***I UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "***I UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2013/0213(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (COM(2013)0449 C7-0208/ /0213(COD)) Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Ordfører: Birgit Collin-Langen PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_COD_1amCom Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) til et udkast til retsakt fra Parlamentet opstillet i to kolonner Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt. fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges. Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret. PE v /28 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...26 PR\ doc 3/28 PE v01-00

4 PE v /28 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (COM(2013)0449 C7-0208/ /0213(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0449), der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0208/2013), der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af , der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af , der henviser til forretningsordenens artikel 55, der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013), 1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 2. opfordrer Kommissionen til at forelægge sit forslag på ny, hvis den agter at ændre det i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter. 1 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende. 2 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende. PR\ doc 5/28 PE v01-00

6 1 Betragtning 5 (5) Handelshindringer, der skyldes flere parallelle retlige krav og tekniske standarder i forbindelse med elektronisk fakturering og manglen på interoperabilitet, bør fjernes eller reduceres. For at opnå dette mål bør der udvikles en fælles europæisk standard for den semantiske datamodel til en elektronisk kernefaktura. (5) Handelshindringer, der skyldes flere parallelle retlige krav og tekniske standarder i forbindelse med elektronisk fakturering og manglen på interoperabilitet, bør fjernes eller reduceres for den grænseoverskridende handel. For at opnå dette mål bør der udvikles en fælles europæisk standard for den semantiske datamodel til kerneelementerne i en elektronisk faktura. Denne standard bør beskrive kerneelementerne i den elektroniske faktura og sikre, at disse kerneelementer henføres til de forskellige tekniske standarder, og dermed gøre det muligt at sende og modtage elektroniske fakturaer mellem systemer, som er baseret på forskellige tekniske standarder. Eksisterende nationale tekniske standarder bør ikke hverken erstattes eller begrænses af denne standard, og de bør fortsat kunne anvendes sideløbende med denne standard. 2 Betragtning 6 (6) Kommissionen bør anvende de relevante bestemmelser i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering 3 for at anmode den relevante europæiske standardiseringsorganisation om at udarbejde en europæisk (6) Kommissionen bør anvende de relevante bestemmelser i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering 3 for at anmode den relevante europæiske standardiseringsorganisation om at udarbejde en europæisk PE v /28 PR\ doc

7 standard for den semantiske datamodel til en elektronisk kernefaktura. Kommissionen bør i sin anmodning til den relevante europæiske standardiseringsorganisation kræve, at en sådan europæisk standard er teknologisk neutral for at undgå konkurrenceforvridninger. Eftersom elektroniske fakturaer kan indeholde personoplysninger, bør Kommissionen også kræve, at en sådan europæisk standard garanterer beskyttelsen af personoplysninger i henhold til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 4 Ud over disse mindstekrav bør Kommissionen i sin anmodning til den relevante europæiske standardiseringsorganisation fastlægge yderligere krav til indholdet af en sådan europæisk standard og en frist for dens vedtagelse. 3 EUT L 316 af , s EFT L 281 af , s. 31. standard for den semantiske datamodel til kerneelementerne i den elektroniske faktura. Kommissionen bør i sin anmodning til den relevante europæiske standardiseringsorganisation kræve, at en sådan europæisk standard er teknologisk neutral for at undgå konkurrenceforvridninger. Eftersom elektroniske fakturaer kan indeholde personoplysninger, bør Kommissionen også kræve, at en sådan europæisk standard garanterer beskyttelsen af personoplysninger i henhold til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 4 Ud over disse mindstekrav bør Kommissionen i sin anmodning til den relevante europæiske standardiseringsorganisation fastlægge yderligere krav til indholdet af en sådan europæisk standard og en frist på 30 måneder for dens vedtagelse. 3 EUT L 316 af , s EFT L 281 af , s Betragtning 6 a (ny) (6a) Tildelingsrelaterede definitioner i dette direktiv bør følge den europæiske lovgivning om offentlige indkøb. PR\ doc 7/28 PE v01-00

8 4 Betragtning 6 b (ny) (6b) Den europæiske standard bør definere semantiske dataelementer, der især henviser til supplerende data om sælger og køber, procesidentifikatorer, fakturakendetegn og -specifikationer, leveringsoplysninger, betalingsoplysninger og -vilkår. Kerneelementerne i en sådan elektronisk faktura bør opfylde Rådets direktiv 2006/112/EF 1 og være indeholdt i enhver elektronisk faktura. Dermed bliver faktureringen mere overskuelig og ensartet. 1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af , s.1). 5 Betragtning 7 (7) Den europæiske standard for den semantiske datamodel til kernefakturaen bør bygge på eksisterende specifikationer, herunder især de specifikationer, der er udviklet af europæiske eller internationale organisationer, som f.eks. CEN (CWA og CWA 16562), ISO (finansiel faktura baseret på ISO om metoder), og UN/CEFACT (CII v. 2.0). Der bør ikke kræves elektroniske underskrifter. En (7) Den europæiske standard for den semantiske datamodel til den elektroniske faktura bør bygge på eksisterende specifikationer og være kompatibel med disse, herunder især de specifikationer, der er udviklet af europæiske eller internationale organisationer, som f.eks. CEN (CWA MUG og CWA CEN BII), ISO (finansiel faktura baseret på ISO om metoder), UN/CEFACT PE v /28 PR\ doc

9 sådan europæisk standard bør definere semantiske dataelementer, der især henviser til supplerende data om sælger og køber, procesidentifikatorer, fakturakendetegn og -specifikationer, leveringsoplysninger, betalingsoplysninger og -vilkår. Den bør også være kompatibel med eksisterende standarder for betaling for at kunne gøre det muligt at foretage automatisk behandling af betalinger. (CII v. 2.0, NDR 2.0 og CCTS 2.01). Der bør ikke kræves elektroniske underskrifter. Standarden bør også være kompatibel med eksisterende standarder for betaling for at kunne gøre det muligt at foretage automatisk behandling af betalinger. Målet med direktivet er at sikre interoperabilitet med de standarder, der benyttes nationalt. Med en tilknytning gennem standarden skal det sikres, at alle eksisterende og kommende standarder bliver bragt i overensstemmelse med hinanden. 6 Betragtning 7 a (ny) (7a) Når Kommissionen har vedtaget den nye europæiske standard i henhold til den europæiske standardiseringsprocedure, bør Kommissionen teste standarden i praksis. Kommissionen bør i denne testfase beskrive og kontrollere anvendelsen af standarden. I denne forbindelse bør Kommissionen især være opmærksom på brugervenligheden og anvendeligheden i praksis og beregne eventuelle omkostninger i forbindelse med gennemførelsen. Dette vil støtte anvendelsen af standarden for de ordregivende myndigheder og ordregivere. PR\ doc 9/28 PE v01-00

10 7 Betragtning 7 b (ny) (7b) For at også små og mellemstore virksomheder kan profitere af den elektroniske fakturering i forbindelse med offentlige ordrer, bør den europæiske standard være forståelig, brugervenlig og let at anvende. Det bør medlemsstaterne tage højde for i forbindelse med gennemførelsen, og de bør tilbyde både de ordregivende myndigheder, ordregivere og leverandører den nødvendige støtte, så den nye europæiske standard kan blive anvendt. Der bør desuden tilbydes uddannelsesforanstaltninger, særligt for små og mellemstore virksomheder. 8 Betragtning 7 c (ny) (7c) Kommissionen sørger for, at der ikke udvikles nogen specifik standard til anvendelse i forbindelse med offentlige ordrer, således at det også bliver muligt for private aktører at anvende fakturaen i deres indbyrdes forretningsrelationer. 9 Betragtning 8 PE v /28 PR\ doc

11 (8) Hvis den europæiske standard som udarbejdet af den relevante europæiske standardiseringsorganisation opfylder kravene i Kommissionens anmodning, offentliggør Kommissionen henvisningerne til en sådan europæisk standard i Den Europæiske Unions tidende. (8) Hvis den europæiske standard som udarbejdet af den relevante europæiske standardiseringsorganisation opfylder kravene i Kommissionens anmodning, og Rådet har godkendt standarden, foranlediger Kommissionen offentliggørelsen af henvisningerne til en sådan europæisk standard i Den Europæiske Unions Tidende. 10 Betragtning 8 a (ny) (8a) Standarden bør sikre, at de anvendelser, der bygger på de eksisterende tekniske standarder, er interoperable. For at sikre tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelse til at træffe foranstaltninger til at opretholde og vedligeholde den europæiske standard og muliggøre tilknytning af egnede tekniske formater. 11 Betragtning 9 (9) De ordregivende myndigheder og ordregivende enheder bør ikke afvise at (9) De ordregivende myndigheder og ordregivende enheder bør kunne behandle PR\ doc 11/28 PE v01-00

12 modtage elektroniske fakturaer, som opfylder en sådan fælles europæisk standard, med henvisning til at de ikke opfylder andre tekniske krav (f.eks. nationale eller sektorspecifikke krav). elektroniske fakturaer, som opfylder en sådan fælles europæisk standard. Afvisning bør efter udløbet af den i dette direktiv fastsatte overgangsfrist ikke kunne ske med henvisning til at de ikke opfylder andre tekniske krav (f.eks. nationale eller sektorspecifikke krav). Andre nødvendige afvisningsgrunde (f.eks. af kontraktlige årsager) bør ikke være omfattet af denne bestemmelse. 12 Betragtning 16 a (ny) (16a) Direktivet bør kun forpligte modtagerne, dvs. de ordregivende myndigheder og ordregivere, til at acceptere og behandle elektroniske fakturaer. I modsætning hertil bør fakturaudstederen kunne vælge, om han vil sende sin faktura via den europæiske standard, nationale eller andre tekniske standarder eller i papirformat. 13 Betragtning 18 (18) For at give de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder mulighed for at træffe de tekniske foranstaltninger efter indførelsen af den europæiske standard, som er nødvendige (18) For at give de ordregivende myndigheder og de ordregivende enheder mulighed for at træffe de tekniske foranstaltninger efter indførelsen af den europæiske standard, som er nødvendige PE v /28 PR\ doc

13 for at overholde bestemmelserne i dette direktiv, er det berettiget med en gennemførelsesfrist på 48 måneder. for at overholde bestemmelserne i dette direktiv, er det berettiget med en gennemførelsesfrist på 18 måneder for statslige myndigheder og 36 måneder for ordregivende myndigheder på lavere niveau og ordregivere efter offentliggørelsen af standarden. 14 Artikel 2 stk. 1 nr. 1 1) "elektronisk faktura": en faktura, der er udstedt og modtaget i et elektronisk format 1) "elektronisk faktura": en faktura, der er udstedt, overført og modtaget i et struktureret elektronisk format Kun fakturaer, der er udstedt og overført i et struktureret elektronisk format, giver mulighed for at realisere de forventede effektiviseringsgevinster, da de kan behandles fuldautomatisk. 15 Artikel 2 stk. 1 nr. 2 2) "semantisk datamodel": et struktureret og logisk indbyrdes forbundet sæt termer og betydninger, der specificerer det udvekslede indhold i de elektroniske fakturaer 2) "semantisk datamodel": et struktureret og logisk indbyrdes forbundet sæt termer og deres betydninger, der gengiver indholdet i kerneelementerne i de elektroniske fakturaer PR\ doc 13/28 PE v01-00

14 En semantisk datamodel er en abstrakt fremstilling af bestemte indhold og sammenhænge. I det foreliggende tilfælde skal den semantiske datamodel beskrive indhold og betydning af de begreber, der er anvendt i en elektronisk faktura (især kerneelementerne). Det giver afsender og modtager muligheder for at forstå og fortolke de pågældende begreber og deres indhold på samme måde og overføre dem i en computerbaseret og maskinlæsbar procedure. 16 Artikel 2 stk. 1 nr. 3 3) "elektronisk kernefaktura": en undergruppe af oplysninger i en elektronisk faktura, der er vigtige for at sikre den tværnationale interoperabilitet, herunder de nødvendige oplysninger, der sikrer overholdelsen af lovbestemmelserne 3) "kerneelementer i en elektronisk faktura": kerneelementerne, der skal være indeholdt i en elektronisk faktura, og som er vigtige for at sikre den tværnationale interoperabilitet, herunder de nødvendige oplysninger, der sikrer overholdelsen af lovbestemmelserne Der bør foreskrives obligatoriske kerneelementer i en sådan elektronisk faktura svarende til momsdirektivet 2006/112/EF, som skal være indeholdt i enhver elektronisk faktura. Dette gør faktureringen mere overskuelig og ensartet, og kerneelementerne er grundlaget for den nye europæiske standard. 17 Artikel 2 stk. 1 nr. 4 a (nyt) 4a) "statslige myndigheder": ordregivende myndigheder, jf. artikel 2, nr. 2, i direktiv [der afløser direktiv 2004/18/EF] PE v /28 PR\ doc

15 Nødvendig tilpasning til de tidsmæssigt forskudte gennemførelsesbestemmelser. 18 Artikel 2 stk. 1 nr. 4 b (nyt) 4b) "ordregivende myndigheder på lavere niveau": ordregivende myndigheder jf. artikel 2, nr. 3, i direktiv [der afløser direktiv 2004/18/EF] Nødvendig tilpasning til de tidsmæssigt forskudte gennemførelsesbestemmelser. 19 Artikel 3 stk. 1 afsnit 1 Kommissionen anmoder den relevante europæiske standardiseringsorganisation om at udarbejde en europæisk standard for den semantiske datamodel til kernefakturaen. Kommissionen anmoder den relevante europæiske standardiseringsorganisation om at udarbejde en europæisk standard for den semantiske datamodel til kerneelementerne i en elektronisk faktura. Kommissionen giver standardiseringsorganisationen en frist til dette på 30 måneder. I henhold til standardiseringsforordningen 1025/2012/EF skal Kommissionen give den europæiske standardiseringsorganisation en frist for vedtagelsen af den standard, som den er blevet anmodet om at udarbejde. PR\ doc 15/28 PE v01-00

16 20 Artikel 3 stk. 1 afsnit 2 Kommissionen kræver, at den europæiske standard for den semantiske datamodel til kernefakturaen er teknologisk neutral og garanterer beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. udgår Dette stykke kan slettes her, da det bliver indføjet i artikel 3a, nyt. 21 Artikel 3 stk. 1 afsnit 3 a (nyt) Når den ansvarlige europæiske standardiseringsorganisation har afsluttet udarbejdelsen af den europæiske standard for den semantiske datamodel til kerneelementerne i en elektronisk faktura, og Kommissionen har kontrolleret, at standarden er i overensstemmelse med den stillede opgave, tester Kommissionen anvendelsen af standarden i praksis inden for en periode på seks måneder. Senest en måned efter afslutningen af testproceduren forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en testrapport herom. PE v /28 PR\ doc

17 Lovgiverne kan ikke godkende obligatorisk anvendelse af en europæisk standard, hvis ikke dens indhold og funktionalitet kan kontrolleres først. Derfor skal der indføres en testfase, hvor standardens anvendelighed i praksis og dens brugervenlighed kontrolleres. 22 Artikel 3 stk. 1 afsnit 3 b (nyt) Kommissionen forelægger i form af en gennemførelsesretsakt medlemsstaterne den europæiske standard til godkendelse efter den i artikel 5a i dette direktiv omhandlede procedure, når: a) den i henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 3, har konstateret, at den europæiske standard er i overensstemmelse med den stillede opgave, og b) resultatet opfylder de på forhånd fastlagte testkriterier. Før den obligatoriske indførelse bør medlemsstaterne have mulighed for at godkende den nye europæiske standard, da kravene til udarbejdelsen af standarden ikke er beskrevet tilstrækkelig konkret i det foreliggende direktivforslag. Dette bør sikres med en gennemførelsesretsakt. 23 Artikel 3 stk Hvis den europæiske standard, der er blevet udarbejdet efter den i stk. 1 omhandlede anmodning, opfylder kravene deri, offentliggør Kommissionen henvisningen til en sådan europæisk 2. Når medlemsstaterne har godkendt den europæiske standard, der er blevet udarbejdet efter den i stk. 1 omhandlede anmodning, foranlediger Kommissionen offentliggørelsen af henvisningen til en PR\ doc 17/28 PE v01-00

18 standard i Den Europæiske Unions Tidende. sådan europæisk standard i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen offentliggør ikke selv i EU-Tidende, men foranlediger offentliggørelsen. 24 Artikel 3 a (ny) stk. 1 (nyt) Artikel 3a Krav til standarden 1. Kommissionen kræver, at den europæiske standard for den semantiske datamodel til kerneelementerne i en elektronisk faktura er teknologisk neutral og garanterer beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. Kopieret fra artikel 3, stk. 1 og Artikel 3 a (ny) stk. 2 (nyt) 2. Den europæiske standard, som fastlægger den semantiske datamodel for kerneelementerne i den elektroniske faktura, indeholder mindst de krav, der er oplistet i bilaget. PE v /28 PR\ doc

19 Direktivforslaget indeholder ingen krav til standardens indhold, således som standardiseringsforordning 1025/2012/EF foreskriver det for EU's harmoniseringsbestemmelser. Lovgiverne kan ikke forventes at godkende et mandat, hvis indhold ikke er fastlagt i den grundlæggende retsakt. 26 Artikel 3 c (ny) Artikel 3c Vedligeholdelse og videreudvikling af den europæiske standard Kommissionen tillægges beføjelse til at udstede gennemførelsesretsakter for at opretholde og vedligeholde den europæiske standard for den semantiske datamodel for kerneelementerne i den elektroniske faktura og gøre det muligt at henføre egnede tekniske formater til den semantiske datamodel og gøre dem kompatible med denne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5a, stk. 2. Det skal sikres, at den europæiske standard også fremover lever op til den tekniske og retlige udvikling, og at henføringen af tekniske formater bliver præciseret. 27 Artikel 4 stk. 1 PR\ doc 19/28 PE v01-00

20 Medlemsstater sikrer, at de ordregivende myndigheder og ordregivende enheder ikke afviser at modtage elektroniske fakturaer, som er i overensstemmelse med den europæiske standard, hvis reference er blevet offentliggjort i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2. Medlemsstater sikrer, at de ordregivende myndigheder og ordregivende enheder modtager og behandler elektroniske fakturaer, som er i overensstemmelse med den europæiske standard, hvis reference er blevet offentliggjort i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, medmindre der foreligger afvisningsgrunde. Det skal sikres, at ordregivende myndigheder og ordregivere skal acceptere og behandle elektroniske fakturaer. Dette gælder naturligvis ikke, hvis der foreligger afvisningsgrunde, f.eks. af aftaleretlig karakter. 28 Artikel 5 stk. 1 Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF. udgår Den valgte formulering er ikke klar. Tværtimod bør det konkret anføres ved den pågældende artikel, som forårsager en modstrid mellem de to retsakter, hvilket retsakt der vejer tungest her. Den generelle henvisning til momsdirektivet medtages i betragtningerne. 29 Artikel 5 a (ny) Artikel 5a PE v /28 PR\ doc

21 Tilpasning til indførelsen af gennemførelsesretsakterne. Gennemførelsesbestemmelser 1) Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg i den i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/ anvendte betydning. 2) Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13). 30 Artikel 6 stk. 1 afsnit 1 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 48 måneder efter ikrafttrædelsen. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser. Mange ordregivende myndigheder og ordregivere benytter i dag ikke elektroniske faktureringssystemer. Direktivets gennemførelse vil kræve tilpasning og afstemning af de interne procedurer og it-løsninger på forskellige områder. Det bør gennemførelsesfristen tage højde for. PR\ doc 21/28 PE v01-00

22 31 Artikel 6 stk. 1 afsnit 1 a (nyt) Efter offentliggørelsen af den europæiske standard i henhold til artikel 3, stk. 2, har statslige myndigheder 18 måneder og ordregivende myndigheder på lavere niveau og ordregivere 36 måneder til at efterkomme denne forpligtelse. Medlemsstaternes frist til gennemførelsen bør knyttes til offentliggørelsen af standarden og ikke til offentliggørelsen af direktivet. Desuden må der, hvad angår gennemførelsesfristen, skelnes mellem statslige myndigheder og ordregivende myndigheder på lavere niveau og ordregivere. De sidstnævnte skal have en længere frist til at integrere og anvende den nye standard, så der er tilstrækkelig tid til de interne, organisatoriske og finansielle tilpasninger. 32 Artikel 7 Kommissionen undersøger, hvordan dette direktiv påvirker det indre marked, og hvordan elektronisk fakturering indføres inden for offentlige indkøb, og aflægger rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni Om nødvendigt ledsages rapporten af et forslag til en retsakt. Kommissionen undersøger, hvordan dette direktiv påvirker det indre marked, og hvordan elektronisk fakturering indføres inden for offentlige indkøb, og aflægger rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni Det forekommer hensigtsmæssigt at fremrykke undersøgelsen. PE v /28 PR\ doc

23 33 Bilag (nyt) Bilag Krav til den semantiske datamodel: Kerneelementer i den elektroniske faktura 1. udstedelsesdatoen 2. et fortløbende nummer, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer den enkelte faktura 3. det momsregistreringsnummer omhandlet i artikel 214 i direktiv 2006/112/EF, hvorunder den afgiftspligtige person har foretaget leveringen af varerne eller ydelserne 4. kundens momsregistreringsnummer omhandlet i artikel 214 i direktiv 2006/112/EF, hvorunder denne har modtaget en levering af varer eller ydelser, for hvilken han er betalingspligtig for momsen, eller en levering af varer omhandlet i artikel 138 i direktiv 2006/112/EF 5. den afgiftspligtige persons og kundens fulde navn og adresse 6. mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser 7. den dato, hvor leveringen af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor det i artikel 220, nr. 4 og 5, i direktiv 2006/112/EF omhandlede afdrag betales, forudsat at en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato 8. afgiftsgrundlaget angivet for hver enkelt sats eller fritagelse, enhedsprisen uden moms, samt eventuelle rabatter og prisnedslag, hvis de ikke er medregnet i enhedsprisen PR\ doc 23/28 PE v01-00

24 9. den gældende momssats 10. det momsbeløb, der skal betales, undtagen hvis der anvendes en særordning, for hvilken direktiv 2006/112/EF udelukker en sådan oplysning 11. i tilfælde af fritagelse, eller når kunden er betalingspligtig for momsen: henvisning til gældende bestemmelse i dette direktiv eller den tilsvarende nationale bestemmelse eller anden angivelse af, at leveringen af varer eller ydelser er fritaget eller underlagt ordningen for omvendt betalingspligt 12. ved levering af nye transportmidler, som foretages på de i artikel 138, stk. 1 og 2, litra a), i direktiv 2006/112/EF fastsatte betingelser: de afgifter, der henvises til i artikel 2, stk. 2, litra h), i direktiv 2006/112/EF 13. i tilfælde af anvendelse af særordningen for rejsebureauer, henvisning til artikel 306 i direktiv 2006/112/EF eller de tilsvarende nationale bestemmelser eller anden angivelse af, at denne ordning er anvendt 14. i tilfælde af anvendelse af en af de særordninger, der gælder for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, henvisning til artikel 313, 326 eller 333 i direktiv 2006/112/EF eller de tilsvarende nationale bestemmelser eller anden angivelse af, at en af disse ordninger er anvendt 15. hvis den afgiftspligtige er en fiskal repræsentant i henhold til artikel 204 i direktiv 2006/112/EF: momsnummer i henhold til artikel 214 i direktiv 2006/112/EF, den fiskale repræsentants fulde navn og adresse. PE v /28 PR\ doc

25 Tilpasning til indførelsen af en liste over grundlæggende krav til den europæiske standard. PR\ doc 25/28 PE v01-00

26 BEGRUNDELSE I: Indledning: Målet med direktivforslaget er at muliggøre interoperabilitet ved elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. Dette mål er meget positivt. Dette tiltag er endnu et vigtigt skridt på vejen mod en papirløs offentlig forvaltning. Anvendelse af elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige ordrer og i det hele taget udbredelse af elektronisk baserede udbudsprocedurer bør støttes. Parlamentet pegede allerede i sin beslutning af 20. april 2012 på risikoen for en opsplitning af markedet som følge af det voksende antal nationale forskrifter om elektronisk fakturering samt på nødvendigheden af interoperable løsninger for elektronisk fakturering. Det Europæiske Råd understreger også i sine aktuelle konklusioner betydningen af og det presserende behov for at fremme et forbrugervenligt digitalt indre marked, og til dette hører også elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige ordrer. I de enkelte medlemsstater i EU findes der talrige ikke-kompatible standarder for elektronisk fakturering. Dette fører til problemer i forbindelse med fakturering hen over grænserne, bl.a. i forbindelse med offentlige indkøb. Mange medlemsstater og store virksomheder har allerede udviklet tekniske løsninger på grundlag af egne eller nationale standarder, men de er ikke kompatible med systemerne i andre medlemsstater. De mange forskellige krav, standarder, netværk og bestemmelser for den elektroniske fakturering er uforholdsmæssigt komplicerede for virksomhederne, og de skaber manglende retssikkerhed, fordi man ikke kan gå ud fra, at den elektroniske faktura vil blive accepteret i en anden medlemsstat. Fordi der mangler en fælles europæisk standard, er virksomhederne tvunget til at overholde forskellige standarder for de forskellige markeder. Dette øger driftsomkostningerne og fører i sidste ende til højere priser. II: Direktiv: Disse vanskeligheder udgør hindringer for markedsadgangen, som må fjernes. På grund af den manglende interoperabilitet mellem systemerne er virksomhederne i dag mindre tilbøjelige til at deltage i internationale licitationer. Dette mindsker konkurrencen og forringer det indre markeds funktion. De forskellige tekniske løsninger i medlemsstaterne er med til at forværre problemet med den manglende interoperabilitet. Målet med direktivforslaget er i overensstemmelse med retsgrundlaget i artikel 114 i TEUF at løse interoperabilitetsproblemer i forbindelse med grænseoverskridende elektronisk fakturering ved at udvikle en europæisk standard, og det er en velegnet foranstaltning til at lette den grænseoverskridende elektroniske fakturering. Da direktivet ikke foreskriver en obligatorisk europæisk standard, men i stedet en sammenknytning af de nationale standarder ved hjælp af den nye standard, og da interoperabilitet ikke kan opnås på nationalt niveau, er såvel proportionalitetsprincippet som PE v /28 PR\ doc

27 nærhedsprincippet opfyldt. Direktivet indeholder ikke nogen fuldstændig harmonisering af de nationale systemer for elektronisk fakturering. Disse skal fortsat bestå, og udviklingen af nationale datamodeller skal ikke begrænses. 1) Ifølge direktivet skal Kommissionen i overensstemmelse med standardiseringsforordning 1025/2012/EF anmode den europæiske standardiseringsorganisation om at udarbejde en ny europæisk standard for en semantisk datamodel for elektronisk fakturering. Målet med den europæiske standard for en semantisk datamodel er at bringe de forskellige nationale standarder i harmoni med hinanden. Dette skal åbne mulighed for at kommunikere og henføre fakturaindholdet (begreber og deres betydninger) mellem de forskellige systemer til elektronisk fakturering. Dermed skal ordregivere og ordretagere i forbindelse med offentlige ordrer få mulighed for at udveksle fakturaer billigst muligt og så enkelt som muligt. 2) Ifølge direktivet skal medlemsstaterne desuden 48 måneder efter direktivets ikrafttræden sikre, at ordregivende myndigheder og ordregivere kan behandle elektroniske fakturaer, som opfylder den europæiske standard. I denne forbindelse skal anvendelsen af standarden kun forpligte modtageren til at acceptere og behandle elektroniske fakturaer. Fakturaudstederen kan frit beslutte, om han vil udstede en elektronisk faktura og på grundlag af hvilken standard, eller om han vil sende en papirfaktura. Medlemsstaterne skal tilbyde de ordregivende myndigheder og ordregivere den nødvendige støtte, så den nye europæiske standard kan blive anvendt. Der bør desuden tilbydes uddannelsesforanstaltninger for virksomheder, særligt for små og mellemstore virksomheder, for de skal kunne nyde godt af den forenkling, som dette direktiv giver. III: Forslag til ændringer: Proceduren til udvikling af den nye europæiske standard følger standardiseringsforordning 1025/2012/EU. Ifølge denne forordning skal kravene til mandatet være fastlagt i de pågældende EU-harmoniseringsretsforskrifter. I direktivforslaget er der dog ikke anført nogen indholdsmæssige krav til standarden, som kunne danne grundlag for en standardiseringsprocedure. Lovgiverne kan ikke forventes at godkende et mandat uden konkrete indholdsmæssige krav. Derfor præciseres kerneelementerne i den elektroniske faktura i det nye bilag i henhold til bestemmelserne i momsdirektivet. Det synes desuden at være hensigtsmæssigt at fastsætte en frist for udarbejdelsen af standarden på 30 måneder. Herefter skal standardens anvendelighed i praksis og dens brugervenlighed undersøges i en testfase, især om den fungerer, er let at anvende og kan etableres hos de ordregivende myndigheder og ordregivere med begrænsede økonomiske udgifter. Desuden skal medlemsstaternes godkendelse indhentes. PR\ doc 27/28 PE v01-00

28 Først derefter skal standarden offentliggøres i EU-Tidende. Via gennemførelsesretsakter skal Kommissionen tillægges beføjelse til fremover at opretholde og vedligeholde den europæiske standard og præcisere tilknytningen til egnede tekniske formater. Fristen for gennemførelsen af direktivet skal være bundet til offentliggørelsen af standarden. For at afsætte tilstrækkelig tid til de nødvendige tekniske, organisatoriske og finansielle tilpasninger forekommer det hensigtsmæssigt at fastsætte en forskudt gennemførelsesfrist for statslige myndigheder på 18 måneder og for offentlige myndigheder på lavere niveau på 36 måneder. PE v /28 PR\ doc

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0370(CNS) 23.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.5.2014 L 133/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud (EØS-relevant

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 16. april 2014 (OR. en) 2013/0213 (COD) LEX 1513 PE-CONS 21/1/14 REV 1 MAP 13 COMPET 58 MI 90 EF 30 ECOFIN 81 TELECOM 26 CODEC 228 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 16.10.2013 2013/0166(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 11.12.2012 2012/0102(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 16.10.2014 2014/0250(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0319 Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 6.4.2017 2017/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.5.2018 COM(2018) 298 final 2018/0150 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 13.5.2013 2011/0225(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 249/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 815/2012 af 13. september 2012 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0065(CNS) 17.9.2015 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2015)0129 C8-0086/2015

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 7.10.2011 2011/0038(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/0120(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpurtillægsprotokollen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 23.1.2019 A8-0368/1 Ændringsforslag 1 Anneleen Van Bossuyt for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Jasenko Selimovic EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 C8-0180/2018 2018/0123(COD))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD))

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ÆNDRINGSFORSLAG 001-016 af Udvalget om International Handel Betænkning Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk.

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 14.6.2018 Den Europæiske Unions Tidende L 150/93 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 COM(2018) 725 final 2018/0381 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.2.2013 2012/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0471 Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0028 (COD) PE-CONS 44/15 Bruxelles, den 16. september 2015 (OR. en) ENV 447 AGRI 370 MI 436 COMER 93 PECHE 231 CODEC 974 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER

Læs mere