årsrapport Bladt Industries A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1"

Transkript

1 årsrapport

2 2

3 Indhold Bladt Industries kort fortalt Ledelsesberetning... 3 Hoved- og nøgletal i perspektiv... 3 Finansielle forhold... 5 Forventninger Projekter i fokus... 5 Fundamenter til offshore vindmøller... 5 Offshore transformerstationer Olie & Gas Infrastruktur... 9 Corporate Governance Ledelse, bestyrelse og direktion Interne kontroller samt præsentation af regnskaber og beretninger Organisation og samfund Samfundsansvar (CSR) og medarbejdere Kvalitet, helbred, sikkerhed og miljø Risikostyring Kommercielle risici Finansielle risici Forsikringsmæssige risici Bestyrelse, direktion og koncernledelse Bestyrelse Direktion Koncernledelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Oversigt over noter til koncernregnskabet Koncernoversigt... 53

4 Bladt Industries kort fortalt Hos Bladt Industries trives vi med udfordringer. Vi skaber løsninger for vores kunder inden for vores tre forretningsområder: vind og vedvarende energi, olie- og gasindustrien samt infrastruktur. Vind og vedvarende energi er det største af vores forretningsområder. Vi har været en del af offshore vindmølleindustrien siden dens start og er i dag markedsleder inden for projektledelse og produktion af fundamenter og transformerstationer til offshore vindmølleparker. Samlet har vi nu 12 transformerstationer og 911 fundamenter på referencelisten. Olie- og gasindustrien er en branche vi har arbejdet inden for i over 40 år. Vi har et unikt kendskab til de behov, særlige krav og udfordringer, som vores kunder står over for. Vores erfaringsbase er bred og inkluderer stålkonstruktioner som for eksempel moduler, topsides, jackets og sugeankre. Infrastruktur er det forretningsområde, som Bladt Industries oprindeligt er udsprunget fra. Infrastruktur dækker over en lang række stålrelaterede opgaver med hver deres særlige udfordringer fra broer, ståltanke og bygninger til havne- og marineanlæg. Vores aktiviteter spænder bredt fra store internationale opgaver inden for offshorebranchen til mindre reparationsopgaver på det nationale marked. Udgangspunktet i enhver opgave er kundens ønsker og udfordringer. Med næsten 50 års erfaring i at fremstille komplekse stålkonstruktioner til mange forskellige formål har vi opnået dyb indsigt i vores kerneforretningsområder og dermed skabt en virksomhed, hvor know-how, ekspertise og kvalitet er nøgleordene. Vores løsninger bygger på en kombination af vores mangeårige erfaring, medarbejdernes kvalifikationer og kontinuerlig effektivisering af vores produktions- og leverandørsetup. Medarbejderne er vores styrke, og de spiller en vigtig rolle i vores succes. Derfor holder vi konstant fokus på at sikre, at alle medarbejderne i virksomheden har de nødvendige kvalifikationer og erfaring. Ved udgangen af 2012 var der 554 ansatte ved Bladt Industries virksomheder i Danmark, Tyskland og Polen. Vores faciliteter giver os en konkurrencemæssig fordel. Vi har produktionsfaciliteter i Danmark og Tyskland begge med direkte adgang til søveje. Samlet har vi ca m2 produktionsfaciliteter under tag, og vi råder over ca. 35 hektar produktionsområder. Herudover har vi projekt- og sourcingkontor i Polen. Vores kunder kommer fra forskellige brancher: energiselskaber, entreprenører, havneoperatører, olie- og gasudvindingsselskaber og rederier er blot nogle af vores kundegrupper. I tæt samarbejde med vores kunder udvikler og producerer vi stærke løsninger, der er skabt med fremtiden for øje. 4

5 Bring on the challenge Transformerstation, Borkum Riffgrund 1 offshore vindmøllepark, Tyskland Fundamenter, London Array offshore vindmøllepark, Storbritannien Fundamenter, Gwynt y Môr offshore vindmøllepark, Storbritannien 5

6 Ledelsens gennemgang Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal Omsætning 2.270, ,0 727,0 868,0 814,5 Bruttoresultat 239,7 182,6 120,5 157,4 129,7 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 238,3 180,7 112,0 148,3 120,7 EBITA, driftsresultat 217,2 163,7 103,1 140,4 114,8 Årets resultat 162,9 123,1 77,0 105,6 87,7 Langfristede aktiver 137,8 107,7 97,2 38,1 31,7 Kortfristede aktiver 539,3 555,2 188,2 241,7 204,0 Aktiver i alt 677,1 662,9 285,4 279,8 235,7 Egenkapital 310,9 228,0 103,4 126,3 105,9 Langfristede forpligtelser 55,2 73,5 32,4 6,6 7,4 Kortfristede forpligtelser 311,0 361,4 149,6 146,9 122,4 Netto likvide beholdninger 161,4 100,6 83,1 121,2 112,0 Pengestrøm fra driften 192,0 43,4 129,6 108,5 162,9 Pengestrøm til investering, netto -51,2-26,0-68,0-14,3-8,5 Frie pengestrømme 140,8 17,4 61,6 94,2 154,4 Nøgletal Overskudsgrad 9,6 9,6 14,2 16,2 14,1 Soliditetsgrad 46,1 34,4 36,6 45,3 45,0 Egenkapitalforrentning 60,8 74,0 66,9 90,9 102,3 Gennemsnitligt antal ansatte Hoved og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, jf. note 30. Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 52: note 31. 6

7 Ledelsens gennemgang Omsætning (DKKm) ,708 2,270 I 2012 har vi yderligere styrket vores marekdsandele på markedet for offshore vind EBITA (DKKm) Baseret på vores historik for projekteksekvering og vores rekordstore ordrebog, forventer vi, at vores projektportefølje bliver endnu stærkere i i perspektiv 2012 var et skelsættende år for Bladt Industries. Vi afsluttede nogle af verdens største offshore fundamentprojekter til offshore vindmølleparkerne London Array og Anholt, mens andre betydelige offshore fundamentprojekter fortsat er i igangværende på vores faciliteter i både Danmark og Tyskland. Vores aktivitet inden for transformerstationer til offshore vindmølleparker har ligeledes været på et højt niveau i 2012, og på grund af vores betydelige aktivitet på markederne for offshore fundamenter og transformerstationer har vi har opnået vores højeste omsætning og indtjening nogensinde var også det år, hvor Bladt Industries i maj måned blev overtaget af Nordic Capital Fund VII, en af de førende private kapitalfonde i Nordeuropa. Ser vi fremad, venter et år 2013, der blive mindst lige så begivenhedsrigt for Bladt Industries. En rekordstor ordrebog, færdiggørelse og implementering af vores strategi for de kommende år samt en fortsat udbygning og udvikling af vores medarbejderbase er blot nogle af de højdepunkter 2013 har at byde på. Udvikling i 2012 I 2012 beløb omsætningen sig til DKK millioner (2011: millioner), en stigning på 33 % som resultat af høj aktivitet, særligt inden for fundamenter og transformerstationer til offshore vindbranchen. Drevet af den høje aktivitet og stigende omsætning såvel som fokuseret projektgennemførelse og effektiv udnyttelse af kapacitetsomkostninger, beløb resultatet før skat i 2012 sig til DKK 217 millioner (2011: 164 millioner), en stigning på 32 %, der betragtes som tilfredsstillende. 7

8 Ledelsens gennemgang I løbet af 2012 har Bladt Industries projektledere og supportmedarbejdere sammen med vores svejse- og produktionsteams gennemført en række betydningsfulde offshore vindprojekter, hvoraf enkelte stadig pågår. Det drejer sig blandt andet om offshore fundamenter til London Array, Anholt, Gwynt y Môr og West of Duddon Sands såvel som offshore transformerstationer til Anholt, Borkum Riffgrund og Northwind. Sammen med en række andre projekter inden for offshore vind, olie og gas, infrastruktur såvel som havn og marine var vores projektportefølje i 2012 den stærkeste til dato. Baseret på denne referenceliste og vores ordrebog ved udgangen 2012, forventes det, at vores projektportefølje bliver endnu stærkere i Eksekveringen af vores projektportefølje er et vidnesbyrd om styrken i vores medarbejderbase i Polen, Tyskland og Danmark. I løbet af 2012 udvidede vi antallet af medarbejdere fra 492 ved årets begyndelse til 554 ved årets udgang. For yderligere at understøtte det høje aktivitetsniveau og for at udvide kapaciteten investerede vi i 2012 for DKK 51 millioner. Hertil kommer opførelsen af produktionsbygninger lejet af tredjepart. De væsentligste investeringer inkluderede en 4000x145 mm valse - en af de største i Europa - en ny malehal under opførelse såvel som forskelligt produktions-, transport- og løfteudstyr til vores produktionsfaciliteter i Aalborg, Danmark og Lubmin, Tyskland. Markeder i 2012 Bladt Industries resultater i 2012 er opnået på baggrund af modsatrettede udviklingstendenser på vores forskellige markeder. Usikkerhed omkring for eksempel kabeltilslutning i Tyskland, tilskudsordninger i Storbritannien og andre lande samt svært tilgængelige finansieringskilder har bidraget til udsættelser og aflysninger af visse planlagte offshore vindmølleparker. Med et offshore vindmarked, der på lang sigt er i vækst, har effekten dog været markeder for offshore fundamenter og transformerstationer, der alt i alt vurderes at have været stort set uændrede i På disse markeder har vi derfor forbedret vores markedsposition og -andel i årets løb. En del af vores konkurrenter på offshore vindmarkedet står over for finansielle vanskeligheder, mens Bladt Industries fortsat er en velfunderet og stabil virksomhed. De globale økonomiske vilkår fra 2012 er fortsat udfordrende og har påvirket både markedet for offshore olie- og gasprojekter såvel som for infrastrukturprojekter i en negativ retning. De offshore olie-og gasmarkeder, der er relevante for Bladt Industries viste dog tegn på forbedringer i den sidste del af året. Projekter ændres ofte i omfang og/ eller tidsplan, og da Bladt Industries er dedikerede til vores primære markeder, stræber vi hele tiden efter at bibeholde fleksibiliteten til at agere med markedet og møde dets skiftende behov. Ny ejer Med Nordic Capital Fund VII som den nye hovedaktionær er vi i Bladt Industries sikre på, at vi har de nødvendige ressourcer til vores fortsatte fokus på at møde de stadigt stigende markeds- og kundekrav, særligt inden for offshore vindsektoren, som ventes at vokse væsentligt i de kommende år. Bladt Industries fortsatte udvikling og vækst vil blive baseret på en ny strategi for de kommende år, under hvilken Bladt Industries vil arbejde med vores kunder og partnere for at reducere prisen på energi. Den nye strategi vil blive færdiggjort og implementeringen sat i gang i 2013 med henblik på at positionere Bladt Industries til yderligere vækst. Transformerstation, Anholt offshore vindmøllepark, Danmark 8

9 Transformerstation, Borkum Riffgrund 1 offshore vindmøllepark, Tyskland 9

10 Ledelsens gennemgang Finansielle forhold Bladt Industries omsætning beløb sig i 2012 til DKK millioner (2011: millioner). Stigningen skyldes høj aktivitet særligt inden fundamenter og transformerstationer til offshore vind i Nordeuropa og er udelukkende resultatet af organisk vækst. Bruttoresultatet steg til DKK 240 millioner i 2012 sammenlignet med 183 millioner i Mens kapacitetsomkostninger også er øget, dels som følge af det stigende aktivitetsniveau, og dels for at postionere Bladt Industries til yderligere vækst, er resultat af primær drift steget med 33 % til DKK 217 millioner (2011: 164 millioner). Stigningen er et resultat af det høje aktivitetsniveau og deraf følgende omsætning samt fokuseret projektgennemførelse og effektiv udnyttelse af kapacitetsomkostninger. Årets resultat efter skat udgjorde DKK 163 millioner i 2012 sammenlignet med DKK 123 millioner i 2011 og betragtes som tilfredsstillende. Driftsmarginen på 9,6 % er på samme niveau som Dette er resultatet af et produktmix med høj ståltonnage fundamenter til offshore vind sammenlignet med tidligere år. Ved udgangen af 2012 udgjorde balancesummen DKK 677 millioner og var dermed på samme niveau som ved udgangen af 2011 (2011: 662 millioner). Ved udgangen af 2012 beløb egenkapitalen sig til DKK 311 millioner (2011: 228 millioner). Pengestrømme fra driftsaktivitet var DKK 192 millioner i 2012 (2011: 43 millioner). Den betydelige fremgang skyldes virksomhedens indtjeningsvækst og en reduktion af pengebindingen i arbejdskapital. Pengestrømme fra investeringer var DKK -51 millioner (2011: -26 millioner), som følge af opgraderinger og udvidelser af produktionskapacitet. Den samlede pengestrøm fra drift og investeringer var DKK 141 millioner sammenlignet med DKK 17 millioner i Årets pengestrøm er også forbedret i 2012 sammenlignet med Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet Forventninger Bladt Industries forventer vækst på % i vores aktivitetsniveau og indtjening i 2013 i forhold til Forventningerne er baseret på en ordrebog, som ved indgangen til 2013 var endnu stærkere end ved indgangen til 2012 såvel som på de kapacitetsudvidelser, der løbende er foretaget. I 2013 forventes vækst både på offshore vindmarkedet og olie- og gasmarkedet. Den positive udvikling i ordreindgang er fortsat i begyndelsen af 2013 og suppleres af en lovende projektpipeline. 10

11 Nye valsefaciliteter, Aalborg, Danmark 11

12 Projekter i Fokus Fundamenter, London Array offshore vindmøllepark, Storbritannien Fundamenter til offshore vindmøller London Array I 2012 leverede Bladt Industries det sidste fundament til den hidtil største offshore vindmøllepark i verden London Array. Projektet blev udført i et konsortium med det tyske selskab EEW, og Bladt Industries havde til opgave at fabrikere 175 overgangsstykker til projektet, hvilket krævede cirka tons stål. Projektet startede i 2011 og løb frem til 2. kvartal af Bygherren på projektet var DONG Energy, og Bladt Industries kunde var ABJV (AarsleffBilfinger Joint Venture). Anholt Bladt Industries påbegyndte fabrikationen af 111 fundamenter (monopæle og overgangsstykker) til den danske havvindmøllepark Anholt i slutningen af Projektet blev færdiggjort i 3. kvartal af 2012 og krævede ca tons stål til fabrikation af fundamenterne. Bladt Industries kunde på projektet var MT Højggard, og slutkunden var DONG Energy A/S. 12

13 Projekter i fokus Gwynt y Môr Den walisiske havvindmøllepark Gwynt Y Môr er det til dato største projekt produceret på Bladt Industries tyske faciliteter. Projektet udføres i konsortium med det tyske selskab EEW og omfatter for Bladt Industries fabrikation af 160 overgangsstykker samt transporten af fundamenterne fra vores tyske faciliteter til mobiliseringshavnen i Liverpool. Til fabrikation af de 160 overgangsstykker skal der bruges cirka tons stål. Kunden og bygherren på projektet er det tyske energiselskab RWE. Bladt Industries leverer de sidste fundamenter i løbet af West of Duddon Sands I 2011 indgik Bladt Industries en rammeaftale med DONG Energy vedrørende levering af fundamenter til adskillige offshore vindprojekter. Det første projekt under rammeaftalen er det engelske projekt West of Duddon Sands. Projektet omfatter fabrikationen af 108 fundamenter (monopæle og overgangsstykker) og har en total tonnage på cirka tons stål. Ved udgangen af 2012 var de første fundamenter klar til udskibning, og Bladt Industries forventer at færdiggøre projektet i løbet af

14 Projekter i fokus Transformerstation, Anholt offshore vindmøllepark, Danmark Offshore transformerstationer Anholt I andet kvartal af 2012 blev transformerstationen på 400 MW til Anholt sejlet ud fra vores faciliteter i Aalborg og installeret i offshore vindmølleparken i Kattegat. Med sine 400 MW er det den hidtil største transformerstation fabrikeret af Bladt Industries. Transformerstationens totale tonnage udgør cirka tons. Kontrakten omfattede fabrikation af transformerstationen, mens bygherren, danske Energinet.dk, varetog design og installationen. Northwind Bladt Industries indgik i foråret 2012 aftale med det belgiske selskab Northwind om design, fabrikation og installation af en ca tons tung transformerstation til den 216 MW store offshore vindmøllepark Northwind i den belgiske del af Nordsøen. Transformerstationen forventes leveret i 2. kvartal

15 Projekter i fokus Borkum Riffgrund I foråret 2012 skrev Bladt Industries A/S kontrakt med DONG Energy A/S om fabrikation af en 250 MW transformerstation med jacketfundament til den kommende offshore vindmøllepark Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen. Den ca tons tunge transformerstation og det ca tons tunge jacketfundament udgør en samlet tonnage ca tons, hvilket gør det til den tungeste transformerstation fabrikeret af Bladt Industries til dato. Transformerstationen og jacketfundamentet forventes leveret i 2. kvartal

16 Projekter i fokus Sugeankre, Sevan Marine Oile & Gas Tyra Sydøst videreudbygning Ultimo 2012 indgik Bladt Industries A/S kontrakt med Maersk Oil om at designe og fremstille en cirka tons wellhead platform, et 4-benet jacket-fundament samt en forbindelsesbro, der skal forbinde den nye platform med den eksisterende platform. Projektet forventes færdiggjort i 2. kvartal Sugeankre Bladt Industries leverede i 2012 adskillige sugeankre til internationale kunder såsom National Oilwell Varco og Sevan Marine. Et af disse projekter omfatter levering af 12 sugeankre med en total tonnage på ca tons til National Oilwell Varco, et projekt vi forventer at færdiggøre i foråret

17 Projekter i fokus Fotograf Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S Finger C, Københavns Lufthavn, Danmark Infrastruktur Københavns Lufthavn Bladt Industries færdiggjorde en række opgaver i Københavns Lufthavn i 2012, herunder udvidelse af Finger C i lufthavnens terminaler samt udvidelse af bagagesorteringsanlægget. Havn & Marine I løbet af 2012 var Bladt Industries involveret i forskellige havneprojekter fra modificering af eksisterende havneanlæg til etablering af nye anlæg. Leverancerne har været til en række forskellige nordiske havne og rederier. 17

18 18

19 Corporate Governance Ledelse, bestyrelse og direktion I 2012 købte Bladt Holding A/S alle aktier i Bladt Industries Holding A/S og dermed i Bladt Industries A/S. Nordic Capital Fund VII er den ultimative ejer af Bladt Holding A/S, og herudover har en del af ledelsen og bestyrelsesmedlemmerne aktier og warrants i Bladt Holding A/S. I kraft af ejerskabsforholdene er koncernen omfattet af Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse udgivet af Dansk Venture Capital and Private Equity Association (DVCA). Retningslinjerne er tilgængelige på DVCA s website Det er Bladt Industries hensigt at efterleve retningslinjerne, hvor det er relevant og begrunde eventuelle afvigelser. Endvidere er Bladt Industries også underlagt andre bestemmelser, herunder selskabsloven, årsregnskabsloven, virksomhedens vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen og direktionen sikrer, at anvendelsen af disse bestemmelser sker i overensstemmelse med god praksis i sammenlignelige virksomheder. Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsen og har desuden nedsat følgende komitéer: Formandskomité Revisionskomité Vederlagskomité Bestyrelsen består af syv medlemmer. Tre er repræsentanter for hovedaktionæren (Partner Lars Terney, Prinicipal Kim Gulstad og Director Christian Jarnov fra NC Advisory), to er uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer (Jens Due Olsen og Jørgen Huno Rasmussen), og to vælges hvert fjerde år af Bladt Industries medarbejdere i overensstemmelse med selskabsloven. De følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de individuelle komitéer. Formandskomité: Lars Terney (formand), Jens Due Olsen Revisionskomité: Jens Due Olsen (formand), Kim Gulstad, Christian Jarnov Vederlagskomité: Lars Terney (formand), Jørgen Huno Rasmussen Der afholdes fem til syv ordinære bestyrelsesmøder hvert år. Bestyrelsen fastlægger blandt andet virksomhedens strategi, direktionens sammensætning og er desuden en aktiv sparringspartner for virksomhedens ledelse. Ca. 10 formandskomitémøder afholdes hvert år mellem bestyrelsesmøderne for yderligere at følge op på virksomhedens kurs og drift. Fire revisionskomitémøder afholdes hvert år. Revisionskomitéen fungerer på baggrund af dens kommissorium, som er godkendt af bestyrelsen. Revisionskomitéen har organiseret sine opgaver i et årshjul, som sikrer rettidig håndtering af anliggender vedrørende rapportering, interne kontroller, revision m.v. Interne kontroller samt præsentation af regnskaber og beretninger Koncernens interne kontroller og risikostyring vedrørende præsentation af regnskaber og beretninger er tilrettelagt med henblik på at reducere risikoen for væsentlige fejl, udeladelser og/eller mangler i præsentationen af regnskaberne. Både direkte og via revisionskomitéen vurderer bestyrelsen og ledelsen løbende væsentlige risici og interne kontroller i forhold til koncernens præsentation af regnskaber og beretninger. På vegne af bestyrelsen overvåger revisionskomitéen løbende præsentationen af regnskaber og beretninger såvel som tilstrækkeligheden og effektiviteten af de interne kontroller herunder rapporteringsstandarder, regnskabsprincipper og betydelige regnskabsmæssige skøn. Revisionskomitéen rapporterer disse og andre anliggender til bestyrelsen inden godkendelse af årsregnskaberne og løbende gennem året. 19

20 Organisation og samfund Samfundsansvar (CSR) og medarbejdere Ved Bladt Industries vedkender vi os vores globale og sociale ansvar. Vi engagerer os i vores medarbejdere og kunder såvel som i miljøet og de samfund, vi opererer i. Vi mener, at nøglen til at sikre vores fremtidige udvikling og vækst er at lede virksomheden efter de højeste integritetsstandarder. Vi bestræber os på at overholde de ti principper i FN s Global Compact inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og vi er for indeværende ved at udvikle vores etiske regler ud fra disse principper. En betydelig del af Bladt Industries aktiviteter ligger inden for offshore vindenergi, og dermed arbejder vi løbende for at levere denne vedvarende energikilde på et omkostningsniveau, der gør udbredelsen af offshore vindenergi endnu mere attraktiv. For at sikre en positiv indvirkning fra vores overordnede forretning, er et fokusområde for Bladt Industries politikker for evaluering og kvalificering af leverandører vurderingen af leverandørernes politikker vedrørende miljø, sikkerhed og sundhed. Større og afgørende leverandører evalueres og besøges jævnligt. I alt er 343 leverandører kvalificeret ved Bladt Industries på tværs af projekter (det vil sige ikke kun til et enkelt specifikt projekt). Et vigtigt handlingsområde for Bladt Industries er oplæring og uddannelse af lærlinge. Bladt Industries oplærer og uddanner på nuværende tidspunkt 25 lærlinge, primært inden for smede- og svejsearbejde. Ud af de 25 lærlinge er 10 voksenlærlinge. Oplæring af lærlinge er en investering, der sikrer en kvalificeret medarbejderbase for Bladt Industries fremtidige vækst, og samtidig er det et bidrag til den vigtige opgave med at uddanne kvalificerede fagfolk til vores lokalområde. Desuden har medarbejdere over 60 år ved Bladt Industries mulighed for at indgå i vores seniorpraksis med for eksempel nedsat arbejdstid eller mindre krævende opgaver med det formål at forlænge deres tid som aktive på arbejdsmarkedet. 20

21 Organisation og samfund Vores medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Ledelsen fokuserer derfor på rekruttering af de bedste talenter samt på løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer. Bladt Industries bestræber sig på at skabe og opretholde en kultur, der kendetegnes ved resultater og udvikling. Hvert år gennemføres medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere. Disse samtaler er tovejs-evalueringer mellem lederen og medarbejderen. Medarbejdere ved årets udgang 2011 Medarbejdere ved årets udgang 2012 Danmark Internationalt Total Ved udgangen af 2012 havde Bladt Industries sammenlagt 554 medarbejdere (2011: 492) ved Bladt Industries A/S i Danmark og datterselskaberne i Tyskland og Polen. 21

22 Organisation og samfund Kvalitet, helbred, sikkerhed og miljø Ved Bladt Industries er kvaliteten af vores produkter, vores medarbejderes og underleverandørers sikkerhed såvel som vores omgivelsers miljømæssige tilstand af afgørende betydning for os. Derfor opererer vi ved Bladt Industries med et kvalitetsledelsessystem, et arbejdsmiljøledelsessystem samt et miljøledelsessystem. Kvalitetsledelsessystemet er certificeret i henhold til DS/ EN ISO 9001:2008 og ISO :2005 i forhold til svejsearbejde. Arbejdsmiljøledelsessystemet er certificeret i henhold til OHSAS 18001:2008, og miljøledelsessystemet opfylder kravene i ISO standarden. Kvalitetsledelsessystemet fastlægger grundlag og generelle principper for kvalitetsstyringen for at sikre at virksomhedens produkter opnår den planlagte kvalitet ved hjælp af en rationel og styret indsats. Det er Bladt Industries mål at indfri eller overgå vores kunders forventninger med hensyn til kvaliteten af de produkter, vi leverer til dem. Hensigten med arbejdsmiljøledelsessystemet er at minimere, og hvor muligt eliminere, risici for medarbejderne og andre, der måtte være udsat for sundheds- og sikkerhedsrisici forbundet med virksomhedens aktiviteter såvel som at bevare og løbende forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet og sikkerhedsprocedurerne. Til det formål har Bladt Industries i 2012 i lighed med tidligere år afholdt betydelige arbejdsmiljøforbedrende udgifter. Et væsentligt nøgletal for Bladt Industries arbejdsmiljømæssige sikkerheds- og sundhedsindsats er det såkaldte H-tal. Tabellen nedenfor viser udviklingen i dette nøgletal i de foregående år. På trods af at den overordnede udvikling har været positiv, har den øgede aktivitet i 2012 haft indflydelse på vores sikkerhedsog sundhedsindsats, som det er udtrykt i H-tallet. I 2013 har vi blandt andet fokus på at forbedre vores H-tal. Vores miljøledelsessystem er baseret på og styres i overensstemmelse med principperne i ISO standarden, dog er det ikke certificeret af et eksternt certificeringsbureau. Inden for miljøledelsessystemets retningslinjer stræber Bladt Industries efter at vores aktiviteter til stadighed belaster miljøet mindst muligt under hensyntagen til de økonomiske og teknologiske forudsætninger, som virksomheden er underlagt. Dette omfatter for eksempel at mindske vores forbrug af materialer, energi, vand og affald. Et eksempel på vores fortsatte miljømæssige indsats er den igangværende konstruktion af nye malefaciliteter i Aalborg. Når de står færdige, vil de indeholde den nyeste teknologi inden for fx procesventilation og spray-installationer. Dette vil reducere energiforbrug og luftudledninger relativt til aktivitetsniveauet H-tal H tal: Antal fraværsskader x Antal udførte arbejdstimer Fraværsskader: Skader, der medfører fravær mere end 1 dag ud over skadesdagen. 22

23 Risikostyring Kommercielle risici Koncernens primære kommercielle risici vedrører eksekveringen af igangværende projekter, sikring af vores pipeline af fremtidige projekter samt tilpasning af vores kapabilitet og kapacitet til markedets krav. For at sikre en succesfuld eksekvering af projekterne har Bladt Industries ansat en kompetent medarbejderstab, samtidig med at vi bruger en række dokumenterede projektledelsesværktøjer, der hele tiden udvikles. Projekterne evalueres grundigt både i tilbudsog kontraktfaserne samt i løbet af eksekveringen af projekterne. For yderligere at understøtte en succesfuld projekteksekvering arbejder Bladt Industries tæt sammen med udvalgte leverandører på individuelle projekter. Større leverandører evalueres og overvåges tæt før og under projektet, så eventuelle udfordringer håndteres i rette tid. Vi sørger desuden for, at større leverandører bærer størstedelen af eventuelle økonomiske risici vedrørende mangelfuld leverance fra deres side. Mens Bladt Industries ordrebog udgør grundlaget for den kommende periodes kapacitetsplanlægning, gennemgår ledelsen også jævnligt vores projektpipeline for om nødvendigt at tilpasse den fremtidige kapacitet til efterspørgsel og behov. Efterspørgslen efter vores produkter og services afhænger primært af udviklingen på de globale markeder for henholdsvis offshore vind samt olie og gas. Igangværende og potentiel udvikling af relevante produkt-, fabrikations- og transportteknologier overvåges tæt for at sikre vores fortsatte konkurrenceevne og stærke markedsposition. Eksekvering af større projekter og udviklingen i vores projektpipeline gennemgås desuden jævnligt på bestyrelsesmøder. Finansielle risici Bladt Industries økonomiske risici er beskrevet i note 25 til årsregnskabet. Forsikringsmæssige risici Bladt Industries tegner lovpligtige forsikringer samt de forsikringer, der vurderes at være relevante for at imødegå eller eliminere uønskede risici. Med jævne mellemrum gennemgår Bladt Industries forsikringerne i samarbejde med en forsikringsspecialist. 23

24 24

25 Bestyrelse, direktion og koncernledelse Bestyrelse Lars Terney, formand Formand for formandskomitéen og for revisionskomitéen ved Bladt Industries A/S Partner, NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Funds Bestyrelsesformand i EG A/S Bestyrelsesmedlem i NC Advisory A/S, Sport Nordic Holding ApS, Sport Danmark A/S Jens Due Olsen, næstformand Bestyrelsesformand i revisionskomitéen og medlem af formandskomitéen i Bladt Industries A/S Professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder Bestyrelsesformand i Auriga A/S, KOMPAN A/S, Amrop A/S, Pierre.dk A/S, Atchik Realtime A/S Næstformand i bestyrelsen i NKT Holding A/S Bestyrelsesmedlem i EG A/S, Royal Unibrew A/S, Cryptomathic A/S, Industriens Pension A/S og Heptagon Advanced Micro Optics Inc. Medlem af investeringskomitéen i LD Equity 2 K/S Jørgen Huno Rasmussen, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Administrerende koncerndirektør i FLSmidth & Co. A/S Bestyrelsesformand i 11 datterselskaber i FLSmidth koncernen, Lundbeckfonden, Lundbeckfond Invest A/S Næstformand i bestyrelsen i Cembrit Holding A/S og Tryghedsgruppen smba Bestyrelsesmedlem i Vestas Wind Systems A/S, Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Dansk Industri DI Direktion Peter Rindebæk, administrerende direktør Bestyrelsesmedlem i Lindø Steel A/S, Offshore Center Danmark, Dansk Industri DI Bestyrelsesformand i Gardin-Nyt Randers ApS Ledelsesposter i Bladt Industries A/S datterselskaber er ikke inkluderet i ovenstående lister. Koncernledelse Mikael Kristensen, Chief Financial Officer Troels G. Jensen, divisionschef Infrastruktur Morten Mørk, divisionschef Vind & Vedvarende energi Morten Axel Petersen, Chief Strategy Officer Per Wulff, divisionschef Olie & Gas Kim Gulstad, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Principal, NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Funds Christian Jarnov, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Director, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capital Funds Bestyrelsesmedlem i EG A/S Kristian Kærsgaard, medlem (medarbejdervalgt) Afdelingsleder, Gitterriste Ole Springby, medlem (medarbejdervalgt) Smed 25

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Årsrapport for 2011/12 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere