Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk"

Transkript

1 Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

2 Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft på en sådan måde, at andelshaveres og varmeaftageres forbrug af varme til opvarmning og varmt brugsvand kan produceres og leveres billigst muligt. Levering til ikke-andelshavere kan kun ske undtagelsesvis og kun på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshaverne gældende. Forsyningsområde og medlemskreds 3. Værkets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse overensstemmende med lovgivningen under hensynstagen til, hvad der i såvel teknisk som økonomisk henseende er mest formålstjenligt. Som andelshaver kan optages enhver såfremt denne er: 1. Ejer af særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet. Enhver der opfylder disse betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f. eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Når særlige forhold gør sig gældende, f. eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering Andelshaverne og varmeaftagerne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser - der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme. Ejerskifte 4. Ethvert ejerskifte skal før fraflytningen meddeles til varmeværket af den fraflyttede og/eller den tilflyttede ejer. Ved ejerskift - uanset på hvilken måde dette finder sted - indtræder den nye ejer i forpligtelserne ifølge nærværende vedtægter overfor varmeværket. Hvis en forbruger flytter, mens en fyringsperiode løber, afregner værket med ham ved fraflytningen på grundlag af dels det konstaterede varmeforbrug dels den budgetterede faste afgift. Denne afregning er endelig for så vidt angår spørgsmålet om betaling for det stedfundne varmeforbrug. Den tidligere ejer er først frigjort for sine forpligtelser overfor varmeværket når alle ydelser, der er forfaldne på ejerskiftets tidspunkt, er betalt til varmeværket. Særligt bemærkes, at eventuelle private aftaler eller lignende om betalingen af forfaldne ydelser til værket ikke i sig bevirker frigørelse overfor værket. Side 2 af 6

3 Kapital 5. Den til selskabets formål nødvendige anlægskapital tilvejebringes dels gennem tilslutningsafgift, der betales af de enkelte andelshavere i forhold til ejendommens tilsluttede m 3 opvarmet rumfang eller m 2 etageareal registreret ved BBR registret, dels ved lån, der optages med en afdragstid på ikke over 20 år. Tilslutningsafgiften beregnes efter samme takst for alle andelshavere indenfor samme forsyningsområde. Afgiften og afregningsform fastlægges af bestyrelsen. Tilslutningsafgiften erlægges kontant senest ved ejendommens tilslutning. Varmeværket nedlægger hovedledninger i gader eller fortove i overensstemmelse med en af kommunen meddelt tilladelse samt fører stikledninger ind i de enkelte ejendomme og afslutter med hovedhaner. Endvidere leverer varmeværket måler til måling af ejendommens varmeforbrug. Andelshaverne skal selv afholde udgiften for fremføring af stikledning fra bagkant af fortov og til mur. Husinstallationen er selskabet uvedkommende, men skal dog udføres i henhold til varmeværkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. Senere forøgelse af ejendommens opvarmede rumfang eller etageareal skal omgående meddeles varmeværket, hvorefter der vil være at erlægge tilslutningsafgift og fastafgift i forhold til det ændrede beregningsgrundlag. Udgifts fordeling 6. Selskabets årlige udgifter fordeles på andelshaverne i det pågældende regnskabsår, således at de faste udgifter dækkes af en afgift, der årlig fastsættes på grundlag af de tilsluttede opvarmede rumfang eller etageareal, mens udgifterne til værkets drift dækkes af forbrugerne på grundlag af deres konstaterede varmeforbrug i vedkommende regnskabsår. I øvrigt følger fordelingen den til enhver tid gældende lovgivning. Hæftelse 7. Andelshaverne hæfter ikke personlig for selskabets forpligtelser, men de til enhver tid værende ejere af de til selskabets anlæg tilsluttede ejendomme er forpligtet til efter de i 6 fastsatte bestemmelser gennem de årlige afgifter at betale hver deres andel af de årlige udgifter. Udtræden af selskabet 8. Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelsen er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til årsopgørelse. b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Side 3 af 6

4 Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledige kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: e: Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end på 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal eller rumfang) i regnskabsåret inden opsigelsen. f. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. g. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. Opløsning 9. Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje, og når mindst halvdelen af selskabets medlemmer stemmer derfor. Har halvdelen af selskabets medlemmer ikke givet møde, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets opløsning kan vedtages af de fremmødte medlemmer med 3/4 majoritet. Så længe, der endnu består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med Ebeltoft kommunes samtykke, og fjernvarmeselskabet kan ikke uden byrådets godkendelse optage yderligere lån så længe de kommunegaranterede lån løber. Ved selskabets opløsning vælges en likvidatorkomite, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver. Eventuelt overskud eller underskud fordeles på medlemmerne i forhold til den på opløsningstidspunktet gældende tilslutningsafgift, ligesom medlemmerne hæfter i samme forhold til den til enhver tid gældende gæld. I tilfælde af selskabets opløsning eller likvidation er medlemmerne ejendomsberettiget i selskabet i det forhold i hvilket de har betalt tilslutningsafgifter, jfr. 5. Andelshavernes andel i selskabet kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden form for retsforfølgelse fra de enkelte andelshaveres kreditorers side og kan ikke inddrages i en andelshavers konkursbo, medmindre beslutning om selskabets opløsning er truffet og selskabets kreditorer er dækket. Generalforsamling 10. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. september. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indbydelse til hver enkelt andelshaveres sidste opgivne adresse og/eller ved annonce i et lokalt blad indholdende angivelse af dagsordenen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftår fremlægges. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af interne revisorer. 8. Valg af ekstern revisor. 9. Eventuelt. Side 4 af 6

5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, der opfylder betingelserne i 3, og som har et bruttoetageareal på indtil 500 m 2 eller bruttorumfang på 1200 m 3. For hver yderligere påbegyndt 500 m 2 bruttoetageareal eller 1200 m 3 bruttorumfang, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer pr. tilslutning. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig ønske herom. Bestyrelse 11. Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Gruppe 1, består af andelshavere, der ikke i medfør af 10 har delegeret stemmeretten til varmeaftagere, vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse. Gruppe 2, som består af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af 10 er delegeret stemmeretten, vælger 1 medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, og kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabet. Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil først kommende ordinære generalforsamling. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege det bestyrelsesmedlem, den er berettiget til, reduceres bestyrelsen med et medlem. Side 5 af 6

6 På hver generalforsamling vælger gruppe 1, to suppleanter for et år af gangen, gruppe 2 vælger én suppleant for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f. eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten for den pågældende gruppe, i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem. Der vælges endvidere 2 interne revisorer for 2 år af gangen, der aflægger rapport til regnskabet. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Selskabet forpligtes ved bestyrelsen, der således repræsenterer selskabet i alle anliggender, og er dermed berettiget til at afslutte retshandlinger på dettes vegne, herunder pantsætning og afhændelse af fast ejendom samt underskrive lånedokumenter og entreprisekontrakter. Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den antager og afskediger personale og træffer aftale om lønninger og øvrige ansættelsesvilkår. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder. Selskabet forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Heraf skal den ene være formanden. Pantsætning, køb og salg af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura. Regnskab og revision 12 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Evt. overskud eller underskud disponeres i overensstemmelse med lovgivningen Der kan ingensinde betales udbytte til andelshaverne. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt på generalforsamlingen. Medlemmerne er til enhver tid underkastet de af bestyrelsen udstedte nærmere regler for opnåelse af god økonomisk drift. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt i Ebeltoft d. 5. oktober Side 6 af 6

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere