Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur"

Transkript

1 Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur CVR nr Årsregnskab for 2013 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde, den 24. april 2014 Dirigent Fænøe Regnskab v/anne-marie Fænøe - Højstens Boulevard Brøndby Mobil CVR nr

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 PÅTEGNINGER 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 3 LEDELSESBERETNING 5 Foreningsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 ÅRSREGNSKAB 7 Regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter til regnskabet Skattemæssige specifikationer 103 2

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013 for Foreningen AquaCirc1e. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabs skik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende bilede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg, den 24. april 2014 Sekretariatsleder Jesper Heldbo Bestyrelsen Jacob Bregnballe (Formand) Bent Højgaard Paw Petersen Mads Winkler Karl Iver Dahl-Madsen Per Bovbjerg Pedersen Kenneth F. Janning 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i AquaCircle - Viden center for recirkulationsteknologi i akvakultur. Vi har revideret årsregnskabet for AquaCirc1e Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter den på side 6 beskrevne regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den på side 6 beskrevne regnskabspraksis. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisions standarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med den i årsregnskabet på side 6 beskrevne regnskabspraksis. Brøndby, den 14. april 2014 Fænøe Regnskab 4

5 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Foreningen AquaCirc1e - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur Pligtgårdsvej Brøndby Strand Telefon: Hjemmeside: CVR nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Brøndby Kommune Bestyrelsen Jacob Bregnballe (formand) Bent Højgaard Paw Petersen Mads Winkler Karl Iver Dahl-Madsen Per Bovbjerg Pedersen Kenneth F. Janning Sekretariatsleder Jesper Heldbo Revision Bank Fænøe Regnskab v/anne-marie Fænøe Højstens Boulevard Brøndby Danske Bank Holmens Kanal København K 5

6 Ledelsesberetning Årsregnskabet Det er bestyrelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet samt denne beretning. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet. Foreningens formål Foreningen fungerer som et netværk mellem den private sektor og viden institutioner og har fokus på samarbejde, viden spredning og innovation, som kan medvirke til at udbygge og videreudvikle recirkulationsteknologi i akvakultur. Den opnåede viden og den udviklede teknologi skal anvendes til at styrke såvel det danske opdrætserhverv som det erhverv, der udvikler, sælger og eksporterer komponenter, hele opdrætsanlæg samt serviceydelser i forbindelse hermed. Det er ligeledes foreningens formål at formidle viden om recirkulationsteknologi i akvakultur til beslutningstagere og administratorer blandt myndigheder og finansielle institutioner samt til det øvrige samfund. Foreningen stimulerer til netværksdannelse blandt parterne. Disse netværk eller dele heraf initierer projekter og konkrete initiativer til fremme af foreningens formål. Udviklingen i regnskabet Foreningens indtægter er primært kontingentindtægter samt honorarer. Foreningen har mulighed for honorarindtægter ved deltagelse i projekter, ved gebyrer for temadage, konferencer og lignende. Foreningen har ikke et fuldtidssekretariat, men har ansat en sekretær som bliver lønnet med kr pr. måned for at tage sig af det administrative, udskrive faktura, bogføringen mv. Direkte udgifter forbundet med varetagelse af sekretariatets opgaver, f.eks. telefon- porto- og kørselsudgifter, afholdes ligeledes af foreningen. 6

7 Årsregnskab Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og i overensstemmelse med god regnskabsskik. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Aktiver Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Gæld Anden gæld måles til nominel værdi. 7

8 Resultatopgørelse Foreningen AquaCircle Resultatopgørelse for Note Kontingent Sektion Kontingent Sektion Honorarindtægter Indtægter i alt a. Adm.omk. foreningen b. Adm.omk. honorar Resultat før renter Rente indtægter 0 19 Årets resultat positivt Årets resultat overføres til næste år 8

9 Balance Foreningen AquaCircle Balance pr Aktiver Debitorer Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Kortfristet gæld Gæld i alt Egenkapital pr. 31. december Passiver i alt

10 Noter til regnskabet Foreningen AquaCircle Noter til årsregnskabet Kontingenter Sektion Anlægsleverandører Udstyrsleverandører - (1) Foder- og ilt leverandører (2) Primærproducenter og deres brancheorganisationer Universiteter Teknologiske serviceinstitutter Konsulentfirmaer Kontingent i alt Sektion Kontingenter Sektion Offentlige myndigheder Øvrige undervisningsinstitutioner Øvrige firmaer og institutioner Studerende og øvrige privatpersoner Studerende og øvrige privatpersoner u/moms (3) Kontingent i alt Sektion Honorarindtægter Nordisk Ministerråd, BAT Vidatec (MST) DanAqua / Farmers Day udstilling Honorarindtægter i alt (1) Kontingent fra Hydrotech er bogført u/moms indenfor EU (2) Kontingent fra Havsbrún er bogført som u/moms andre tredjelande (3) Kontingent fra Svens Fiskodling er bogført u/moms indenfor EU 10

11 4a. Adm.omk. Foreningen Direkte omkostninger varer u/moms indenfor EU Direkte omkostninger ydelser u/moms indenfor EU Direkte omkostninger u/moms 3. lande Kontorartikler og tryksager Telefon Gaver, blomster It-drift, vedligeholdelse og internet Internetudgifter Gebyr, bank mv Differencer Messer, Øvrige lokaleomkostninger Abonnementer og kontingenter Møde- og rejseomkostninger Revisor / Regnskabsassistance Honorar - sekretariatsdrift Adm.omk. foreningen i alt a. Adm.omk. honorar Nordisk Ministerråd Vidatec (MST) Vidatec (Danida) FishGuard Ekstern konsulentbistand (4) Adm.omk. honorar i alt Rente Renteudgift, bank 0 1 Kursdifferencer 0-20 Renter i alt Aktiver Debitorer Danske Bank Likvide midler i alt (4) Honorar til Richard Skøtt Rasmussen for bistand ved udarbejdelse af BAT-rapport til Nordisk Ministerråd. 11

12 7. Kortfristet gæld Kreditorer Afsat revision Moms - retur Mellemregning med Perkulator Mellemregning Jesper Heldbo Kortfristet gæld i alt Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo ====== 12

13 Skattemæssige specifikationer Opgørelse af skattepligtigt resultat Spec Driftsøkonomisk resultat før renter Ej fradragsberettiget andel repræsentation 75 % Årets skattemæssige resultat før renter Renter, udbytte mv Skattemæssigt overskud ====== Opgørelse af skattemæssig formue Driftsøkonomisk egenkapital Skattemæssig formue ====== 13

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere