SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AB Beringsgaard afd (Gl. Jernbanegade 3) Gl Jernbanegade Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2015 Til den 19. marts Energimærkningsnummer

2 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B Årligt varmeforbrug 109,27 MWh fjernvarme kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 15,41 ton Energimærkningsnummer

3 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Ydervægge Investering Årlig besparelse LETTE YDERVÆGGE Bolig: Ydervægge er udført som let ydervæg. Vægge består udvendigt af facadebeklædning og indvendigt af betonelementer. Hulrummet er isoleret med 150 mm mineraluld. Hanebåndsloft er isoleret med mm mineraluld. Skråvægge er isoleret med mm mineraluld. Det flade tag (over kvist) er isoleret med 100 mm mineraluld. Kvistvæggene er antaget udført som let konstruktion med let beklædning indvendig. Hulrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Erhverv: Ydervægge er udført som både lette og tunge ydervæg. De lette vægge består udvendigt af facadebeklædning og indvendigt af betonelementer. Hulrummet er isoleret med 150 mm mineraluld. De tunge vægge er udført som 35 cm hulmur. Væggene består udvendigt af tegl og indvendigt af betonelementer. Hulrummet er isoleret med mineraluldsbatts. Terrasse/altangang over aktivitetshuset i baggård - Det flade tag/terrasse er isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge (mellem teknikrum inkl. pumperum og opv. etageareal) består af ca. 10 Energimærkningsnummer

4 cm porebetonvæg. Ydervægge (mellem skarnkasserum og opv. etageareal) består af ca. 10 cm porebetonvæg med 100mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Bolig: Vinduer og adgangsdøre er nyere fra opførelsesåret. Generelt er vinduerne udført i vinduespartier bestående af både oplukkelige og faste partier. Vinduerne er monteret med tolags energirude. Yderdørene er med en rude af tolags energiglas. Terrassedørene er med sideparti monteret med tolags energirude. De anvendte u-værdier er gennemsnit af vinduernes u-værdier. Erhverv - Vinduerne og døre tilknyttet erhvervsdelen af ejendommen består af vinduepartier (med flere fag), hvor dele af disse partier kan åbnes. Vinduerne/døre er monteret med tolags energirude. Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Bolig: Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum og toilet Anlæg: U01 fabrikat og type: Novenco boligventilationssystem bestående af boksventilator BCA 315-MGE samt konstanttrykregulator og tryktranducer. Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kj/m3 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB BEK nr. 203 Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum og toilet Anlæg: U02 fabrikat og type: Novenco boligventilationssystem bestående af boksventilator BCA 315-MGE samt konstanttrykregulator og tryktranducer. Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,5 kj/m3 Bygningens tæthed: Normal tæt Energimærkningsnummer

5 Kilde til data: Data fastsat iht. HB BEK nr. 203 Zone: Erhverv (Storrrumskontorer, undervisningslokaler og møderum) Anlæg: VE01 fabrikat og type: Wolf aggregat KG kompakt 2500 RWT Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,4 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kj/m3 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB BEK nr. 203 Energimærkningsnummer

6 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Ejendommens placering giver ikke umiddelbart mulighed for installering af varmepumpe. Det vurderes heller ikke at være rentabelt at installere varmepumpeanlæg. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Ejendommen er placeret i et område hvor det sandsynligvis ikke er muligt at placere solvarmepaneler. Det vurderes heller ikke at være rentabelt at installere solvarmeanlæg. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Bolig - Opvarmningen af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Erhverv - Opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som 1 1/2" (gennemsnit) stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER Bolig - På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna pumpe med en effekt på 185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Erhverv - På varmefordelingsanlægget er monteret en tre trins pumpe med trinregulering med en effekt på 45 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS Energimærkningsnummer

7 AUTOMATIK Varmeanlægget er forsynet med automatik for regulering af fremløbstemperaturen afhængig af udetemperaturen. Der er sommerstop på anlægget, udført således at varmetilførslen til lejlighederne afbrydes når udetemperaturen er over 19 grader. Energimærkningsnummer

8 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND Bolig - I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. Kontor samt aktivitetshuset (erhverv) - I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet erhvervareal pr. år. VARMTVANDSRØR Bolig - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" (gennemsnit) stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Efter hvad besigtigelsen viste, så blev det varme brugsvand til erhvervsandelen ligeledes produceret i det fælles teknikrum ved denne gennemstrømningsvandvarmer. Derfor er rørlængden delt ud på boligandelen og erhvervsandelen (efter procentvis m2). Bolig - Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 28 mm rustfri stålrør (gennemsnit). Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Erhverv - Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 28 mm (gennemsnit) rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Erhverv - Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" (gennemsnit) stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Efter hvad besigtigelsen viste, så blev det varme brugsvand til boligandelen ligeledes produceret i det fælles teknikrum ved denne gennemstrømningsvandvarmer. Derfor er rørlængden delt ud på boligandelen og erhvervsandelen (efter procentvis m2). VARMTVANDSPUMPER Bolig - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Alpha Pro, 25 W Erhverv - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-40, 25 W. Men grundet fælles brug af gennemstrømningsvandvarmeren er effekten delt op procentmæssigt (m2 %). VARMTVANDSBEHOLDER Bolig - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer. Gennemstrømningsvandvarmeren er placeret i teknikrum i stueetagen. Gennemstrømningsvandvarmer er isoleret med præfab isoleringskappe. Efter hvad besigtigelsen viste, så blev det varme brugsvand til erhvervsandelen ligeledes produceret i det fælles teknikrum ved denne gennemstrømningsvandvarmer. Derfor er varmetabet fra denne delt ud på boligandelen og erhvervsandelen. Erhverv - Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer. Energimærkningsnummer

9 Gennemstrømningsvandvarmeren er placeret i det fælles teknikrum i stueetagen. Gennemstrømningsvandvarmer er isoleret med præfab isoleringskappe. Efter hvad besigtigelsen viste, så blev det varme brugsvand til boligandelen ligeledes produceret i det fælles teknikrum ved denne gennemstrømningsvandvarmer. Derfor er varmetabet fra denne delt ud på boligandelen og erhvervsandelen. Energimærkningsnummer

10 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Bolig - Belysningen i det fælles teknikrum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bolig: Der er stk. 60 væghængte lamper á 11 watt på ydervæggene og altaner ved afd Derudover er der følgende til fælles deling med de omkringliggende afdelinger: - 20 stk. standere ved p-pladsen á 80 watt stk. lamper ved skure og standere á 11 watt. - 4 x (2x36) watt rør (dobbelt rør) ved skure. Lamperne/pærerne ved den udvendige trappeopgang er antaget at være de samme som dem ved ydervæggen. I portgennemgangen er der opsat 4 stk. lamper. Pærerne er antaget for værende kompakte rør. Belysningsanlæggene i mødelokalerne består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i depot består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Belysningsanlæggene i teknikrum består af 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmelder. Der er ingen dagslysstyring. Erhverv - Eneste udebelysning, der er omkring erhvervs arealet er de fælles standere og lampere i området (til deling af øvrige afdelinger: - 20 stk. standere ved p-pladsen á 80 watt stk. lamper ved skure og standere á 11 watt. - 4 x (2x36) watt rør (dobbelt rør) ved skure. SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Ejendommen er placeret i et område hvor det sandsynligvis ikke er muligt at montere solceller. Energimærkningsnummer

11 VINDMØLLER Der er ingen vindmølle opstillet til forsyning af bygningen. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Energimærkningsrapporten omfatter adresse Gl. Jernbanegade 3, 8700 Horsens. Ejendommen er opført år 2006 og delt ind i to zoner, boliger og erhverv. Ejendommen fremstår velholdt. Energimæssigt fremstår ejendommen i rimelig stand. Energimærkningsrapporten omfatter en BBR registrering; Gl. Jernbanegade 3, ejendoms nr Bygningen er forsynet med en varmeforsyning og er ejet af Andelsboligforeningen Beringsgaard. Bygningen er nyere, og derfor kan der ikke gives forslag til rentable besparelsesforslag. Baggrunden for energimærkningen er dels besigtigelse af ejendommen, dels tegningsmateriale hhv. oprindelige, tegninger fra opførelsesåret Herudover byggeskik på byggetidspunktet. Der er efter aftale med kunden ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen for verificering af isoleringsværdier. Som udgangspunkt er er V&S prisbøgerne brugt som grundlag for beregningen af priserne af besparelsesforslagene. Enkelte forslag er dog beregnet ud fra erfaringstal fra lignende renoveringer. Der er foretaget stikvis besigtigelse af enkelte lejligheder. Der er fælles arealer, sekundære rum, som er opvarmet; Pumperum, Skamkasserum og fælles teknikrum. Forbruget til hårde hvidevarer er ikke inkl. i beregningerne. Såfremt der foretages udskiftninger af hårde hvidevare anbefales det at købe apparater der er mærket med A, A+ eller A++.Det bør overvejes allerede nu at udskifte de ældste modeller. Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i håndbog for energikonsulenter (HB2014). Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy10. Energimærket er udarbejdet af Energikonsulent Christian Christensen (cch). Energimærkningsnummer

12 Bygningens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 3-vær. (81-84 m2) Bygning Bygning 1 Adresse Afdeling 11 - Gl. Jernbanegade 3 m² 84 Antal 16 Kr./år Kommentar Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal. Energimærkningsnummer

13 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Gl Jernbanegade 3, 8700 Horsens Adresse... Gl Jernbanegade 3 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... B Energimærke efter rentable besparelsesforslag... B Energimærke efter alle besparelsesforslag... B OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug ,36 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,84 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 19,15 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelsen og de faktiske forhold. Forskellene består i, at man muligvis har regnet altangangene og trappeopgangene med i det samlet boligareal. Den opvarmede boligareal er derfor ikke den samme som det opvarmede BBR-areal. KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Energimærkningsnummer

14 Det oplyste varmeforbrug er mindre end det beregnede forbrug. Det kan skyldes, at ejendommen har et stort varmetilskud fra computere, skærme, madlavningen eller når beboerne går i bad pga. for lidt ventilation. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme ,50 kr. per MWh kr. i fast afgift per år Elektricitet til andet end opvarmning... 1,96 kr. per kwh FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. FIRMA Oluf Jørgensen Horsens A/S Bygholm Søpark 21, 8700 Horsens tlf Ved energikonsulent Lotte Kragh-Hansen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en Energimærkningsnummer

15 andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

16 AB Beringsgaard afd (Gl. Jernbanegade 3) Gl Jernbanegade Horsens Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 19. marts 2015 til den 19. marts 2025 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Moldepearken Moldevej 19A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2014 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for Kragsbjergvej 4 5610 Assens Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kattesundet 5 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. oktober 204 Til den 6. oktober 202. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gislavænget 14-28 Gislavænget 14 5210 Odense NV Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. maj 2014 Til den 21. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dønnergårds Alle 143 2670 Greve Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2014 Til den 28. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Butikker Kildeparken 1. Solnavej 69A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2014 Til den 19. februar 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Immortellevej 13A 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flyvbjergvej 100 9740 Jerslev J Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. marts 2014 Til den 7. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vadholm 3 800 Kongens Lyngby ernes energimærke: Gyldig fra 13. november 014 Til den 13. november 01. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Emil Reesens Vej 11 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2014 Til den 1. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søhøj Park 8 3650 Ølstykke Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2014 Til den 29. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Skipperparken 45 7130 Juelsminde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2015 Til den 21. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 3 Gl. Stadionvej 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Helligkorsvej 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 01-43 Tingbjerg I Tingbjerg Ås 1 2700 Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Parkvej 26 4990 Sakskøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. marts 2013 Til den 26. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere