VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at drive et kraft-varmeværk i Haarby for at producere fjernvarmeforsyning til opvarmning, ventilation m.v. til andelshavernes ejendomme, samt at producere el til forsyningsnettet. 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgave for andre forsyningsvirksomheder under forudsætning af Assens Kommunes godkendelse. 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, som til såvel tekniske som økonomiske forhold. 3 Andelshaverne 3.1 Som andelshavere kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet. 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt tarifblade. Eventuelt suppleret med tekniske leveringsbestemmelser. 3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. 3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering. 3.5 Bestyrelsen kan tillade, at den enkelte andelshaver udnytter alternative opvarmningsmuligheder, dog skal brugen af disse i hvert enkelt tilfælde skriftligt forelægges bestyrelsen til godkendelse. 3.6 Andelshaverne tillader, at fordelingsledninger efter omstændighederne lægges gennem ejendommene mod bedst mulig reetablering.

2 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet fremgår af Takstbladet. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital. Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser. 4.2 Kraft-varmeværket med motorer, kedelanlæg m.v. og ledningsnet til og med hovedafspærringsventiler og ledninger til måleanlæg og fjernvarmeunit samt disse i de enkelte ejendomme, tilhører selskabet og vedligeholdes af dette. Det øvrige anlæg bekostes, ejes og vedligeholdes af de pågældende andelshavere. 4.3 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffer under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse. 5 Udtrædelsesvilkår 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010: Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010: Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a) Afgifter i henhold til årsopgørelse. b) Eventuelt skyldige afgifter. c) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere opkræves: d) Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andet af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtig areal, rumfang etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

3 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 6 Anlægs- og driftskapital 6.1. Den til selskabets formål nødvendige anlægs- og driftskapital tilvejebringes ved: 1. En tilslutningsafgift, der betales af de enkelte andelshavere. 2. Eller ved lån Tilslutningsafgifterne fastsættes af bestyrelsen, under behørig hensyntagen til de garanterende myndigheders krav. Tilslutningsafgiften erlægges senest ved stikledningernes indføring i den pågældende ejendom De under nævnte lån søges opnået således, at de kan amortiseres over en årrække på højst 20 år. 7 Regnskabsår og års afslutning 7.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj Ved hver fyringsperiodes afslutning 31/5 opgøres selskabets samlede udgifter. De samlede udgifter dækkes dels af de faste årlige afgifter beregnet efter det til enhver tid tilsluttede BBR registers m2 areal, dels af betaling beregnet i forhold til målt energiforbrug hos de enkelte forbrugere. Bestyrelsen fastsætter i.h.t. varmeforsyningslovens bestemmelser de faste og variable afgifter og fremlægger disse til generalforsamlingens godkendelse Bestyrelsen er bemyndiget til, i særlige tilfælde, at aftale anden eller ændret beregningsmåde for de faste afgifter, herunder at lade disse indgå i beregning efter energimålere e.lign. Det skal af driftsregnskabet fremgå, hvor stor en del de faste afgifter, der er særskilt beregnet Bestyrelsen fastsætter årets afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i medfør af lov om varmeforsyning Der må ingensinde udbetales udbytte til andelshavere. 8 Generalforsamling 8.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel ved bekendtgørelse i en lokal avis Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt På selskabets generalforsamling kan der afgives èn stemme pr. selvstændig måler. Stemmeretten tilkommer den, der står registreret som forbruger, eller hvis der ingen forbruger er, ejeren. Har måleren flere forbrugere eller ejere, kan kun den ene afgive stemme på generalforsamlingen. Offentlige institutioner har èn stemme pr. måler Det er dog en forudsætning for stemmeudøvelse, at der pr. 1. juli samme år ikke henstår uberettigede restancer Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til de mødtes antal Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af selskabets forbrugere er repræsenterede og mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for vedtægtsændringen. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal af stemmeberettigede Vedtægtsændringer skal godkendes af byrådet Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. juni. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om det fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af forbrugerne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles som bestemt for de ordinære generalforsamlinger med mindst 8 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af forbrugerne, skal indkaldelse ske inden en måned fra modtagelse af kravet Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 1 udpeges af Assens Byråd, medens de 5 vælges af generalforsamlingen, således at der hvert år afgår 2(1) medlem.

5 9.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, men kan genvælges. Det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af byrådet På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil dennes valgperiode udløber. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en statsautoriseret eller registreret revisor. 10. Bestyrelsen Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder hvert år Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som beslutningsprotokol. Bestyrelsesprotokollen kan anvendes til indførelse af generalforsamlingens referat, som skal underskrives af generalforsamlingens dirigent Bestyrelsen antager og afskediger driftsleder og kan antage regnskabsfører og andet personale samt træffe aftale om lønninger og øvrige ansættelsesvilkår Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet, idet Assens kommune skal godkende køb, salg og pantsætning af fast ejendom Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget Selskabet tegnes af forretningsudvalget. Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved pantsætninger og stiftelse af lån, tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. Ved tinglysning eller aflysning, meddelelser af rykningspåtegninger og lignende på servitutbestemmelser, tegnes selskabet dog som nævnt i stk Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

6 11. Regnskab og revision Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 12. Tvist Opstår der tvist mellem en andelshaver/forbruger og selskabet, skal en sådan tvist afgøres ved voldgiftskendelse. Den pågældende andelshaver og bestyrelsen vælger hver en voldgiftsmand. Forinden sagens behandling påbegyndes, udpeger voldgiftsmændene i forening en opmand. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af dommeren i Assens. Den, der ønsker voldgift udmeldt, skal senest en måned efter, at tvisten er opstået eller det omstridte krav er gjort gældende, skriftligt meddele modparten ønsket om voldgift og oplysning om valg af voldgiftsmand. Hvis modparten ikke inden 14 dage derefter skriftligt har givet oplysning om sin voldgiftsmand, er den første part berettiget til selv at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftskendelsen skal afsiges senest 1 måned efter, at sagen er optaget til kendelse. Voldgiftsretten bestemmer selv procedureformen. 13. Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes selskabets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomite, der på bedste måde søger at realisere dets aktiver Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængig omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb en den pågældendes indskudskapital Ved udtræden under andre forhold end opløsning af selskabet, har den eller de udtrædende andelshavere ikke krav på andel i selskabets formue. Således vedtaget på generalforsamlingen i Haarby, den 7. november 2012, samt ekstraordinær generalforsamling i Haarby den 5. december og 5.1 ændret 25. februar 2014 p.g.a krav fra Energitilsynet. Bestyrelsen: Birger Olsen Jørn Knudsen Peter Elmelund Poul H. Hansen Arno Termansen Tage Kiltang Bartholin

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere