystem, overgår pr. 1. april 2003 til det nye lønsystem således, at den faste løn ved overgangen til det nye lønsystem mindst skal svare til lønnen forud for overgangen. Stk. 2. Ansatte, der overgår til basislønsystemet, indplaceres i løngrupperne på grundlag af en vurdering af indholdet i den enkelte stilling. 12

13 Ansatte, hvis stilling henføres til løngruppe I, indplaceres på grundlag af den hidtidige samlede faste løn inkl. eventuelt lokallønstillæg, men ekskl. midlertidige tillæg. Indplaceringen sker herefter på nærmeste højere løntrin i basislønskalaen i løngruppe I. Ansatte, der overgår til basislønsystemet, oppebærer herudover eventuelle nye tillæg, som i forbindelse med overgangen måtte blive aftalt efter 5. Stk. 3. Hvis den samlede faste løn ved indplacering i det nye lønsystem, er lavere end den hidtidige samlede, faste løn, ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. Forhøjelserne af basislønningerne pr. 1. april 2003 modregnes ikke i det personlige tillæg. Tillægget ydes som et lokalt, pensionsgivende kvalifikationstillæg i henhold til 5 stk. 2 eller eventuelt, hvis der er lokal enighed herom - som et lokalt, pensionsgivende funktionstillæg i henhold til 5 stk.1. I den hidtidige samlede faste løn indgår skalalønnen samt eventuelle varige tillæg, som ikke videreføres i det nye lønsystem (ekskl. rådigheds- og merarbejdstillæg mv.), herunder tillæg ydet af lokallønspuljer. Stk. 4. Det personlige tillæg bortfalder i forbindelse med stillingsskift. Hvis stillingsskiftet skyldes ressortomlægning eller anden uansøgt forflyttelse, opretholdes tillægget dog. Stk. 5. Ansatte, der ved overgangen til det nye lønsystem ikke oppebærer slutløn i det hidtidige forløb, sikres et tillæg / en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Tillægget / tillægsforhøjelsen ydes dog kun, i det omfang der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin. Tillægget ydes som et lokalt, pensionsgivende kvalifikationstillæg i henhold til 5 stk. 2 eller eventuelt, hvis der er lokal enighed herom som et lokalt, pensionsgivende funktionstillæg i henhold til 5 stk.1. 13

14 Stk. 6. En ansat, som fratræder sin stilling efter at være overgået til det nye lønsystem med indplacering i løngruppe 1, jf. stk. 2, vil ved genindtræden i statstjenesten blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med samme oprykningsdato. Hertil lægges yderligere anciennitet, som måtte være optjent i den mellemliggende periode. Stk. 7. En ansat, som er fratrådt sin stilling uden at være overgået til det nye lønsystem pr. 1. april 2003, vil ved genindtræden i statstjenesten i løngruppe 1 blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, som ligger nærmest over det løntrin på den tidligere lønskala, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med oprykning til næste løntrin 1 år efter genansættelsen. Hertil lægges yderligere anciennitet, som måtte være optjent i den mellemliggende periode. 10. Ansatte med højeste arbejdstid Arbejdstiden udgør gennemsnitlig 37 timer pr. uge opgjort månedsvis. Stk. 2. Arbejdstid, der overstiger den i stk. 1, anførte norm, godtgøres med overarbejde med enten betaling med 1/1924 af årslønnen pr. time på udbetalingstidspunktet med tillæg af 50 pct. eller afspadsering af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg i fritid af 50 pct. Afspadsering skal være afviklet inden udløbet af det følgende kvartal, medmindre andet aftales lokalt. Det er en forudsætning for godtgørelse, at overarbejdet er beordret og kontrollabelt. 11. Ansatte uden højeste arbejdstid Ansatte, der selv har en afgørende indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen og arbejdstidens placering, eller hvis normale tjeneste af andre grunde unddrager sig kontrol, er ikke omfattet af 10, men følger reglerne for statens tjenestemænd uden højeste arbejdstid, herunder reglerne om godtgørelse for merarbejde. 14

15 12. Deltidsansættelse Hvis ansættelse sker på deltid, nedsættes lønnen forholdsmæssigt. Stk. 2. Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med normal timeløn (1/1924 af årslønnen for fuldtidsbeskæftigelse på udbetalingstidspunktet). Stk. 3. Betaling til deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den fastsatte arbejdstidsnorm, men inden for fuldtidsnormen, er pensionsgivende for ansatte, der er omfattet af bidragsfinansieret pensionsordning (jf. 8). 13. Ikrafttræden og opsigelse Organisationsaftalen har virkning fra 1. april Stk. 2. Organisationsaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts København, den 8. november 2004 Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Carsten Holm 15

16 16

17 Aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste 1. Aftalens område Denne aftale gælder for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste, omfattet af Lærernes Centralorganisations forhandlingsret. 2. Lønsystemet Bestemmelserne i 3-7 (lønsystem, basisløn, tillæg, lønregulering og indgåelse og opsigelse af lokale aftaler) i organisationsaftalen for ernærings- og husholdningsøkonomer i statens tjeneste finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd. 3. Pension 2 Tjenestemænd indplaceres i pensionsmæssig henseende i den lønramme, der var gældende forud for overgangen til det i 2 nævnte lønsystem med oprykning i overensstemmelse med de hidtil gældende anciennitetsregler. Stk. 2. Ved pensionering beregnes tjenestemandspensionen herefter på grundlag af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvorpå den pågældende på pensioneringstidspunktet var indplaceret i henhold til stk. 1. Stk. 3. Hvis der aftales oprykning til løngruppe 2 eller gruppe 3 eller varige tillæg/tillægsforhøjelser, for funktioner eller kvalifikationer, de i det hidtidige lønsystem ville have haft form af oprykning til højere lønramme, indgår parterne samtidig aftale om, at den ansatte i pensionsmæssig henseende indplaceres i den højere lønramme. 2 Der vil snarest blive udsendt cirkulære om aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer, jf. cirkulære af 21. april 2004 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer (Perst. nr ). 17

18 Stk. 4. For ansatte, der er fyldt 60 år ved indgåelse af individuelle aftaler om oprykning til højere pensionslønramme i henhold til stk. 3, har ændringen kun virkning for pensioneringen, hvis der er forløbet 2 år eller mere mellem aftalens ikrafttrædelsestidspunkt og pensionsbegivenhedens indtræden. Stk. 5. Pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg beregnes for tjenestemænd efter bestemmelserne i organisationsaftalens 5, jf. reglerne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg. Det samlede pensionsbidrag indbetales af ansættelsesmyndigheden til Lærernes Pension (PlusPENSION). 4. Allerede ansattes overgang til basislønsystemet Organisationsaftalens 9, stk. 1,2,4,5,6 og 7 finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd. Stk. 2. I stedet for organisationsaftalens 9, stk. 3, fastsættes følgende: Hvis den samlede løn ved indplacering på slutløn i basislønsystemet, inkl. eventuelle varige tillæg efter organisationsaftalens 5 er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen. Der indbetales ikke pensionsbidrag af tillægget. Tillægget bortfalder i forbindelse med stillingsskift. Hvis stillingsskiftet skyldes ressortomlægning eller anden uansøgt forflyttelse, opretholdes tillægget dog. 5. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen har virkning fra 1. april

19 Stk. 2. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts København, den 8. november 2004 Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Carsten Holm 19

20 20

21 Bilag 1 Forhandlingssystemet Aftaler om funktions- og kvalifikationstillæg indgås mellem den lokale ledelse og den pågældende tillidsrepræsentant (efter bemyndigelse fra organisationen). Er der ikke en valgt tillidsrepræsentant, indgås aftale mellem institutionen og organisationen (Formidlerne). Herudover kan der mellem de pågældende parter indgås supplerende resultatbaserede lønordninger, hvorefter de udbetales resultatløn i det omfang en række på forhånd definerede kvalitative og/eller kvantitative mål bliver opfyldt. Det forudsættes, at der på institutionen aftales rammer for den lokale forhandlingsprocedure, herunder terminerne for tillægsforhandlinger (mindst én gang årligt, hvis en af parterne ønsker det) sammenhængen mellem den lokale personalepolitik, herunder kompetenceudvikling, og den lokale lønpolitik indgåelse af eventuelle forhåndsaftaler, hvor kriterierne og formen for lønændringer fastlægges på forhånd, således at løntillæggene udmøntes automatisk, når de ansatte opfylder de aftalte kriterier. For at sikre en god proces er det væsentligt, at forslag om lønforbedringer samt eventuelle afvisninger af sådanne forslag begrundes konkret. Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan fx være oplysninger om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling, kombineret med oplysninger om køn og anciennitet. Endvidere bør lønstatistik, som en part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi til forhandlingsmodparten. Spørgsmålet om det lønstatistiske grundlag for de lokale forhandlinger kan evt. indgå som et element i lønpolitikken. 21

FINANSMINISTERIET. og aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- Ernærings- og husholdningsøkonomer

FINANSMINISTERIET. og aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- Ernærings- og husholdningsøkonomer FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer og aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2005 Cirkulære af 25. januar 2006 Perst.

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2002 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Aftale

Indholdsfortegnelse. Aftale Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Bilprøveassistenter i Statens Bilinspektion

Bilprøveassistenter i Statens Bilinspektion Cirkulære om organisationsaftale for Bilprøveassistenter i Statens Bilinspektion 2002 Cirkulære af 24. november 2003 Perst.nr. 078-03 PKAT nr. 233 J.nr. 01-333/03-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. 2003 Cirkulære af 19. december 2003 Perst. nr. 002-04 PKAT

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene 2000 3.3.18 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til protokollat om

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut 2008 Cirkulære af 26. juni 2009 Perst. nr. 041-09 PKAT nr. 201 J.nr. 08-402-31 2

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

2. Aftalen har til formål at tilskynde til og understøtte iværksættelse af forsøg med nye lønsystemer på statens arbejdspladser.

2. Aftalen har til formål at tilskynde til og understøtte iværksættelse af forsøg med nye lønsystemer på statens arbejdspladser. 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM VILKÅR FOR FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR TJENESTEMÆND OG TJENESTE- MANDSLIGNENDE ANSATTE INDEN FOR FORE- NINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆNDS FORHANDLINGSOMRÅDE

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere Cirkulære om Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere 2002 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR DAKTYLOSKOPITEKNIKERE Hermed følger den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Ansatte i staten med en læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Ansatte i staten med en læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 1999 4.4.7 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 ORGANISATIONSAFTALEN... 3 1. Dækningsområde... 3 2. Ansættelse... 3

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 27. april 2009 Perst. nr. 031-09 PKAT nr. 201 J.nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair Cirkulære om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair 2008 Cirkulære af 10. marts 2009 Perst. nr. 015-09 PKAT nr. 201 J.nr. 07-402-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningskonstruktører (KF) i staten

Bygningskonstruktører (KF) i staten Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører (KF) i staten 2002 Cirkulære af 17. juni 2004 Perst. nr. 041-04 PKAT nr. 36 J.nr. 01-333/65-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen 2008 Cirkulære af 24. marts 2009 Perst. nr. 022-09 PKAT nr. J.nr. 08-333/21-27 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 001-06 PKAT nr. 257 J.nr. 04-333/31-30 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2002 Cirkulære af 19. januar 2004 Perst. nr. 005-04 PKAT nr. 042 J.nr. 01-333/15-5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Cirkulære om forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte ved Forsvarsministeriet inden for Farvandsvæsenets Funktionær Forenings forhandlingsområde. Generelle bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen 2003 3.3.19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2000 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSKONSULENTER

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for Forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for Forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Forsøgsmedarbejdere ved Danmarks JordbrugsForskning 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 Organisationsaftale 1. Aftalens dækningsområde...5

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 048-04 PKAT nr. 257 J.nr. 01-333/21-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde

Cirkulære om. Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafikforbundets forhandlingsområde 2003 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2003 1 Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Cirkulære om. Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde

Cirkulære om. Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde Cirkulære om Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde 2003 3.5.1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner 2005 Cirkulære af 23. november 2005 Perst. nr. 059-05 PKAT nr. 224 J.nr. 04-333/02-20 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2005 Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr. 041-06 PKAT nr. 54 J.nr. 04-333/10-2 Dataark PKAT med specifikation 054 Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende

Nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår 2008 Cirkulære af 12. august 2008 Perst. nr. 041-08 PKAT nr. 0201,0211

Læs mere

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl.

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. Generelle bemærkninger 1. I medfør af rammeaftalen om forsøg

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste 1999 3.3.20 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalen...3 Ikrafttræden...4

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte)

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningsassistenter ansat ved SKT

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningsassistenter ansat ved SKT FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved SKT 2000 2.3.5 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1

Læs mere

Protokollat III om nyt lønsystem. tjenestemandsansatte socialrådgivere m.fl. på De sociale. Højskoler/Ålborg Universitet

Protokollat III om nyt lønsystem. tjenestemandsansatte socialrådgivere m.fl. på De sociale. Højskoler/Ålborg Universitet FINANSMINISTERIET Cirkulære om for Protokollat III om nyt lønsystem tjenestemandsansatte socialrådgivere m.fl. på De sociale Højskoler/Ålborg Universitet 1999 2 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 4. januar Mai Pedersen. CIR nr 9009 af 04/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. maj 2019

Moderniseringsstyrelsen, den 4. januar Mai Pedersen. CIR nr 9009 af 04/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. maj 2019 CIR nr 9009 af 04/01/2012 Udskriftsdato: 26. maj 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 10-333/65-4 Senere ændringer til forskriften CIR nr

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet 1999 3.3.19 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 11. marts 2008 Perst. nr. 005-08 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-1 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Nyt lønsystem for lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, ved en række videregående uddannelsesinstitutioner

Nyt lønsystem for lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, ved en række videregående uddannelsesinstitutioner Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, ved en række videregående uddannelsesinstitutioner 1999 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE 1. Generelle

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Transportbetjente i Kriminalforsorgen

Transportbetjente i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Transportbetjente i Kriminalforsorgen 2018 Cirkulære af 15. juni 2018 Modst. nr. 007-18 PKAT nr. 138 J.nr. 2018-125 Dataark PKAT med specifikation 138 - Transportbetjente

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

Cirkulære om organisationsaftale for. Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner 2003 3.3.31 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rådighedspligt i hjemmet... 3 Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, ved en række videregående uddannelsesinstitutioner

FINANSMINISTERIET. Lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, ved en række videregående uddannelsesinstitutioner FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, ved en række videregående uddannelsesinstitutioner 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE...

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 002-06 PKAT nr. 201 og 243 J.nr. 04-402-47 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2008 Cirkulære af 24. marts 2009 Perst. nr. 021-09 PKAT nr. 0174 J.nr. 08-333/21-27 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet

Cirkulære om organisationsaftale for. Tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet Cirkulære om organisationsaftale for Tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet 2003 3.3.33 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens

Læs mere

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område 1999 3.3.47 1 INDHOLD Side

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2005 Cirkulære af 14. maj 2007 Perst. nr. 052-07 PKAT nr. 115

Læs mere