Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet."

Transkript

1 Pia Saaby Sørensen Øvejen Gislinge Sendt digitalt Den 22. august 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr BX/4 og A/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse : ændret anvendelse fra erhverv til bolig på ejendommen matr.nr. 8 bx, Højby By, Højby beliggende Strandvej 14A. samt etablering af bosted på ejendommene matr. nr. 8 bx og 8a, Højby By, Højby, beliggende Strandvej 14A og Strandvej 14, 4573 Højby Tilladelse Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til: ændret anvendelse fra erhverv til bolig på ejendommen matr.nr. 8 bx, Højby By, Højby beliggende Strandvej 14A. samt etablering af bosted på ejendommene matr. nr. 8 bx og 8a, Højby By, Højby, beliggende Strandvej 14A og Strandvej 14, 4573 Højby Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Planklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) over tilladelsen, kan den kun udnyttes, hvis Planklagenævnet fastholder tilladelsen, Jf. BEK. nr. 130 af 28/01/2017 5, nr. 1, (Regler om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning). Ref.: bekar Sag: Dok.: Vedr. ejd.nr.: Kontakt Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej Højby Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Fax: Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Side 1 af 5

2 Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen på dette brev, jf. 56, stk. 2 i planloven. Vilkår for tilladelsen Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: Evt. kviste skal udføres efter princippet få og små. Tagfladen skal fremtræde mat, max. glans 20, hvis tagbeklædningen skiftes. Forhold til anden lovgivning Når denne landzonetilladelse måtte blive gyldig, vender kommunen tilbage med en byggetilladelse, såfremt der er indsendt fyldestgørende materiale, der overholder vilkår i landzonetilladelsen og bygningsreglementet. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse behandlet efter byggeloven. Forhold til kommuneplanen Ejendommen ligger i et område, som i Kommuneplan er udlagt til særlig værdifulde landskabsområder. Redegørelse Du har søgt om tilladelse til: ændret anvendelse fra erhverv til bolig på ejendommen matr.nr. 8 bx, Højby By, Højby beliggende Strandvej 14A. samt etablering af bosted på ejendommene matr. nr. 8 bx og 8a, Højby By, Højby, beliggende Strandvej 14A og Strandvej 14, 4573 Højby Du har i ansøgningen oplyst, I er ved at købe ejendommene Strandvej 14 og 14A, med henblik på at bruge begge ejendomme til bosted under servicelovens SEL 107/66. Ejendommene Strandvej 14 og 14A ønskes samlet anvendt til bosted for 12 personer. Ejendommen Strandvej 14A er registeret med bolig på 1. sal og erhverv i stueetagen, der ønskes nu bolig i hele huset. Det sociale tilsyn har forhånds godkendt begge bygninger værende egnet til formålet. Der ville i forbindelse med den ændrede anvendelse ikke blive foretaget ændringer i bygningernes ydre udformning eller opført tilbygninger, og boligstedet skal etableres inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer af ejendommenes bygninger. Side 2 af 5

3 Ejendommen ligger i landzone, hvor udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer kræver landzonetilladelse i henhold til 35, stk. 1 i planloven. Strandvej 14: Ejendommens areal er 2963 m 2. I henhold til Bygnings- og Boligregistret udgøres bygningerne af et enfamilieshus med et boligareal på 276 m 2 og erhvervsareal på 55 m 2. Strandvej 14A: Ejendommens areal er 1484 m 2. I henhold til Bygnings- og Boligregistret udgøres bygningerne af en erhvervsbygning med et areal på 238 m 2 hvoraf tagetagen udgør 93 m 2. Der er d meddelt landzonetilladelse på matr. nr. 8 bx, Højby By, Højby beliggende Strandvej 14A, til ændret anvendelse fra erhverv til bolig i tagetagen samt at benytte køkken i stueplan til både erhverv og bolig. Med denne tilladelse ændres hele bygningen til boligareal. Odsherred Kommune har i sin behandling af sagen lagt vægt på: at det er indretning i eksisterende bygninger at det primære formål for beboerne er at bo på ejendommen at etablering af socialpædagogiske opholdssteder er en samfundsmæssig nødvendighed, som bør tillades, med mindre der foreligger særlige omstændigheder, som gør, at anvendelsen ikke er forenelig med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser. Der henvises til NKO nr. 254 at Odsherred kommune vurderer at det ansøgte er forenelig med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser. Kommunen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en lokalplan forud for virkeliggørelse af det ansøgte. Det vurderes desuden, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen. Offentliggørelse I medfør af planlovens 35, stk. 8 skal tilladelsen offentliggøres. Det sker ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside den 22. august Odsherred Kommune har vurderet, at det udelukkende er relevant at orientere de naboer der har beboelsesbygning, der ligger indenfor en radius af 400 m til ejendommenes beboelsesbygninger. Sagen blev sendt til naboorientering d Odsherred Kommune vurderede, at det udelukkende var relevant at orientere de naboer der har beboelsesbygning, der ligger indenfor en radius af 400 m til ejendommenes beboelsesbygninger. Side 3 af 5

4 Der er kommet en bemærkning fra nabo, der er positiv for projektet. Klagevejledning Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen. Ret til at klage har, i medfør af planlovens 59, miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet (Natur- og Miljøklagenævnet). Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af (det tidligere Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, nu Planklagenævnet under Miljø- og Fødevareklagenævnet). Klageportalen findes også på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og kr. for virksomheder og organisationer. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar Gebyret er endnu ikke indeksreguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra modtagelse af denne afgørelse. Hvis den normale klagefrist udløber på en lørdag/helligdag, er fristen forlænget til den følgende hverdag (BEK. nr. 130 af 28/01/2017 5, nr. 1.) Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter modtagelse af afgørelsen, jf. 62, stk. 1 i planloven. Forhold til byggeloven Når denne landzonetilladelse måtte blive gyldig, vender kommunen tilbage med en byggetilladelse, under forudsætning af at følgende materiale er modtaget: Komplet myndigheds projekt til byggesagsbehandling. Side 4 af 5

5 Venlig hilsen Berit Karlsen byggesagsbehandler Denne tilladelse er sendt til: Ejer, Hanne Westrup Andersen, med digital post. Danmarks Naturfredningsforening, med digital post til CVR. nr Museum Vestsjælland, med digital post til CVR. nr Friluftsrådet, med digital post til CVR. nr Side 5 af 5

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3

Hermann Sillesen Ørstedsvej Ribe. Sendt digitalt. Den 9. maj Landzonetilladelse byggesagsnr F/3 Hermann Sillesen Ørstedsvej 55 6760 Ribe Sendt digitalt Den 9. maj 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr 260-14 F/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 03.03.2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A 4300 Holbæk. Sendt digitalt. Den 1. maj Landzonetilladelse byggesagsnr.

Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A 4300 Holbæk. Sendt digitalt. Den 1. maj Landzonetilladelse byggesagsnr. Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 1. maj 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 22-1 C/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 15-12-2016 vedrørende

Læs mere

Hanne Hedegaard Hørkærhaven 2A 4490 Jerslev Sjælland. Den 15. februar Revideret landzonetilladelse - byggesagsnr B/3

Hanne Hedegaard Hørkærhaven 2A 4490 Jerslev Sjælland. Den 15. februar Revideret landzonetilladelse - byggesagsnr B/3 Hanne Hedegaard Hørkærhaven 2A 4490 Jerslev Sjælland Den 15. februar 2017 Revideret landzonetilladelse - byggesagsnr. 13-20 B/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 14-11-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse til

Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af vedrørende landzonetilladelse til Højby - Vig jagtforening Trundholmvejen 9 4573 Højby Sendt digitalt Den 23. februar 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 222-3 A/6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-10-2017 vedrørende

Læs mere

Kullegaard A/S Niels Christian Dam Kanalstræde 10, 2. Sal Holbæk. Sendt digitalt. Den 9. marts Landzonetilladelse byggesagsnr.

Kullegaard A/S Niels Christian Dam Kanalstræde 10, 2. Sal Holbæk. Sendt digitalt. Den 9. marts Landzonetilladelse byggesagsnr. Kullegaard A/S Niels Christian Dam Kanalstræde 10, 2. Sal. 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 9. marts 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 289-4 AB/2 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 16.12.2016

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Nicolaj C. S. Andersen Hesselvej 7 4572 Nørre Asmindrup Sendt digitalt Den 6. juni 2019 Landzonetilladelse byggesagsnr. 241-9 A/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 10-02-2019 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til bibeholdelse af opført udhus.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til bibeholdelse af opført udhus. Niels-Henrik og Ann Hansen Ordrupvej 53 4540 Fårevejle Sendt digitalt Den 14. juni 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 9-3 D/7 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 04-01-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle. KVA Vind A/S att.: Lissy Christensen Borrisvej 10 6900 Skjern Sendt digitalt Den 16. november 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 12-117 A/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 02-06-2017

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Katrine Lebrecht Helden Veronavej 1 2300 København S Sendt digitalt Den 13. september 2018 Landzonetilladelse - byggesagsnr. 202-8 C/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12-08-2018 vedrørende

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til indretning af spisehus i tidligere driftsbygning.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til indretning af spisehus i tidligere driftsbygning. Pawel Dawid Wedrowski Krusågade 33 3 1719 København V Sendt digitalt Den 3. maj 2019 Landzonetilladelse byggesagsnr. 116-20 A/3 Odsherred Kommune har behandlet din ansøgning af 28-02-2019 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr.

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr. LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt Den 21. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-7 E/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-08-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14

Thomas Christiansen Wegeners Vej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. december Landzonetilladelse byggesagsnr B/14 Thomas Christiansen Wegeners Vej 2 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 22. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 290-13 B/14 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 20-10-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af tilbygning til ridehal.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af tilbygning til ridehal. Schou Birkendorf arkitekter ApS Att. Jens Tolstrup Christensen Havnegade 4 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 13. september 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 290-13 AI/2 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen.

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen. Mette Riis Schmidt Sydvestvej 2 4583 Sjællands Odde Sendt digitalt Den 29. juni 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 261-13 AE/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22-03-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af husstandsvindmølle.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af husstandsvindmølle. KVA Vind A/S Borrisvej 10 6900 Skjern Sendt digitalt Den 16. marts 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 12-117 A/6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 19-12-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til etablering af nedgravet rentvandstank.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til etablering af nedgravet rentvandstank. Danwatec Energivej 3 4180 Sorø Sendt digitalt Den 10. juli 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 280-9 EG/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-02-2018 vedrørende landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Pia Christiansen Knudsvej 44C 4000 Roskilde Sendt digitalt Den 11. december 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 208-33 C/7 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 26-10-2018 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til genopførelse af sommerhus.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til genopførelse af sommerhus. Niels Solon Granhøjen 3 2900 Hellerup Sendt digitalt Ref.: LHK Sag: 306-2014-54487 Dok.: Vedr. ejd.nr.: 18303 Den 20. september 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 117-16 Q/3 Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opsætning af solceller på terræn og bygning.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opsætning af solceller på terræn og bygning. Malene Brinks Jensen Askehaven 50 4500 Nykøbing Sj Sendt digitalt Den 21. juni 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 206-1 A/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 31-05-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af enfamiliehus med indbygget drivhus/orangeri

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til opførelse af enfamiliehus med indbygget drivhus/orangeri Møller Nielsens Tegnestue Fælledvej 17 7600 Struer Sendt digitalt Den 12. juni 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 29-1 AI/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22-03-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

At tilladelse efter vandforsyningsloven bliver gældende. At tag og ydervægge fremstår matte og i farver tilpasset eksisterende

At tilladelse efter vandforsyningsloven bliver gældende. At tag og ydervægge fremstår matte og i farver tilpasset eksisterende Danwatec Karsten Emil Jensen Energivej 3 4180 Sorø Sendt digitalt Den 7. april 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 104-3 c/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. januar 2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Revideret situationsplan er modtaget den 15. april 2016 og dækningskort er modtaget den 27. april 2016.

Revideret situationsplan er modtaget den 15. april 2016 og dækningskort er modtaget den 27. april 2016. LE34 Att.: Tommy Bjørk Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt og på mail: tbj@le34.dk Den 26. juni 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 17-8 B/2 (jeres projekt 1757) Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Jørgen Marcussen Skovsvinget 5 3400 Hillerød Sendt digitalt Den 7. maj 2019 Landzonetilladelse byggesagsnr. 2-19 F/9 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 06-08-2018 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen.

Du søger på vegne af arbejdsgruppen Velkommen til Sjællands Odde under projekt Byforskønnelse i Havnebyen. Mette Riis Schmidt Sydvestvej 2 4583 Sjællands Odde Sendt digitalt Den 29. juni 2017 Landzonetilladelse samt godkendelse af råden over vejareal ( iht. Vejlovens 80) - byggesagsnr. 260-12 DM/1 Odsherred

Læs mere

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning Kaj Larsen VVS ApS Vangen 6 4500 Nykøbing Sj. Sendt på mail: KATHE@KAJLARSEN-VVS.DK Den 9. juli 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 19-2 H/2 Odsherred

Læs mere

Arkitekterne.as Nytorv 9B 4200 Slagelse. Sendt digitalt. Den 12. april Landzonetilladelse byggesagsnr CO/1 og 33-1 CO/2

Arkitekterne.as Nytorv 9B 4200 Slagelse. Sendt digitalt. Den 12. april Landzonetilladelse byggesagsnr CO/1 og 33-1 CO/2 Arkitekterne.as Nytorv 9B 4200 Slagelse Sendt digitalt Ref.: LHK Sag: 306-2017-10430 Dok.: Vedr. ejd.nr.: 1458 Den 12. april 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 33-1 CO/1 og 33-1 CO/2 Odsherred Kommune

Læs mere

Leif Gjerding Jørgensen Sdr. Tangvej Dragør. Sendt digitalt. Den 27. april Landzonetilladelse byggesagsnr K/3

Leif Gjerding Jørgensen Sdr. Tangvej Dragør. Sendt digitalt. Den 27. april Landzonetilladelse byggesagsnr K/3 Leif Gjerding Jørgensen Sdr. Tangvej 20 2791 Dragør Sendt digitalt Den 27. april 2017 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-20 K/3 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 10-02-2017 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til tilbygning til Bygning nr. 3 - drivhus.

Odsherred Kommune meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1 i planloven, tilladelse til tilbygning til Bygning nr. 3 - drivhus. Marie-Louise Schacke Ejlers Bybækterrasserne 148A 3520 Farum Sendt digitalt Den 16. juli 2018 Landzonetilladelse byggesagsnr. 116-30 A/1 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 23-03-2018 vedrørende

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Bent Jørgensen Bentsensvej 18 4330 Hvalsø KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jesper Servé Lejrevej 74 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jan Erik Nielsen og Alison Michell Aggerupvej 1, Kisserup 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Novoflex ApS Danas Plads 18,2 th 1915 Frederiksberg C Att.: Nikolaj Edwards Afgørelse sendt pr. mail til: novoflexaps@gmail.com KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit.

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit. Center for Miljø, Plan og Teknik Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens 35, stk. 1

Læs mere

Conm A/S Lene Vibe Nielsen Hareskovvej 15J 4400 Kalundborg. Sendt digitalt via Byg og Miljø. Den 27. juli 2016

Conm A/S Lene Vibe Nielsen Hareskovvej 15J 4400 Kalundborg. Sendt digitalt via Byg og Miljø. Den 27. juli 2016 Conm A/S Lene Vibe Nielsen Hareskovvej 15J 4400 Kalundborg Sendt digitalt via Byg og Miljø Den 27. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 21-3 A/6 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 24-06-2016

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017. Stine Servé Sendt til email: ss@stineserve.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Henrik Holm Zeyn Bovelgårdsvej 29 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan Brian og Anne Christiansen Biltris Gade 14 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS Att.: Anja von Wildenradt Fynsvej 13 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Elias Buch Strandbovej 12 2050 Hvidovre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv Slagelse

Landzonetilladelse. Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv Slagelse Jesper Lund Larsen Løvegade 63, 2 tv. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Rambøll Ny Østergade 7 4000 Roskilde Att.: Thomas Egon Rasmussen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven MØLBAK Landinspektører A/S Ledreborg Allé 130 A 4000 Roskilde Att.: Jesper Dichmann Sørensen Sendt pr. mail: jds@molbak.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside   i perioden Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-16-19 Landzonetilladelse - Østerbyvej 2F 04-03-2019 Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til, som ansøgt,

Læs mere

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail:

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: info@rk3aps.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Daniel Munk Vejborg Prøvestensbroen 3 2 2300 København S Email: danielvejborg@gmail.com KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Advokat Mette Ravn Steenstrup Amaliegade 10 1256 København K (sendt pr. mail) KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev Per Steve Kjærside Brovej 1 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup Mette Ravn Steenstrup mrs@mazanti.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail: camh@lejre.dk

Læs mere

Ingerlil Daniela Zophie Teute Kalundborgvej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. juli Landzonetilladelse - byggesagsnr.

Ingerlil Daniela Zophie Teute Kalundborgvej Holbæk. Sendt digitalt. Den 22. juli Landzonetilladelse - byggesagsnr. Ingerlil Daniela Zophie Teute Kalundborgvej 18 4300 Holbæk Sendt digitalt Den 22. juli 2016 Landzonetilladelse - byggesagsnr. 3-1 B/8 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 29-01-2016 vedrørende

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jetcon Aps Københavnsvej 263 4000 Roskilde Att.: Safet Farizi KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerskab Amaliegade 10 1256 Kbh. K Att.: Mette Ravn Steenstrup KOPI Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Linda Møller Abrahamsen Carl Christian Abrahamsen Karlebyvej 16 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader. Plan og Kultur Karsten Brian Jensen Bakkevej 58 5492 Vissenbjerg 15-08-2017 Sags id: 2017-0274 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 80 m² garage på ejendommen matr.

Læs mere

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler Selsø-Lindholm Gods I/S Abbetvedvej 2A 4000 Roskilde Att.: Johann Philip von Malsen-Plessen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sendt til mail:

Læs mere

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven Tvilum Landinspektørfirma A/S Att.: Mikkel Torp Andersen Tømmerup Stationsvej 10 2770 Kastrup KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Christian Svenningsen Amager Landevej 40, 2.5 2770 Kastrup Sendt pr. mail til chaospling@yahoo.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Guldbrandsen Klovbygade 33 4490 Jerslev Sj.

Landzonetilladelse. Jesper Guldbrandsen Klovbygade 33 4490 Jerslev Sj. Jesper Guldbrandsen Klovbygade 33 4490 Jerslev Sj. Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ.

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-86-19 05-08-2019 Landzonetilladelse - Østervej 13, Abild, 6270 Tønder Afgørelse Vi meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jørn Sams Knudsen Hovedvejen 38 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte: 4646 4934 E-mail: jano@lejre.dk

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Finn Albers Petersen Nyrupvej 58 Nyrup 5620 Glamsbjerg 29. september 2016 Sags id: 2016-0739 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af bolig i eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning og indretning af erhverv og boliger

Landzonetilladelse til udstykning og indretning af erhverv og boliger Pedersbolig.dk ApS Årslev Markvej 41 8220 Brabrand Landzonetilladelse til udstykning og indretning af erhverv og boliger Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til indretning af lejligheder og erhverv

Læs mere

At der meddeles byggetilladelse til forbindelse med bygningens overgang fra fritidshus til helårsbeboelse.

At der meddeles byggetilladelse til forbindelse med bygningens overgang fra fritidshus til helårsbeboelse. Svend Åge Daugård Peters Skjoldenæsvej 18 4174 Jystrup Midtsj. Sendt på mail: sp@goodlife.dk Dato: 30. april 2018 Landzonetilladelse til at ændre status fra fritidshus til helårsbeboelse på ejendommen

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Dorthe Søeberg Hovmand Ulrik Alfred Hovmand Sønderskovvej 4 3460 Birkerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 8m Høvelte By, Blovstrød, Sønderskovvej 4 Landzonetilladelse til 55 m 2 bygning bestående

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven VILLA-HUS Byg Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens Sendt pr. email: dai@villa-hus.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jan Becker Hansen og Jannie Steffen Rebekkavej 18,1. th 2900 Hellerup Den 4. marts 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 1. april 2014 søgt om lovliggørende dispensation til et 9

Læs mere

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2.

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til en carport med indbygget udhus på Gydebakken 7 Du har søgt om tilladelse til at opføre en carport med indbygget udhus på ejendommen matr. nr. 9z Farum By, Farum,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven H4 Arkitekter ApS Frederiksberg Allé 55, 1th 1820 Frederiksberg C Att.: Anders Henriksen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320

Læs mere

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen;

Omar Halil Darupvej Roskilde. Sendt med mail: Darup Auto; Henning Brinch Madsen; Omar Halil Darupvej 161 4000 Roskilde Sendt med mail: Darup Auto; darupauto@hotmail.com Henning Brinch Madsen; in-form-brinch@mail.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail: biuh@lejre.dk

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale. Plan og Kultur Jane Johanne Bendtsen Kastebovej 1 Sarup 5683 Haarby 24-08-2017 Sags id: 2017-0429 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opdeling af eksisterende stuehus i 2 boligenheder

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Gitte Vendelboe Andersen og Per Bjørn Andersen Egebjergvej 296 Lestrup 4500 Nykøbing Sj Den 9. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Du har den 22. februar 2016 søgt om at få

Læs mere

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-137-18 19-12-2018 Landzonetilladelse opførelse af tilbygning, Skærbækvej 16A, Toftlund Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Landzonetilladelse til anneks til sommerhus

Landzonetilladelse til anneks til sommerhus Til ejerne af ejendommen: Lindebjærgvej 2 4180 Sorø Landzonetilladelse til anneks til sommerhus Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at opføre et anneks på ejendommen: Adresse.: Lindebjærgvej

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Center for Trafik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Mail: alum@lejre.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed Emil Stigler Døjringevej 48 4180 Sorø E-mail: emil@segroup.dk Landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at udvide virksomheden SE Group på ejendommen:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen SØREN YDE ApS Østerbro 2 7800 Skive yde@arkitektyde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m²

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anette Stark og Thomas Lowes Herslev Kærvej 10 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby At: Leif Nygaard KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Søren Daniel Kristensen Storegade 5,2 7330 Brande Sendt pr. e-mail: brande@lcdk.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m².

Sønderborg Kommune har den 24. september 2018 modtaget din ansøgning om at få lovliggjort et maskinhus og overdækning på i alt 122 m². Jeanette Møller Reinewald Vestermark 7 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til maskinhus og overdækning på i alt 122 m² på ejendommen matr.nr. 25a Tørsbøl, Kværs, der ligger på Vestermark 7,

Læs mere