i København Gadehandel Alle der vil drive gadesalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i København Gadehandel Alle der vil drive gadesalg"

Transkript

1 Gadehandel i København Alle der vil drive gadesalg fra faste stadepladser, cykler, knallerter og lignende på offentlige veje, pladser eller parker i København, skal først have en tilladelse fra Københavns Kommune

2 Udgivet: 2013 Layout: TMF Design Foto: Colourbox Gadehandel i København

3 Alle der vil drive gadesalg på offentlige veje, pladser eller parker i København, skal først have en tilladelse fra Københavns Kommune. 1 Du kan få tilladelse til tre forskellige slags gadehandel: Mobilt gadesalg f.eks. fra kaffeknallerter, food trucks el. lad-cykler - kaldes også nogle gange for omførsel. Faste salgspladser (f.eks. en pølsevogn eller frugttelt) - kaldes stader. Loppe-, kræmmer- og lejlighedsmarked. Sælgere, der har fået en tilladelse til mobilt gadesalg og faste stadepladser, har et klistermærke påklistret deres vogn et synligt sted. Så kan kunderne, politiet og kommunens tilsynspersonale nemt genkende og identificere dem. Tilladelse til gadesalg ansøges på og hvor du også kan læse retningslinjerne for de forskellige typer gadesalg i deres fulde tekst. Det tager ca. 2 uger at få en tilladelse, hvis ansøgningen er udfyldt korrekt. 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (Københavns Erhvervsservice) udsteder efter forhandling med politiet tilladelse til særlig råden over offentligt vejareal efter vejlovens 102, stk. 1. (lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011) 3

4 RETNINGSLINJER FOR MOBILT GADESALG Københavns Kommune tillader mobilt gadesalg fra mindre vogne, fx Christianiacykel, kassecykel, kaffeknallert, (på omkring 2,5 m2) på offentligt vejareal og parker ejet af Københavns Kommune. Du finder retningslinjerne i deres fulde længde på Mobilt gadesalg fra de mindre vogne kræver en særlig tilladelse på nedenstående steder: Strøget Kongens Nytorv Købmagergade Fiolstræde Kultorvet Gågaden i Frederiksborggade Nørreport Station Nyhavn Havneparken på Islands Brygge Svanemøllestranden Området omkring Den Lille Havfrue i Langelinieparken Valby Parken - dog min 100 meter til Café Rosenhaven 4

5 Ansøgningsrunde afholdes ultimo november/december hvert år. Hvis Københavns Kommune vurderer, at der opstår trængselsmæssige udfordringer andre steder end de nævnte, vil disse kunne inddrages i særordningen. Du kan altid finde en opdateret liste på Mobilt gadesalg begrænses på ovenstående steder i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 23 til udelukkende at kunne foregå fra specifikt udpegede pladser kaldet mobile gadesalgspladser. Udenfor dette tidsrum vil mobilt gadesalg frit kunne foregå, så længe gadesælgerne lever op til de generelle vilkår om placering, tilgængelighed, næringslovgivning, lukkedage mv. For gadesalg af tilberedt mad, skal der ansøges om natbevilling hos Bevillingsnævnet. For at sikre variation i bylivet og sikre så lige vilkår for både mobile gadesælgere og butikker som muligt, gives tilladelsen til de mobile gadesalgspladser som en ruteplan, således af gadesælgerne skal flytte sig rundt fra dag til dag. 5

6 Særlige retningslinjer for indregistrerede vogne / store vogne Mobilt gadesalg fra større vogne (over 2,5 m2) typisk Food - trucks tillades også på offentlig vejareal, så længe der foretages lovlig parkering, ligesom biler, eller standsning efter færdselsloven. På P-pladser, skal der betales afgift, hvor dette påkræves og det er ikke tilladt at parkere og sælge på torve, fortove, pladser mv. Det er endvidere ikke tilladt at drive mobilt gadesalg fra indregistrerede vogne / store vogne i Latinerkvarteret i Indre by (Vestergade til Nørrevold.) Placering generelt Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under omstændigheder, der er til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed, f.eks.: der tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el.lign. ud på vejbane eller cykelsti. der tvinger cykellister ud på vejbanen. der blokerer færdselsarealet eller anbringes, så den mindsker adgangen til monumenter, butikker, 6

7 restauranter og udstillingsvinduer m.m. der blokerer ganglinjen for synshandicappede. Ved mobilt gadesalg på f.eks. butikkers parkeringspladser, eller i parker, som ikke ejes af Københavns Kommune skal der søges tilladelse af grundejeren. Det er ikke tilladt at køre med motorkøretøjer i parkerne. Fremtoning og renholdelse Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen. Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i fx lanterner. Parasoller mv. der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 220 cm over jordhøjden. Parasollen skal være slået sammen, når vognen flyttes. Der må ikke spilles musik eller råbes. 7

8 Sælger skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og selv sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affald i kommunens affaldsspande. Ophør og forpligtelser Mobilt gadesalg må kun finde sted ved arrangementer efter aftale med arrangøren. Sælger skal altid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som f.eks. arrangementer, udendørs servering, faste stader, vejarbejde, renhold o.l. Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra politiet og Københavns Kommune. RETNINGSLINJER FOR FASTE STADE- PLADSER Københavns Kommune tillader, efter konkret ansøgning, faste stadepladser på offentligt vejareal og parker ejet af Københavns Kommune. Du finder retningslinjerne i deres fulde længde på 8

9 Generelle betingelser Stadepladser kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, bortforpagtning, eller lignende. Placering Stadet skal anbringes som specificeret under tildeling, efter konkret vurdering af trafikforholdene. Det er ikke tilladt at tage en anden plads eller fylde mere og der skal altid tages hensyn til tilgængelighed og øvrige trafikale forhold. Indehaveren af stadet skal drage omsorg for, at vejbelægning samt byens belægning, træer, bygninger og andet inventar ikke beskadiges. Der må f.eks. ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr. Stadet og dets bestanddele skal fjernes fra arealet udenfor åbningstiden. Fremtoning og renhold Der er skærpet fokus på tilgængelighed, miljø og renholdelse i København. Hvis stadet fører til affald eller uorden i byens rum, kan det medføre tilbagekaldelse af tilladelsen. Derfor skal stadepladsen være ryddet udenfor åbningstiden. Der må ikke ophobes 9

10 affald, opbevaringsmateriale eller emballage omkring stadet og stadeholderen er forpligtet på at drage omsorg for løbende renholdelse og oprydning, samt at undgå støj, lugtgener, mv. Særlige vilkår for fortrinsberettigede stadeholdere Ud over de normale vilkår for stadedrift i Københavns Kommune, gælder et sæt ekstra vilkår for pølsemænd, der har fået deres stadetilladelse på baggrund af fortrinsberettigelse jfr. loven om kompensation til handikappede 2 (bek. 730). Bl.a. skal de være bosiddende i Københavns Kommune, og de har pladsen til de fylder 70 år. Nogle af disse stader drives på halv tid, på den måde kan to forskellige stader deles om den samme plads. LOPPE-, KRÆMMER- OG LEJLIGHEDS- MARKED Det er gratis at afholde loppe-, kræmmer- eller lejlighedsmarked i Kø-benhavn, men der skal altid søges om tilladelse hos Kommunen. Vilkår for det enkelte arrangement fremgår af tilladelsen. 10

11 Hvis du skal arrangere et kræmmermarked, hvor der også sælges nye varer, skal der søges om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen. Der er nemlig indført nye regler i forbindelse med forsøget på at komme piratkopiering til livs. Det betyder, at arrangøren af kræmmermarkedet skal sørge for at have en opdateret liste liggende senest ved markedets start, over de enkelte stadeholdere, med cvr.nr., navn og adresse. Listen skal forefindes på markedet og udleveres på forlangende fra politiet eller skattemyndighederne. Hvis der alene sker salg af private personers ejendele eller husflidsprodukter er tilladelse fra Erhvervsstyrelsen unødvendig. Ansøg om tilladelse på Har du spørgsmål Så er du meget velkommen til at kontakte Københavns Erhvervsservice Tlf

12

13

14 Street vending in Copenhagen Persons wishing to sell goods from a stall, cycle, scooter or similar on public streets, squares or parks in Copenhagen must first obtain a permit from the City of Copenhagen.

15 2013 Layout: TMF Design Foto: Colourbox Street vending in Copenhagen

16 Persons wishing to engage in street vending on public streets, squares or parks in Copenhagen must first obtain a permit from the City of Copenhagen. 1 There are three categories of street vending you can obtain permission for: Mobile street vending e.g. coffee scooter trucks, food - trucks or carrier bikes - is also called peddling or mobilt gadesalg or omførsel in Danish. Permanent street vending spots - typically wagons like the Danish hot dog stand, but also smaller wagons is called stader in Danish. Flea markets or other kinds of markets e.g. Christmas markets. Vendors who have been granted permits for mobile street vending display a sticker in a prominent place on their wagon. This allows customers, the police and municipal inspectors to easily recognise and identify them. Applications for street vending permits can be submitted via og where you can also read the full text of the guidelines (in Danish). 3 1 In association with the Danish National Police, the City of Copenhagen, Technical and Environmental Administration (Copenhagen Business Service) issues permits for special use of public areas in accordance with the Consolidated Act on public highways, Section 102, paragraph 1. (No 1048 of 3 November 2011)

17 It takes approximately 2 weeks to obtain a permit, if the applicationform is correctly completed. GUIDELINES FOR MOBILE STREET VENDORS The City of Copenhagen allows street vending from small wagons such as Christiana bikes, carrier bikes and coffee scooter trucks (approx. 2.5 m2) on public streets and parks owned by the City of Copenhagen. Full guidelines can be found at Mobile street vending from the smaller wagons requires a special permit on the following places: Strøget. Kongens Nytorv. Købmagergade. Fiolstræde. Kultorvet. The pedestrian area in Frederiksborggade. Nørreport Station. Nyhavn. The Harbour Park at Islands Brygge. Svanemøllestranden (The beach). The area surrounding the Little Mermaid on Langeliniepark. 4

18 Valby Park - within100 metres of Café Rosenhaven. You can apply once a year ultimo November/December. If the City of Copenhagen finds that congestion issues arise in locations other than the aforementioned, these locations may be included in the areas requiring special permits. The list at stader is continually updated. Street vending between and hours is limited to specially allocated sites - mobile street vending pitches. Outside these hours, street vending may take place as long as vendors observe the general terms with regard to position, accessibility, etc., the applicable laws on trade and catering and the prohibition af trade on certain days of the year. If you sell food you need a night license from the Bord of License (bevillingsnævnet). 5

19 To ensure that there is some variety in city life and to give mobile street vendors and shops equal opportunities, street vending permits are granted in the form of a schedule so vendors must move to a different pitch each day. Special guidelines for registered vehicles/large vehicles Mobile street vending from larger vehicles (above 2,5 m2) typically Food Trucks is also allowed on public streets, as long as you pay parking fee where applicable. Vehicles must always be legally parked, the same way as cars, and stopping must always be in accordance with the Road Traffic Act. Parking and trading is not permitted on squares, pavements, pitches, etc. Street vending from registered vehicles / large trucks is not permitted in the Latin quarter of the Inner City (Vestergade to Nørrevold). Positioning Street vending is prohibited where it causes a nuisance to traffic or obstructs the free passage of the public and accessibility, for instance where: - it forces pedestrians, including persons with buggies, walking frames, wheelchairs or similar to enter the 6

20 road or cycle path. - it forces cyclists onto the road. - it interferes with the traffic area or is set up in a way that reduces access to monuments, shops, restaurants and display windows, etc. - it obstructs walking lines for visually handicapped persons. For street vending at locations such as parking lots or in parks that are not owned by the City of Copenhagen, permission must be sought from the landowner. Motorised vehicles are not permitted in parks. Appearance and cleanliness No signs, parasols, chairs, torches, baskets or other loose equipment may be set up on the ground. Candles and other naked flames are permitted only if shielded, e.g. in lanterns. Parasols, etc. attached to a vehicle must be set up such that the lower edge of the parasol is no less than 220 cm above the ground. The parasol must be 7

21 folded when the wagon is moving. No music or hectoring is permitted. Vendors must clear up after themselves and their customers. This includes collecting rubbish and ensuring it is removed. Rubbish may not be thrown in the municipal waste bins. Termination and obligations During events, mobile street vending may take place only on agreement with the event organiser. Without warning, vendors must always move when asked to do so because the area is needed for other purposes, e.g., events, outdoor restaurant service, stalls, roadwork, cleaning and similar. Vendors must without delay comply with all instructions from the police or the City of Copenhagen. GUIDELINES FOR PERMANENT STREET VENDING The City of Copenhagen permits applicants to set up stalls in public areas and parks owned by the City of Copenhagen. 8

22 Full guidelines can be found at General conditions Stalls may not be transferred to third parties through sale, rent, lease or similar. Positioning The stall must be set up as specifically allocated after an objective assessment of the traffic conditions. Occupying another spot or exceeding the allocated space is not permitted. Vendors must always pay attention to accessibility and other traffic needs. The stall holder must ensure that no damage is inflicted on road surfaces and pavements, trees, buildings or other inventory. For instance, it is not permitted to hang things on trees or street furniture. The stall and its components must be removed when not trading. Appearance and cleanliness Increased attention is being paid to accessibility, the enviromnent and cleanliness in Copenhagen. If 9

23 the stall leads to detritus or disorder in the urban environment, this may mean the withdrawal of the permit. For this reason the pitch must be cleared outside vending hours. No rubbish, storage material or packaging may be kept in the vicinity of the stall and the stall holder is obliged to ensure cleanliness and neatness at all times and to avoid noise and odour nuisances, etc. Special conditions for privileged holders of permits Beside the general conditions for street vending in the City of Copenhagen, there exists an extra set of conditions for hot dog sellers whose permits have been granted on the basis of entitlement to preferential treatment, cf. the Act on compensation for disabled persons Section 2 (Executive Order 730). The conditions include residence in the City of Copenhagen and occupation of the pitch up to the age of 70 years. Some of these pitches are allocated on a part-time basis so that two vendors may share the same pitch. FLEA MARKETS AND OTHER MARKETS Flea markets and other markets may be held free of charge in Copenhagen but permission must be sought from the City of Copenhagen. 10

24 The conditions for the individual event will be evident from the permit. If you are organizing a flea market that also includes new goods, permission must be sought from the Danish Business Authority. New rules have been introduced in connection with efforts to eradicate illegal copying. The event organiser must provide, no later than at the start of the sale, an updated list of all stall holders with CVR numbers, names and addresses. The list must be available at the sale and must be presented to the police or tax authorities on demand. If the sale includes only private persons belongings or homemade articles, permission from the Danish Business Authority is not required. Apply for a permit at Questions? Feel free to contakt Copenhagen Business Service Tlf

Gadehandel i København. Du skal have Københavns Kommunes tilladelse, før du må sælge varer på offentlige veje og pladser, eller i kommunens parker.

Gadehandel i København. Du skal have Københavns Kommunes tilladelse, før du må sælge varer på offentlige veje og pladser, eller i kommunens parker. Gadehandel i København Du skal have Københavns Kommunes tilladelse, før du må sælge varer på offentlige veje og pladser, eller i kommunens parker. TILLADELSE TIL MOBILT GADESALG I PARKER Gadehandel i København

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS CONTENTS 4 5 Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) INDHOLD 18 19 Velkomst af rektor for Cphbusiness Praktisk information (A-Z) 2 3 Ais for alcohol alumni

Læs mere

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Ole Schleicher og Jørgen Boje FORCE Technology Miljøprojekt Nr. 1192 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab - og i øvrigt slukker vi også ildebrande! - we also put out fires! W W W. F H - B R A N D. D K 2 Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere