Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse"

Transkript

1 Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin Sjælland, g mfattet af lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Institutinens CVR-nummer er Stk. 2. Bestemmelserne i frvaltningslvens kapitel 2 m inhabilitet g kapitel 8 m tavshedspligt m.v. gælder fr bestyrelsen, lederen g andre ansatte ved institutinen. 2. Institutinen er prettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af de selvejende institutiner AMU-Center Vest- g Sydsjælland g Selandia - Center fr Erhvervsuddannelse. Samtidig med sammenlægningen er AMU-Centerets aktiviteter i Næstved-Køge verdraget til den selvejende institutin EUC-Sjælland g AMU-Centerets aktiviteter i Rskilde verdraget til den selvejende institutin Slagterisklen i Rskilde. AMU-Center Vest- g Sydsjælland blev etableret sm selvejende institutin den 1. april 1971 under navnet Den selvejende institutin Specialarbejdersklen fr Vest- g Sydsjælland. Institutinen ændrede navn til AMU-Center Vest- g Sydsjælland i Selandia - Center fr Erhvervsuddannelse blev dannet den 1. januar 2000 ved en sammenlægning af de selvejende institutiner Slagelse Handelsskle g Teknisk Skle Slagelse. Slagelse Handelsskle blev selvejende institutin den 1. april Sklen blev prettet i 1886 af Slagelse Handelsstandsfrening, der drev sklen, indtil den blev etableret sm selvejende institutin. Teknisk Skle Slagelse blev selvejende institutin den 1. januar Sklen blev prettet i 1866 af Slagelse Håndværker- g Industrifrening, der drev sklen, indtil den blev etableret sm selvejende institutin. Med virkning fra 1. januar 2012 er Centrets akademiuddannelser med tilhørende lkaler, udstyr g medarbejdere udspaltet g verdraget til Erhvervsakademi Sjælland. Overdragelsen af de tilhørende aktiver g passiver er sket til bgførte værdier. 3. Institutinens frmål er i verensstemmelse med lvgivningen at udbyde erhvervsrettet grundg efteruddannelse g anden uddannelse g undervisning.

2 - Side 2 - Stk. 2. Institutinen kan i tilknytning til de uddannelser, den er gdkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksmhed i verensstemmelse med budgetvejledningens regler herm g de regler herm, sm er fastsat af undervisningsministeren. Stk. 3. Institutinen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle g gennemføre arbejdsmarkedsplitisk begrundende franstaltninger. Stk. 4. Institutinens frmål er endvidere i verensstemmelse med lvgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en prfessinshøjskle, der er sammenlagt med et erhvervsakademi. Stk. 5. Institutinens frmål er endvidere at drive kstafdelingsvirksmhed (sklehjem) mfattet af 18, stk. 1, i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Stk. 6. Institutinens frmål er endvidere i henhld til skriftlig aftale herm varetagelse af nærmere bestemte administrative pgaver fr andre uddannelsesinstitutiner, jf. 33 a i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Stk. 7. I tilslutning til uddannelsesvirksmheden driver institutinen sklelandbrug. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Institutinen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen t medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 1) Udefrakmmende medlemmer: A) Arbejdsgiverudpeget 1 medlem udpeges af Dansk Industri 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv 1 medlem udpeges af Dansk Byggeri 1 medlem udpeges af Danske Anlægsgartnere B) Arbejdstagerudpeget 1 medlem udpeges af HK 1 medlem udpeges af 3F 1 medlem udpeges af Dansk Metal 1 medlem udpeges af Dansk El-Frbund C) Kmmunal udpeget 1 medlem udpeges af kmmunalbestyrelsen i Slagelse Kmmune D) Selvsupplering 1 medlem udpeges fr en 4 årig peride ved selvsupplering af den nytiltrådte bestyrelse

3 - Side 3-2) 1 medlem med stemmeret g 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutinen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, sm er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret g 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af g blandt institutinens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder g mænd. Stk. 4. Medarbejdere g deltagere i uddannelse ved institutinen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges sm udefrakmmende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administratinen ved andre institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Stk. 5. Institutinens leder, jf. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutinens strategiske virke med deres erfaring g faglige indsigt i uddannelse g i arbejdsmarkedets behv fr uddannelserne. Stk. 2. De udefrakmmende medlemmer udpeges i deres persnlige egenskab g skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, rganisatin g øknmi, herunder vurdering af budgetter g regnskaber samt uddannelseskvalitet. 6. Bestyrelsens funktinsperide er 4 år løbende fra førstkmmende 1. maj efter, at valg til kmmunalbestyrelser har været afhldt. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. Fr medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning finde sted 1 gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have fretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktinsperide Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere pfylder betingelserne fr at være medlem, jf. 5, stk. 7 g 8, i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem fr den resterende del af funktinsperiden. Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutinen ikke længere pfylder betingelserne fr at blive udpeget sm medlem af bestyrelsen, phører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem fr den resterende del af funktinsperiden. Kapitel 3: Bestyrelsens pgaver g ansvar 7. Bestyrelsen har den verrdnede ledelse af institutinen.

4 - Side 4 - Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutinens målsætning g strategi fr uddannelserne g tilknyttede aktiviteter på krt g på langt sigt, det årlige prgram fr institutinens virksmhed samt gdkender budget g regnskab. Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde fr, at institutinen ptager undervisnings-, rådgivnings- g øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behvet fr erhvervsrettet grund- g efteruddannelse hs uddannelsessøgende g virksmheder tilgdeses i videst muligt mfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning m institutinens udbud af kmpetencegivende uddannelse samt m iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter sm indtægtsdækket virksmhed g anden aktivitet inden fr frmålet, jf Bestyrelsen er ver fr undervisningsministeren ansvarlig fr institutinens drift, herunder fr frvaltningen af de statslige tilskud. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke persnligt fr institutinens øknmiske frpligtelser. Fr bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 9. Bestyrelsen skal frvalte institutinens midler, så de bliver til størst mulig gavn fr institutinens frmål. Inden fr dette frmål g under de vilkår, der er fastlagt i lvgivningen eller i medfør af denne, dispnerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud g øvrige indtægter under ét. Stk. 2. Institutinens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebehldning efter bestemmelserne i 11, stk. 3 g 4, i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutinen skal være nteret i institutinens navn. 10. Bestyrelsen ansætter g afskediger institutinens leder. Institutinens øvrige persnale ansættes g afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dg 14, stk. 3. Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser m løn- g ansættelsesvilkår, herunder m pensinsfrhld, fr det persnale, der er ansat ved institutinen. 11. Bestyrelsen udpeger institutinens interne revisr g fretager revisrskift under iagttagelse af 26, stk. 3, 2. pkt., g 27 i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet g rigsrevisr m den udpegede interne revisr g m skift af intern revisr. Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakmmende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, sin frmand g næstfrmand.

5 - Side 5 - Stk. 2. Frmanden - g i dennes fravær næstfrmanden - indkalder til g leder bestyrelsens møder. Der afhldes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afhldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herm. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dg stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er frmandens - g i dennes fravær næstfrmandens - stemme afgørende. Stk. 4. Til beslutning m ændring af vedtægten, m køb, salg eller pantsætning af fast ejendm g m sammenlægning eller spaltning samt m nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfr. Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger ptages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herm. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter g øvrige udgifter i frbindelse med hvervet afhldes af institutinen efter reglerne m gdtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 14. Bestyrelsen fastsætter en frretningsrden g instrukser fr sit virke. Frretningsrdenen g instrukserne skal sm minimum fastlægge: 1) Retningslinjer fr arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen g den anden side institutinens leder, herunder med angivelse af muligheder fr delegering. 2) Prcedurer fr stillingtagen til institutinens administratin, herunder regnskabsfunktinen, den interne kntrl, it, rganisering g budgettering, samt institutinens løn- g persnaleplitik. 3) Prcedure fr fremskaffelse af plysninger, der er nødvendige fr pfyldelse af bestyrelsens pgaver samt fr bestyrelsens drøftelser m bestyrelsens kmpetenceprfil. 4) Prcedure fr pfølgning på planer, interne g eksterne evalueringer, rapprter m institutinens uddannelsesresultater, budgetter, rapprter m institutinens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsfrhld, pengestrømme m.v. 5) Prcedure fr g indhld af revisinsprtkl m.v. 6) Prcedure fr gennemgang af perideregnskaber g lignende i løbet af regnskabsåret g herunder vurdering af budgettet g afvigelser herfra. 7) Prcedure fr fremskaffelse af det nødvendige grundlag fr revisin. Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et frretningsudvalg, skal rammerne fr dets nedsættelse, sammensætning g funktin fastlægges i frretningsrdenen. Frretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskmpetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kmpetence. Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt mfang g under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale m knkrete handlepligter g lignende fr bestyrelsen.

6 - Side 6 - Kapitel 5: Institutinens daglige ledelse 15. Institutinens leder har den daglige ledelse af institutinen g er ansvarlig fr virksmheden ver fr bestyrelsen. Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning m institutinens virksmhed i det frløbne år, frslag m det kmmende års budget g planlægningen af institutinens uddannelser g tilknyttede aktiviteter. Kapitel 6: Tegningsret 16. Institutinen tegnes af bestyrelsens frmand g institutinens leder i frening eller af en af disse i frening med bestyrelsens næstfrmand. Kapitel 7: Regnskab g revisin 17. Institutinens regnskabsår er finansåret. Stk. 2. Institutinens regnskaber revideres af Rigsrevisinen i henhld til 2, stk. 1, i lv m revisinen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren g rigsrevisr kan i henhld til 9 i lv m revisinen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisinspgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisinen g den i 11 nævnte interne revisr. Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutinen i verensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapprt. Institutinens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, g en regnskabsinstruks gdkendt af bestyrelsen. Stk. 4. Årsrapprten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer g af institutinens leder. I frbindelse med indsendelse af årsrapprten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tr g lve m, at de pfylder betingelserne fr at være medlem af bestyrelsen, jf. 5, stk. 7 g 8, i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Kapitel 8: Frmue g nedlæggelse 18. Tilbagekaldes undervisningsministerens gdkendelse af den selvejende institutin efter 2 i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en pløsning af institutinen. Stk. 2. Beslutning m nedlæggelse af institutinen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der mfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen,

7 - Side 7 - g skal gdkendes af undervisningsministeren, jf. 2, stk. 3, i lv m institutiner fr erhvervsrettet uddannelse. Stk. 3. Ved institutinens nedlæggelse frestås likvidatinen af et likvidatinsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutinens bestyrelse fungerer, indtil likvidatinsudvalget er nedsat. 19. Der er fretaget en pgørelse af nettfrmuen fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse pr. 31. december 1990 g 31. december Beløbene udgør henhldsvis kr. (Slagelse Handelsskle g Teknisk Skle Slagelse) g kr. (AMU-Center Vest g Sydsjælland). Stk. 2. Der fretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i frm af løsøre, fast ejendm g anlægstilskud til fast ejendm. Ved løsøre frstås inventar, udstyr, kunstgenstande g lignende. Stk. 3. Nettfrmuen, pgjrt på likvidatinstidspunktet, anvendes således: 1) Den nettfrmue, der er pgjrt efter stk. 1 samt gaver i frm af løsøre, fast ejendm g anlægstilskud til fast ejendm, givet den 1. januar 1991 eller senere (Slagelse Handelsskle g Teknisk Skle Slagelse), den 1. januar 1994 eller senere (AMU-Center Vest- g Sydsjælland) samt efter sammenlægningerne i 2000 g 2003 til Selandia, anvendes til undervisnings- g uddannelsesfrmål efter gdkendelse af Undervisningsministeren g efter samråd med kmmunalbestyrelsen i Slagelse Kmmune. 2) Den resterende del af nettfrmuen anvendes herefter til undervisnings- g uddannelsesfrmål efter undervisningsministerens bestemmelse. Stk. 4. Den del af frmuen, der er skænket sm gaver, pgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst sm følge af ffentligt finansierede frbedringer i frm af mbygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres. Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv. 20. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens gdkendelse, der gives med virkning fra 1.januar Den siddende bestyrelse frtsætter dg indtil udløbet af sin funktinsperide, jf. hidtil gældende vedtægt gdkendt af undervisningsministeren den 19. december Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens gdkendelse. Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. september 2013 i verensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler m vedtægtsændringer.

8 - Side 8 - Henrik Andersen Arne Petersen Søren Vltzmann Bestyrelsesfrmand Næstfrmand Per Malms Peter Høgh Lene Ertner Estrid Husen Steen Michael Hansen Per Hvmand Lis Tribler Per Struwe Christensen Emil Eger Hansen

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) \" I Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 5 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere