1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Kaliumchlorid Stofnavn Kaliumchlorid Formel KCl CAS-nr EF-nr REACH nr. Registreringsnummer er ikke tilgængelig for dette stof. Stoffet og anvendelse af stoffet er undtaget fra registrering, da der ikke kræves årlige registering Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Offshore-virksomhed 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredricia Telefon Fax Web Nødnummer Nødtelefon Giftlinien FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen i henhold til regulativ (EC) No 1272/2008 H412 Kronisk toksicitet for vandmiljøet (kategori 3) 2.2. Mærkningselementer I henhold til EU-direktiver og dansk lov skal produktet ikke mærkes. 1

2 2.3. Andre farer Ingen 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INHOLDSSTOFFER 3.1. Stoffer EF/EC No. Stof Klassificering % w/w CAS-nr: Kaliumchlorid Ca. 100 % EF: Ingen komponenter skal videregives i henhold til gældende regler. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Hvid det indåndes Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. Hvis ingen vejrtrækning, giv kunstigt åndedræt. Søg læge. I tilfælde af hudkontakt Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Søg læge. I tilfælde af øjenkontakt Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. Ved indtagelse Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Skyl munden med vand. Søg læge. Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 2

3 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Hydrogenchlorid gas, Kaliumoxider Anvisninger for brandmandskab Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå støvdannelse. Undgå indånding af dampe/tåge/gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå at indånde støv Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Produktet må ikke komme i kloakafløb. Udledning til miljøet skal undgås Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsaml og bortskaf uden at ophvirvle støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares køligt. Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Vandsugende. Opbevares på et tørt sted Særlige anvendelser Ingen 3

4 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametere Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166. Beskyttelse af hud Håndteres med handsker. Handsker skal undersøges inden brug. Brug rigtig teknik til at tage handsken af (uden at røre handskens ydre overflade) for at undgå hudkontakt til dette produkt. Bortskaffelse af forurenede handsker efter brug skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning samt god laboratorie praksis. Vask og tør hænderne. De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN 374 afledt derfra. Kropsbeskyttelse Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted., Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det pågældende arbejdssted. Åndedrætsvern Åndedrætsværn er ikke nødvendig. Hvis der ønskes beskyttelse for støvgener brug type N95 (US) eller type P1 (EN143) støv maske. Brug åndedrætsværn og komponenter som er testet og godkendt efter passende standarder som NIOSH (US) eller CEN (EU). Kontrol af miljømæssig eksponering Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Produktet må ikke komme i kloakafløb. Udledning til miljøet skal undgås. 4

5 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Krystallinsk, pulver Farve Hvid Lugt Lugttærskel ph (brugsopløsning) 7 (20 C) Smelte-/frysepunkt 770 C Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval C Flammepunkt Damptryk Relativ massefylde 1,984 g/cm3 Vandopløselighed 34,4 g/100 ml Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre opplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke syrer, Stærke oxidationsmidler 5

6 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forbigående irritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Reproduktionstoksicitet 12. Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet overfor fisk Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr LC50 Pimephales promelas (Tykhovedet elritse) 880 mg/l 96 h. Dodlighed NOEC - Pimephales promelas (Tykhovedet elritse) mg/l - 7 d. dodlighed LOEC - Pimephales promelas (Tykhovedet elritse) mg/l - 7 d EC50 Daphnia magna 83 mg/l 48 h Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Mobilitet i jord 6

7 12.5. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT / vpvb vurdering ikke nødvændig, da en kemikaliesikkerhedsvurdering ikke kræves Andre negative virkninger Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma. Afleveres i henhold til amtslige forskrifter som farligt affald. Emballage som bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER UN-nummer ADR/RID: N/A IMDG: N/A IATA: N/A UN-forsendelsesbetegnelse ADR/RID: Ikke farlig gods IMDG: Ikke farlig gods IATA: Ikke farlig gods Transportfareklasse ADR/RID: N/A IMDG: N/A IATA: N/A Emballagegruppe ADR/RID: N/A IMDG: N/A IATA: N/A Miljøfarer ADR/RID: Nej IMDG: Nej IATA: Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren 15. Oplysninger om regulering Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/ Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 7

8 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 16. ANDRE OPLYSNINGER Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Yderligere oplysninger Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). Ovennævnte oplysninger er efter vores bedste overbevisning korrekte, men indeholder ikke nødvendigvis alle informationer og skal kun betragtes som vejledende. Oplysningerne i dette dokument er baseret på vor nuværende viden og gælder for produktet med hensyn til passende sikkerhedsforanstaltninger. Dette er ikke nogen garanti for produktets egenskaber. 8

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse Conveen EasiCleanse 25. februar 2015 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Afsnit 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere