Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epilepsihospitalets fremtidige opgaver"

Transkript

1 Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012

2 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet og i regionerne 6 4. Arbejdsgruppens forslag til fremtidig prioritering af patientgrupper til behandling på Epilepsihospitalet Arbejdsgruppens forslag til overordnede principper for fremtidig henvisnings- og visitationspraksis til Epilepsihospitalet 15 Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

3 1.Indledning og baggrund I finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat 25 mio. kr. til Epilepsihospitalet i Dianalund i 2012 og 15 mio. kr. i I aftalen mellem regeringen og Enhedslisten indgik, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle se på, hvilke behandlingsmæssige opgaver Epilepsihospitalet i fremtiden skal varetage, herunder med særligt fokus på de opgaver, hvor Epilepsihospitalet har en helt særlig ekspertise, og med særligt fokus på at sikre, at man opnår den fornødne sikkerhed for en fremadrettet, effektiv drift og prioritering af opgaverne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Epilepsihospitalet, relevante lægevidenskabelige selskaber, regionerne, ministeriet og styrelsen. Arbejdsgruppen har afholdt i alt 3 møder i løbet af februar og marts måned Udover de afholdte møder, har arbejdsgruppen bidraget med kommentering af rundsendte udkast. I nærværende rapport beskrives arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger. Der har i arbejdsgruppen været enighed om de anførte konklusioner og anbefalinger. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse af Epilepsihospitalet. Derefter følger i afsnit 3 en gennemgang af de aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet og i regionerne. Afsnit 4 indeholder arbejdsgruppens forslag til fremtidig prioritering af patientgrupper til behandling på Epilepsihospitalet, og afsnit 5 indeholder arbejdsgruppens forslag til overordnede principper for fremtidig henvisningsog visitationspraksis til Epilepsihospitalet. Arbejdsgruppens kommissorium fremgår af bilag 1, og en oversigt over arbejdsgruppens medlemmer fremgår af bilag 2. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

4 2.Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet Den selvejende institution Filadelfia har som sit største virksomhedsområde Epilepsihospitalet under sig. Institutionen (Kolonien Filadelfia, KF) blev grundlagt i 1897 med inspiration fra lignende institutioner i henholdsvis Tyskland - Bethel i Bielefeld - og i Skotland. Her var lignende institutioner opstået nogle år tidligere. Af nøgleår kan nævnes: 1970 Kommunalreformen, hvor de til Epilepsihospitalet knyttede skoler blev selvstændige enheder (diakoni/plejehjemsassistentuddannelse, børneskole, dagskole, specialskole for voksne) 1980 Særforsorgens udlægning, som betød KF s overgang til det daværende Vestsjællands Amt (VA). Det betød en væsentlig reduktion i tilgangen af patienter til indlæggelse på KF både for epilepsipatienter og psykiatriske patienter, hvilket foranledigede at VA i 1985 købte hele den psykiatriske del af KF. Herefter er der ingen psykiatriske patienter på Epilepsihospitalet Epilepsihospitalets behandlingstilbud blev vurderet af DSI med det resultat, at der i årene herefter blev startet en kraftig modernisering af hele hospitalets virksomhed. Det være sig i forhold til diagnosticering, behandling, plejekoncept, patientforløb, tilbud under indlæggelse mv., de fysiske rammer og ansættelse af speciallægekompetencer Neurofysiologisk afdeling blev etableret med neurofysiologisk ansvarlig overlæge. Epilepsicentret blev dannet og 5-døgnsafdelingen blev indviet. Epilepsihospitalet blev opdelt i langtidsafdelinger og korttidsafdelinger. Langtidspatienter fik ved særforsorgens udlægning mulighed for, hvis de var indskrevet på hospitalet inden 1980, at blive boende som langtidsindlagte, hvis de ønskede det I årene op til indførelsen af det frie sygehusvalg i 1993, var tilgangen af patienter fortsat vigende, og hospitalet fik derfor statstilskud i 2 år. Efter 1993 Moderniseringen af de fysiske rammer og behandlingstilbuddene er fortsat. Der er bygget en ny neurofysiologisk afdeling med tilhørende EMU-funktion (4 pladser) og ny sengeafdeling med plads til 36 patienter, som er indviet i 2011, også denne gang finansieret af eksterne donationer og ved salg af ejendomme Projektet neurorehabilitering blev igangsat med støtte fra satspuljemidler. Center for Neurorehabilitering (Kurhus) blev i 2006 en sygehusafdeling under Epilepsihospitalet. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

5 Epilepsihospitalet i dag Epilepsihospitalet består i dag af 3 hovedområder: - Korttidsområdet med 61 sengepladser - Langtidsområdet med 27 patienter (antallet reduceres ved naturlig afgang) - Center for Neurorehabilitering med 18 sengepladser Epilepsihospitalets mission er at varetage diagnosticering og helhedsorienteret behandling af patienter med neurologiske sygdomme, især epilepsi og tilgrænsende lidelser samt rehabilitering. Endvidere tilbydes der indenfor disse områder bosteder og undervisning. Til hospitalet hører: - Forskningsenhed - Laboratorium - Neurofysiologisk afd. Til Filadelfia hører: - Skole (børneskolen) - Værkstedscenter - Botilbud - Specialrådgivning Epilepsihospitalet har jf. Sundhedslovens 79 status som privat specialsygehus. Den økonomiske ramme for sygehusets drift sikres hovedsageligt gennem den årlige fritvalgsramme samt eventuelle samarbejdsaftaler mellem sygehuset og de enkelte regioner. Sygehuset har endvidere mulighed for at indgå aftaler med Danske Regioner om udvidet frit sygehusvalg. Endelig finansierer regionerne de langtidsindlagte patienter uden for fritvalgsrammen. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

6 3.Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet og i regionerne Behandling af epilepsipatienter varetages for en stor dels vedkommende på hovedfunktionsniveau. Sådanne behandlinger finder aktuelt sted på såvel regionernes sygehuse som på Epilepsihospitalet. Det estimeres, at omkring 1/3 af epilepsipatienter ikke bliver anfaldsfrie med gængs behandling. Heraf skønnes ca. halvdelen at have behov for særlige udrednings- og behandlingsforløb. En lille del af patienterne vil have brug for invasiv behandling i form af nervus vagus-stimulation eller epilepsikirurgi. Der er i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for neurologi, pædiatri, klinisk biokemi og neurokirurgi defineret en række specialfunktioner. Disse gennemgås i det følgende med særlig vægt lagt på den aktuelle fordeling af udrednings- og behandlingstilbud mellem Epilepsihospitalet og regionernes sygehuse. Det skal indledningsvist bemærkes, at arbejdsgruppen kun i beskedent omfang har haft adgang til konkrete aktivitetsdata, hvorfor aktivitetsdata angivet nedenfor hvor muligt primært er baseret på skøn bl.a. som angivet i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for ovennævnte specialer Af hensyn til læsbarheden anvendes følgende forkortelser for sygehusenes navne: AUH Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus AUH Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus RH Viborg Regionshospitalet Viborg RH Holstebro Regionshospitalet Holstebro AUH Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Regionsfunktioner i neurologi Klinisk neurologisk vurdering mhp døgn-video EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald eller funktionshæmning som følge af månedlige anfald (300 ptt., forventes at stige til 600 ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus og Epilepsihospitalet. Samme hospitaler fraset Vejle Sygehus har godkendelse til at varetage selve døgn-video EEG. Døgnvideo-EEG varetages aktuelt ikke på AUH Aalborg Sygehus, Odense Universitetshospital og på Roskilde Sygehus men er under implementering og forventes i drift i løbet af/senest med udgangen af 2012, hvor regionerne forventer at have fuld kapacitet til at varetage alle patienter. Arbejdsgruppen bemærker, at funktionen kræver et særligt og omfattende set-up, og at regionerne er forpligtede til at indgå aftaler med andre udbydere i det omfang funktionen ikke varetages. Funktionen betragtes som værende en forudsætning for varetagelse af specialiserede epilepsi- Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

7 funktioner, og der er således fortsat behov for at funktionen også varetages på Epilepsihospitalet.. Arbejdsgruppen vurderer at der bør udføres undersøgelser om året for at sikre tilstrækkelig kvalitet. Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter diagnosetidspunktet (1000 ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus og Epilepsihospitalet. Funktionen varetages på alle de godkendte matrikler Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi (2000 ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Viborg Sygehus, AUH Aalborg Sygehus og Epilepsihospitalet. En række af disse patienter udredes og behandles med fordel ambulant og tæt på deres hjem. Et mindre antal særligt vanskelige patienter med svære psykiske eller socialmedicinske problemstillinger udredes bedst under længerevarende indlæggelse på Epilepsihospitalet, der har særlige rammer og særlig ekspertise i håndteringen heraf (årligt patientantal af regionerne skønnet til ca. 50, mens det af Epilepsihospitalet er skønnet højere). Særligt for børn gælder, at Epilepsihospitalet som det eneste sted i landet kan tilbyde skoleobservation. Tværfaglig diagnostik og behandling af patienter med vedvarende psykogene nonepileptiske anfaldsfænomener (100 ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, AUH Aarhus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus og Epilepsihospitalet. Der er tale om en gruppe med meget varierende anfaldshyppighed og med varierende udrednings- og behandlingsbehov bl.a. afhængigt af graden af co-morbiditet. Tilbuddet på de godkendte sygehuse i regionerne er aktuelt stærkt begrænset, og funktionen varetages reelt kun på Rigshospitalet og på Glostrup Sygehus. På AUH Aalborg Sygehus planlægges funktionen etableret indenfor en kortere tidshorisont. Arbejdsgruppen bemærker, at regionerne har pligt til at indgå aftaler med andre udbydere i det omfang funktionen ikke varetages. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

8 15-20 % af de patienter der henvises til Epilepsihospitalet til udredning for en anfaldslidelse viser sig efter grundig udredning at have andre anfaldslidelser end epilepsi (psykogene non-epileptiske anfald (PNES), søvnforstyrrelser og hjertesygdomme). Yderligere 10 % af de henviste har en kombination af epilepsi og PNES. På Epilepsihospitalet findes et særligt intensivt, gruppeterapeutisk tilbud til behandling af PNES under indlæggelse som en del af de omtalte patienter kan have brug for. Børn tilbydes på Epilepsihospitalet et intensivt, individualiseret udrednings- og behandlingsforløb under indlæggelse af 3-6 ugers varighed. Regionerne har skønnet at ca. 20 patienter årligt kan have behov for et intensivt forløb under indlæggelse. Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter ( ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus og Epilepsihospitalet. Funktionen varetages fuldt ud på regionernes sygehuse i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik. Patienter med tilknytning til Epilepsihospitalet forud for graviditeten varetages af Epilepsihospitalet i et ukompliceret samarbejde med lokal gynækologisk-obstetrisk afdeling. Behandling og kontrol af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen ( ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Glostrup Hospital (formaliseret samarbejde), Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus og Epilepsihospitalet. For voksne patienter varetages funktionen på alle de godkendte matrikler. Region Nordjyllands patienter varetages ikke på AUH Aalborg Sygehus, men henvises til Epilepsihospitalet. For børn varetages funktionen alene på Epilepsihospitalet. Identifikation af patienter/familier med mulig arvelig neurologisk sygdom. Varetages i tæt samarbejde med klinisk genetik (ingen volumenangivelse) I specialeplanen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Viborg, RH Holstebro, AUH Aalborg Sygehus og Epilepsihospitalet Funktionen varetages på alle de godkendte matrikler. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

9 Højt specialiserede funktioner i neurologi Diagnostik med henblik på evt. kirurgi af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi med invaliderende anfald (100 ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, Århus Sygehus (formaliseret samarbejde) og Epilepsihospitalet (formaliseret samarbejde). Der foreligger en formaliseret samarbejdsaftale mellem Epilepsihospitalet og Rigshospitalet samt mellem Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Alle tre steder modtager henvisninger til den initiale udredning af voksne og kan foretage alle relevante undersøgelser undtagen intrakraniel registrering, som alene foregår på Rigshospitalet. I udvalgte tilfælde udføres MEG-skanning, som foretages på Aarhus Universitetshospital. Ca 1/5 del af den initiale epilepsikirurgiske udredning foretages i Aarhus medens den øvrige del er stort set ligeligt fordelt mellem Rigshospitalet og Epilepsihospitalet. Rekrutteringen er et resultat af den øvrige udredning for vanskelig behandlelig epilepsi, som foregår alle tre steder. Der opereres patienter om året (heraf ca. 4-5 børn). Behandling og observation af patienter med invaliderende epilepsi med ledsagende psykologiske, sociale samt arbejdsmæssige problemer og behov for længerevarende observation samt behandling eller socialmedicinsk rehabilitering pga funktionshæmmende anfald samt behandling og observation efter epilepsikirurgi ( ptt.) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet og Epilepsihospitalet. Epilepsihospitalet varetager som det eneste sted i landet længerevarende observation, arbejdsevnevurdering, behandling og socialmedicinsk rehabilitering under indlæggelse af patienter med psykologiske, sociale samt arbejdsmæssige problemer pga epilepsi. Særligt for børn gælder, at Epilepsihospitalet som det eneste sted i landet kan tilbyde børnehave- og skoleobservation under indlæggelse. Rigshospitalet varetager alene den del af funktionen, der vedrører behandling og observation efter epilepsikirurgi. Diagnostik og initial justering af nervus vagus stimulator hos patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi, hvor mulighed for kirurgi er udelukket (ingen volumenangivelse) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus og Epilepsihospitalet. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

10 For voksne patienter varetages funktionen på alle de godkendte matrikler. For børn varetages funktionen alene på Epilepsihospitalet. Særlig diætbehandling af visse epilepsipatienter (ingen volumenangivelse) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet og Epilepsihospitalet (formaliseret samarbejde). Epilepsihospitalet varetager som eneste sted i Danmark behandling med hele spektret af diæt, mens Rigshospitalet varetager enkelte patienter (klassisk diæt og modificeret Atkins diæt). Højt specialiserede funktioner i pædiatri Medicinsk intraktabel epilepsi, hvor kirurgisk behandling overvejes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende epilepsikirurgi (ingen volumenangivelse) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Rigshospitalet og Epilepsihospitalet Funktionen varetages på begge godkendte matrikler. Svær epilepsi med behov for intensiv langvarig observation eller behov for særlig neuropsykologisk vurdering (ingen volumenangivelse) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Epilepsihospitalet Funktionen varetages alene på Epilepsihospitalet, der har særlige faciliteter til langvarig observation, herunder børnehave- og skoleobservation. Funktionen varetages bedst under langvarig indlæggelse, der giver mulighed for døgnobservation. Arbejdsgruppen skal endvidere bemærke, at Epilepsihospitalet har en særlig ekspertise i udredning og behandling af børn med Continuous Spikes and Waves during slow Sleep (CSWS) epilepsi, og modtager henvisninger fra hele landet. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

11 Højt specialiserede funktioner i klinisk biokemi Medikamentmonitorering ved specielle, sjældent anvendte psykofarmaka/ Antiepileptika (ingen volumenangivelse) I specialeplanen er funktionen godkendt til varetagelse på Glostrup Hospital, Bispebjerg Hospital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Risskov, Sygehus Vendsyssel Hjørring, Epilepsihospitalet og Unilabs. Visse analyser for sjældent anvendte antiepileptika varetages alene på Epilepsihospitalet. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

12 4.Arbejdsgruppens forslag til fremtidig prioritering af patientgrupper til behandling på Epilepsihospitalet Det er som det fremgår ovenfor arbejdsgruppens vurdering, at Epilepsihospitalet varetager en række opgaver, som også fremover bør varetages i dette regi. Baggrunden herfor er, at Epilepsihospitalet blandt andet qua sine særlige fysiske rammer kan tilbyde nødvendige undersøgelser og behandlinger, der ikke aktuelt varetages i regionerne. Arbejdsgruppen er ikke bekendt med, at der i regionerne aktuelt er planer om at overtage disse særlige udrednings- og behandlingsopgaver. For en række ydelser er der således tale om, at de aktuelt alene tilbydes på Epilepsihospitalet. Dette gælder jf. ovenstående følgende visse medikamentanalyser samt følgende kliniske funktioner: For voksne For børn o Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi der kræver observation og behandling under længerevarende indlæggelse o PNES-behandling under langvarig indlæggelse o Længerevarende observation, arbejdsevnevurdering, behandling og socialmedicinsk rehabilitering under indlæggelse af patienter med psykologiske, sociale samt arbejdsmæssige problemer pga. epilepsi. o Visse former for diætbehandling o Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi der kræver observation og behandling under længerevarende indlæggelse, herunder med skoleobservation o PNES-behandling under langvarig indlæggelse o Diagnostik og initial justering af nervus vagus stimulator hos patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi, hvor mulighed for kirurgi er udelukket o Behandling og kontrol af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen o Svær epilepsi med behov for intensiv langvarig observation eller behov for særlig neuropsykologisk vurdering o Visse former for diætbehandling Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

13 Det er arbejdsgruppens opfattelse, at de ovenfor nævnte undersøgelser og behandlinger bør sikres, når der skal tages stilling til den fremtidige prioritering af patientgrupper til behandling på Epilepsihospitalet. Baseret på de data, der har været tilgængelige for arbejdsgruppen, er det arbejdsgruppens opfattelse, at finansieringen af disse behandlinger kan finde sted indenfor de økonomiske rammer, der hovedsageligt udgøres af den årlige fritvalgsramme, herunder de midlertidige ekstrabevillinger der er afsat i finanslovsaftalen for 2012 og Det bør sikres, at der for disse ydelser foretages en nøjagtig registrering af aktivitetsniveauet, således at der på sigt etableres tilstrækkeligt datagrundlag for fremtidig aftaleindgåelse. Arbejdsgruppen gør i den forbindelse opmærksom på regionernes forsyningsforpligtelse, og dermed forpligtelse til at indgå aftaler med andre regioner/sygehuse mhp at sikre tilbud til patienter, der ikke kan tilbydes udredning og behandling i egen region. For andre ydelser gælder, at disse også tilbydes på de i regionerne godkendte matrikler, jf. specialevejledningerne. Dette gælder Døgn-video-EEG af voksne og børn Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter diagnosetidspunktet Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi fraset patienter med behov for observation og behandling under længerevarende indlæggelse Ambulant behandling af PNES Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter Behandling og kontrol af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen hos voksne Diagnostik med henblik på evt. kirurgi af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi med invaliderende anfald Diagnostik og initial justering af nervus vagus stimulator hos patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi, hvor mulighed for kirurgi er udelukket. Kun hos voksne Visse dele af diætbehandling For så vidt angår disse ydelser kan det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt, at patienten udredes og behandles så tæt på sit hjem som muligt, hvilket for de fleste patienters vedkommende vil sige på regionernes sygehuse. Dog kan en række konkrete ydelser (fx døgnvideo-eeg) indgå i et samlet specialiseret udrednings- og behandlingsforløb på Epilepsihospitalet. Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at det skal prioriteres at der afsættes tilstrækkelige midler til at sikre, at sådanne ydelser også fortsat kan tilbydes på Epilepsihospitalet, således at der sikres sammenhængende patientforløb og mulighed for en samlet vurdering og behandling i komplekse tilfælde. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

14 En række patienter udover ovennævnte kan have særligt behov for en kortere eller længerevarende tilknytning til Epilepsihospitalet. Dette gælder fx patienter hvor der findes lægeligt behov for en second opinion og patienter, der gennem det frie sygehusvalg, jf. Sundhedslovens 86, har valgt at lade sig behandle på og har haft en længerevarende tilknytning til Epilepsihospitalet. Endelig vil der uanset specialiseringsniveau og tilgængelige tilbud andre steder i sundhedsvæsenet - også fremover være patienter, der ønsker at benytte sig af det frie sygehusvalg og lade sig udrede og behandle på Epilepsihospitalet. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at dette så vidt muligt bør tilgodeses også fremover, men at den samlede prioritering af arbejdsopgaverne kan nødvendiggøre en nedprioritering af sådanne patienter med henvisning til hensynet til patienter med mere specialiserede udrednings- og behandlingsbehov. Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

15 5.Arbejdsgruppens forslag til overordnede principper for fremtidig henvisnings- og visitationspraksis til Epilepsihospitalet Arbejdsgruppen foreslår, at følgende principper lægges til grund for den fremtidige henvisnings- og visitationspraksis til Epilepsihospitalet. Regionerne og Epilepsihospitalet har et fælles ansvar for at sikre, at alle patienter med epilepsi tilbydes den udredning og behandling, der anbefales i henhold til kliniske retningslinjer samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. epilepsikirurgi mv. Der eksisterer allerede et samarbejdsforum mellem Epilepsihospitalet og Region Sjælland. Dette forum bør videreføres og i nødvendigt omfang udbygges, så det for så vidt angår henvisning og visitation til Epilepsihospitalet kan sikres, o at eventuelle fortolknings- og tvivlsspørgsmål kan afklares hurtigst muligt o og at der kan blive tale om en dynamisk udvikling, der tager højde for den faglige og organisatoriske udvikling på området o at der løbende kan følges op på visitationspraksis Der bør i regionerne forefindes skriftlige retningslinjer for, hvornår en patient skal henvises til særlig udredning eller behandling på Epilepsihospitalet. Disse retningslinjer skal som minimum omfatte de særlige udrednings- og behandlingstilbud, der aktuelt alene varetages på Epilepsihospitalet, jf. afsnit 4 Epilepsihospitalet skal prioritere patienter indenfor de udrednings- og behandlingskategorier, der alene varetages på Epilepsihospitalet, jf afsnit 4 Epilepsihospitalet kan derudover tilbyde andre patientkategorier udredning og behandling i det omfang de økonomiske rammer herfor er til stede. Epilepsihospitalet informerer løbende regionerne om status for kapacitet Såfremt Epilepsihospitalet pga. prioritering af arbejdsopgaver ikke ser sig i stand til at modtage en henvist patient til udredning og behandling, der ligger udenfor de tilbud som alene Epilepsihospitalet varetager, skal dette hurtigst muligt meddeles henvisende læge Udredning og behandling vil ofte, forudsat at den nødvendige ekspertise er til stede, med fordel kunne varetages så tæt på patientens eget hjem som muligt. Det bør derfor sikres, at der for patienter henvist til Epilepsihospitalet er en løbende tæt kontakt mellem Epilepsihospitalet og relevant afdeling i regionen med henblik på indgåelse af aftale om, hvornår patienten skal tilbagehenvises dertil Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

16 Bilag 1: Arbejdsgruppens kommissorium I finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten indgår, at der skal nedsættes en gruppe med repræsentanter fra regionerne, Epilepsihospitalet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som med inddragelse af de lægefaglige selskaber skal se på hospitalets beslutningsstruktur, herunder skal økonomi og aktivitetsstyring gennemgås og tilpasses på en måde, så man opnår den fornødne sikkerhed for en fremadrettet, effektiv drift og prioritering af de højtspecialiserede opgaver. På baggrund af aftalen nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, hvilke behandlingsmæssige opgaver Epilepsihospitalet i fremtiden skal varetage. Epilepsihospitalet varetager efter den gældende specialeplan for hhv. neurologi og pædiatri opgaver på højt specialiseret funktionsniveau og regionsfunktionsniveau. Derudover varetages opgaver på hovedfunktionsniveau. Formålet med gennemgangen er at sikre, at Epilepsihospitalet i fremtiden primært varetager de opgaver, hvor de har en helt særlig ekspertise, og evt. har subspecialiseret sig. Eksempel på dette er varetagelse af epilepsibehandling hos personer med voldsomt udadreagerende adfærd på regionsfunktionsniveau eller forberedelse til epilepsikirurgi. Herved skal det samlet sikres, at hospitalet varetager de særlige opgaver, som begrunder placeringen i det offentlige sundhedsvæsen. Arbejdsgruppen får således til opgave at beskrive, opgavevaretagelsen i dag, herunder fordelingen af patienter på behandlingsfunktioner og -niveauer, jf. specialeplan 2010, samt en beskrivelse af patientsammensætningen, at udarbejde en prioriteringsliste mht hvilke behandlingsfunktioner hospitalet skal varetage inden for fritvalgsrammen, herunder det i Finanslovsaftalen 2012 afsatte beløb. Indholdet af evt. bilaterale supplerende aftaler mellem regionerne og Epilepsihospitalet overlades til aftaleparterne, inden for denne liste at præcisere, hvilke patientgrupper, der særligt skal tilgodeses, at udarbejde overordnede principper for visitation i overensstemmelse med den fastlagte opgavevaretagelse Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen (formand), Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab, Dansk Epilepsi Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Epilepsihospitalet, Danske Regioner, Region Sjælland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sekretariatsfunktionen varetages af Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der udarbejdes mødereferat - primært beslutningsreferat - fra hvert møde. Arbejdsgruppen skal aflevere sin rapport til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse senest den 1. marts Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

17 Bilag 2: Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppe Enhedschef Søren Brostrøm (formand for arbejdsgruppen) Overlæge Per Christian Sidenius Overlæge Bo Jespersen Overlæge dr.med. Anne Sabers Overlæge, ph.d. Peter Born Jens Kristian Gøtrik Jens-Otto Skovgaard Jeppesen Konsulent Helene Skude Jensen Ledende overlæge Jesper Gyllenborg Kontorchef John Erik Pedersen Sundhedsstyrelsen Sygehusbehandling og Beredskab Udpeget af Dansk Neurologisk Selskab Neurologisk afd. F og Hoved-Neuro- Centret, AUH Udpeget af Dansk Neurokirurgisk Selskab Neurokirurgisk klinik, RH Udpeget af Dansk Epilepsi Selskab Epilepsiklinikken, RH Udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab Neuropædiatrisk amb. 5003N, RH Udpeget af Epilepsihospitalet Udpeget af Epilepsihospitalet Udpeget af Danske Regioner Udpeget af Region Sjælland Neurologisk afd., Sygehus Nord, Roskilde Sygehus Udpeget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sygehuspolitik Sekretariat Afdelingslæge Marie Brasholt Fuldmægtig Niels Moth Christiansen Fuldmægtig Mie Rasbech Sekretær Charlotte Erdland Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sygehuspolitik Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab Epilepsihospitalets fremtidige opgaver april / 17

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Direktør med sundhedsfaglig profil. 10.juni 2013

Direktør med sundhedsfaglig profil. 10.juni 2013 Direktør med sundhedsfaglig profil 10.juni 2013 Baggrund Filadelfia er en selvejende sundheds- og socialorganisation med specialiseret behandling for patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Børneafdelingen 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.0 Præsentation af Børneafdelingen. 1.1 Patientkategorier 1.2 Personalesammensætning

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere