Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro"

Transkript

1 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: /14 Kontakt: Morten Hansen Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Aabenraa Kommunes Team Natur og Team Miljø har den 3. oktober 2014 meddelt miljøgodkendelse til ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro, jf. 12 stk. 2 i husdyrbrugloven. Miljøgodkendelsen meddeles til: Dyreholdet ændres: o fra 170 årskøer, 31 kalve (0-6 mdr.), 112 årsopdræt (6-28 mdr.) svarende til 292,9 DE o til 185 årskøer (9.750 kg EKM), 36 småkalve (0-6 mdr.), 113 kviekalve (6-25 mdr.), 90 producerede tyrekalve (40-60 kg) og 1 hest ( kg) svarende til 319,8 DE Miljøgodkendelsen vedrører endvidere følgende ændringer. Forlængelse af 3 eksisterende plansiloer på ca. 800 m 2 Etablering af møddingsplads på 120 m 2 Opførsel af overdækket gyllebeholder på m 3 Ændringer i arealerne Miljøgodkendelsen kan ses nedenstående i sin helhed. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Afgørelsens adressat Miljøministeren Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens 85 Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87

2 En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til Aabenraa Kommune skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 7. oktober 2014 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag den 4. november 2014 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefristens udløb. Der kan i øvrigt henvises til godkendelsens afsnit 13 Klagevejledning. Venlig hilsen Morten Hansen Natur- og miljøsagsbehandler Team Natur og Team Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune Side 2 af 2

3 Miljøgodkendelse af kvægbruget på Andholmvej 16, 6230 Rødekro 12, stk. 2 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø og Team Natur Skelbækvej Aabenraa Tlf

4 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrbruget beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkninger fra arealerne Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Generelt BAT staldteknologi Ventilation Fodring Generelt BAT foder Opbevaring og håndtering af foder og ensilage Rengøring af stalde Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Spildevand samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Generelt BAT affald Olie Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af flydende husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af flydende husdyrgødning Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost

5 6.3.1 Generelt Håndtering og udbringning af husdyrgødning Generelt BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Skadedyr fluer og rotter Transport Støj Støv Lys Ammoniak generel reduktion Ammoniak individuel reduktion Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne Arealanvendelse Aftalearealer Beskyttet natur Nitrat til grundvand Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura 2000 kystvandområder Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi Alternative muligheder og 0-alternativet Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

6 Datablad Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget I/S Andholm, Andholmvej 16, 6230 Rødekro. Miljøgodkendelsen meddeles i medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Godkendelsesdato: 3. oktober 2014 Ansøger: I/S Andholm, Andholmvej 16, 6230 Rødekro Interessenterne er: Jasper Mourits, Andholmvej 16, 6230 Rødekro Theodorus Mourits, Ribevej 20, 6230 Rødekro Telefonnr.: Mobilnummer: Ejer af ejendommen: I/S Andholm, Andholmvej 16, 6230 Rødekro Kontaktperson: Jasper Mourits, Andholmvej 16, 6230 Rødekro Husdyrbrugets navn: - Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: 185, 182, 184, 183 Andholm, Ø. Løgum 116, Ø. Løgum Ejerlav, Ø. Løgum CVR nr.: CVR/p nr.: CHR nr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Miljørådgiver: Tilsynsmyndighed: Ingen Ingen Miljø og Natur Landbrugsrådgivning, Jakob Altenborg, Frellingvej 27, 8560 Kolind. Tlf: Aabenraa Kommune Sagsbehandler, miljø: Morten Hansen Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller Sagsbehandler, natur: Morten Hansen Kvalitetssikring, natur: Tina Hjørne Sagsnr: 13/

7 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse I/S Andholm har ansøgt om miljøgodkendelse og udvidelse af kvægbruget på ejendommen beliggende Andholmvej 16, 6230 Rødekro. Ejendommens matr.nr. er 182 m.fl. Andholm, Ø. Løgum. Ejendommens ejendomsnr. er Ejendommen er omfattet af CVR-nr Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, og ansøgningen har skemanummer Ansøgningen er første gang indsendt den 19. september Aabenraa Kommune har modtaget den endelige version den 30. juni Ansøgningen fremgår af bilag 1. Husdyrbruget har ikke tidligere være miljøgodkendt, da husdyrbruget har været under størrelseskriteriet for godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningen vedrører følgende: Dyreholdet ændres: o fra 170 årskøer, 31 kalve (0-6 mdr.), 112 årsopdræt (6-28 mdr.) svarende til 292,9 DE o til 185 årskøer (9.750 kg EKM), 36 småkalve (0-6 mdr.), 113 kviekalve (6-25 mdr.), 90 producerede tyrekalve (40-60 kg) og 1 hest ( kg) svarende til 319,8 DE Forlængelse af 3 eksisterende plansiloer på ca. 800 m 2 Etablering af møddingsplads på 120 m 2 Opførsel af overdækket gyllebeholder på m 3. Der er tale om lovliggørelse af dyreholdet, idet opslag i CHR viser, at dyreholdet allerede er etableret. Endvidere er tale om lovliggørelse af en den ene af de tre ansøgte plansiloforlængelser, da den allerede er etableret. Der er i 2012 efter 19a i den dagældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse meddelt tilladelse til etablering af to plansiloer samt lovliggørelse af en tredje. Anlæggene er opført. Tidsplan for udvidelsen: Der er for dele af miljøgodkendelsen tale om lovliggørelse af eksisterende forhold, idet dyreholdet er på ejendommen og en planlagt forlængelse af en eksisterende plansilo er udført. Udvidelsen er planlagt iværksat, når miljøgodkendelsen er på plads. Første step bliver etablering af den ny gyllebeholder på m Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Den eksisterende kvægproduktion på Andholmvej 16, 6230 Rødekro udvides fra 170 malkekøer, 143 årsopdræt (0 mdr. kælvning) - alle stor race - svarende til 292,9 DE til 185 årskøer (9.750 kg EKM), 36 småkalve (0-6 mdr.), 113 kviekalve (6-25 mdr.), 90 producerede tyrekalve (40-60 kg) og 1 hest ( kg) svarende til 319,8 DE. Bedriftens ejede og forpagtede harmoniareal er på 188,60 ha, der anvendes til udbringning af 319,8 DE/planperiode med ,68 kg N/planperiode og 4.624,33 kg P/planperiode fra Andholmvej 16, 6230 Rødekro. Andelen af dybstrøelse er 24,5 DE. Der udbringes 1,70 DE/ha (harmonital, DE reel ). Der er 2 forpagtningsaftaler og ingen gylleaftaler. 5

8 Beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbruget er beliggende i landzone, ca. 2,5 km nord for Rødekro og ca. 1,8 km syd for Øster Løgum. Landskabet, hvor anlægget er placeret, er lettere kuperet og relativt åbent, dog med læhegn og andre husdyrbrug. Ca. 900 meter øst for ejendommen ligger motorvejen. Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt, og det er et typisk intensivt landbrugslandskab med få naturelementer. Anlægget ligger samlet, og alle de eksisterende anlæg og de nye anlæg ligger i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. Der er afskærmende beplantning bestående af løvfældende træer og buske syd og vest for anlægget, hvilken er med til at sikre, at anlægget fremstår mindre synligt i landskabet. Der er ca. 475 meter fra anlægget og til nærmeste nabo på Andholmvej 23, 6230 Rødekro. Nabobeboelsen er beliggende vest for anlægget. Ejendommen er ikke noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og den ejes ikke af driftsherren. Der er ca meter fra anlægget til den nærmeste samlede bebyggelse, der er en del af Øster Løgum. Den samlede bebyggelse er beliggende nord for anlægget. Der er ca meter fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Øster Løgum. Byzonen er beliggende nord for anlægget. Husdyrhold, staldanlæg og drift Dyreholdet består af et kvæghold samt et mindre hestehold. Alle dyr er ansøgt som gående på stald hele året, men reelt går hesten ude en stor del af året. Det er vurderet, at der således er omtrent det samme antal dyr i staldene hele året, og beregningerne tager udgangspunkt i det. Beregningerne vil således tage udgangspunkt i en worst case betragtning. Hele anlægget ligger samlet og produktionsudvidelsen sker i de eksisterende bygninger. Dertil opføres der en overdækket gyllebeholder på m 3 samt en møddingplads. To plansiloer forlænges i forhold til den eksisterende godkendelse. En allerede etableret plansilos forlængelse lovliggøres. Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøstyrelsens Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) beregnet, at ammoniakemissionen fra det samlede anlæg ikke må overstige 2.485,78 kg N/år. Anvendelsen af de i ansøgningen anførte teknikker og den forudsatte placering af produktionen vil medføre en ammoniakemission fra det samlede anlæg på i alt 2.483,45 kg N/år. Der anvendes overdækning af en ny gyllebeholder, skrabning af spaltegulvet i kostalden samt ekstra udkørsel af dybstrøelse som virkemiddel til reducering af ammoniakemissionen. Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning overholder alle de generelle regler. Forurening og gener fra husdyrbruget Den beregnede lugtgeneafstand til enkeltbolig er 79 m, til samlet bebyggelse er den 164 m, og til byzone er den 249 m. Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra byzone eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen kumulation for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an- 6

9 vendelse af formlen 1,6*(LE/s 0,6 ). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lugtemission beregnet til 301 meter. Der kan forekomme gener fra husdyrbruget i forbindelse med transporter til og fra anlægget samt støj, støv og lys fra anlægget. Det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 30 % for ansøgninger fremsendt i Ammoniakemissionen er 553 kg N/år mindre end det generelle krav. Den ansøgte udvidelse vil medføre en reduceret emission af ammoniak på ca. 448 kg N/år, og husdyrbrugets samlede ammoniakemission bliver på 2.483,45 kg N/år. Påvirkninger fra arealerne Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der er ingen særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 kat. 1 eller kat. 2 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden for en afstand af m fra anlægget. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 9 km syd for ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. INO 096 Bolderslev Skov og Uge Skov herunder habitatområde nr. H85 Bolderslev Skov og Uge Skov. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Hvad angår fosfor viser beregningerne, at kravene om fosforudvaskning er overholdt med 10,6 kg P. Hvad angår nitratberegningerne til overfladevand viser beregningerne, at reduktionsprocenten er 100 %. Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift: DE max : 1,70 DE/ha DE reel : 1,70 DE/ha Beregning af udvaskningen af N via Farm-N viser følgende: Ansøgt (DE reel ): 76,3 kg N/ha Ansøgt (DE max ): 76,3 kg N/ha Planteavlsbrug: 79,0 kg N/ha Størstedelen af mark 35-0 er placeret i et område, der er sårbart for nitratudvaskning. Beregningerne viser, at den ansøgte drift overholder kravene i forhold til nitratudvaskning. Ved den ansøgte produktion er der en udvaskning på 54 mg nitrat pr. liter. Dette er en forøget belastning i forhold til nudriften med 1 mg nitrat pr. liter, men under udvaskningen for et tilsvarende planteavlsbrug, da udvaskningen for et sådant er beregnet til 55 mg nitrat pr. liter. Alle udbringningsarealerne ligger helt eller delvist i opland til den fosforfølsomme grusgravsø G36. Alternative muligheder og 0-alternativet Der er undersøgt alternative placeringer af gyllebeholderen. Adgangen og placeringen i forhold til fremtidige udvidelser betyder, at det er vurderet, at den ansøgte placering er den bedst mulige. Det er ikke et ønske at placere beholderen i det åbne land. 0-alternativet er en videreførsel af den eksisterende VVM-screening, hvilket ikke er optimalt for ansøger i forsøget på at sikre, at bedriften er tidssvarende og drives økonomisk optimalt. Vurdering Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg og 7

10 arealer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvidere, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes. Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af husdyrbruget Andholmvej 16, 6230 Rødekro. Der er ikke meddelt byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 1.3 Offentlighed Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret den 13. maj 2014 i Lokalavisen Budstikken Aabenraa og lagt på Aabenraa Kommunes hjemmeside for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen. Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse. Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev er blevet orienteret om ansøgningen, da der etableres nye anlæg i forbindelse med ansøgningen. Museum Sønderjylland har i svar den 1. maj 2014 gjort opmærksom på, der i forbindelse med anlægsarbejder er meget stor risiko for, at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder på det berørte område. Orientering om ansøgningsmateriale og udkast til miljøgodkendelse blev den 13. august 2014 sendt til ansøger, naboer og andre berørte. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger til ansøgningen og udkastet. Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkast til miljøgodkendelse. Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag, den 7. oktober 2014, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af kvægbruget på Andholmvej 16, 6230 Rødekro. Miljøgodkendelsen omfatter de i miljøgodkendelsen værende stalde samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer. Ansøgningen vedrører følgende: Dyreholdet ændres: o fra 170 årskøer, 31 kalve (0-6 mdr.), 112 årsopdræt (6-28 mdr.) svarende til 292,9 DE o til 185 årskøer (9.750 kg EKM), 36 småkalve (0-6 mdr.), 113 kviekalve (6-25 mdr.), 90 producerede tyrekalve (40-60 kg) og 1 heste ( kg) svarende til 319,8 DE Forlængelse af 3 eksisterende plansiloer på ca. 800 m 2 Etablering af møddingsplads på 120 m 2 Opførsel af overdækket gyllebeholder på m 3. Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Ejendommens samlede årlige miljøgodkendte produktion er herefter: 8

11 185 årskøer, tung race (9.750 kg EKM), 36 årsopdræt (0-6 mdr.), tung race, 113 årsopdræt (6-25 mdr.), tung race, 90 producerede tyrekalve (40-60 kg), tung race, 1 hest ( kg) svarende til 319,8 DE. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Andholmvej 16, 6230 Rødekro. Miljøgodkendelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og i henhold til de fastsatte vilkår. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før det er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlige virkninger på de landskabelige værdier. Den 3. oktober 2014 Morten Hansen Miljø- og natursagsbehandler Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej Aabenraa 9

12 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale med skemaid: 55309, version 4, der er indsendt til Aabenraa Kommune den 30. juni 2014 fra og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal senest en måned efter ændringen meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. Gyldighed 3. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år regnet fra den 3. oktober Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge og anlægsarbejder. 2.2 Husdyrbruget beliggenhed og planmæssige forhold 4. Ny møddingsplads (LA ) på 120 m 2 skal placeres som vist på bilag 11 og på kort under vilkår 5. Møddingspladsen skal etableres i de dimensioner, der er beskrevet i miljøgodkendelsens tabel Ny gyllebeholder på m 3 (LA ) skal placeres som vist på bilag 11 og på kortet herunder. Møddingspladsen skal etableres i de dimensioner, der er beskrevet i miljøgodkendelsens tabel Gyllebeholderen LA må ikke etableres inden for 15 meter af den offentlige vej matr.nr. 7000, Andholm, Ø. Løgum. 7. Gyllebeholderen LA må ikke etableres inden for 21 meter af matr.nr. 186 Andholm, Ø. Løgum. 8. Gyllebeholderen LA må ikke etableres inden for 65 meter af vandløbet, Andholm Bæk, der ligger mod øst. 9. Der skal etableres en 1 m høj vold rundt om den nye gyllebeholder (LA ) og den nye møddingsplads (LA ). Volden skal udføres som vist på kort under vilkår 5 og på bilag Der skal vedvarende være afskærmende beplantning bestående af løvfældende træer på eller ved volden rundt om gyllebeholder LA og møddingsplads 10

13 LA og den skal i sin helhed bevares og vedligeholdes. Ny beplantning skal etableres i den først kommende plantesæson. 2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 11. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel, dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 12. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 afsnit F til bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorerne er det antallet af individer, der er givet miljøgodkendelse til. Stald Nr. Dyrehold Staldsystem (gulvsystem og udmugnings-system) Vægt/alder/ ydelse Antal individer DE ST Malkekøer Sengestald med spaltegulv kg EKM ,82 ST Dybstrøelse kg EKM 10 13,70 ST Kvier Dybstrøelse 6-25 mdr. 2 0,97 ST Kvier Sengestald med spaltegulv 6-25 mdr ,62 ST ST ST ST ST Malkekøer Småkalve Tyrekalve Småkalve Småkalve Småkalve Dybstrøelse 0-6 mdr. 18 4,86 Dybstrøelse kg 90 1,18 Dybstrøelse 4-6 mdr. 6 1,82 Spaltegulv 4-6 mdr. 6 1,84 Dybstrøelse 3-4 mdr. 6 1,67 ST Hest Dybstrøelse kg 1 0,34 I alt 319, Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. vilkår Beregningen af dyreenheder for køerne er sket med baggrund i mælkeydelsen på kg EKM/årsko. Såfremt mælkeydelsen overstiger dette, skal der ske en tilsvarende reduktion i antallet af køer, kvier eller kalve, så den tilladte husdyrproduktion på 319,8 DE ikke overstiges. 14. Nedgang i mælkeydelsen må ikke konverteres til flere dyr. 15. Det skal sikres, at gulvet altid er funktionsdygtigt, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvene og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet. 16. I kostalden (stald ST ) skal der installeres spalteskraber i gangarealet. Gulvarealet skal hver dag skrabes mindst hver 4. time. 11

14 17. Spalteskraber i kostald (ST ) skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 18. I staldafsnit ST , ST-2281,60, ST og ST med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 19. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må ikke placeres på samme sted, før der er gået 5 år. Tidspunkt og placering af ensilagestakke skal noteres på et kortbilag i driftsjournalen, der skal opbevares i mindst 5 år. 20. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: Kategori Enkelt vandindvindingsanlæg Fælles vandindvindingsanlæg Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsmiddelvirksomhed Nabobeboelse Til naboskel Afstandskrav, meter 25 m 50 m 15 m 15 m 25 m 50 m 30 m 21. Ensilage i markstak må ikke placeres på arealer, der har en hældning på over 6º mod vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 22. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 23. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning i siloen. 24. Kasseret ensilage skal fjernes eller overdækkes. Rengøring af stalde 25. Ved rengøring af staldene skal staldgulvets funktionsdygtighed kontrolleres mindst én gang årligt. Dato for rengøring skal noteres i driftsjournalen. Energi- og vandforbrug 26. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 27. Elforbruget skal registreres mindst en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 28. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 29. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekøleanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at de altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 30. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 31. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 12

15 32. Der skal vandur på den benyttede vandboring, så forbruget til dyreholdet kan registreres. Boringens placering ses på kortet herunder: Spildevand samt tag - og overfladevand 33. Overfladevand og ensilagesaft fra ensilageanlæggene nr. 10, 11, 12, 13, 15, 16 og 17 samt overfladevand fra forplads 6 og 8 skal ledes til sprinkleranlægget. 34. Overfladevand fra arealer hvor der kan forekomme spild med forurenende stoffer som foder og gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides eller ændres, inden kommunen har meddelt tilladelse hertil. 35. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på vaskepladsen, hvor der er afløb til gyllebeholder. Kemikalier og medicin mv. 36. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Affald 37. Selvdøde og aflivede dyr skal indtil afhentning placeres vest for kviestalden ST som vist på bilag 2. De døde dyr må ikke være synlige fra Andholmvej. 38. Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i tabel Kasseret overdækningsplast skal fjernes 1 gang om ugen eller lægges i container. Olie og diesel 40. Opbevaring af dieselolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og der må ikke være mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 41. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 42. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 43. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning af dieselolie. Dog må tankpistol med fuldautomatisk stopfunktion ved fuld tank anvendes. 13

16 Driftsforstyrrelser og uheld 44. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt olie- og kemikaliespild. 45. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 46. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 2.4 Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder 47. Der må maksimalt produceres og udbringes en mængde dybstrøelse svarende til 24,20 DE og maksimalt indeholde 2.516,59 kg N og 358,74 kg P. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Opbevaring af flydende husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 48. Der skal etableres fast overdækning i form af telt eller betonlåg med en ammoniakreducerende effekt på 50 % på den nye m 3 store gyllebeholder (LA ). Overdækningen skal lukkes igen efter umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den fast overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt 49. Minimum 85 % af den på ejendommen producerede dybstrøelse skal køres direkte ud og dato samt mængde skal registreres i logbog. 50. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må placeres på det samme sted. 51. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og opbevares i mindst 5 år. 52. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. Håndtering og udbringning af husdyrgødning 53. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 54. Der må hverken etableres og/eller anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på/ved gyllebeholderne (LA , LA og LA ). 55. Hvis gyllen fra gyllebeholderne LA , LA og LA ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal der inden ny praksis etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. 2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt 56. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. Fluer og skadedyr 57. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet. 14

17 Transport 58. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. 59. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje skal vognen læsses ordentlig, så spild så vidt som muligt ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. Støj 60. Bidraget fra landbruget med adressen Andholmvej 16, 6230 Rødekro til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må i det åbne land ikke overskride følgende værdier: Mandag - fredag kl Lørdag kl Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn og helligdag kl Alle dage kl Det åbne land Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time. Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og på områder i umiddelbar nærhed af disse. Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget. Støv 61. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden. Lys 62. Nye lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod naboejendomme mod vest og syd. 15

18 63. Belysning i kostalden ST skal enten være slukket eller være natsænket mellem kl. 22 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i staldene. 2.6 Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne 64. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 1,7 DE/ha. 65. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 188,6 ha udspredningsareal, som fremgår af nedenstående kort. 66. Husdyrgødningen til ejede og forpagtede arealer må indeholde ,68 kg N og 4.624,33 kg P, hvilket på godkendelsestidspunktet svarer til 319,8 DE. 67. Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. 2.7 Husdyrbrugets ophør 68. Driftsherren skal senest fire uger efter driftsophør, hvor alle aktiviteterne på husdyrbruget ophører, kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare fra de ophørte aktiviteter. 2.8 Egenkontrol og dokumentation 69. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, en - dags foderkontroller, kvægnøglen, ydelseskontroller, effektivitetskontroller, mejeriafregninger, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 70. Til dokumentation for at vilkår vedrørende kvægbesætningen er overholdt, og at kvægbesætningens produktionsomfang ikke er større end det tilladte, skal registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa Kommune på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilladelse til at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, eller hos dem, der har rådighed 16

19 over oplysningerne. Omkostningerne i forbindelse med indhentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren 71. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. Opbevaringsanlæg husdyrgødning 72. Gyllebeholderne LA , LA og LA skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 73. Møddingspladsen LA skal tømmes mindst én gang om året, hvor den skal gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. Foder og ensilageopbevaring 74. Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlægget skal, når den tømmes, gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. Spalteskraber 75. Enhver form for driftsstop af skrabeanlæg i ST skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. 76. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 7 dage. 77. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/robotskraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 17

20 3 Generelle forhold Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE), og det er derfor omfattet af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om ændringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal Kommunen vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om reduktion af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgningen. For ansøgninger, der er indkommet efter april 2011, skal der reduceres med 30 %. Denne ansøgnings beregningsgrundlag er dateret den 19. september 2013, skema 55309, og kravet om 30 % s reduktion gælder derfor. Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af det eksisterende husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 3.1 Beskrivelse af husdyrbruget Redegørelse Miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Andholmvej 16, 6230 Rødekro med ejendoms nr Ansøger driver/ejer ikke andre ejendomme. Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og virksomhedens CVR nr. er Miljøgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 55309, version 4, modtaget i Aabenraa Kommune den 30. juni Ansøgningen er vedlagt som bilag Meddelelsespligt Miljøgodkendelse gælder for hele husdyrbruget. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end de godkendte arealer. 3.3 Gyldighed Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet inden for 2 år efter den er meddelt. Miljøgodkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af byggeog anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, 18

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring:

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring: Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 11/38527 Dok.nr.: 80 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12356 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-09-2014 Sagsnr.: 13/23026 Dok.nr.: 247 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 07-11-2014 Sagsnr.: 13/37710 Dok.løbenr.: 143 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af malkekvægbruget Kassøvej 26, 6230 Rødekro, matr.nr. 16 m.fl. Kassø, Hjordkær

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af malkekvægbruget Kassøvej 26, 6230 Rødekro, matr.nr. 16 m.fl. Kassø, Hjordkær Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-01-2015 Sagsnr.: 14/19042 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger Til Naboer, andre berørte og andre parter samt Foreninger og organisationer Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 25-09-2015 Sagsnr.: 15/15651 Dok.løbenr.: 257487/15

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/21947 Dok.nr.: 78 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2016 Sagsnr.: 16/6632 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn- dringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 9. september

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-10-2012 Sagsnr.: 11/16383 Dok.nr.: 99 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Dato: 20-06-2012 Sagsnr.: 11/17347 Dok.nr.: 55 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 14. marts

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 10.

Læs mere

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-10-2015 Sagsnr.: 15/15357 Dok.løbenr.: 274765/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 17. september

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Brian Birch Kobberholmvej 3 Tørring 7620 Lemvig 7. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Lemvig

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 23-04-2015 Sagsnr.: 14/30481 Dok.løbenr.: 108416/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 2-10-2015 Sagsnr.: 15/6809 Dok.løbenr.: 264883/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Smedagervej 4, 6360 Tinglev

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Smedagervej 4, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 15/9599 Dok.løbenr.: 286594/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Meddelelse af tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug

Meddelelse af tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 18-12-2017 Sagsnr.: 17/18785 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Meddelelse af miljøgodkendelse af økologisk ægproduktion på Flensborgvej

Meddelelse af miljøgodkendelse af økologisk ægproduktion på Flensborgvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-11-2015 Sagsnr.: 15/18724 Dok.løbenr.: 311419/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa, matr.nr. 47 m.fl. Stubbæk, Ensted

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa, matr.nr. 47 m.fl. Stubbæk, Ensted Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/33613 Dok.løbenr.: 331167/15 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 24. september

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere