årsrapport Bladt Industries A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1"

Transkript

1 årsrapport

2 2

3 Indhold Bladt Industries kort fortalt Ledelsesberetning... 3 Hoved- og nøgletal i perspektiv... 3 Finansielle forhold... 5 Forventninger Projekter i fokus... 5 Fundamenter til offshore vindmøller... 5 Offshore transformerstationer Olie & Gas Infrastruktur... 9 Corporate Governance Ledelse, bestyrelse og direktion Interne kontroller samt præsentation af regnskaber og beretninger Organisation og samfund Samfundsansvar (CSR) og medarbejdere Kvalitet, helbred, sikkerhed og miljø Risikostyring Kommercielle risici Finansielle risici Forsikringsmæssige risici Bestyrelse, direktion og koncernledelse Bestyrelse Direktion Koncernledelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Oversigt over noter til koncernregnskabet Koncernoversigt... 53

4 Bladt Industries kort fortalt Hos Bladt Industries trives vi med udfordringer. Vi skaber løsninger for vores kunder inden for vores tre forretningsområder: vind og vedvarende energi, olie- og gasindustrien samt infrastruktur. Vind og vedvarende energi er det største af vores forretningsområder. Vi har været en del af offshore vindmølleindustrien siden dens start og er i dag markedsleder inden for projektledelse og produktion af fundamenter og transformerstationer til offshore vindmølleparker. Samlet har vi nu 12 transformerstationer og 911 fundamenter på referencelisten. Olie- og gasindustrien er en branche vi har arbejdet inden for i over 40 år. Vi har et unikt kendskab til de behov, særlige krav og udfordringer, som vores kunder står over for. Vores erfaringsbase er bred og inkluderer stålkonstruktioner som for eksempel moduler, topsides, jackets og sugeankre. Infrastruktur er det forretningsområde, som Bladt Industries oprindeligt er udsprunget fra. Infrastruktur dækker over en lang række stålrelaterede opgaver med hver deres særlige udfordringer fra broer, ståltanke og bygninger til havne- og marineanlæg. Vores aktiviteter spænder bredt fra store internationale opgaver inden for offshorebranchen til mindre reparationsopgaver på det nationale marked. Udgangspunktet i enhver opgave er kundens ønsker og udfordringer. Med næsten 50 års erfaring i at fremstille komplekse stålkonstruktioner til mange forskellige formål har vi opnået dyb indsigt i vores kerneforretningsområder og dermed skabt en virksomhed, hvor know-how, ekspertise og kvalitet er nøgleordene. Vores løsninger bygger på en kombination af vores mangeårige erfaring, medarbejdernes kvalifikationer og kontinuerlig effektivisering af vores produktions- og leverandørsetup. Medarbejderne er vores styrke, og de spiller en vigtig rolle i vores succes. Derfor holder vi konstant fokus på at sikre, at alle medarbejderne i virksomheden har de nødvendige kvalifikationer og erfaring. Ved udgangen af 2012 var der 554 ansatte ved Bladt Industries virksomheder i Danmark, Tyskland og Polen. Vores faciliteter giver os en konkurrencemæssig fordel. Vi har produktionsfaciliteter i Danmark og Tyskland begge med direkte adgang til søveje. Samlet har vi ca m2 produktionsfaciliteter under tag, og vi råder over ca. 35 hektar produktionsområder. Herudover har vi projekt- og sourcingkontor i Polen. Vores kunder kommer fra forskellige brancher: energiselskaber, entreprenører, havneoperatører, olie- og gasudvindingsselskaber og rederier er blot nogle af vores kundegrupper. I tæt samarbejde med vores kunder udvikler og producerer vi stærke løsninger, der er skabt med fremtiden for øje. 4

5 Bring on the challenge Transformerstation, Borkum Riffgrund 1 offshore vindmøllepark, Tyskland Fundamenter, London Array offshore vindmøllepark, Storbritannien Fundamenter, Gwynt y Môr offshore vindmøllepark, Storbritannien 5

6 Ledelsens gennemgang Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal Omsætning 2.270, ,0 727,0 868,0 814,5 Bruttoresultat 239,7 182,6 120,5 157,4 129,7 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 238,3 180,7 112,0 148,3 120,7 EBITA, driftsresultat 217,2 163,7 103,1 140,4 114,8 Årets resultat 162,9 123,1 77,0 105,6 87,7 Langfristede aktiver 137,8 107,7 97,2 38,1 31,7 Kortfristede aktiver 539,3 555,2 188,2 241,7 204,0 Aktiver i alt 677,1 662,9 285,4 279,8 235,7 Egenkapital 310,9 228,0 103,4 126,3 105,9 Langfristede forpligtelser 55,2 73,5 32,4 6,6 7,4 Kortfristede forpligtelser 311,0 361,4 149,6 146,9 122,4 Netto likvide beholdninger 161,4 100,6 83,1 121,2 112,0 Pengestrøm fra driften 192,0 43,4 129,6 108,5 162,9 Pengestrøm til investering, netto -51,2-26,0-68,0-14,3-8,5 Frie pengestrømme 140,8 17,4 61,6 94,2 154,4 Nøgletal Overskudsgrad 9,6 9,6 14,2 16,2 14,1 Soliditetsgrad 46,1 34,4 36,6 45,3 45,0 Egenkapitalforrentning 60,8 74,0 66,9 90,9 102,3 Gennemsnitligt antal ansatte Hoved og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, jf. note 30. Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 52: note 31. 6

7 Ledelsens gennemgang Omsætning (DKKm) ,708 2,270 I 2012 har vi yderligere styrket vores marekdsandele på markedet for offshore vind EBITA (DKKm) Baseret på vores historik for projekteksekvering og vores rekordstore ordrebog, forventer vi, at vores projektportefølje bliver endnu stærkere i i perspektiv 2012 var et skelsættende år for Bladt Industries. Vi afsluttede nogle af verdens største offshore fundamentprojekter til offshore vindmølleparkerne London Array og Anholt, mens andre betydelige offshore fundamentprojekter fortsat er i igangværende på vores faciliteter i både Danmark og Tyskland. Vores aktivitet inden for transformerstationer til offshore vindmølleparker har ligeledes været på et højt niveau i 2012, og på grund af vores betydelige aktivitet på markederne for offshore fundamenter og transformerstationer har vi har opnået vores højeste omsætning og indtjening nogensinde var også det år, hvor Bladt Industries i maj måned blev overtaget af Nordic Capital Fund VII, en af de førende private kapitalfonde i Nordeuropa. Ser vi fremad, venter et år 2013, der blive mindst lige så begivenhedsrigt for Bladt Industries. En rekordstor ordrebog, færdiggørelse og implementering af vores strategi for de kommende år samt en fortsat udbygning og udvikling af vores medarbejderbase er blot nogle af de højdepunkter 2013 har at byde på. Udvikling i 2012 I 2012 beløb omsætningen sig til DKK millioner (2011: millioner), en stigning på 33 % som resultat af høj aktivitet, særligt inden for fundamenter og transformerstationer til offshore vindbranchen. Drevet af den høje aktivitet og stigende omsætning såvel som fokuseret projektgennemførelse og effektiv udnyttelse af kapacitetsomkostninger, beløb resultatet før skat i 2012 sig til DKK 217 millioner (2011: 164 millioner), en stigning på 32 %, der betragtes som tilfredsstillende. 7

8 Ledelsens gennemgang I løbet af 2012 har Bladt Industries projektledere og supportmedarbejdere sammen med vores svejse- og produktionsteams gennemført en række betydningsfulde offshore vindprojekter, hvoraf enkelte stadig pågår. Det drejer sig blandt andet om offshore fundamenter til London Array, Anholt, Gwynt y Môr og West of Duddon Sands såvel som offshore transformerstationer til Anholt, Borkum Riffgrund og Northwind. Sammen med en række andre projekter inden for offshore vind, olie og gas, infrastruktur såvel som havn og marine var vores projektportefølje i 2012 den stærkeste til dato. Baseret på denne referenceliste og vores ordrebog ved udgangen 2012, forventes det, at vores projektportefølje bliver endnu stærkere i Eksekveringen af vores projektportefølje er et vidnesbyrd om styrken i vores medarbejderbase i Polen, Tyskland og Danmark. I løbet af 2012 udvidede vi antallet af medarbejdere fra 492 ved årets begyndelse til 554 ved årets udgang. For yderligere at understøtte det høje aktivitetsniveau og for at udvide kapaciteten investerede vi i 2012 for DKK 51 millioner. Hertil kommer opførelsen af produktionsbygninger lejet af tredjepart. De væsentligste investeringer inkluderede en 4000x145 mm valse - en af de største i Europa - en ny malehal under opførelse såvel som forskelligt produktions-, transport- og løfteudstyr til vores produktionsfaciliteter i Aalborg, Danmark og Lubmin, Tyskland. Markeder i 2012 Bladt Industries resultater i 2012 er opnået på baggrund af modsatrettede udviklingstendenser på vores forskellige markeder. Usikkerhed omkring for eksempel kabeltilslutning i Tyskland, tilskudsordninger i Storbritannien og andre lande samt svært tilgængelige finansieringskilder har bidraget til udsættelser og aflysninger af visse planlagte offshore vindmølleparker. Med et offshore vindmarked, der på lang sigt er i vækst, har effekten dog været markeder for offshore fundamenter og transformerstationer, der alt i alt vurderes at have været stort set uændrede i På disse markeder har vi derfor forbedret vores markedsposition og -andel i årets løb. En del af vores konkurrenter på offshore vindmarkedet står over for finansielle vanskeligheder, mens Bladt Industries fortsat er en velfunderet og stabil virksomhed. De globale økonomiske vilkår fra 2012 er fortsat udfordrende og har påvirket både markedet for offshore olie- og gasprojekter såvel som for infrastrukturprojekter i en negativ retning. De offshore olie-og gasmarkeder, der er relevante for Bladt Industries viste dog tegn på forbedringer i den sidste del af året. Projekter ændres ofte i omfang og/ eller tidsplan, og da Bladt Industries er dedikerede til vores primære markeder, stræber vi hele tiden efter at bibeholde fleksibiliteten til at agere med markedet og møde dets skiftende behov. Ny ejer Med Nordic Capital Fund VII som den nye hovedaktionær er vi i Bladt Industries sikre på, at vi har de nødvendige ressourcer til vores fortsatte fokus på at møde de stadigt stigende markeds- og kundekrav, særligt inden for offshore vindsektoren, som ventes at vokse væsentligt i de kommende år. Bladt Industries fortsatte udvikling og vækst vil blive baseret på en ny strategi for de kommende år, under hvilken Bladt Industries vil arbejde med vores kunder og partnere for at reducere prisen på energi. Den nye strategi vil blive færdiggjort og implementeringen sat i gang i 2013 med henblik på at positionere Bladt Industries til yderligere vækst. Transformerstation, Anholt offshore vindmøllepark, Danmark 8

9 Transformerstation, Borkum Riffgrund 1 offshore vindmøllepark, Tyskland 9

10 Ledelsens gennemgang Finansielle forhold Bladt Industries omsætning beløb sig i 2012 til DKK millioner (2011: millioner). Stigningen skyldes høj aktivitet særligt inden fundamenter og transformerstationer til offshore vind i Nordeuropa og er udelukkende resultatet af organisk vækst. Bruttoresultatet steg til DKK 240 millioner i 2012 sammenlignet med 183 millioner i Mens kapacitetsomkostninger også er øget, dels som følge af det stigende aktivitetsniveau, og dels for at postionere Bladt Industries til yderligere vækst, er resultat af primær drift steget med 33 % til DKK 217 millioner (2011: 164 millioner). Stigningen er et resultat af det høje aktivitetsniveau og deraf følgende omsætning samt fokuseret projektgennemførelse og effektiv udnyttelse af kapacitetsomkostninger. Årets resultat efter skat udgjorde DKK 163 millioner i 2012 sammenlignet med DKK 123 millioner i 2011 og betragtes som tilfredsstillende. Driftsmarginen på 9,6 % er på samme niveau som Dette er resultatet af et produktmix med høj ståltonnage fundamenter til offshore vind sammenlignet med tidligere år. Ved udgangen af 2012 udgjorde balancesummen DKK 677 millioner og var dermed på samme niveau som ved udgangen af 2011 (2011: 662 millioner). Ved udgangen af 2012 beløb egenkapitalen sig til DKK 311 millioner (2011: 228 millioner). Pengestrømme fra driftsaktivitet var DKK 192 millioner i 2012 (2011: 43 millioner). Den betydelige fremgang skyldes virksomhedens indtjeningsvækst og en reduktion af pengebindingen i arbejdskapital. Pengestrømme fra investeringer var DKK -51 millioner (2011: -26 millioner), som følge af opgraderinger og udvidelser af produktionskapacitet. Den samlede pengestrøm fra drift og investeringer var DKK 141 millioner sammenlignet med DKK 17 millioner i Årets pengestrøm er også forbedret i 2012 sammenlignet med Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet Forventninger Bladt Industries forventer vækst på % i vores aktivitetsniveau og indtjening i 2013 i forhold til Forventningerne er baseret på en ordrebog, som ved indgangen til 2013 var endnu stærkere end ved indgangen til 2012 såvel som på de kapacitetsudvidelser, der løbende er foretaget. I 2013 forventes vækst både på offshore vindmarkedet og olie- og gasmarkedet. Den positive udvikling i ordreindgang er fortsat i begyndelsen af 2013 og suppleres af en lovende projektpipeline. 10

11 Nye valsefaciliteter, Aalborg, Danmark 11

12 Projekter i Fokus Fundamenter, London Array offshore vindmøllepark, Storbritannien Fundamenter til offshore vindmøller London Array I 2012 leverede Bladt Industries det sidste fundament til den hidtil største offshore vindmøllepark i verden London Array. Projektet blev udført i et konsortium med det tyske selskab EEW, og Bladt Industries havde til opgave at fabrikere 175 overgangsstykker til projektet, hvilket krævede cirka tons stål. Projektet startede i 2011 og løb frem til 2. kvartal af Bygherren på projektet var DONG Energy, og Bladt Industries kunde var ABJV (AarsleffBilfinger Joint Venture). Anholt Bladt Industries påbegyndte fabrikationen af 111 fundamenter (monopæle og overgangsstykker) til den danske havvindmøllepark Anholt i slutningen af Projektet blev færdiggjort i 3. kvartal af 2012 og krævede ca tons stål til fabrikation af fundamenterne. Bladt Industries kunde på projektet var MT Højggard, og slutkunden var DONG Energy A/S. 12

13 Projekter i fokus Gwynt y Môr Den walisiske havvindmøllepark Gwynt Y Môr er det til dato største projekt produceret på Bladt Industries tyske faciliteter. Projektet udføres i konsortium med det tyske selskab EEW og omfatter for Bladt Industries fabrikation af 160 overgangsstykker samt transporten af fundamenterne fra vores tyske faciliteter til mobiliseringshavnen i Liverpool. Til fabrikation af de 160 overgangsstykker skal der bruges cirka tons stål. Kunden og bygherren på projektet er det tyske energiselskab RWE. Bladt Industries leverer de sidste fundamenter i løbet af West of Duddon Sands I 2011 indgik Bladt Industries en rammeaftale med DONG Energy vedrørende levering af fundamenter til adskillige offshore vindprojekter. Det første projekt under rammeaftalen er det engelske projekt West of Duddon Sands. Projektet omfatter fabrikationen af 108 fundamenter (monopæle og overgangsstykker) og har en total tonnage på cirka tons stål. Ved udgangen af 2012 var de første fundamenter klar til udskibning, og Bladt Industries forventer at færdiggøre projektet i løbet af

14 Projekter i fokus Transformerstation, Anholt offshore vindmøllepark, Danmark Offshore transformerstationer Anholt I andet kvartal af 2012 blev transformerstationen på 400 MW til Anholt sejlet ud fra vores faciliteter i Aalborg og installeret i offshore vindmølleparken i Kattegat. Med sine 400 MW er det den hidtil største transformerstation fabrikeret af Bladt Industries. Transformerstationens totale tonnage udgør cirka tons. Kontrakten omfattede fabrikation af transformerstationen, mens bygherren, danske Energinet.dk, varetog design og installationen. Northwind Bladt Industries indgik i foråret 2012 aftale med det belgiske selskab Northwind om design, fabrikation og installation af en ca tons tung transformerstation til den 216 MW store offshore vindmøllepark Northwind i den belgiske del af Nordsøen. Transformerstationen forventes leveret i 2. kvartal

15 Projekter i fokus Borkum Riffgrund I foråret 2012 skrev Bladt Industries A/S kontrakt med DONG Energy A/S om fabrikation af en 250 MW transformerstation med jacketfundament til den kommende offshore vindmøllepark Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen. Den ca tons tunge transformerstation og det ca tons tunge jacketfundament udgør en samlet tonnage ca tons, hvilket gør det til den tungeste transformerstation fabrikeret af Bladt Industries til dato. Transformerstationen og jacketfundamentet forventes leveret i 2. kvartal

16 Projekter i fokus Sugeankre, Sevan Marine Oile & Gas Tyra Sydøst videreudbygning Ultimo 2012 indgik Bladt Industries A/S kontrakt med Maersk Oil om at designe og fremstille en cirka tons wellhead platform, et 4-benet jacket-fundament samt en forbindelsesbro, der skal forbinde den nye platform med den eksisterende platform. Projektet forventes færdiggjort i 2. kvartal Sugeankre Bladt Industries leverede i 2012 adskillige sugeankre til internationale kunder såsom National Oilwell Varco og Sevan Marine. Et af disse projekter omfatter levering af 12 sugeankre med en total tonnage på ca tons til National Oilwell Varco, et projekt vi forventer at færdiggøre i foråret

17 Projekter i fokus Fotograf Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S Finger C, Københavns Lufthavn, Danmark Infrastruktur Københavns Lufthavn Bladt Industries færdiggjorde en række opgaver i Københavns Lufthavn i 2012, herunder udvidelse af Finger C i lufthavnens terminaler samt udvidelse af bagagesorteringsanlægget. Havn & Marine I løbet af 2012 var Bladt Industries involveret i forskellige havneprojekter fra modificering af eksisterende havneanlæg til etablering af nye anlæg. Leverancerne har været til en række forskellige nordiske havne og rederier. 17

18 18

19 Corporate Governance Ledelse, bestyrelse og direktion I 2012 købte Bladt Holding A/S alle aktier i Bladt Industries Holding A/S og dermed i Bladt Industries A/S. Nordic Capital Fund VII er den ultimative ejer af Bladt Holding A/S, og herudover har en del af ledelsen og bestyrelsesmedlemmerne aktier og warrants i Bladt Holding A/S. I kraft af ejerskabsforholdene er koncernen omfattet af Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse udgivet af Dansk Venture Capital and Private Equity Association (DVCA). Retningslinjerne er tilgængelige på DVCA s website Det er Bladt Industries hensigt at efterleve retningslinjerne, hvor det er relevant og begrunde eventuelle afvigelser. Endvidere er Bladt Industries også underlagt andre bestemmelser, herunder selskabsloven, årsregnskabsloven, virksomhedens vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen og direktionen sikrer, at anvendelsen af disse bestemmelser sker i overensstemmelse med god praksis i sammenlignelige virksomheder. Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsen og har desuden nedsat følgende komitéer: Formandskomité Revisionskomité Vederlagskomité Bestyrelsen består af syv medlemmer. Tre er repræsentanter for hovedaktionæren (Partner Lars Terney, Prinicipal Kim Gulstad og Director Christian Jarnov fra NC Advisory), to er uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer (Jens Due Olsen og Jørgen Huno Rasmussen), og to vælges hvert fjerde år af Bladt Industries medarbejdere i overensstemmelse med selskabsloven. De følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de individuelle komitéer. Formandskomité: Lars Terney (formand), Jens Due Olsen Revisionskomité: Jens Due Olsen (formand), Kim Gulstad, Christian Jarnov Vederlagskomité: Lars Terney (formand), Jørgen Huno Rasmussen Der afholdes fem til syv ordinære bestyrelsesmøder hvert år. Bestyrelsen fastlægger blandt andet virksomhedens strategi, direktionens sammensætning og er desuden en aktiv sparringspartner for virksomhedens ledelse. Ca. 10 formandskomitémøder afholdes hvert år mellem bestyrelsesmøderne for yderligere at følge op på virksomhedens kurs og drift. Fire revisionskomitémøder afholdes hvert år. Revisionskomitéen fungerer på baggrund af dens kommissorium, som er godkendt af bestyrelsen. Revisionskomitéen har organiseret sine opgaver i et årshjul, som sikrer rettidig håndtering af anliggender vedrørende rapportering, interne kontroller, revision m.v. Interne kontroller samt præsentation af regnskaber og beretninger Koncernens interne kontroller og risikostyring vedrørende præsentation af regnskaber og beretninger er tilrettelagt med henblik på at reducere risikoen for væsentlige fejl, udeladelser og/eller mangler i præsentationen af regnskaberne. Både direkte og via revisionskomitéen vurderer bestyrelsen og ledelsen løbende væsentlige risici og interne kontroller i forhold til koncernens præsentation af regnskaber og beretninger. På vegne af bestyrelsen overvåger revisionskomitéen løbende præsentationen af regnskaber og beretninger såvel som tilstrækkeligheden og effektiviteten af de interne kontroller herunder rapporteringsstandarder, regnskabsprincipper og betydelige regnskabsmæssige skøn. Revisionskomitéen rapporterer disse og andre anliggender til bestyrelsen inden godkendelse af årsregnskaberne og løbende gennem året. 19

20 Organisation og samfund Samfundsansvar (CSR) og medarbejdere Ved Bladt Industries vedkender vi os vores globale og sociale ansvar. Vi engagerer os i vores medarbejdere og kunder såvel som i miljøet og de samfund, vi opererer i. Vi mener, at nøglen til at sikre vores fremtidige udvikling og vækst er at lede virksomheden efter de højeste integritetsstandarder. Vi bestræber os på at overholde de ti principper i FN s Global Compact inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og vi er for indeværende ved at udvikle vores etiske regler ud fra disse principper. En betydelig del af Bladt Industries aktiviteter ligger inden for offshore vindenergi, og dermed arbejder vi løbende for at levere denne vedvarende energikilde på et omkostningsniveau, der gør udbredelsen af offshore vindenergi endnu mere attraktiv. For at sikre en positiv indvirkning fra vores overordnede forretning, er et fokusområde for Bladt Industries politikker for evaluering og kvalificering af leverandører vurderingen af leverandørernes politikker vedrørende miljø, sikkerhed og sundhed. Større og afgørende leverandører evalueres og besøges jævnligt. I alt er 343 leverandører kvalificeret ved Bladt Industries på tværs af projekter (det vil sige ikke kun til et enkelt specifikt projekt). Et vigtigt handlingsområde for Bladt Industries er oplæring og uddannelse af lærlinge. Bladt Industries oplærer og uddanner på nuværende tidspunkt 25 lærlinge, primært inden for smede- og svejsearbejde. Ud af de 25 lærlinge er 10 voksenlærlinge. Oplæring af lærlinge er en investering, der sikrer en kvalificeret medarbejderbase for Bladt Industries fremtidige vækst, og samtidig er det et bidrag til den vigtige opgave med at uddanne kvalificerede fagfolk til vores lokalområde. Desuden har medarbejdere over 60 år ved Bladt Industries mulighed for at indgå i vores seniorpraksis med for eksempel nedsat arbejdstid eller mindre krævende opgaver med det formål at forlænge deres tid som aktive på arbejdsmarkedet. 20

21 Organisation og samfund Vores medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Ledelsen fokuserer derfor på rekruttering af de bedste talenter samt på løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer. Bladt Industries bestræber sig på at skabe og opretholde en kultur, der kendetegnes ved resultater og udvikling. Hvert år gennemføres medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere. Disse samtaler er tovejs-evalueringer mellem lederen og medarbejderen. Medarbejdere ved årets udgang 2011 Medarbejdere ved årets udgang 2012 Danmark Internationalt Total Ved udgangen af 2012 havde Bladt Industries sammenlagt 554 medarbejdere (2011: 492) ved Bladt Industries A/S i Danmark og datterselskaberne i Tyskland og Polen. 21

22 Organisation og samfund Kvalitet, helbred, sikkerhed og miljø Ved Bladt Industries er kvaliteten af vores produkter, vores medarbejderes og underleverandørers sikkerhed såvel som vores omgivelsers miljømæssige tilstand af afgørende betydning for os. Derfor opererer vi ved Bladt Industries med et kvalitetsledelsessystem, et arbejdsmiljøledelsessystem samt et miljøledelsessystem. Kvalitetsledelsessystemet er certificeret i henhold til DS/ EN ISO 9001:2008 og ISO :2005 i forhold til svejsearbejde. Arbejdsmiljøledelsessystemet er certificeret i henhold til OHSAS 18001:2008, og miljøledelsessystemet opfylder kravene i ISO standarden. Kvalitetsledelsessystemet fastlægger grundlag og generelle principper for kvalitetsstyringen for at sikre at virksomhedens produkter opnår den planlagte kvalitet ved hjælp af en rationel og styret indsats. Det er Bladt Industries mål at indfri eller overgå vores kunders forventninger med hensyn til kvaliteten af de produkter, vi leverer til dem. Hensigten med arbejdsmiljøledelsessystemet er at minimere, og hvor muligt eliminere, risici for medarbejderne og andre, der måtte være udsat for sundheds- og sikkerhedsrisici forbundet med virksomhedens aktiviteter såvel som at bevare og løbende forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet og sikkerhedsprocedurerne. Til det formål har Bladt Industries i 2012 i lighed med tidligere år afholdt betydelige arbejdsmiljøforbedrende udgifter. Et væsentligt nøgletal for Bladt Industries arbejdsmiljømæssige sikkerheds- og sundhedsindsats er det såkaldte H-tal. Tabellen nedenfor viser udviklingen i dette nøgletal i de foregående år. På trods af at den overordnede udvikling har været positiv, har den øgede aktivitet i 2012 haft indflydelse på vores sikkerhedsog sundhedsindsats, som det er udtrykt i H-tallet. I 2013 har vi blandt andet fokus på at forbedre vores H-tal. Vores miljøledelsessystem er baseret på og styres i overensstemmelse med principperne i ISO standarden, dog er det ikke certificeret af et eksternt certificeringsbureau. Inden for miljøledelsessystemets retningslinjer stræber Bladt Industries efter at vores aktiviteter til stadighed belaster miljøet mindst muligt under hensyntagen til de økonomiske og teknologiske forudsætninger, som virksomheden er underlagt. Dette omfatter for eksempel at mindske vores forbrug af materialer, energi, vand og affald. Et eksempel på vores fortsatte miljømæssige indsats er den igangværende konstruktion af nye malefaciliteter i Aalborg. Når de står færdige, vil de indeholde den nyeste teknologi inden for fx procesventilation og spray-installationer. Dette vil reducere energiforbrug og luftudledninger relativt til aktivitetsniveauet H-tal H tal: Antal fraværsskader x Antal udførte arbejdstimer Fraværsskader: Skader, der medfører fravær mere end 1 dag ud over skadesdagen. 22

23 Risikostyring Kommercielle risici Koncernens primære kommercielle risici vedrører eksekveringen af igangværende projekter, sikring af vores pipeline af fremtidige projekter samt tilpasning af vores kapabilitet og kapacitet til markedets krav. For at sikre en succesfuld eksekvering af projekterne har Bladt Industries ansat en kompetent medarbejderstab, samtidig med at vi bruger en række dokumenterede projektledelsesværktøjer, der hele tiden udvikles. Projekterne evalueres grundigt både i tilbudsog kontraktfaserne samt i løbet af eksekveringen af projekterne. For yderligere at understøtte en succesfuld projekteksekvering arbejder Bladt Industries tæt sammen med udvalgte leverandører på individuelle projekter. Større leverandører evalueres og overvåges tæt før og under projektet, så eventuelle udfordringer håndteres i rette tid. Vi sørger desuden for, at større leverandører bærer størstedelen af eventuelle økonomiske risici vedrørende mangelfuld leverance fra deres side. Mens Bladt Industries ordrebog udgør grundlaget for den kommende periodes kapacitetsplanlægning, gennemgår ledelsen også jævnligt vores projektpipeline for om nødvendigt at tilpasse den fremtidige kapacitet til efterspørgsel og behov. Efterspørgslen efter vores produkter og services afhænger primært af udviklingen på de globale markeder for henholdsvis offshore vind samt olie og gas. Igangværende og potentiel udvikling af relevante produkt-, fabrikations- og transportteknologier overvåges tæt for at sikre vores fortsatte konkurrenceevne og stærke markedsposition. Eksekvering af større projekter og udviklingen i vores projektpipeline gennemgås desuden jævnligt på bestyrelsesmøder. Finansielle risici Bladt Industries økonomiske risici er beskrevet i note 25 til årsregnskabet. Forsikringsmæssige risici Bladt Industries tegner lovpligtige forsikringer samt de forsikringer, der vurderes at være relevante for at imødegå eller eliminere uønskede risici. Med jævne mellemrum gennemgår Bladt Industries forsikringerne i samarbejde med en forsikringsspecialist. 23

24 24

25 Bestyrelse, direktion og koncernledelse Bestyrelse Lars Terney, formand Formand for formandskomitéen og for revisionskomitéen ved Bladt Industries A/S Partner, NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Funds Bestyrelsesformand i EG A/S Bestyrelsesmedlem i NC Advisory A/S, Sport Nordic Holding ApS, Sport Danmark A/S Jens Due Olsen, næstformand Bestyrelsesformand i revisionskomitéen og medlem af formandskomitéen i Bladt Industries A/S Professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder Bestyrelsesformand i Auriga A/S, KOMPAN A/S, Amrop A/S, Pierre.dk A/S, Atchik Realtime A/S Næstformand i bestyrelsen i NKT Holding A/S Bestyrelsesmedlem i EG A/S, Royal Unibrew A/S, Cryptomathic A/S, Industriens Pension A/S og Heptagon Advanced Micro Optics Inc. Medlem af investeringskomitéen i LD Equity 2 K/S Jørgen Huno Rasmussen, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Administrerende koncerndirektør i FLSmidth & Co. A/S Bestyrelsesformand i 11 datterselskaber i FLSmidth koncernen, Lundbeckfonden, Lundbeckfond Invest A/S Næstformand i bestyrelsen i Cembrit Holding A/S og Tryghedsgruppen smba Bestyrelsesmedlem i Vestas Wind Systems A/S, Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Dansk Industri DI Direktion Peter Rindebæk, administrerende direktør Bestyrelsesmedlem i Lindø Steel A/S, Offshore Center Danmark, Dansk Industri DI Bestyrelsesformand i Gardin-Nyt Randers ApS Ledelsesposter i Bladt Industries A/S datterselskaber er ikke inkluderet i ovenstående lister. Koncernledelse Mikael Kristensen, Chief Financial Officer Troels G. Jensen, divisionschef Infrastruktur Morten Mørk, divisionschef Vind & Vedvarende energi Morten Axel Petersen, Chief Strategy Officer Per Wulff, divisionschef Olie & Gas Kim Gulstad, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Principal, NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Funds Christian Jarnov, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Director, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capital Funds Bestyrelsesmedlem i EG A/S Kristian Kærsgaard, medlem (medarbejdervalgt) Afdelingsleder, Gitterriste Ole Springby, medlem (medarbejdervalgt) Smed 25

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2015 7 Ikke-finansielle

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere