DEROVRE FRA GRJENSEN. (}-L5- PYSSOL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEROVRE FRA GRJENSEN. (}-L5- PYSSOL)"

Transkript

1 DEROVRE FRA GRJENSEN. STlI.Eh"TOG On:R DET DAN5KE TERloIOI'YLN. (}-L5- PYSSOL).H' HOLGER DRACHMANN. {;YLDf.I'IHLSKI : DOGltANll~:1.S FORLAG. TlIll(l.Y.S UOGTIl.\'KKI\KL

2 Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand

3 DEROVRE FRA GRIENSEN.

4 DEROVRE FRA GRfENSEN. STREJFTOG OVER DET DA:"SKE TER:\IQPYL.-E (ALS-DYBB0L) jfolger PRACHMANN. K0BEKI-IAVK. G"lDE.''lOALSKE BoGIIA:'OEUi FOlLAC (F. HlGt:l.\: So...). THII'.I.ES 80(;TRY""f;RI.

5 II "",I l~, couche sur t'htrbe. Ded:>ign=l, ble:.5 supubt, Toot cspoir et loul Stoours; El sm sa lhre.anglanlc, (jard:ml sa ltol1lpelle :mlenk, II ';;On"". il <Qrlllt loujour'<.

6 JNDHOLO. Ombord paa.llenh". EftCf Solneug~ng.. )Iin S1<QrSlen.rejer J.Stillin],:e". Gil<ler og Grnve '08

7 CAP. 1 O<f',f'B07('D 'Puu HS 'l(7hu. 't~~~! Plads, Dm lsdt Afrit 1877, l Herre- og tionde- ma::nd, \""i I For en liden Soldatervise ; Den megen Snak og det meget Rend, \.,'lliiis:e~~"~ De mange Beskyldninger, mange Sk<end Kan ingen Spillemand prise; Han peger, naar man harn pre:;ser For Underskrift under Adresser, Mod Gra:nsen, h\"or Blodet j Stromme Rod, H\"or Haabct gaar Vagt i Trrengsel og Nod Og synker med Knurren h\'er Krumme Brorl Hos sit Herskab, Hr. Danenfresser.

8 8 Om/>lIrti paa.hataq" D er trcvler man ikke i Laser op H\"ert Bogsta\", som fincles i Lo\"cn, Ocr raser ej Striden som Stoml ; en Kop: Om Farten gaar rcttcst mod!\lagtens Top l Wienervogn eller bag Ploven. Der vad ger man stetva;:k den samme, Som pustel' til Hja:rternes Flamme; Og Hjrertcrne brrende som Bavncr ved Nat, Og hojncs ved Dag, som en Bavtasten sal Paa Toppen af Dybbol, med lndskrift : Tag fat!,'j slipper ej Brodrenes Stammej Og da jeg \"ar kommen saa viclt I lagde jeg Pennen og gik op paa D<ekket Jeg havde siddet ncde i Kahyten og skrevet, medens vi laa ved Faaborg. Det forckom mig nemlig, at der ikke' var meget at se ved Faaborg. l\'lujigvis tager jcg fejl, og jeg er da villig til at give Rycn Oprcjsning vcd en anden Lcjlighed. Som bekcndt er ikkc Alting Guld, hvad som glinucr, og omvendt er det ikke altid sagt, at Guldet glimrer, naar tn?ll finder det. Jeg gik op paa D~kket, da vi igen stod udefter. Fyens Land lofter sig i hoje, s\'ulmende

9 Ombord paa, ltertha. 9 Bakkcr bagved den lille By, som det store Landskab yderligere synes at trykke ned paa en beskeden Plads langs Stranden. Skondt jeg er vant til paa Hej ser at brugc mit Ho\"ec! Iigesom Fotografen sit Apparat, og skondt jeg sjelclent forlader et Sted uden at tage, om det saa blot er et f1ygtigt Billed med mig, saa erindrer jeg nu endikke det ringeste af Byens Fysiognomi. Placlen er tom. Jeg erinc!rer blot saa meget, at Landskabet som sagt loftede sig hojt bag Byen, og vuggedc sig est og Vest efter 1 lange, bolgcnde Bakkedrag med Skave hist og her paa de runde Aaser. Den klare Aprileftermiddags skinnende Skrer laa o\'cr Landet. Kirkcspir og Herres<eder kiggede frem oppe paa Bakkerne. Vinden var nordlig, og gennemtrrengende kold. Den kom susende lid fra Land og greb fat i Fligene paa min store Ulster-Coat. Jeg priste min store Kappe, sp<cndte Breltet fast om Livet, og satte mig til H.ette oppe paa Broen i L.:e af Varmen fra Skorstenen og saa ledes, at Solen kunde skinne mig i Ansigtet. Vi dampede ud gc11l1em den lille Fjord, mellem de mange Smaaoer, og satte Kursen

10 ,o O",/>"rd jlllf.ihrrka<. o\"er mod Als, og forelobig mod en Kostcboje, som betegner Steclet, hvor man bojer af ret ind imod Sydpymcn af den saa beromte, sa<t skellne, saa sergelig tabte 0. H\"or dog Danmark er et smukt Land! ta:nklc jeg ved mig selv. Blot det ikke var saa koldt! Hvis man her havde Chr. Winthers c\igc Sommer, In"ilket Arkipelag vaf det da ikke at scjlc i! Utvjvlsomt Iigesaa smukt Som det grreskc, og vcnligcre, langt venligere. Ingen golde, afsvcdnc Klipper, der tale om kummerlige Li\"s\oilkaar, og hvis antikt skaarne Linier kull lidet troster for den moderne Magerhed. Enhvcr e her er et bugncnde Stykke Rigclom, der rundhaandct er slrengt ud i Havclrbet, iigesom for at spotte dcts golde Bolger. Paa hele l'herthas Fart fra og hertil ser ltiall ikke andet end den samme gentagne Yppighed, der virker rig og paakla-dt, trods den nogne Aarstid. I.angeland, Svendborgsund med Taasinge og de andre eer. Ensronnigheden i al denne s\'ommende Velva-re virker tilsidst mesten trrettende. Selv En, der glaxler sig o\'er Korn, kan efter en halv Dags Forlob onske sig ned

11 01Jl~"rd paa.ii,rlllo<. " fra et Kornloft. Intet Under, om der "ar lange Fingrc dernede sydpaa, som kloede efter dette Loft heroppe. :-Jaar man korer oyer de :\Iark Bralldenburgske Sletter, faar man S\"ie i 0jnene af det kejserlige, preussiske Sandsto". Blot her ikke var saa koldt! Og medens jeg sidder oppe paa Broen af Hcrthac, under det nordtyske Unionsflag, og ser mig omkring mellem mit Fadeiands rige og Irkkeligc ler, falder jcg i Tanker. )eg begyndcr med at nxre en ganske lille Tvi\"! om l-iensigtsm;cssigheden af at have det altfor godt i denne saa meget ufuldkomne Verdell. Den srnes, for hver Dag der gaar, mindre og mindre at vrere anlagt som Opholdsstcd for srerligt Bcgunstigede. Dens Krav bli\ cr strengere, alvorligcre. Vii man have det godt. maa man anstrenge sig for det. i\len hvad ser jeg her rundtomkring mig? Jeg soger at \ rere saa retfrerdig, som "el muligt, men jeg kan ikke tilbageholde den Bemxrkning for mig selv, at det forekommer mig at \'xre for fedt. Indifferentismen er et Sk<er, som ligger i en farlig ::\<erhed af det Fede. Og jeg er stodt paa det.

12 12 OmBord pan.htr/ka., leg tager en hah- Snes Blade op af min rummelige Lomme. De rcpr<esentere alle Farvcr, ja sch- Farvcrnes Cnderafdelinger. Forsaavidt som Vinden tillader mig at udbrede dem for mig. l<egger jeg dem owr mine Kn<e, og lober dem igenncm. Jeg har idette 0jeblik ikke de fjemeste Beroringspunktcr med Land. Jeg sidder paa D;:ckket af et nyt Skib, under en fremmed Kationalitets Flag; jeg befinder mig desuden paa det Element, som jeg fra min tidligste Ungdom har falt mig tildraget til, som til det Store, det Sunde, det Styrkendc; og jcg seger fra dettc mit arkimediske Punkt at blive klar over, hvad det da egeniig drejcr sig om..~dressekampen er i (uld Gang. Jeg er ikke Spor af Politiker. Jeg kunde (ristes tii et fromt: Glld~kclo\'! Jeg (alger som Ikkc.Kombattant Stridens Gang. er den v.:.:erd? Det dundrcr fra Er det da en Strid r og hvad de store Blades Artilleri_ p..rker; St)"kkeme ere bragt i Placement, der er protset af, og Projectileme suse gennem Luften, slaa ned, og springe omkring 0reme paa :'.Iodstandeme i hundrede, saarende Stumper.

13 O"./I..rd paa.hrr/ha', '3 De mindre Blade ere InfanteridcIinger, der ere dctacherede i :'IlelIenirummene mellem Skan;;erne; de levere Gev.erilden, som knaldcr og knitrer. Der bli,'er frrct godt; man d:enger hinallden til efter bedste Evne; det er sikkert nok. er det rigtigt Alvor: :'I[en Jeg studerer mine Blade grundigt. Jeg gcnnemrocler Jordsmonnet, Stillingen, ligesaa amhyggelig n<esten som Projectilernc. Jeg har, selv udcnforstaaende, n<esten paa Folelscn, hvorledes det maa v<cre at blive J<enget ;;aaledes til. Jeg ladcr ikkedestomindre d~n hele Sky!!e gaa hell over mit Hm'ed, og spcjder ill1idlertid efter det, der for mig skulde \'<el'e det afgorendc, Livssagen. Jeg horer begge Parter rykke frem under Raabet, at Eksistensen af et eller andet trues af Haget. l\'len naar jeg skulde sporge mig selv, om denne eller hin virkelig dermed mener en Livssag, saa maa jeg rrste h'ivlende paa Hm'edet. Jeg \'il ikke sammcnlignc Strider med en af de bekendte F.elled-:'Ilanower fra salig Ferdinands Tid; dertil er den dog liåt for hidsig. Den mangeaarige Gnavenhed er svulmet ap til en ojeblikkelig Irritabilitet, som

14 Ombord P"".Hrrllla. kan se hva!\ nok ud.?'ilen bag\'cd begge Parters Irritabilitet staar en saa afgjort Sikkcrhedsfolelse. :\Ian har det i Grunden godt. Ryggen er d<ekket, mall kan bli\'c sk~ldt ud, men ikke sultet ud, og da denne sidste Tanke i Grunden er den frygteligste for Folk, dcr erc vante til at have dcres daglige Fornedcnhcder ubeskaarne - og endda en lille Smule tilo\'ers til Spare. kasser og Smaaspekulationer - saa kiler man saa mcget Iysteligere paa, som Risikoen ikke staar i Forhold til Kampi\ eren. En sjejden Gang vover en enkelt Overilct sig lidt for langt frem, og bli\'cr taget paa Kornet eller gjort til Fange. Sligt er i Grunden ikke uvelkomment for nogen af Parterne: det beviser dog, at der kan v;:ere Risiko tilstede. Og hvor ingen Risiko er. der er ingen Exsistenskamp; quod erat demonstrandum. Luft! Jeg synes fomlelig, at det bliver kvalmt og stillestaacnde ombord paa Damperen, troos den skarpe BI<est. ~aar ikke Flaget var saa ubehageligt at se paa, kunde jeg m'esten have L}'st til at hcjse det, blot for at have et tydeligt Be\;s for, at der \-ar Fart og Fremgang

15 OmIJ... d paa.iilr/ha_. I., tilstede iverden. :\'len det er en ubehagelig F1agdug at kende Vindens Styrke paa. Sej, der er Regen fra Skorstenen. Den suser og tuder ud over Rerets Rand og l;'egger sig tung og mark henover Vandel. Det klare, friske '-and her mel1em de rige, smilende Oer bli\ er graat og grumset ved Regens Spcjlbilleder. Jo mere der fyres under Kedlerne, jo t:ettere bliver Rogen, og jo merkere Spejlbilledeme. Jeg har fartet Evropa rundt, er kommen tilbage, gaaet ud, og er kommen tilbage igen. Alting uforandret herhjemme; blot er Sagen ble\'en stillet en Smule paa Spidsen. tllen hvilken Sagr )"Ian faar at fele, bvor vanskeligt dette Sporgsmaai er at bcsvare, naar f. Eks. en Frcmmed i ljdlanclct sporger. Her er jo intet dristigt udtalt Slagord paa den ene Side, ingen haardnakket holdt, gammel F:estning paa den anden Side. Istedetfor de store Faner. hvide eller trcfarvede, rode eller sorte, bvorom ;'o.iil Haller fiokker sig ucle i den store Verden, er her kun srnaa Kompagnifaner, der enclog paa nogen Afstand ser ud som Bernenes Legetojsflag, naar de tager i Skoven og leger Rovere. pane-

16 16 Omh",.J paa.hutlrq. --- dugcn er for begge Parter akkurat den samme. For at forhindrc Fejltagclser., for altid at kunne skelne mellcm ~Soldaterc og troverc«, er der paa den ene anbragt et lille H og paa den anden et lille V. Saa bl<eser man i de smaa B1iktrompeter, og saa gaar det [o,;, Den Fremmede sporger, og man svaret efter et -0jebliks r"orlegcnhcd: )Aa, ser De, det er saadan en Forfatningsstrid indenfor sncnc Gr<enser. Al Respekt for en Forfatningsstrid~.:\Ien naar den tra;kker sig hen Aar efter Aar) iigc resultatles og dog lige oprlvendc, anvcnclendc i den daglige Skcermydsels h i...!somme Tjcncste alle gode og mange store Krcertcr. udsugende al Sansen for det virkeligt Store, det \"irkeligt Loftende for Xationen, udtommende sel" de bcdstc Jloveders og de flittigste Hjerners Taalmodighcd i de fort<erende Pcrnittcllgrynsdcbatter, udsaaende Mistillid og onde Instinkter, og. hvad der mesten er det vo:erstc. ladende det prin. cipielle Onde, Vnn'let og den aandelige Uformuenhed gro frodigt i alle sine hajre og vcnstre Skikkelser - s.~a m atte man n~sten bede dc

17 Ombo,.d pila.h(,.o,,,<. '7 gode Guder forskaane En for deres kostbare Forfatningsgave. Vi har faaet den let; vi be" hoved..:: i sin Tid kun at bede derom, og, vips, ha\"de \"i den paa Bordet for os" Gamle \\'essei, med Dit evigunge Smil om :\lunden! \"i burde lade GaFfelen~ hese op paa Torve og Gade hjorner. Forfatningen er ble"en os en Peel i Koder: jo mere \; rusker og ri\"er i den, jo mere ondt ger det. Al Respekt for en Forfatllingskamp! Og h\-ad staar der saa i alle dissc for" skdligtfar.-ede Blade, hele denne store Pakke, som jeg nu putter i min rummelige Lomme l Der staar, at al Diskussion om et hvilketsom helst Emne, der ikke kan bringes ind under det politiske', har tabt sin Kurs. Der staar, at alt det Vid og Lune, som har v<eret vor Kulturs Prcerogati\' her oppe i :'\orden, ja paa denne Side Rhinen, er bleven taget idognets Tjeneste; der staar, at Pressens Sprog har gjort neesten eth\-ert teenkeligt Sprog mel1em dallllede l\iennesker umuligt; der staar, at Literaturen under disse kummerlige Forhold er gaaet i Vinterkvarter og tygger Drev paa det gamle Foder;,

18 18 Om/JI1rd paa./iu-'lra. at Kunsten slappes overfor sine Opgat'cr eller skejer ud, fordi Opsynct er raidet \"rek. fordi liter.ert Politi kun findes ved Vrelgermoder: der staar, at Bondest<edighcden og Bondcknavserict er blevcn raabt i Gcv<cr, og kull boldes Stangen af Kobstadsservilismcn og Kobstadspjanket; der staar Talc om hoverende Skadefryd Q\"erfor kej. tede Blottelscr, og om snerrcndc Had overfor overmodige Udfordringer. Der staar i disse Blade pr&stcret Bevis for, at vi maa have haft og ste<lsc har det for godt, siden vi har Raad til at am"ende en saa urimdig i\ia-ngde Tid paa at ruinerc os selv. ncste Bevis imod, Og der staar ikkc det fjcr. at vi i Virkeligheden na:ppe er modne tji den Forfatning, som hruges saa ledes af bcgge Parter. Hvorhen elctte ferer, maa de vise :\Iccnd afgore. Hvis det virkeiigt var en Livssag for de Enkehe eller for Folket, maatte der komme en Krise. Man maatte enten fra den ene Side forlobe sig grundigt, :I: i virkelig, fuld Tillid til sin Fordrings Retf<erdighed gore et bestemt Skridt udadtil, eller man maatte fra den anden Side, i lige saa fujd Tillid til sin Haardnakketheds Ret-

19 O.. ni paa!i,r/ha. '9 f<erdighed, forckomme ct saadant Skridt frem vcd at gore et decidcret tilbage. )1en der kommer jo ingcn Krise. Det er ingen Livssag. )Ian har det jevnt godt, man leger Revere og Soldater, de store Blade kanonerer, Vittighedsbladene morer sig, Folk morer sig over Vittig. hedsbladene, og naar man er ked af det AJtsammen. san har man Krigen med Tyrkerne og Russerne tilbage. Den "arer nok ved en Stundl Enopas 0jne har "ed enkelte Lejligheder hvilet paa os. For.0jeblikket har de omtrent glemt os. De store 0jne derude i Verden har meget at passe. KUll en fjern, stor Ildebrand f Eks. kan drage 0jnenes Opm<erksomhed hen paa sig, ligescm en vlrkelig, akorlig Kanontorden kan bringe 0reme til at dreje sig i den Retning, l1\"orfra Lyden kommer. Kananade i Aviser er det gamle Europa bleven vant til; den kan det gamle Evropa udenad paa Fingrene, og behovcr ikke at gaa til en saadan Afkrog for at hare. :'!Ien der var en lang og haard Yinter, h\'or Sk<eret fra Sonderborgs Brandtornt lyste hojt ivejret, og hvor Kanontordnen uophorligt rullede "

20 20 Ombord paa >H,,"tha<. over Dybbols Banker. Dengang havde Dan mark en Livssag, som det led og blodte for; og den store Verden, som er slev overfor Aviser, har beholdt sin Sympathi for Livssager. Den kan udacltil, i det Officielle, af kolde, egennyttige Statsmandsgrunde n<egte sin Hjoelp Qverfor Rovgerrighed og Havesyge: den beholder, og ligesom om den skammede sig, i det Stille en saa meget desto varmere for etiwert dygtigi: Livstegn hos en tapper og mandig Katioll. Ved Themsen, ved Seinen, i Overitaliens Byer, ja selv i Kejserstaden ved qen blaa Donau, er det en Anbefaling at v<erc Landsmand til de Helte, der vxdede Dybbolbjerget med dcres Blod og i lange, forhrdelige Vintermaaneder bod en Overmagt Stangen, der i en Haandevending vilde have knust en mindre moralsk og fysisk udrustet Race. Der er desforuden et andet Dybbol, en anden»stilling«, som den Dag i Dag bliver h<e"det iige saa sejgt, lige saa heltemodigt udholdende, og med ikke stort stllrre Haab om en endelig Sejr for Ojllene. Ogsaa denne Stillings tapre Forsvarere er det iykkedes ved deres Mod og Uforsagthed at drage den

21 Om/n",,, PtllJ ~1f(r'''lJ'' " store Verdcns 0jne hell paa sig. l Sejerherrens Raad, blandt den germaniske Kulturs ypperligste ~l<cnd og Talerc hrever sig stadi~'rek en Stemme, som forjanger Ordet for Danmarks Livssag. Bagved denne, dissc enkelte Stemmer, staar TUSEndel' af ufortrodne Mrend og begejstrede Kvinder, som med Trykkct stadig hvilendc paa deres ):akke ville vidne for deres Sag, for den Sag, der i Virkeligheden er bleven deres Livs eneste og hellige. Det er en stadig ulmencle lid, og Evropa har altid Intercsse for noget, som br<endcr, selvom det kun er Glader. De danske Sonderjyders Holdning har aftvunget det gamle, skeptiske Evropa mere end en Gang Udbmd af hojagtet ),1edfolelse. ~uvel, det gamle EVTopa kan maaske beholcle sin Hojagtelse og ),Iedfolelse for sig sdv; den \'ejer desvrerrc ikke stort paa :Magtcns ]ernvregt. ;'\Icn den har paapeget for den, der har fejst Evropa igennem, den danske Livssag, det Bedste og Dygtigste, som Kationen ejet. For vor Forfatningsstrid har EYTopa hverkcn Hojagtelse eller ~Icdfolelse. Det kan Tingen udenad paa sille Fingre fra sin egen Bornel<crdom; og de

22 22 o",/j",j }lza./ii,thl1<. \'oksne ~ra:nd ude i den store Verden slaar ikke efter ideres Skoleboger for at finde Randglaser om, hvorledes Sillkelektien sloges med i\lesler lektien. da de spillede )na:rmest til V;eg. paa Legepladsen. leg er gaaet ombord paa dette Skib for at se Livssagen paa na:rt Hold. leg har glemt. eller sogr at glemme. hvad der for Tiden be ska:ftiger Gemytterne iland. leg har taget min Pen og mit Papir med, som en anden Korre spondent, der gaar til en Krigsskueplads. Jeg er min egen Korrespondent, mit eget Blad, min egen Opinion. Jeg gaar til en ravs og ode Krigsskueplads i et fremmed Land. Jeg haaber, at den kan la:re mig mere end den mest levende Pennefejde derhjemme - selvom jeg kommer til at staa noger ene med minc Korrespondancer. r Pagt med Livssagen. i Hejde med det Sta-rkeste hos os! Det munder dog alt5ammen ud i Krig. Krig er noget besynderligt noget. Man kan demonstrere nok saa inigt imoo det og ha\'c Kulturens og Civilis.1.tionens Sandheder nok saa meget paa sin Side - saa sllart man lla-rmer sig en af Skuepladserne derfor, synker

23 Om6"rd j"o.her/ho." 2) Argumenterne sammen som en dod \'a.-gt under den levende Felelse af det l\lvorlige: Liv eller Dod! Det gaar En, som naar man gennem smilende, skm"- og markrige Egne efterhaanden n<ermer sig Havet. Mig er det gaaet her paa min Fart ind efter mod Dybbelbjerg, som det forste Gang gik mig. da jeg fra den ostlige SIde af Jylland tversover Heden n<ermcde mig Vesterhavet. De storslaaede Bakkestreg med de rigtlovede Skave og dc svulmende Marker omkring de ostlige Fjorde sank sammen for Hedcbakkernes nagne Hejtidelighed; men Heden havde endnu de spredte mcnneske1ige Vaaninger og det sproote Dyreliv. Fanden er ikke saa sort og de jydske Heder er ikke saa negne, som man maler dem af. Saa kom den sidste Smekning umiddelbart ud imod Seen. Hvert et Spor forsvandt af de daglige F<ellomener, som man har v<enrlet sig til at fordre som Fornoclenhedcr for 0jet, ja for Livet selv. Jeg begyndte med en egen Felelse at forberede mig paa, h\-ad der nu maatte komme af fremmedartet og farefuldt. Og saa kom Havet. Det dundrede mod Stranden; det slog haardt. meget

24 Oml",,-" paa.jlfrrlla. -- haardt. Det var ubarmhj<ertigt, det var goldt, trosteslost, men det var stort, overmaade stort og vildt og m<egtigt_ Det var en Sou\-erain, man stod for; og dets Tjenere, Vindstodene, rev Hatten af Hovedct paa En, og man bojede sig uvilkaarligt med blottet Hovoo og glemte alle de andre lndtryk fra Heden og Sko\'ene og Markcrnc over dette ene, overv<eldende Indtryk ved den alvorlige Avdiens, 0je til 0je med den :M<egtige, der slaar Ta::rninger med 5te nene paa Stranden om sine Undersaatters Liv og Dod. Man ber sikkert nok fornuftilr- is plante T r<eer, saae Korn, rydde Heder og leve sam dr<egtigt i smaa og store Samfund paa Jorden, saa la::nge den vii rode En og- saa l<enge Kr,cf teme slaar til. i\icll - - Jeg tog min Bog frem og noterede: Jlen har Din Sj<el et storre Haab End efter -'"Egyptens Gryder, Da bort fra Torvenes larmende Raab, Hvor Prangcrne har deres S<ede

25 Ombord paa.hutlla. Og Folket paa 'Varerne byder, Bort, hvor Livsraabet lyder, Og Blodets heuige V <ede Henover Grave flyder. Vi er drejet om Bojen, ret indefter mod Kegnres. og vi holder Kurs Jeg tror ikke, at den Korrespondent, der i det betrdningsfulde Aar 64 rerste Gang anduvede denne Kyst, og sa::r1ig den Korrespondent, der ankom paa dissc Hajdcr for farste Gang en Aftenstund, medens Kanoneme dundredc ovre fra Angelsiden tversover Farvandet ved Vemming. bund, AIssund og Senderborg, jeg tror ikke, at en saadan )Iand, tiltrads for de medias res, hvori han paa en saa iercfaldende )Iaade kasterles ind, kunde opfange hele Stemningens hojtidelige Alvor mere energisk end mit eget korresponderende Selv, der ombord paa en skikkelig Fragtfarer, i den dybeste Fred og i den hre! dende Eftermiddags dybeste Stilhed lober ind under Kegnres Pyntens Brinker og ser foran sig i Dybet af Perspektivet Dybbolbankens buede Ryg, mark op imod den dalende Sol. som en

26 26 Omliord paa./hr/lta. stranclet Krempehvai. der ligger og drages med Doden. leg tror oerolig absolut, at jeg har ~Stemningcllc paa min Side, hele det digteriskc Overtag, hvor Erinclringen, 1linderne, rejser sin torneog iavrb<erkronede Gestalt i overnaturlig Storrelse ap fra Stedet selv, og vender sit blege, rorklarcde Ansigt spergende mod Fremtidcn, medens Haandcn pfesser sig om de Vunder, som Slaget slog. Her larnler ikke 0jeblikkcts fon,jrrecle Kamp, som enclnu ingen Generalstabsrapport kan bringe sin logiske Redegerelsc i; her hidses ikke Fantasien til Svingninger \'ed,'ckslcnde Frygt eller Forhaabning under Skuddene og DaOlpcn, Hurraer, Skrig og Signaler. Generalstaben har forlrengst afsagt sin KClIdelse paa begge Sider. Den synkende Sols Ro h\-iler over disse Strande, h"'-or kun en i\1aage skriger. og hvor al den Damp, der kan sporcs, kommer fra en fredelig Fragtfarers Skorsten. ),[en Kysterne, som nu glider forbi os, Kegnocs Brinkerne med Fyret, Horuphavets tavse lndelukke, hvor en hel Arme kan ind- og udskibes paa en i\tylr af letflydende Baade og dybtgaaende Orlogs-

27 O/JJbo"d paa.nerl/wc. 27 mrend, Senderskovens brune Levmasser, i hyis Skjul en retirerende Hrer kan soge sin Tilftugt, eller hyorfra en angribende pludselig kan udspyes, Ladcgaardsbygningen, under hyis heje, grestfri T ag saa mangen Soldat har yederkyreget sig i Mellemrummene fra en Udrykning til en anden, fra den sikre Tndmarche til den hojst tvivlsomme Tilbagekoll1st, Sonderborgs ll1etke Slot, \>ejrmelleole og Skanserne övenover, Byens rede Tage, der stikker frem imellem disse, og enclelig Dybbelbjerget sely Illed det blinkende Vemlllingbund og Broagerlandets skovbevoksede Bakkedrag, - hele denne mregtige Buc af en Kyst, hvis Naturskonheder glemmes under dens historiske 1I'linder, den taler nu til mig j Aftenens Stl1hed, og elens Tale er en Saga, og Ordene drempede, Kanoner. langt henrullende Dr0n fra Ingen kan se Naturskonhederne i en Egn, der er fuld af historiske Minder. Hvis Meens Klint havde yreret Skueplaclsen for en uacbrudt Rrekke af Kampe, lwis der over hver af de IlVide Styrtninger havde knejsct en Skansc, hyis der bag hvert fremhccngende Trre havde knaldet

28 28 Ombord faa./lfr/ha., ~1usketsalver, hvis enh\"er Brenk ved dc smukke Udsigter var et Kors over en raiden Soldat istedetfor en Rekreation for en modig Turist, saa vilde den megen Tale om Sommerspirct og Maglevandsfaldet \'a~re raldet bort. Dcrte skonne lndleb til Sonderborg - og hvar smukt mu her ikke V.eTC om SammeTen! - vii jeg forga::ves soge at underordne mit Blik som et ;\falcri. Hvcr Gang Kystens Linjer, Skovens Konturer, Vandfladens Spcjl vil dtage mit Blik iod under <esthetiske Synsvinkler, saa kommer den dumpe Lyd af Skuddcne rullende ud over Hojderne, og jeg glemmer Farvetoncrne. Og paa den anden Side seger jeg med ncesten rengstlig her at fastholdc alle disse ydre Indtrrk af Omgive1scrne. Jeg er her for (erste Gang; for ferste Gang opfanger mit 0je disse :\[<erke. p<ele for Minderne; det greldcr at fastholde det Sete; man er altid frisk i sit SYll den forste Gang, man ser; det g<elder, ikke at lade en eneste Bakkekrumning u<ensct; thi ud af det fuldst<endige Kendskab til Stedet former den Energi sig, hvonned man griber Historien. Det er en topografisk Interesse, der gaar i Spidsen.

29 OmlJ"rd paa.lit,.t/w. 29 Jeg er Krigskorre5pondent. Valpladsen ligger for mig. Solen staar la\'t i det skinnende \"est; Hojt lofter sig nu min Tanke. Forventningsfuld, b~wnde, ang5t som til Fest, Jeg v~rger mod Solen som jeg kan bedst, Jeg stirrer mod Vest, Mod Dybbols blaanende Banke. Alle mine smaalige Sorger og Sam; Alt hvad af smaade1t herindc jeg n;:e\,ncr, Slyngcs som Skumsta:nk fra Skibcts Stavn, Tilbagc staar kun det stolte Navll, Og jeg selv, paa mit Skib, med ;).abcn Favll, Mod Danmarks Termopyla: st<evner.

30 c.~p. II. vad el' det for statte il'i:end, Skulderbrede, bringesta::rke, Som ad Gaden drager hen, Tavse, under Fanens :\Ia::rke: ~~~:;';:~~~ T avse; thi de drager mod Doden, mathematisk sikkel'; Stotte; de er dobt i Blod Paa det Bjerg, som for dem ligger. Og det dundrer saa hult ad Pontonbroen hen; Vii den Iyde for sch'samme T rit vel igen: Vii de komme tilbage. som nu drager oyer Til Dybbol, hvor Doden bagbrystvremet SOYCf?

31 3' Midnat er det. Dodens Stund. Den har lagt sig dl at bluncle, Suger med sin Knokkelmund, Dr0mmende, paa Slagets Vunde. Aarle rejser den sig op, Gabende den spiler K~bcn, Skycler Borster langs sin Krop, Slikker sig med Smil om lzben. Der skal Mod til at bakses med saadant et Syn, :\Ien paa Rjerget staar M:.cnd med en Rynke i Bryn. De var madk:.cre hjernme, lidt troege Krabater, Men paa Banken staar l\1:.cnd: de danske Soldater. Jeg gik over til Dybba! Ikke saasnart var jcg kommen iland fra Skibet og havde faaet min Haandbagage visi teret - rremmede Toldbetjente - og var blevcli vist over tji det.dallskcl Ho.tel, og havde be. lagt et Vrerelse med Udsigt O\'et Slottet og Ha\'nen, og havde erfaret, at Alle omkring mig talte Dansk, saa tog jeg min Stok i Haanden og gik ned ad Gaden, svillgede om Hjornet ved Kajen og stod ved Pontonbroen. En )1and stak Hovedet ud af Hullet i et lille Billetkontor og

32 )2 E/t". S"ln(ti':;IJ"ff_ r<labte noget efter mig, da jeg allerede havde gjort et Par Skridt frem o\'cr Rrocn. Saa OpS<ll var jeg paa at kollline over paa Sundc\'ed;;iden, ioden Solen helt '"ar nede. S<\a ganske,'ar jeg betaget af Stedet, af Minderne, saa meget var jeg inde i denne det (arste Synsc Illusion, at der maatte raabes en Del efter mig, forend jeg, endte. Et dundrcllde BriJ.ckengeld ~. rev mig ud af enh\'er Illusion. Jeg greb utaalmodig i Lommen; jeg viste [rem, at jeg kull havde danske Penge. En tyk Mand tog smilende SmaamanlCIl og s\"arerle mig paa bredt Sonderjysk, at det fik gaa: alle Peng.::: \'ar jo i Grunden iige gode, men han kunde kull gi\"c mig. NAkel" igen. Det var mig oprigtig talt lidt for gemytligt. jeg havde ganske vist sal mig for at undgaa al unyttig K.evl;.intet var mig ljemere end at gore et patriotisk 1\umer ud af et Sammenstod med en A\'1:oritet, som kunde undgaas. i\'1en jeg havde foretrukket straks at trrel1e paa en glubsk vdirending. Jeg tog mig i det. Jeg stak det unge, strerke Trsklands daarlige )lentsorter i min

33 E/la S(lJnttl;;(Jng. 33 Kavajlommc, og gik over Pontonbroen over til Dybb~1. Man forestille sig et Sund, omtrent som Str9mmen nede ved L"tngebro; maaske lidt bredere. Det er fornlelig underligt at give sig i Lag med Beskrivelsen heraf; thi Tusinder har igen nem Uger og!i'iaaneder daglig haft dette Landskab for 0je og ville erindre det lige fra dets Forfrerdelighed indtil dets Trivialiteter saa lrenge de leve. Der er Tusinder afdissc Tusinder, hvis 0jne kengst ere lukte. De hverken attraar eller savner nogen Reskrivelse. ),[en der er et helt Folk bagved disse, som ikke har mar cheret, bi, ouakeret, deployeret og er bleven drrebt her, og som dog har \ reret med paa ),Iarchen, i Barakkeme, ude i K<eden og i liden, og som dog ikke har staaet paa denne Pontonbro. For dctte Folk grelder Beskrivelsen; thi ~ikke i Enhvers Lod falder det at g:cste Corinth Staar man paa i\liaten af denne Pontonbro, har man AJssiden ftankeret af den fremspringende Pynt, hvorpaa Sonderborg Slot ligger, morkt, trykket, kaserneagtigt. Seh' Bern kender det 3

34 34 fra Afbildninger. Herfra krummer Alssidcn sig tilbage 0. og x. i, med Bycn liggencle terrasse formig apad de hoje Banker, Kirkcn og :\101 lerne og de nye preussiske V<:erker dominerende overst oppe paa Rygningen. Saa lukker det blinkende Sund sig pludselig; Dybbolbanken spa-rrer. :}fan faar forst atter Sundet at se paa dets bugtecle Lob llordefter, Ilaar mall er stegen cp paa Sunden~dsiden og sta,lf averst oppe paa seh-e Dybbolbjergct. Alssunclet maa man i det Hele taget ikke, h...ad Erobrerne saa Rittig tilstrrebe, s<ette for meget i Forhindelse med Begrebet Sacn, das l"lcer«, ~ein l\jecresarmr., :\Iecresiibergang etc. Dct er, forsaa\;dt som det har med Krig, med Erobring, med Ovcrg.mg at bestiile, en Flod paa hele den Str<ekning, hvor Fjenclens Bajonetter blinkede og hans Skud knaldede. Paa det gothiske Sejersmonument ved Amkilsore saavelsom i Prins Friedrich Carls monumentale Sejersbulletiner for det undrcndc Tyskland spiller dette,das :\Ieerc en frem ragende Rolle. Jeg selv har nede i Tyskland haft Lejlighed til at modificere noget dette incltryk af en Atlanterhavsekspcdition. Jeg stodte

35 et Sled i det sydlige Tyskland, hvor Fantasien ifolge Afstanden virker livligst, paa denne Opfattelse af et Foretagende a la Columbus. )oran havde bem<erket, tror jeg, i en eller anden Reretning, at et Linjeskib k u Il d e flyde paa det Sted, hvor den k.ekkc for os saa sorgelige Overgang skete. Dette var blevct til, at Linje skibe plejede at flyde her; og det skulde ikke undre mig, om et sydtysk Sago engang lzgger Alsaffairen over i Kogebugt, hvor, ifolge rlen bekendte nygermaniske Geografi,,de Danske pleje at holde deres Soslage. Dybbelbjcrget spxnder med sin store, jevnt hvadvede Bue over hele Udsigten fra Sonderborg. ).1an ser i Byen - naar man opltarer med at se paa sig selv - intet andet end denne Banke. Ikke underligt denor, <lt man ikke t<enker paa andel. De bra\"e, ufortrodnc, sejgt haabende og stille ventende Danske i Sonderborg kunne ikke aabne deres Vinduer, ikke gaa til og fra hverandre, fra dc smaa selskabelige Sammenkomster, hvor elen ilde h(lrtc og clerfor saa meget desto kraftigere afsungnc Tapre Landsoldat lyder, uden at overbevise sig "

36 Eftu.';IJ1Jledgang. om, at Dybbolbjergct med de danske Gravc, med den sonderjyske Iliades Palladium. den be HlIute i det Uendelige nedskudtc og genopforte Vejrmollc og - det, udfordrende preussiske Sejersmonument endnu staar der. Sejersmonu. menter over blodige Krige ville forhaabenlig, om og i en nok saa fjerntliggende Tid fra vor, beve afiest af Sejersmonumenter over Menneskencs Sejre over sig selv. De Sejersmonumemer, som lykkclige Erobrere rejse over de Overvundne inde paa fremmed Territorium, ville ikke be gejstre Erobrerens Undersaatter; tbi -disse ere kuli tilstede som lydige. uniformerte Soldatcr paa et fremskudt Vagthold. De knejsende Mindesm<erker ville kun begejstre de Undertvungne til i\'toclstalld, til Haab om Genoprejsning for Nederlaget og Ulykken; og i en saadan Genoprcjsningens Stund vii :\'Iilldesmcerket blive omstyrtet. Hvorfor vii aldrig Historien lcere af Historien? Hvorfor findes der bestandig en Alba, som vii tjene Philip, trads det at rygende Baal bestandig er blc\'cn slukt i Bodlernes Blod: Ak, der er langt hen, inden selv.de ckscellenteste KantslerhO\'cder kan glemme, lworlcdes Lejtnantssporen kildrede deres Junkcrh<el.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere