i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk."

Transkript

1 12 kort Fremstilling af hans Iagttagelser af Solen i Bulletin de la Société Astronomierne de France"; g. 15. Sept. 85 i Vor Frelsers K. Kbh. m. Meta Elisabeth Fischer, f. 14. Jan. 58 i Reykjavik, f 30. Marts 98 i Præstø, D.af islandsk Købmand Wald. Christoph. Flartvig F. (Brod. 1. Pastorinde Begtrup i Astrup og Christiane F., g. m. Hofpræst hos Kong Otto af Grækenland A- H. F. Luth) og Arndys Finnbogason. Se Haslev Avis 30. Okt. 09. Kateket og Førstelærer. (Embedet nedlagt ved kgl. Res. af 23. Jan samtidig med, at der oprettes et Embede som ord. Medhjælper) Juni Hans Frederik Vilhelm Wanda 11, f. 10. Sept paa Brahesborg, Gamtofte, S. af Gartner Vilh. Aug. W. (Brod. t. Prof., Sgpr. E. A. W. til Strø) og Fr. Nathalie Kyhorn. St. Odense 68, stud. derefter Æstetik og Filosofi, Kand. 28. Juni 77 n. (h.-h.), Lærer i kbhske Privatsk., Huslærer paa Vindumovergaard Feb. 81 til Mai 82, ord. 18. April 83, entl. 30. Aug. 92, Privatlærer i Kbh. til 01, senere Sproglærer, Oversætter, Oplæser, har oversat Weinel: Jesu Lignelser og flere (ikke udg.) Dramaer, skr. nogle Digte i Blade og Tidsskr. og under Pseudonym Erik Dall udg. Digtsamlingen: Gennem Tjørn og Nat (08); g. 02 paa Kbhs. Raadhus m. Komponistinden Tekla Griebel, f. 25. Feb. 66 i Randers, D. af Musiklærer, Komponist Theod. Joh. Heinr. G. (indvandret fra Lutjenburg) og Camilla Joachimine Andresen. Stamfader Biskop Johan (Hans) W. i Ribe (t 1541). Forfædrene i lang Tid Præster, derefter Bønder indtil hans Bedstefader Sgpr. Hans W. til Gudbjerg. Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk. Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. (Filialkirken i Aalbæk indviedes 12. Sept. 1897). 20. Dec Severin Andreas Bang Michelsen (betragtet som ikke kaldet 26. Feb. 85) Juli Christian Frederik Gandil (1. April 91 Tolne-H., se 0. Hæsinge) Sept Frederik Engelhardt Bojsen Jensen (23. Nov. 94 Skallerup-V., se Vigsnæs) Feb Charles Jens Emanuel Iversen (10. Okt. 07 Skeby-O., se der) Jan Knud Lund Melbye, f. 17. Okt.

2 lo 1875 i Venge, S. af Sgpr. Jørgen Peter M. til Vejle-H. og Edle Carol. Mathilde Lund. St. Vejle 93, Kand. 25. Jan. 01 n., paany 19. Juni 02 h. 1 (*L-*L), Huslærer paa Kammergave Sommer 02 til Sommer 05, uord. Medhj. Vejle-H. (hos Faderen under hans Sygdom) Sommer til Nov. 05, efter Faderens Død hos den kst. Sgpr. 1. Dec Okt. 06 under Vakancen, Lærer v. Nysted Realsk. 1. Okt Feb. 07, pers. Kapl. hos den res. Kapl. Nysted og Sgpr. Herritslev 8. Feb. 07, ord. 6. Marts, kst. Sgpr. Pedersborg-K. 24. Nov. 07, Fm. f. Værger., har skr. Art. i forsk. BL, navnlig Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne; g. 11. Nov. 08 i Maribo ( mine Forældres Bryllupsdag og min egen Daabsdag") m. Ludvika Marie Johanne Claudia Birkedahl, f. der 10. Juli 78, D. af Direktør for Maribo Trælasthandel Thorv. Ludv. Niels B. og Margr. Petrea Sahlertz. Se Fam. Melbye, S. 21. Raaby og Sødring. Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhus Stift Dec Carl Theodor Røgind (25. Sept. 85 Sejerø, se Lundforlund-G.). o. 2, Dec Carl Frederik Viggo Ravn (31. Okt. 90 Ørum-G., se Grundfør-S.) Jan Dan kvart Faaborg Richter, f. 3. Feb i Slagelse, S. af Sgpr. Jonas Chr. R. til Boeslunde og Nielsine Stephanie Faaborg. St. Sorø 76, Kand. 21. Juni 83 h. 2 (h.-l.), uord. Medhj. i Skelund-V. 1. Sept. s. A., pers. Kapl. sst. 28. Feb Aug. 90, ord. 21. Marts, rejste Efteraaret 90 i Udlandet, Ejer af Visborg Nørgaard, Visborg Sogn, 1. Juli 97, Ejer af Lille Brande Plantage i S. Omme 22. Dec. 05, Ejer af Visborg Hus i Visborg 15. Marts 07, entl. 3. Juli 07, driver selv sin Gaard og fungerer som Hjælpepræst for Omegnens Præster; ugift. Morbroder Sgpr. Frits Faaborg til Albæk-V. Faders Søskendebarn, g. m. fh. Stiftsprovst C. D. Frich for Hamar Stift i Norge. Se Slægt. Richter, S. 34. Soransk Tidsskr. V, 2, S Sept Andreas Peter Andersen, f. 19. Maj 1871 i Banders, S. al Bogholder v. Sparekassen for Randers By og Omegn, Agent f. d. kgl. okt. alm. Brandassurancekompagni f. Varer og Effekter Niels Peter A. (Brod. t. Pastorinde Halkier paa Øland) og Anna Kirstine Thomasine Bradsted. St. Randers 89, Alumn. Valchendorffs Koll. 6. Juni 94 for 3 Aar, Forlængelse 19. Mai 97, Kand. 28. Juni

3 14 98 h. 1 (*l.-h.), Huslærer, Lærer v. priv. Skoler, uord. Medhj. og Vikar f. forsk. Præster, ord. 24. April 08; g. 31. Marts 09 i Nakskov m. Magdalene Benzon Schultz, f. der 31. Mai 79, D. af Dyrlæge Maxim. Phil. Aug. S. og Adela Chr. Fr. Benzon. Hustrus Søskendebarn Sgpr. Vilh. Rosencrone Benzon til Tirstrup-F. Se Stud. fra 89. Raarup. Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift. (Kapellet i Klejs indviedes 31. Jan. 1909) April Peder Riber, 20. Marts 1817 i Lemb, S. af Sgpr. Axel R. til Aale-T. og Mette Kirstine Buch. St. priv. 38, Kand. 17. Jan. 43 n., paany 30. Okt. s. A. li.' (l.-l), uord. Medhj. (hos sin Fader) i Aale-T., derefter pers. Kapl. hos ham 12. Juni Okt. 52, ord. 22. Okt, Pastor vicarius S. og N. Onsild 53 til 27. Feb. 58, Sgpr. der 16. Mai 58, Aale-T. 28. Marts 63, Provst for Tyrsting og Vrads Herreder 2. Juli 69, for Bjerge og Hatting Herreder 1. Aug. 73, f 9. Jan. 85 under et Ophold hos sin Datter i Skibet. Han var ved Siden af den alvorlige og samvittighedsfulde Præst og Provst, den velvillige, sagtmodige og deltagende Menneskeven." (Horsens Avis 10. Jan. 85.) Ved hans Jordefærd talte Lærer Godsk efter Opfordring af Provstiets Lærere og sagde, at Provsten altid og mod alle Lærere havde vist sig som den, der med fuld Kjærlighed til Gjerningen og Deltagelse for den Enkeltes Forhold ikke optraadte som den myndige Overordnede, men som den milde og kjærlige Raadgiver." Og Pastor Plesner fra Glud udtalte, at Riber var en ydmyg og sagtmodig, elskelig Person, som man sjælden eller aldrig hørte klage, men derimod ofte saa inderlig taknemlig for Guds Naade imod ham" (samme for 17. Jan. 85). Den afdøde var meget afholdt." (Horsens Folkebl. 10. Jan. 85, se ogsaa for 17. Jan.). G. 7. Okt. 47 i Vejle m. Ane Cathrine (Trine) Magdalene Schousboe, f. 20. Mai 19 i Ring, f 16. Juni 95 paa Østensgaard, Skibet, D. af Sgpr. Vilh. Carl S. til Skibet og Chr. Margr. Sølling. Hustrus Brødre Provst J. C. S. til Anst-G. og Sgpr., Dr. phil. P. S. S. til Landet Marts Frits Phister Ingerslev (10. Okt. 95 Hørby, se der) Jan Salomon Maurits Krusenstjern a H af strøm, f. 23. Mai 1847 i Helsingør, S. af

4 15 svensk-norsk Vicekonsul Herm. Lambert H. og Carol. Bernh. Tørnstrøm. Kontorist paa Helsingør Byskriverkontor, Exam. jur. 2. Feb. 67, Fuldmægtig sst. til 1. Juli 70, St. priv. 72, Kand. 28. Juni (*1.-*1.), pers. Kapl. Hornslet 31. Jan. 78, ord. 20. Marts, Kapl. pro loco Baarup 29. Mai 79, Sgpr. Kragelund-F. 2. Feb. 81, Præst v. Horsens Tugthus 6. Feb. 84, var i en Aarrække Fm. f. Horsens Fængselsselskab, har skr. Præd., Digte og Afhandl, i forsk. Bl. og Tidsskr. samt udg. Drikfældighed og Forbrydelse (87), Det romerskkatholske hemmelige Skriftemaal (88), Om Sædelighedsforholdene i det danske Folk, særlig i Bondestanden og Almuen, m. 1 Kort (88), To romersk-kath. Indlæg om det tvungne hemmelige Skriftemaal (89), Besvarelse af Spørgsmaal Sect. III, Nr. 4, indsendt til Fængselskongressen i St. Petersborg (90), Min Ungdoms efterladte Digte (90), Optegnelser fra Horsens Straffeanstalt (90), Ledetraad i Bomerbrevet (91, 2. Udg. 94), Jens Nielsen. Et ødelagt Livs Historie (92), Om religiøs Sindssygdom (93), Nogle Bemærkninger om den ero-religiøse" Mani (94), Om Omvendelse (94), Guds Naade. Tanker i stille Timer (94), Fra Horsens Tugthus. 12 Aars Iagttagelser (00), f 29. April 05 i Baarup efter at han Langfredag var bleven syg paa Prædikestolen. Han har i nogen Tid været svagelig og har i mer end en Henseende haft vanskelige Kaar at leve under." (Horsens Dagbl. 1. Mai 05). Ifg. samme for 5. Mai 05 udtalte Provst Cederfeld de Simonsen ved hans Jordefærd bl. a.: Han var en sjælden og ejendommelig begavet Mand, som det var en Fornøjelse at vexle Tanker med. Et stort Arbejde har han gjort, dels i Studerekammeret og dels i Menigheden. Ligesom han var en prøvet Mand i mange Maader." Pastor Engel sagde: Vi staar i Dag overfor en Mand, der var plaget af Lidelser. Der er næsten ikke den Sygdom, han ikke har lidt af. Ligeledes har han lidt under daarlige økonomiske Kaar. Han var en meget indesluttet Mand, hvorfor han havde vanskeligt ved at vinde sig nye Venner. Han var en dygtig Præst en af de mest ejendommelige Prædikanter i Landet. Skolen omfattede han med Interesse, og jeg tør sige, at et af hans skønneste Arbejder var at være Lærer i sin Tid i Horsens ved Kvindeseminariel.' : Pastor Tommasson, Horsens, udtalte, at Pastor H. var en Mand, som havde sine stille Glæder ved sit Tankes Arbejde, saa han havde sin egen Verden, som ikke var

5 16 kendt af andre. Han elskede Naturen og Kunsten og alt det, som der var Liv i." Ifg. Horsens Avis for 6. Mai fremhævede Pastor Tommasson ligesom de to foregaaende Talere, at den Afdøde i sin sidste Levetid havde været Genstand for en Bagvaskelse, som havde gjort stærkt Indtryk paa ham. Pastoren udtalte, at den Historie med Dokumentet var ligefrem Løgn", og at det var usselt, at det danske Folketing skulde kunne bruges til Fremsættelse af Sligt." G. 17. Okt. 82 i Hornslet m. Caroline Frederikke Marie Dreyer (Pseudonym Karis"), f. 3. Mai 62 paa Rosenholm, D. af Skovrider Chr.D. af Gjesing-N. og Fr. Soph. Mørch. Se Stud. fra 72. Horsens Folkebl.,29. April og 6. Mai 05. Horsens Avis 1. Mai Okt Andreas Thomsen Barfod, f. 25. Maj 1854 i Sørup, Sønderjylland, S. af Provst Imm. B. til Vaabensted-E. og Joh. Kr. Fr. Thomsen. St. priv 74, Landmand i 6 Aar, Kand. 19. Juni 85 h. 1 (l.-l), pers. Kapl. (hos sin Fader) Vaabensted-E. 22. Okt. 85, ord. 2. Dec, Sgpr. Øland 21. Juli 88, Hvilsager-L. 23. Maj 93, har skr. Bidrag til Øklosters og Oxholms Historie i Saml. t. Jydsk Hist. og Topogr. 91 samt udg. Slægt. Barfod (Fakse-Linien) (98), Tale v. Marguerithe Ravns Jordefærd d. 17. Okt (07), Tale v. Fru Anna Ludolphe Ravns Jordefærd i Raarup Kirke 27. Aug (07); g. 24. Okt. 88 i Vor Frue K. Kbh. m. Ingeborg Prior, f. der 5. Maj 65, D. af kgl. Hofboghandler Hans Vilh. Eller P. af Nors-T. og Anna Marie Wørmer. Søskendebørn Provst G. Barfod til Skjævinge-G., Sgpr. N. F. S. G. G. B. Barfod til Gjelsted-R Sgpr. H. U. M. Barfoed til N. Tranders, Pastorinde Gøtzsche i V. Aaby-A. Hustrus Søskendebarn Sgpr. A. G. S. Prior i Sakskjøbing. Se Slægt. Barfod (Fakse-Linien), S. 25. Kapellan pro loco. (Ved kgl. Res. af 9. Maj 1887 bifaldes, at Embedet indtil videre maa henstaa ubesat mod, at Sognepræsten indbetaler en aarlig Afgift af 40 Tdr. Byg til Stiftsmidlerne til Anvendelse i kristeligt Øjemed i Pastoratet). 4. i2. April Frederik Rudolph W ar min g (26. Feb. 85 Ring-F., se Jungshoved) Mai Christian Lauritz Andersen (28. Marts 87 Aale-T., se Glud-H.).

6 17 Radsted. Musse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift Marts Jacob Møller (20. Nov. 01 Ørslev-S., se der) Jan Carl Vilhelm Johannes Ca m- radt, f. 2. Juli 1843 paa Endelave, S. af Sgpr. Jørgen Chr. Ludv. C. til Herringe-G. og Laura Henr. Elisab. Rossing. SI. Odense 63, Kand. 22. Juni 71 h. 2 (*l.-h.), Huslærer Efteraar 71 til Efteraar 74, pers. Kapl. Endelave 6. Nov. 74, ord. 16. Dec, Sgpr. Nautrup-S.-V. 15. Dec. 77, Nim-U. 16. Nov. 85, Provst (efter et halvt Aars Konstitution) Voer- Nim Herreder 18. Dec. 96, entl. 15. Maj 11; g. 13. Nov. 75 i Marslev m. Augusta Margrete Petersen, f. 17. Marts 46 i Odense, t 22. Marts 77 paa Endelave, D. af Vognmand Peter P. og Petrine Petersen Sept Hans Ernst Daniel Wegener, f. 21. Marts 1864 i Halsted, S. af Sgpr. Joh. Jørg. Stiller W. til Halsted-A. og Fr. Malvine Theone Plesner. St. Nykjøbing 83, Kand. 26. Juni 90 h. 2, paany 25. Juni 91 h. 1 (*1.-1.), Lærer v. forsk. Sk. i Kbh. Sept. 91 April 92, pers. Kapl. Skaarup 2. Nov. 92, ord. 12. Nov., tjenstledig Nov. 94, Sgpr. Hvilsted 2. Juli 95; g. 29. Juli 02 i Tiset m. Margrethe Dorthea Elisabeth Balslev, f. 19. Juli 77 i Haarslev, D. af Sgpr. Theod. Chr. B. til Tiset og Elisab. Meldal. Broder Biskop C. F. J. Wegener. Farbroder Geheimearkivar C. F. Wegener. Hustrus Søskendebørn Sgpr. V. P. B. Clausen til Ollerup-K., Pastorinde Helms i Føvling og prslv. Mediij. J. C. Balslev i Skive. Se Stud. fra 83. Fam. Balslev, S. 59. Raklev. Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift Sept I n g v a r d Henrik L i n n e m a n n, f. 22. Aug i Vejle, S. af kgl. Agent, svensk-norsk Vicekonsul, Købmand Andr. Deichmann L. og Ane Marie Smidt. St. Borgerdydsk. K. 35, Kand. 24. April (l.-l.), Accessit for Besvarelsen af den teol. Prisopgave 41, i Udlandet 41 43, opholdt sig v. Universiteterne i Berlin og Heidelberg, kst. Adjunkt Randers 31. Nov. 44, Overlærer v. Frisk. sst. og Overdegn v. St. Mortens K. 27. April 46, Medl. af den gruudlovgiv. Rigsforsaml. for Randers Amts 2. Kr. (Randers) 5. OkL. 48, Folketingsmand for samme Kreds 4. Dec. 19, " 2

7 18 nedlagde sit Mandat 7. Aug. 51, Sgpr. Øsse-N. 11. Marts s. A., ord. 7. Mai, Ousted-T. 11. Juli 56, Sogneraadsfm. der, Amtsraadsmedlem i Skanderborg 61 68, Medlem af Rigsraadets Landsting for 10. Kreds 3. Juni 64, Medlem af Holbæk Amtsraad 71 83, Sogneraadsfm. her, Fm. f. Holbæk Amts økonomiske Selskabs Sparekasse, Provst for Arts og Løve Herreder 21. Juni 80, Landstingsmand for 2. Kreds 30. Sept. 82, entl. 13. Jan. 85, R.* s. D., f 11 Feb. 92 i Kbh. Uden egentlig al indtage nogen fremragende Plads i Rigsdagen nød han en ved sin Kundskabsrigdom og Arbejdsdygtighed vel fortjent Anseelse og havde ikke ringe Indflydelse især paa kirkelige Spørgsmaals Afgørelse" (L. Koch i Biogr. Leks.). Ved hans Jordefærd udtalte hans Brodersøn, Slotspræst L. ifg. Kalundborg Avis for 18. Feb. 92 bl. a.: Kjærlighed og Sandhed havde hos den Afdøde bestandig været Et; sammen med streng Retfærdighed havde de udgjort hans Væsens Mærke, havde præget hele hans stille, bramfrie Vandel.'" G. 1. Jan. 50 i Vejle m. Maria Sophia Frederikke Bech, f. 15. Juni 30 i Randers, D. af Læge Hans B. og PeLrine Marie Jørgensen. Se Slægthaandbogen, I, S. 548 f. Kalundborg Avis 12., 18. og 19. Feb. 92. Berl. Tid. 12. Feb Marts Frederik Idæus Holck Colding, f. 30. Okt i Aalborg, S. af Professor, Overlærer Eiler Pet. Holck C. og 1. Hustru Ida Calhr. Nic. Aagaard af Aardestrup-B.-G. St. Aalborg 48, Kand. 25. Jan. 55 h. 1 (l.-h.), Huslærer hos Forpagter Valentiner, Gjorslev, og Hofjægermester Post, Broksø, foretog 58 en længere Udenlandsrejse til Tyskland, Østrig, Italien og Frankrig, Lærer i Kbh. bl. a. v. Schneekloth's Sk. og det Wærn'ske Inst, Sgpr. Rødding-L.-P. 12. Nov. 70, ord. 30. Nov., Krummerup-F. 6. Jan. 74, entl. 11. Marts 03, f 9. Sept. 04 i Kbh., har udg. Ved Professor, Dr. med. Theod. Warnckes Jordefærd (90), Ved Enkefru B. E. Coldings Jordefærd (92). Ofte maatte der være tyst i de store Værelser [i Raklev Præstegaard], fordi Sygdom hjemsøgte Husmoderen, og det prægede sig paa ham, der var vant til at færdes i Hjemmet, tagende daglig Hensyn til, hvad det tunge Kors, som hvilede paa hende, krævede af ham. Trods Skyggerne, som Hjemmet kastede over hans Livsvej, bevarede han det sjeldne Humor, som han raadede over; med hvilket Liv kunde han ikke fortælle? Han havde en udmærket Fremstillingsevne, aabent

8 19 øje for Kunstens Herligheder, for Musikens Tonevæld, han kunde gengive, hvad han havde hørt eller læst, saaledes at det for Tilhørerne fik Anskuelighedens Sikkerhed; kom dertil hans Sans for Livets komiske Sider, hvad han kunde gengive med et satirisk Lune, kemisk frit for al Ondskab, da kunde det fremkalde den sunde Latter hos ham selv som hos den, der lyttede til hans Fortælling. Hans Aandslivlighed bevaredes højt op i Aarenes Række, hans lette Gang, hans Lyst til at følge med i, hvad der tildrog sig i Indland som i Udland, gjorde ham velset ikke blot-i de Ældres, men i de Unges Kreds. Medens han var Præst i Krummerup, syslede han med at hjælpe unge, begavede Mænd af Landbostanden ind paa den studerende Vej ved at forberede dem til Studentereksamen; han dvælede ofte med Glæde ved det Arbejde, han havde nedlagt deri, ligesom han havde den Glæde at de naaede de forønskede Maal." (G. D. i Kalundborg Avis 14. Sept. 04). G. 3. Okt. 71 i Sludstrup m. Julie Elisabeth Jacobsen, f. 6. Aug. 43 paa Førslevgaard, f 27. OkL. 04 i Kbh., D. af Etatsraad, Landstingsmand Jac. J. til Falkensteen og Julie Marie Brandt (Søst. t. Sgpr. A. F. Brandt til Veggerløse). Søskendebørn Provst X D. F. Bøggild til Hillerslev-K., Provstinde Albrechtsen i Ellidshøj, Sgpr. F. S. Aagaard til Glud-H., Sgpr. J. II. Aagaard til Vellev, Sgpr. P. A. Colding til Kjøng og Sgpr. Troels Smith til Skjelskør. Se Legatfam. Aagaard fra Juelsirup Præstegaard. S P. J. Deichmann's Eftk., S. 9G Mai Herman Holm, f. 12. Sept paa Christianshavn, S. af Justitsraad, Bogholder i Finansministeriets Statsgældskontor samt ved Tontinerne af 1792 og 1800 Poul Chr. H. (Halvbrod. t. Sgpr. P. A. H. til Gamtoi'le) og Chr. Fr. Georgine Mørch. St. Borgerdydsk. C. 69, Kand. 27. Juni 76 h. 1 (l.-h.), Lærer forsk. Steder Juni 76 til Aug. 79, var saaledes Huslærer fra efter Sommerferien til op imod Jul 76 og fra Eftersommeren 77 til Forsommeren 78, vikarierede desuden i nogen Tid i Kommuneskoler, f. Eks. i Kjøge og Kalundborg, Lljælpepræst Ring-F. i Juli 79, kst. Adjunkt Aalborg 1. Aug. 79, Kapl. pro loco Østofte-B. 19. April 82, ord. 5. Juli, Nykjøbing-S. 25. Marts 84, Sgpr. Kornum-L. 14. Juli 86, Gloslunde-G. 19. Okt. 91, entl. 31. Dec. 10, har siden vikarieret i Præsteembeder, saaledes Nov. 10 til Forsommeren 11 i Kalundborg, har leveret enkelte Bidrag t. 2*

9 20 danske og norske Blade om Rejser og Tindebestigninger i Norge samt udg. Prædiken til 1. Søndag i Fasten (88); g. 26. Mai 85 i St. Stefans K. Kbh. m. Hedevig Frederikke Ibsen, f. 6. Juni 62 i Rørmarken, D. af Skovfoged Constans Erasmus I. og Hedev. Pouline Wellejus (Søst t. Sgpr. Jens W. til Vorgod og Pastorinde Lindhardt paa Endelave) Okt Jens Andersen, f. 4. Juni 1863 i Ledøje, S. af Gaardejer, D. M., Anders Nielsen og Karen Joh. Hansdatter. St. (mat.-naturv. Linje) Roskilde 83, Tillægseks. 85, Kand. 20. Jan. 90 h. 1 (*l.-h.), Lærer v. kbhske. Kommunesk , Kapl. pro loco Raklev 1. Mai 93, ord. 17. Mai, Fm. f. Raklev Værger , Sogneraadsmedl. 1. April 09; g Feb. 90 i Jyllinge m. Emma Riegels, f. 24. Nov. 66 i Krathuset, Viborg, f 12. Feb. 00 i Raklev, D. af Plantør Fr. Vilh. R. og Andrea Chr. Fr. Obel, 2 9. Sept. 02 i St. Lukas K. Frederiksberg m. Margrethe Agerskov, f. 29. Dec. 73 paa Ny Lellingegaard, D. af Forpagter Chr. Rasmus A. (Brod. t. Sgpr. J. P. C. A. til Kjølstrup) og Anna Cathr. Hansen. Se Stud. fra 83. Kapellan pro loco Aug Sigurd Christian Borch (2. Juli 84 Kapl. pro loco Stege, se der) Mai Jens Andersen (31. Okt. 11 Sgpr. her). Ramløse og Annise. Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift Okt Laurits Christian Hansen, f. 26. Juni 1822 i Slangerup, S. af Konsistorialraad. Sgpr. Ped. H. til Slangerup-U., der havde været J. L. Heiberg's Lærer, og Marie Nicol. Schou. St. priv. 42, Kand. 20. Juni 55 h. 1 (l.*-l.), Lærer v. Søetatens Pigesk. 17. Feb. 58, v. sammes Drengesk. 3. Marts 59, Overlærer 1. April 62, tillige Bibliotekassistent i Studenterforen. 58, Sgpr. Olsker-A. 14. Juni 65, ord. 6. Sept., Svaneke-I. 23. Okt. 71, Provst for Bornholm 11. Feb. 75, R.* 25. Aug. 76, Provst for Strø og Holbo Herreder 28. Feb. 82, entl. som Provst 31. Dec. 01, D. M. 8. Jan. 02, entl. 25. Aug. 06, f 9. Feb. 07 i Ramløse, har skr. Arl. i Kalkar's teol. Tidsskr., overs. Hagenbach's Kirkehist. I X (55 62), ter Haar's Skildr, af Reform. Hist. I (64),

10 21 BuscheFs Om Sjælesorgen (70), Luthardt's Apologet. Foredrag ov. Christendommen I II (71 72) samt udg. Fortegn, over Studenterforen.s Bogsamling (65); g. 19. Nov. 58 i Ølstykke m. Maria Charlotte M ø h 1, f. 30. Sept. 31 i Trankebar, f 31. Jan. 05 i Ramløse, D. af Sgpr. Knud Eskild M. til Ølstykke og Hanne Marie Møhl. Broder Sgpr. N. P. H. til Bølling-S. Søster Pastorinde Arboe i Hjørlunde. Søskendebarn Provstinde Hjort i Elmelunde. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen II, 8, S Nov Christian Frederik Vilhelm Bruun-Rasmussen, f. 23. Dec i Kbh., S. af Justitsraad, Kontorchef i Bikuben Lars Bonderup R. og Vilh. Marie Soph. Cathr. Bruun. St. Haderslev Læreres Sk. 87, till. Familienavnet B.-R. v. kgl. Bevill. 11. Maj 92, Kand. 12. Jan (*1.-L), pers. Kapl. Søllinge-H. 29. Okt. 94, ord. 28. Nov., Hjælpepr. Lynge-U. og Slagslunde-G. 95, kst. Sgpr. Havrebjerg-G. Maj 96, Kapl. pro loco Værslev-J. 5. Aug. 96; g. 28. Dec. 01 i Tikjøb m. Emma Lovise Henriette Hansen, f. der 5. Maj 71, D. af Skolelærer Chr. H. og Jul. Sof. Elisab. Steen. Oldefader Sgpr. Joh. Mich. Chr. Betz til Grevinge (t 1846). Se Stud. fra 87. Betz: En gi. Lærers Livserindr., S. 62. Randers. Støvring Herred, Randers Amt, Aarhus Stift, Sognepræst ved St. Mortens Kirke Okt Peter Jørgen Christian Se h arli ng, f. 5. Feb i Sorø, S. af Professor og Dr. theol. Carl Emil S. og Anna Petræa Abild Lund. St. Metropolitansk. 49, Kand. 16. Juni (l.*-egr.), foretog med offentl. Understøttelse Sept. 55 til Aug. 56 en Rejse til Heidelberg, Genf og Rom, kst. Adjunkt Horsens 22. Sept. 56, fast ansat 2. Okt. 57, Roskilde 27. Dec. 62, Sgpr. Ærøskjøbing 19. Okt. 69, ord. 24. Nov., Hørsholm 4. Dec. 71, R.* 11. Aug. 80, Fm. f. Aarhus Stifts Konvent fra dets Opr , D. M. 27. Okt. 94, kst. Provst for Støvring og Galten H. 7. Aug Juni 97, C Marts 07, entl. 1. April 07; opr. 95 Sognepræst til St. Mortens Kirke i Randers Peter Jørgen Christian Scharlings og Hustru Vilhelmine Marie, født Møllers Mindelegat" i Anl. af sit 25 Aars Præstejubilæum med 1400 Kr. til Fordel for 2 hæderlige og trængende Kvinder i Randers og 05 Sognepræst i Randers, Pastor P. Scharlings Jubi-

11 22 læumslegat" for en af Menigheden indsamlet Kapital i AnL af hans 25 Aars Præstejubilæum i Randers, som han havde øget til 2500 Kr. og til Fordel for Menighedsdiakonissernes Sygepleje i Randers; har skrevet flere religiøse og kirkel. Afhandl, i Teol. Tidsskr., Evang. Ugeskr., Ugeblad f. den danske Folkekirke og Ugeblad fra Bethesda, en Del Prædikener i forsk, kirkel. BL, under Pseudonymet Leonard Novellen En Omvej (62) samt udg. En Udflugt til Sicilien (57), Christelige Erindringer fra Rom (57), begge udg. i Rækken af slesvigske Folkeskrifter, Nogle Ord om Religionsundervisningen i de lærde Skolers øverste Klasse (59), Afskedsprædiken i Ærøskjøbing Kirke Nytaarsdag 1872 (72), Ved Fabrikør C. F. Grundtmanns Jordef. i Hørsh. K. (74), Et Mindeord v. Capt. C. F. Lunds Jordef. i Hørsholms Kirke (74), Carl Emil Scliarling, et Levnetsomrids med et Udvalg af hans mindre teol. Afhandl. (80), Brylluppet i Kana, Prædiken 2. S. el't. Heil. tre Kongers Dag (83), Mindeord v. Kaptain A. F. H. v. Honnens Jordefærd (83), Til Minde om Morten Luther. Prædiken (83), Giv Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Prædiken (85), Mindeord over Etatsraad, Borgmester C. Fischer (85), Vort christelige Vidnesbyrd. Prædiken i Holmens Kirke (87), Til Minde om Frk. Mathilde Ankerstjerne (88), Mindeord over Sagfører Richard Becher (88), Til Minde om Jensine Elis. Petr. Dorthea Boje, f. Høyer (90), Kirke og Missionshus. Indledningstale (90), Ved Indvielsen af Frk. C. la Cours nye Skolebygning i Randers (94), Mindeord over Elisabeth Marie Scliarling, f. Tuxen (94), Ved Pastor Vilh. Steinthais og Frk. Thyra Møllers Ægtevielse i St. Mortens Kirke i Randers d. 10. Aug (97), Mindeord talt over Kjøbmand J. II. Heerfordl ved hans Jordefærd i Randers d. 18. Marts 1898 (98), Til Minde om Fru Pastorinde Vilhelmine Marie Scharling, f. Møller (00), Mindeord over Pastor Th. G. Thomsen ved hans Jordefærd d. 2. Okt (01), Mindeord over Fru Pastorinde M. Hansen ved hendes Jordefærd i Randers d. 18. Marts 1901 (01), Søren Christian Elmenhoff, f. 11. Febr. 1826, f 13. Sept (01), Mindeord om Fru Anne Kjølseth, f. Hjersing ved hendes Jordefærd i Randers d. 18. Aug (05), 25 Aar. Prædiken (05), Til Afsked. Prædiken (07), Mindeord over Kordegn N. B. Kjølseth (08); g. 6. Aug. 57 i Gunderslev m. Vilhelmine Marie Møller, f. 16. Nov. 27 i Breum, f 6. Dec. 00 i Randers, D. af Provst Jens M.

12 23 til Grinderslev-G.-T. og Cec. Giessing Leth. Se VahFs Afk. af Chr. Nielsen, II, 8, S. 15. Slægthaandbogen, I, S Brødre Professor og Dr. theol. Henrik S., Professor, Dr. jur. Will. S. Farbroder Sgpr. Emil S. til Vallø. Søskendebarn Pastorinde Boje i Helsinge. Hustrus Søskendebarn Provst H. N. C. Leth til Aggersborg-B Sept E du ard Osvald G e i s m a r, f. 12. Feb i Banders, S. af Grosserer, Fabrikant Chr. Fr. G. og Anna Margr. Bøggild (Søst. t. Sgpr. O. B. til Gadstrup S.). St. Borgerdydssk. K. 88, Kand. 13. Juni (1.-1.*), Alumn. Borch's Koll. for 3 Aar 3. April 95, fornyet for 3 Aar 11. Okt. 99, Manuduktør, studerede samtidig Filosofi i apologetisk Interesse, det samme Studium optog ham under en Studierejse til Tyskland (Giessen og Jena), England (Edinburgh, London og Oxford), Paris, Schweiz og Italien, Wien og Briissel med offentl. Stipendier fra Feb. 97 til Sommeren 99, Sgpr. Veggerslev-V. 29. Dec. 99, ord. 14. Feb. 00, har skr. mange Art. i Theol. Tidsskr. (99 00, 02, 04 og 06) og enkelte i Dansk Tidsskr. samt udg. Sproglig Analyse til Genesis (95), Kristendom og Udvikling (03), senere Smaapiecer under Fællestitelen,.Slraaler fra Kristi Kors" I. Korsets Ord og Unitarisme, 07, II. Bag Forhænget, 07, III. Underet i Kristendommen, 07, IV. Livsglæde og Selvtugt, 07, V. Anger og Soning, 13), Religion og Videnskab, Et Svar til Professor Høffding (2 Opl. 11), Er Unitarerne Kristne? (12); g. 26. Juni 00 i Frederiks K. Kbh. m. Lina Ella Margaretha Clara von Przyjemska, f. 23. Marts 76 i Weissenfels, Sachsen, D. af Apoteker Ernst Leonh. v. P. og 1. Hustru Lina Aug. Pauline Sascke. Se VahFs Afk. af Chr. Nielsen, II, 9, S. 21. Fam. Graae, S. 58. Stud. fra Residerende Kapellan og Hospitalspræst Jan (kst. 3. April 68). Jacob Hansen, f. 28. Sept i Sorø, S. af Snedkermester Jac. H. og Maren Kirstine Poulsen. St. Sorø 38, Kand. 23. April 50 1 (1., har ikke aflagt hom. Prøve), Diakon i Grumtofte, Flensborg Provsti, 4. Nov. 51, ord. 5. Dec, Sgpr. Gjelting, samme Provsti, 7. Juli 56, afsat af Tyskerne 15. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., boede derefter i kortere Tid i Flensborg, Sorø, Kjøbenhavn og Stenalt, Hjælpepræst hos Konsistorialraad Kruse i Banders 66, f 11. Sept. 87 i Banders, har udg. Et Foredrag i Randers Arbeiderforening (71), Minde-

13 M ord om Gross. C. Th. Fr. Westermann (82), Til Minde om Præsten J. F. Plesner i Vedersø og Mindeord ved J. F. Plesners og Marie Plesners Jordefærd, m. 2 Portr. (92). Han virkede lige til sin Død med megen Iver og Nidkjærhed, ligesom han ogsaa som mangeaarig Formand for Skolekommissionen udfoldede stor administrativ Dygtighed." (Randers Dagbl. 12. Sept. 87). Allerede efter et kort Ophold her havde han vundet saa almindelig Yndest, at der blev gjort Skridt ikke blot fra privat, men ogsaa fra officiel Side for at vinde ham for Byen. Denne Yndest, som gav sig saa fyldigt Udtryk, da Pastoren for Aar tilbage holdt sit Sølvbryllup, bevarede han usvækket og tager med i sin Grav. Han var Ordets nidkjære Forkynder, Skolens varme Ven og de Trængendes faderlige Støtte. Hans Natur var en Virksomhed, som aldrig trættedes, og naar han, selv under den frembrydende Svaghed, ikke undte sig Hvile eller den Skaansel, han trængte til, kan dette muligt have fremskyndet lians Bortgang. I nogle Aar var han et anset Medlem af Byens Raad." (Randers Amtsavis 12. Sept. 87, se samme for 16. Sept., hvori et Sørgedigt af A. Th. J.). G. 27. April 53 i Rougsø m. Madsine Sophie Levinsen, f. 5. Jan. 24 i Holbæk, Rougsø IL, f 11. Marts 01 i Hellerup, D. af Degn Henr. L. og Ane Kirstine Sørensen. Hustrus Broder res. Kapl. v. Kbhs. Trin. K. Carsten L. Se Sorø Akademis Dimitt, S Nov Carl Christian Sophus C e- derfeld de Simonsen (8. Aug. 96 Tyrsted-U., se der) Okt Thomas Gottfried Thomsen, f. 10. Okt i Kbh., S. af Kammeraad, Bankrevisor Thomas T. og Jensine Fr. Lund. St. Borgerdydssk. C. 59, Kand. polyt. 66, Assistent v. d. kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles kern. Laborat. 66 og 71 73, Assistent v. Universitetets kem. Laborator , fik 15. Mai 85 det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Guldmed. for videnskabelig Virksomhed, Kand. 1. Feb. 88 h. 1 (!.*-* ), Sgpr. Norup 4. Aug. 88, ord. 12. Sept., t 27. Sept. 01 i Randers af Tyfus faa Timer efter, at hans Søster, Enke efter Subrektor Lorenzen i Slesvig, var død i hans Hus. Naar Pastor T. opgav sit første Studium, Kemien, skjønt der ventede ham en smuk Fremtid paa den polytekniske Bane, var det, som ovenfor berørt, fordi han følte sig dybt greben af de kristelige Sandheder og derfor ønskede at vie sit Liv til Præstegjerningen.

14 25 For denne Gjerning ofrede han sig fuldstændig og tog intet Hensyn til, at hans noget svagelige Helbred maaske kunde kræve Forsigtighed. Det var hans Livs Opgave, det gjaldt, og han satte Alt ind paa at udføre den i Aand og Sandhed. Han var en elskværdig og velmenende Personlighed, der sammen med sin Hustru tog sig meget af Godgjørenhedsværket i Menigheden og havde sin Opmærksomhed henvendt paa de Unge. Da han flyttede til sin Lejlighed i det gamle Hospital, lod han _ saaledes Konfirmationsstuen indrette til et Læseværelse for unge Mænd, for at de om Aftenen kunde have et Tilholdssted." (Randers Amtsavis 27. Sept. 01). Ifg. samme for 2. Okt. udtalte Pastor Scharling bl. a. ved hans Jordefærd: Han havde et oprigtigt og sanddru Hjerte, et rent Sind, et ædelt Tankesæt, blid og følsom. Han unddrog sig gjerne Menneskenes Øjne baade i Tale og Færd; Hjemmet var det Figentræ, hvor han gjerne sad i Løn ved sit Arbejde og sin Bøn. Ydre Former og Talemaader vilde han helst afdække, og derfor udtalte han sig stundom skarpt mod det, han fandt, der ikke indeholdt Sandhed. Den højeste af alle Sandheder: Kjærligheden, vilde han helst give baade Æren og Magten i sit eget Hjerte som i Andres. Jeg troede, derfor talte jeg," disse Ord passede paa ham; man følte altid, naar han talte, at der stod en Mand bag Ordet." Se ogsaa Randers Dagbl. for 27. Sept. og 2. Okt. 01. G. 1" 11. Mai 76 i St. Johs. K. Kbh. m. Elisa Hagemann, f. 27. Dec. 48 i Viborg, f 13. Juni 82 i Kbh., D. af Sgpr. Martin Nic. H. til Støvring-M. og Marie Soph. Georgine Dahl, 2 7. Nov. 88 m. Marie Margrethe Mollerup, f. 7. April 68 i Ljørslev, D. af Provst Janus Severin M. til Gjelsted-R. og Anna Kirstine Hagemann. Brødre. Professorerne Aug. og Jul. Thomsen Nov Martin Toft Kabell, f. 2. Juli 1863 paa Edelslund, Todbjerg, S. af Grosserer Søren Adolf Christoff. Wilsbech K. og Laura Marie Grønbech. St. Hauch's Latin- og Realsk. Kbh. 80, Kand. 24. Jan. 91 h. 1 (l.-l.), Sgpr. Nørbæk-S.-L. 26. Juni 91, ord. 15. Juli, Vejerslev-A.-T. 22. April 97: g. 20. Jan. 93 i Todbjerg m. Luise Gad, f. 20. Maj 64 i Vejerslev, D. af Sgpr. Andr. Heino Gerhard G. til Todbjerg-M. og Ane Birgitte Sørensen. Se Slægthaandbogen. I, S Hustrus Faster Pastorinde Jacobsen i Vraa.

15 26 2. Residerende Kapellan, Præst for Landsognsdistriktet Vorup og Sognepræst ved St. Peders Kirke. (Ved kgl. Res. af 16. Aug bifaldes, at der maa tillægges den under Opførelse værende nye Kirke i Randers Navnet St. Peders Kirke. Kirken indviedes 7. Dec. 1902) Jan Jens Christian Valdemar Berg strø ni (3. Feb. 91 Karise-A., se der) Sept Frederik Wilhjelm, f. S. Okt i Snøde, S. af Sgpr. Fr. W. til Snøde-S. og Betzy Frandsine Georgia v. d. Pahlen. St. v. Westen'ske Inst. 70, Kand. 24. Jan. 77 h. 1 (1.-1.), nord. Medhj. (hos Faderen) Snøde-S. 25. Jan. 77, pers. Kapl der 4. April 78, ord. 15. Maj, Pastor vie. der 9. Nov April 83, Sgpr. Rimsø-K. 30. Juni 84, var der Sogneraadsfm , R.* 29. Nov. 02, Fm. I Kommitéen t. Opfør, af St. Peders K., Randers, Fm. f. Bestyrelsen f. Randers-Djurslands Kredsforb. under D. M. S. 91, f. Kredsforbundsbestyr. under 11. Kreds B. under K. F. U. M , Fm. f. Vorup Værger., f. Randers Soldaterhjems Bestyrelse 94, f. Kong Christian IX og Dronning Louises Jubilæumsasyl i Randers 97, har skr. Præd. i Den Indre Missions Tid.; g. 18. Juni 78 i Smørum m. Jakobine Lucretia Sørine Jakobsen, f. 18. Maj 57 paa Allindemaglegaard, D. af Mølle- og Gaardejer i Hove Jens Severin J. og Maren Bertine Laurette Petersen. JRandlev og Bjerager. Hads Herred, Aarhus Amt og Stift April Christen F r a u s i n g Borch, f. 8. Sept paa Bredholt, Sal, S. af Proprietær Fr. B. og Joh. Fr. Frausing. St. Aarhus 54, Kand. 17. Juni 61 fa. 1 (1.4.), pers. Kapl. Rødding-K. 20. Marts 62, ord. 4. April, 0. Velling-H.-G. 65, Sgpr. V. Hornum-H.-F. 9. April 70, R.* 12. April 98, entl. 31. Dec. 07, f 23. Marts 12 i Odder, har skr. en Del Afhandl, særlig i Vægteren samt en Mængde Lejlighedsdigte og udg. Judas som Fattigven. En Tidsbetragtning i Evangeliets Lys (72), Folk og Fædreland. Et Ord til den danske Bonde (85); g. 22. Okt. 64 i Roskilde m. A n n a C a t h rine M ø 11 e r- H o 1 s t, f. 8. Sept. 35 i Errindlev, D. af Konsistorialraad Christen M.-H. til Magleby-H. og Elisa Maria Borch. Slægt se under Nestelsø-M. Se Den jydske Slægt Borch, S Marts Axel Fryd, f. 27. Nov i

16 27 Kbli., S. af Grosserer Henrik Will. F. og Vilh. Amal. Galle. St. Herlufsholm 91, Kand. 16. Jan (l.-l.), Huslærer i Fruering Præstegaard April 98 til Maj 99, ord. Medhj. St. Pauls K. Aarhus 13. April 99, ord. 10. Maj; g. 25. April 00 i Fruering m. Margrethe Marie Emilie Lund, f. 23. Marts 77 i Povlsker, D. af Sgpr. Niels Jørg. Jensen L. til Saaby-K. og Clara Emilie Vilh. Kolthoff. Se Dimitt. fra Herlufsholm. Redsted og Hvidbjerg. Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. (Ved kgl. Res. af 18. April 1903 bifaldes ved Omannekteringen af Tæbring, Outrup og Rakkeby samt Karby, Hvidbjerg og Redsted Sogne, at Hvidbjerg og Redsted Sogne forblive forenede med Redsted Sogn som Hovedsogn) April Aage Ernst Andreas Bayer (23. Juli 08 Nordby, Samsø, se der) Feb Michael Peter Mikkelsen, f. 20. Nov paa Braa Mark, S. af Gaardejer Peder M. og Krisline Marie Pedersen. St. Horsens 95, Kand. 11. Juni 00 li. 1 (*!.-*!.), Lærer v. Vinterlærer- og Fortsættelsessk. i Oksbøl, pers. Kapl. Gosmer-H. 17. April 03, ord. 29. April, priv. Medhj. Torning-L. April til Okt. 05, Vilslev-H. 1. Marts 06, B. M. f. Redsted Sogns Sygeplejeforen., Fm. f. Karby-Hvidbjerg-Redsted Hjælpekasse, har skr. enk. Art. i lokale Bl. samt Knud Lang, Sognepræst til Vilslev og Hunderup" i Fra Ribe Aml (12); g. 11. Maj 09 i Vejrup m. Sidsel Kirstine Jensen, f. 11. Maj 81 i Helligkilde, D. af Gaardejer Mads J. og Mariane Poulsen. Er baade paa fædrene og mødrene Side af gammel, jysk Bondeslægt. Refsnæs. Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift Nov Carl William Kiørboe (10. Mai 99 Kolding, se der) Juli Ludvig Oscar Faber, f. 17. Feb i Aarhus, S. af Sgpr. Johs. Chr. F. til Følleslev-S. og 1. Hustru Bartholine Guldberg. St. Horsens 72, Kand. 22. Jan (l.-l.), Lærer i Kbh. et halvt Aar, Huslærer paa Arreskov 1. Nov Sept. 79, pers. Kapl. Barrit-V. 25. Sepl. 79, ord. 17. Okt, Kapl. pro loco Stege 2. Feb. 81, Sgpr. Gjerding-B. 29. April 84, 0.og V. Alling 20. Mai 87, har

17 2* skr. enkelte Præd. o. 1. til Indre Miss. Tid., Samaritanen og Kristeligt Folkeblad m. m.; g. 30. Mai 81 i Vor Frue K. Kbh. m. Eleonora Christine Levinsen, f. 28. Nov. 60 paa Rosenvold, Stouby, D. af Godsforvalter Ant. Pet. Nic. L. og Alvilda Louise Bøttger af Barrit-V. Søskendebarn Sgpr. C. Bahnson til Skive-R. Hustrus Søskendebørn Provst T. L. Levinsen, St. Matth. K. Kbh., Sgpr. H. J. Levinsen til Gjørlev-B., Sgpr. A. S. Levinsen til Herredskirke-L. L., Sgpr. H. I. Levinsen til Helsingørs St. Mariæ K. og Sgpr. Johs. Levinsen v. Classenske Boliger, Faster Pastorinde M. S. Hansen i Randers, Moster Pastorinde Bohn i Næstved. Se Stud. fra 72. Rerslev og Ruds Vedby. Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift Sept Ole Jørgen Sadolin, f. 14. Okt i Nørbæk, S. af Sgpr. Niels S. til Torrild-V. og Magd. Dor. Maria Christine Jørgensen. St. Aarhus 44, Kand. 30. April (l.-l.), res. Kapl. Asminderød-G.-F. 23. Juli 59, ord. 7. Sept., Sgpr. Valløby-T. 1. Nov. 65, Medred. af Dansk Kirketid., entl. 25. Feb. 99, R.* s. D., f 12. Juli 08 paa Frederiksberg. Beboere i Rerslev og Ruds Vedby opr. 09 ved Sammenskud Sognepræst O. J. Sadolins Mindelegat" med 550 Kr. til Fordel for en trængende i Rerslev-Ruds Vedby Menigheder; g. 31. Aug. 60 i Vartov Kbh. m. L o u i s e S u- zetta Emilie Marcussen, f. 4. Nov. 38 i Helsingør, D. af Grosserer, belgisk Konsul Ulr. Chr. M. og Agnes Mac- Gregor. Siden 1656, da Albert Sadolin blev Sgpr. til NesLelsø-M., har alle hans Forfædre været Præster. Se Stamt. ov. de til Brødrene Petersen's Jomfrukloster adgangsberett. Fam., S. 21. Nationaltid. 15. Juli Mai Valdemar Vilstrup, f. 16. Juni 1863 i Aalborg, S. af Provst Andr. Fabricius Krarup V. til Rjerregrav-Aa. og Anna Soph. Lasson. St. Herlufsholm 81, Kand. 23. Juni (l.-l.), uord. Medhj. Laurbjerg-L., Lærer v. kbh.ske Skoler, besøgte Madeira og Azorerne, Sgpr. Tjele-V. 20. Feb. 90, ord. 14. Marts, Fm. for Nordvestsjællands Kredsforb. under D. M. S., Kredsfm. f. K. F. U. M. og K. i Slagelsekredsen ; g. 21. Nov. 90 i Slotskirken Kbh. m. Thyra Holm, f. der 30. Dec. 66, D. af Professor, Arkitekt Hans Jørgen H. og Anna Dor. Joh. Severine Nielsen af Frørup. Faders Fætter Provst John Hansen til Gislev-E. Se Slægthaandbogen, I, S Dimitt. fra Herlufsholm.

18 29 Rerslev og Vindinge. Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stifl Nov Jørgen Herman Kruse, i. 1. Sept i Roskilde, S. af Feldbereder Niels K. og Marie Dor. Bruun. St. Roskilde 35, Kand. 3. Juli (l.-l.), kst. adjunkt Roskilde 20. Nov. 40, fast ansat 18. Dec. 41, Sgpr. Søllested 27. Nov. 54, ord. 7. Feb. 55, entl. 30. Nov. 91, f 20. Nov. 05 i Kbh.; g. 30. Mai 46 m. Valborg Ophelia Gustava Løfgrén, f. 20. Jan. 22 i Kbh., t 19. Sept. 04 i Kbh., D. 'af Grosserer Oluf L. og "Karen Bolette Christence Birch Feb Carl Emil Mathiesen, f. 23. Marts 1839 i K. Helsinge, S. af Sgpr. Marc. M. til K. Helsinge-D. og Christine Marie Begtrup. St. Roskilde 58, Kand. 27. Juni 66 h. 1 (l.-h.), Lærer v. d. Wærn'ske Inst. og v. Mariboe's Sk. Kbh., pers. Kapl. Saksild-N. 26. Jan. 69, ord. 10. Marts, Sgpr. Brørup-L. 31. Marts 76; g. 6. Juli 69 i Middeli'art m. Meta Lovise Blicher, f. 9. Nov. 46 i Ringkjøbing, D. af Distriktslæge Jens Peter B. og Jul. Joh. Maria Henriette Mantzius. Slægt se under Gjørlev-B. Hustrus Oldefader Sgpr. D. N. Blicher til Gundslev, Mostre Paslorinde Heiberg i Feldballe og Digteren J. C. Hostrup's 1. Hustru. Se Fam. Mathiesen, S. 24. Resen og Humlum. Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt Ribe Stift Okt Peter Bartholin Jiirgens (7. Feb. 99 Lindelse, se der) April Anders Christian Iversen, f. 7. Nov i Ryde v. Holstebro, S. af Smedemester, Hammerværksejer Ped. Langballe I. og Juliane Andersen. Var indtil sil 21. Aar Smed og Maskinarbejder; stod først i Lære i sin Faders Værksted, arbejdede derefter 3 Aar i S. Frich's Maskinfabrik i Aarhus, hvor han samtidig deltog i Tegneundervisning m. m. ved Aarhus tekniske Skole; tog derpaa til Kjøbenhavn for at læse til Artium". (Stud. fra 86). St. priv. 86, Kand. 18. Jan. 92 h. 1 (l.-l.), Sgpr. Møborg-N. 12. Juli 92, ord. 2. Sept., Fm. f. N. Nissum Seminar, og Højsk., f. Egnens Kredsforbund af det blaa Kors, f. PræsLeforen. i Ringkjøbing Amt og Kredsfm. f. Børnegudstjenestesagen paa Egnen; har offentliggjort Præd. og Art.

19 30 I den indre Missions kirkel. Blade samt i Afholdsbl. Det blaa Kors; g. 10. Aug. 94 i Lemvig m. Maja Larsen, f. der 8. April 76, D. af Købmand Ivar Kjølhede L. og Hilma Eleonora Dich. 0. Ribe. Ribe Kjøbstads Provsti. (Den restaurerede Domkirke indviedes 7. Aug. 1904). Stiftsprovst i Ribe Stift, Provst for Ribe Købstad samt Ribe og Gjørding Herreder, Sognepræst ved Ribe Domkirke Jan Christian Frederik Koch, f. 9. Feb i Døstrup, S. af Provst, Amtsraadsmedlem Peter Gabr. K. til Døstrup, hvor Slægten siden Reformationen havde virket i samme Embede, og Petronelle Lind. St. Ribe 45, Kand. 9. Jan (l.-l), Manuduktør i Kbh , ksl. Adjunkt Ribe 19. Aug. 52, fast ansat 20. Sept. 53, havde Dansk og Historie til Hovedfag, manuducerede samtidig enkelte Studenter til teol. Embedseksamen. Ved lians Afgang fra Skolen udtalte Rektor, at denne i ham havde mistet en særdeles dygtig og nidkær Lærer, der ved sin Virksomhed havde haft en væsentlig Indflydelse paa Disciplenes hele Uddannelse." Sgpr. Vildbjerg-T.-N. 1. Dec. 65, ord. 10. Jan. 66, Vejrum 23. Juni 73, var i flere Aar Sogneraadsl'm. saavel i Vildbjerg-T.-N. som i Vejrum, R.* 8. April 88, D. M. 28. Juli 94, f 2. Juli 95 i Ubberup Præstegaard paa Besøg hos sin Søn efter i Kbh. at have underkastel sig en Operation for en Underlivssygdom, Stiftsprovst K. var en meget alvorlig Kristen: han var en human, men meget nøjagtig og bestemt Embedsmand. Pligtfølelse og bestemt Alvor særtegnede hans Personlighed. Han besad stor administrativ Dygtighed og en fremragende Klogskab og Ihærdighed i at gennemføre, hvad han ansaa for rigtigt. Ved Siden heraf mærkede man dog hans kærlige Hjærte og inderlige Medfølelse med Medmenneskers Nød." (Ribe Folkebl. 4. Juli 95). Som Medlem af Komitéen for Ribe Domkirkes Restauration fulgte han daglig Udgravningerne for at optegne hvert nyt Fund, der blev gjort, og deraf drage de nøjagtigst mulige Slutninger angaaende Kirkens Skikkelse i ældre Tid. (Ribe Stifts-Tid. 5. Juli 95). Sørgedigt af Christine Daugaard i samme for 9. Juli, se ogsaa Ribe Folkebl. og Ribe Stifts-Tid. for 10. Juli 95). For hans Børn, Frk. Ulrikke Koch i Ribe (der har beskæf-

20 31 tigel sig med Menighedsarbejde og Opdragelse af Missionærers Børn), Præst og Forstander ved Diakonissestiftelsen L. J- Koch, Valgmenighedspræst i Ubberup C. F. Koch samt Biskop i Ribe P. G. Koch, har hans Undervisning og Paavirkning været af afgørende Betydning for deres Liv og Gerninger.'' G. 23. Juli 57 i Ribe Domk. m. Anna Emilie Eckardine Balslev, f. 27. April 34 i Vejerslev, f 21. Marts 97 paa Diakonissestiftelsen, D. af Biskop, Dr. theol. Carl Fr. B. og Ulrikke Christine Boesen. Nedstammer fra Hans Tausen. Svoger Sgpr. J. E. Balslev til Engom. Søskendebørn Sgpr. V. C. H. Koch til Gjerlev-D., C. B. Koch til Vejby-T. og Pastorinde C. F. E. Hansen i Idestrup. Hustrus Slægt se under Humble. Se Vahl's-Afk. af Chr. Nielsen, II. 14, S. 69. Fam. Balslev, S Okt Peder Julius Pedersen, f. 29. Dec i St. Lihme, Nørup, S. af Skolelærer og Kirkesanger Niels Chr. P. og Bodil Christensdatter. St. Ribe 59, Kand. 19. Jan (l.*-l), Alumn. Borclvs Koll. 25. Okt April 66, teol. Manuduktør til Jan. 66, Huslærer paa Høvdingsgaard Mai 66 til Feb. 70, pers. Kapl. Horne 10. Sepl. 70, ord. 30. Nov., Sgpr. Galtrup-Ø. J. 11. April 74, Solbjerg-S. 22. Sept. 77, Stiftsprovst og Sgpr. Aalborg Budolfi K. 2. Dec. 84, R.* 8. April 88, D. M. 12. April 98, Medl. af Kommissionen for Folkeskolernes Tilsyn 10 11, enll. 31. Dec. 13, har fra Tid til anden i BladarL. udtalt sig om brændende Kirke- og Skolespørgsmaal samt udg. Ved Gaardfæster Rasm. Millings Jordef. i Horne (73), Ai'skedsprædiken i Horne Kirke 19. April 1874 (74), Om Børnenes Opdragelse og de Unges Udvikl. Prædiken (77), Afskedsord til Galtrup og Østerjølby Menigheder (78). Ai'skedsprædiken for Solbjerg og Sundby Menigheder (85), Bekjendelsens Kors. Prædiken paa Stefansdagen (90), Aiskedsprædiken i Budolfi Kirke 1895 (95); g. 19. Mai 71 i Mern m. Elisabeth Kai lenbach, f. 5. Nov. 40 i St. Hedinge, f 16. Mai 14 paa Frederiksberg, D. af Sgpr. Joh. Carl Ferd. K. til Mern og Nanna Aug. Meinig (Søst t. Lærer i Himmelev, cand. theol. Aug. M.). Svigermoders Søskendebørn Sgpr. Emil Wolf til Herslev-G. og Sgpr. Christen Wolf til Nordrup-F. Se Slægt. Wolf (3. Udg.), S. 89.

21 32 Residerende Kapellan og Sognepræst i Sem. (Bor i Sem) Mai Hans Kruse Winding (16. Nov. 87 Voer-E., se Haarslev-T.) Marts Johannes Enevold Langkilde Lauesen (22. Feb. 98 Aarslev-H., se der) Mai Emil Albeck (7. Sept. 05 Frederiksberg, Mariendals K., se der) Dec Harald Vilhelm Kristensen, i'. 5. Maj 1876 i Kbh., S. af Skoleinspektør i Ballerup Fr. K. og Natalie Marie Cornelia Hansen. St. Schneekloth's Sk..94, Kand. 15. Jan (14.), Ord. Till. som Seminarielærer og ord. Medhj. v. Miss. i Godthaab Grønland 27. April 00, ord. 2. Maj, kst. Seminarieforst. og Missionær Godthaab, Missionær 22. Aug. 01, entl. 31. Aug. 02, Lærer i Dansk, Historie og Religion v. Frk. Lang's Seminar, og højere Pigesk. i Silkeborg Aug. 02 til Aug. 04, Pastor vicarius &. UIslev-G , bestod 10 m. Udmærkelse Universitetsprøven i Pædagogik og Skolehygiejne; har i Bl. og Tidsskr. Berl. Tid., Nationaltid., København, Hjemmet, Lolland-Falsters Stiftstid., Maribo Amtstid., Nakskov Tid., Ribe Stiftstid., Ribe Folkebl., Aalborg Amtstid., Stefanus, Dansk Kirketid., Vort Samfund, Dansk Frøbeltid., Nordslesvigsk Søndagsbl., Dansk Tidsskr., Hjem og Skole, Bog og Naal, Vor Ungdom o. fl., dels under Mrlc, dels under Navn udfoldet en omfattende litterær Virksomhed af novellistisk, pædagogisk, religionsfilosofisk, kirkelig og folkelig Art; g April 00 i Ballerup m. Andrea Louise Andresen, f. 12. Nov. 75 i Rudkjøbing, f 20. Marts 02 ved Godthaab, Grønland, Okt. 03 i Vor Frue K. Kbh. m. Thora Andresen, f. der 15. April 81, Døtre af Skibsfører Peter Rasmussen A. og Nikoline Sof. Boas. Sognepræst ved St Kathrine Kirke Nov Uffe Birkedal, f. 17. Juni 1852 i Ryslinge, S. af Valgmenighedspræst Schøller Parelius Vilh. B. og Emilie Chr. Meyer. St. Odense 71, Kand. 26. Jan. 77 h. 1 (l.-l), pers. Kapl. Stadager-N. K. 3. Mai 78, ord. 15. Mai, Sgpr. Brande 13. Nov. 79, entl. (paa Grund af Tunghørighed) 23. Okt. 93, Redaktør i Næstved Vs Aar, Højskoleforstander i Rønde 94 96, i N. Ørslev 96 97, Foredragsholder og Skribent, Præst i Det fri Kirkesamfund 00, B. M.

22 33 f. Foren. t. Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre og Børn, liar skr. en Mængde Art. i Blade og Tidsskr., udg. Oversættelser fra Engelsk (Milton, Bums, Carlyle, R. Browning, Tennyson etc.) samt udg. Nytaarsgave fra Askov (73), Små Digte (84), Mens Julelysene brænder. Et Digt. 2 Tusinde (91, 3. Opl. 09), Til det danske Folk om Fredssagen (93), Til Forklaring. Foredrag (93), Søndagstanker (94), Troen og det, utrolige. Til Vejledning i det religiøse Spørgsmaal (01), Aandelige Sange, samlede for Det fri Kirkesamfund (01), Hvi ser du Skæven? Et borgerligt Ord til Biskop Rørdam (02), Sund Sans og religiøs Tro (02), Skin eller Sandhed i Folkekirken (Særtr. af Lys over Landet", 04), Kirkelærens Udvikling. En almenfattelig hist. Fremstilling (1. Udg. 02, 2. Opl. 05), Aaret om i det fri Kirkesamfund (06), Hvad er Unitarisme? Opskrift til et Foredrag (06), Den gamle Tro og den ny Tid. En Række Foredrag om Trosbekendelsen, udg. af Det fri Kirkesamfunds Postmission (07), William Morris og hans Betydning. En Levnedsskildring (08), Salmer og aandelige Sange, samlede for det fri Kirkesamfund {10), Den levende Menighed og Rationalismen (Unitarismen). I Anledning af Ordskiftet mellem Stiftsprovst Fr. Zeuthen og Prof. theol. J. P. Bang (Særtr. af Protestantisk Tid., 12), Af Chaucers og Langlands Digtning. Paa Dansk v. Uffe Birkedal (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, udg. af d. philol.-histor. Samfund, 13); g. 3. Juli 78 i Blidstrup m. Louise Amalie N y e g a a r d, f. 27. Jan. 52 i Skive, D. af Sgpr. Conr. Soph. N. til Blidstrup og Carol. Margr. Schiødte. Se V. H. Beyer's Eftk., Kvindelinier, S. 19. Stud. fra Marts H a n s S i m o n H a n s e n, f. 21. Dec i Lille Bøgebjerg, Viby, S. af Gaardfæster Hans Rud. H. og Larsine (Sine) Simonsdatter. St. Odense 84, Kand. 13. Juni 91 h. 1 (*1.-L), Lærer v. Slomann's Sk. Kbh. Sommer 85 Sommer 91, ord. Kat. og Førstelærer Ribe Borgersk. 8. Dec. 91. ord. 10. April 92, Stiftsbibliotekar 93, Bestyr, af Ribe Stifts geistlige Enkekasse 98, Stift, af og Forstander for Seminariet der 1. Sept. 99. Red. af Nordslesvigsk Søndagsblads kirkl. Del 09, Fm. f. Værger., Hjælpekassen, Menighedsplejen, Kristel. Foren. f. vildfarende Børns Redning i Ribe Amt, Sønderjysk Foren. f. Ribe og Omegn, Udvalget f. Hejls Efterskole, B. M. f. de samvirkende Sygeplejeforen. i Ribe Amt, har i Nordslesv. Søndagsbl. skr. Prædikener og Smaastyk-

23 34 ker af opbyggelig Art; g. 22. Juli 92 i Stubberup ni. Anna Fas ting, f. 5. Dec. 66 paa Store Bøgebjerg, D. af Forpagter paa Bøgebjerg Carl Ludv. F. og Charl. Carol. Rasmine Marie Fabricius. Se Stud. fra 84. Slægt. Fabricius fra Faaborg (13), S. 23. Lengnick's Fam. Fasting. Hustrus Søskendebørn Sgpr. F. L. F. Dahl til Kjetterup-G., Sgpr. H. T. E. Dahl til Visby-H. Kateket og Førstelærer ved Borgerskolen Juli Jens Kristian Sofus Karsten Th or b jørnsen (31. Juli 86 Vindum, se Haslund-Ø.) Dec Morten Jakob Erhard Basse Qvistgaard (31. Aug. 91 Vesterborg-B., se Rorup-G.) Dec Hans Simon Hansen (20. Marts 95 Sgpr. her) Juni Niels Larsen, f.5. Okt i Øverup, S. af Parcellist Lars Nielsen (Bødker) og Margr. Rasmussen. St. Nykjøbing 85, Kand. 22. Jan. 91 h. 2 (h.-l), Lærer v. Abed Høj- og Realsk. 1. Nov Juli 95, ord. 21. Aug., Lærer v. Ribe priv. Seminar, (bl. a. som Leder al Øvelsesskolen) fra 99, B. M. i Ribe Bys Menighedspleje, Medl. af Værger., har udg. Forskolens Læsebog (10), Læsebog for Folkeskolen I, 11, II, 13), g. 14. Aug. 95 i Tingsted m. TrineElisabeth Jensen Palle, f. 28. Okt. 66 i Øverup, D. af Gaardejer, Sognefoged Hans Pet. Jensen P. og Maren Kirstine Mortensen. Se Stud. fra 85. Ritnsø og Kastbjerg. Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift Juni Frederik Wilhjelm (8. Sept. 91 Randers, se der) Dec Carl Vilhelm Bielefeldt (17. Marts 03 Bælum-S., se der) Mai Johannes Lind (26. April 09 Eltang-S. V.. se der) Aug Hans Jensen Holt, f. 1. Dec i Bjerregaard, Taulov, S. af fh. Gaardejer, Indre-Missionær Jens Hansen H. og Bodil Christensen. St. Fredericia 95, Kand. 22. Jan. 03 h.* (l.-l.), uord. Medhj. Sindal-A. Juli 03 Aug. 04, Lærer i Religion og Historie v. Haslev Seminar. 22. Aug Juli 09; ugift.

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Færøerne. Færoernes Provsti under Sjællands Stift. 1. Nor der ø Præstegæld. 23. 6. Nov. 1885. Jens Lauridsen Jensen (2. Marts 91 Taps, se N. Aaby-I.) 24. 11. April 1892. Nicolai Ernst Frost Knudsen (1.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup.

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup. 70 25. 16. April 1886. Ole Hieronymus Bergenhammer (9. Sept. 92 Højen-J., se der). 26. 21. Nov. 1892. Henrik Gerner Helm Jungersen (16. Mai 04 Halsted-A., se der). 27. 12. Aug. 1904. Søren Friis, f. 10.

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Navn Fødeår Amt Herred Føde_sogn Status

Navn Fødeår Amt Herred Føde_sogn Status De Løse Svaner fra år 1600 til ca. 1700 Registre over nuværende og tidligere uidentificerede medlemmer af slægten Svane Hvor mange af slægtens medlemmer der ikke som døde på grund af krigene, pesten og

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere