Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a."

Transkript

1 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj Telefon: Telefax: CVR: Bank: Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a. CVR-nummer Årsregnskab 2010

2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Aktiver 11 Passiver 12 Noter 13 1

4 Selskabsoplysninger Selskab Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a. Mejlgade Århus C Telefon: CVR-nummer: Bestyrelse Hans Christian Lund Birger Andersen Jens Bak Steffen Hartje Jan Lyck Revision Dansk Revision Århus Registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej Åbyhøj Kontaktperson: Jens Pedersen 2

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Århus C, 24. februar 2011 Bestyrelsen: Hans Christian Lund Birger Andersen Jens Bak Formand Steffen Hartje Jan Lyck 3

6 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen i Andelsselskabet Mejlgade 53 a. m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Mejlgade 53 a. for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med de tilretninger, der følger af selskabets særlige struktur. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetning Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 4

7 Den uafhængige revisors erklæring Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Åbyhøj, 24. februar 2011 Dansk Revision Århus Registreret revisionsaktieselskab Jens Pedersen Registreret revisor FRR 5

8 Ledelsesberetning Året startede med aktivistmøde indkaldt af Forberedelsesgruppen. Der var foreslået to projekter a) cafeprojekt b) inddragelse af lokaler til diverse aktiviteter. Der blev formeret 2 grupper, men desværre har der ikke efterfølgende været gang i grupperne. Bestyrelsen har diskuteret, om der kunne gøres noget for at få processen i gang og har besluttet at ville bruge diverse anledninger til at skabe opmærksomhed og forhåbentlig interesse for aktiviteter: Nyistandsatte lokaler, en hjemmeside med indhold, vedtægtsændringer m.v. Vi håber at der efterhånden som arbejdslivet blandt aktivisterne lægger mindre beslag på ressourcerne, vil vise sig muligheder for aktiviteter i Fronthuset. Efter generalforsamlingen i april besluttede bestyrelsen på sit konstituerende møde at arbejde med: hjemmeside, byggeri, rekruttering til netværket, temamøde omkring gruppen +60, vedtægtstjek, model for huset som selvejende, musikcafe lokaler, kommunale lån, samt selvfølgelig alt det driftsmæssigt. Ombygningsplaner: Vi udskrev en lille konkurrence mellem to arkitektfirmaer. Oplægget var at alle tre bygninger i løbet af 5 år skulle facaderenoveres og tagetagerne skiftes. Det vindende arkitektfirma Stuff foreslog et blødt grønt 1. gårdrum og et hårdt, stål/industri look i 2. gårdrum. Forhuset tag er det mest nedslidte. Tagpladerne skal skiftes snarest p.g.a utætheder. I oktober fik vi dispensation fra visse spærrende lokalplanregler så om alt går vel kan 1. etape (forhus) gennemføres i Renoveringsopgaver Samtidig med at bestyrelsen har arbejdet med en 5 års ombygningsplan for Mejlgade 53 er der pågået større renoveringsarbejder. Varmeanlægget er blevet ombygget og påsat styring. Det blev igangsat i marts 2010 og resultatet har allerede vist sig året 2007 året 2008 året 2009 året 2010 Forbrug Mwh 205, ,6 250,9 224,7 forbrug /graddage 82,89 80,00 89,09 69,55 besparelse - 0,03 0,11-0,22 Forbruget afhænger selvfølgelig af hvor koldt året har været. Anden linie, forbrug/graddage er forbruget pr. dag justeret for hvor koldt vejret har været.. Fra året 2009 til 2010 ses en nedgang fra 89,09 til 69,55, en nedgang på 22% og det selvom de første måneder af varmeåret (dec, jan, feb og delvist marts) var uden styring. Besparelsen tilfalder alene lejerne. Under en jazzfestival blev hele baggården samt porten malet med asfalttjære. For at undgå langsigtede fugt- /frostskader på murværket satte bestyrelsen et renoveringsarbejde igang: sandblæsning og vandskuring. I forbindelse med denne renoveringsopgave blev porten til bagerste gård isoleret og rør i portrummet blev lagt ind i etageadskillelsen. 6

9 Ledelsesberetning Regnskabet: Indtægter Lejen er i en opadgående trend som vil stå på de næste tre år, som følge af nye lejekontrakter der trådte i kraft 1/7/2010. Kontrakterne er drejet i retning af almindelige erhvervslejekontrakter og med en stigning i den samlede leje på kr Denne stigning fordeles over 3 år, med kr pr. år. Årets samlede lejeindtægt lander på kr Udgifter Ejendomsskatter og forsikringer er steget kr til kr Vedligeholdelseposten er præget af udgifter til ombygningshonorarer kr samt renovering af varmeanlæg og port på tilsammen kr Gyngen er fejlagtigt pålagt renovationsafgift i 2009 på kr Dette beløb er reguleret i Den samlede udgift under vedligeholdelse lander på kr en stigning på kr i forhold til Andre eksterne omkostninger er faldet til kr primært som følge af periodisering af nogle udgifter. Administrationsomkostningerne vil fremadrettet ligge på kr Året 2010 ender med et overskud før skattebetaling på kr en nedgang fra kr Bestyrelsen anset resultatet for at være tilfredsstillende. Kommunale lån Gennem kontakter i Århus Kommune har bestyrelsen afsøgt mulighederne for at få slettet de offentlige lån som gennem tiden er blevet ydet til diverse ombygninger. Det er der ingen mulighed for så længe huset er ejet af en andelsforening. Hjemmeside Hjemmesiden fronthuset.dk blev genetableret i løbet af efteråret med ekstern hjælp. Indholdet halter dog noget, da ingen af os har de nødvendige kompetencer og tid til at vedligeholde siden. Vores mål er dog stadig at hjemmesiden skal være stedet, hvor den bredere kommunikationen skal foregå. Musikcafe lokaler Musikcafeen flytter sine aktiviteter til godsbanearealet hvor Århus Kommune i flere år har arbejdet på at realisere planer om et kulturområde. Udflytningen fra Mejlgade 53 er foreløbelig berammet til årsskiftet 2011/2012. To personer har henvendt sig om brugen af Musikcafeens lokaler. Begge vil lave et spillested med lidt forskellig profil og begge har erfaring indenfor booking og koncertafvikling. Vedtægter Bestyrelsen har lavet gennemgang af vedtægter for at luge ud i uaktuelle paragraffer. På den lange bane har bestyrelsen taget initiativ til at undersøge mulighederne for at langtidssikre Fronthusets beståen som selvstændigt kultursted. På aktivistmødet i januar 2010 gjorde flere fremmødte det synspunkt gældende, at vi alle bliver ældre og at ejerforholdet skulle løsnes fra de enkelte andelshavere. Vi arbejder med en model for en selvejende institution med en bagvedliggende forening der har ret til bestyrelsespladser i den selvejende institution. 7

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med de tilretninger, der følger af selskabets særlige struktur. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indgår forventede brugstider som følger: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-10 år Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Likvide beholdninger Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 9

12 Note DKK DKK Perioden 1. januar december 1 Lejeindtægter Skat og forsikringer Vedligeholdelse Nettoresultat ejendomsdrift Andre eksterne omkostninger Indtjeningsbidrag Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

13 Note Balance DKK DKK Aktiver pr. 31. december 7 Ejendom Mejlgade Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende husleje Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

14 Note Balance DKK DKK Passiver pr. 31. december 9 Andelskapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser Hensættelser til indvendig vedligeholdelse Huslejedepositum Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt

15 Noter DKK DKK 1 Lejeindtægter Gyngen leje Byhøjskolen leje MEMU leje MUSOC leje Telia leje Sonofon leje Musikcafeen Lejeindtægter i alt Skat og forsikringer Ejendomsskatter Ejendomsforsikringer Falck Skat og forsikringer i alt Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Difference el/vand og varme tidligere år Tømrer og trævarer Elektriker Låseservice 0-14 Diverse vedligeholdelse Rådgivning bygning Momsandel Gyngen 0 18 Renholdelse og renovation Renovation Gyngen Renovation Gyngen tilbagebetalt Vedligeholdelse i alt Administrationsomkostninger Administrationshonorar Annonce EDB-omkostninger Gebyrer Revisorhonorar Regnskabsassistance 0 2 Forsikringer 0 1 Repræsentation Andelsselskabsmøder Momsandel Gyngen 0-10 Administrationsomkostninger i alt

16 Noter DKK DKK 5 Finansielle omkostninger Gebyr, ej skattemæssig fradrag Restskattetillæg til selskabsskat Finansielle omkostninger i alt Skat af årets resultat Skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Skat af årets resultat i alt Ejendom Mejlgade Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Afskrivninger 31. december Ejendom Mejlgade i alt Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver, primo Årets ændring i udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver i alt Andelskapital Virksomhedskapital, primo hensættelser Hensat til reservefond Andelskapital i alt Overført resultat Overført resultat, primo Årets overførte resultat Overført resultat i alt

17 Noter DKK DKK 11 Langfristet gæld Århus Kommune, baghus Århus Kommune, forhus Århus Kommune, forhus Århus Kommune Privat lån Langfristet gæld i alt Af gælden Århus Kommune skal DKK indeksreguleres ved tilbagebetaling. Den indekserede restgæld udgør DKK Hensættelse til indvendig vedligeholdelse Saldo indvendig vedligeh.primo Indbetalt til indv.vedligehold Afholdte udgifter indv.vedligh Hensættelse til indvendig vedligeholdelse i alt Selskabsskat Selskabsskat, primo Skat af årets resultat Regulering af tidligere års skat -1 0 Betalt indkomstskat i regnskabsåret Selskabsskat i alt Anden gæld Aconto forbrugsregnskab i år Aconto forbrugsregnskab i næste år Andre skyldige omkostninger 0 2 Anden gæld i alt

18 Noter DKK DKK Eventualforpligtelser Kaution for kassekredit i Kultur-Gyngen udgør DKK Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. DKK Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med DKK

19

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Halsnæs Bryghus A/S. Nordre Beddingsvej 35 3390 Hundested CVR-nr.: 30505948

Halsnæs Bryghus A/S. Nordre Beddingsvej 35 3390 Hundested CVR-nr.: 30505948 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. maj 2015. Advokat Lone Munk Jensen Dirigent Halsnæs Bryghus A/S Nordre Beddingsvej 35 3390 Hundested CVR-nr.: 30505948 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere