AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1

2 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af Vedtagelse af forretningsorden for - gældende fra 1. januar Revisorgennemgang af foreningernes oplysninger Prioriteringskalog tildeling af midler fra puljen til energibesparende foranstaltninger Merielkontoen tilskud til elektroniske skakspil Udpegning af repræsentant til Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 Fraværende Mads Sølver, Stine Sørensen og Susan Roulund. Til stede Udover udvalgsmedlemmer deltog Bente Graversen, Lis Rom Andersen og Erik Kristensen. Åben Punkt 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af Sagsbeskrivelse Elitesport Aalborg, Playmaker, Playtool, Sund mad i Haller og Klubhuse/SMIL, Sport2go og Sport55+ og Nordkraft Kare er alle store projekter og/eller initiiver som kan releres til. Relionen til sker enten gennem et direkte økonomisk tilskud og/eller fordi initiiverne er målrettet folkeoplysningsområdet. Ud over ovennævnte projekter og initiiver er der en række mindre projekter der bl.a. er understøttet af Udviklingspuljen. Disse projekter afvikles som udgangspunkt i regi af foreninger og/eller aftenskoler. vil løbende blive orienteret om sådanne projekter. Fritidsområdet vil på mødet give en kort præsention af følgende projekter: Playmaker Playtool Sport2go Elitesport Aalborg Møde den Side 1

4 Der er vedlagt en kort orientering omkring ovenstående som bilag. Sund Mad i Haller/SMIL, Sport55+ og Nordkraft Kare vil blive præsenteret på næstkommende møde. Elitesport Aalborg Playmaker, Playtool mv. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende fra 1. januar Formanden for indstiller udvalget godkender nedenstående forretningsorden gældende fra 1. januar 2014 samt forretningsordenen for evalueres primo Sagsbeskrivelse: Forretningsorden for i Aalborg Kommune. Af Vedtægt for i Aalborg Kommune fremgår, udvalget selv fastsætter sin forretningsorden. Forretningsordenen vedrører alene områder, som ikke er fasts i vedtægten. Kap. 1 Konstituering 1. Udvalget afholder konstituerende møde efter byrådets konstituerende møde. På det konstituerende møde vælger udvalget sin formand og næstformand blandt sine medlemmer. Valget sker ved flertalsvalg. Kap. 2 Udvalgets møder 2. Forvaltningsdirektøren deltager i udvalgets møder. 3. Udvalgets forhandlinger sker for lukkede døre. Til belysning af enkelte punkter kan andre personer indkaldes til forelægge sagen. 4. Udvalget udøver sin virksomhed i møder, medmindre andet er besluttet af udvalget, f.eks. delegion til formanden eller til forvaltningen. 5. Udvalgets formand er bemyndiget til træffe afgørelser i løbende ukomplicerede sager. Sagerne forelægges til efterretning ved førstkommende møde i udvalget. 6. Er et medlem forhindret i deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette forvaltningen inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Møde den Side 3

6 Kap. 3 Dagsorden 7. Forvaltningen beskriver sagerne i dagsordenen. Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning. Sager i dagsordenen skal være beskrevet så udvalget kan træffe afgørelse på baggrund af beskrivelsen. 8. Dagsordenen udsendes til udvalgets medlemmer senest 5 dage før mødet. Medlemmerne får dagsordenen fremsendt elektronisk. Kap. 4 Mødeledelse og sagernes forelæggelse 9 I tilfælde af formandens forfald ledes møderne af næstformanden. 10 Hvis 3 medlemmer ønsker det skal en sag udsættes til næste møde. 11 Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer. Den angivne rækkefølge i dagsordenen kan fraviges. En sag der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, med mindre der er enighed om det, eller sagen ikke tåler udsættelse. Kap. 5 Inhabilitet 12 Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, vedkommende er udelukket fra deltage i udvalgets forhandlinger og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. 13 Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Kap. 6 Beslutningsprotokol 14 Udvalgets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af udvalgets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. 15 Et udvalgsmedlem er berettiget til i kort form få en afvigende mening ført til protokols og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. 16 Møde den Side 4

7 Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. 17 Udskrift af beslutningsprotokollen sendes efter mødet til udvalgets medlemmer samt til pressen med de undtagelser som følger af tavshedspligtbestemmelserne. Kap. 7 Ændring i forretningsordenen 18 Ændringer i forretningsordenen skal behandles på to ordinære udvalgsmøder. Fritidsområdet kan oplyse: behandlede forslag til forretningsorden for på møde tirsdag den 14. januar Beslutning: Godkendt. Møde den Side 5

8 Punkt 3. Revisorgennemgang af foreningernes oplysninger Formanden for indstiller, udvalget i henhold til nedenstående sagsfremstilling samt vedlagte not godkender foreninger, der har fået udbetalt større tilskud, end de har kunnet dokumentere, skal tilbagebetale det for meget udbetalte, og udtages til kontrol igen i såfremt afvigelsen er under 10 % opkræves beløbet kun, hvis der samtidig er øvrige kritiske bemærkninger til dokumentionen. Foreningerne tildeles en advarsel og udtages til kontrol igen for afvigelse under 2 % sanktioneres ikke. 1 forening udskydes til et senere møde. revisorrapporten i øvrigt tages til efterretning. Sagsbeskrivelse: I henhold til Aalborg Kommunes Fritidspolitiske retningslinjer om støtte til frivilligt foreningsarbejde udtages der hvert år et antal foreninger til kontrol. Kontrollen foretages af revisionsfirmaet PWC. Kontrollen omfter grundlaget for udbetalte aktivitetstilskud, tilskud til leder- og instruktøruddannelser samt tilskud til prive lokaler. Formålet er sikre, udbetalte tilskud er udbetalt på et grundlag, som efterfølgende kan dokumenteres, hvilket er et krav i henhold til Aalborg Kommunes regelsæt for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Fritidsområdet har fra revisionsfirmaet PWC modtaget en redegørelse om den udførte kontrol. Udvælgelsen af foreninger til kontrol er foretaget af revisionsfirmaet, som tilfældige stikprøver i gruppen af de 527 foreninger, der var godkendt pr. 1/ og derfor indgik i beregningerne af aktivitetstilskud for Stikprøvestørrelsen var ca. 4 procent, både i antal af foreninger og antal af medlemmer. Kontrollen omftede 21 foreninger, der har fået bevilget aktivitetstilskud. Heraf har 8 foreninger fået udbetalt tilskud til leder- og instruktøruddannelse, og 8 foreninger har fået tilskud til deres egne lokaler. Revisionens samlede konklusion for hele kontrollen er: Den samlede konklusion er, vi i mange tilfælde ikke har fået den ønskede dokumention som vi har bedt om jf. vores skrivelse til foreningerne. Dette har medført, vi i en del tilfælde har måttet rykke foreningerne flere gange før vi har modtaget den ønskede dokumention. Møde den Side 6

9 Generelt er det vores opftelse, udbetalt aktivitetstilskud til de gennemgåede foreninger er sket på korrekt grundlag og i henhold til foreningernes medlemslister. Der har dog været 2 tilfælde som nævnt under resultet aktivitetstilskud hvor der har været forskel mellem det ansøgte antal medlemmer og det faktiske dokumenterede. Vores gennemgang af leder- og instruktøruddannelse har vist, der har været dokumention for foreningernes ansøgte udgifter til uddannelser m.v. og derfor også fået udbetalt korrekt tilskud hertil. Med hensyn til vores gennemgang af driftstilskud til prive lokaler, har vi konsteret, der for 7 foreninger har været dokumention for de ansøgte udgifter og derved også er sket korrekt beregnet driftstilskud til prive lokaler. Der er dog vedrørende 1 forening, konsteret mangelfuld dokumention for de ansøgte udgifter til driftstilskud til prive lokaler. Vores gennemgang af vedtægterne har ikke givet anledning til kommentarer eller bemærkninger. Bemærkninger til gennemgangen af de enkelte foreninger fremgår af bilag: Revisionsrapport og Not omkring revisorkontrollen af tilskudsgrundlaget, tilskud til foreninger Fritidsområdet kan oplyse: fritidsområdet har udsendt høringsbrev til formændene i de to foreninger, der efter revisionsrapporten havde større fejl i dokumentionen, og bedt om kommentarer. fritidsområdet efterfølgende har modtaget tilfredsstillende dokumention fra den forening, der ikke havde indsendt dokumention for udgifter til lokaler, og formanden har beklaget og oplyst, der vil blive valgt ny kasserer på kommende generalforsamling. fritidsområdet er i løbende dialog med den forening, der ikke har kunnet dokumentere deres medlemstal, og en ny kasserer i foreningen forsøger fremskaffe fornøden dokumention. resultet heraf vil blive forelagt udvalget på et senere møde. misbrug af kommunale tilskud kan medføre tab af tilskudsberettigelsen. beslutningskompetencen hertil er tillagt Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra. dokumentionskravene fremgår af ansøgningsskemaerne og bevillingsbrevene til foreningerne. såfremt det viser sig ved revisionens gennemgang, der er foreninger/aftenskoler, der kunne have opnået et større tilskud, vil der ikke ske efterregulering. opsummering af revisorudtalelser foreningskontrol 2013 Revisionsrapport Beslutning: Godkendt. Møde den Side 7

10 Punkt 4. Prioriteringskalog tildeling af midler fra puljen til energibesparende foranstaltninger Formanden for indstiller, udvalget godkender der fra Prioriteringskalog 2014 s bevilling til energitiltag bevilges kr. til følgende projekter: Bislev Idrætsforening. Udskiftning af oliefyr til luft- vand opvarmning, i alt kr. Aalborg Klreklub. Bevægelsesfølere på lys og merudgift ved opsætning af LED lys i 2 haller, i alt kr. FOF/AOF, Kjellerupsgade. Ny styring af brugsvandssystem, i alt kr. De Grønne pigespejdere, Vodskov. Hulmursisolering, i alt kr. Brugshuset Øster Uttrup. Loftsisolering, i alt kr. Brevdueforeningen 053 Sølyst. Isolering ifm. nyt tag, i alt kr. DDS Jørgen skytte, Svenstrup. Isolering ifm. nyt tag i alt kr. Roklubben Ægir s klubhus. Isolering af gulve, i alt kr. Sagsbeskrivelse: Af Prioriteringskalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. Restrammen for puljen andrager kr., idet der i november 2013 er bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion. Isolering af lofter, vægge og gulve: I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, der under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparioner altid anbefales. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter. Følgende foreninger har søgt om tilskud til isoleringsarbejder: Grønne pigespejdere Vodskov: Hulmursisolering af uisoleret hulmur: Pris kr. - tilbagebetalingstid er beregnet til 6,8 år. Tilskud kr., svarende til 69 % af prisen. Brugshuset Øster Uttrup: Isolering af uisoleret loft: Pris kr.. Tilskud kr., svarende til 69 % af prisen. Der foreligger ikke energiberegning. Møde den Side 8

11 Brevdueforeningen 053 Sølyst: Efterisolering ifm. etablering af nyt tag. Pris kr. Tilskud kr., svarende til 69 % af prisen. Klubhuset er el-opvarmet. DDS Jørgen skytte, Svenstrup: Efterisolering ifm. etablering af nyt tag. Pris kr. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Fjernvarme opvarmet klubhus. Roklubben Ægir s klubhus: Efter stormfloden i december 2013 skal hele underetagen med omklædningsrum totalrenoveres. Der er modtaget erstning fra Stormrådet på kr., men renoveringen bliver væsentlig dyrere. I forbindelse med renoveringen er det muligt efterisolere gulvarealerne. Pris kr. tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Udskiftning af oliefyr til luft- vand opvarmning: Bislev Idrætsforening Idrætsforeningen er i gang med en større renovering af kælderetagen i klubhuset, der rummer bad og omklædning. De har af prioriteringskalogets almindelige pulje fået en bevilling på kr. til forbedringsdelen, samtidig med der er bevilget et beløb som særlig vedligeholdelse over lokaletilskudsbudgettet. Klubhusets oliefyr er anbragt i kælderen. Olietanken skal sløjfes senest i En investering i en luft- vand varmepumpe vil dels løse problemet med et gammelt oliefyr med ukendt restlevetid, nyindkøb af olietank, og dels forbedre brugsmuligheden af kælderen. Ifølge Energicentrets rapport: Samlet investering, incl. bortskaffelse af gl. olietank andrager kr. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Forventet årlig besparelse ca kr. - direkte tilbagebetalingstid 7.4 år Forbedring af styring på brugsvandsanlæg, med nye termostventiler: FOF/AOF har på adressen Kjellerupsgades (Kjellerupsgades gamle skole) et fælles anlæg til varmtvandsforsyning. Prisen for udskiftning af et nyt styresystem andrager kr. Tilskud kr,. svarende til 75 % af prisen. Forventet tilbagebetalingstid 1,5 år. Opsætning af LED lys i gamle armurer Det er teknisk muligt sætte LED belysning op i en del af de gamle armurer til lysstofrør (afhængig af type og alder). LED lys har et lavere strømforbrug, og længere levetid end lysstofrør. Der er derfor ekstra gevinst ved udskifte til LED lys de steder, hvor udskiftningen er vanskelig, som i haller mv., hvor det kræver stillads. Forholdet mellem merudgiften og strømbesparelsen afhænger af mange forhold, temperuren i rummet (des koldere des bedre), antal tændte timer osv., men standard vil merudgiften være tilbagebetalt på max. 5 år, og levetiden i forhold til lysstofrør er ca. det tredobbelte. Strømbesparelsen er ca. 5 kr. pr tændt time ved almindelig størrelse lysstofrør. Aalborg Klreklub: Møde den Side 9

12 Projektet omfter lys i hal 2, og forbedring af lyset i hal 1, samt bevægelsesfølere, også i øvrige rum. Merudgiften i forhold til opsætning af ordinære lyskilder er anslået til i alt kr. (2 x plus til følere). Det er lejede lokaler, men der bliver ikke installeret lys fra udlejers side. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Fritidsområdet kan oplyse: der normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. tilskud til energirenoveringer i foreningernes prive lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. tilskud til energirenoveringer i aftenskolernes prive lokaler beregnes med 75 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af allerede bevilgede tilskud fra Energipuljen fra tidligere år, idet der vurderes, der skal være mindst 2 års driftstid. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 10

13 Punkt 5. Merielkontoen tilskud til elektroniske skakspil Formanden for indstiller, udvalget godkender der bevilges kr. til Aalborg Skakklub til indkøb af elektroniske skakspil Formanden for udvalget i henhold til forretningsordenens 5 træffer afgørelser om bevillinger fra merielpuljen Sagsbeskrivelse Generelt om puljen Merielpuljen skal understøtte foreningernes aktiviteter ved gøre det muligt anskaffe de ting, der er nødvendige for afholde aktiviteterne. Merielpuljen har følgende retningslinjer: Betingelser for tilskud Der kan gives støtte til særligt meriel, der knytter sig til foreningens aktiviteter Det er en forudsætning, merialeudgiften er af en størrelsesorden, som ikke er overkommelig for den enkelte forening Det forudsættes som hovedregel, foreningen selv er med til finansiere indkøbet. Der skal indhentes tilbud på merialerne Der gives ikke tilskud til Merialer, der allerede er anskaffet Kontorudstyr herunder computere, projektorer og lignende Almindeligt meriel til den enkelte udøver som f.eks. bolde, boksehandsker, musikinstrumenter Formanden har indtil nu haft mulighed for træffe afgørelser i sager med et tilskudsbeløb på over kr. og forvaltningen i sager på under kr. Alle beslutninger forelægges Udvalget efterfølgende. Formålet med uddelegere kompetencer er, sikre, foreningerne får så hurtig sagsbehandling som muligt Aalborg Skakklub Aalborg Skakklub holder i år 125 års jubilæum og er dermed Danmarks ældste skakklub. Foreningen har i den forbindelse fået mulighed for afholde danmarksmesterskaberne i skak. For gøre turneringen mere publikumsvenlig vil foreningen gerne anskaffe sig 10 elektroniske skakspil til en pris på kr. Alle partier kan på den måde blive vist direkte over internettet, så alle skakinteresserede i ind- og udland har mulighed for følge med i turneringen. Møde den Side 11

14 Fritidsområdet kan oplyse der er præcedens for, foreninger bevilges op til 50 % af udgifterne til det ansøgte merielpuljen har en ramme på kr. om året Beslutning: Godkendt. Møde den Side 12

15 Punkt 6. Udpegning af repræsentant til Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Formanden for indstiller, udvalget godkender der på mødet udpeges en person, som skal være s repræsentant i Aalborg Kommunes Aktionsgruppe i politikperioden der på mødet vælges en suppleant for s repræsentant i Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Sagsbeskrivelse: Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA) har til formål prioritere og indstille ansøgninger til "Puljen til Lokale Projekter" til Sundheds- og Kulturudvalget. Borgere og foreninger i landdistrikterne kan søge puljen hvis de har en idé, der: Kan gøre det bedre bo og leve i dit lokalområde eller et projekt til forbedring af byens forsamlingshus Ligger inden for rammerne af Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik Har et alment non-profit formål Henvender sig til en bred og åben målgruppe Gennemføres i Aalborg Kommune Der kan være tale om udviklingsprojekter, etablerings- eller renoveringsprojekter, inventar, rekvisitter eller enkeltstående arrangementer. I sidste valgperiode bestod AKA af 11 medlemmer udpeget af henholdsvis; det grønne råd, landsbyerne i Aalborg, Ungdomsskolen, Ældrerådet, Handicaprådet, landbrugets organisioner, samråd, erhvervsrådet og. Koordineringen mellem AKA og er vigtig, for sikre en helhedsorienteret indss i landdistrikterne. Udpegningen er gældende for resten af den periode Landdistrikspolitikken løber i. Eksempler på støtte fra AKA: Egense Sejlklub Sid ned med din madkurv Egense Sejlklub Turist kend dit NØ Himmerland kr. Vikingebyen Sebbersund Multtoilet i aktivitetsområde kr Nibe Samråd Legeplads på Nibe Havn 1) kr. Møde den Side 13

16 Beslutning: Brugerrepræsentant for Idrætten, Susan Roulund blev udpeget som s repræsentant i Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA) Medlem af Sundheds- og Kulturudvalget Lars Peter Frisk blev udpeget som suppleant. Møde den Side 14

17 Punkt 7. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 4. Udviklingspuljen DDS Aalborg Søspejdere Søgt om tilskud til markedsføringskampagne. Beslutning: Bevilget kr FOU-studietur/temadage. Der var enighed om s studietur skal forsøges afviklet ultimo oktober 2014 Foreningernes dag Foreningernes dag afvikles tirsdag den 8. april 2014 fra til kl i Nordkraft Beslutning: Til orientering. Møde den Side 15

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af.... 1 2. Revision af tilskud til aftenskoler efter

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 25.06.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 25.06.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budgetprocedure 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014- energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Udviklingspuljen - ansøgning

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Folkeoplysningsudvalget Mødet den 26.10.2016 kl. 12.00-18.45 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Besigtigelsestur i den sydøstlige del af Aalborg Kommune 1 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere