Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5"

Transkript

1 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003

2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Aftale om nyt lønsystem 1. Aftalens dækningsområde Lønsystemet mv Basislønninger Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Funktions- og kvalifikationstillæg, inkl. engangsvederlag Arbejdstidsbestemte tillæg Lønregulering Pension Forhandling om og indgåelse/opsigelse af aftaler Overgangsordning for allerede ansatte på gammelt lønsystem Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg Øvrige bestemmelser Ikrafttræden og opsigelse Bilag 1. Aftalens geografiske dækningsområde pr. 1. april Bilag 2. Protokollat om genforhandling... 23

3 Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) (Til samtlige ministerier og styrelser) Generelle bemærkninger 1. I medfør af Rammeaftale om nye lønsystemer har Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII)/Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) indgået medfølgende aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde. 2. Lønsystemet er et basislønsystem, jf. 4 i Rammeaftale om nye lønsystemer mellem Finansministeriet og CFU. 3. Institutioner omfattet af forsøg med nye lønsystemer i henhold til Aftale om vilkår for forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde af 11. august 1999 overgår til det nye lønsystem pr. 1. april Institutionerne er optaget i bilag 1 til aftalen. Øvrige institutioner kan løbende vælge at overgå institutionsvis til det nye lønsystem. Meddelelse herom sker til Personalestyrelsen, der opdaterer bilag 1. Såfremt en ansat, der har været omfattet af forsøg med nye lønsystemer, undtagelsesvis ikke ønsker at overgå til det nye lønsystem, skal vedkommende give særskilt besked herom inden den dato, der fastsættes af ansættelsesmyndigheden. Det forudsættes, at den omhandlede dato er senest 1. marts 2003, jf. 16, stk. 4.

4 4 4. Der lægges vægt på, at der skabes en sammenhæng mellem den lokale løn- og personalepolitik, herunder f.eks. hensyntagen til ligeløn. Det er derfor vigtigt, at der gives tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere gode vilkår for gennemførelsen af det nye lønsystem. Der henvises generelt til tillidsrepræsentantaftalen og SU-aftalen. De centrale parter (Finansministeriet og CFU) har i forbindelse med rammeaftalen om nye lønsystemer forudsat, at der på den enkelte arbejdsplads formuleres en lokal lønpolitik inden for rammerne af en evt. overordnet lønpolitik for det pågældende ministerområde mv. Den lokale lønpolitik bør indeholde en overordnet beskrivelse af, hvordan lønsystemerne kan understøtte institutionens strategiske mål, og hvordan lønnen kan indgå i et samspil med personalepolitikken og kompetenceudviklingen af de ansatte på arbejdspladsen. Spørgsmål om det lønstatistiske grundlag for de lokale forhandlinger kan evt. indgå som element i lønpolitikken. Det anbefales, at de involverede parter tillige afklarer, hvorledes institutionernes generelle lønpolitik udmøntes mere konkret i relation til de enkelte personalegrupper, herunder hvilke tillægskriterier og tillægsformer der specielt er relevante for disse grupper. 5. Det er ikke et formål med lønreformen, at denne skal medføre besparelser i lønsummen. Formålet er at opnå en fortsat målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne. I de nye lønsystemer erstattes de hidtil centralt fastlagte lønforløb i et vist omfang af en lokal løndannelse. Det er dog parternes hensigt, at medarbejdernes løn som hidtil udvikles i takt med den enkeltes faglige udvikling. Det er således forudsat, at basislønningerne suppleres med en lokal tillægsdannelse. For at sikre en god lokal proces er det væsentligt, at forslag om lønforbedringer og eventuelle afvisninger af sådanne begrundes konkret.

5 Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, lønudvikling og om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling kombineret med oplysninger om køn og anciennitet. Endvidere bør lønstatistik, som en part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi til forhandlingsmodparten. Det er parternes overordnede hensigt, at forhandlingerne skal finde sted og aftalerne indgås på parallelle niveauer. Parterne er således enige om, at ved forhandlinger på den enkelte arbejdsplads bør aftaler, herunder lønfastsættelse for nyansatte, indgås mellem den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant. Den lokale ledelse og tillidsrepræsentanterne kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter fra ministeriet mv., henholdsvis organisationen. 6. Finansministeriet bemyndiger hermed de enkelte ministerier til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Finansministeriet forudsætter, at ministerierne videredelegerer denne kompetence i videst mulige omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører tillæg til de ansatte ved den pågældende institution mv., kan indgås af den lokale ledelse. Tilsvarende forudsættes, at CO II/TAT i videst mulige omfang delegerer kompetencen til det lokale niveau. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 7. Til 2, stk. 3. Forhåndsaftaler og funktions- og kvalifikationstillæg, inkl. engangsvederlag Der kan lokalt indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier. Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemført et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personale-

6 6 gruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også, hvis forholdene taler herfor, aftales som midlertidige tillæg. Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats. 8. Til 4-9. Vejledende kriterier for indplacering i løngrupper Kriterierne for indplacering af nyoprettede stillinger i løngrupperne er vejledende. 9. Til 10. Tillidsrepræsentantens lønvilkår Tillidsrepræsentanter skal ikke lønmæssigt og lønudviklingsmæssigt stilles ringere end andre ansatte omfattet af nye lønsystemer og skal have samme mulighed for at få tillæg ud over basislønnen, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. I overensstemmelse hermed vil der kunne indgås aftale om at kompensere for det løntab/den mangel på lønudvikling, der måtte være en følge af, at vedkommende ikke har mulighed for at varetage funktioner eller erhverve kvalifikationer på lige fod med de kolleger, pågældende er tillidsrepræsentant for. Såfremt der er indgået en forhåndsaftale for vedkommende personalegruppe, omfattes tillidsrepræsentanten af en sådan aftale. 10. Til 13. Pension Ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2002 er der aftalt principielle retningslinier for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med statsgaranterede pensionsordninger (bilag M til resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og CFU). Indtil pensionsforholdende for sådanne ansatte er blevet fastlagt i overensstemmelse med disse retningslinier, gælder reglerne i 13. Efter 13, stk. 1, indplaceres ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder i pensionsmæssig henseende i den lønramme eller det lønrammeforløb/skalatrinsforløb, der var gældende forud for overgangen til det nye lønsystem. Dette skyg-

7 nye lønsystem. Dette skyggeforløb lægges til grund for pensionsberegningen i tilfælde af pensionering, indtil pensionsforholdene, jf. ovenstående, er afklaret. Som led i implementeringen af det nye lønsystem bør de lokale parter på grundlag af gældende klassificeringsaftaler udarbejde en oversigt over den hidtidige klassificering af de stillinger, der omfattes af det nye lønsystem. Personlige klassificeringer markeres med *). Hvis der i forbindelse med lønændringer indgås aftale om pensionsmæssig indplacering i højere lønramme/lønrammeforløb/skalatrinsforløb, jf. 13, stk. 3, revideres oversigten i overensstemmelse hermed. Ved oprettelse af nye/genbesættelse af ledige stillinger skal der tilsvarende af hensyn til fastlæggelsen af den pensionsmæssige status indgås aftale om den bagvedliggende klassificering i det hidtidige lønsystem. Oversigten ajourføres i overensstemmelse hermed. 11. Til 13, stk. 5 Kompetencen til som et supplement til tjenestemandspensionsordningen at aftale pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg i det nye lønsystem efter reglerne i rammeaftalen af 22. april 2002 er delegeret til de lokale aftaleparter. I forbindelse med eventuelle overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af midlertidige tillæg til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrationsomkostninger specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg kan være relativt store i forhold til pensionsbidragsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt. Arbejdsgiverbidraget udgør 2/3 og egetbidraget 1/3. Opmærksomheden henledes på, at der ved aftale- og overenskomstfornyelsen 2002 er aftalt en forhøjelse af pensionsbidraget for COIIs pensionsaftaler til 18 pct. pr. 1. april 2002.

8 8 12. Til 1 4. Forhandling om og indgåelse af aftaler Ved opsigelse af aftale om kvalifikationstillæg, bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales. Ved opsigelse af aftale om funktionstillæg gives der meddelelse til den enkelte ansatte om aftalens opsigelse, og at tillægget bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales. Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, der ligger til grund for tillægget, må anses for at være en integreret del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor ydelse af funktionstillægget kan sidestilles med udnævnelse i ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet. 13. Til 15. Overgangsordning for allerede ansatte på gammelt lønsystem For allerede ansatte skal den samlede, faste løn mindst svare til lønnen forud for overgangen. Eksisterende og fremtidige udligningstillæg ydes som kvalifikationstillæg. 14. Til 1 6. Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg For allerede ansatte skal den samlede, faste løn mindst svare til lønnen forud for overgangen. I forbindelse med overgang til de nye basislønningerne pr. 1. april 2003 skal der ikke foretages modregning i lokalt aftalte tillæg. Såfremt ændringerne i basislønniveauerne skulle give anledning til genforhandling af aftalte tillæg og/eller lokale aftaler, kan forslag til lønændring ske af begge forhandlingsberettigede parter. Forhandlingerne skal finde sted senest én måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 30. marts 1998 (Fmst.nr. 44/98). Cirkulærebemærkningen til 16 har virkning fra 1. april 2002.

9 Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 17. februar 2003 P.M.V. E.B. Eva Leisner

10 10

11 Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der bliver omfattet af nyt lønsystem med virkning fra den 1. april 2003 eller senere. Bestemmelserne i aftalen supplerer eller erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler og andre lønaftaler. Stk. 2. Aftalen indgås i øvrigt i henhold til Rammeaftalen mellem Finansministeriet og CFU om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet er anført. Stk. 3. Det nye lønsystem omfatter alle nuværende og fremtidigt ansatte på de i bilag 1 nævnte institutioner, der har været omfattet af forsøg med nye lønsystemer. Øvrige institutioner kan løbende vælge at overgå institutionsvis til det nye lønsystem. Meddelelse herom gives til Personalestyrelsen, der opdaterer bilag 1. Stk. 4. Såfremt en ansat, der har været omfattet af forsøg med nye lønsystemer, undtagelsesvis ikke ønsker at overgå til det nye lønsystem, skal vedkommende give særskilt besked herom inden den dato, der fastsættes af ansættelsesmyndigheden. Det forudsættes, at den omhandlede dato er senest 1. marts Stk. 5. Aftalen omfatter ikke stillinger, der er klassificeret i lønramme 35 og højere, eller som efter aftalens ikrafttræden klassificeres i lønramme 35 og højere. 2. Lønsystemet mv. Lønsystemet er et basislønsystem, der består af en basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg mv.

12 12 Stk. 2. Der kan endvidere lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den enkelte måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede mål er opnået. Stk. 3. Der kan lokalt indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier. Stk. 4. Ansatte i løngruppe 1, 2 og 3 er omfattet af reglerne om højeste arbejdstid. Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn (eksklusiv eventuelt rådighedstillæg), jf. 4-10, hvortil lægges et overtidstillæg på 50 pct. Stk. 6. Ansatte i løngruppe 4, 5 og 6 er ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid. Eventuelt merarbejde godtgøres efter de herom gældende regler i tjenestemændenes arbejdstidsaftale. 3. Basislønninger Bestemmelserne i 4-9 træder i stedet for hidtil gældende klassificeringsaftaler. Stk. 2. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). Stk. 3. Løngruppe 1, 2, 3 og 4 er opdelt i to satser. Hovedstad dækker stedtillægsområde V og VI og Roskilde Kommune. Provins dækker stedtillægsområde II, III og IV. 4. Løngruppe 1 omfatter stillinger, der ikke henføres til en højere løngruppe. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 1 udgør på årsbasis: Provins Hovedstad trin kr kr. trin kr kr.

13 Stk. 3. Basisløntrinnene er et-årige. Oprykning fra basisløntrin 1 kan ikke modregnes i eventuelle funktions- eller kvalifikationstillæg. 5. Til løngruppe 2 kan henføres stillinger, der indebærer varetagelse af selvstændig sagsbehandling på et varieret sagsområde, der kræver specialviden eller varetagelse af kvalificeret arbejde, som forudsætter relevant uddannelse og erfaring eller varetagelse af varieret sagsområde. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 2 udgør på årsbasis: Provins Hovedstad kr kr. 6. Til løngruppe 3 kan henføres stillinger, der indebærer varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde på områder, der forudsætter relevant uddannelse og længerevarende erfaring, eller som kræver en stor specialviden, eller på områder med ledelsesansvar for et mindre antal underordnede. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 3 udgør på årsbasis: Provins Hovedstad kr kr. 7. Til løngruppe 4 kan henføres stillinger, der indebærer varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde på betydende større områder, der forudsætter en væsentlig, relevant uddannelse og betydelig erfaring og viden, eller hvor der er tale om områder med selvstændig kompetence i afgørelser og et ikke ubetydeligt ansvar eller ledelsesansvar for et større antal underordnede. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 4 udgør på årsbasis: Provins Hovedstad kr kr.

14 14 8. Til løngruppe 5 kan henføres stillinger klassificeret i lønramme 30 og 31, der indebærer varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde på betydende store områder, der forudsætter en betydelig og relevant uddannelse samt meget stor erfaring og viden, eller som kræver selvstændig kompetence i afgørelser og betydeligt ansvar eller indbefatter lederbeføjelser. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 5 udgør på årsbasis: kr. 9. Til løngruppe 6 kan henføres stillinger, der indebærer varetagelse af selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på store områder af væsentlig betydning, der forudsætter en betydelig og relevant uddannelse samt meget stor erfaring og viden, eller som kræver selvstændig kompetence i afgørelser og betydeligt ansvar samt indbefatter lederbeføjelser. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 6 udgør på årsbasis: kr. 10. Funktions- og kvalifikationstillæg, inkl. engangsvederlag Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres. Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller hensyn til rekruttering og fastholdelse. Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i årlige grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). Stk. 4. Herudover kan der aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats.

15 Arbejdstidsbestemte tillæg Udover den løn, der er aftalt som led i det nye lønsystem, ydes der arbejdstidsbestemte tillæg efter de hidtil gældende regler. 12. Lønregulering Basislønnen og funktionstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt mellem Finansministeriet og CFU eller udmøntes via en generel reguleringsordning, jf. 8 i Rammeaftale om nye lønsystemer mellem Finansministeriet og CFU. Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales. 13. Pension Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionslignende pensionsordninger indplaceres i pensionsmæssig henseende i den lønramme eller det lønrammeforløb/skalatrinsforløb, der var gældende forud for den ansattes overgang til det nye lønsystem med oprykning i overensstemmelse med de hidtil gældende anciennitetsregler. Stk. 2. Ved pensionering beregnes tjenestemandspensionen herefter på grundlag af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvorpå den pågældende på pensioneringstidspunktet var indplaceret i henhold til stk. 1. Stk. 3. Hvis der aftales oprykning til en højere basisløngruppe eller varige tillæg/tillægsforhøjelser for funktioner eller kvalifikationer, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af en oprykning til højere lønramme/lønrammeforløb/ skalatrinsforløb, indgår parterne samtidig aftale om, at den ansatte i pensionsmæssig henseende indplaceres i den højere lønramme/lønrammeforløb/skalatrinsforløb. Stk. 4. Aftaler om individuel omklassificering af tjenestemænd (i henhold til stk. 3), der er fyldt 60 år på aftalens ikrafttrædelsestidspunkt, har virkning for pensionsberegningen, når der er forløbet to år eller mere mellem aftalens ikræfttrædelsestidspunkt og pensionsbegivenhedens indtræden.

16 16 Stk. 5. Medmindre stk. 3 finder anvendelse, kan der som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg efter 10. Eventuelle pensionsbidrag indbetales efter reglerne i aftale af 22. april 2002 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om pensionsbidrag af faste tillæg til tjenestemænd. Herudover kan der aftales pensionsbidrag af dele af evt. personlige tillæg (udligningstillæg) efter 15, stk. 4, i den udstrækning de erstatter tillæg (f.eks. lokallønstillæg), hvoraf der hidtil har været indbetalt pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning. Eventuelle pensionsbidrag indbetales efter reglerne i rammeaftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg. Det samlede pensionsbidrag indbetales af ansættelsesmyndigheden til CO II-Konto i PFA-pension. Stk. 6. For tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig bidragsfinansieret pensionsordning indbetales pensionsbidrag efter reglerne i den hidtil gældende pensionsordning. Pensionsbidraget beregnes af basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg i henhold til 13. Endvidere beregnes pensionsbidrag af eventuelt personligt tillæg (udligningstillæg) og anciennitetsgarantitillæg efter 15 og 16, samt af varige tillæg, der er videreført fra det hidtidige lønsystem, såfremt sidstnævnte tidligere har været pensionsgivende. Der indbetales endvidere pensionsbidrag af midlertidige tillæg, medmindre andet er aftalt. 14. Forhandling om og indgåelse/opsigelse af aftaler Forhandling om og indgåelse/opsigelse af lokale aftaler sker efter reglerne i rammeaftalens Overgangsordning for allerede ansatte på gammelt lønsystem Institutioner, der ikke har været omfattet af lønforsøg, kan institutionsvis løbende vælge at overgå til det nye lønsystem, dog tidligst 1. april 2003, jf. 1, stk. 3. Stk. 2. Indplacering sker på grundlag af den hidtidige lønramme efter nedenstående bestemmelser: a. Ansatte i lønramme 7-15 indplaceres i løngruppe 1. b. Ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 2. c. Ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 3.

17 d. Ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 4. e. Ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 5. f. Ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 6 Stk. 3. Allerede ansatte, der henføres til løngruppe 1, indplaceres på nærmest højere trin i løngruppen i forhold til nuværende skalatrinsindplacering. Stk. 4. Hvis den samlede faste løn ved indplaceringen på basisløn, inkl. evt. nye tillæg er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen. Tillægget ydes som et kvalifikationstillæg. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftale periode. Stk. 5. Lokalt aftalte tillæg videreføres, indtil de ved lokal aftale sammenlægges med tillæg efter stk. 3 eller med lokalt aftalte tillæg efter 10. Stk. 6. Allerede ansatte, der ikke ved det nye lønsystems iværksættelse oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres endvidere et tillæg/en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem pr. 1. april 2003, eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin. Stk. 7. Alle løndele reguleres som anført i 12, stk. 1 og 2. Eventuelle tillæg efter 15, stk. 4, som tidligere har været uregulerede, reguleres dog fortsat ikke. 16. Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg Institutioner, hvor der har været lønforsøg, overgår til det nye lønsystem pr. 1. april 2003, jf. i øvrigt stk. 4 og cirkulærebemærkningerne pkt. 3. Stk. 2. Indgåede aftaler om forsøg med nye lønsystemer og etablerede forsøg i tilknytning til disse løber videre indtil 31. marts Stk. 3. Ansatte, der overgår til aftalen efter lønforsøg, indplaceres efter deres lønramme i det pensionsmæssige skyggeforløb efter reglerne i 15, stk. 2 og følger i øvrigt bestemmelserne i 15, stk. 2-7.

18 18 Stk. 4. Såfremt en ansat, der har været omfattet af forsøg med nye lønsystemer, undtagelsesvis ikke ønsker at overgå til det nye lønsystem, skal vedkommende give særskilt besked herom inden den dato, der fastsættes af ansættelsesmyndigheden. Det forudsættes, at den omhandlede dato er tidligere end 1. marts I disse tilfælde vil den pågældende medarbejder overgå til aflønning i henhold til den lønramme/skalatrinsindplacering, der gjaldt forud for forsøgets iværksættelse. Ved overgangen skal den pågældende indplaceres på det skalatrin, vedkommende ville have opnået, hvis den pågældende ikke havde været omfattet af forsøg. Stk. 5. Ansatte, for hvem der i forsøgsperioden er aftalt oprykning til en højere løngruppe eller varige tillæg/tillægsforhøjelser for funktioner eller kvalifikationer, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af en oprykning til højere lønramme, og hvis pensionsmæssige indplacering er reguleret i overensstemmelse hermed, jf. 13, stk. 3, indplaceres ved tilbagegang til det hidtidige lønsystem i den højere lønramme. 17. Øvrige bestemmelser Ansatte der omfattes af det nye lønsystem er ikke omfattet af lokal- og cheflønsordningen. Stk. 2. Ansatte, der ikke er omfattet af nyt lønsystem, men som uansøgt flyttes til et område, hvor der er etableret nyt lønsystem, er omfattet af reglerne i 15. Stk. 3. Hvis en ansat genindtræder i statens tjeneste efter tjenestefrihed, finder reglerne i 15 tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Hvis en ansat, som er omfattet af et nyt lønsystem, uansøgt flyttes til et område, hvor der ikke er etableret et nyt lønsystem, udbetales der et personligt tillæg til udligning af en eventuel lønforskel. 18. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale træder i kraft ved underskrivelsen og har virkning fra 1. april 2003 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2005.

19 Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 11. august 1999 om vilkår for forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde. København, den 17. februar 2003 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Lars Bonde Eriksen Finansministeriet P.M.V. E.B. Lone Retoft

20 20

21 Bilag 1 Aftalens geografiske dækningsområde pr. 1. april Arbejdsskadestyrelsen Beskæftigelsesministeriets departement Blaagaard Seminarium De danske Kongers Kronologiske Samling Den sociale ankestyrelse Det Danske Filminstitut Direktoratet for Fødevareerhverv Erhvervsfremmestyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervsskolen Hamlet EUC-Syd (Sønderborg/Aabenraa) Finansministeriets departement Gladsaxe Tekniske Skole (nu: Faghøjskolen) Handelsskolen Ishøj og Taastrup Herning Tekniske Skole Horsens Handelsskole Jagt- og Skovbrugsmuseet Kofoeds skole Kolding Tekniske Skole Konkurrencestyrelsen Kulturministeriets departement Københavns Tekniske Skole Laborantskolen

22 22 Maritimt Uddannelsescenter (Esbjerg Maskinmesterskole) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings departement Nyborg-Kerteminde Handelsskole Randers Tekniske Skole Ringsted Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Telebrugernævnet Økonomi- og Erhvervsministeriets departement Århus Købmandsskole

23 Bilag 2 Protokollat Parterne er enige om?? at der i forbindelse med overgang til de nye basislønninger pr. 1. april 2003 ikke skal foretages modregning i lokalt aftalte tillæg.?? at det er en forudsætning for at der kan ske ændringer i lokalt aftalte tillæg eller lokale aftaler, jf. cirkulærebemærkningen til 16, at der er enighed herom mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.?? at genforhandlingsmuligheden i cirkulærebemærkningen til 16 Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg i Aftaler mellem Finansministeriet og TAT/Trafikforbundet om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i statens tjeneste gælder allerede aftalte tillæg og lokale aftaler.?? at genforhandlingsmuligheden også dækker fremadrettet med henblik på at tilpasse lokale aftaler til det nye lønsystem.?? at genforhandling kan finde sted i situationer, hvor der i lønforsøg er aftalt tillæg/indgået lokale aftaler, der dækker kompensation for hidtidige stedtillægssats V og VI, da der i den nye aftale om permanent lønsystem er indført en hovedstadssats. På samme vis gælder der en genforhandlingsadgang i forbindelse med overgang til den nye løngruppe 5. København den 17. februar 2003 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Lone Retoft

24 Cirkulære af 17. februar 2003 Perst. nr PKAT nr. 201 m.fl. J.nr Pris: 15,00 Kr. Henvendelse vedrørende dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Telefax Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til Schultz Information Telefon

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN

MODERNISERINGSSTYRELSEN MODERNISERINGSSTYRELSEN Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære af 7. oktober 2011 Perst.nr. 051-11 PKAT 139 J.nr. 10-333/07-19 Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2011 Dataark PKAT med

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Kostfagligt uddannet personale - køkken

Kostfagligt uddannet personale - køkken Cirkulære om organisationsaftale for Kostfagligt uddannet personale - køkken (Økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter,

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, CO10, Kost & Ernæringsforbundet samt Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer,

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2005 Cirkulære af 8. december 2005 Perst. nr. 064-05 PKAT nr. 0114, 0138, 0139, 0140 og 147 J.nr.

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 058-11 PKAT nr. 239 J.nr. 10-333/67-5 Cirkulære om organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste 2011 Dataark PKAT med specifikation 239 Edb-medarbejdere

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere