Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport CVR-nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15"

Transkript

1 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer

2 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper... 7 Generelt om indregning og måling... 7 Resultatopgørelsen... 7 Balancen... 8 Årsregnskab 1. januar til 31. december Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Årsregnskab 1. januar til 31. december 2012 for udvalg og DOF Travel Resultatopgørelse Bestyrelsen Balance Bestyrelsen Resultatopgørelse - DOF Travel Balance - DOF Travel Resultatopgørelse Seniorudvalget Balance - Seniorudvalget Noter Side

3 Foreningsoplysninger Dansk Ornitologisk Forening DOF København Vesterbrogade København V Hjemmeside: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Hans Harrestrup Andersen (formand) David B. Collinge (næstformand) Bjarne Johansen (kasserer) Erik Agertoft Frands Jensen Jesper Svendsen Torben Dyhrberg Revision Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab Bank Danske Bank 3

4 Påtegninger 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Dansk Ornitologisk Forening DOF København. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 19. marts 2013 Bestyrelsen Hans Harrestrup Andersen Formand David B. Collinge Næstformand Bjarne Johansen Kasserer Erik Agertoft Frands Jensen Jesper Svendsen Torben Dyhrberg 5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til medlemmerne af Dansk Ornitologisk Forening DOF København Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ornitologisk Forening DOF København for regnskabsåret 1. januar december Der opfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 19. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian Dalmose Pedersen Statsautoriseret revisor 6

7 Anvendte regnskabsprincipper Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dansk Ornitologisk Forening DOF København for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset lokalafdelingens karakter. Årsrapporten er ikke indarbejdet i årsrapporten for Dansk Ornitologisk Forening. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Indtægter fra ekskursioner indregnes, når ekskursionen er gennemført. Efter særaftale med Rejsegarantifonden indrapporteres den kvartalsvise omsætning fra indberetningsperiodens modtagne betalinger. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontoromkostninger m.v. inkl. afskrivninger. 7

8 Balancen Værdipapirer Beholdning af værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 8

9 Årsregnskab 1. januar til 31. december

10 Resultatopgørelse Note År 2012 År 2011 kr. kr. Resultat af aktiviteter, Bestyrelsen Resultat af aktiviteter, DOF Travel Resultat af aktiviteter, Seniorudvalget Årets resultat i lokalafdelingen Der er disponeret således: DOF Travel Fonden 0 0 Uddeling til Fugleværnsfonden 0 0 Overført til næste år

11 Balance pr. 31. december Note Realiseret 2012 Realiseret 2011 kr. kr. AKTIVER Værdipapirer, aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varelager Varebeholdninger Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver, i alt AKTIVER, I ALT

12 Note Realiseret 2012 Realiseret 2011 kr. kr. PASSIVER Egenkapital Hensat til naturbeskyttelse Hensat til storture Hensat til DOF Travel fonden Hensættelser Uddeling til Fuglevænsfonden 0 0 Mellemregning(er) Modtagne forudbetalinger Skyldige omkostninger og hensættelser, i øvrigt Gæld PASSIVER, I ALT

13 Egenkapitalopgørelse 2012 Bestyrelsen DOF Travel Seniorudvalget Egenkapital pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital pr. 31. december

14 Årsregnskab 1. januar til 31. december 2012 for udvalg og DOF Travel 14

15 Resultatopgørelse Bestyrelsen Note År 2012 År 2011 kr. kr. Tilskud fra Dansk Ornitologisk Forening Fuglekurser, indtægt Overført fra DOF Travel Indtægter Fuglekurser, udgift Naturpolitisk udvalg (fredningsudvalg) -856 Gilbjerg Fuglestation Redekasser Seniorudvalg Lokalgruppen Køge (netto) Øvrige driftsudgifter Resultat før finansielle poster Renteindtægter Årets resultat

16 Balance Bestyrelsen Note Realiseret 2012 Realiseret 2011 AKTIVER Mellemregning med DOF Travel og DOF Tilgodehavender Likvide beholdninger AKTIVER, I ALT PASSIVER Egenkapital primo Periodens resultat Regulering tidligere regnskabsår Egenkapital pr. 31. december Hensat til DOF Travel fonden Overført til Fundacion Jocotoco - Bidrag genopretning af skov Hensættelser Mellemregning med DOF Travel og DOF Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER, I ALT

17 Resultatopgørelse - DOF Travel Note År 2012 År 2011 Indtægter ved afholdte ekskursioner Udgifter ved afholdte ekskursioner Driftsomkostninger Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger 0 0 Resultat før renter Renteindtægter netto Kursavance ved udtræk/salg af obligationer Kursregulering, fremmed valuta Kursregulering, aktier Periodens resultat Der disponeres således: Lokalafdelingens øvrige arbejde 0 0 Fugleværnsfonden 0 0 DOF Travel fonden 0 0 Overført til næste

18 Balance - DOF Travel Note År 2012 År 2011 AKTIVER Værdipapirer, aktiver Finansielle anlægsaktiver Varelager Varebeholdninger Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger (rejser) Tilgodehavender Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger AKTIVER, I ALT

19 PASSIVER Note År 2012 År 2011 Egenkapital pr. 1. januar Overført til Fugleværnsfonden Periodens resultat Egenkapital pr. 31. december Hensat til naturbeskyttelse Hensat til storture Hensættelser Uddeling til Fugleværnsfonden 0 0 Mellemregning med DOF Mellemregning med bestyrelsen Modtagne forudbetalinger Skyldige omkostninger og hensættelser, i øvrigt Gæld PASSIVER, I ALT

20 Resultatopgørelse Seniorudvalget DOF København, senior Note Realiseret 2012 Realiseret 2011 kr. kr. Indtægter ved afholdte ture Udgifter ved afholdte ture Tilskud fra lokalbestyrelsen Kontorhold, porto, gebyrer m.v Møder m.v Grågåsen Kørepenge Forundersøgelse m.v Resultat før renter og afskrivninger Renteindtægter 0 0 Periodens resultat

21 Balance - Seniorudvalget Note Realiseret 2012 Realiseret 2011 AKTIVER Forudbetalte omkostninger (rejser) Tilgodehavender Likvide beholdninger AKTIVER, I ALT PASSIVER Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Egenkapital pr. 31. december Skyldig moms Skyldig DOF Travel Modtagne forudbetalinger, ture Gæld PASSIVER, I ALT

22 Noter År 2012 År Øvrige driftsudgifter, bestyrelsen Husleje, varme og rengøring Kontorhold, edb, porto, gebyrer m.v Møder mv Revision Regnskabsbistand Gaver Afholdte ekskursioner, DOF Travel Overskud/underskud ved de forskellige turgrupper fordelt således: Storture Saltholmsture Busture SKAT, moms Ekstraordinære indtægter Driftsomkostninger, DOF Travel Symposie Kontorartikler Porto, gebyrer m.v Fotokopier Hjemmesideudgifter Markedsføring DOF Travel Jakker Leder- og mødeomkostninger Gaver Edb og telefoni Klimakompensation, DOF International fuglebeskyttelse, DOF Revision Regnskabsbistand Ekskursionsudstyr

23 4 Afholdte ture, seniorudvalget Overskud/underskud ved de forskellige turgrupper fordeles således: År 2012 År 2011 Flerdagsture Busture SKAT, moms Egenkapital, samlet Saldo pr. 1. januar Gave til Fugleværnsfonden Regulering tidl. regnskabsår Periodens resultat Saldo pr. 31. december DOF Travel Fonden Saldo pr. 1. januar Overført til Fundation Jocotoco - Bidrag til genopretning af skov Saldo pr. 31. december

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere