Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 2008/2009

2 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og eventuelle andre selskaber, hvori Fonden gennem sit datterselskab, Novo A/S, måtte besidde en væsentlig ejerandel eller på anden måde udøve væsentlig indflydelse at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig forskning at bidrage til opretholdelsen og driften af Novo Nordisk A/S forskningshospitalsvirksomhed at yde støtte til andre videnskabelige, humanitære og sociale formål. Struktur Novo Nordisk Fonden stiftede i 1999 et helejet datterselskab, Novo A/S, gennem indskud i selskabet af en del af Fondens obligationsbeholdning, og i slutningen af 1999 indskød Fonden i Novo A/S Fondens samlede beholdning af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S. Ved udgangen af 2008 besad Novo A/S 25,5% af aktiekapitalen i Novo Nordisk A/S (26,6% eksklusive Novo Nordisks beholdning af egne aktier) og 70,5% af stemmerne i Novo Nordisk A/S. Tilsvarende besad Novo A/S 25,5% af aktiekapitalen i Novozymes A/S (26,8% eksklusive Novozymes beholdning af egne aktier) og 70,1% af stemmerne i Novozymes A/S. Fondens aktier i Novo A/S er ikke omsætningspapirer og må ikke afhændes, så længe Fonden består. Fondsbestyrelsen skal stedse være pligtig gennem Fondens stemmeret i Novo A/S at forhindre enhver kapitaludvidelse i Novo A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemæssige majoritet i Novo A/S at forhindre enhver afhændelse af Novo A/S A-aktier i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S at sikre, at enhver beslutning i Novo A/S træffes i overensstemmelse med og respekterer bestemmelserne i Fondens vedtægter. Det påhviler i øvrigt fondsbestyrelsen gennem passende henlæggelser, herunder eventuelt i Novo A/S, at sikre en rimelig konsolidering bl.a. med henblik på at Fonden, herunder eventuelt gennem Novo A/S, i det omfang det af fondsbestyrelsen skønnes nødvendigt, kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Fonden bør gennem Novo A/S tilstræbe at opretholde en væsentlig indflydelse i både Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Novo A/S har til formål at administrere de af Fonden i Novo A/S indskudte obligationer, at administrere og udøve stemmeret på Novo A/S A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og derigennem sikre Fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Dette formål skal opnås gennem Novo A/S tilsikring af, at alle virksomheder, hvori selskabet har en væsentlig indflydelse, bidrager aktivt til Novo Gruppens udvikling og driver deres virksomhed i overensstemmelse med Novo Gruppens visioner og værdier opretholdelse af en væsentlig indflydelse på Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S overholdelse af de regler og principper, som er fastlagt i Novo Nordisk Fondens vedtægter vedr. udøvelse af stemmerettigheder på A- og B-aktier i henholdsvis Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder og i fast ejendom i ind- og udland. Fondens resultater Udviklingen i Novo Nordisk-koncernen, Novozymes-koncernen og i Novo A/S fremgår af de respektive årsrapporter, hvortil der henvises. Novo Nordisk Fondens regnskabsmæssige resultat for 2008 udviser et overskud på 250 mio. kr., som primært kan henføres til udbytte fra dattervirksomheder. Resultatet af Fondens aktiviteter i 2008 fremgår herunder. Modtaget udbytte 238 mio. kr. Ledelse og administration 13 mio. kr. Finans, netto 29 mio. kr. Skat 4 mio. kr. Årets resultat til uddelinger 250 mio. kr. Årets uddelinger (netto) Årets ændring i egenkapital 176 mio. kr. 74 mio. kr. INDHOLD 3 Bestyrelsens og ledelsens beretning Billeder mellem ordet og filmen 8 Novo Nordisk Fondens stipendier og bevillinger 34 Danmark får national biobank i verdensklasse 21 Tidligere prismodtagere 37 Novo Gruppen 22 Indstilling til Novo Nordisk Prisen Hovedtal og nøgletal for Novo Nordisk Fonden 24 Novo Nordisk Prisen Oversigt over bevilget støtte Bedre behandlingsforløb for 46 Vejledning for ansøgere 2009 alvorligt syge mennesker 47 Novo Nordisk Fondens organisation

3 Novo Nordisk Fondens vision NOVO NORDISK FONDEN er en erhvervsdrivende fond og en dansk baseret, selvejende institution. NOVO NORDISK FONDENS FORMÅL er at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. NOVO NORDISK FONDENS VISION Det er Novo Nordisk Fondens vision gennem sit virke at tage initiativer til og understøtte forskning med det formål at forbedre menneskers helbred og velfærd, blandt andet ved at udnytte sin styrke i form af uafhængighed, fleksibilitet og det lange perspektiv. Dette sker ved, at dens virksomheder og strategiske projekter ledes på en sådan måde, at de skaber forskningsmæssige, udviklingsmæssige og forretningsmæssige resultater i verdensklasse at der i Danmark og det øvrige Norden etableres og udvikles et internationalt anerkendt sundhedsvidenskabeligt og bioteknologisk viden- og kraftcenter at de er i overensstemmelse med Novo Gruppens charter. Novo Nordisk Fonden søger at realisere sin vision gennem hel- eller delejede erhvervsvirksomheder via Novo A/S økonomisk støtte til offentlige forsknings- og udviklingsprojekter hovedsageligt inden for de sundhedsvidenskabelige og bioteknologiske områder medvirken til udvikling af det generelle, akademiske forskningsmiljø i Danmark og Norden medvirken til etablering af nye forskningsinstitutioner og forskningsprojekter i Danmark og Norden, som kan have betydning for selskaberne i Novo Gruppen. NOVO NORDISK FONDENS VISION FOR NOVO GRUPPEN Novo Nordisk Fonden er moderfond i Novo Gruppen Novo Gruppen består af Novo Nordisk Fonden Novo A/S, helejet selskab med ansvar for Fondens formueforvaltning Novo Nordisk A/S med datterselskaber Novozymes A/S med datterselskaber selskaber, i hvilke Novo A/S eller andre selskaber i Gruppen har en betydelig indflydelse. Novo Nordisk Fonden ønsker, at selskaberne i Novo Gruppen positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende faktorer inden for forbedring af sygdomsbekæmpelse og udnyttelse af naturens ressourcer, primært ved hjælp af forskning i samt udvikling og anvendelse af biomedicin og bioteknologi. Dette skal komme til udtryk ved, at Novo-navnet altid er omgærdet med respekt og er ensbetydende med høj kvalitet i alle forhold Novo Gruppens image og generelle omdømme bevares på et højt niveau Novo Gruppens selskaber er selskaber, som dygtige mennesker gerne vil arbejde for og sammen med det er attraktivt at være en del af Novo Gruppen det er attraktivt at være aktionær i Novo Gruppens selskaber det er forbundet med prestige at modtage støtte fra Novo Nordisk Fonden selskaberne i Novo Gruppen arbejder med banebrydende teknologier og er blandt de førende i den bioteknologiske udvikling adskillige nye, væsentlige produkter, processer og teknologier udvikles i Novo Gruppen. Novo Nordisk Fonden finansierer sine aktiviteter gennem en aktiv formueforvaltning, hvor indtægterne udgøres af udbytte fra hel- og delejede erhvervsvirksomheder fortjeneste ved salg af ejerandele i hel- og delejede erhvervsvirksomheder løbende afkast fra finansielle investeringer.

4 I Novo Gruppen tror vi på, at sundhed, velvære og sygdomsbekæmpelse vil blive prioriteret stadigt højere af stadigt flere mennesker verden over bæredygtig udvikling vil blive prioriteret stadigt højere verden over, hvilket blandt andet stiller store krav til en bedre udnyttelse af verdens naturressourcer naturvidenskab og i særdeleshed bioteknologi i bredeste forstand fortsat vil være væsentlige faktorer i arbejdet med at højne folkesundhed, forbedre sygdomsbekæmpelse og øge hensigtsmæssig udnyttelse af naturens ressourcer bioteknologis anvendelse inden for ovennævnte områder kan styrkes og udbygges ved hjælp af andre teknologier, som f.eks. informations- og procesteknologi. OM FONDENS BEVILLINGSSTRATEGI Forskningsområder Fondens centrale støtteområde er sundhedsvidenskabelig forskning. Desuden støttes kunsthistorisk forskning og visse dele af naturvidenskabelig forskning med relation til life science. Fonden støtter forskning i Danmark, dog endokrinologisk forskning i hele Norden. Uddeling af støtte sker ved, at Fondens bestyrelse fastlægger støtteområder, virkemidler og økonomiske rammer. Inden for disse rammer entrerer Fonden med den nødvendige sagkyndige bistand. Fonden forvalter som udgangspunkt ansøgninger og bevillinger i overensstemmelse med de regler, som offentlige forskningsråd og fonde anvender. Det gælder blandt andet i forhold til åbenhed, fortrolighed og habilitet. Fonden giver dog ikke begrundede afslag. Ansatte i Novo Gruppen kan ikke søge forskningsmidler i Fonden. Fondens videnskabelige pris, Novo Nordisk Prisen, kan ikke søges. Uddeling foregår på tre måder: 1. Uddeling gennem faste komiteer og udvalg Formålet er at støtte enkeltprojekter inden for pågældende komites eller udvalgs støtteområde. Uddelingerne foretages efter opslag og ansøgning. Inden for ovennævnte rammer vælger den enkelte ansøger (forsker) forskningsområdet. Støtten ydes som driftsmidler til konkrete projekter, stipendier og symposier. 2. Enkeltbevillinger Formålet er at yde en større støtte til et enkelt, afgrænset område. Uddelingen finder sted som støtte til etablering, eventuelt videreførelse af en mindre centerdannelse, større enkeltprojekt, forskerskole eller professorat. 3. Større strategiske satsninger Formålet med satsninger er at udvikle et større forskningsområde over en årrække gennem etablering af center, platform eller et netværk af forskergrupper inden for samme overordnede ide/ramme. Fondens hjemmeside indeholder mere detaljerede oplysninger om støtteområder, terminer og giver adgang til Fondens ansøgningssystem.

5 Bestyrelsens og ledelsens beretning 2008 Novo Nordisk Fonden har i 2008 uddelt 194 mio. kr. Ud over 90 mio. fordelt efter indstilling fra Fondens komiteer og udvalg i form af konkret projektstøtte, stipendier og hæderspriser, er bevilget 65 mio. kr. til etablering og drift af Biobank Danmark. Steno Diabetes Center har modtaget 35 mio. kr., heraf 26 mio. som tilskud til udviklingsarbejde inden for hospitalsdriften og 9 mio. til Fondens uddannelsesprojekt til forbedring af behandlingen af diabetes i Kina og Indien. Endelig blev humanitære formål støttet med 2 mio. kr. Det er Novo Nordisk Fondens vision gennem sit virke at tage initiativer til og understøtte forskning med det formål at forbedre menneskers helbred og velfærd, blandt andet ved at udnytte sin styrke i form af uafhængighed, fleksibilitet og det lange perspektiv. 3. Større strategiske satsninger Formålet er at udvikle et større forskningsområde over en årrække gennem etablering af center, platform eller netværk af forskergrupper inden for samme overordnede område. I Fondens støttestrategi afspejler det sig i ønsket om at bidrage til skabelsen af forsknings- og udviklingsmæssige resultater i verdensklasse, og til at der i Danmark og det øvrige Norden etableres og udvikles et internationalt anerkendt sundhedsvidenskabeligt og bioteknologisk viden- og kraftcenter. Det er derfor vigtigt, at den forskning, som Fonden støtter, er af høj kvalitet. Uddelinger foregår på tre måder: 1. Uddeling efter indstilling fra faste komiteer og udvalg Formålet er at støtte enkeltprojekter inden for pågældende komites eller udvalgs område. Medlemmerne af disse fremgår af side 47. Uddelingerne foregår ved årlige runder efter opslag og ansøgning. Støtten ydes som driftsmidler til konkrete projekter, stipendier og symposier. Liste over årets uddelinger findes på side Enkeltbevillinger Formålet er at yde en større støtte til et enkelt, afgrænset område. Uddelingen finder sted som støtte til etablering eventuelt videreførelse af en mindre centerdannelse, et større enkeltprojekt, forskerskole eller professorat. Novo Nordisk Fondens bevillinger formidles således som projektstøtte, stipendier, symposier og hæderspriser. I 2008 modtog Novo Nordisk Fonden i alt 931 ansøgninger, hvoraf 233 modtog bevilling, alle til konkrete projekter. SUNDHEDSVIDENSKABELIG FORSKNING I DANMARK Forskningsprojekter Læge- og Naturvidenskabelige Komite Komiteen uddeler årligt projektmidler efter ansøgning til læge- og naturvidenskabelig forskning i Danmark. I 2008 indkom 398 ansøgninger om et samlet beløb på 278 mio. kr. Komiteen havde til dette formål 28,5 mio. kr.. Hertil kom 5 mio. kr. fra VP-Legatet, idet samarbejdet med Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat er fortsat, således at Fonden efter sagkyndig vurdering har kunnet overgive et antal ansøgninger til Legatet. Samlet betød det, at Komiteen i 2008 kunne bevilge 33,5 mio. kr. fordelt på 105 bevillinger, hvoraf ni blev videresendt til VP-Legatet. Udvalget for Sygeplejeforskning Udvalget har uddelt 1,5 mio. kr. til klinisk sygeplejeforskning. Ud af 43 ansøgninger på i alt 17 mio. kr. blev der givet støtte til 10 ansøgere. BERETNING 3

6 Stipendier Inden for dansk sundhedsvidenskab uddeltes i 2008 ti forskerstipendier af to til fem års varighed på ph.d.-, post doc- og professorniveau (se oversigt side 8 11). Hæderspriser Novo Nordisk Prisen Prisen er på 1,5 mio. kr. og blev i 2008 tildelt professor, ph.d. Kristian Helin. Den tildeles i 2009 dr. med. Søren Nielsen, administrerende direktør i biotekselskabet Action Pharma A/S og professor i cellebiologi og patofysiologi ved Vand og Salt Centret, Anatomisk Institut på Modtageren holder prisforelæsning på Aarhus Universitet den 28. april. Prisen overrækkes 2. maj, og i efteråret 2009 afholdes et internationalt symposium i relation til prismodtagerens forskningsemne. August Krogh Prisen Dansk Medicinsk Selskab har siden 1969 som led i sit årsmøde uddelt August Krogh Prisen. Den er på kr. og blev i 2008 tildelt professor, dr. med. Hans Jørgen Gottlieb Gundersen. I 2009 modtog professor, dr. med. Bent Smedegaard Ottesen, Rigshospitalet, prisen for en enestående forskning i gynækologi og obstetrik i Danmark. Den blev overrakt ved selskabets møde 23. januar. Projektstøtte Nordisk Forsknings Komite Komiteen uddeler projektmidler efter ansøgning til grundvidenskabelig og klinisk forskning inden for endokrinologi i de nordiske lande. I 2008 modtog Fonden ansøgninger om i alt 171 mio. kr. Der blev uddelt 19,2 mio. kr. fordelt på 69 bevillinger. Novo Nordisk Fondens Excellensprojekt Denne bevilling på 5 mio. kr. over fem år med 1 mio. årligt tilfaldt blandt 11 ansøgere dr. Nils Wierup fra Lunds Universitet for projektet The role of CART in islet function. Forskeruddannelser Som led i forskerskolen for molekylær metabolisme ved Syddansk og Københavns universiteter er i 2008 delfinansieret 10 stipendier (se oversigt side 11). Hæderspriser Fondet H.C. Jacobæus Forelæsninger Dette selvstændige fond er under afvikling, idet afkastet af dets kapital ikke længere rækker til uddeling af værdig størrelse. Brugen af kapitalen giver til gengæld mulighed for ekstra aktivitet. Når kapitalen er opbrugt, fortsætter Novo Nordisk Fonden finansieringen af en Jacobæus Pris. ENDOKRINOLOGISK FORSKNING I NORDEN Novo Nordisk Fonden har støttet endokrinologisk forskning i Norden siden sin start. De senere år er indsatsen udbygget kraftigt gennem øget projektstøtte samt støtte til en række ph.d.-, post doc- og rejsestipendier og et årligt forskerkursus ved Sahlgrenska Akademin, Göteborg, hvor professor, med. dr. Ulf Smith er ansvarlig. I 2008 tilfaldt æren og de kr. professor Emmanuel Van Obberghen fra Medical Faculty Nice i Frankrig, som holdt forelæsning med titlen Diabetes and its complications when insulin action goes wrong. Forelæsningen fandt sted den 25. september i Göteborg i forbindelse med Fondens forskerkursus. Desuden afholdtes 29. oktober 2008 i Nobel Forum i Stockholm en international workshop om Genetic and Environmental Influence on Insulin Sensitivity in Type 2 Diabetes. 4

7 Novo Nordisk Fondens Forelæsning I 2008 blev valgt professor John Wahren, Department of Molecular Medicine and Surgery ved Karolinska Institutet i Stockholm. Forelæsningen holdes i forbindelse med Scandinavian Society for the Study of Diabetes årsmøde april 2009 i Bergen. Symposier Nordisk Forsknings Komite forestår også uddeling af midler til afholdelse af en række symposier i Norden Novo Nordisk Foundation Research Meetings hvis tema skal ligge inden for endokrinologi eller eksperimentel fysiologi. I 2008 uddelte udvalget kr. til tre symposier. KUNSTHISTORISK FORSKNING Projektstøtte Udvalget for Kunsthistorisk Forskning Udvalget støtter projekter inden for kunsthistorie samt projekter, som kan bidrage til at udvikle kunsthistorisk forskning. Udvalget modtog til sin årlige uddeling 27 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 4,2 mio. kr. Der blev ydet støtte til 10 projekter til samlet 1 mio. kr.. Symposier Udvalget for Kunsthistorisk Forskning indledte i samarbejde med Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet i 2003 en serie internationale, videnskabelige konferencer, benævnt the Novo Nordisk Art History Project. Formålet er at styrke dansk kunsthistorisk forskning. I symposierne deltager stipendiater, seniorforskere og andre fagfolk i dialog med fremtrædende udenlandske forskere om nye strømninger i den internationale forskerverden. Det overordnede tema for disse arrangementer er forholdet mellem kulturhistorie og kunsthistorie. Bøger udgået fra de tre første symposier er under udgivelse. Fjerde konference afholdes i februar 2009 med titlen Let s get critical reception in art history and art criticism og drejer sig om, hvordan kunstkritikken har påvirket, og stadigvæk påvirker den kunsthistoriske disciplin. Stipendier Til de to Mads Øvlisen-stipendier inden for kunsthistorisk forskning modtog Fonden 26 ansøgninger (se oversigt side 11). NOVO NORDISK FONDENS CENTER FOR PROTEINFORSKNING Siden Fondens bevilling i 2007 på 600 mio. kr. til etablering og drift af et nyt center på Københavns Universitet har der været arbejdet intenst med planlægning og ombygning af tre etager i to bygninger i Panum Komplekset. Fire af foreløbig fem ledende forskere er ansat, forskningen er kommet i gang på andre, midlertidige lokaliteter. Desuden er etableret konferencer, nyhedsbrev, hjemmeside og et internationalt advisory board. Centret indvies 4. juni 2009, og 4. september åbner Medicinsk Museion en udstilling om proteinforskning før og nu i Panums vandrehal. NOVO NORDISK FONDENS PRE-SEED PROGRAM De barrierer, som begrænser en fornuftig strøm af viden og projekter fra den basale forskning til den senere mere anvendelsesorienterede forskning søger Fonden sammen med sit helejede datterselskab, Novo A/S, at råde bod på gennem initiativet Novo Seed. Fondens direkte bidrag til dette program ved- BERETNING 5

8 rører såkaldte pre seed-bevillinger. Det samlede program forventes at beløbe sig til 125 mio. kr. Fonden har foreløbig reserveret 5 mio. kr. til pre-seed projekter. Af disse har Fonden bevilget 1,5 mio. til CytoGuide repræsenteret ved professor Søren K. Moestrup, Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet, og 0,3 mio. til InVacc, repræsenteret ved post doc Peter Johannes Holst, Institut for International Sundhed, Mikrobiologi og Immunologi, STØRRE ENKELTSATSNINGER Biobank Danmark I løbet af 2008 besluttede Novo Nordisk Fonden, at den ville bidrage til at få realiseret et meget vigtigt tiltag inden for dansk forskning. Biobanker, dvs. samlinger af vævs- og blodprøver findes i mange lande, indsamlet som led i patientbehandling og forskningsprojekter. Efter at disse samlinger har opfyldt deres primære formål, repræsenterer de betydelige muligheder for forskning til gavn for fremtidig forebyggelse og sygdomsbehandling. I Danmark er disse muligheder ganske enestående, fordi danske myndigheder også besidder omfattende registre med personoplysninger. Alt dette tilhører den danske stat og er reguleret gennem en præcis lovgivning. To ting mangler, en sammenkædning af de mange biobanker i et register og en katalogisering af Danmarks største biobank, nemlig Statens Serum Instituts biologiske samlinger. Novo Nordisk Fonden reserverede 65 mio. kr. til dette, under forudsætning af at den danske stat ville påtage sig opgaven og bidrage økonomisk. Dette skete i begyndelsen af Med Fondens 65 mio. kr. er etableringen og drift i de første 10 år sikret, og de første 5 mio. er bevilget til et udviklingsprojekt. Fonden har efterfølgende reserveret yderligere 20 mio. kr. til udviklingsprojektet (se artikel side 34). Det nordiske forskerkonsortium Siden 1999 har Fonden støttet et nordisk forskerkonsortium etableret omkring professor Karl Tryggvason, Karolinska Institutet i Stockholm med 10 mio. kr. om året i 10 år. Konsortiet forsker i de alvorlige komplikationer, som ofte ledsager langvarig diabetes. Bevillingen udløb i 2008, og forskergruppen holdt i oktober den afsluttende Novo Nordisk Foundation Workshop, hvor alle implicerede forskere mødtes, og internationale peers deltog. En afsluttende rapport og vurdering er under udarbejdelse. Experimentarium Sammen har Knud Højgaards Fond og Novo Nordisk Fonden støttet Experimentarium med 1 mio. kr. hver til et nyt formidlingsprogram web-tv udført af unge med indvandrerbaggrund. STENO DIABETES CENTER Ved indgangen til 2009 ændrede Steno Diabetes Center (SDC) status. SDC er fortsat et hospital, som varetager behandling, forebyggelse, forskning og uddannelse inden for diabetes. Som noget nyt er SDC etableret som et 100%-ejet datterselskab af Novo Nordisk A/S med egen bestyrelse. SDC har for så vidt angår patientbehandlingen en driftsaftale med Region Hovedstaden og fungerer under denne aftale som regional diabetesafdeling. Der er tilknyttet i alt ca patienter, omfattende både type 1- og type 2-patienter. SDC beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Behandlingen gennemføres helt overvejende ambulant. SDC har desuden et femdøgns senge-dagafsnit med 14 senge. Behandlingstilbudet til patienterne i ambulatoriet er udvidet i forhold til en basisbehandling og omfatter tillige øjenklinik, fodklinik, kliniske diætister samt klinisk fysiologi. Patientbehandlingen varetages endvidere på Rigshospitalet, i Diabetesenheden. Bestyrelse: Fra venstre: Stig Strøbæk, Bo Ahrén, Søren Thuesen Pedersen, Niels Borregaard, Ulla Morin, Hans Ejvind Hansen, Gert Almind, Jørgen Boe, Kurt Anker Nielsen og Ulf J. Johansson. 6

9 Gennem uddannelsesenheden, Steno Education Center, udbredes viden om behandling af diabetespatienter, herunder undervisning af diabetesteam og udvikling af kvalitetsprogrammer. Uddannelsesenheden gennemfører blandt andet STAR-projektet, som er omtalt nedenfor. Fonden har i overensstemmelse med sin vedtægt i lighed med tidligere år støttet hospitalsdriften på SDC med 26 mio. kr. Desuden har Fonden støttet SDC s forskning gennem nedennævnte STAR-projekt i form af aflønning af fire seniorforskere, som anvender en del af deres tid på STAR-projektet. STAR-PROJEKTET Gennem en årlig bevilling søger Fonden at udvikle uddannelse af sundhedspersonale i Kina og Indien, dels ved ajourføring af forskningsbaseret viden, dels i den nyeste behandlingspraksis. Undervisningen varetages af læger, sygeplejersker, fodterapeuter, erhvervspsykolog m.fl. fra Steno Diabetes Center og andre danske sygehuse. I 2008 har været afholdt otte kurser. STØTTE TIL ANDRE FORMÅL I 2008 er blandt andet ydet støtte til følgende humanitære og sociale organisationer: Rehabiliterings- og forskningscentret for Torturofre (RCT), Dansk Flygtningehjælp, Læger uden Grænser, Dansk Røde Kors, CARE Danmark og Red Barnet. PERSONALIA Medlemmerne af Fondens komiteer og udvalg er udpeget for tidsbegrænsede perioder, hvorfor der løbende er af- og tilgang. I 2008 er sket følgende ændringer: I Læge- og Naturvidenskabelige Komite udtrådte ved udgangen af året professor Kim Brøsen. Nyt medlem udpeges i starten af I Udvalget for Sygeplejeforskning udtrådte ved udgangen af året seniorforsker, cand. cur. Ingrid Egerod. Nyt medlem udpeges i starten af I udvalget for Almen Medicinsk Forskning udtrådte Bengt Mattsson, Göteborg. Som formand i 2009 er indtrådt Fondens direktør, dr. med. Gert Almind. Fonden vil gerne takke de mange medlemmer af komiteer og udvalg for en værdifuld indsats. Zanna Pauck har erhvervet sin kandidatgrad i etnologi med speciale om August Krogh og har i 2008 arbejdet videre med branding og Fondens historie. 1. marts 2009 Ulf J. Johansson, formand Gert Almind, direktør BERETNING 7

10 Novo Nordisk Fondens stipendier Sundhedsvidenskabelig forskning finansieres i stor udstrækning gennem tidsbestemte bevillinger. Yderligere må de fleste skaffe midlerne til deres projekter fra forskellige kilder, som sjældent bevilger støtte ud fra en tanke om, hvorvidt finansiering og karriere for denne forsker kan komme til at hænge sammen. Under disse vilkår får stipendier stor betydning. Forskeren kan vide, at nogle års løn er sikret. Fondens støttepolitik omfatter årligt nye forskningsstipendier, som uddeles efter ansøgning, sagkyndig vurdering og i konkurrence. Stipendiernes varighed er på to til fem år. Ved udgangen af 2008 var 76 stipendier i gang. De fleste inden for sundhedsforskning. Novo Nordisk Fonden har etableret sine stipendier til at imødegå forskellige problemer i den danske forskningsstruktur: Forudsætningen for god forskeruddannelse er, at dygtige forskere på seniorniveau får mulighed for at skabe forskergrupper omkring sig. Det kan være svært for forskere, som beklæder overordnede lægestillinger, at få tid til at fortsætte deres forskning. Det kræver stipendier til delvis frikøb fra det kliniske arbejde til brobygning mellem daglig patientbehandling og medicinsk forskning. Antallet af kandidater med ph.d.-grad vokser pænt, hvilket samtidig øger problemet med at skabe forskningskarrierer. Her er brug for flere post docstipendier. Professorstipendier Disse tildeles højt kvalificerede forskere for at styrke et bestemt område, en større forskergruppe eller en centerdannelse. Aktuelt har Fonden fire professorstipendier Siden 2006 har professor Anne Meyer beklædt en professorstilling i biochemical engineering på Institut for kemiteknik på Danmarks Tekniske Universitet. Stipendiet var oprindeligt tildelt professor John Villadsen Forskningsprofessor, dr. med. Peter Aaby fik et stipendium som leder af Bandim Health Project i Guinea-Bissau, Vestafrika Professor, dr. med. Thomas Mandrup-Poulsen fik et femårigt professorat i Medicinsk forskningsmetodologi ved Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet Professor Maximillian de Courten er blevet tildelt et professorat i Global Health på Center for International Sundhed og Udvikling, Københavns Universitet. 8

11 Hallas-Møller-stipendier Hallas-Møller Stipendiet uddeles hvert år efter ansøgning til Læge- og Naturvidenskabelige Komite. Stipendiet er femårigt og omfatter ud over løn 0,5 mio. kr. i årligt driftstilskud, i alt godt 5 mio. kr. Der er således løbende stipendiater Torben Heick Jensen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet 2004 Anders Lade Nielsen, Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet 2005 Poul Nielsen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet 2006 Claus Storgaard Sørensen, BRIC, Københavns Universitet 2007 Mads Hald Andersen, Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital 2008 Rune W. Berg, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet Seniorforskerstipendier Læge- og Naturvidenskabelige Komite har en årrække uddelt femårige kom-hjem-stipendier. En del af disse stipendier løber endnu. Disse omfatter ud over løn årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. I 2004 supplerede bestyrelsen i Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat med et ekstra stipendium Rune Hartmann, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet 2004 Ole Erik Sørensen, Afdeling for celle og molekylær biologi, Lund Universitet 2004 Anders H. Lund, BRIC, Københavns Universitet (VP-Legatet) 2005 Lars Ellgaard, Biokemisk Afdeling, August Krogh Instituttet, Københavns Universitet 2008 Birgitte Holst, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet Kliniske forskerstipendier Danmark De kliniske stipendier uddeles af Læge- og Naturvidenskabelige Komite til klinisk arbejdende overlæger for at give disse mulighed for at fortsætte deres forskning. Stipendierne er femårige, hvert på i alt 2,5 mio. kr., og skal anvendes til at ansætte en læge på den pågældende afdeling som delvis erstatning for overlægens forskningsfravær Christian Geisler, Rigshospitalet, København Laszlo Hegedüs, Odense Universitetshospital Lars Iversen, Århus Sygehus Katharine Main, Rigshospitalet, København 2005 Kirsten Grønbæk, Rigshospitalet, København Aase Handberg, Århus Sygehus Lars Melholt Rasmussen, Odense Universitetshospital 2006 Peter Dam, Rigshospitalet, København Jens Otto Lunde Jørgensen, Århus Sygehus Jørgen Nielsen, Rigshospitalet, København Lars S. Rasmussen, Rigshospitalet, København 2007 Tove Agner, Roskilde Sygehus Martin Fabricius, Glostrup Hospital Søren Jacobsen, Rigshospitalet, København Jørgen Jeppesen, Glostrup Hospital Lena Specht, Rigshospitalet, København 2008 Won Yong Kim, Skejby Sygehus, Århus Thure Krarup, Bispebjerg Hospital, København Elisabeth Mathiesen, Rigshospitalet, København Michael Hecht Olsen, Glostrup Hospital NOVO NORDISK FONDENS STIPENDIER 9

12 Post doc-stipendier i almen medicin I almen medicin uddannes et stigende antal forskere gennem erhvervelse af ph.d.-graden. Det kniber fortsat at fastholde disse i forskningen, når det skal forenes med dagligt arbejde i deres lægekonsultation. Fondens udvalg for post doc-stipendier i almen medicin uddeler derfor efter ansøgning hvert år et antal forskerstipendier, gerne på deltid, således at forskning og daglig klinik kan kombineres. Nordisk netværk stipendier Som led i nordisk netværk for forskning og forskeruddannelse i endokrinologi har Fonden i årene 2006 og 2007 uddelt 14 stipendier på ph.d.- og post docniveau, spredt over forskningsinstitutioner og kliniske afdelinger inden for endokrinologi i Norden. De fleste stipendier er nu udløbet. Et par stipendiater har siden modtaget projektstøtte, blandt dem vandt Nils Wierup Fondens Excellensprojekt Lise Dyhr, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet Hans Chr. Kjeldsen, Institut for Folkesundhed, Almen Medicin, Aarhus Universitet Janus Laust Thomsen, Institut for Folkesundhed, Almen Medicin, Aarhus Universitet Frans Boch Waldorff, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet 2006 Lars Jørgen Hansen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet 2007 Jette Kolding Christensen, Institut for Folkesundhed, Almen Medicin, Aarhus Universitet Poul Erik Heldgaard, Lægehuset i Ørum, Tjele Dorte Ejg Jarbøl, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet Charlotte Tulinius, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet 2008 John Brodersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Thomas Drivsholm, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet Jørgen Nexøe, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet Birgit Åbom, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet Ph.d.-stipendier 2006 Tom Erenskjold Andersen. Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet Kristine Juul Hare, Medicinsk afdeling M, Glostrup Hospital Anna Zachrisson, Karolinska Institutet, Stockholm Ph.d.-stipendier den tredje verden 2007 Basem Abdallah, Klinik for Molekylær Endokrinologi, Odense, Syddansk Universitet Anna Krook, Karolinska Institutet, Stockholm. Tommy Olsson, Umeå Universitet Nordisk Netværk stipendier Bagest fra venstre: Ann Hammarstedt, Ola Hansson, Hamid Saeed, Tom Ehrenskjold Andersen, Tobias Larsson, Kristine Juul Hare. Forrest fra venstre: Fredirick Mashili, Juliet Evans, Nils Wierup. FOTO: ULRIKA OLSSON, PARASOLL 10

13 Post doc-stipendier 2006 Lise Bjørkhaug Gundersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen Nils Wierup, Biomedicinskt Centrum, Lunds Universitet 2007 Malin Fex, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet Ola Hansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet Jenny Kindblom, Institutionen för invärtesmedicin, Göteborg Universitet Troels Krarup Hansen, Medicinsk afdeling M, Aarhus Universitetshospital. Tobias Larsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet Mads Øvlisen-stipendier Siden 2006 har Fonden uddelt Mads Øvlisen-stipendier inden for kunsthistorie og kunst. Hvert stipendium skal støtte et ph.d.-forløb og er på 1,5 mio. kr. Baggrunden og formålet er beskrevet i Fondens årsberetning 2006/2007, og den første stipendiat i kunstnerisk forskning redegør for sit projekt i dette årsskrift side 32. Stipendiaterne er indskrevet på Københavns Universitet eller Kunstakademiet. Kunsthistorisk Forskning 2006 Jacob Lillemose, Artnode, København N Joacim Sprung, Bildinstitutionen, Korsbackaskolen, Kävlinge, Sverige 2008 Pernille Leth-Espensen, Århus Karen Westphal Eriksen, København Ph.d.-stipendier ved Forskerskolen i Molekylær Metabolisme Stipendierne er delfinansieret af Novo Nordisk Fonden. De tildeles af forskerskolens bestyrelse. Kunstnerisk Forskning 2006 Maria Finn, København N 2008 Kristoffer Sølvsten Burgdorf, Steno Diabetes Center Louise Frederiksen, Syddansk Universitet Louise Larsen, Københavns Universitet Ileana Rodriguez Leon, Syddansk Universitet Louise Olsen, Syddansk Universitet Majken Siersbæk, Syddansk Universitet Rasmus Siersbæk, Syddansk Universitet Lena Sønder Snogdal, Syddansk Universitet Birgitte F. Vind, Odense Universitetshospital Christina Vinter, Syddansk Universitet Gert Almind NOVO NORDISK FONDENS STIPENDIER Udvalget for Almen Medicinsk Forskning Fra venstre: Gert Almind, Jóhann Ágúst Sigurdsson og Irene Hetlevik. 11

14 Læge- og Naturvidenskabelige Komite Basem Abdallah Syddansk Universitet. Studying the regulatory function of Dlk1/FA1 in chondrogenesis during bone development. Kr Tove Agner Staphylococcus aureus hos patienter med håndeksem: forekomst og klinisk betydning. Kr Olav Andersen Karakterisering af komplekset mellem SORLA og APP og hvorledes dette beskytter mod Alzheimers Demens. Kr Jens Peter Andersen Mekanistiske og regulatoriske aspekter af Ca-AT- Paser og P4-type ATPaser belyst ved mutationsanalys. Kr Felicie Faucon Andersen Undersøgelser af de molekylære mekanismer bag genregulatoriske elementers signalering over lange afstande i det humane genom. Peter A. Andreasen Udvikling af nye principper for hæmning af proteolytiske enzymsystemer i cancer. Kr Lise Wogensen Bach Udvikling af kronisk nyresygdom: Molekylære mekanismer i extra-cellulær matrix omsætning in vivo og in vitro. Kr Lasse K. Bak University of Sydney. Molekylære og funktionelle forskelle mellem synaptiske og ikke-synaptiske mitokondrier i rottehjernen betydning for iskæmisk hjernesygdom. Henning Beck-Nielsen Odense Universitetshospital. Studier af molekylære mekanismer bag insulinresistens i skeletmuskulatur ved type 2 diabetes under normo- og hyperglykæmi. Kr Niels Behrendt Rigshospitalet. Collagenolyse i cancerinvasion: Biokemiske mekanismer og eksperimentel terapi i en musecancermodel. Kr Christine Stabell Benn Statens Serum Institut. Investigating the mortality impact of oral polio vaccine at birth: A randomised trial. Kr Robert Boushel Mitochondrial function in insulin resistance and type 2 diabetes. Kr Cord Brakebusch Function of Rac1 and RhoA in skin inflammation. Kr Peter Bross Aarhus Universitetshospital, Skejby. Oxidative stress caused by electron leakage from mitochondrial fatty acid oxidation. Hans Bräuner-Osborne GPRC6A receptorens fysiologiske rolle ved aminosyre og protein indtag. Jens Bukh Hvidovre Hospital. Development of genotype specific novel hepatitis C virus cell culture systems and their application in molecular and clinical studies. Kr Julio Celis Kræftens Bekæmpelse. Invasive Apocrine Carcinomas of the Breast: Stratification and Identification of Potential Targets for Novel Therapeutic Therapies. Kr Søren Tvorup Christensen Karakterisering af de molekylære mekanismer, der koordinerer ciliedannelse og Wnt-signalering i det primære cilie. Kr Jan Pravsgaard Christensen Forbedring af adenovirus induceret vaccinesvar. Kr Erik Ilsø Christensen Fysiologiske, morfologiske og patofysiologiske studier af renal receptormedieret endocytose, lysosomal biogenese og proteinuriske tilstande. Kr Christian Kroun Damgaard Regulation of translation and mrna decay during starvation in human cells. Kr

15 Robert DeLotto In vivo imaging of NFkappaB transcriptional regulation and Toll receptor signaling dynamics. Christina Egebjerg Kræftens Bekæmpelse. Identifikation af molekylære mekanismer der regulerer Ras induceret transformation og tumorigenese. Kr Jan J. Enghild Instrument til måling af bindingskinetikken for protein-protein vekselvirkninger. Martin Ejler Fabricius Glostrup Hospital. Elektrokortikografisk analyse af hjernefunktionen ved akut traumatisk og iskæmisk hjerneskade. Kr Robert Fenton Identification of phosphorylation dependent aquaporin-2 binding partners and their role in body water homeostasis. Kr Lennart Friis-Hansen Rigshospitalet. Karakteristik af gastrin regulerede mirna og deres targets. Kr Nils Joakim Færgeman Syddansk Universitet. Transkriptionel regulering af lipid homeostase i C. elegans. Kr Morten Frier Gjerstorff Syddansk Universitet. GAGE proteiners effekt på polymerisering af mikrotubuli. Kr Tina Hummelshøj Glue Rigshospitalet. Udforskning af ficoliners rolle i infektion og inflammation ved anvendelse af knockout mus. Kr Cornelis Johannes Pieter Grimmelikhuijzen Structure and function of receptors and signal molecules in insects. Kr Morten Grunnet Nye behandlingsformer til hjerterytmeforstyrrelser. Kr Jakob Lerche Hansen Molekylære mekanismer bag G protein uafhængig Angiotensin II Type 1 receptor aktivering. Kr Harald Severin Hansen Acylethanolamider, endocannabinoider og metabolisk syndrom 2. Rune Hartmann Genkendelse af virale infektioner på molekylært niveau. Kr Steen Holmberg Mediator and its role in cell cycle-dependent RNAimediated heterochromatin formation. Uffe Holmskov Syddansk Universitet. Karakterisering af en ny myeloid cellelinie markør (CD163-L1) og dens rolle i det inflammatoriske respons. Kr Peter Johannes Holst Københavns Universitet, Panum Instituttet. Adenovirus vektor baserede vacciner. Ét koncept til virus, bakterier og parasitter. Jacob Bo Højberg Hansen Etablering af humane modelsystemer for brun fedtcelledifferentiering. Kr Kurt Højlund Odense Universitetshospital. Mitokondriel dysfunktion og insulinresistens ved fedme og type 2 diabetes belyst ved fosfoproteomanlyse. Kr Lars Iversen Århus Universitetshospital. Inflammatoriske caspaser, inflammasomer og mapk fosfatasers betydning for patogenesen ved psoriasis vulgaris. Kr Anders Asbjørn Jensen Molekylær-farmakologiske studier af excitatoriske aminosyre-transportører og deres ligander. Mads Daugaard Jensen Kræftens Bekæmpelse. Den biologiske funktion af onkoprotein LEDGF/p75. Kr Jørgen Lykke Jeppesen Glostrup Hospital. Aspekter af det metaboliske syndrom og insulin resistens: en epidemiologisk og eksperimentel undersøgelse. Kr Bente Jespersen Århus Universitetshospital, Skejby. Effekt af remote prækonditionering mod iskæmi i nyre transplanteret fra hjernedød donor perfusion, funktion og iltforbrug vurderet ved MRI og mikrodialyse i en grisemodel. Kr Steffen Junker Er nedlukning af transkriptionsfaktorgenet OBF-1 central for udvikling af den abnorme fænotype i klassisk Hodgkins lymfom? Kr Andreas Kjær Københavns Universitet & Rigshospitalet. Molekylær billeddannelse til ikke-invasiv tomurkarakteristik og skræddersyet cancerterapi: translationelle studier af neuroendokrine tumorer. Kr BEVILLINGER 13

16 Michael Kjær Bispebjerg Hospital. Betydningen af transforming growth factor-b-1 (TGF-b-1) for fysiologisk og patologisk adaptation af senevæv til øget mekanisk belastning. Kr Janne Kudsk Klitgaard Syddansk Universitet. Karakterisering af thioridazins resistensreverserende effekt på MRSA. Kr Filip Krag Knop Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) ny rolle som blodglukosestabilisator? Kr Gitte Moos Knudsen Rigshospitalet. Integreret molekylær billeddannelse af hjernen. Kr Thure Krarup Bispebjerg Hospital. Er insulinresistens og/eller glukoseintolerance patogenetiske faktorer ved udviklingen af defekt inkretineffekt ved type 2 diabetes mellitus? Kr Karsten Kristiansen In vitro og in vivo analyser af fedtcelle-udvikling og -funktion. Kr Ian Henry Lambert Taurinhomeostase i native, carcinome og multidrugresistente celler. Henning Langberg Bispebjerg Hospital. Specifikke vækstfaktorer samt træningstilstandens indflydelse på senevævets akutte respons på belastning hos mennesker. Kr Sten Lund Århus Universitetshospital. Relationen mellem triglycerid lipolysen og udviklingen af insulinresistens i muskel- og fedtvæv. Kr Mette Katrine Lund Regulering af det essentielle RNA-bindende protein Npl3. Anders Løbner-Olesen Roskilde Universitet. Syntetiske antimikrobielle peptider der hæmmer DNA syntesen i Stafylococcus aureus. Kr Claus Juul Løland Molekylær farmakologi og in vivo virkning af benztropiner: Ny indsigt i mekanismerne bag kokains stimulatoriske effekt. Kr Sten Madsbad Effekten af gastric bypass kirurgi på glukosestofskiftet hos personer med type 2 diabetes. Kr Yasser Ahmed Mahmmoud Uncoupling of P-type ATPases: Physiological significance. Kr Susanne Mandrup Syddansk Universitet. Funktionelle undersøgelser af acyl-coa bindende protein (ACBP) ved konventionel og konditionel knockout af genet i mus. Kr Thomas Mandrup-Poulsen København Universitet. Histon-deacetylaser og cytokin-induceret betacelledød i patogenesen til Diabetes Mellitus. Kr Mads Melbye Statens Serum Institut. Antibiotic use and risk of cancer A Nation-Wide Register Study to Explore Malignancies that may be Influenced by Bacterial Infection. Kr Jacob Giehm Mikkelsen Ekspression af mikrorna i huden betydning for udvikling af inflammatoriske hudsygdomme. Kr Kamilla Woznica Miskowiak Rigshospitalet. Effekt af erythropoietin på depressive symptomer og neurokognitive deficit ved behandlingsresistent depression og ved unipolar eller bipolar lidelse i remitteret fase et proof of concept studie. Kr Søren Kragh Moestrup Identifikation og undersøgelse af multi-drug resistant ATP-binding casette (ABC) protein involveret i cellulær eksport af vitamin B12. Kr Ole Hartvig Mortensen Genekspressionsændringer og mitokondriel dysfunktion i muskelvæv. Et studie på rotter om virkningerne af lavt proteinindtag i graviditeten og effekten af taurin tilskud. Kr Morten Møller Neuroanatomiske og funktionelle undersøgelser af det ikke-billeddannende optiske system i musehjernen. Kr Holger Jon Møller Århus Sygehus. CD163 og AML: Diagnostiske og terapeutiske perspektiver. Kr Jens Bo Nielsen Patofysiologiske mekanismer ved spasticitet. Kr Marianne Jensby Nielsen Plasmaproteinerne haptoglobin og haptoglobinrelateret protein: Struktur, receptor-interaktioner og anvendelse til behandling af trypanosom-induceret sovesyge. Kr

17 Jakob Nilsson University of Cambridge. Etablering af time-lapse mikroskopi på BRIC. Kr Nikolai Nordsborg Kan kontraktil aktivitet inducere ændringer i mirna ekspressionen i human skeletmuskulatur? og er ændringerne afhængige af træningsstatus? Søren-Peter Olesen Distinct Vesicular Trafficking of Voltage-gated Potassium Channels. Kr Anders Olsen Checkpoints, Cancer og Aldring. Trevor Owens Syddansk Universitet. Interleukin-18 regulation of inflammatory responses in the CNS. Kr Lene Pedersen Uorganisk fosfats og type III fosfatimportørers funktioner i tidlig, sen og patologisk osteogen differentiering. Kr Finn Skou Pedersen Analyse af stadiespecifik induktion af B-cellelymfomer i en retroviral mutagenesemodel. Steen Vang Petersen Foldningsanalyse af humant EC-SOD. Kr Henriette Pilegaard Betydning af PGC-1a i AMPK medieret mitokondriel biogense og angiogenese. Kr Bo Torben Porse NMD i alternativ splicing: En sekventerings-baseret transcriptom analyse. Kr Jeppe Prætorius Natrium-koblede syre/base transportere i epitelial ph homeostase. Kr Erik A. Richter Dysregulering af actincytoskelettet som fællestræk i muskulær insulin resistens effekten af muskelkontraktioner. Kr Kjeld Schmiegelow Rigshospitalet. Microarray-studier af genetiske polymorfiers indflydelse på behandling med kemoterapi. Kr Ellen Inger Holm Schousboe Betydning af interaktionen mellem faktor XII, fibronectin og aggregerede blodplader for arterielle thrombers vækst og stabilitet. Kr Hans Skovgaard Poulsen Rigshospitalet. Udvikling af genetisk targeteret kemoterapi til småcellet lungecancer herunder en undersøgelse af PI3/Akt signalerings rolle i respons til behandling. Kr Peter Staller The histone demethylases JMJD1A and JMJD2B as HIF effectors in cancer growth. Kr Bente Merete Stallknecht Fysisk aktivitet er sundt. Effekt af vægttab eller træning per se. Steffen Thiel Beskrivelse af en immundefekt. Kr Gunnar Vase Toft Århus Sygehus. Yngre kvinders reproduktive funktion. Sammenhængen mellem eksponering for hormonforstyrrende stoffer i fostertilstanden og den reproduktive funktion senere i livet. Kr Bo Gregers van Deurs Endocytotisk nedregulering af ErbB receptorer. Kr Kristian Vissing Proteom and transkriptom profilering af mekanisk versus metabolisk stres. Kr Hans H. Wandall Identifikation af immunodominante glykopeptidepitoper som biomarkører for tidlig diagnosticering af colo-rektal cancer. Kr Niels Feentved Ødum Den molekylære patogenese ved kutant T celle lymfom. Kr Mette Cathrine Ørngreen Rigshospitalet. Effekten af Bezafibrat på muskelmetabolismen under fysisk aktivitet hos patienter med fedtmetaboliske defekter i skeletmuskulaturen. Kr BEVILLINGER Læge- og Naturvidenskabelige Komite Fra venstre: Henrik Kehlet, Bente Klarlund Pedersen, Hendrik Vilstrup, Niels Borregaard, Lars Fugger, Finn Cilius Nielsen og Niels-Henrik Holstein-Rathlou. 15

18 Nordisk Forsknings Komite Martin Adiels Göteborgs Universitet. Development of systems biology tools to study fatty acid sources for triglyceride secretion in diabetic dyslipidaemia. Lubna Al-Khalili Karolinska Institutet, Stockholm. Proteomic and Metabolic Profiling in Skeletal Muscle: Role of Leucine on Insulin Signalling and Protein Expression in Human Skeletal Muscle. Peter Arner Karolinska Institutet, Stockholm. Role of human adipose tissue cellularity for insulin resistance. Kr Isabella Artner Lunds Universitet. Maf transcription factors control beta cell identity. Christopher Barker Karolinska Institutet, Stockholm. Role of inositol pyrophosphates in insulin exocytosis and beta cell survival. Tore Bengtsson Stockholm Universitet. Adrenergic signaling to glucose uptake in insulinsensitive tissues. Marie Björnholm Karolinska Institutet, Stockholm. Leptin Action Integration of Central and Peripheral Effects. Kr Jonas Burén Umeå Universitet. Adipose tissue inflammation: Consequences for metabolic function. Fredrik Bäckhed Göteborgs Universitet. Microbial regultion of intestinal hormone production. Kr Per-Ola Carlsson Uppsala Universitet. Means to improve longterm function and mass of transplanted pancreatic islets. Alexander Chibalin Karolinska Institutet, Stockholm. Role of phosphorylation and protein interaction in the regulation of the sodium pump: control of molecular function in health and disease. Kr Ingrid Dahlman Karolinska Institutet, Stockholm. Identifying and characterization of new susceptibility genes for common obesity. Eva Degerman Lunds Universitet. Mechanisms for dysregulated lipid and glucose metabolism in diabetes with focus on camp and insulin signalling networks. Lena Eliasson Lunds Universitet. Regulation of insulin: role of micrornas and genetic variations. Kr Johan G. Eriksson Helsinki Universitet. An epigenetics approach to disentangle fetal programming. Ulf Eriksson Uppsala Universitet. Experimental and (epi)- genetic studies of diabetic pregnancy. Rachel Fisher Karolinska Institutet, Stockholm. Human studies to investigate the interplay between adipose tissue, liver fat accumulation and insulin resistance. Paul Franks Umeå Universitetshospital. A study of the interaction between genetic and lifestyle factors on cardiovascular and metabolic risk. Bertil B Fredholm Karolinska Institutet, Stockholm. Adenosine effects on energy homeostasis, insulin release and insulin actions. Implications for caffeine use in diabetes. Morten Frodin Exploiting the genetic simplicity of the fruit fly to identify missing kinases and phosphatases in human insulin signal transduction using high throughput RNAi screening. Kr Leif Groop Lunds Universitet. Mechanisms by which genetic variation in the TCF7L2 gene causes diabetes: novel targets for antidiabetic therapy?. Olga Göransson Lunds Universitet. LKB1 signalling pathways and their role in adipose tissue implications for type 2 diabetes. Karl-Heinz Herzig Oulu Universitet. Orexin a metabolic regulator. Kr Cecilia Holm Lunds Universitet. Lipotoxicity in type 2 diabetes. Kr Dan Holmberg Umeå Universitet. Molecular genetics of type 1 diabetes. Agneta Holmäng Göteborgs Universitet. Programming of the Metabolic Syndrome The Critical Role of the Maternal Metabolic Environment and Early Childhood. Jørgen Jensen Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo. Regulation of insulin sensitivity and signalling in skeletal muscles by adrenaline and contraction. Rolf Jorde Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø. Prevention of type 2 diabetes with vitamin D supplementation in subjects with reduced glucose tolerance detected in the Tromsø study 2007/2008. Kr

19 Eero Kajantie National Public Health Institute, Helsinki. Preterm birth and glucose tolerance in adult life. Kr Akhtar Khan Karolinska Institutet, Stockholm. Molecular Mechanisms Underlying the Regulation of Body Weight and the Anti-Diabetic Effects of Estrogen. Mikael Knip University of Helsinki. Autoimmune Diseases in First and Second Degree Relatives of Children with Type 1 Diabetes. Filip Krag Knop Glucagon responses following oral glucose and isoglycaemic iv glucose in patients with type 1 diabetes A role for the gastrointestinal tract in diabetic hyperglucagonaemia? Heikki Koistinen Helsinki University Central Hospital. Fatty acid metabolism in the pathogenesis of insulin resistance in human skeletal muscle. Birthe B. Kragelund Investigations of the signalling mechanism and molecular structure of the intracellular domain of the human prolactin receptor. Anna Krook Karolinska Institutet, Stockholm. Signalling pathways regulating muscle metabolism and insulin resistance in human skeletal muscle. Kr Henrik Leffers Rigshospitalet, København. Do inhibitors of prostaglandin synthesis play a role in the high incidence of poor semen quality, genital malformations and testis cancer? Birgitte Lindegaard Rigshospitalet, København. IL-18, Fat distribution and Insulin resistance. Jaana Lindström National Public Health Institute, Helsinki. The Finnish Diabetes Prevention Follow-up Study: The long-term effects and cost-efficiency of lifestyle intervention. Charlotte Ling Lunds Universitet. The influence of genetic, epigenetic and non-genetic factors on oxidative phosphorylation and the pathogenesis of type 2 diabetes. Kr Allan Linneberg Glostrup Hospital. Vitamin D and diabetes. The relationship of vitamin D with insulin secretion, insulin resistance, proinflammation, and development of diabetes in an adult general population. Kui Liu Umeå Universitet. Signals Transductions in Mammalian Oocytes that Contribute to Physiological and Pathological Changes of the Ovary. Kr Valeriya Lyssenko Lunds Universitet. Genetics of islet function. Kr Peetra Ulrica Magnusson Uppsala Universitet. Composite islet-endothelial cell grafts; Novel approaches to potentiate the outcome of clinical islet transplantation. Hindrik Mulder Lunds Universitet. GAS6/Axl in pancreatic islets. Hilde Irene Nebb Universitetet i Oslo. Lipid homeostasis-gene regulation related to nuclear receptors. Kr Pirjo Nuutila University of Turku. Development of PET (positron emission tomography) tracers for pancreatic betacell imaging. Anders Nykjær Characterization of a conditional knockout of SorCS1, a novel human type-2 diabetes susceptibility gene. Claes Ohlsson Göteborgs Universitet. Sex steroids in the regulation of skeletal tissue. Kr Charlotta Sofia Olofsson Göteborgs Universitet. Functional studies of the regulation of hormone release and glucose uptake in white adipocytes. BEVILLINGER Nordisk Forsknings Komite Fra venstre: Moustapha Kassem, Bo Ahrén, Leena Peltonen-Palotie, Frode Vartdal, Juleen R. Zierath, Ivar Walaas, Birgitte Nauntofte, Leif C. Andersson og Tommy Olsson. 17

20 Sven-Olof Olofsson Göteborgs Universitet. Ectopic lipids and the SNARE SNAP23 key factors for the development of insulin resistance. Kr John Pernow Karolinska Institutet, Stockholm. The importance of endothelial dysfunction for cardiovascular complications in diabetes. Kr Thorkil Ploug Decoding the molecular mechanisms defining the range of insulin sensitivity within the population at large. Lars Melholt Rasmussen Odense Universitetshospital. Molecular interactions between periadventitial fat and arterial tissue in type 2 diabetes. Erik Renström Lunds Universitet. Interplay between redox status and activity of the innate immune system in the pancreas and its relevance for beta-cell function and survival. Martin Ridderstråle Lunds Universitet. Identification and characterization of candidate genes for human obesity. Olli Ritvos University of Helsinki. Cellular effects of oocytederived growth factors in the mammalian ovary. Mikael Rydén Karolinska Institutet, Stockholm. Studies of novel factors in human adipose tissue with protective roles in the development of type 2 diabetes. Albert Salehi Lunds Universitet. Gluco-lipotoxicity in pancreatic islets. Dysfunctional mechanisms and pharmacological intervention. Kr Stellan Sandler Uppsala Universitet. Mechanisms of destruction and repair/regeneration of insulin-producing cells in type 1 diabetes. Helgi Birgir Schiöth Uppsala Universitet. G protein-coupled receptors: Pharmacology and physiological role in central regulation of the energy balance and reward mechanisms. Thue W. Schwartz Characterization of the enteroendocrine system. Ulf Smith Göteborgs Universitet. Adipose tissue dysregulation in Insulin Resistance and Type 2 diabetes role of Wnt signalling and WISP-2. Kr Ludvig Sollid Universitetet i Oslo. X-ray crystal structure of HLA DQ-molecules associated with type 1 diabetes. Peter Strålfors Linköping Universitet. Metabolism and insulin control of adipocytes. Kr Kjetil Taskén Universitetet i Oslo. Spesifisitet i camp-mediert signaloverføring. Åsa Tivesten Göteborgs Universitet. The role of sex steroid metabolites and the androgen receptor in the development of atherosclerosis. Kr Eckardt Treuter Karolinska Institutet, Stockholm. In vivo Functions of Nuclear Receptor Co-Repressor GPS2 in Metabolism and Inflammation. Anna Wedell Karolinska Institutet, Stockholm. Molecular mechanisms in disorders of sexual development and steriod metabolism. Nils Welsh Uppsala Universitet. Mechanisms by which Imatinib mesylate (Gleevec) counteracts Type 2 diabetes. Excellensprojekt Nils Wierup Lunds Universitet. The role of CART in islet function. Kr Travel grants Christian Bindesbøll University of Oslo. Control of glucose and lipid metabolism by the nuclear receptor, LXR? An in vivo mechanistically study of how glucose and insulin modify the activity of LXR by promoting O-linked glycosylation and cofactor recruitment. Kr Emil Kostovski University of Oslo. Spinal cord injury and metabolism. Kr Troels Bech Kristoffersen Bispebjerg Hospital. Myostatin signaling in skeletal muscle. Kr Madeléne Sandqvist Sahlgrenska Academy at Göteborg University. Establish techniques for culturing satellite cells from human muscle tissue at the Lundberg Laboratory for Diabetes Research for studies of the effects of adipokines on myocyte insulin action. Kr

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Institutleder Uffe Holmskov 13. januar 2012 Institute for Molecular Medicine Institut for Medicinsk Biologi

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2007/2008 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N ÅRSSKRIFT 2009/2010 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Kandidatliste. AU valg Akademisk Råd ved Faculty of Health VIP. Organ: Valggruppe:

Kandidatliste. AU valg Akademisk Råd ved Faculty of Health VIP. Organ: Valggruppe: Valg til akademisk råd valg 0 Akademisk Råd ved Faculty of Health Repræsentationsområde: Department of Clinical Medicine Liste: Liste 05åå-xxxx Jørgen Frøkiær Dato 5 nov 0, kl. 4: Side af Valg til akademisk

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark

Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark Fondens bestyrelse har besluttet fra 2012 at tildele Nordisk Forskningskomite yderligere 33 mio. kr.: excellensprogrambestyrelsens og Ledelsens beretning 2011 2011 har været endnu et begivenhedsrigt og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Organisations niveauer Opdateret pr. 7/6-17

Organisations niveauer Opdateret pr. 7/6-17 Organisations niveauer Opdateret pr. 7/6-17 Direktør/Afdelingschef / Funktionsleder Medarbejder Administrerende Direktør Rasmus Christensen Økonomi Claes Graff IT Kristoffer Munch Øk. & Personale NN Direktionsassistent

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

afholdt d. 5. maj 2014

afholdt d. 5. maj 2014 At initierer forandring en ledelsesopgave Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det? Temamøde CEI 5 maj 2014 Bettina Lundgren, centerdirektør, dr. med. Diagnostisk

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Highscore 1 serie - Damer

Highscore 1 serie - Damer Highscore 1 serie - Damer Nr.: Navn: Navn: Kegler: 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Rita Gabel-Jensen Danske Bank Vu Anh Nguyen System Frugt Kirsten Akselsen MT Højgaard A/S 11 Inge Andersen TDC IF 0 Lena B.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Programkomitéen for Individ, Sygdom og Samfund

Programkomitéen for Individ, Sygdom og Samfund Programkomitéen for Individ, Sygdom og Samfund Kim Krogsgaard (formand) Kim Krogsgaard er direktør for Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris og er tidligere forskningschef på Hvidovre

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Velkommen til Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Vejen til dansk personlig medicin 5. oktober:

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Se programmet på de efterfølgende sider!

Se programmet på de efterfølgende sider! Hjerte imaging med SPECT, PET og MR Dette kursus afholdes i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Se kursusprogrammet og forskerskolens øvrige kurser på www.dacra.dk Formål

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere