AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den , kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.02.2014, kl. 15:00. Borgmesterens Forvaltning, Repræsentationslokale 1"

Transkript

1 AALBORG BYRÅD Mødet den , Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1

2 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af Vedtagelse af forretningsorden for - gældende fra 1. januar Revisorgennemgang af foreningernes oplysninger Prioriteringskalog tildeling af midler fra puljen til energibesparende foranstaltninger Merielkontoen tilskud til elektroniske skakspil Udpegning af repræsentant til Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Eventuelt Lukket

3 AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Borgmesterens Forvaltning, Repræsentionslokale 1 Fraværende Mads Sølver, Stine Sørensen og Susan Roulund. Til stede Udover udvalgsmedlemmer deltog Bente Graversen, Lis Rom Andersen og Erik Kristensen. Åben Punkt 1. Orientering om større projekter/initiiver som understøttes af Sagsbeskrivelse Elitesport Aalborg, Playmaker, Playtool, Sund mad i Haller og Klubhuse/SMIL, Sport2go og Sport55+ og Nordkraft Kare er alle store projekter og/eller initiiver som kan releres til. Relionen til sker enten gennem et direkte økonomisk tilskud og/eller fordi initiiverne er målrettet folkeoplysningsområdet. Ud over ovennævnte projekter og initiiver er der en række mindre projekter der bl.a. er understøttet af Udviklingspuljen. Disse projekter afvikles som udgangspunkt i regi af foreninger og/eller aftenskoler. vil løbende blive orienteret om sådanne projekter. Fritidsområdet vil på mødet give en kort præsention af følgende projekter: Playmaker Playtool Sport2go Elitesport Aalborg Møde den Side 1

4 Der er vedlagt en kort orientering omkring ovenstående som bilag. Sund Mad i Haller/SMIL, Sport55+ og Nordkraft Kare vil blive præsenteret på næstkommende møde. Elitesport Aalborg Playmaker, Playtool mv. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Vedtagelse af forretningsorden for - gældende fra 1. januar Formanden for indstiller udvalget godkender nedenstående forretningsorden gældende fra 1. januar 2014 samt forretningsordenen for evalueres primo Sagsbeskrivelse: Forretningsorden for i Aalborg Kommune. Af Vedtægt for i Aalborg Kommune fremgår, udvalget selv fastsætter sin forretningsorden. Forretningsordenen vedrører alene områder, som ikke er fasts i vedtægten. Kap. 1 Konstituering 1. Udvalget afholder konstituerende møde efter byrådets konstituerende møde. På det konstituerende møde vælger udvalget sin formand og næstformand blandt sine medlemmer. Valget sker ved flertalsvalg. Kap. 2 Udvalgets møder 2. Forvaltningsdirektøren deltager i udvalgets møder. 3. Udvalgets forhandlinger sker for lukkede døre. Til belysning af enkelte punkter kan andre personer indkaldes til forelægge sagen. 4. Udvalget udøver sin virksomhed i møder, medmindre andet er besluttet af udvalget, f.eks. delegion til formanden eller til forvaltningen. 5. Udvalgets formand er bemyndiget til træffe afgørelser i løbende ukomplicerede sager. Sagerne forelægges til efterretning ved førstkommende møde i udvalget. 6. Er et medlem forhindret i deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette forvaltningen inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Møde den Side 3

6 Kap. 3 Dagsorden 7. Forvaltningen beskriver sagerne i dagsordenen. Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning. Sager i dagsordenen skal være beskrevet så udvalget kan træffe afgørelse på baggrund af beskrivelsen. 8. Dagsordenen udsendes til udvalgets medlemmer senest 5 dage før mødet. Medlemmerne får dagsordenen fremsendt elektronisk. Kap. 4 Mødeledelse og sagernes forelæggelse 9 I tilfælde af formandens forfald ledes møderne af næstformanden. 10 Hvis 3 medlemmer ønsker det skal en sag udsættes til næste møde. 11 Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer. Den angivne rækkefølge i dagsordenen kan fraviges. En sag der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, med mindre der er enighed om det, eller sagen ikke tåler udsættelse. Kap. 5 Inhabilitet 12 Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, vedkommende er udelukket fra deltage i udvalgets forhandlinger og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. 13 Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Kap. 6 Beslutningsprotokol 14 Udvalgets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af udvalgets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. 15 Et udvalgsmedlem er berettiget til i kort form få en afvigende mening ført til protokols og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. 16 Møde den Side 4

7 Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. 17 Udskrift af beslutningsprotokollen sendes efter mødet til udvalgets medlemmer samt til pressen med de undtagelser som følger af tavshedspligtbestemmelserne. Kap. 7 Ændring i forretningsordenen 18 Ændringer i forretningsordenen skal behandles på to ordinære udvalgsmøder. Fritidsområdet kan oplyse: behandlede forslag til forretningsorden for på møde tirsdag den 14. januar Beslutning: Godkendt. Møde den Side 5

8 Punkt 3. Revisorgennemgang af foreningernes oplysninger Formanden for indstiller, udvalget i henhold til nedenstående sagsfremstilling samt vedlagte not godkender foreninger, der har fået udbetalt større tilskud, end de har kunnet dokumentere, skal tilbagebetale det for meget udbetalte, og udtages til kontrol igen i såfremt afvigelsen er under 10 % opkræves beløbet kun, hvis der samtidig er øvrige kritiske bemærkninger til dokumentionen. Foreningerne tildeles en advarsel og udtages til kontrol igen for afvigelse under 2 % sanktioneres ikke. 1 forening udskydes til et senere møde. revisorrapporten i øvrigt tages til efterretning. Sagsbeskrivelse: I henhold til Aalborg Kommunes Fritidspolitiske retningslinjer om støtte til frivilligt foreningsarbejde udtages der hvert år et antal foreninger til kontrol. Kontrollen foretages af revisionsfirmaet PWC. Kontrollen omfter grundlaget for udbetalte aktivitetstilskud, tilskud til leder- og instruktøruddannelser samt tilskud til prive lokaler. Formålet er sikre, udbetalte tilskud er udbetalt på et grundlag, som efterfølgende kan dokumenteres, hvilket er et krav i henhold til Aalborg Kommunes regelsæt for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Fritidsområdet har fra revisionsfirmaet PWC modtaget en redegørelse om den udførte kontrol. Udvælgelsen af foreninger til kontrol er foretaget af revisionsfirmaet, som tilfældige stikprøver i gruppen af de 527 foreninger, der var godkendt pr. 1/ og derfor indgik i beregningerne af aktivitetstilskud for Stikprøvestørrelsen var ca. 4 procent, både i antal af foreninger og antal af medlemmer. Kontrollen omftede 21 foreninger, der har fået bevilget aktivitetstilskud. Heraf har 8 foreninger fået udbetalt tilskud til leder- og instruktøruddannelse, og 8 foreninger har fået tilskud til deres egne lokaler. Revisionens samlede konklusion for hele kontrollen er: Den samlede konklusion er, vi i mange tilfælde ikke har fået den ønskede dokumention som vi har bedt om jf. vores skrivelse til foreningerne. Dette har medført, vi i en del tilfælde har måttet rykke foreningerne flere gange før vi har modtaget den ønskede dokumention. Møde den Side 6

9 Generelt er det vores opftelse, udbetalt aktivitetstilskud til de gennemgåede foreninger er sket på korrekt grundlag og i henhold til foreningernes medlemslister. Der har dog været 2 tilfælde som nævnt under resultet aktivitetstilskud hvor der har været forskel mellem det ansøgte antal medlemmer og det faktiske dokumenterede. Vores gennemgang af leder- og instruktøruddannelse har vist, der har været dokumention for foreningernes ansøgte udgifter til uddannelser m.v. og derfor også fået udbetalt korrekt tilskud hertil. Med hensyn til vores gennemgang af driftstilskud til prive lokaler, har vi konsteret, der for 7 foreninger har været dokumention for de ansøgte udgifter og derved også er sket korrekt beregnet driftstilskud til prive lokaler. Der er dog vedrørende 1 forening, konsteret mangelfuld dokumention for de ansøgte udgifter til driftstilskud til prive lokaler. Vores gennemgang af vedtægterne har ikke givet anledning til kommentarer eller bemærkninger. Bemærkninger til gennemgangen af de enkelte foreninger fremgår af bilag: Revisionsrapport og Not omkring revisorkontrollen af tilskudsgrundlaget, tilskud til foreninger Fritidsområdet kan oplyse: fritidsområdet har udsendt høringsbrev til formændene i de to foreninger, der efter revisionsrapporten havde større fejl i dokumentionen, og bedt om kommentarer. fritidsområdet efterfølgende har modtaget tilfredsstillende dokumention fra den forening, der ikke havde indsendt dokumention for udgifter til lokaler, og formanden har beklaget og oplyst, der vil blive valgt ny kasserer på kommende generalforsamling. fritidsområdet er i løbende dialog med den forening, der ikke har kunnet dokumentere deres medlemstal, og en ny kasserer i foreningen forsøger fremskaffe fornøden dokumention. resultet heraf vil blive forelagt udvalget på et senere møde. misbrug af kommunale tilskud kan medføre tab af tilskudsberettigelsen. beslutningskompetencen hertil er tillagt Sundheds- og Kulturudvalget efter indstilling fra. dokumentionskravene fremgår af ansøgningsskemaerne og bevillingsbrevene til foreningerne. såfremt det viser sig ved revisionens gennemgang, der er foreninger/aftenskoler, der kunne have opnået et større tilskud, vil der ikke ske efterregulering. opsummering af revisorudtalelser foreningskontrol 2013 Revisionsrapport Beslutning: Godkendt. Møde den Side 7

10 Punkt 4. Prioriteringskalog tildeling af midler fra puljen til energibesparende foranstaltninger Formanden for indstiller, udvalget godkender der fra Prioriteringskalog 2014 s bevilling til energitiltag bevilges kr. til følgende projekter: Bislev Idrætsforening. Udskiftning af oliefyr til luft- vand opvarmning, i alt kr. Aalborg Klreklub. Bevægelsesfølere på lys og merudgift ved opsætning af LED lys i 2 haller, i alt kr. FOF/AOF, Kjellerupsgade. Ny styring af brugsvandssystem, i alt kr. De Grønne pigespejdere, Vodskov. Hulmursisolering, i alt kr. Brugshuset Øster Uttrup. Loftsisolering, i alt kr. Brevdueforeningen 053 Sølyst. Isolering ifm. nyt tag, i alt kr. DDS Jørgen skytte, Svenstrup. Isolering ifm. nyt tag i alt kr. Roklubben Ægir s klubhus. Isolering af gulve, i alt kr. Sagsbeskrivelse: Af Prioriteringskalogets ramme i 2014 er der reserveret kr. til energitiltag der kan reducere driftsudgifterne til lys, vand og varme i klubhuse mv. Restrammen for puljen andrager kr., idet der i november 2013 er bevilget kr. til Aalborg Atletik og Motion. Isolering af lofter, vægge og gulve: I forbindelse med renoveringer af tage, vægge eller gulve i klubhuse vil det være praktisk muligt udføre isoleringsarbejder, som normalt ikke vil være mulige. At forøge isoleringsmængden er et af den type projekter, der under overskriften besparelsesforslag ved renovering eller reparioner altid anbefales. Tilbagebetalingstiden vil ofte overstige 10 år, men der er typisk tale om projekter, der vil være væsentligt dyrere, hvis ikke de laves i sammenhæng med de andre renoveringsprojekter. Følgende foreninger har søgt om tilskud til isoleringsarbejder: Grønne pigespejdere Vodskov: Hulmursisolering af uisoleret hulmur: Pris kr. - tilbagebetalingstid er beregnet til 6,8 år. Tilskud kr., svarende til 69 % af prisen. Brugshuset Øster Uttrup: Isolering af uisoleret loft: Pris kr.. Tilskud kr., svarende til 69 % af prisen. Der foreligger ikke energiberegning. Møde den Side 8

11 Brevdueforeningen 053 Sølyst: Efterisolering ifm. etablering af nyt tag. Pris kr. Tilskud kr., svarende til 69 % af prisen. Klubhuset er el-opvarmet. DDS Jørgen skytte, Svenstrup: Efterisolering ifm. etablering af nyt tag. Pris kr. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Fjernvarme opvarmet klubhus. Roklubben Ægir s klubhus: Efter stormfloden i december 2013 skal hele underetagen med omklædningsrum totalrenoveres. Der er modtaget erstning fra Stormrådet på kr., men renoveringen bliver væsentlig dyrere. I forbindelse med renoveringen er det muligt efterisolere gulvarealerne. Pris kr. tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Udskiftning af oliefyr til luft- vand opvarmning: Bislev Idrætsforening Idrætsforeningen er i gang med en større renovering af kælderetagen i klubhuset, der rummer bad og omklædning. De har af prioriteringskalogets almindelige pulje fået en bevilling på kr. til forbedringsdelen, samtidig med der er bevilget et beløb som særlig vedligeholdelse over lokaletilskudsbudgettet. Klubhusets oliefyr er anbragt i kælderen. Olietanken skal sløjfes senest i En investering i en luft- vand varmepumpe vil dels løse problemet med et gammelt oliefyr med ukendt restlevetid, nyindkøb af olietank, og dels forbedre brugsmuligheden af kælderen. Ifølge Energicentrets rapport: Samlet investering, incl. bortskaffelse af gl. olietank andrager kr. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Forventet årlig besparelse ca kr. - direkte tilbagebetalingstid 7.4 år Forbedring af styring på brugsvandsanlæg, med nye termostventiler: FOF/AOF har på adressen Kjellerupsgades (Kjellerupsgades gamle skole) et fælles anlæg til varmtvandsforsyning. Prisen for udskiftning af et nyt styresystem andrager kr. Tilskud kr,. svarende til 75 % af prisen. Forventet tilbagebetalingstid 1,5 år. Opsætning af LED lys i gamle armurer Det er teknisk muligt sætte LED belysning op i en del af de gamle armurer til lysstofrør (afhængig af type og alder). LED lys har et lavere strømforbrug, og længere levetid end lysstofrør. Der er derfor ekstra gevinst ved udskifte til LED lys de steder, hvor udskiftningen er vanskelig, som i haller mv., hvor det kræver stillads. Forholdet mellem merudgiften og strømbesparelsen afhænger af mange forhold, temperuren i rummet (des koldere des bedre), antal tændte timer osv., men standard vil merudgiften være tilbagebetalt på max. 5 år, og levetiden i forhold til lysstofrør er ca. det tredobbelte. Strømbesparelsen er ca. 5 kr. pr tændt time ved almindelig størrelse lysstofrør. Aalborg Klreklub: Møde den Side 9

12 Projektet omfter lys i hal 2, og forbedring af lyset i hal 1, samt bevægelsesfølere, også i øvrige rum. Merudgiften i forhold til opsætning af ordinære lyskilder er anslået til i alt kr. (2 x plus til følere). Det er lejede lokaler, men der bliver ikke installeret lys fra udlejers side. Tilskud kr. svarende til 69 % af prisen. Fritidsområdet kan oplyse: der normalt forlanges en energiberegning af kommunens Energirådgivningscenter, før prioriteringen af projekter foretages. tilskud til energirenoveringer i foreningernes prive lokaler beregnes med 69 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. tilskud til energirenoveringer i aftenskolernes prive lokaler beregnes med 75 %, der er tilskudsprocenten for foreningernes udgifter til energi. fritidsområdet i 2015 vil fremlægge en samlet afrapportering af effekten af allerede bevilgede tilskud fra Energipuljen fra tidligere år, idet der vurderes, der skal være mindst 2 års driftstid. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 10

13 Punkt 5. Merielkontoen tilskud til elektroniske skakspil Formanden for indstiller, udvalget godkender der bevilges kr. til Aalborg Skakklub til indkøb af elektroniske skakspil Formanden for udvalget i henhold til forretningsordenens 5 træffer afgørelser om bevillinger fra merielpuljen Sagsbeskrivelse Generelt om puljen Merielpuljen skal understøtte foreningernes aktiviteter ved gøre det muligt anskaffe de ting, der er nødvendige for afholde aktiviteterne. Merielpuljen har følgende retningslinjer: Betingelser for tilskud Der kan gives støtte til særligt meriel, der knytter sig til foreningens aktiviteter Det er en forudsætning, merialeudgiften er af en størrelsesorden, som ikke er overkommelig for den enkelte forening Det forudsættes som hovedregel, foreningen selv er med til finansiere indkøbet. Der skal indhentes tilbud på merialerne Der gives ikke tilskud til Merialer, der allerede er anskaffet Kontorudstyr herunder computere, projektorer og lignende Almindeligt meriel til den enkelte udøver som f.eks. bolde, boksehandsker, musikinstrumenter Formanden har indtil nu haft mulighed for træffe afgørelser i sager med et tilskudsbeløb på over kr. og forvaltningen i sager på under kr. Alle beslutninger forelægges Udvalget efterfølgende. Formålet med uddelegere kompetencer er, sikre, foreningerne får så hurtig sagsbehandling som muligt Aalborg Skakklub Aalborg Skakklub holder i år 125 års jubilæum og er dermed Danmarks ældste skakklub. Foreningen har i den forbindelse fået mulighed for afholde danmarksmesterskaberne i skak. For gøre turneringen mere publikumsvenlig vil foreningen gerne anskaffe sig 10 elektroniske skakspil til en pris på kr. Alle partier kan på den måde blive vist direkte over internettet, så alle skakinteresserede i ind- og udland har mulighed for følge med i turneringen. Møde den Side 11

14 Fritidsområdet kan oplyse der er præcedens for, foreninger bevilges op til 50 % af udgifterne til det ansøgte merielpuljen har en ramme på kr. om året Beslutning: Godkendt. Møde den Side 12

15 Punkt 6. Udpegning af repræsentant til Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Formanden for indstiller, udvalget godkender der på mødet udpeges en person, som skal være s repræsentant i Aalborg Kommunes Aktionsgruppe i politikperioden der på mødet vælges en suppleant for s repræsentant i Aalborg Kommunes Aktionsgruppe Sagsbeskrivelse: Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA) har til formål prioritere og indstille ansøgninger til "Puljen til Lokale Projekter" til Sundheds- og Kulturudvalget. Borgere og foreninger i landdistrikterne kan søge puljen hvis de har en idé, der: Kan gøre det bedre bo og leve i dit lokalområde eller et projekt til forbedring af byens forsamlingshus Ligger inden for rammerne af Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik Har et alment non-profit formål Henvender sig til en bred og åben målgruppe Gennemføres i Aalborg Kommune Der kan være tale om udviklingsprojekter, etablerings- eller renoveringsprojekter, inventar, rekvisitter eller enkeltstående arrangementer. I sidste valgperiode bestod AKA af 11 medlemmer udpeget af henholdsvis; det grønne råd, landsbyerne i Aalborg, Ungdomsskolen, Ældrerådet, Handicaprådet, landbrugets organisioner, samråd, erhvervsrådet og. Koordineringen mellem AKA og er vigtig, for sikre en helhedsorienteret indss i landdistrikterne. Udpegningen er gældende for resten af den periode Landdistrikspolitikken løber i. Eksempler på støtte fra AKA: Egense Sejlklub Sid ned med din madkurv Egense Sejlklub Turist kend dit NØ Himmerland kr. Vikingebyen Sebbersund Multtoilet i aktivitetsområde kr Nibe Samråd Legeplads på Nibe Havn 1) kr. Møde den Side 13

16 Beslutning: Brugerrepræsentant for Idrætten, Susan Roulund blev udpeget som s repræsentant i Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA) Medlem af Sundheds- og Kulturudvalget Lars Peter Frisk blev udpeget som suppleant. Møde den Side 14

17 Punkt 7. Eventuelt Orientering om tilskud bevilget af s formand i henhold til forretningsordenens 4. Udviklingspuljen DDS Aalborg Søspejdere Søgt om tilskud til markedsføringskampagne. Beslutning: Bevilget kr FOU-studietur/temadage. Der var enighed om s studietur skal forsøges afviklet ultimo oktober 2014 Foreningernes dag Foreningernes dag afvikles tirsdag den 8. april 2014 fra til kl i Nordkraft Beslutning: Til orientering. Møde den Side 15

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen www.pwc.dk Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen Redegørelse vedrørende gennemgang af tilskud til foreninger i 2013 i henhold til folkeoplysningsloven November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 26.03.2014, kl. 15:00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Orientering om større projekter/initiativer som understøttes af.... 1 2. Revision af tilskud til aftenskoler efter

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere