Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup."

Transkript

1 April Ole Hieronymus Bergenhammer (9. Sept. 92 Højen-J., se der) Nov Henrik Gerner Helm Jungersen (16. Mai 04 Halsted-A., se der) Aug Søren Friis, f. 10. Dec i Hylke Mølle, S. af Mølleejer Mads Christensen F. og Inger Petrea Sørensen. St. Horsens 90, Kand. 14. Jan (IA.), Lærer v. Skanderborg Realsk , Sgpr. Gjøl 31. Aug. 97, ord. 13. Okt., Fm. f. Tyendespareforen. f. Hobro-Aalestrup og Omegn, i flere Aar B. M. f. Plejehjemsforen. f. Aalborg Stifts østlige Del og dennes Forretningsfører; g. 18. Feb. 98 i Hylke m. Anne Nielsen, f. der 6. Juni 74, D. af Gaardejer Niels N. og Ane Kathr. Jensen. Saaby og Kidserup. Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift Marts Frederik William Theodor Walther, f. 30. Okt i Kbh., S.af Portrætmaler, Kobberstikker Joh. Ernst Chr. W. og Anne Christine Christensen. St. von Westen'ske Inst. 38, Kand. 2. Mai 43 n., paany 19. Jan. 44 h. (h.-l.), pers. Kapl. Egebjerg 6. Dec Nov. 47, ord. 9. Jan. 46, Skolelærer i Vig 49, Sgpr. N. Sundby-H. 7. Feb. 61, f 21. Dec. 99 i Saaby; g Nov. 47 i Holbæk m. Johanne Christine Fischer, f. der 25. Feb. 20, t 24. April 67 i N. Sundby, D. af Kleinsmed og Isenkræmmer Nic. Haberkil F. og Vilh. Marie Lund, Feb. 69 m. Dorthea Marie Christensen, f. 25. April 36 i Aalborg, D. af Købmand Clemen Kjerulf C. og Maren Cathr. Vedsted. Se Roskilde Avis 21. Dec Marts Niels Jørgen Jensen Lund, f. 19. Marts 1840 i Kbh., S. af Justitsraad, Kantor v. Helligaands K. Niels L. og Margr. Marie Emilie Jensen. Kst. Organist v. d. katolske Kirke i Kbh. (St. Ansgars K.) 30. Juni 55, fast ansat 1. Jan. 57 til 63, St. v. Westen'ske Inst. 58, Kand. 26. Juni (1.-1.), Lærer v. d. kvindelige velgørende Selskabs Sk. 1. April Okt. 73, v. d. forenede Kirkesk. 1. Dec Aug. 69 samt v. forsk. priv. højere Pigeskoler, fremdeles Manuduktør, først i Matematik, senere i Teologi, Alumn. Borch's Koll. 4. Juli 66 til Jan. 68, Kat. Trinitatis K. Kbh. 24. Jan. 68, ord. 12. Feb., foretog af Helbredshensyn Udenlandsrejser til Schweiz 71 og Tyskland 74, Sgpr. Povelsker 14. Okt. 74, Hvorslev-G. 2. Dec. 84, betrag-

2 71 tet som ikke kaldet 26. Feb. 85, Fruering-V. 26. Feb. 85, entl. 17. Nov. 08, har skr adskillige Anmeldelser og Afhandl, i Dagspressen, en Del Art. i Kalkar's teol. Tidsskr., nogle Præd. og Lejlighedstaler, mest i kirkel. Bl. samt oversat Pave Clemens XIV.s Breve af 21. Juli 1773 (73), Luthardts Apologetiske Foredrag over Kristendommen 3. Del (77) og udg. Smertens Vaaben. En lille Andagtsbog for Fastetiden (73), Ellen Kirstine Kruse, f. Kofod (80), Mindeord ov. Dr. theol. E. V. Kolthoff (90), Mindeord ov. Justitsraad N. Lund, Kantor v. Helligaands K. i Kbh. d. 15. Juni 1894 (94); g. 12. Mai 68 i Helligaands K. Kbh. m. Clara Emilie Vilhelmine Kolt hof f, f. der 25. Okt. 44, D. af Sgpr., Dr. theol. Ernst Vilh. K. til Helligaands K. Kbh. og Joh. Marie Swane. Se Fam. Clausen, 2. Udg., S. 36. Det ny Aarhundrede I, S. 68. Svigermoders Søskendebørn Biskopperne Johs. Clausen og H. J. Swane April Niels Ernst Vilhelm Lund, f. 12. Feb i Kbh., S. af Formanden her. St. Metropolilansk. 86, Kand. 30. Jan (l.-l), Manuduktør i Hebraisk og Lærer i Religion og Matematik v. priv. Sk. i Kbh. og v. enkelte Kommunesk. der Feb. 93 til Okt. 94, Lærer v. Emdrupborg Højsk. (navnlig historiske og geografiske Foredrag) 1. Nov April 96, drev derefter gammeltestamentl. Studier i Kbh. April 96 til Feb. 97, Sgpr. Olsker-A. 8. Feb. 97, ord. 3. Marts, har foretaget Udenlandsrejser i Norge 87, Tyskland og Bøhmen 89, England og Sverige 94, Schweiz og Italien 04, har udg. De tre Jakober i ny Testamente (86, 2. Udg. 96), Det borgerlige Ægteskab. Foredrag (03); g. 27. Sept. 96 i Fruering m. Ingeborg Emilie Lund, f. 12. Juni 78 i Kbh., D. af Tømrermester Ole Clausen L. og Josephine Olsen. Se Stud. fra 86. Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup. Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift. (Filialkirken i Vinderup indviedes 4. Feb. 1906) Dec Hans Sessing Theilade (9. Mai 91 Kregome-V., se Stouby-H.) Juli Lars Peter Goth ard Larsen (21. Nov. 03 Mørke, se der) Juli Nicolai Frederik Severin Holm (23. Dec. 11 Fruering-V., se der).

3 72 Kaldskapellan. (Embedet oprettet ved kgl. Res. af 4. Okt. 1905) Dec Jacob Søndergaard Jensen (7. Aug. 11 Vesterbølle, se der). Saksild og Nølev. Hads Herred, Aarhus Amt og Stift Feb Simon Ploug Rasmussen, f. 2. Juli 1847 i Stenstrup, S. af Provst Ludv. Aug. Fr. R. til Stenstrup-L. og Simonine Elisab. Ploug. St. Herlufsholm 65, Kand. 24. Juni (l.-l.), Huslærer hos Pastor Møller i Sejling. Lærer v. Svendborg Realsk. Sept. 72 til Juli 74, pers. Kapl. N. Lyndelse-H. 16. Juni 74, ord. 17. Juli, Sgpr. Gjerding-B. 25. Jan. 78, f 9. Nov. 09 i Saksild efter i flere Aar at have lidt af en kronisk Nyresygdom. Pastor R. nærede levende Interesse for mange Spørgsmaal og var i høj Grad belæst, men var imod at indblande sig i Døgnets Strid. Fra sin Virksomhed som Lærer bevarede han stor Interesse for Skolen, og naar Kommunens Skolevæsen i hans Tid paa en omfattende Maade reformeredes, da havde ogsaa han sin store Del deri. Over for andres Meninger viste Pastor Rasmussen en Hensynsfuldhed, som man kun sjældent møder den, og alle maatte paaskønne hans altid beredte Vilje til at hjælpe enhver, der havde Hjælp behov, det være sig i timelig eller aandelig Henseende. Pastor R. vandt sig under sin Virksomhed i Saxild og Nølev Sogne en Kreds af Venner, der vidste at værdsætte den store Iver og Redebonhed, hvormed han, ofte paa en Maade, der maatte gribe, bar sin Forkyndelse frem. Og som Aarene svandt, blev Vennebaandet end fastere, thi mere og mere prægedes hans Ord af den Hjertevarme, som var hans inderste Væsen." (Aarhus Amtstid. 12. Nov. 09). G. 7. Nov. 74 i Stenstrup m. Petra Hansine Dorthea Langkilde, f. 1. Juli 51 paa Kroghenlund, D. af Proprietær Rasmus L. til Kroghenlund og GL Klingstrup og Dor. Helene Lollesgaard. Se Fam. Langkilde (89), S. 59. Dimitt. fra Herlufsholm Marts Laurs Jensen, f. 31. Jan i Tebbestrup, Haslund, S. af Husmand Jens Nielsen Skytte og Margr. Laursdatter. Seminarieeks. 83, Hjælpelærer Kildebrønde Jan. 84 til Aug. 86, Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 15. Aug Juli 03, St. priv. 91, Kand. 29. Juni (l.-l.), sluderede samtidig med, at han passede alle sine Timer

4 73 i Skolen, Sgpr. Øland 28. Maj 03, ord. 8. Juli; g. 22. Marts 91 i Holmens K. Kbh. m. Holga Sofie Erdmann, f. 9. Dec. 6G i Maribo, f 30. April 14 i Saksild, Plejedatter af Frk. Franciska Hjorhøy. Sakskjøbing. Musse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift April Otto Harald Benedictus Bois e n, f. 16. April 1817 i Vesterborg, S. af Biskop over Lolland-Falster Pet. Outzen B. og Anna Nannestad. St. Bor-. gerdydsk. C. 35, Kand. 20. April (1.-1.), Insp. v. Dronningens Asylsk. Kbh. 41, Sgpr. Medolden 1. April 51, ord. 7. Mai, Vigsnæs 3. April 60, Bjerregrav-A.-T. 30. Okt. 71, R.* 8. April 88, t 14. Mai 94 i Sakskjøbing. Blid og følelsesfuld af Naturen, som Boisen var, havde det aandelig ophøjede og skønne, der gav hans Barndomshjem sit Særpræg, ogsaa sat sit Stempel uslettelig fast i hans Sjæl og Karakter, saa at han baade som Sjælesørger og som Menneske vandt alles Hjerter i fuldeste Hengivenhed. Slærk i sin Tro og kraftig til det sidste i sin Forkyndelse, blev han dog aldrig fanatisk eller hensynsløs, men havde den fulde Forstaaelse af, at Kristendommens Raab til Menneskesjælen er tilgivende, mildt og dragende langt mere end haardt og straffende. Han var nidkær og dygtig i sin Embeds- Gerning, havde Øjet, Hjertet og Haanden aaben for andres Bekymringer og Sorger kort sagt han var en from, hjertenskær Præst og en elskelig Personlighed." (Østlollands Avis 15. Mai 94, se ogsaa for 19. Mai). G. 19. Juni 48 i Vesterborg m. Hanne Caroline Lindeschou, f- 6. Feb. 28 i Kbh., D. af Brændevinsbrænder, Bryggeriforpagter Carl Joh. L. og Hanne Car. Danchel, samt Plejed. af Konferensraad, Byfoged i Hillerød Niels Pet. Arboe og Joh. Kilde. Brødre Biskop, Sgpr. B. F. O. B. til Gjentofte, Sgpr., Dr. phil. L. N. B. til Vesterborg-B., Stiftsprovst C. C B. i Ribe, Sgpr. F. E. B. til Stege og pers. Kapl. hos Grundtvig P. O. B. Søstre Bispinde Kierkegaard og Pastorinde Jespersen i Utterslev. Broderdatter Pastorinde Knudsen i Lejrskov Sept Ludvig Carl Moritz Wagner, f. 25. Juni 1838 i Rendsborg, S. af Oberstløjtnant Moritz Carl Fr. Aug. W. og Margr. Soph. Charl. Manthey af Kbhs. Petri K. St. Borgerdydsk. K. 55 (fik ug. i samtlige Fag),

5 74 Kand. 18. Jan (l.-l), Manuduktør i Theologi, især Hebraisk, Religionslærer i Caroline Amalies Asylsk. 62. Alumn. Borch's Koll. 30. Okt Feb. 62, samtidig uordi Medhj. Brøndbyvester og -øster (hos Gunni Busck), kst. Feltpræsi for de danske Krigsfanger i Prøjsen 15. April 64, ord. 27. April, Hjælpepræst Farup 64, Brande 65, Holstebro-M. s. A., pers. Kapl. Sest 8. Mai 66, Sgpr. Almind-V. 20. April 69, paadrog sig her ved Forkølelse og Overanstrængelse en livsfarlig Hals ^og Brystsygdom (tuberkuløs), som gjorde ham uarbejdsdygtig i 5 Aar; medens han søgte Helbredelse i det sydlige Udland, bestyredes Embedet af Kr. S. Borgen i to Aar, hvorefter V. A. Hey blev hans Kapellan, Seest 7. Juni 77, Lynge-B. 8. Juli 85, R.* 27. Okt. 94, B. M. f. Kbhs. Kirkefond 96 05, entl. 30. Nov. 07, D. M. 1. Aug. 08, har meddelt Rejsebreve, histor. Afhandlinger, Boganmeldelser, opbyggelige Betragtninger i Nordisk Universitets Tidsskr., Fædrelandet, Illustr. Tid., Dansk Kirketid., Kirkel. Folkebl. i Trondhjem, Kirkebl., Kirkehistor. Saml., Nordisk Maanedsskr., Dansk Folketid., Danskeren, Den danske Højsk. o. a. samt udg. Det kirkelige Vennemøde i Kbh. d. 9. og 10. Sept (63), Ti Prædikener (73), Afskedsprædikener (77), Oplysn. om den kristne kirkes blodvidner og bekendere, hvis navne ere givne årets dage (77), Et Soldaterliv i forrige Aarhundrede (80), Afskedsprædiken i Lynge og Braaby d. 30. Sept (94), Erindringer om Krigsfangenskabe" 1864 (98), Fru Joh. Micheline Koch, f. Aagaard (00). Fra min tidlige Barndom følte jeg Længsel efter at blive Præst, en Længsel, som fik Næring ved, at alle de Præster, jeg kom i Berøring med, var fremragende Mænd. Fra mine tidlige År kan jeg nævne Grundtvig, N. G. Blædel og Brødrene Fenger. I min Studentertid blev jeg påvirket af P. C. Kierkegaard, ved hvem den Vennekreds, som jeg havde sluttet mig til Lille Theologicum" fik Stødet til et indgående Studium af N. T. Samtidig blev jeg vejledet i Gamle Testamente af Skat Rørdam, og blev ved ham ført ind i flere af de østerlandske Sprog, så at jeg havde den Hæder, at han betroede mig til at læse Korrektur på hans syriske Doktordisputats. For disse videregående Studier blev der sat en Bom, da jeg blev syg i 1859, men derved kastede jeg mig så meget ihærdigere over, hvad der direkte førte ind i Præstegerningen. Som Kapellan i Seest kom jeg i Berøring med det Vennelag, der samledes i Dons om Peter

6 75 Larsen (Skræppenborg). Da Valgmenighedsloven udkom, ønskede han at få mig til sin Præst ad denne Vej. Jeg var ikke uvillig til at betjene en Valgmenighed, men mente, at jeg vilde kunne gøre mere Gavn i en Sognemenighed, og da Afgørelsen skulde træffes, blev Almind-Vi uf Præsteembede ledigt, og jeg blev Peter Larsens Sognepræst. I disse År stod jeg i levende Forbindelse med H. Svejstrup i Vejen, H. Svendsen i Jelling, A. Leth i Middelfart, M. Melby i Asperup, ikke at forglemme V. Birkedal, som i de første År efter sin Afskedigelse jævnlig gæstede Jylland. Mit første litterære Forsøg var Rejsebreve til Fædrelandet" i Sommeren 1860, skrevne på en Norgestur til Carl XV.s Kroning. Frugten af denne Rejse var på en Måde også en Afhandling om Trondhjems Domkirke i Nordisk Universitets Tidsskrift 1862, sidstnævnte År fæstede jeg mine Rejseindtryk fra Wiirttemberg i Dansk Kirketidende og skrev siden i Årenes Løb i Blade og Tidsskrifter ikke få Stykker, især Rejsebreve, historiske og biografiske Skizzer, i den første Tid også Betragtninger om de Sønderjydske Forhold, senere lejlighedsvis Prædikener. Som det var Trondhjemsturen, der først havde sat min Pen i Bevægelse, inspirerede Mindet om den mig til mit sidste større Stykke Fra Ungdomsårene. Herman Anker. Breve og Rejseminder ' : i Den danske Højskole 03." G. 30. Juli 70 i St. Mikkels K. Slagelse m. Nancy Cæcilie Margrethe Grønvold, f. der 5. Feb. 45, t 12. Mai 12 i Kbh., D. af Grosserer Carl Ferd. G. og Helene Cathr. Wittrup (Søsl. t. Sgpr. C. C. W. til Vejle-H.). Nedstammer gennem sin Fader fra Martin Luther, gennem sin Moder fra Torkil Abildgaard, den første evangeliske Sgpr. i Aarhus. Se Stud. fra 55. Pastor Prip's Ungdomserindr., S H. St. Helms' Livserindr., S. 192 f. Søndagsbl. 19. Jan Feb Andreas Gartner Sommer Prior, f. 10. Nov i Kbh., S. af 1. res. Kapl. v. Vor Frue K. Kbh. Daniel Chr. P. og Elisa Soph. Olferta Sommer. St. Borgerdydssk. C. 88, Kand. 12. Jan (1.*-!.), Manuduktør i nytestamentlig Eksegese, foretog en Rejse i Tyskland Okt. 94 til April 95, i Tyskland og Italien 3. Okt Juni 96, fik 96 Universitetets Guldmedalje for en Afhandl, om 2. Petr.s Ægthed og s. A. Kommunitetets Rejsestipendium, besøgte Sømandsstationerne i Hamburg, London, Hull og Newcastle Juli og Aug. 96, derefter Lærer

7 76 v. Frk. Westh's Sk. i Kbh. og uord. Medhj. hos sin Fader, Sgpr. Strynø 28. April 97, ord. 16. Juni, Fm. f. Hjælpekassen, Værger., Blaa Kors Afd., Arbejde adler Afd. og Santhaimissionskreds, har skr. kirkehistor. Biografier i Sæd og Høst, Prædikener og Foredrag i Havnen, flere Afhandl, i Teol. Tidsskr. (98, 02, 05) samt udg. Fader vor, en Række Bibellæsninger (Særtr. af Havnen 01 02), Afskedsprædiken i Strynø Kirke d. 8. Juni 1908 (08), Paulus, et Livsbillede (Særtr. af Havnen 09 10); g. 16. Sept. 97 i Vor Frue K. Kbh. m. Charlotte Caroline Bergman n, f. der 2. Okt. 76, D. af Rektor v. Metropolitansk. Lorenz Andr. Chr. B. og Jenny Hoffmann, f. Bøggild af Skivholme-S. Se Stud. fra 88. P. I. Deichmann's Efterk., S. 26. Sal og Gullev. Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhus Stift Dec Salomon Oehsner, f. 4. Feb i Helsingør, S. af Tømrermester Geor-g O. og Anne Cee. Horndahl. St. Helsingør 34, Kand. 22. April 41 h. (1.-1.), Huslærer paa Holstenshus, Kat. Assens 4. Marts 53, ord. 13. April, entl. 15. Nov. 86, f 3. Mai 96 i St. Jac. Kirke i Kbh.; g. 5. Mai 52 i Frue K. Kbh. m. Julie Emilie Dorthea Wøldike, f. 22. Marts 1819 i Raadvad, f 25. Juli ' 69 i Sal, D. af Krigskancellisekretær Mare. W. af Storehedinge-H. og Anna Margr. Dor. Gedde. Broder Kateket J. G. O. i Bogense Okt Jens Christian Christensen (29. April 90 Søby-S.-H., se Odder) Juli Carl Johan Neergaard (19. Dec. 94 Vamdrup, se der) Marts Hans Lauritz Petersen, nu Algreen-Petersen (22. Jan. 10 Aalsø-H., se der) Maj Anders Poulsen, f. 21. Marts 1877 i Hvorslev, S. af Husmand Christen P. og Karen Marie Ane Cathr. Christensdatter. Seminarieeks. 98, Lærer v. Vinding Højsk. Vinteren 98 99, derefter Børnelærer og Vikar et Par Steder, Lærer i Harboøre 11. Maj 00, hvilket Embede han nedlagde 1. Okt. s. A. for at læse til Artium, St. priv. 03, Kand. 15. Juni (l.*-l), ord. 8. Juni 10; g. 10. Juli 10 i Espe m. Ellen Fog, f. 16. Sept. 83 i Øls, D. af Sgpr. Jolis. F. til Espe-V. og Agnes Chr. Fr. Rohde. Se SI. Fog (06), S. 6.

8 77 Saltum, til 3. April 1909 Hune, og fra s. D. Alstrup. Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. (Hune henlægges 3. April 1909 til Jetsmark) Juni Hans Bartholomæus Tønnes e n, f. 16. Juni 1830 paa Fæmø, S. af Sgpr. Tønnes Antonius T. til Lundforlund-G. og Amal. Birg. Vilh. Jørgensen. SI. Herlufsholm 49, Kand. 21. Jan. 56 h. 1 (h.-l.), 4. Lærer Kalundborg Borgersk. 3. Marts 56, pers. Kapl. Refsnæs 7. Okt. 58, ord. 13. Okt, Hagested-G. (hos sin senere Svigerfader) 9. Sept. 60, Sgpr. Skagen 23. Dec. 64, St. Hans- St. O. 21. Juli 73, f 16. Marts 01 i Saltum af Kræft, hvoraf han havde lidt det sidste Par Aar. Trods haarde legemlige Lidelser gjorde han sig oprigtig Umage for i sin Gerning al stille sig tjenende, og han holdt trofast ud til det sidste." (Vendsyssel Tid. 16. Marts 01, se ogsaa for 18. Maris). I sin Forkyndelse sluttede han sig ikke til nogen af de i Tiden saa fremskudte Retninger, men maatte nærmest betragtes som værende af den gamle Skole." (Samme for 25. Marts 01). Har udg. Om Kallundborgs Borgerskole (57), I Anl. af Irvingianernes Optræden i Hjørring (80), Daaben som Igjenfødelsens Bad (91). G. 28. Juli 61 i Hagested ni. Julie Petri, f. der 12. Mai 38, D. af Sgpr. Andr. P. til Hagested-G. og Joh. Margr. Smith. Se Fam. Petri, 2. Udg., S. 13. Lengnick's Fam. Jørgensen og Schjødte. Dimitl. fra Herlufsholm. Klitgaard: Hvetbo Herred, S Juli Niels Christian Møller, f. 20. Juli 1860 i Nørre Sundby, S. af Købmand John M. og Caspara Lemberg. St. Aalborg 77, Kand. 21. Juni (*1.-L), Lærer v. priv. Sk. Kbh. Sommeren 83 til 1. Jan. 84, rejste derefter til London og var en kort Tid Huslærer hos den danske Gesandt, prædikede derefter som uordineret i den danske Sømandskirke under Vakancen indtil 1. Okt. 84, da han vendte tilbage til Danmark, Lærer v. Næstved Realsk. Jan. 85, tillige ord. Medhj.. der 1. Okt. 85, ord. 7. Okt, Sgpr. Hals 24. Dec. 88, Sønder Næraa 14. Juni 95; g. 14. Okt. 86 i Frederikssund m. Johanne Amalie Irgens, f- 19. Maj 61 i Aalborg, D. af Gartner i Aalborg, senere Købmand i Kbh. Poul Vilh. Arnesæus I. og Joh. Mørup. Hustrus Søskendebarn Sgpr. Axel Holm til Nørre Felding-T.

9 7 s Sandager og Holevad. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift Marts Johan Georg Madelun g, f. 21. Okt paa Højagergaard, S. af Pet. Vilh. M. til Eskemosegaard (Brod. t. Sgpr. J. H. M. til Sjørring-T.) og Birg. Eleon. Nielsen. St. von Westen'ske Inst. 51, Kand. 25. Juni 57 h. 1 (h.-*l), Lærer v. Kbhs. Kommunesk., Sgpr. Turø 9. Marts 72, ord. 12. April, entl. 31. Marts 04. f 22. Juni 09 paa Frederiksberg; g Dec. 62 i Trin. K. Kbh. m. Jutta Hansine Cecilie Benzon, f. der 12. Nov. 34, t der 21. Jan. 69, Mai 73 i Birkerød m. TonnyEmma H ara Ide Benzon, f. 7. Okt. 40 i Kbh., Døtre af Kammerjunker, Kaptejn Hans B. og 2. Hustru Cec. Martha Wichmann. Hustruernes Slægt adlet 1717 med Navnet Bentzon, men Familien skriver sig Benzon Juni Laurids Nicolai Vilhelm Tolderlund-Hansen, f. 8. Juli 1868 i Sorø, S. af Timelærer v. Sorø Akademi, Overlærer og Kordegn i Sorø Sør. Pet. H. og Emma Jul. Tolderlund (Søst. t. Sgpr. Jul. T. til Middelfart-K.). St. Sorø 86, Alumn. Elers' Koll. 16. Mai 88, Kand. 16. Jan (*1.-1.), Lærer i Comtesse Moltke's, Frk. Zahle's og Frk. Kruse's Sk., Kbh., B. M. og Medstift, af Studenterhjemmet, Søndagsskoleforstander, pers. Kapl. Søllerød-V. 16. Feb. 95, ord. 27. Feb., Sgpr. Vejlby-H. 9. Marts 97, tillagt Familienavnet Tolderlund-Hansen ved Øvrighedsbevis Dec. 07, tillige Rejsepræst for Kirkl. Samf. af , Medl. af Udv. f. Østerlandsmissionen fra 00, Fm. f. Hjælpekassen og f. Sygeplejeforen., har skr. Art. i forsk. Blade; g. 17. Maj 99 i Homaa m. Johanne G o- vertz-j e ns en, f. 6. Dec. 74 paa Lyngdal v. Trustrup, D. af Branddirektør i Grenaa, fh. Proprietær Axel Fr. J. til Lyngdal (Brod. t. Pastorinde Bruun i Esbjerg) og Anna Birg. Bøgh (Søst. t. Provstinde Tobiesen i Flemløse). Se Soransk Tidsskrift, V, 2, S Stud. fra 86. Sandby. Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. (Ved kgl. Res. af 26. Maj 1909 bifaldes, at Sandby Vicepastorat omdannes til et Sognekald) Juli Jacob M>øller (11. Marts 85 Radsted, se Ørslev-S.) Mai Otto Gothard Resen Steenstrup (30. April 91 Dalbyneder-D., se Bøvling-F.).

10 Juli Andreas Emil August Møller (3. Aug. 98 Sønderup-N., se der) Sept Jacob Peter Vilhelm Marius Warburg (16. Feb. 09 Landet-R, se der) Aug Oskar Ernst Villiam Denker, f. 12. Juni 1870 i Kbh., S. af Fuldmægtig i Kbhs. Magistrats 4. Afd.. Cand. polyt. Frands Vilh. Ferd. D. og Agnes Louise Feilberg af Frederikssted. St. Metropolitansk. 88, Kand. 20. Jan. 98 n., paany 17. Jan. 99 h. 2 (*1.-*1.), Huslærer paa Gunderuplund Sept. 99 til Juli 00, hos Grev Knuth, Lilliendal, 1. Maj Juli 02, pers. Kapl. Karlby-V. 15. Nov. 02, ord. 10. Dec, fra Juli 05 Vikar forsk. Steder, Hjælpepræst St. Magleby 08 09; g. 18. Nov. 09 i Vor Frue K. Kbh. m. Ida Marie Jutta Baumann, f. 28. Maj 85 i St. Magleby, D. af Sgpr. Pet. Henr. Barthold B. til St. Magleby og Jutta Maren Hedv. Lund. Moders Søskendebørn Pastorinde Feilberg og hendes Mand H. F. Feilberg til Darum-B., Højskoleforstander, Cand. theol. H. v. Nutzhorn. Se Stud. fra 88. SI. Feilberg, S. 28. Sandby og Vrangstrup. Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift Feb Caspar Martin Kopp, f. 24. Nov i Græse, S. af Sgpr. Hans Dan. K. til Ude- og Oppe Sundby og Christ. Mart. Spang. St. Frederiksborg 47, Kand. 20. Juni (l.*-l.), kst. Adjunkt Frederiksborg 31. Juli. 58, fast ansat 1. Aug. 59, Sgpr. Ferslev-D.-V. 4. Dec. 69, ord. 12. Jan. 70, entl. 31. Dec. 99; g. 18. Mai 66 i Frederiksberg m. Sophie Hedevig Schytte, f. 14. Okt. 36 i Horsens, t 3. Jan. 03 i Kbh., D. af Godsejer, Oliemøller, Stænderdeputeret, Landstingsmand Fr. Vilh. S. og Henr. Utke. Søskendebarn Sgpr. T. E. Spang til Mern. Hustrus Søskendebarn Sgpr. H. C. Utke til Tjæreby-A Jan Vilhelm Christian Andreas L i n d b o e, f. 9. Feb i Sorø, S. af Skrædermester Jørg. Pet. Vilh. L. og Chr. Marie Rasmussen. St. Sorø 74, Kand. 23. Juni 80 h. 2 (h.-h.), Huslærer paa Stougaard v. Jelling 80 81, paa Klingstrup 81 82, pers. Kapl. Tønning-T. 1. Marts 83, ord. 7. Marts, Sgpr. Rær-H.-V. 31. Dec. 83; g. 30. Marts 85 i Rær m. Else Margrethe Hedevig Sofie Olsen, f. der 25. Dec. 58, D. af Skolelærer og Kirkesanger Niels Chr. O. og Edel Marie Poulsdatter. Se Soransk Tidsskr. IV, 2,

11 80 Sanderum med Ravnebjerg Filialkirke. Odense Herred og Amt, Fyns Stift. (Ved kgl. Res. af 4. Juli 1892 forpligtes Sognepræsten til at prædike i Ravnebjerg Skole hveranden Søn- og Helligdag indtil der er tilvejebragt en Filialkirke i Sognets vestlige Del, som han da skal betjene fuldstændig. Filialkirken i Ravnebjerg indviedes 21. Dec. 1902) Feb Niels Peter Krarup, f. 1. Marts 1820 i Bedsted, S. af Stiftsprovst Jens K. i Aalborg og Arnoldine Christine Wormslev. St. Aalborg 38, Kand. 27. Okt (l.-l.), Lærer i Holstebro s. A., Sgpr. Lygumkloster 31. Jan. 51, ord. 26. Marts, Vraa-E. 6. Nov. 62, Folketingskand. Hjørring Amts 4. Kr. (Vreiløv) 5. Marts 64, entl. 16. April 92, f 10. Feb. 09 paa Frederiksberg; har udg. x\fskedsprædiken i Løgumklosters Kirke paa Nytaarsdag 1863 (63), Stamt. ov. Fam. Krarup (95); g. 12. Juni 51 m. Jensine Skierbeck, f. 22. Feb. 29 i Holstebro, f 15. Aug. 60 i Lygumkloster, D. af Etatsraad, Amtsforvalter Fr. Chr. S. og Ane Birg. Tranberg. Se Fam. Krarup (95), S. 12. Søskendebørn Cand. theol. Otto Chr. Krarup (f 1827), Cand. theol. Henr. Stampe Krarup (f 1835), Provst O. T. N. Krarup til Flødstrup, Sgpr. T. Krarup til Kongsted, Provst E. C. Krarup til Søften, Sgpr. F. F. S. Krarup til Lønborg Juli Alfred Georg Elmquist, f. 3. Sept i Aarhus, S. af Sgpr. Alfr. Hjalmar E. til Virring-E. og 1. Hustru Georgine Christine Nielsen. St. Aarhus 69, Kand. 28. Juni (l.-*l.). prædikede som Kand. ofte i Randersegnen, uord. Medhj. Høve-F. 1. Sept. til medio Dec. 75, pers. Kapl. Magleby (V. Flakkebjerg H.) 1. Okt. 76, ord. 4. Okt., Sgpr. Endelave 1. Okt. 77, Aale-T. 28. Feb. 82, Skjoldborg-K. 28. Dec. 86, i kristelig Henseende blev jeg fra først af paavirket af Vilh. Beck, senere af Grundtvig og hans Venner og Menighedskreds. Jeg ønskede at blive Præst, skønt intet er faldet mig vanskeligere end at optræde som Taler. Præstegerningen har stillet saa store Krav til mig, at jeg ikke har kunnet yde noget i andre Retninger (fraregnet en Del Lejlighedsdigte og nogle faa Bidrag til Blade og Tidsskrifter)", har skr. enkelte Art. i Kirkebladet og i Fyens Tid. og udg. Tale v. Karen Marie Rasmussen, f. Andersens Begravelse i Sanderum d. 4. April 1907 (07); g. 8. Mai 77 i Aarhus Domk. m. Laura A1 f r e d e W a 1- t h e r, f. 13. April 50 i Kbh., virkede nogle Aar som Lærerinde v. priv. Pigesk. i Aarhus, D. af Etatsraad, Professor, kgl. Bygningsinspektør Vilh. Theod. W. og Willi. Christine Dor. Tydsk.

12 81 Sebber Kloster og Ajstrup. Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. (Præsten bor i Barmer) Feb Peter Martin Christian Petersen (31. Mai 88 Taanum-H., se Viskinde-A.) Okt Søren Martin Sørensen (31. Aug. 94 Skaarup, se der) Dec August Theodor Garde (22. Feb. 01 Fuglse-K., se der) April Conrad Niels Peter Jørgensen, f. 30. Juni 1867 i Kbh., S. af Overtelegrafist, Løjtnant Jørgen J. og Vilh. Margr. Florentine Saabye. St. Horsens 87, Kand. 20. Juni 94 h. 1 (h.-l.), virkede i 3 Aar af sin Studentertid v. Telegrafstationen i Kbh., som Kand. Lærer sst., pers. Kapl. Roskilde Vor Frue K.-St. J. 6. Juni 98, ord. 13. Juli; g. 18. Okt. 01 i Sebber m. Johanne Botilde Marie Petersen, f. 16. Okt. 79 paa St. Jørgensbjerg, D. af Indsidder Hans Pet. P. og Bengta Olsen. Se Stud. fra 87. Fam. Utzon, S. 28. Seden og Aasum. Aasam Herred, Odense Amt, Fyns Stift Nov Søren Nielsen (16. April 86 Baarse-B., se der) Juli Peter Georg Emil Brahm, f. 2. Juli 1838 i Aggersø, S. af Sgpr. Svend Bondrop B. til Tæbring-O.-R. og Emma Soph. Leisner. St. Viborg 56, Kand. 19. Juni 61 h. 1 (h.-l.), Lærer og Kirkesanger i Ingstrup 24. Mai 62, pers. Kapl. Jerslev-H. (hos sin Svigerfader) 17. Sept. 66, ord. 24. Okt, Sgpr. Klim-T.-V. 25. Aug. 73, var der Fm. f. Venstrevælgerforen. i Thisted"Amts 1. Kr., f. Sanlbalkomiteen i Hanherrederne og Plantningsforen., entl. 31. Dec. 10, har skr. Art. i Dansk Kirketid., Dansk Folketid.. Budstikken, For Idé og Virkelighed, Nordisk Maanedsskr., ikke sjelden i Højskolebladet og i nogle Aar efter Anmodning af og til en Prædiken i Søndagsbl., da Kong Chr. 9. var død, skrev jeg et stykke i København" som en indsigelse mod højsalig kongen", der vakte en del opsigt", f 22. Aug. 12 i Odense, efter at han og Hustru s. A. havde fejret deres Guldbryllup i Fyns Forsamlingshus omgivet af deres 7 Børn og mange Venner. Allerede mens

13 82 han gik i den lærde Skole i Viborg gjorde Ordet om Guds Kærlighed til Verden og Gerning til Menneskers Frelse et saa særegent Indtryk paa ham, at det blev bestemmende for hans Betragtning af Kristendommen hele Livet igennem og kom til at danne Livsnerven i hans Forkyndelse. Som ung Student sluttede Georg Brahm sig helt og fuldt til den grundtvigske Menighed i Vartov: og han følte sig alle Dage som en Discipel af Grundtvig. Han delte ikke dennes særegne Betragtning af den kristne Trosbekendelses historiske Oprindelse som Ordet af Herrens egen Mund, men han opponerede heller ikke imod den; derimod holdt Brahm sig hele Livet igennem stærkt og inderligt til Troens Ord og forsømte aldrig nogen Søndag at bekende det i Menigheden, før han begyndte sin Prædiken. I de 13 Aar han var Sognepræst i Thorup-Klim og Vust tog han sig meget af Plantningssagen, fik oprettet en Plantningsforening og beplantede selv et stort Stykke Hede, der hørte til Præstegaarden. Hans Formand i Embedet var Peter Bønne, og da B. tiltraadte Embedet, var der Liv og Børe baade kirkeligt og folkeligt. B. var i nogle Aar med Liv og Glæde en af dette aandelige Livs Ordførere og Ledere. Men da var det, at hans nærmeste Venner dannede Frimenigheden i Klim med Søren Anker Møller til Præst. Herved blev Brahms aandelige Frisind, hans Betsindighed og Selvfornægtelse sat paa en, som det forekommer mig, næsten overmenneskelig Prøve; men her viste sig til Gengæld hans Karakler og Sindelag fra en i Sandhed beundringsværdig Side, idet han paa alle Maader støttede den ny Bevægelse og blev ved at bevare sit Venskab uforandret ikke blot for alle sine gamle Venner i Menigheden, men ogsaa for den ny Præst. Pastor B.s Fremtræden var meget jævn og ligetil; han interesserede sig for Befolkningens daglige Liv og Gerning og gav sig mere uforbeholdent hen i Samlivet med den end nogen af hans Forgængere. Folk kræver tit nok Jævnhed hos deres Præster, men der lever mærkeligt nok hos de fleste en Forestilling om, hvad der, som man siger, passer sig for en Præst, og hvad der ikke passer sig. Pastor B. mente, at det passede sig for en Præst som for andre Mennesker at gøre alt, hvad der er nyttigt og godt, uskyldigt og elskeligt i Guds og gode, forstandige Menneskers Øjne, og han praktiserede undertiden denne Mening ret hensynsløst. Pastor B. var i sine Velmagtsdage en høj, anselig Skikkelse,

14 *H ret en Riddersmand uden Frygt og Dadel. Trods hans Jævnhed og Fordringsløshed var der altid noget propert og nobelt over hans Person, som gjorde et saare behageligt Indtryk. Hans reelle Viden var betydelig og holdtes stadig vedlige ved flittig Læsning; derimod var han ikke særlig meget aandelig produktiv. Pastor Brahms Prædiken i Kirken var altid et jævnt og mageløst redeligt Vidnesbyrd om Guds vor Faders Kærlighed i vor Herre Jesus Kristus. Hans Prædikener gjorde ofte Indtryk af at være blevne til i Øjeblikket; men det var dog ikke Tilfældet. Han forberedte sig med Flid og Alvor til sin Gerning, skrev omhyggelig sin Prædiken og læste den ofte om Lørdagen for sin Hustru, især naar hun var syg og ikke kunde komme i Kirke om Søndagen. Paa hans Valg af Salmer mærkede man tydeligt, at hans Udvikling havde Rod i en ældre Tid. Han holdt vel meget af Grundtvigs kirkelige Digtning; men han kunde ikke undvære de gamle Salmer og brugte gerne hver Søndag et Par Stykker af Kingo, Sthen og Brorson. Hans Personlighed afklaredes og blev mere og mere tiltalende med Aarene. Hvor var han dog god og hjælpsom, mild og skaansom imod alle Mennesker, især imod de smaa og svage, som trængte mest til Kærlighed." (Kr. Lohmann i Højskolebl. 6. Sept. 12). G. 2. Juli 62 i Jerslev m. Harriet Jansen, f. 21. Nov. 39 i Holbæk, D. af Sgpr. Carl Adolph Emil J. til Jerslev-H. og Fanny Vilh. Gran. Hustrus Oldefader og tillige Oldefaders Broder Biskop Rasmus Jansen i Aalborg (t 1827). Se Slægthaandbogen, I, S Marts Johannes Emil Adeler Petersen, f. 7. Feb i Slesvig By, S. af Ritmester Hans Ludv. P. og Fr. Aug. Carol. Adeler. St. Borgerdydssk. C. 80, Kand. 26. Jan. 85 h. 1 (l.-l.), Huslærer i Sverrig, Lærer v. private Sk., Kbh., arbejdede v. Søndagsskoler og i Kbhs. Understøttelsesforen., Sgpr. Louns-A. 31. Maj 88, ord. 11. Juh, var der de sidste 47 2 Aar Sogneraadsfm., Sgpr. Nørre Ørslev 19. Aug. 96, Medbestyr. N. Ørslev Højsk , har skr. enkelte Bladart.; g. 6. Juli 88 i St. Matthæus K. Kbh. m. Bothilde Charlotte Fog, f. 26. Maj 68 i Aalborg, D. af Tændstikfabrikant i Aalborg Ludolf Emil F. og Louise Vilh. Salomon. Hustrus Oldefader Sgpr. Rasm. Fog til Kjøge-Ø. Svigerfaders Søskendebarn Pastorinde Riitzou i Viby. Se Slægt. Fog (06), S *

15 84 Seest. Anst Herred, Ribe Amt og Stift Juni Ludvig Carl Moritz Wagner (8. Juli 85 Lynge-B., se Sakskjøbing) Sept Vilhelm Ludvig Larsen, nu H e 1 w e g - L a r s e n (8. Nov. 95 Viborg, se der) Jan Johan Peder Bart hol dy, f. 22. April 1859 paa Gjorslev, S. af Kammerraad, Godsforvalter Jac. B. og Joh. Petrea Sivertsen. St. Boskilde 76, Kand. 23. Juni (1.-1.), Huslærer paa Gaunø 1. Okt Aug. 82, Lærer v. Frederiksberg Latin -og Bealsk. 1. Aug April 84, Alumn. Borch's Koll. 7. Marts 83, pers. Kapl. 0. Egesborg 28. April 84, ord. 30. April, Sgpr. Laurbjerg-L. 21. Feb. 88, har skr. Art. i kirkl. Blade; g. 15. Maj 88 i Skjelby, Tybjerg-H., m. Marie Christiane Gad, f. 18. Okl. 57 i Sorø, D. af Stiftsprovst Chr. Soph. G. lil Skjelby-Gund. og Hansine Zøylner. Hustrus Søskendebarn Sgpr. Aage G. til Karlebo. Se Fam. Clausen, 2. Udg., S. 42. Slægthaandbogen, I, S Sejerslev og til 8. Maj 1905 Ejerslev og Jørsby. Mors Nørre Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Juli Jens H a n s s ø n Dahl, f. 25. Jan paa Korselitze, S. af Forpagter, senere Ejer af Holløse Mølle Hans Andr. D. og Hanne Agathe Smidth af Aastrup. St. Slagelse 39, Kand. 7. Juli 45 h., paany 4. Nov. 46 h. (1.-1.), Lærer v. Holmens Sognesk., Kat. St. Hedinge 14. Dec. 56, ord. 4. Marts 57, Sgpr. Hassing-V. 13. Mai 63, entl. 31. Aug. 93, f 1. Nov. 94 i Kbh. Han var i den lange Aarrække, han levede her paa Øen, en særdeles agtet og afholdt Mand." (Morso Avis 3. Nov. 94). G. 3. April 57 m. Laura Fransi ska Fabricius, f. 1. Marts 32 paa Korsebølle, t 6. Jan. 01 i Kbh., D. af Forpagter af Tranekær Præstegaard, senere af Korsebølle, Exam. jur. Fr. Joh. Ludv. F. af Tranekær-T. og Anne Kirst. Laurentine Andersen. Søskendebarn Sgpr. J. K. Smidth til Budkjøbing-S. Søstersøn Sgpr. H. A. K. Hagemann til Vinding-S. Søsterdøtre Provstinde Mollerup i Gjelsted og Pastorinde Paludan-Muller i Hillerød. Hustrus Farbroder pers. Kapl. i Tranekær-T. Hartvig Jens Laurentius F., Søskendebarn Pastorinde Munck i Herlufsholm. Se Slægt. Fabricius fra Faaborg (13), S Nov Peder Christensen Dyekjær (entl. 31. Dec. 97, se Faarevejle-D.).

16 Feb Axel Rasmus Brostrøm (27. Nov. 03 Esajas K., Kbh., se Sømandspræster) Mai Mathias Hansen, f. 9. Maj 1867 i Maribo, S. af Forligsmægler Eggert Christof. H. og Ida Mathea Eller (Søst. t. Sgpr. Edv. E. til Bregninge-B.). St. Nykjøbing 85, Kand. 15. Jan. 92 h. 1 (l.-l.), uord. Medhj. Græsled-M. Vinteren 92 93, Lærer v. Nørre Nissum Høj sk. og Seminar. Maj 93 til Aug. 94, Sgpr. Klovborg-T.-G. 26. Juni 95, ord. 3. Juli; g. 12. Nov. 95 i St. Matthæus K. Kbh. m. Helga Marie Hvidberg, f. 7. Jan. 67 i Viby, Syv, D. af Lærer Kr. Vald. H. og Marie Soph. Fr. Kann. Søskendebørn Sgpr. Lars Hansen til Idestrup (se der), Sgpr. P. B. Eller til Nr. Vium-H. og Cand. theol. Eduard Eller. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II, 12, S. 31. Stud. fra 85. Kapellan pro loco. (Embedet nedlagt ved allerhøjeste Reskript af 4. Okt. 1893). Sejerø. Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift Nov Peter Engelhardt Theodor Olsen, f. 30. Aug i Skjelskør, S. af Folketingsmand, Malermester Pet. Engelbrecht O. og Marie Elisab. Petersen. St. priv. 73, Kand. 24. Juni (*1.-1.), 1. Kat. v. St. Johs. K. Kbh. 31. Dec. 80, ord. 23. Feb. 81, tillige kst. Præst v. Ladegaarden 24. Feb. 81, har skr. en Del i Dansk Kirketid, og Højskolebl., f 23. Juli 85 paa Sejerø. Han var en begavet Prædikant og en ualmindelig elskværdig Karakter, hvorfor han ogsaa i den korte Tid, det forundtes ham at virke paa Sejerø, erhvervede sig ubetinget hele Menighedens Agtelse og Kjærlighed. Menneskelige Vildfarelser dømte han med Mildhed, og den lidende saavel som den fejlende fandt hos ham kjærlig Veiledning og Understøttelse, saa vidt hans Evne rakte." (Nationaltid. 25. Juli 85). G. 4. Dec. 83 i St. Johs. K. Kbh. m. Emmy Nathalie Rasmine Christensen, f. 14. Sept. 62 i Kbh., D. af Gartner Niels C. og Caroline Matthiesen Sept Carl Theodor Røgind (3. Aug. 91 Lundforlund-G., se der) Okt Christian Jørgensen Hvam (9. Feb. 99 Slaglille-B., se der) Marts Niels Rasmussen, f. 19. Okt.

17 i Sandholts Lyndelse, S. af Gaardejer Rasmus R. og Mette Kirstine Lindegaard. St. priv. 87, Kand. 9. Juni 94 h. 1 (*l.-h.), Manuduktør, stud. semitiske Sprog og opholdt sig 98 med offentlig Understøttelse i Berlin, ord. 10. Mai 99, har udg. Salmanassar den II.s Indskrifter, Kileskrift, Transliteratiou og Translation samt Commentar til Monolith-Indskrif'ten Col. I (97); g. 6. Juli 98 i Smidstrup m. Inger Kirstine Larsen, f. 13. Okt. 75 i Kbh., D. af Droskeejer Anders L. og Maren Thrine Nielsen. Se Stud. fra Sejling og Sinding. Hids Herred, Viborg Amt, Aarhus Stift Juni Jens Peter Møller (28. Mai 94 Marvede-H., se N. Lyndelse-H.) Aug Lars Hemming Carstensen, f. 23. Aug paa Cypressegaard, S. af Proprietær, Exam. jur. Andr. Ludv. C. og Soph. Amal. Junior. St. Nykjøbing 77, Kand. 23. Jan (l.-l.*), Timelærer v. Privatskoler, Kbh., Andenlærer v. Jonstrup Seminar. 6. Aug. 84, Sgpr. Naulrup-S.-V. 28. Juli 86, ord. 4. Aug., tillige Religionslærer v. Silkeborg Seminar , Censor i Religion v. Skolelærereks. 1. April 12; g. 30. Okt. 84 i St. Johannes K. Kbh. m. Georgia Jørgensen, f. 6. Sept. 61 i Odense, indskr. i Vemmetofte 20. Dec. 75, D. af Generalmajor Carl Thorv. J. og Magd. Barbara Bruun. Hustrus Søskendebørn Pastorinderne Larsen i Mørke og Prætorius i Fjelsted. Se Fam. Sidenius, S. 25. Legatstamt. f. C. Muus, f. Bruun's Legat m. m., 3. Udg., S. 9. Selde og Aasted. Nørre Herred, Viborg Amt og Stift Aug Christen Povlsen Møller, f. 28. Okl i N. Saltum, S. af Tømrermester Povl Christensen M. til Skaarupgaard og Maren Mikkelsdatter. St. priv. 40, opholdt sig i Huset hos Dr. Kaikar. Hvad Velsignelse dette Ophold har bragt, kan jeg ikke udmaale, jeg sælier del som det, der lukkede mine Øjne op for Kristendommen, som jeg før den Tid aldrig havde kjendt." Kand. 6. Nov. 46 h. (l.-l), Andenlærer v. Snedsted Seminar. 27. Nov. 47, men tiltraadte først efter at Seminariet i 48 var flyttet til Ranum, var 3 Gange konst. Forstander, naar

18 87 Seminariet saa lykkelig overstod Børnesygdommene i de vanskelige første Aar og i det hele i de 12 Aar gjorde gode Fremskridt, skyldes det ikke mindst hans dygtige Arbejde.'* (Seminariet i Snedsted og Ranum, S. 211.), ord. 26. Sept. 60, Provst for Sallinglands 4 Herreder 11. Jan. 64, R.* 16. Juli 77, D. M. 28. Juli 94, f 30. April 04 i Selde. Af Alder blev Provst M. en gammel Mand, men i Ordets egentlige Forstand blev han dog aldrig gammel. Lige til det sidste fulgte han saaledes med i Literaturen, specielt den theologiske Literatur, og jeg ved, at hans Præster bøjede sig i Ærbødighed for hans theologiske Viden. Han var Skolemand med hele sin Sjæl og omfattede som Følge heraf sine Skoler med dyb Interesse. Ligeledes bevarede han til det sidste sin Livsglæde, og enhver, som kom til at staa Provst M. nærmere, vil ogsaa mindes hans tørre Lune og gode Humør. I Særdeleshed vil de fattige savne hans varme Hjerte og altid aabne Haand, thi han var i højeste Grad godgjørende. Hvor ofte har jeg f. Ex. ikke været Vidne til, at han, naar et Par fattige unge Mennesker bleve viede, tog Offeret i sin Haand og i Stilhed lod det forsvinde i Brudens højre Haand, naar han ønskede hende til Lykke efter Vielsen. Skulde der ske en Indsamling i veldædigt Øjemed, gik man aldrig forgjæves til Provsten, men det gode, han udrettede i Stilhed, ved ingen, men det var meget. Det som gjorde Provst M. til den elskelige Mand, han var, det var hans lyse Syn paa Menneskelivet og hans faste Tro paa del gode i Menneskenaturen." (J. Jensen i Skive Folkebl. 6. Mai 04, se ogsaa samme for 30. April og 7. Mai saml Skive Avis 1. Mai 04). G. 26. Aug. 49 i Aalborg m. Christine Augusta Sørensen, f. 11. Sept. 18 i Roskilde, f 7. Feb. 98 i Selde, D. af Justitsraad, Postmester Hans S. og Pouline Touscher Aug Christian Emanuel Nissen, f. 23. Dec i Jakobshavn, S. af Sgpr. Ulrik. Pet. Chr. N. til Ugilt-T. og Soph. Hedv. Dorscheus. St. priv. 75, Kand. 29. Juni 83 h. 1 (h.-h.), pers. Kapl. Feldballe-N. 5. Dec. 84, ord. 10. Dec, Sgpr. Brande 28. April 85, entl. 5. Mai 90, Præst v. St. Ansgar Frimenighed i 0. Jølby s. A, De kom og boede iblandt os, levede med os og delte vore Glæder og Sorger, og vi gik frit ind og ud hos dem, som Børn i et godt Hjem." (M. J. i Højskolebl. 12. Nov. 09). f 25. Okt. 09 i Selde af Lungebetændelse; g. 29. Sept.

19 ^s 85 i Æbeltoft m. Emilie Sinding, f. der 23. Nov. 65, D. af Urmager Bernh. Chr. Joh. S. og Jensine Marie Buch Feb Byrial Vognsen Tollestrup, f. 9. Maj 1867 paa Jørgensminde, Vonsild, S. af Gaardejer Niels Jørgensen T. og Karen Marie Pedersen. St. priv. 87, Kand. 16. Jan. 93 h. 1 (*1.-L), pers. Kapl. Ollerup-K. 25. Jan. 95, ord. 30. Jan., Sgpr. Galtrup-Ø. J. 22. Feb. 98, Tanderup 16. Maj 04, Fm. f. Thisted Amts Plejehjemsforen ; g. 26. Juli 98 i Hesselager m. Marie Elisabeth de Thurah, f. 24. Aug. 67 paa Frederiksberg, D. af Sgpr. Chr. Henr. de T. til Hesselager og Thora Marie Fr. Andersen. Hustrus Søskendebarn Pastorinde Røgind i Lundforlund. Se Stud. fra 87. Slægt. Thura, S. 64. Sengeløse. Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift Feb Christen Pram Gad, f. 2. Feb i Næs, Færøerne, S. af Konsistorialraad Jørgen G. til Gauerslund-V. og Fr. Dor. Kornerup. St.priv. 49, Kand. 30. Jan. 56 h. 2 (1,-1), pers. Kapl. Kvislemark-F. 16. Juli 57, ord. 12. Aug., Sgpr. Klægsbøl, Slesvig, 25. Nov. 60, fordreven 7. Feb. 64, entl. 28. Okt. s. A., opholdt sig derefter i Roskilde, Lærer v. off. og priv. Skoler samt bistod Byens og Omegnens Præster, kst. Præst v. St. Hans Hosp. 8. Marts 66, Sgpr. Ørslevkloster-Ø. 15. Nov. 69, Provst for Fjends Herred 19. Mai 75, Sgpr. S. Broby 13. April 77, f 26. Sept. 91 i Sengeløse; g. 2. Juni 58 i Roskilde Domk. m. F r i b o- line Christiane Kornerup, f. der 19. Mai 35, t 26. Mai 02 paa Frederiksberg, D. af Købmand, R. af Dbg. Søren Fr. K. og Ane Margr., f. Kornerup. Farbrødre Sgpr. T. N. Gad til Estvad-R. og Sgpr. E. T. Gad til Darum-B., Faster Pastorinde Muller i Voldum, Søskendebørn Sgpr. H. G. C. Gad til Tranekær-T., Sgpr. C. S. Gad til Skjelby-G., Provstinde Hammershaimb i Lyderslev, Sgpr. R. H. Gad til Frederiks-K., Sgpr. H. S. Gad til N. Broby. Hustrus Søskendebørn Sgpr. P. H. Struch til Refsnæs, Pastorinde Olsen i Vammen, Sgpr. H. J. Kornerup til Jyderup-H. Se Slægthaandbogen, I, S Fam. Borch, Bruun, Brønniche og Kornerup, S Jan Jørgen Vincents Tørsleff (9. Juli Egesborg, se der).

20 Aug Johan Gotfred Heje, f. 14. Dec i Skovbølle, S. af Gaardejer, Medl. af Rigsraadets Landsting, Sognefoged, Lægdsmand Niels Iver H. og Arngod Møller. St. priv. 79, Alumn. Valckendorffs Koll. 25. April 83, Kand. 25. Juni 87 h. 1 (l.-l.), pers. Kapl. Snøde-S. 28. Nov. 87, ord. 30. Nov., Sgpr. Frederikssted 19. Jan. 89, Bjørnsholm-M. 30. Juni 97, Fm. f. Værger, og Menighedsforen.; g. 15. Marts 89 i Snøde m. Marie Hansen, f. der 23. Juni 69, D. af Gaardfæster, Sognefoged Lars Jak. H. og Ane Hansen. Se Stud. fra 79. Hillerslev Herred, Sennels. Thisted Amt, Aalborg Stift Aug Andreas Jer sin Møller (29. Sept. 87 Vroue-R., se Hagested-G.) Dec Tage Einar Schack (26. April 97 Marslev-B., se der) Juli Valdemar Møller (30. Nov. 05 Lerup-T., se der) Marts Hartvig Theodor Einar Dahl (30. Okt. 11 Visby-H., se der). Serridslev og Vester Brønderslev. Se Vester Brønderslev-S. Serup og Lemming. Hids Herred, Viborg Amt, Aarhus Stift Juli Adolf Carl Gottfried Thiel (2. Marts 01 Kvislemark-F., se der) Mai Carl Andreas de Place, f. 23. Sepl i Kbh., S. af Gæstgiver Carl de P. og Joh. Emilie Smith. St. priv. 78, Kand. 26. Juni 84 h.i (h.-*l.), Sgpr. Skagen 3. Okt. 85, ord. 7. Okt; g. 9. Dec. 91 i Skagen m. Emilie Iversen, f. 31. Marts 58 i Jerup, D. af Lærer Nic. Eman. I- og Amal. Jensen. Sevel med Filialkirke i Trandum. Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift. (Filialkirken i Trandum indviedes 17. Dec. 1891) Sept Petrus Johannes Bøtcher, f. 7. Feb i Haderup, S. af Sgpr. Hans Jac.B. til Sevel og Josine Marie Thomasine Kuhlmann. St. Viborg 35, Kand.

21 90 2. Feb (1.-1.), pers. Kapl hos sin Fader i Sevel 22. Aug. 42, ord. 7. Okt., Sgpr. Mejrup og Førstelærer Holstebro Borgersk. 28. Dec. 47, still, sig 27. Mai 53 i Ringkjøb A.s 3. Kr., Provst for Hjerm, Ginding og Hammerum Herreder 22. Dec. 55, R.* 26. Mai 67, entl. som Provst for Hammerum Herred 20. Dec. 80, D. M. 27. Dec. 82, entl. 7. Feb. 86, har skr. en Del politiske Art. og et Par anonym. Art. i Evang. Ugeskr.", t 7. Marts 93 i Kbh. Ved Humanitet og Elskværdighed havde han vundet sig mange Venner." (Holstebro Avis 9. Marts 93, se ogsaa for 17. Marts). G. 10. Mai 48 i Sevel m. Antoinette Augusta Friis, f. 19. April 16 i Daugbjerg, f 31. Marts 03 i Kbh., D. af Sgpr. Chr. Mich. Rottbøll F. til Daugbjerg-M.-S. og Ane Margr. Speitzer. Hustrus Farbrødre Konsistorialraad P. Friis til Østbirk-Y., Sgpr. M. Friis til Ferring og Sgpr. I. Friis til Kalundborg, Søskendebørn Pastorinde Mossin i 0. Snede, Sgpr. C. Friis til Asferg-F., Sgpr. F. S. Friis til Bredstrup, Sgpr. A. B. F. Hansen til Voer-E., Søskendebarns Børn Pastorinde Fausbøll i Hassing og Sgpr. Chr. Hauch til Knebel-R. Se Stamt. ov. Fam. Friis (65), S April Carl Valdemar Prætorius (12. Marts 01 Fjeldsted-H., se der) Mai Knud Johannes Riitzou, f. 6. Sept i Svendborg, S. af Købmand Carl R. af Refsnæs og Laura Carol. Marie Jessen. St. Metropolitansk. 88, Kand. 27. Jan (*1.-*1.), Manuduktør og Lærer v. private Sk. Kbh , ord. Medhj. Aarhus Domk. 16. Feb. 95, ord. 1. Marts, Lærer i Religion i de tre øverste Klasser i Aarhus Katedralsk. medio Okt Juni 01, i Frk. Smith's højere Pigesk. April 01, og i Religion og Historie i Frk Ottosens Drenge- og Pigesk. Aug April 01, Fm. f. Sevel Sygeplejeforen. og Værger., Repr. f. Foren. Dannevirke, har skr. flere Afhandl, i Teol. Tidsskr. (Jesus og hans Disciples Udsagn om Parusiens Nærhed, 98, Lignelsen om den utro Husfoged, 98, Brylluppet i Kana, 00) og Kirken og Hjemmet, Prædikener og Foredrag samt Bladart. (deraf 9 mod Katolicismen i Aarhus Stiftstid. Dec. 00, 17 om Forsvarssagen i Skive Folkebl. Nov. 08 Marts 09, Kampen om Præstefrihed i Nationaltid. 22. Dec. 11, Grundlovens 3 og Grundlovsfædrene, 5 Art. i Holstebro Dagbl. Dec. 11 Jan. 12, Grundtvigs Røst (om Forsvarssagen) i Skive Folkebl. Feb. Marts 13) samt udg. Kirken og det

22 91 sociale Spørgsmaal (99), Afskedsprædiken i Aarhus Domkirke d. 2. Juni 1901 (01); g. 6. Sept. 01 i Landet m. Sophie Hedvig Schousboe, f. der 5. Mai 81, t 29. Juni 04 i Sevel, D. af Sgpr. Vilh. Carl Chr. S. til Landet og Hanne Soph. Magd. Bayer. Oldefader Sgpr. Ped. R. til Feldballe-N. (t 1762). Søskendebarns Søn Inspektør, Cand. theol. Lars B. Riitzou. Næstsøskendebarn Sgpr. Niels Ludolph Georg Riitzou til Viby, Faders Halvbroder Sgpr. Poul Riitzou til As-K. Moders Søskendebarn Sgpr. Carl Jul. Jessen til Nordrup. Hustrus Farbroder Kateket i Assens Jul. Chrisioph. Vilh. S., Næstsøskendebarn Biskop V. C. Schousboe. Se Stud. fra 88. Slægt. Bayer, S. 54. Silkeborg og til 23. Nov Linaa. Gjern Herred, Aarhus Amt og Stift Marts Frederik (Frits) Vilhelm Wiberg (Viberg), f. 24. April 1837 i Odense, S. af Personalhistorikeren, Sgpr. Soph. Vilh. W. til Jordløse-H. og Vibelke Charl. Holm. St. Randers 55, Alumn. Elers' Koll. 12. Juni Juni 61, Kand. 26. Jan. 63 h. 1 (h.-*l.), Lærer v. Schneekloth's Sk., Lærer v. Troense Realsk., Kapl. pro loco Klim-T.-V. 26. Feb. 69, ord. 14. April, entl. 8. Jan. 14, f 28. s. M. i Silkeborg. Kom som ung Student ind i en Kreds af unge, begavede Mænd med rigt aandeligt Indhold og store Maal for Øje. V. var Medlem af den Tylvt teologiske Studerende, i hvilken fandtes Mænd som Ernst Trier, Nørregaard, Bågø, Schrøder. V. er i sin Forkyndelse en betydelig Digter. Han har ikke blot Ordets Glans over sit Foredrag, men han har ogsaa Ordets Fylde. Han er i bedste Forstand Lyriker i sin Prædiken. Form og Indhold smelter sammen til en skøn Enhed. Det siger sig selv, at han med denne stærke lyriske Evne er en Bønnens og Børnenes Mand. Jeg har hørt faa Præster, der formaaede at lægge den Inderlighed i Skriftetalen, som han kan det.... Man har til Tider truffet Præsten i Færd med at konstruere Vogne. En af disse tiltrak sig endogsaa betydelig Opmærksomhed paa Udstillingen i København i Den kunde ved sindrige Forskydninger laves fra Jagtvogn til Char-å-banc; fra Char-å-banc til Kaleche, og saa videre. Han stod selv ovre i Udstillingslokalet og foreviste den. Man har set ham beskæftige sig med Baadbygning. Han har bygget en Mølle nede i Enden af sin Have ved

23 m Langsøens Bred. Den pumper Vand op til Vanding af den store Have. Han har eksperimenteret med Ventilationen i Præstegaarden, Trækken i Kakkelovnen o. s. v. Den gamle Præst har lige fra sine unge Dage elsket Toner, især Sangens. Han var i sin Tid et skattet Medlem af Studentersangforeningen, og har ogsaa siden glædet mange med sin Sang. Præstegaarden var, før hans Hustru fik sin svære Sygdom, et Samlingssted for Sangen og Musikken i Silkeborg. Præsten sang den Gang Solopartier i de større Ting, sam da blev udført." (Edv. Egeberg i Søndagsbl. for 26. Mai 07). G. 23. Dec. 68 i Kronborg Slotsk. m. Annette Mathilde Elisab e t h C1 e m e n s. f. 11. Marts 40 i Kbh., f 31. Marts 00 i Silkeborg, D. af Kancellisekretær, Kancellist i det danske Kancelli Joh. Dav. C. og Chr. Emilie Jensine Thomsen (senere g. m. Oberst, Kommandant paa Kronborg Jul. Fr. Hein). Søskendebørn Insp. v. Blindeinst, Cand. theol. Magd. Wiberg, Overlærer, Cand. theol. N. C. G. Teisen. Se Fam. Storch, S. 5. Stud. fra 55. Simested og Testrup. Rinds Herred. Viborg Amt og Stift. (Præsten bor i Eveldrup) Feb Jens Vilhelm Pontoppidan (5. Dec. 88 Højslev-D.-L., se Himmelev) Feb Marinus Theodor Christiansen Lyngby (7. Juni 92 Aarhus, St. Pauls K., se der) Aug Johannes Frederik Fich (13. Juli 98 Kornum-L., se Løgstør-L.-K.) Sept Ludvig Nicolaj Spleth, f. 5. Dec paa Skjoldnæsholm, S. af Justitsraad, Godsforvalter, Cand. theol. Johs. Fr. S. af Brorstrup-R.-H. og Louise Nic. la Cour af Helsinge-V. St. Roskilde 87, Kand. 23. Jan (l.-l.), uord. Medhj. Nors-T. Sept. 95, pers. Kapl. sst. 13. April 96, ord. 22. April; g. 24. Maj 01 i St. Michaelis K. Fredericia m. Kirsten Marie Erichsen, f. 3. April 78 i Kongsted v. Fredericia, D. af Gaardejer Jens E. og Maren Cec. Barsøe. Se Stud. fra 87. Barfod: Slægt, la Cour, S. 45. J. la Cour: Slægt, la Cour, S. 63. Simmerbølle. Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fgns Stift Nov Niels Frederik Petersen (24. Jan. 94 Ondløse-S., se der).

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro.

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro. 652 Laastrup og Skals. Rinds Herred, Viborg Amt og Stift. 21. 5. Aug. 1880. Niels Schou Laurberg (27. Dec. 04 Stillinge, se der). 22. 2. Maj 1905. Hans Frederik Rasmussen (23. Dec. 10 Højslev-D.-L., se

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

ord. 1. 22. Jan. 1901.

ord. 1. 22. Jan. 1901. 700 anord. Tillægseksamen for at iram. v. Universitetet, underkastede sig Prøven i Juni 78 og Jan. 79, Kand. 24. Jan. 82 h. 1 (*1.-1.), Sgpr. Øsse-N. 30. Marts 82, Fm. f. Søndagsskolen, f. Kredsforen.

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk.

i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk. 12 kort Fremstilling af hans Iagttagelser af Solen i Bulletin de la Société Astronomierne de France"; g. 15. Sept. 85 i Vor Frelsers K. Kbh. m. Meta Elisabeth Fischer, f. 14. Jan. 58 i Reykjavik, f 30.

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Færøerne. Færoernes Provsti under Sjællands Stift. 1. Nor der ø Præstegæld. 23. 6. Nov. 1885. Jens Lauridsen Jensen (2. Marts 91 Taps, se N. Aaby-I.) 24. 11. April 1892. Nicolai Ernst Frost Knudsen (1.

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Hovedpunkter i høringssvarene

Hovedpunkter i høringssvarene Bilagshæfte Hovedpunkter i høringssvarene... 2 Storkøbenhavn... 2 Øvrige Sjælland... 3 Lolland-Falster... 5 Fyn... 6 Jylland... 7 Strukturplan 9. udgave... 10 Strukturplan enkelte menigheder... 12 Kirkeskat

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Kapellan pro loco. (Embedet oprettet ved kgl. Res. af 3. April 1869; stod ubesat fra 11. Juli 1881 til dets Nedlæggelse 27. Marts 1907).

Kapellan pro loco. (Embedet oprettet ved kgl. Res. af 3. April 1869; stod ubesat fra 11. Juli 1881 til dets Nedlæggelse 27. Marts 1907). 466 densted, D. af Sgpr. Jons. Gotthilf M. til Dalby-S. og Louise Carol. Muller. 17. 1. Juli 1907. Jens Jensen Rubak, f. 30. Okt 1872 i Stevnstrup, S. af Gaardejer Jens Jensen og Inger Olesdatter. St.

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere