(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, under henvisning til forslag fra Kommissionen, (4) Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler ( 2 ) definerer specificitetsattestering, og betegnelsen»garanti for traditionel specialitet«blev indført ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1848/93 ( 3 ), som fastlægger gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EØF) nr. 2082/92. Specificitetsattesteringen, som almindeligvis betegnes»garanteret traditionel specialitet«, gør det muligt at tilgodese forbrugernes efterspørgsel efter traditionelle produkter med specifikke kendetegn. Stillet over for et stort vareudbud og en mængde oplysninger om varerne bør forbrugerne, for bedre at kunne foretage et valg, have klare og kortfattede oplysninger om sådanne fødevarers specifikke kendetegn. under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ), og ud fra følgende betragtninger: (5) Af hensyn til klarheden bør udtrykket»specificitetsattestering«opgives til fordel for»garanteret traditionel specialitet«, som er nemmere at forstå, og for at tydeliggøre denne forordnings formål for såvel producenter som forbrugere bør»specificitet«defineres præcist, og der bør fastsættes en definition af udtrykket»traditionel«. (1) Produktion, tilvirkning og distribution af landbrugsprodukter og fødevarer indtager en vigtig plads i Fællesskabets økonomi. (2) Der bør tilskyndes til diversificering af landbrugsproduktionen. Fremme af traditionelle produkter med specifikke kendetegn kan være til betydelig gavn for økonomien i landdistrikterne, især i de ugunstigt stillede eller afsides beliggende områder, idet det både kan øge landbrugernes indkomst og fastholde landbefolkningen i disse områder. (6) Visse producenter ønsker at udnytte markedsværdien af traditionelle landbrugsprodukter eller traditionelle fødevarer, som klart adskiller sig fra andre lignende produkter eller fødevarer ved kendetegn, der er særegne for netop dem. For at beskytte forbrugerne bør den garanterede traditionelle specialitet være underlagt kontrol. En sådan frivillig ordning, der sætter erhvervsdrivende i stand til at fremhæve kvaliteten af et landbrugsprodukt eller en fødevare i hele Fællesskabet, bør på enhver måde garantere, at eventuelle henvisninger til kvaliteten, der måtte blive anvendt i handelen, er korrekte. (3) For at det indre marked for fødevarer kan fungere godt, bør de erhvervsdrivende have mulighed for at øge markedsværdien af deres produkter, idet forbrugerne dog skal beskyttes mod uhæderlig forretningspraksis, og det skal sikres, at handelen foregår på loyale vilkår. ( 1 ) Endnu ikke offentliggjort i EUT. ( 2 ) EFT L 208 af , s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af , s. 1). ( 3 ) EFT L 168 af , s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2167/2004 (EUT L 371 af , s. 8). (7) Mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer er underlagt de generelle regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler ( 4 ). For garanterede traditionelle specialiteter bør der dog i betragtning af disses specificitet fastsættes særlige supplerende bestemmelser. For at gøre det nemmere og hurtigere at genkende garanterede traditionelle specialiteter, der er produceret i Fællesskabet, bør det gøres obligatorisk at anvende angivelsen»garanteret traditionel specialitet«eller det tilknyttede EF-symbol i mærkningen, idet de erhvervsdrivende dog bør have en rimelig frist til at tilpasse sig dette krav. ( 4 ) EFT L 109 af , s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af , s. 15).

2 L 93/2 Den Europæiske Unions Tidende (8) For at kunne sikre, at garanterede traditionelle specialiteter til stadighed besidder deres specifikke kendetegn, bør producenter forenet i sammenslutninger selv definere de specifikke kendetegn i en varespecifikation. Producenter i tredjelande skal også kunne registrere garanterede traditionelle specialiteter. angivelsen»garanteret traditionel specialitet«, eller et navn, der er registreret som sådant, såfremt det landbrugsprodukt eller den fødevare, der produceres eller forarbejdes, er i overensstemmelse med den relevante varespecifikation, og såfremt de pågældende producenter benytter myndigheder eller organer til verifikation i overensstemmelse med denne forordning. (9) Garanterede traditionelle specialiteter, der er beskyttet i Fællesskabet, bør være underlagt en kontrolordning baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes ( 1 ), og kontrolordninger, der sikrer, at de erhvervsdrivende overholder varespecifikationen, før de markedsfører landbrugsprodukter og fødevarer. (10) For at kunne opnå beskyttelse bør garanterede traditionelle specialiteter registreres på fællesskabsplan. Opførelsen i et register bør også give de handelsdrivende og forbrugerne adgang til oplysninger. (15) For at være attraktive for producenterne og pålidelige for forbrugerne bør angivelser vedrørende et landbrugsprodukts eller en fødevares specificitet nyde retlig beskyttelse og være underlagt kontrol. 16) Medlemsstaterne bør kunne opkræve et gebyr til dækning af pådragne udgifter. (17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 2 ). (11) De nationale myndigheder i den berørte medlemsstat bør gennemgå hver enkelt registreringsansøgning i henhold til fælles minimumsbestemmelser, der omfatter en indsigelsesprocedure på nationalt plan, så det sikres, at det pågældende landbrugsprodukt eller den pågældende fødevare har en traditionel karakter og specifikke kendetegn. Derefter bør Kommissionen foretage en gennemgang for at sikre en ensartet behandling af registreringsansøgninger fra medlemsstaterne og fra producenter i tredjelande. (12) For at effektivisere registreringsproceduren bør usaglige eller grundløse indsigelser afvises, og det bør præciseres, på hvilket grundlag Kommissionen vurderer, om de fremsendte indsigelser kan antages. Statsborgere i tredjelande med en legitim interesse bør have indsigelsesret efter samme kriterier som producenter i Fællesskabet. Disse kriterier bør vurderes i forhold til Fællesskabets område. I lyset af erfaringerne bør der ske en tilpasning af fristen for konsultationer i tilfælde af indsigelse. (13) Der bør fastsættes bestemmelser, som tydeliggør rækkevidden af den beskyttelse, der ydes i henhold til denne forordning, idet det navnlig bør præciseres, at denne forordning finder anvendelse med forbehold af eksisterende regler for varemærker og geografiske betegnelser. (18) Det bør fastsættes, hvilke bestemmelser i denne forordning der finder anvendelse på registreringsansøgninger, som Kommissionen modtager inden forordningens ikrafttræden. Desuden bør de erhvervsdrivende have en rimelig frist til at tilpasse både de private kontrolorganer og mærkningen af de landbrugsprodukter og fødevarer, der markedsføres som garanterede traditionelle specialiteter. (19) For klarhedens og gennemskuelighedens skyld bør forordning (EØF) nr. 2082/92 ophæves og erstattes af nærværende forordning UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Anvendelsesområde 1. Denne forordning indeholder de bestemmelser, der skal være opfyldt, for at følgende landbrugsprodukter og fødevarer kan anerkendes som garanterede traditionelle specialiteter: a) de landbrugsprodukter bestemt til konsum, der er opført i bilag I til traktaten (14) For ikke at skabe ulige konkurrencevilkår bør alle producenter, også producenter i tredjelande, kunne anvende enten et registreret navn sammen med en bestemt betegnelse og i givet fald det EF-symbol, der er knyttet til b) de fødevarer, der er opført i bilag I til denne forordning. Bilag I til denne forordning kan ændres efter proceduren i artikel 18, stk. 2. ( 1 ) EUT L 165 af , s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 184 af , s. 23.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 2. Denne forordning berører ikke andre specifikke fællesskabsbestemmelser. 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester ( 1 ) finder ikke anvendelse på de garanterede traditionelle specialiteter, der er omfattet af denne forordning. Artikel 2 Definitioner 1. I denne forordning forstås ved a)»specificitet«: det eller de kendetegn, hvorved et landbrugsprodukt eller en fødevare klart adskiller sig fra andre lignende landbrugsprodukter eller fødevarer i samme kategori b)»traditionel«: brug på EF-markedet i en periode af en sådan længde, at skikken kan påvises at være blevet videreført af en ny generation; denne periode skal svare til det, der almindeligvis betragtes som én generation, dvs. mindst 25 år c)»garanteret traditionel specialitet«: et traditionelt landbrugsprodukt eller en traditionel fødevare, hvis specificitet er anerkendt af Fællesskabet ved registrering efter denne forordning d)»sammenslutning«: enhver organisation, uanset retlig status eller sammensætning, af producenter eller forarbejdningsvirksomheder, der arbejder med samme landbrugsprodukt eller samme fødevare. Artikel 3 Register Kommissionen fører et register over de garanterede traditionelle specialiteter, som er anerkendt i hele Fællesskabet efter denne forordning. Registeret skal indeholde to lister over garanterede traditionelle specialiteter, alt efter om brugen af produktets eller fødevarens navn er forbeholdt producenter, der overholder varespecifikationen, eller ikke er forbeholdt sådanne producenter. Artikel 4 Krav med hensyn til produkter og navne 1. For at kunne optages i det i artikel 3 omhandlede register skal et landbrugsprodukt eller en fødevare enten være fremstillet af traditionelle råvarer eller være kendetegnet ved en traditionel sammensætning eller ved en produktions- og/eller forarbejdningsmåde, som afspejler en traditionel produktions- og/eller forarbejdningsform. Et landbrugsprodukt eller en fødevare kan ikke registreres, hvis dets specificitet beror på herkomst eller geografisk oprindelse. Det er tilladt at anvende geografiske angivelser i et navn med forbehold af artikel 5, stk Et navn skal for at blive registreret a) enten i sig selv være specifikt 2. Det eller de kendetegn, der er omhandlet i stk. 1, litra a), kan vedrøre produktets særlige egenskaber såsom fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske egenskaber eller produktets produktionsmetode eller specifikke betingelser, der skal gælde under produktionen. Et landbrugsprodukts eller en fødevares præsentationsmåde anses ikke for et kendetegn i henhold til stk. 1, litra a). Specificiteten som defineret i stk. 1, litra a), må ikke være begrænset til en kvalitativ eller kvantitativ sammensætning eller til en produktionsmåde, der er fastlagt i fællesskabsforskrifter eller nationale forskrifter, i standarder fastsat af standardiseringsorganer eller i frivillige standarder; denne regel finder dog ikke anvendelse, hvis den pågældende forskrift eller standard er indført for at definere et produkts specificitet. b) eller udtrykke landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet. 3. Et specifikt navn som omhandlet i stk. 2, litra a), skal være traditionelt og i overensstemmelse med nationale bestemmelser eller have vundet hævd. Et navn, der udtrykker specificitet som omhandlet i stk. 2, litra b), kan ikke registreres, hvis det a) udelukkende henviser til generelle anprisninger, der anvendes for en gruppe landbrugsprodukter eller fødevarer, eller som er omhandlet i en specifik fællesskabsforskrift Andre interesserede parter kan deltage i en sammenslutning som defineret i stk. 1, litra d). ( 1 ) EFT L 204 af , s. 37. b) er vildledende, f.eks. navnlig henviser til et indlysende kendetegn ved produktet eller til et kendetegn, der ikke svarer til varespecifikationen, og som derfor vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets særlige kendetegn.

4 L 93/4 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 5 Restriktioner i anvendelsen af navne 1. Denne forordning finder anvendelse med forbehold af Fællesskabets eller medlemsstaternes bestemmelser om intellektuel ejendomsret, især bestemmelserne om geografiske betegnelser og varemærker. 2. Navnet på en plantesort eller en dyrerace kan indgå i navnet på en garanteret traditionel specialitet, såfremt det ikke vildleder med hensyn til produktets art. 2. En sammenslutning kan kun indgive en registreringsansøgning for de landbrugsprodukter eller fødevarer, den producerer eller tilvirker. 3. Registreringsansøgningen skal mindst indeholde følgende: a) navn og adresse på den ansøgende sammenslutning b) den i artikel 6 omhandlede varespecifikation Artikel 6 Varespecifikation 1. For at kunne betegnes som en garanteret traditionel specialitet (GTS) skal et landbrugsprodukt eller en fødevare være i overensstemmelse med en varespecifikation. c) navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer overholdelsen af kravene i varespecifikationen, med en angivelse af deres specifikke opgaver d) de dokumenter, der viser produktets specificitet og traditionelle karakter. 2. Varespecifikationen skal indeholde følgende: a) det i artikel 4, stk. 2, omhandlede navn på et eller flere sprog med angivelse af, om sammenslutningen ansøger om registrering med eller uden forbehold med hensyn til brugen af navnet, og om den ansøger om at blive omfattet af artikel 13, stk Hvis sammenslutningen er etableret i en medlemsstat, indgives ansøgningen til den pågældende medlemsstat. Medlemsstaten gennemgår ansøgningen på passende vis for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning. b) en beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren, herunder de vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske egenskaber c) en beskrivelse af den produktionsmetode, som producenterne skal følge, herunder eventuelt karakteren af og de særlige kendetegn ved de råvarer eller ingredienser, der anvendes, og metoden for forarbejdning af landbrugsproduktet eller fødevaren d) de væsentligste elementer, der definerer specificiteten og i givet fald det anvendte referencegrundlag e) de væsentligste elementer, der viser den traditionelle karakter som omhandlet i artikel 4, stk. 1, første afsnit f) minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten. 5. I forbindelse med den i stk. 4, andet afsnit, omhandlede gennemgang iværksætter medlemsstaten en national indsigelsesprocedure, der omfatter en hensigtsmæssig offentliggørelse af ansøgningen og et rimeligt tidsrum, hvori enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod ansøgningen. Medlemsstaten overvejer i lyset af de i artikel 9, stk. 3, første afsnit, anførte kriterier, om de modtagne indsigelser kan antages. 6. Anser medlemsstaten kravene i artikel 4, 5 og 6 for opfyldt, sender den Kommissionen a) navn og adresse på den ansøgende sammenslutning b) den i artikel 6 omhandlede varespecifikation Artikel 7 Registreringsansøgning 1. Kun en sammenslutning kan indgive en ansøgning om registrering af en garanteret traditionel specialitet. Flere sammenslutninger fra forskellige medlemsstater eller tredjelande kan indgive en fælles ansøgning. c) navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer overholdelsen af kravene i varespecifikationen, med en angivelse af deres specifikke opgaver d) en erklæring fra medlemsstaten om, at sammenslutningens ansøgning efter dens opfattelse opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 93/5 7. En ansøgning vedrørende et landbrugsprodukt eller en fødevare, der indgives af en sammenslutning i et tredjeland, sendes til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder og skal indeholde de i stk. 3 omhandlede oplysninger. 8. De i denne artikel omhandlede dokumenter, der sendes til Kommissionen, affattes på et af EU-institutionernes officielle sprog eller ledsages af en bekræftet oversættelse til et af disse sprog. Artikel 8 Kommissionens gennemgang 1. Kommissionen gennemgår på passende vis den ansøgning, den har modtaget i henhold til artikel 7, for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder. For fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i et tredjeland, indgives en sådan erklæring til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder inden for den i stk. 1 fastsatte frist. 3. Indsigelser kan kun antages, hvis Kommissionen har modtaget dem inden for den i stk. 1 fastsatte frist, og de viser, a) at de betingelser, der er omhandlet i artikel 2, 4 og 5, ikke er opfyldt, eller b) såfremt der er tale om en ansøgning efter artikel 13, stk. 2, at navnet anvendes lovligt og er vitterlig kendt og økonomisk afgørende for lignende landbrugsprodukter eller fødevarer. Kommissionen efterprøver, om indsigelserne kan antages. Kommissionen gør hver måned en liste over de navne, for hvilke der er indgivet registreringsansøgning, offentligt tilgængelig med angivelse af datoen for indgivelsen til Kommissionen. Kriterierne i første afsnit skal vurderes i forhold til Fællesskabets område. 2. Hvis Kommissionen på grundlag af den gennemgang, den har foretaget i henhold til stk. 1, første afsnit, anses de i denne forordning fastsatte betingelser for opfyldt, offentliggør den de i artikel 7, stk. 3, litra a), b) og c), omhandlede oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende. 4. Hvis Kommissionen ikke modtager nogen indsigelse, der kan antages efter stk. 3, registrerer den navnet. Registreringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. I modsat fald beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 18, stk. 2, at afslå registreringsansøgningen. 5. Når en indsigelse kan antages efter stk. 3, opfordrer Kommissionen de berørte parter til at indlede passende konsultationer. Artikel 9 Indsigelser 1. Inden seks måneder efter datoen for den i artikel 8, stk. 2, første afsnit, fastsatte offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende kan enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen gøre indsigelse mod den påtænkte registrering. 2. Enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl i en anden medlemsstat end den, der har ansøgt om registreringen, eller i et tredjeland, kan også ved at indgive en behørigt begrundet erklæring gøre indsigelse mod den påtænkte registrering. Hvis de berørte parter når til enighed inden for seks måneder, meddeler de Kommissionen alle de faktorer, der muliggjorde enigheden, herunder ansøgerens og den indsigende parts synspunkter. Hvis de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 8, stk. 2, ikke er ændret eller kun ændret i mindre omfang, følger Kommissionen den procedure, der er fastsat i nærværende artikels stk. 4. I modsat fald foretager Kommissionen igen den i artikel 8, stk. 1, omhandlede gennemgang. Hvis der ikke opnås enighed, træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 18, stk. 2, under hensyntagen til god skik og sædvane og den faktiske risiko for forveksling. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. For fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i en medlemsstat, indgives en sådan erklæring til den pågældende medlemsstat inden for en frist, som muliggør en indsigelse efter stk De i denne artikel omhandlede dokumenter, der sendes til Kommissionen, affattes på et af EU-institutionernes officielle sprog eller ledsages af en bekræftet oversættelse til et af disse sprog.

6 L 93/6 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 10 Annullering Hvis Kommissionen efter de i artikel 19, stk. 1, litra f), omhandlede gennemførelsesbestemmelser finder, at betingelserne i varespecifikationen for et landbrugsprodukt eller en fødevare, der er anerkendt som garanteret traditionel specialitet, ikke længere er overholdt, indleder den proceduren i artikel 18, stk. 2, med henblik på annullering af registreringen og offentliggør annulleringen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 11 Ændring af en varespecifikation 1. Der kan ansøges om ændring af en varespecifikation af en medlemsstat efter anmodning fra en sammenslutning, der er etableret på dens område, eller af en sammenslutning, der er etableret i et tredjeland. I sidstnævnte tilfælde sendes ansøgningen til Kommissionen direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder. Artikel 12 Navne, angivelser og symboler 1. Kun producenter, som overholder varespecifikationen, må henvise til en garanteret traditionel specialitet i mærkningen, reklamen eller andre dokumenter, der vedrører et landbrugsprodukt eller en fødevare. 2. Når der henvises til en garanteret traditionel specialitet i mærkningen af et landbrugsprodukt eller en fødevare, der er produceret i Fællesskabet, skal det registrerede navn ledsaget af enten EF-symbolet eller angivelsen»garanteret traditionel specialitet«anføres på mærkningen. 3. Den i stk. 2 omhandlede angivelse er fakultativ i mærkningen af garanterede traditionelle specialiteter, der er produceret uden for Fællesskabet. Ansøgningen skal påvise en legitim økonomisk interesse og skal beskrive de ændringer, der ønskes, med en angivelse af begrundelsen. Ansøgninger om godkendelse af en ændring behandles efter den procedure, der er fastsat i artikel 7, 8 og 9. Hvis de foreslåede ændringer kun er af mindre omfang, træffer Kommissionen dog afgørelse om godkendelse af ændringen uden at følge den procedure, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, og artikel 9. Kommissionen offentliggør, når det er hensigtsmæssigt, ændringerne af mindre omfang i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Medlemsstaten sørger for, at alle de producenter eller forarbejdningsvirksomheder, der anvender den varespecifikation, for hvilken der er ansøgt om en ændring, underrettes om offentliggørelsen. Ud over indsigelser omhandlet i artikel 9, stk. 3, kan indsigelser, der påviser en økonomisk interesse i produktionen af den garanterede traditionelle specialitet, antages. Artikel 13 Bestemmelser vedrørende det registrerede navn 1. Fra datoen for den i artikel 9, stk. 4 eller 5, fastsatte offentliggørelse må et navn opført i det i artikel 3 omhandlede register kun anvendes til at identificere det landbrugsprodukt eller den fødevare, som svarer til varespecifikationen, som en garanteret traditionel specialitet i overensstemmelse med artikel 12. Registrerede navne kan dog fortsat anvendes i mærkningen af produkter, der ikke svarer til den registrerede varespecifikation, men angivelsen»garanteret traditionel specialitet«, forkortelsen»gts«eller det tilknyttede EF-symbol må ikke anføres. 2. Dog kan en garanteret traditionel specialitet registreres, således at navnet er forbeholdt et landbrugsprodukt eller en fødevare, som svarer til den offentliggjorte varespecifikation, såfremt sammenslutningen har anmodet om dette i sin registreringsansøgning, og den procedure, der er fastsat i artikel 9, ikke har vist, at navnet anvendes lovligt og er vitterlig kendt og økonomisk afgørende for lignende landbrugsprodukter eller fødevarer. Fra datoen for den i artikel 9, stk. 4 eller 5, fastsatte offentliggørelse må navnet, selv uden angivelsen»garanteret traditionel specialitet«, forkortelsen»gts«eller det tilknyttede EF-symbol, ikke længere anvendes i mærkningen af lignende landbrugsprodukter eller fødevarer, der ikke opfylder den registrerede varespecifikation. 3. Når ændringen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, sendes ansøgningen til Kommissionen af medlemsstaten efter anmodning fra en producentsammenslutning eller af en sammenslutning, der er etableret i et tredjeland. Den procedure, der er fastsat i stk. 1, fjerde afsnit, finder anvendelse. 3. For navne, for hvilke der er ansøgt om registrering på ét sprog, kan sammenslutningen i varespecifikationen fastsætte, at mærkningen ved produktets markedsføring ud over produktets navn på originalsproget kan indeholde en angivelse på de andre officielle sprog af, at produktet er fremstillet efter traditionen i den region, den medlemsstat eller det tredjeland, hvor ansøgningen stammer fra.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 93/7 Artikel 14 Offentlig kontrol 1. Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at kontrollere de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/ Medlemsstaterne sikrer, at alle erhvervsdrivende, der overholder denne forordning, er berettigede til at være omfattet af en ordning for offentlig kontrol. 3. Kommissionen gør navne og adresser på de i stk. 1 eller i artikel 15 omhandlede myndigheder og organer offentligt tilgængelige og ajourfører disse oplysninger regelmæssigt. Artikel 15 Verifikation af overholdelsen af varespecifikationerne 1. For landbrugsprodukter og fødevarer, der er produceret i Fællesskabet, sikres verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne, inden de pågældende produkter og varer markedsføres, af: en eller flere kompetente myndigheder omhandlet i artikel 14 og/eller et eller flere kontrolorganer som omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, der virker som produktcertificeringsorgan. Udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationerne afholdes af de erhvervsdrivende, der kontrolleres. Artikel 16 Producentanmeldelser til de udpegede myndigheder eller organer 1. En producent i en medlemsstat, som for første gang agter at producere en garanteret traditionel specialitet, skal, uanset om han tilhører den sammenslutning, der indgav den oprindelige ansøgning, på forhånd underrette de udpegede myndigheder eller organer i den medlemsstat, hvor han er etableret, jf. artikel 14, stk. 3, efter anvisning fra de i artikel 14, stk. 1, omhandlede kompetente myndigheder. 2. En producent i et tredjeland, som for første gang agter at producere en garanteret traditionel specialitet, skal, uanset om han tilhører den sammenslutning, der indgav den oprindelige ansøgning, på forhånd underrette de udpegede myndigheder eller organer, jf. artikel 14, stk. 3, eventuelt efter anvisning fra producentsammenslutningen eller myndigheden i det pågældende tredjeland. Artikel 17 Beskyttelse 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på retlig beskyttelse mod enhver form for misbrug eller vildledende anvendelse af angivelsen»garanteret traditionel specialitet«, forkortelsen»gts«og det tilknyttede EF-symbol samt mod enhver efterligning af registrerede navne, der er forbeholdt bestemte landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til artikel 13, stk Registrerede navne beskyttes mod enhver praksis, der vil kunne vildlede forbrugerne, herunder praksis, der lader formode, at et landbrugsprodukt eller en fødevare er en garanteret traditionel specialitet anerkendt af Fællesskabet. 2. For landbrugsprodukter og fødevarer, der er produceret i et tredjeland, sikres verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne, inden de pågældende produkter og varer markedsføres, af: en eller flere offentlige myndigheder udpeget af det berørte tredjeland og/eller et eller flere produktcertificeringsorganer. 3. De i stk. 1 og 2 omhandlede produktcertificeringsorganer skal overholde europæisk standard EN eller ISO/IECvejledning 65 (Generelle kriterier for organer, der udfører produktcertificering) og fra 1. maj 2010 være akkrediteret i overensstemmelse hermed. 3. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de på nationalt plan anvendte varebetegnelser ikke kan forveksles med registrerede navne, der er forbeholdt bestemte landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til artikel 13, stk. 2. Artikel 18 Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Garanterede Traditionelle Specialiteter. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. 4. Hvis de i stk. 1 og 2 omhandlede myndigheder har valgt at verificere overholdelsen af varespecifikationerne, skal de give tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

8 L 93/8 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 19 Gennemførelsesbestemmelser og overgangsforanstaltninger 1. Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, vedtages der bestemmelser for gennemførelsen af denne forordning. Sådanne bestemmelser skal navnlig regulere følgende aspekter: a) de i artikel 6, stk. 2, omhandlede oplysninger, som varespecifikationen skal indeholde b) indgivelsen af en registreringsansøgning efter artikel 7, stk. 1, foretaget af sammenslutninger i forskellige medlemsstater eller tredjelande c) fremsendelsen til Kommissionen af registreringsansøgninger omhandlet i artikel 7, stk. 3 og 6, og i artikel 7, stk. 7, og ændringsansøgninger omhandlet i artikel 11 d) det i artikel 3 omhandlede register over garanterede traditionelle specialiteter e) de i artikel 9 omhandlede indsigelser, herunder bestemmelser vedrørende passende konsultationer mellem de berørte parter f) annulleringen af registreringen af en garanteret traditionel specialitet som omhandlet i artikel 10 g) angivelsen og symbolet omhandlet i artikel 12 h) definitionen af ændringer af mindre omfang som omhandlet i artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit i) betingelserne for verifikationen af overholdelsen af varespecifikationerne. 2. Navne, der allerede er registreret efter forordning (EØF) nr. 2082/92 på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, optages automatisk i det i artikel 3 omhandlede register. De relevante varespecifikationer sidestilles med varespecifikationerne omhandlet i artikel 6, stk Med hensyn til ikke-færdigbehandlede ansøgninger, indsigelser og anmodninger, som Kommissionen har modtaget inden datoen for denne forordnings ikrafttræden, a) finder de procedurer, der er fastsat i artikel 7, ikke anvendelse, og b) kan Kommissionen, såfremt varespecifikationen indeholder oplysninger, der ikke er omhandlet i artikel 6, anmode om en ny udgave af varespecifikationen, der er forenelig med bestemmelserne i nævnte artikel, hvis det er nødvendigt for den videre behandling af sagen. Artikel 20 Gebyrer Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af deres udgifter, herunder udgifter i forbindelse med gennemgangen af registreringsansøgninger, indsigelser, ændringsansøgninger og annulleringsanmodninger i henhold til denne forordning. Artikel 21 Ophævelse Forordning (EØF) nr. 2082/92 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II. Artikel 22 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 12, stk. 2, anvendes dog fra den 1. maj 2009, uden at dette berører produkter, der allerede er markedsført inden denne dato. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts På Rådets vegne J. PRÖLL Formand

9 Den Europæiske Unions Tidende L 93/9 BILAG I Fødevarer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) øl chokolade og andre tilberedte fødevarer, der indeholder kakao brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer pastaprodukter, også kogte eller med fyld tilberedte retter krydrede sovse supper og bouillon drikkevarer på basis af planteekstrakter is og sorbeter

10 L 93/10 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II SAMMENLIGNINGSTABEL Forordning (EØF) nr. 2082/92 Nærværende forordning Artikel 1, stk. 1, første afsnit Artikel 1, stk. 1, første afsnit Artikel 1, stk. 1, andet afsnit Artikel 1, stk. 1, andet afsnit Artikel 1, stk. 2 og 3 Artikel 1, stk. 2 og 3 Artikel 2, nr. 1), første afsnit Artikel 2, stk. 1, litra a) Artikel 2, nr. 1), andet afsnit Artikel 2, stk. 2, andet afsnit Artikel 2, nr. 1), tredje afsnit Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit Artikel 2, nr. 2), første punktum Artikel 2, stk. 1, litra d) Artikel 2, nr. 2), andet punktum Artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit Artikel 2, nr. 3) Artikel 2, stk. 1, litra c) Artikel 2, stk. 1, litra b) Artikel 2, stk. 2, første afsnit Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4, stk. 1 Artikel 4, stk. 1, første afsnit Artikel 4, stk. 2 Artikel 4, stk. 1, andet afsnit Artikel 5, stk. 1 Artikel 4, stk. 2 Artikel 5, stk. 2 Artikel 4, stk. 3, andet afsnit Artikel 5, stk. 3 Artikel 4, stk. 3, første afsnit Artikel 5, stk. 4 Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, andet punktum Artikel 5 Artikel 6, stk. 1 Artikel 6, stk. 1 Artikel 6, stk. 2 Artikel 6, stk. 2 Artikel 7, stk. 1 Artikel 7, stk. 1 Artikel 7, stk. 2 Artikel 7, stk. 3 Artikel 7, stk. 6 Artikel 7, stk. 7 og 8 Artikel 7, stk. 2 Artikel 7, stk. 3 Artikel 7, stk. 4 og 5 Artikel 8, stk. 1 Artikel 8, stk. 1, første afsnit Artikel 8, stk. 1, andet afsnit Artikel 8, stk. 2, første afsnit Artikel 8, stk. 2 Artikel 8, stk. 3 Artikel 9, stk. 1 og 2 Artikel 9, stk. 3 Artikel 9, stk. 1 Artikel 9, stk. 4 Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 5 Artikel 10 Artikel 10 Artikel 11, stk. 1 Artikel 11, stk. 1, første afsnit Artikel 11, stk. 2, første afsnit Artikel 11, stk. 1, tredje afsnit Artikel 11, stk. 1, andet afsnit Artikel 11, stk. 2, andet afsnit Artikel 11, stk. 2 Artikel 12 Artikel 19, stk. 1, litra g) Artikel 13, stk. 1 Artikel 13, stk. 1

11 Den Europæiske Unions Tidende L 93/11 Forordning (EØF) nr. 2082/92 Nærværende forordning Artikel 13, stk. 2 Artikel 13, stk. 2 Artikel 13, stk. 3 Artikel 14 Artikel 14 og 15 Artikel 15, stk. 1 Artikel 12, stk. 1 Artikel 12, stk. 2 og 3 Artikel 15, stk. 2 Artikel 16, stk. 1 Artikel 15, stk. 3 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 17, stk. 1 og 2 Artikel 18 Artikel 17, stk. 3 Artikel 19 Artikel 18 Artikel 20 Artikel 19 Artikel 21 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 22 Bilag Bilag I Bilag II

L 93/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 93/12 Den Europæiske Unions Tidende L 93/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.3.2006 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

19.10.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 275/3

19.10.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 275/3 19.10.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 275/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1216/2007 af 18. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2007 KOM(2007) 268 endelig 2007/0095 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oplysningskampagner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/24/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår traditionelle

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere