Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport for regnskabsåret STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Haderslev Gåskærgade Haderslev Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9-10 Anvendt regnskabspraksis Noter

3 Foreningsoplysninger m.v. Foreningen Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. Søndermarksvej Løgumkloster Telefon: Telefax: Hjemsted: Løgumkloster CVR-nr.: Bestyrelse Thorkild Pedersen, formand Glenny Sloth Ketelsen Finn Classen Bjarne Brodersen Peter Feddersen Ingolf Thomsen Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitutter Sydbank Nykredit Bank 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Løgumkloster, den 15. august 2014 Bestyrelsen Thorkild Pedersen Formand Glenny Sloth Ketelsen Finn Classen Bjarne Brodersen Peter Feddersen Ingolf Thomsen 4

5 Den uafhængige revisors erklæring Til ledelsen i Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. Vi har revideret årsregnskabet for Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Den uafhængige revisors erklæring Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Haderslev, den 15. august 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Lindholm Mikkelsen Statsaut. revisor 6

7 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter består primært af levering af fjernvarme til slutforbrugere. Sekundært består aktiviteten af levering af el til elnettet. Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på mod for tiden Balancen viser en egenkapital på Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. Der blev for år 2013/14 budgetteret med et underskud på At resultatet endte med et underskud på skyldes primært at foreningen har formået at få meget større indtægter på elområdet ved at stå stand by (grundbeløb). Der kommet ca mere i de samlede indtægter på el. Desuden har der ikke været brugt så mange omkostninger på den løbende renovering samt servicekontrakter som budgetteret. Her er besparelsen ca På grund af udsættelse af byggeri og solvarme, har der ikke været behov for at låne så mange penge i regnskabsåret som budgetteret, og derfor er netto renteudgifterne ca lavere end forventet. De resterende differencer på ca kan ses i budgetopfølgningen på side Udvidelsen af fjernvarmenettet til Løgumgårde er foretaget, og den lovede maksimale pris på 576 kr. pr. MwH kan overholdes. Den forventede pris for 2014/15 udgør moms. Den nye varmecentral er under opførelse, og den forventes færdiggjort lige inden vinteren Desuden forventes pillefyret at kunne tages i brug fra vinteren 2014, med stor besparelse til følge i forhold til den traditionelle gasopvarmning. Ledelsen kan oplyse at projektet omkring solvarme er godkendt og arbejdet er i fuld sving. Det forventes at selskabet kan drage nytte af solvarmen senest i sommeren Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. 7

8 Resultatopgørelse 2013/ /13 Note 1 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Bruttofortjeneste I (30,9% - 19,4%) Personaleomkostninger Bruttofortjeneste II (23,5% - 13,3%) Bilomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Andre eksterne omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Indtægt af kapitalandele Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat

9 Balance AKTIVER Note Distributionsanlæg Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Oliebeholdning Varebeholdninger i alt Tilgodehavender hos forbrugere Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Balance PASSIVER Note Foreningskapital Reserve for opskrivninger Overdækning til forbrug i næste års budget Egenkapital i alt Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 22 Sikkerhedsstillelser 23 Kontraktlige forpligtelser 10

11 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter. Andre eksterne omkostninger Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger. 11

12 Anvendt regnskabspraksis Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For foreningen er anvendt følgende brugstider: Brugstid, år Distributionsanlæg Produktionsanlæg Andre anlæg 5-30 Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt. Skatter Årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 12

13 Anvendt regnskabspraksis Tilskud modtaget til fremstilling af materielle anlægsaktiver fratrækkes i kostprisen for det tilskudsberettigede aktiv. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor denne er lavere. Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Indskudskapitalen skal udgøre værdien pr Årets overførte overskud (overdækning) eller overførte underskud (underdækning) skal indregnes i næste års budget. Aktuelle og udskudte skatter Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Der indregnes ikke udskudt skat i balancen i henhold til varmeforsyningsloven, men beløbet noteoplyses under eventualforpligtelser. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser med den gældende skatteprocent. 13

14 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. 14

15 Noter 2013/ /13 1. Nettoomsætning Varme: Varmebidrag BBR Boligareal BBR Erhvervsareal Målerleje Afkølingstarif Øvrig Varme i alt El: Salg af el Salg af grøn el Grundbeløb Co2 tilskud Indføringstarif El i alt I alt Andre driftsindtægter Resultat af køb/salg af energisparepoints I alt

16 Noter 2013/ /13 3. Driftsomkostninger Naturgas Naturgasafgifter Refusion afgifter Elforbrug Olie og smøreolie Vand og kemikalier Vedligeholdelse produktionsanlæg Vedligeholdelse distributionsanlæg Andet I alt Løn og gager Bestyrelseshonorar Driftsleder og varmemester Bogholder Kørselsgodtgørelse Pensionsbidrag ATP og øvrige sociale omkostninger Kursus Arbejstøj Gebyrer Dataløn Refusion administration Arbejdsskadeforsikring I alt Bilomkostninger Brændstof, varebiler Forsikring og vægtafgift, varebiler Vedligeholdelse, varebiler Leje, varebiler I alt

17 Noter 2013/ /13 6. Lokaleomkostninger Husleje Husleje- og antenneindtægter Ejendomsskat og forsikring Vedligeholdelse bygninger Renovation I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler Edb-omkostninger Leje af kontorinventar Telefon og porto PBS Revisorhonorar Revisorhonorar, selvevaluering Advokat Forsikringer Abonnementer Møder og geneneralforsamling Repræsentation og gaver Tab på debitorer Tilbageført hensættelse til tab Konsulenthonorar I alt Af- og nedskrivninger Afskrivning på produktionsanlæg Afskrivning på distributionsanlæg Afskrivning på andre anlæg Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver I alt

18 Noter 2013/ /13 9. Indtægt af kapitalandele Resultat af Løgumkloster Total Energianlæg A/S I alt Andre finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Gevinst på værdipapirer, der er omsætningsaktiver I alt Andre finansielle omkostninger Prioritetsrenter Låneomkostninger I alt

19 Noter 12. Materielle anlægsaktiver Beløb i Distributionsanlæg Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg Kostpris pr Tilskud og refusioner Tilgang i året Årets afgang Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Tilbageførsel af af- og nedskrivninger vedr. årets afgang Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Salgssum for afhændede aktiver Fortjeneste

20 Noter Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kostpris pr Afgang i året Kostpris pr Opskrivninger pr Årets resultat Andre kapitalbevægelser Opskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Tilgodehavender hos forbrugere Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser I alt Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender I alt

21 Noter Andre værdipapirer og kapitalandele Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr Opskrivninger pr Korrektion af tidligere opskrivning Opskrivninger i året Opskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Likvide beholdninger Kassebeholdning Sydbank Nykredit Bank I alt

22 Noter 18. Egenkapital Beløb i Foreningskapital Reserve for opskrivninger Overdækning til forbrug i næste års budget Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Øvrige bevægelser Bevægelse Saldo pr Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Øvrige bevægelser Saldo pr Gæld til realkreditinstitutter Gæld til Kummunekredit Gæld til Nykredit Amortiserede låneomkostninger I alt

23 Noter Anden gæld Skyldige omkostninger Skyldige afregninger til forbrugere I alt Eventualforpligtelser Foreningen har indgået en finansiel kontrakt med Nykredit i forbindelse med rentesikring af variable renter. Rentesikringen er sket for at sikre foreningen mod stigninger i den variable rente. Værdien af den finansielle kontrakt pr udgør t Foreningen har indgået en finansiel kontrakt med Nykredit i forbindelse med etablering af et renteloft til sikring af variable renter på lån til Kommune Kredit. Renteloftssikringen er sket for at sikre foreningen mod stigninger i den variable rente. Værdien af den finansielle kontrakt pr udgør t Foreningen har en udskudt skat på t , som ikke er afsat i regnskabet jf. reglerne i varmeforsyningsloven. Den udskudte skat forventes ikke at skulle betales, idet foreningen skal stræbe efter at lave 0 resultat, der således som udgangspunkt ikke vil udløse skat. 22. Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til Nykredit t er der givet pant i grunde, bygninger og integrerede maskiner, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t Kontraktlige forpligtelser Servicekontrakt vedr. kraftvarmeanlæg med årlige omkostninger på minimum t Aftale om levering af el til Neas A/S, løber til en af parterne opsiger aftalen. Aftale om køb af naturgas fra DCC Energi, løber til Aftale om køb af naturgas fra Dong udløber når en af parterne opsiger aftalen. 23

24 Noter 24. Nøgletal Beløb i 2013/ / / / /10 Varmesalg (MWh) Samlet produktion (MWh) Varmesalg i procent af MWh-produktion 75,4 77,4 75,4 75,1 74,3 MWh-pris (kr.) Faste afgifter pr. m2 rum () Målerleje Indkøbt varme (MWh) Gasforbrug LF (m³) Olieforbrug (L) Graddage (normalår 3.037) Tilsluttede m2 rum Antal forbrugere

25 Noter 25. Budget og budgetopfølgning Beløb i Budget 2013/14 Realiseret 2013/14 Afvigelse 2013/14 Budget 2014/15 Varmeindtægter: Varmebidrag Faste afgifter Målerleje Afkølingstarif Andre varmeindtægter Øvrige indtægter Varmeindtægter i alt Direkte fremstillingsomkostninger: Salg af el Salg af grøn el Grundbeløb Co2 tilskud Køb af gas Køb af træpiller Olie og smøreolie Eludgifter Vand og kemikalier Direkte fremstillingsomkostniger i alt Bruttoresultat Driftsbestemte omkostninger: Vedligehold af produktionsaktiver, inklusive servicekontrakter Vedligehold af distributionsaktiver Andet vedligeholdelse Drift af biler Afskrivninger på produktionsapparat Afskrivninger på distributionsapparat Afskrivninger på øvrige anlæg Driftsbestemte omkostninger i alt

26 Noter 25. Budget og budgetopfølgning - fortsat - Budget Beløb i 2013/14 Realiseret 2013/14 Afvigelse 2013/14 Budget 2014/15 Produktionsresultat Løn og gager: Bestyrelseshonorar Driftsleder og varmemester Bogholder Pension Sociale ydelser Kørselsgodtgørelse Kursus Arbejdstøj Øvrige personaleudgifter Løn og gager i alt Administrationsomkostninger: Kontorholdsudgifter Leje af kontorinventar Software og hardware Kontingenter og licenser Telefon og porto PBS gebyrer Revision Advokat Forsikring Møder og generalforsamling Repræsentation Tab på debitorer Diverse Administrationsomkostninger i alt Lokaleomkostninger: Huslejeindtægter Husleje Ejendomsskat og forsikring Transport

27 Noter 25. Budget og budgetopfølgning - fortsat - Budget Beløb i 2013/14 Realiseret 2013/14 Afvigelse 2013/14 Budget 2014/15 Transport Vedligeholdelse kontor Vedligeholdelse bygninger Renovation Lokaleomkostninger i alt Finansielle poster: Renter banker Renter prioritetslån Låneomkostninger Gevinst / tab på værdipapirer Finansielle poster i alt Årets resultat Overdækning/underdækning primo Overført over-/underdækning

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere